Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur"

Transcriptie

1

2 Postbus AP Dordrecht. Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten - de leden van het Drechtstedenbestuur Bezoekadres Noordendijk RR Dordrecht BNG Telefoon (078) Fax Behandeld door S.G.A.F. Karnebeek Datum 12 juli 2013 Onderwerp Reactie op besluitvorming voorstellen ontwikkelprogramma ONS-D Ons kenmerk BDR/13/ Bijlage: Hoofdlijnen reactie colleges Drechtsteden en DSB op de voorstellen Ontwikkelprogramma Geachte colleges van de Drechtsteden-gemeenten en het DSB, Begin mei zijn de uitgewerkte voorstellen uit de visie van ONS-D aan u voorgelegd. U heeft als bestuur, soms met nadere toelichting, uw reactie op de voorstellen gegeven. Uit onze besprekingen en uw formele reacties blijkt brede steun voor de ontwikkeling die onze organisaties door willen maken. Uw inhoudelijke reactie wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de voorstellen. Met deze brief wil ik u informeren over het vervolgproces dat op basis van uw besluitvorming wordt ingezet. Waarom ambtelijke samenwerking Met de Drechtsteden staan wij gezamenlijk voor grote uitdagingen (bv. externe veiligheid, wonen, bereikbaarheid, werkgelegenheid) om de aantrekkelijkheid van ons gebied te versterken. Wij krijgen door de drie decentralisaties (Awbz, Participatie, Jeugd) meer taken, terwijl tegelijkertijd op de uitvoering daarvan door het Rijk een efficiencykorting wordt opgelegd. Uitstroom van kennis door pensionering en krimp in formatie als gevolg van bezuinigingen maken onze organisaties bovendien kwetsbaar terwijl de eisen aan de kwaliteit van dienstverlening door automatisering en de complexer wordende samenleving toenemen. De bestuurlijke ambities die de Drechtsteden hebben, stellen hoge eisen aan onze medewerkers en organisaties. Verdergaande samenwerking kan hierbij een antwoord vormen. Niet als doel maar als middel om de vraagstukken en de ambities te kunnen realiseren. In een voor ieder taakveld afgewogen balans van efficiency, kwaliteit en nabijheid voor bestuur en samenleving. Met zes zelfstandige besturen en de GRD als uitgangspunt. Het vervolg van het ontwikkelprogramma De voorstellen voor het clusteren van capaciteit op het gebied van promotie en acquisitie, projectmanagement en het Drechtstedelijk Klantcontactcenter (DKCC) worden de komende periode nader uitgewerkt in business cases en plannen. Deze uitwerkingen geven u inzicht in financiële kosten en opbrengsten van deze voorstellen voor uw gemeente alsook kwalitatieve en personele gevolgen. De wijze waarop verankering van lokale bestuurlijke sturing is geborgd alsook proces- en systeemuniformering op deze domeinen wordt integraal in de uitwerking meegenomen. Deze drie Pagina 1 van 2 Alblasserdam / Dordrecht/ Hendrik-Ido-Ambacht / Papendrecht / Sliedrecht / Zwijndrecht

3 Datum 11 juli 2013 Ons kenmerk BDR/13/ afzonderlijke uitwerkingen, die u als bestuur in staat stelt over al dan niet definitieve deelname te beslissen, worden in het laatste kwartaal van 2013 aan u voorgelegd. Gezien de relatie met het parallel te voeren debat over verdeling van bestuurlijke bevoegdheden en de herpositionering van ROM-D, is in gesprek met DSB besloten het voorstel voor promotie en acquisitie een status apart te geven. Vanuit het uitgangspunt van gemeenschappelijk vertrouwen en transparantie wordt de ambtelijke organisatie uitgewerkt. In de uitwerking wordt aangesloten bij de uitkomsten van het bestuurlijke debat met lokale portefeuillehouders economie waarvoor de regie is belegd bij dhr. Korteland. De doelstelling om met de uitvoering op 1 januari 2014 operationeel te zijn staat daarbij overeind. Voor het terrein van de openbare ruimte wordt na het zomerreces een visie en een voorstel voor de inhoudelijke samenwerking aan u voorgelegd. Op basis van dit voorstel zal u bestuurlijke instemming voor het nader uitwerken van de business case openbare ruimte worden gevraagd. De besluitvorming in het DSB over het IBD betekent dat met de huidige eigenaren en de GRD overleg plaatsvindt over de positie van het IBD. Afhankelijk van de uitkomst van dit overleg wordt in de uitwerking van de inhoudelijke samenwerking in de openbare ruimte al dan niet een zwaluwstaart met het taakveld van het ingenieursbureau gelegd. Vanuit de netwerk-mt s Sociaal, Fysiek en Economie worden de goede ervaringen die zijn opgedaan met het uitwisselen (poolen) van medewerkers op de inhoudelijke werkvelden voortgezet. Via deze netwerk-mt s worden voorstellen voor het gezamenlijk organiseren van (meervoudig) lokale en regionale opgaven aan u voorgelegd. De verdere uniformering en flexibilisering van de bedrijfsvoering pakken de gezamenlijke secretarissen vanuit hun ambtelijke verantwoordelijkheid op. Inmiddels is het traject gestart om door middel van strategische personeelsplanning (SPP) inzicht te krijgen in de omvang en kwaliteiten van formatie in onze organisaties. Dit instrument, dat voor 1 februari 2014 is ingevuld, biedt de mogelijkheid om pro-actief te sturen op uitwisseling van personeel en het beperken van bovenformativiteit. Waar bovenformativiteit en bijbehorende frictiekosten toch ontstaan, wordt per voorstel aangeven hoe hiermee kan worden omgegaan. De in uw reactie meegegeven aandachtspunten op de voorstellen worden geborgd in de vervolgaanpak en uitwerking. Er is, gelet op het tot heden doorlopen proces, vertrouwen in dat dit op een zeer zorgvuldige wijze zal gebeuren. Na de zomer start zoals toegezegd de uitwerking van een voorstel voor een te hosten gemeenschappelijk bureau bestemmingsplannen op. Waar, zoals bij de samenwerkingsregeling, een voorstel uw bevoegdheid als college of raad betreft wordt de uitwerking aan u voorgelegd. Ten slotte De voorgestelde ontwikkeling zal bijdragen aan de versterking van ons gebied. En aan de efficiency van het ambtelijk organisatienetwerk. Het is de collectieve verantwoordelijkheid van ONS-D te blijven sturen op de samenhang in de ontwikkeling van het netwerk. Medio november wordt u, mede op basis van de uitkomsten van de business cases, een eerste inzicht gegeven in het financieel perspectief dat met de ingezette ontwikkeling wordt bereikt. Uiteraard zult u waar nodig tijdig over proces en inhoud worden geïnformeerd. Voor uw eventuele suggesties of vragen zijn ondergetekende, de voorzitter van ONS-D en natuurlijk bovenal uw eigen secretaris beschikbaar. Hoogachtend, A.B. Blase Coördinerend portefeuillehouder ontwikkeling organisatie-netwerk Drechtsteden Pagina 2 van 2

4 Bijlage bij de brief van B. Blase aan de colleges van B&W en leden van het Drechtstedenbestuur met kenmerk : BDR/13/ d.d. 12 juli 2013 Zeer grove hoofdlijnen reacties colleges Drechtsteden en DSB op de voorstellen ontwikkelprogramma Voor de meer specifieke reactie wordt verwezen naar de onderliggende collegereacties. Algemeen De voorstellen zijn een vrij technische verhandeling, de verbinding met de inhoud en legitimatie van samenwerking wordt in de voorstellen gemist De voorstellen/business cases dienen voldoende op te leveren (kwaliteit, continuïteit, efficiency) Aandacht voor de sturingsrelatie, de verhouding tussen kosten en opbrengsten (financieel en kwalitatief) en kritische succesfactoren Realisme en betrouwbaarheid in uitwerking businesscases, naast risico-analyse Volgen van financiële en personele effecten op de eigen organisatie Zorg voor goed werkgeverschap naast efficiency Aandacht voor acceptabele balans in uitwerking (werkdruk) Stuur op samenhang in voorstellen 1. Hosten gemeenschappelijke unit voor economische promotie en acquisitie in de hele regio Nadrukkelijk aandacht voor zorgvuldigheid en transparantie in de wijze waarop acquisitie wordt vormgegeven, alsook heldere governance Zorgvuldige scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen unit en ROM-D Niet verknopen aan discussie rondom ROM-D Voortvarend implementeren Passend binnen het concept van de netwerkorganisatie Aandacht voor plaatselijke economische autonomie Mogelijk afwijken van de gebruikelijke verdeelsleutel op basis van inwoneraantal 2. Hosten Drechtstedelijk Klantcontactcentrum (DKCC) Moet leiden tot goedkopere dienstverlening met tenminste gelijkblijvende kwaliteit en continuïteit Inzetten op een bredere scope Voorkomen van een tijdelijke terugval in kwaliteit en continuïteit bij start Nadere uitwerking van het lokale sturingsmechanisme en de verhouding hiervan ten opzichte van hosting Kwaliteitseisen voor KCC en callenter als onderdeel daarvan steviger neerzetten Mogelijkheid om te allen tijde op locatie contact met gemeente te hebben, onverschillig aard of complexiteit van onderwerp Ingaan op aspecten die samenhangen met lokale eigenheid en de ruimte die overblijft om het gezicht van de deelnemende gemeenten naar hun eigen burgers te waarborgen Vergelijken met doorgaan in de huidige situatie (kwalitatief en financieel) Waarborgen van de toegang tot lokale informatie en samenwerking met maatschappelijke partners Lokale aansturing van directe dienstverlening 3. Hosten gemeenschappelijke afdeling Projectmanagement Positieve businesscase op efficiency, borging van kennis en kwaliteit en continuïteit Voorkomen van vrijblijvendheid

5 Borgen lokale sturing op projecten door borging lokaal bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap Marktconformiteit en afzien van gedwongen winkelnering 4. Alle (niet uit te besteden) ingenieurswerkzaamheden uit laten voeren door het Ingenieursbureau Drechtsteden Vanuit samenwerking in de openbare ruimte (voorstel 5.) 5. Gezamenlijke werkorganisatie en gezamenlijk beheersystseem openbare ruimte Bijdrage aan en aansluiten op de huidige manier van werken (goed opdrachtgeverschap) Vanuit behoeften en mogelijkheden (inhoud) Continuïteit en kwaliteit tegen een redelijke prijs Waarborgen nabijheid en lokale eigenheid Gericht op netwerksamenwerking Toevoeging doorontwikkeling IBD (voorstel 4.) 6 t/m 10 Netwerk MT s en programmeren & matchen Door gemeenten afvaardigen van voldoende gekwalificeerde medewerkers met mandaat in netwerk MT Personele inbreng en bijbehorende mandaat is aangelegenheid gemeente 11. Samenwerkingsovereenkomst Onderzoek mogelijkheid om aan te sluiten bij bestaande lokale mandaatstructuur 12. Uniformeren processen en systemen Randvoorwaarde dat uniformering plaatsvindt als de inhoudelijke beweging daar uitdrukkelijk om vraagt Klein starten Starten met processen die direct gekoppeld zijn aan inhoudelijke projecten uit ontwikkelprogramma, nadruk op inhoudelijke projecten uit ontwikkelprogramma Mogelijke opbrengsten en kosten direct toerekenen aan inhoudelijk project Aandacht voor noodzakelijke I&A ontwikkelingen alsmede kosten en impact op regionaal I&A programma en daaraan verbonden begroting en planning Uitgangspunt van kostenvermindering is in beginsel leidend Aandacht voor verdeling van bereikte efficiencywinst Differntieren waar eigenheid gemeente van belang is of andere werkwijze invulling voortkomt uit groot/kleinere gemeente 13. Overhead Geen instemming met voorgestelde sleutel voor de kosten van bovenformativiteit Verder uitwerken uitspraken met betrekking tot concern- en huisvestingskosten alsmede de kosten bij het optreden van boventalligheid en transitiekosten Nadere uitwerking van de te verwachten frictiekosten per business case 14. Flexibiliteit en mobiliteit Onderzoek mogelijkheden voor een dubbele aanstelling 15. Het nieuwe werken Geen nadere opmerkingen 16. Flexibiliteit en mobiliteit Onderzoek mogelijkheden voor een dubbele aanstelling 17. Opleidingenbeleid Geen verplichtend karakter

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Definitieve versie CASUSBOEK TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Dit casusboek bevat beknopte beschrijving van praktijkvoorbeelden van ambtelijke samenwerking tussen gemeenten. Voor het opstellen

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Openbaar Bestuur en Democratie Cluster Bestuurlijke en Financiële

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

1.1. Inrichtingsplan

1.1. Inrichtingsplan 1.1 Inrichtingsplan ICT rijk van Nijmegen 02-6-2015 DOCUMENT GEGEVENS Samenvatting Naam Inrichtingsplan ICT Rijk van Nijmegen (IRvN) Verantwoordelijke Anton van Gemert (ICT RvN) Actuele versie 1.1 Status

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Toelichting Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk. In vrijwel alle gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

CONCEPT JA, IK WIL. Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden. Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1

CONCEPT JA, IK WIL. Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden. Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1 CONCEPT JA, IK WIL Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1 Versie 1, d.d. 7 februari 2005 0. Samenvatting, Leeswijzer en Beslispunten... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie