Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:"

Transcriptie

1 Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf, als onderdeel van de MGR Rijk van Nijmegen. Met dit document voldoe ik aan dat verzoek. Hierbij gaan we alleen in op de besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf waar de raden bij betrokken zijn. Er zijn ook besluiten die enkel door het AB/DB van de MGR genomen worden, zoals het inrichtingsplan van de organisatie en andere personele besluiten. Al deze besluiten zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de MGR. Om een beeld te schetsen van het punt waarop we nu staan, starten we met een kort historisch overzicht. Vervolgens gaan we nader in op de agenda voor 2015 en de jaren daarna. Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Eind 2011 Voorjaar 2012 December 2012 Februari 2013 Eind 2013 Gemeenten in onze regio spreken de intentie uit op domein Werk te gaan verkennen of verdere samenwerking een realistische optie is. Gemeenten spreken zich uit voor transitie van het SW-bedrijf Breed naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf. In december 2012 sturen de colleges Een koepel voor regionale zuilen naar de raad. Een rapport van het Regionaal Aanjaagteam over regionale samenwerking in de regio Rijk van Nijmegen. De colleges in de regio stellen Samen Sterker vast. In Samen Sterker wordt de MGR voor het eerst genoemd als samenwerkingsvorm. Daarnaast is Samen Sterker de inhoudelijke basis voor het concretiseren van de samenwerking. Ook vindt in februari 2013 een raadsconferentie plaats. Op basis van Een Koepel voor Regionale Zuilen wordt gesproken over regionale samenwerking. De colleges in de regio stellen Sterke werkwoorden vast. Sterke werkwoorden is het document dat de samenwerking verder concretiseert en besluitvorming over één gezamenlijk werkbedrijf mogelijk maakt. In dezelfde collegevergadering wordt ook de MGR vastgesteld. In de maanden voorafgaande aan deze collegevergadering vindt de tweede raadsconferentie plaats op basis van een regionale raadsconsultatie over samenwerking. Mei 2014 Juli 2014 November 2014 Begin 2015 Alle gemeenteraden hebben zowel Sterke werkwoorden als de MGR vastgesteld. De colleges stellen de uitgangspunten voor de integratie van Breed in het nieuwe Werkbedrijf vast en vragen de raden hier hun zienswijze op te geven. Het AB van de MGR heeft de begroting voor 2015 vastgesteld, nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld daar hun zienswijze op in te dienen. Vaststelling van het strategisch arbeidsmarktbeleid Werk is de uitkomst! door de raden. 1

2 Jaaragenda Het jaar 2015 is belangrijk voor het Werkbedrijf. De verdere inrichting van de organisatie en de integratie met Breed dienen verder vorm gegeven te worden. Dat maakt ook dat de jaaragenda voor 2015 niet als een voorbeeld van de reguliere situatie gezien kan worden. Er worden andere besluiten genomen dit jaar (zoals overheveling, opheffing, inrichting, etc.) en ook de timing van reguliere besluiten (zoals begrotingsprocedure bij provincie) verloopt op een andere manier. Onderstaand geven we eerst de reguliere jaaragenda weer, om daarna de wijzigingen daarop en de extra besluiten die gelden voor 2015 weer te geven. In de bijlage hebben we dit alles vertaald naar een tijdlijn. Reguliere agenda Er zijn een aantal momenten waarop de gemeenten geïnformeerd worden of een besluit nemen met betrekking tot de MGR, deze geven we onderstaand weer. Uiteraard betreft dit een minder statisch proces dan hier benoemd. Het is van belang om in de komende periode een goede vorm van samenwerking te vinden tussen de MGR en de gemeenten, met een goede balans tussen enerzijds zakelijkheid en anderzijds flexibiliteit. Vóór 1 november t-2 1 Strategisch beleidskader Werk Door de gemeenten wordt periodiek een strategisch beleidskader vastgesteld. Begin 2015 hebben alle raden dat gedaan voor een periode van 2 jaar, zodat het Werkbedrijf een basis heeft om op verder te werken. Groesbeek heeft het beleidskader voor diezelfde periode al iets eerder vastgesteld, te weten eind In de toekomst streven we ernaar dat het strategisch beleidskader voor een langere periode, namelijk 4 jaar, wordt vastgesteld. Daarmee sluiten we aan bij de reguliere duur van gemeentelijke beleidskaders, maken we het proces minder arbeidsintensief en borgen we de continuïteit. Conform deze planning zouden we al eind van dit jaar een nieuw strategisch arbeidsmarktbeleid moeten vaststellen. Dat is niet wenselijk en praktisch niet mogelijk. Daarom stellen we voor 2017 en eventueel 2018 te hanteren als tussenjaar voor zowel het strategisch beleidskader als de samenwerkingsovereenkomsten. Hier komen we begin volgend jaar bij u op terug. Vóór 1 maart t-1 Vóór 1 mei t Vóór 15 juni t-1 Sluiten samenwerkingsovereenkomsten MGR met gemeenten Er worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten door de colleges met de MGR, hierin is de opdrachtverstrekking aan de MGR opgenomen. We streven ernaar de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen voor een periode van 4 jaar, waarbij jaarlijks specifieke aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden over maat- en meerwerk. Voor beide onderdelen geldt dat we deze vóór 1 maart in het jaar voorafgaand aan de ingangsdatum willen sluiten. Verzending 1 e kwartaalrapportage MGR aan raden Er wordt drie keer per jaar een kwartaalrapportage opgesteld voor de raden, waarin informatie wordt gegeven over de prestaties van de modules van de MGR. In combinatie met het jaarverslag wordt zo in alle 4 kwartalen van het jaar verslag uitgebracht over de ontwikkelingen binnen de MGR. De kwartaalverslagen worden vóór 1 mei, 1 augustus en 1 november van ieder jaar naar de raad gezonden. Indienen zienswijze op ontwerpbegroting MGR Het is een bevoegdheid van het AB van de MGR om de begroting vast te stellen. Voordat definitieve vaststelling plaatsvindt van de begroting, wordt de raden gevraagd daarop een zienswijze in te dienen. 1 Met de verwijzing t-2 willen we aanduiden dat dit besluit wordt genomen in het jaar dat 2 jaar is gelegen vóór het tijdvak waar het betrekking op heeft. Als voorbeeld: het strategisch beleidskader voor de jaren 2017 tot en met 2020 wordt vastgesteld vóór 1 november

3 Planning hierbij: de ontwerpbegroting wordt uiterlijk 15 april vastgesteld door het DB van de MGR en naar de raden gezonden. Vóór 15 juni dienen de raden een zienswijze in, zodat vóór 1 augustus een definitief besluit genomen kan worden en de begroting naar GS gestuurd kan worden (is wettelijke verplichting). De definitieve begroting wordt uiteraard ook aan de raden toegezonden. Vóór 15 juni t+1 Vóór 1 augustus t Vóór 1 november t Indienen zienswijze op jaarrekening MGR Het is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van de MGR om de jaarrekening vast te stellen. Voordat definitieve vaststelling plaatsvindt van de jaarrekening, wordt de raden gevraagd daarop een zienswijze in te dienen. Planning hierbij: de jaarrekening wordt uiterlijk 15 april in concept vastgesteld door het DB van de MGR en naar de raden gezonden. Vóór 15 juni dienen de raden een zienswijze in, zodat vóór 15 juli een definitief besluit genomen kan worden en de jaarrekening naar GS gestuurd kan worden (is wettelijke verplichting). De definitieve jaarrekening wordt uiteraard ook aan de raden toegezonden. Verzending 2 e kwartaalrapportage MGR aan raden Verzending 3 e kwartaalrapportage MGR aan raden Jaaragenda 2015 In 2015 worden een aantal belangrijke besluiten genomen, die essentieel zijn voor de verdere inrichting van het Werkbedrijf: Eerste helft 2015 Sluiten samenwerkingsovereenkomsten MGR met gemeenten Bovenstaand hebben we het gewenste reguliere proces voor de samenwerkingsovereenkomsten weergegeven. Dit eerste jaar loopt echter ook dit anders en worden de samenwerkingsovereenkomst pas in de eerste helft van 2015 gesloten. We streven ernaar dit samenwerkingsovereenkomsten te laten zijn voor de jaren 2015 en 2016, om aan te sluiten bij de duur van het strategisch arbeidsmarktbeleid dat nu voorligt bij uw raden. In de samenwerkingsovereenkomsten worden ook de afspraken gemaakt over de SW-populatie. Eerste helft 2015 Indienen zienswijze op gewijzigde meerjarenbegroting Breed 2015 Eind vorig jaar is de begroting van Breed vastgesteld voor het jaar 2015, na ontvangst van de zienswijze van uw raden. Het is nodig deze begroting bij te stellen. Naar verwachting neemt het DB van Breed hierover een voorgenomen besluit, dat wordt voorgelegd aan uw raden voor zienswijze. We laten een boekenonderzoek uitvoeren naar aanleiding van deze gewijzigde begroting en de jaarrekening, zoals eerder aan de raden toegezegd. Dit boekenonderzoek betrekken we bij de geïntegreerde begroting van de MGR voor Vóór 1 mei 2015 Verzending 1 e kwartaalrapportage MGR aan raden Conform de reguliere cyclus, wordt ook in 2015 vóór 1 mei de 1 e kwartaalrapportage verzonden aan de raden. Verderop in 2015 wordt een informatieprotocol voorgelegd aan uw raden ter vaststelling, daarin gaan we in op de onderwerpen en indicatoren die vanaf 2016 aan bod zullen komen in de verschillende rapportages aan uw raden. In de kwartaalrapportages 2015 benoemen we in elk geval: - het aantal ingevulde vacatures en werkplekken; - het aantal kandidaten dat aan het werk is gegaan; - het aantal kandidaten dat werkfit is (gemaakt); 3

4 - het aantal kandidaten dat een verminderde loonwaarde heeft, geplaatst op een werkplek; -bijstandsontwikkeling in de regio (informatie afkomstig van gemeenten). Vóór 1 augustus 2015 Verzending 2 e kwartaalrapportage MGR aan raden Vóór 1 oktober 2015 Besluit tot aanpassing van de GR Breed en de MGR Door uw raad is eerder het voornemen uitgesproken om Breed en de afdelingen Werk van de gemeenten te integreren in het Werkbedrijf. De integratie van Breed in het Werkbedrijf gebeurt in 2 stappen. In de eerste stap hevelen we taken en bevoegdheden over van de GR Breed naar de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling die reeds op 1 juli 2014 is ingericht. In de tweede stap zal vervolgens de GR Breed worden opgeheven. Voor de eerste stap dienen de gemeenschappelijke regelingen aangepast te worden, zodat de taken van Breed worden overgeheveld naar de MGR. De aanpassing van de gemeenschappelijke regelingen van zowel Breed als de MGR zijn raadsbesluiten. De colleges in de regio leggen in het eerste kwartaal van dit jaar een besluit aan de raden voor dat hiertoe strekt. De Raden dienen hierover uiterlijk 1 oktober 2015 een besluit te nemen. Het AB van de MGR biedt de raden aan om tussen het moment van het voorstel en 1 oktober 2015 een regionale conferentie te organiseren over deze overheveling. Omdat we voor de overheveling van taken/bevoegdheden ihkv de integratie van Breed met de MGR-tekst naar de raden moeten, willen we ook een aantal andere wijzigingen doorvoeren, zoals: - Actualisatie door gewijzigde Wgr-termijnen; - Consequenties herindeling MUG doorvoeren; - Meer modulair maken MGR-tekst en begroting; - ICT-samenwerking toevoegen per 1 januari 2016 (conform eerdere besluitvorming); Vóór 15 oktober 2015 Indienen zienswijze op ontwerpbegroting MGR 2016 Bovenstaand hebben we de reguliere planning voor het vaststellen van de begroting van de MGR weergegeven. Voor de begroting van 2016 wordt hierop een uitzondering gemaakt, omdat het meer tijd kost om de begroting van Breed en het Werkbedrijf voor het eerst te integreren. We streven ernaar de begroting vóór 1 augustus 2015 aan de raden toe te zenden (conform afspraak provincie), waarna de raden tot half oktober de tijd krijgen om een zienswijze in te dienen. Dit is belangrijk omdat de begroting dan tijdig voor het nieuwe jaar kan worden vastgesteld. De geïntegreerde begroting wordt gezien als relevante informatie voor de Raden in het besluitvormingsproces tot aanpassing van de GR Breed en MGR. Dat is een belangrijke reden om de Raden tot oktober de tijd te geven om dat besluit te nemen. Vóór 1 november 2015 Verzending 3 e kwartaalrapportage MGR aan raden 2016 Liquidatieplan Breed Het is aan de GR Breed om een liquidatieplan op te stellen. In 2015 vindt de voorbereiding voor de overheveling per 1 januari 2016 plaats. Eind 2015 weten we dus wat we moeten doen om Breed te liquideren (of er nog onderdelen in Breed zitten die we niet opnemen in de MGR. Nadat dit onderzoek heeft plaatsgevonden, wordt het ). Dan maken we een liquidatieplan dat ter zienswijze naar de raden gaat. 4

5 2016 Opheffingsbesluit GR Breed De raden hebben de bevoegdheid om het besluit te nemen tot formele opheffing van de GR Breed. Dit besluit kan genomen worden zodra alle activiteiten uit Breed zijn overgeheveld en alle lopende activiteiten zijn beëindigd. De verwachting is dat dit besluit op basis van het liquidatieplan in 2016 door de colleges aan uw raden voorgelegd kan worden. 5

6 Bijlage: Tijdlijn 6

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie