Projectplannen Doelmatig waterbeheer Hart van Brabant,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplannen Doelmatig waterbeheer Hart van Brabant, 2013-2020"

Transcriptie

1 Projectplannen Doelmatig waterbeheer Hart van Brabant, Inhoudsopgave Projectplan 1 Projectplan 2 Projectplan 3 Projectplan 4 Projectplan 5 Projectplan 6 Projectplan 7 Projectplan 8 Projectplan 9 Projectplan 10 Projectplan 11 Projectplan 12 Projectplan 13 Projectplan 14 Projectplan 15 Projectplan 16 Projectplan 17 Projectplan 18 Projectplan 19 Projectplan 20 Projectplan 21 Gezamenlijk voorbereiden en aanbesteden meerjarencontracten Afstemming programmering projecten waterketen die geen relatie hebben met gelijktijdige aanpassingen in de openbare ruimte Samenwerkingsvorm Personele kwetsbaarheid Bestuurlijk proces Gezamenlijke uitgangspunten vgrp Meten en monitoren Eenheidsprijzen Ambtelijk proces Kostendekkingsplan Verwerking berm- en slootmaaisel Gezamenlijke hoofdpost Onderhoudsbeheerprogramma Grondwaterbeheer Onderhoud waterlopen Calamiteitenplan Communicatie Innovatie en KEnnisAgenda (IKEA) Energieopwekking Grondstoffenterugwinning Monitoring besparingen heroverweging Overzicht ureninzet

2 0.1 Projectplan Samenwerkingsvormen meerjarencontracten 1. Projectnaam 2. Projectomschrijving 3. Trekker 4. Projectteam 5. Overige betrokkenen 6. Datum Samenwerkingsvormen meerjarencontracten Onderzoek naar de mogelijkheden om gezamenlijk aan te besteden bij (meerjaren)contracten Jan Peijnenburg Martin Molenschot, Nol van den Berg en Jan Peijnenburg HvBrabant Gemeenten Probleemstelling Eind 2009 is er op rijksniveau een besluit genomen om samenwerking in de afvalwaterketen verder te intensiveren. Om dit te bewerkstelligen dient er een studie uitgevoerd te worden naar de mogelijkheden om bij (meerjaren)contracten meer samen te werken. 2. Projectbegrenzing In de studie wordt alleen gekeken naar activiteiten met een repeterend karakter. Dit kunnen zowel activiteiten uit de exploitatie gelden als uit de investeringen zijn. 3. Doelstelling Eind mei 13 dient er duidelijk te zijn: 1. Waar mogelijkheden liggen binnen samenwerkingsvormen op gebied van meerjarencontracten; 2. Wat de voor- en nadelen zijn van het gezamenlijk aanbesteden; 3. Wat de visie binnen Hart van Brabant is met betrekking tot de aanpak ter voorbereiding op een aanbesteding; 4. Welke projecten er voor 2014 gezamenlijk worden aanbesteed en in welke samenstelling 4. Resultaat Een lijst met mogelijke samenwerkingsvormen op gebied van meerjarencontracten en een notitie met bijbehorende voor- en nadelen van gezamenlijk aanbesteden. Tevens zal een visie worden opgesteld met betrekking tot de aanpak ter voorbereiding op een aanbesteding voor werkeenheid Hart van Brabant. Hierin zal een voorzet worden gevormd tot mogelijke samenwerking met optimale samenstelling, gevormd uit de visie. Voor 2014 zal een planning met hoeveelheden worden opgesteld waarin duidelijk is welke projecten in welke samenstelling worden aanbesteed. Vervolgens zullen de projecten afzonderlijk door de deelnemende gemeenten worden uitgewerkt. Dit valt buiten dit project. Een jaarlijkse evaluatie en afstemming tot aanbesteding in het komende jaar valt wel binnen dit project. 5. Projectfasering en beslismomenten Project start eind augustus 2012 en is eind mei 2013 afgerond. 1. Overleg notitie Aug Opstellen PvA Aug Opstellen lijst met mogelijke samenwerkingsvormen Dec Opstellen notitie Maart Opstellen Visie April Opstellen planning aanbestedingen 2014 met hoeveelheden Mei mei komende jaren

3 0.1 Kosten en benodigde capaciteit 1. Overleg notitie (2 x 4 uur) 8 2. Opstellen PvA 2 3. Opstellen lijst met mogelijke samenwerkingsvormen (1*8 uur) 8 4. Invullen van de lijst door alle partijen (8*2 uur) Bespreken lijst door alle partijen (8*1 uur) 8 6. Definitief maken lijst (1*6 uur) 6 7. Opstellen notitie (3*4 uur) Controle notitie door alle partijen (8*2 uur) Bijstellen notitie (3 uur) Vormen visie aanpak voorbereiding aanbesteding Hart van Brabant (3*4 uur) Opstellen visie (concept)(1*8 uur) Controle visie door alle partijen (8*2 uur) Bijstellen visie (3 uur) Vaststelling lijst, notitie en visie (8*1 uur) Opstellen planning aanbestedingen 2014 met hoeveelheden (3*8 uur) Invullen aantallen tbv planning 2014 (8*4 uur) Bespreken planning door alle partijen (8*1 uur) Definitief maken planning (1*6 uur) 6 Totaal te besteden uren Evaluatie gezamenlijke aanbestedingen en afstemming + inplannen komend jaar 224 (7jaren*8*4 uren) 7. Organisatie Project wordt uitgevoerd door de gemeente Waalwijk, Tilburg en Hilvarenbeek. Terugkoppeling vindt plaats in ambtelijke werkeenheid Hart van Brabant. 8. Communicatie (en informatie) De communicatie loopt via de ambtelijke werkeenheid. Richting de bestuurders vindt de communicatie plaats via de voorzitter van het ambtelijk overleg. Na de afronding van bovenstaande produkten, wordt ieder jaar in mei de evaluatie van gezamenlijke aanbestedingen besproken en voor het komende jaar afgestemd en ingepland. 9. Kwaliteit Bruikbare informatie om tot een samenwerkingsverband te komen bij het aanbesteden van contracten. 10. Risico's Beperkte inzetbare capaciteit Onbereidwilligheid ambtenaren of bestuur voor het gezamenlijk aanbesteden van onderhoud Het opstellen van een gezamenlijke visie vraagt om een flexibele houding van de deelnemers om tot een resultaat te komen Het voorstel van de planning van aanbestedingen wordt vanuit de projectgroep gebracht. Rekening houdend met de visie zal er afstemming en overeenstemming moeten plaatsvinden tussen de betrokken gemeenten 11. Overige opmerkingen Na het opstellen van de jaarplanning van aanbestedingen zullen de projecten afzonderlijk door de deelnemende gemeenten worden uitgewerkt. Dit valt buiten dit project en projectteams zijn zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering hiervan.

4 0.2 Plan van aanpak afstemming programmering projecten waterketen die geen relatie hebben met gelijktijdige aanpassingen in de openbare ruimte 1. Projectnaam 2. Projectomschrijving 3. Trekker 4. Projectteam 5. Overige betrokkenen 6. Datum Afstemming programmering projecten waterketen die geen relatie hebben met gelijktijdige aanpassingen in de openbare ruimte. Afstemming programmering van niet met openbare ruimte geïntegreerde projecten Henri van Wylick Nol van den Berg, Frans Veeke, Jan Peijnenburg, Ivo Derksen en Henri van Wylick. Ambtelijke werkgroep Hart van Brabant 6 februari Probleemstelling Aan de waterketen worden vanuit volksgezondheid, overlast (klimaatadaptatie) en milieu (KRW) eisen gesteld. Veel investeringen in de waterketen (ondergronds) hebben een directe link met gelijktijdige aanpassingen\herinrichting van de openbare ruimte (bovengrond). Dergelijke meestal complexe projecten vragen de nodige interne en externe afstemming. Daarnaast zijn er vele op zichzelf staande en binnen de werkeenheid Hart van Brabant vergelijkbare projecten. In dit project wordt getracht om inzicht te krijgen in de meerwaarde van het op elkaar afstemmen van de programmering van dergelijk vergelijkbare projecten. 2. Projectbegrenzing De afstemming van de programmering van de niet aan de openbare ruimte gerelateerde vervangings- en verbetermaatregelen binnen de werkeenheid Hart van Brabant. Van de planfase, via de ontwerpfase naar de realisatie- en beheerfase. 3. Doelstelling Onderzoeken en in beeld brengen wat de meerwaarde van een dergelijke afstemming is voor de componenten doelmatigheid, maatschappelijke kosten, verbeteren kwaliteit en kennisdeling. 4. Resultaat Het project moet de volgende resultaten opleveren: Voor de verschillende fases (plan, ontwerp, realisatie en beheer) een overzicht van de meerwaarde van afstemming van de programmering; Overzicht en kennis van de strategie die de verschillende partners hierin hanteren; Investeringsprogramma\overzicht en voorstel hoe dit te realiseren. 5. Projectfasering en beslismomenten Activiteit Gereed Plan van aanpak incl. projectteam akkoord 1 februari 2013 Start project 1 maart 2013 Inventarisatie investeringsprojecten 15 april 2013 Verkennen meerwaarde afstemmen 15 juni 2013 Rapportage met concrete voorstellen 15 augustus 2013 Uitrol voorstellen in investeringsprogramma s 2014 e.v. 6. Kosten De kosten zullen met name bestaan uit de uren van de leden van het projectteam en de leden van de werkeenheid Hart van Brabant tbv aanleveren info en plenaire terugkoppeling\kennisdeling resultaten. Activiteit Uren per lid PG Uren per lid WE HvB Start project

5 0.2 Inventarisatie investeringsprojecten 15 4 Verkennen meerwaarde afstemmen 25 2 Rapportage met concrete voorstellen 20 2 Uitrol voorstellen in investeringsprogramma s Pm Extra uren trekker 15 Totaal (bij PG 4 leden + WE 10 leden) = 335 uur 7. Organisatie Trekker waterschap De Dommel (Henri van Wylick). Leden projectteam gemeente Tilburg (Sonja Immenga), gemeente Hilvarenbeek (Jan Peijnenburg) en gemeente Oisterwijk (Frans Veeke). 8. Tijd De doorlooptijd van het project is maximaal 8 maanden zodat de eerste afstemmingsmogelijkheden mogelijk al in de begrotingsrondes van 2014 kunnen worden meegenomen. 9. Communicatie (en informatie) De communicatie loopt via de ambtelijke werkeenheid en via de vertegenwoordigers van de partners werkeenheid naar de eigen organisaties. Richting de bestuurders vindt de communicatie plaats via de voorzitter van het ambtelijk overleg. Verdere verspreiding van de informatie via viadesk en de website 10. Risico's Langere doorlooptijd waardoor het eindresultaat niet direct kan worden meegenomen in de begrotingsrondes voor Resultaat van inventarisatie valt tegen waardoor al direct kan worden geconcludeerd dat voortzetten project geen meerwaarde heeft. Individuele bereidheid om resultaten van dit project te implementeren. 11. Raakvlak met andere projecten/vastgesteld beleid In elk geval raakvlak met project gezamenlijk aanbesteden beheercontracten, heroverweging verbetermaatregelen en inkoopbeleid van betrokken partijen. 12. Overige opmerkingen ntb

6 0.3 Plan van aanpak samenwerkingsvorm 1. Projectnaam 2. Projectomschrijving 3. Trekker 4. Projectteam 5. Overige betrokkenen 6. Datum Samenwerkingsvorm Petra Mackowiak Werkeenheid HvB Management 12 maart Probleemstelling De werkeenheid HvB is aan de slag gegaan met het motto 'structuur volgt inhoud'. Op basis van de eerste inventarisatie van het besparingspotentieel is in de tussenrapportage een aanzet gegeven voor de verdere samenwerking. Een van de punten die nader uitgewerkt moet worden is de gewenste organisatievorm van de samenwerking. Specifieke aandacht moet daarbij worden gevraagd aan de wijze van uitvoering en van financiering. 2. Projectbegrenzing In hoofdstuk 6 van de tussenrapportage is aangegeven dat er op dit moment de voorkeur wordt gegeven aan een netwerksamenwerking, zonder structuuraanpassingen van de organisaties van de afzonderlijke deelnemers. Dit dient als uitgangspunt voor de discussie. 3. Doelstelling Voor 1 januari 2013 komen tot een samenwerkingsovereenkomst, gebaseerd op een nadere afweging van de organisatie, uitvoering en financiering van de samenwerking. 4. Resultaat Een samenwerkingsovereenkomst, waarover in alle gemeenten en waterschappen een gedragen besluitvorming kan plaatsvinden. 5. Projectfasering, beslismomenten, kosten, organisatie en tijd De bestuurders hebben aangegeven dat de tweede helft van 2012 nadrukkelijk gebruikt moet worden voor het voeren van de discussie over de samenwerkingsvorm. Voorzien is besluitvorming hierover in december Gedurende het proces is de wens gekomen om de leidinggevenden van de partners mee te nemen in het proces. Daartoe is een bijeenkomst georganiseerd. De leidinggevenden hebben richtinggevende uitspraken gedaan over de zwaarte van de overeenkomst en verevening. Daarna is gestart met de afronding van de samenwerkingsovereenkomst. Op 6 maart 2013 is een concept besproken met de bestuurders van de werkeenheid. Met een aantal aanpassingen zijn de bestuurders akkoord gegaan met de overeenkomst. Nu volgt de afronding van de kadernota en meerjarenprogramma Daarna vindt besluitvorming is alle colleges en dagelijks besturen plaats. Ondertekening is voorzien tijdens een brabantbrede bestuurlijke bijeenkomst op 18 april Verwachte tijdsbesteding in 2013 (los van de reguliere ambtelijke bijeenkomsten): - bijeenkomst leidinggevenden: 5 uur per partner (8 gem + 2 ws) - 2 extra bijeenkomsten voor bespreking SOK, Kadernota en MJP: 10 uur per partner (8 gem + 2 ws) - 20 extra uren voor de trekker. Totaal aantal uren: 170 uur. Dit is los van inzet van andere medewerkers (juristen, managers, ed). 6. Communicatie (en informatie) De communicatie loopt via de ambtelijke werkeenheid. Iedere beleidsmedewerker informeert zijn/haar management en bestuurder. Richting het bestuurlijk overleg vindt de communicatie plaats via de voorzitter van het ambtelijk overleg.

7 Kwaliteit n.v.t. 8. Risico's Besluitvorming over de samenwerkingsvorm is een van de mijlpalen die benoemd zijn in het Bestuursakkoord Water en waar gemeenten op worden gemonitoord. Bij niet tijdige besluitvorming treedt de 'stok-achter-dedeur'- regelgeving in werking. 9. Raakvlak met andere projecten/vastgesteld beleid Dit project raakt het ambtelijk en bestuurlijk proces, maar ook personele kwetsbaarheid en gezamenlijk aanbesteden en afstemmen programmering.

8 0.4 Plan van aanpak personele kwetsbaarheid 7. Projectnaam 8. Projectomschrijving 9. Trekker 10. Projectteam 11. Overige betrokkenen 12. Datum Personele kwetsbaarheid Jos van Westerloo Werkeenheid HvB n.v.t. 28 augustus Probleemstelling In het Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt over doelmatig waterbeheer. Verdergaande samenwerking in de (afval)waterketen is noodzakelijk om kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van kwetsbaarheid mogelijk te maken. In de werkeenheid HvB is een beperkt onderzoek uitgevoerd naar de kwetsbaarheid in de afvalwaterketen. Daaruit blijkt dat er in de meeste gemeenten kwetsbaarheid wordt ervaren als gevolg van gebrek aan personele capaciteit en adequate vervanging. In het vervolgtraject moet de inventarisatie worden verfijnd en leiden tot inzicht over oplossingsrichtingen. In het uitvoeringsprogramma 2013 moet de oplossing voor het capaciteitsprobleem worden verwerkt. 2. Projectbegrenzing De oplossing voor het verminderen van kwetsbaarheid moet vooral gevonden worden in samenwerken en kennisdelen. 3. Doelstelling Kijken waar door samenwerking en kennisdeling de kwetsbaarheid bij gemeenten en/of waterschappen verminderd kan worden. Daarbij wordt niet alleen naar beperkingen in personele capaciteit gekeken, maar ook naar het verleggen van grenzen in kennis en innovatie. Ook aandacht voor opleiden deskundigen zowel korte als lange termijn. 4. Resultaat Versterking van het werkveld binnen de regio door vermindering van kwetsbaarheid en verleggen van grenzen in kennis en innovatie. 5. Projectfasering en beslismomenten Vervolginventarisatie op basis van eerder uitgevoerde inventarisatie in Eindhoven en Den Bosch. De vervolginventarisatie moet leiden tot beter inzicht in tijdsbesteding, opvatting over het zelf uitvoeren van taken/activiteiten versus uitbesteden, over de tevredenheid van de kwaliteit en de aanwezige kennis en over de mate van kwetsbaarheid van de eigen werkzaamheden. Vervolgstappen kunnen zijn: - Inventarisatie huidige samenwerkingsverbanden, met het oog op kwetsbaarheidvermindering; - Inzicht in organisatie gemeentelijke (afval)watertaken; - In beeld brengen Sterkte en Zwaktes op basis van workshops/ interviews, enz. Planning: Inventarisatie mei 2013 Vervolgstappen okt/nov Kosten, organisatie en tijd Kosten zijn uren voor de deelnemende partijen voor het invullen van de vragenlijst en deelname workshop/interviews. Eventueel inhuren externe voor workshop/interviews vanuit restant bijdrage gemeenten. Uren trekker: 20, uren deelnemers: 10. Totaal: 120 uur.

9 Communicatie (en informatie) De communicatie loopt via de ambtelijke werkeenheid. Richting de bestuurders vindt de communicatie plaats via de voorzitter van het ambtelijk overleg. 8. Kwaliteit n.v.t. 9. Risico's n.v.t. 10. Raakvlak met andere projecten/vastgesteld beleid Er is een raakvlak met de discussie over de samenwerkingsvorm. 11. Overige opmerkingen Nagaan of er een relatie is met de omgevingsdiensten (RUD's).

10 0.5 Plan van aanpak bestuurlijk proces Projectnaam 2. Projectomschrijving 3. Trekker 4. Projectteam 5. Overige betrokkenen 6. Datum Bestuurlijk proces 2013 Vaststellen Kadernota met daarin opgenomen de samenwerkingsovereenkomst en het meerjarenprogramma Petra Mackowiak Afvalwaterteam Hart van Brabant n.v.t. 12 maart Probleemstelling De werkeenheid HvB is aan de slag gegaan met het motto 'structuur volgt inhoud'. Op basis van de eerste inventarisatie van het besparingspotentieel is in de tussenrapportage een aanzet gegeven voor de verdere samenwerking. Een van de punten die nader uitgewerkt is, is de gewenste organisatievorm van de samenwerking. Specifieke aandacht is daarbij uitgegaan naar de wijze van uitvoering en van financiering. Besluitvorming binnen de werkeenheid ziet er als volgt uit: stukken worden voorgelegd aan de bestuurders in het bestuurlijk overleg. Na vaststelling daar volgt besluitvorming in de afzonderlijke colleges en dagelijks besturen van gemeenten en waterschappen. 2. Projectbegrenzing Op dit moment beperkt het project zich tot besluitvorming over de Kadernota met daarin opgenomen de samenwerkingsovereenkomst en het meerjarenprogramma Doelstelling Bestuurders betrokken houden bij het proces en het besluitvormingsproces zo goed mogelijk laten verlopen. 4. Resultaat Tijdige besluitvorming (en voorbereiding daarvan) om in 2013 te kunnen starten met het uitvoeringsprogramma. 5. Projectfasering en beslismomenten In de tussenrapportage wordt gesteld dat de ambitie is om eind 2012 een besluit te nemen over: - de samenwerkingsvorm; - het uitvoeringsprogramma 2013 en verder. Er was een bestuurlijk overleg ingepland op 17 december 2012, maar is uitgesteld tot 6 maart Bestuurders hebben ingestemd met concept-samenwerkingsovereenkomst en het vervolgtraject. Dat houdt in dat er een Kadernota wordt opgesteld met daarin opgenomen het meerjarenprogramma voor 2013 tot In principe vindt daarna direct besluitvorming plaats in de afzonderlijke colleges en dagelijks besturen. 6. Kosten Ambtelijke inzet/uren ter voorbereiding van de besluitvorming in de gemeenten en waterschappen (interne uren). 7. Organisatie Iedere gemeente zorgt voor eigen besluitvorming. 8. Tijd Activiteiten Uren per partij (8 gem en 2 ws) Discussie over samenwerkingsvorm Zie apart projectplan Besluitvorming over samenwerkingsvorm en 10 maarjarenprogramma in maart/april Faciliteren waar mogelijk door de trekker 20 Totaal 170 uur

11 Communicatie (en informatie) De communicatie loopt via de ambtelijke werkeenheid. Iedere beleidsmedewerker informeert zijn/haar management en bestuurder. Richting het bestuurlijk overleg vindt de communicatie plaats via de voorzitter van het ambtelijk overleg. 10. Kwaliteit n.v.t. 11. Risico's Geen tijdige besluitvorming, waardoor samenwerking in 2013 nog niet van de grond komt. 12. Raakvlak met andere projecten/vastgesteld beleid Het bestuurlijk proces raakt aan alle overige werkzaamheden, omdat van hieruit de input moet komen voor de samenwerkingsvorm en het concrete uitvoeringsprogramma in Overige opmerkingen n.v.t.

12 0.6 Plan van aanpak gezamenlijke uitgangspunten vgrp Projectnaam 2. Projectomschrijving 3. Trekker p.v.a. 4. Projectteam 5. Overige betrokkenen 6. Datum Gezamenlijke uitgangspunten vgrp Gezamenlijke uitgangspunten formuleren voor de door gemeenten op te stellen vgrp's. Petra Mackowiak Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Brabantse Delta Afvalwaterteam 12 maart Probleemstelling Uit een eerste analyse van de GRP's blijkt dat gemeenten en waterschappen verschillende strategieën hanteren bij het beheer en onderhoud van de riolering, ten aanzien van investeringen en ten aanzien van financiële uitgangspunten. Deze verschillende strategieën leiden tot verschil in kosten, zonder dat het aantoonbaar leidt tot verschil in kwaliteit. Naar aanleiding van de eerste analyse is afgesproken om in 2013 te komen tot gezamenlijke uitgangspunten voor het GRP, gebaseerd op eerdere analyse van strategieën (zowel technisch als financieel) en aangevuld met paragrafen die voor iedere gemeente gelden (zoals beschrijving europees en landelijk beleid). Een tweetal gemeenten moesten in 2013 hun GRP vernieuwen, maar hebben dit uitgesteld om de ruimte te hebben in regionaal verband de uitgangspunten uit te werken. De meeste gemeenten volgen in 2015 met het opstellen van een nieuw GRP. 2. Projectbegrenzing Het project wordt begrensd door de onderwerpen die normaal in een vgrp worden opgenomen. Er wordt gestreefd naar uniformering van uitgangspunten, gemeenten blijven echter autonoom in de uiteindelijke keuze voor een strategie. Er wordt geen gezamenlijk vgrp opgesteld. 3. Doelstelling De doelstelling volgt uit de projectbegrenzing: zoveel mogelijk afstemmen van uitgangspunten voor het vgrp. Dit betreft niet alleen strategieën, maar ook beschrijving van bestaand beleid (europees, landelijk, provinciaal en waterschappen). 4. Resultaat Het traject zal de volgende resultaten opleveren: - Een overzicht van relevant beleid (Europa, rijk, provincie en waterschappen) voor het vgrp, bruikbaar voor iedere gemeente. - Uitgangspunten op gebied van beheer en onderhoud, investeringen en financiën voor het vgrp (op te stellen door gemeenten). 5. Projectfasering en beslismomenten Project start in april Het project moet input leveren voor de vgrp's van Dongen en Gilze-Rijen die in 2014 vastgesteld moeten worden.

13 Kosten Uren van leden van de werkeenheid. Voorgesteld wordt om met 2 of 3 gemeenten en een waterschap dit project uit te voeren. Er is inmiddels voldoende materiaal voorhanden om de gezamenlijke uitgangspunten op te stellen. Terugkoppeling vindt plaats in ambtelijke werkeenheid Hart van Brabant. Activiteiten Uren deelwerkgroep Max 3 gem + 1 ws Uren plenair (8 gem + 2 ws) Uitgangspunten exploitatie 10 uur per gem/wp 2 per partij Uitgangspunten investeringen 10 uur per gem/ws 2 per partij Uitgangspunten financieel 10 uur per gem/ws 2 per partij Beschrijven relevant beleid 10 uur per gem/ws 2 per partij Extra uren trekker 20 Totaal =260 uur 7. Organisatie Dongen en Gilze en Rijen en waterschap Brabantse Delta vormen het projectteam. Vanuit Hilvarenbeek en Goirle zal afwisselend worden deelgenomen. Het voorzitterschap moet nog nader worden ingevuld. Terugkoppeling vindt plaats in ambtelijke werkeenheid Hart van Brabant. 8. Tijd De doorlooptijd van het project is het jaar 2013, zodat er voldoende tijd over blijft voor de gemeenten om in 2014 een vgrp op te stellen op basis van deze uitgangspunten. 9. Communicatie (en informatie) De communicatie loopt via de ambtelijke werkeenheid. Iedere beleidsmedewerker informeert zijn/haar management en bestuurder. Richting het bestuurlijk overleg vindt de communicatie plaats via de voorzitter van het ambtelijk overleg. 10. Kwaliteit Bruikbare input voor alle gemeenten en afgestemd met de waterschappen. 11. Risico's Te lange doorlooptijd, zodat gemeenten die in 2014 een vgrp moeten vaststellen in tijdnood komen. Onduidelijkheid of verschillen in beleid hogere overheden en/of waterschappen. 12. Raakvlak met andere projecten/vastgesteld beleid Projectplan 10: kostendekkingsplan. Vanuit dit project wordt ook input geleverd voor het vgrp. 13. Overige opmerkingen N.v.t.

14 0.7 Plan van aanpak meten en monitoren 1. Projectnaam: 2. Projectomschrijving: 3. Opdrachtgever: 4. Projectrekker: 5. Projectteam: 6. Overige betrokkenen: 7. Datum projectplan: Meten en monitoren in de waterketen Hart van Brabant binnen SWWB Gezamenlijk meten, registreren en monitoren van rioolsysteem WE Hart van Brabant, in samenhang met SWWB werkgroep meten en monitoren Hart van Brabant: M. Vromans/SWWB: Brabantse Delta Hart van Brabant: D. Reijnders (Tilburg), M. Vromans (Goirle), J. v. Westerloo (Waalwijk) SWWB werkgroep: B. Hoefeijzers(Breda), L. Stigter (procesbegeleider), H. Mollen (WBD), Danjaoui, A. (Steenbergen), M. Vromans (Goirle) 4 oktober 2012 Probleemstelling Twintig jaar geleden was het meten van het functioneren van een rioolsysteem een kostbare aangelegenheid. Het rioolstelsel als geheel fungeerde daardoor feitelijk als black-box. Water-op-straat en riooloverstortingen (dode vissen) konden worden geregistreerd en werden gebruikt als basis voor maatregelen. Met de huidige techniek is echter betaalbaar, routinematig en grootschalig meten in rioolstelsels mogelijk. Meten is onderdeel van een professioneel beheer en is de basis voor doelmatigere beslissingen om het functioneren van het rioolstelsel te verbeteren, de kosten voor beheer en vervanging te verminderen en te doelmatigheid van de maatregelen te onderbouwen. In Midden-Brabant en West-Brabant is in bijna alle gemeenten het afgelopen decennium wel gemeten aan het rioolsysteem. Vaak is dit gebeurt, omdat dit werd afgedwongen op basis van de Wvo-vergunningen. Van de ingewonnen gegevens is echter weinig gebruik gemaakt en een groot deel van deze gegevens zelfs onbruikbaar. Met name kleinere gemeenten hebben onvoldoende ambtelijke capaciteit om de meetgegevens die verkregen worden op een goede manier te verzamelen, te valideren en daarna te gebruiken voor strategische en operationele beslissingen. Uit inventarisatie binnen Samenwerkingsverband Water West- en Midden Brabant (SWWB) is de behoefte om het bestaande meetnet te analyseren, desgewenst te verbeteren en om het verwerken van de meetgegevens beter te borgen in het bedrijfsproces. Waarom samen / schaalgrootte In het proces om te komen tot verregaande samenwerking in de afvalwaterketen is gebleken dat veel partijen binnen SWWB van plan zijn de komende jaren hun meetsystemen in de riolering te evalueren en aan te passen. Sommige andere gemeenten staan op het punt om voor het eerst een meetsysteem te installeren. Ook binnen de werkeenheid Hart van Brabant (HvB) is dit het geval. De conclusie was dat als er voordelen waren, dit gezamenlijk opgepakt kon worden. Voorts is er een groeiende behoefte aan afstemming van de meetinspanningen tussen gemeente (riolering) en waterschap (transport en zuivering) De voordelen van opschalen zitten zowel in het proces, als in het bereikte eindresultaat: Proces: - Om het proces te doorlopen is aan de kant van de opdrachtgevers basiskennis nodig. Deze kennis kan in gezamenlijke sessies worden vergaard (goedkoper) - Net als bij alle opdrachten die extern worden uitgezet, is het nodig om als goed opdrachtgever het resultaat te kunnen beoordelen. Dit vergt bij voorkeur meer knowhow dan de basiskennis. Omdat niet alle partijen binnen SWWB de kennis hebben om dit goed te doen kunnen we elkaar helpen hierbij. In dit projectplan wordt hiervoor uitgegaan van een centrale projectbegeleider. - De beperkte personele capaciteit van gemeentes is soms oorzaak van lagere prioritering van meetwerk en gegevensverwerking. Met negatief effect op kwaliteit en continuïteit en de mogelijkheden om de metingen te gebruiken voor verbetering van het beheer. Bij opschaling wordt dit nadeel goeddeels ondervangen.

15 0.7 Resultaat - Het valideren en analyseren van meetgegevens kost veel tijd en vergt een vrij specialistische expertise. Met name kleinere gemeenten hebben gemerkt dat dit niet in eigen beheer lukte. Het wegzetten bij een adviesbureau vergroot de afhankelijkheid en het bureau heeft minder lokale binding wat onhandig is bij de analyse. Door het gezamenlijk oppakken van de dataverwerking kan de lokale kennis worden behouden en ontstaat er geen afhankelijkheid. Daarnaast is de validatie en analyse normaliter goedkoper per gemeente, wanneer dit gezamenlijk wordt uitgevoerd (maar 1 server nodig). - Uit de gezamenlijke aanbesteding van meetapparatuur binnen waterschap de Dommel met diverse gemeenten is gebleken, dat het schaalvoordeel een substantiële besparing oplevert. Wellicht nog belangrijker, de gezamenlijke aanbesteding zorgt ervoor dat alle meetsystemen dezelfde taal spreken en dus op 1 server kunnen worden aangesloten. Natuurlijk kleven er ook nadelen aan een gezamenlijke aanpak: - De mogelijkheden om lokale aannemers te gebruiken zijn beperkter. - Het is lastig om, indien nodig, het proces sneller (of langzamer) dan gepland te doorlopen. - Afhankelijk van de schaal van aanbesteding kan er een Europese aanbesteding nodig zijn, waarbij de voorbereiding omslachtiger is. Hierbij inschrijvingen van prijsvechters, met vooral een goede juridische expertise en beperkte technische expertise, niet uit te sluiten. De inschatting is dat de voordelen van samenwerking groter zijn dan de nadelen. Projectbegrenzing Het traject betreft voorlopig het meten, registreren en monitoren van het functioneren van de rioolstelsels, gemalen en persleidingen binnen SWWB en HvB. Daar waar er een duidelijke relatie is met metingen op de zuiveringen of het watersysteem worden deze relaties in het project betrokken. Een meettraject wordt vaak weergegeven in een meetcyclus. De cyclus begint in dit geval met een informatiebehoefte, uit deze behoefte kan een meetplan worden afgeleid. Na het meetplan volgt de implementatiefase, daarna de fase van verzamelen, valideren en analyseren van meetgegevens en tot slot het trekken van de conclusies uit de gegevens. Uit de conclusies volgt over het algemeen een nieuwe informatiebehoefte (wat de cirkel rondmaakt). Dit projectplan omvat de eerste fasen van de meetcyclus. De focus ligt binnen dit projectplan op de globale ontwerpfase: zorgen dat er een globaal ontwerp voor (de aanpassing van) het meetsysteem komt (meetplannen). Het detailontwerp volgt in de hierop volgende fase. Als het gedetailleerde meetplan is geïmplementeerd meetapparatuur eenmaal geïnstalleerd is en meetwaarden verstuurd naar een server zal de apparatuur moeten worden onderhouden en zullen de gegevens moeten worden verwerkt (opslaan, valideren, analyseren/determineren). Ook dit valt buiten dit plan van aanpak. Doelstelling De doelstelling is om voor elke partij te komen tot een ontwerp voor een optimaal meetsysteem (inclusief opslag en verwerking meetdata) om te voldoen aan de bestaande informatiebehoefte en inzicht te krijgen in het daadwerkelijk functioneren van de riolering en het watersysteem. De uiteindelijke doelstelling van het meten zal zijn de kosten te verlagen (investeringen en onderhoud) en de kwaliteit van het beheer en waterkwaliteit van het watersysteem te verhogen. Resultaten Het traject zal de volgende resultaten opleveren: - Meetplannen voor alle betrokken partijen (wat waar meten en waarom)

16 0.7 Projectfasering De volgende fasen worden achtereenvolgens doorlopen om te komen tot zinnig gebruik van metingen. De eerste fase is reeds uitgevoerd, dit betreft de aanbesteding, georganiseerd door de SWWB en het creëren van de inventarisatiekaart, Hart van Brabant. De fasen 2 en 3 zijn onderdeel van dit projectplan. De fasen 4 tot en met 7 vallen buiten de scope van dit project, aangezien de financiële component van de 5 e fase erg invloedrijk is, op het vervolg. 1. Voortraject 2. opstellen globaal meetplan; 3. opstellen gedetailleerd meetplan; 4. aanbesteding implementatie meetplan; 5. installatie meetapparatuur; 6. meten en datavalidatie; 7. data analyse, interpretatie en gebruik. Voortraject Door de SWWB projectgroep is in het voorjaar van 2012 een aanbesteding gehouden, voor het opstellen van globale meetplannen voor de potentiële deelnemers. Uit deze aanbesteding is Witteveen en Bos als opdrachtnemer gekomen. Binnen de werkeenheid Hart van Brabant is door de meeste gemeenten en de betrokken waterschappen aangegeven, dat zij gebruik willen maken van de aanbieding. Enkele gemeenten nemen geen deel aan deze fase van het project, omdat zij zelf al een ander traject op het gebied van meten aan de riolering doorlopen. Kaart informatiebehoefte Hart van Brabant In het voorjaar van 2012 is door alle gemeenten in het Hart van Brabant informatie aangeleverd, over de informatiebehoefte en de uitvoeringsmaatregelen, welke heroverwogen kunnen worden. Deze kaart wordt ook als input en uitgangspunt voor de globale meetplannen gebruikt. Voorbereiden en aanbesteden opstellen globaal meetplan Door de projectgroep meten SWWB is een aanbesteding gehouden, voor het opstellen van een globaal meetplan per gemeente. Opstellen globaal meetplan Voor het opstellen van het globaal meetplan is door de projectgroep meten van SWWB gekozen, om gebruik te maken van de aanbieding van Witteveen en Bos. Deze is bijgevoegd in bijlage 1. Beslismomenten Het gehele proces om te komen tot gedetailleerde meetplannen kent meerdere beslismomenten. De eerste vier beslismomenten vallen binnen de scope van het project: 1. Vaststellen projectplan en toewijzen capaciteit en budget 2. Per gemeente vaststellen globaal meetplan 3. Vaststellen deelname aan gezamenlijk gedetailleerd meetplan 4. Per gemeente vaststellen gedetailleerd meetplan Naast deze beslismomenten zijn er beslismomenten voor onder andere het dataplan en de implementatie van het meetplan. Deze vallen buiten de scope van dit projectplan. De meest voor de hand liggende beslispunten hiervan zijn: 5. Vaststellen deelname aan voorbereiding gezamenlijk dataplan 6. Uitspreken voorkeur dataplan (afzonderlijk, of gezamenlijk) 7. Vaststellen (gezamenlijke) Implementatie en uitrol meetplan 8. Vaststellen onderhoudsstramien meetobjecten en instrumenten

17 0.7 Kosten Aan het uitwerken van het beschreven proces zijn kosten verbonden. De vaste kosten zijn onafhankelijk van het aantal deelnemende partijen. De extra kosten per partij zijn kosten die wel afhankelijk zijn van het aantal deelnemende partijen. Onderstaande is een ruwe schatting en zal worden beïnvloed door de keuze van de informatiebehoefte. Bij de raming is uitgegaan van een behoefte aan een globaal inzicht in te stelsel zonder bestaande metingen. Stap Vaste kosten (eur, te verdelen) Extra kosten per partij (eur) Urenbesteding per partij Aanbesteding globaal meetplan (navraag projectgroep) Globaal meetplan * 18 Definitief meetplan * 24 Aanbesteding aanschaf en implementatie meetapparatuur Buiten scope Buiten scope Buiten scope Aanschaf en implementatie meetapparatuur Buiten scope Buiten scope Buiten scope *afhankelijk van informatiebehoefte (en dus het aantal meetpunten) en aantal kilometer riolering. Deze kosten zijn onafhankelijk van het aantal deelnemende partijen en bieden dus geen meer- of minderkosten in een gezamenlijk traject. NB. dit zijn de kosten om te komen tot een meetplan en een dataplan. Vervolgens zullen er kosten zijn voor het aanbestedingstraject en voor het aanschaffen en installeren van de meetapparatuur. Uiteindelijk zijn er kosten voor telecommunicatie en het opslaan, valideren en analyseren van de gegevens. Benodigde capaciteit Naast kosten dient er ook gerekend te worden op capaciteit voor interne uren. Door het inhuren van de externe procesbegeleider kan dit urenbeslag relatief beperkt worden gehouden. De uren van de projectleider zijn een totaal onafhankelijk van het aantal partijen. Stap uren projectleider uren per partij Inventariseren betrokken partijen 5 Globaal meetplan Bijeenkomst 1 Bijeenkomst 2 (1 op 1) Vaststellen globale meetplannen Gedetailleerde meetplannen Voorbereiding aanbesteding Inventarisatie gegevens Vaststellen globale meetplannen Overleg 16 8 Totaal 72 44

18 0.7 Organisatie In de eerste fase, waarin het globale meetplan opgesteld wordt, voor een aantal gemeenten uit het Hart van Brabant, is geïmplementeerd in de aanpak van de SWWB-projectgroep. Tijdens deze fase wordt de coördinatie vanuit de projectgroep SWWB en de leverancier Witteveen en Bos verzorgt. Vragen en opmerkingen op onder andere de procesgang kan vanuit Hart van Brabant aan Mathijs Vromans worden meegegeven aan de SWWBproject groep. In de volgende fase (gedetailleerde meetplannen) wordt door de werkgroep Hart van Brabant een voorstel gedaan, richting SWWB, wat in deze fase de voorkeur vanuit het Hart van Brabant-gemeenten is. Verder verloop valt buiten de dit scope van dit projectplan.

19 0.7 Tijd Stap jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt Beslismoment 1: Deelname globaal meetplan Deelproject globaal meetplan Voorbereiding gezamenlijk aanbesteding gedetailleerd meetplan Beslismoment 2: Vaststellen deelname gedetailleerd meetplan Opstellen gedetailleerd meetplan Vaststellen gedetailleerd meetplan Voorbereiding vervolgtraject implementatie meetplan Aanbesteding implementatie meetplan Uitvoering implementatie meetplan Meten en monitoren Analyse metingen In onderstaand diagram wordt een tijdsplanning gegeven. Scope project meetplan Buiten scope November 2011 is tijdens de vergadering van de SWWB worden aangekondigd dat het meetproces op korte termijn van start zal gaan. Deze partijen zullen indien nodig budget en capaciteit moeten regelen, daarna kan het proces van start. Communicatie (en informatie) Interne communicatie bij de deelnemende partijen (met bestuur en management) zal vanuit de procesbegeleider worden gefaciliteerd met raamwerk nota s en eventueel mondelinge toelichting.

20 0.7 Kwaliteit Eenduidige werkwijze maar wel met een gedifferentieerd resultaat afhankelijk van de lokale informatiebehoefte. Maatwerk moet mogelijk blijven. Voor meer eenduidigheid, in de werkwijze, wordt waterschap de Dommel om advies en hergebruik van standaarden benaderd. Hierbij valt onder andere te denken aan het "standaard meetplan Dommel". Risico s Risicofactoren: o Overleg met andere overheden en organisaties kan leiden tot aanvullende eisen, waardoor vertraging kan ontstaan; o Er is nog beperkte inzetbare capaciteit (personeel); o Verschillen van inzicht tussen overheden over gezamenlijke meetdoelen en gezamenlijk verwerken gegevens; o Binnen de diverse partijen verschillende (bestuurlijke) discussies over doelen, uitgangspunten en financiering, wat het nut van samenwerken kan verminderen. Succesfactoren: o Overleg met andere overheden en andere gemeenten kan leiden tot effectievere maatregelen, wat leidt tot een betere inzet van middelen en mogelijk kostenbesparing; o Door gezamenlijk het traject op te pakken, volgt er meer projectstructuur en is er minder afhankelijkheid van de waan van de dag (vanwege prioriteitstelling ten gunste van andere taken) o Door schaalgrootte uiteindelijk aanbestedingsvoordelen. Om de risico s te beheersen is het zaak om alle partners (intern en extern) vanaf het begin te betrekken in het proces en gebruik te maken van hun kennis en vaardigheid, wat zowel de kans op vertraging in het proces verkleint als mede de beperking in capaciteit kan compenseren. Raakvlakken met andere projecten Meten is onder andere een onderdeel van assetmanagement en is nauw gerelateerd aan verschillende onderzoeksvragen en beheeracties. De gehanteerde werkwijze dient bij voorkeur implementeerbaar binnen de 4M werkwijze, ookwel Kallisto genaamd. De 4 M's zijn: Meten Modelleren Maatregelen en Monitoren. Dit project heeft alleen relatie met de M's meten en monitoren. Overige opmerkingen Meten doe je met een reden. Met behulp van metingen kan de afvalwaterketen wordt onder andere inzicht verkregen in het werkelijk functioneren van het systeem, op basis waarvan de te nemen maatregelen meer gericht genomen kunnen worden.

21 0.8 Projectplan eenheidsprijzen 1. Projectnaam 2. Projectomschrijving 3. Trekker 4. Projectteam 5. Overige betrokkenen 6. Datum Eenheidsprijzen Komen tot een reëel kostenraming door het hanteren van goede kostenkentallen. L. van Dixhoorn L. van Dixhoorn, D. Rijnders, O. van Rijn, A. Barel F. Veeke , revisie 18 maart Probleemstelling Gemeenten plegen investeringen in riolering t.b.v. behoud (klein en groot onderhoud), vervanging (nieuwe levensduur) en verbetering (nieuw functioneren) van riolering en onderdelen. Soms worden nog uitbreidingen (nieuwe aansluitingen) ten laste van de rioolheffing gebracht. Meestal worden die vanuit het grondbedrijf gefinancierd. De wijze waarop gemeenten de hoogte van investeringsbudgetten in de tijd berekenen heeft invloed op de hoogte van de rioolheffing en daarmee op de hoogte van de lasten die bij burgers en bedrijven in rekening worden gebracht. Daadwerkelijke kosten kunnen afwijken. Als de ze hoger zijn zal overwegend een bijstelling van rioolheffing tarief naar boven worden voorgesteld. Als de kosten lager zijn is sprake van een hogere reserve die al dan niet terugvloeit naar de algemene middelen. Bij de meest recente aanbestedingen is gebleken dat de uitvoeringskosten op dit moment aanzienlijk lager liggen dan bij de raming t.b.v. het GRP/kostendekkingplan. Soms zit er circa 40% verschil tussen de eerste grove raming in het GRP en de werkelijke kosten. Het overschot vloeit vaak over naar de algemene middelen, ter dekking van de algemene gemeentelijke kosten. Feitelijk wordt hiermee geld afkomstig uit de rioolheffing, geoormerkt voor riolering en waterhuishouding, oneigenlijk gebruikt voor de dekking van de algemene kosten. De rioolheffing zou verlaagd kunnen worden, wanneer in een vroeg stadium meer realistisch wordt begroot. Naar de toekomst toe is het van groot belang realistisch te ramen, omdat de vervangingsgolf van de naoorlogse riolering de komende decennia bepalend zal zijn voor de kosten van de riolering. Gebruik van ervaringscijfers lijkt realistischer en specifieker voor de Brabantse situatie op zandgronden dan de landelijke leidraad. 2. Projectbegrenzing Het betreft een deelproject van het project kostendekkingsplan. In dit project wordt primair gekeken naar het verbeteren van de ramingen door hanteren van reëlere eenheidsprijzen. Beschouwingen over het hanteren van reserves of fondsen voor rioolheffing maken geen deel uit van dit project maar worden beschouwd in het project kostendekkingsplan. 3. Doelstelling Komen tot reëel eenheidsprijzen voor de raming van investeringen. Hierdoor wordt voorkomen dat een deel van de rioleringsgelden wordt teruggestort in de algemene middelen. Tevens is een reële raming wenselijk voor: -het vergelijken van varianten, bijvoorbeeld vervangen of relining -strakkere raming heeft een strakke budgetbewaking binnen projecten tot gevolg. 4. Resultaat De eenheidsprijzen van de verschillende Hart van Brabant gemeenten zijn vergeleken. Hieruit blijkt dat er grote verschillen zitten in zowel eenheidsprijzen als de VAT toeslagen. Uit inventarisatie blijkt dat een aantal gemeenten beleidsvrijheid willen houden voor het hanteren van kostenkentallen en daarom niet kiezen voor uniforme eenheidsprijzen. Gelet hierop zal geen lijst met eenheidsprijzen worden opgesteld.

22 0.8 Het project wordt afgerond door het uitwerken van de volgende acties: -Adviezen mbt kostenraming in het GRP. -Adviezen mbt kostenraming bij het aanvragen van kredieten -Notitie beschikbare kostenkentallen hoe hiermee om te gaan. Uitgangspunt is dat er beleidsvrijheid is per gemeente. 5. Projectfasering en beslismomenten Het eerste deel van het project is al afgerond, namelijk inventariseren van kostenkentallen. Het project zit in de afrondende fase waarbij een notitie wordt opgesteld met adviezen om te komen tot een strakkere raming. 6. Kosten Alleen inzet van tijd. 7. Organisatie Projectgroep eenheidsprijzen rapporteert aan de werkeenheid. 8. Tijd Circa 20 uur pp voor projectgroepleden voor de afronding: totaal 80 uur. 9. Communicatie (en informatie) Rapportage aan de werkeenheid 10. Kwaliteit Resultaat moeten bruikbaar zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van kostenramingen. 11. Risico's Resultaat voldoet niet aan de wens/beeldvorming van alle partijen. 12. Raakvlak met andere projecten/vastgesteld beleid Deelproject van project kostendekkingsplan

23 0.9 Plan van aanpak ambtelijk overleg 1. Projectnaam 2. Projectomschrijving 3. Trekker 4. Projectteam 5. Overige betrokkenen 6. Datum Ambtelijk overleg Petra Mackowiak Werkeenheid HvB n.v.t. 19 maart Probleemstelling 2. Projectbegrenzing Dit project valt uiteen in twee delen: De ambtelijk inzet die nodig is om te komen tot afstemming over en vaststelling van de samenwerkingsvorm en het meerjarenprogramma Het reguliere overleg van het afvalwaterteam, waarin terugkoppeling van de verschillende projecten plaatsvindt en nagedacht wordt over nieuwe projecten. 3. Doelstelling Het overleg heeft tot doel om te komen tot een Samenwerkingsovereenkomst, Kadernota en meerjarenprogramma , het jaarlijks maken van een jaarplan en jaarverslag en het zorgdragen voor de uitvoering van taken en activiteiten die in het jaarplan zijn benoemd. 4. Resultaat Het mogelijk maken van de samenwerking in de brede zin van het woord. 5. Projectfasering en beslismomenten Fase 1: opstellen Samenwerkingsovereenkomst, Kadernota en Meerjarenprogramma Fase 2: voortgang samenwerking begeleiden. 6. Kosten, organisatie en tijd Plenaire bijeenkomst werkeenheid HvB: 6 maal per jaar, 8 uur per deelnemer per keer. Overige tijdsbesteding van de deelnemers via de betreffende plannen van aanpak. 7. Communicatie (en informatie) De communicatie loopt via de ambtelijke werkeenheid. Iedere beleidsmedewerker informeert zijn/haar management en bestuurder. Richting het bestuurlijk overleg vindt de communicatie plaats via de voorzitter van het ambtelijk overleg. 8. Kwaliteit n.v.t. 9. Risico's Er gaat teveel tijd zitten in afstemming, waardoor er te weinig concrete voortgang in de projecten wordt geboekt. 10. Raakvlak met andere projecten/vastgesteld beleid Overige plannen van aanpak.

24 0.10 Plan van aanpak kostendekkingsplannen 1. Projectnaam 2. Projectomschrijving 3. Trekker 4. Projectteam 5. Overige betrokkenen 6. Datum Advisering Kostendekkingsplannen Uitwerken en van aanvullende uitgangspunten en verwerken daarvan samen met de strategie uitgangspunten e.d. in de kostendekkingsplannen. Oisterwijk (Frans Veeke) Techn. medewerkers van gemeente Oisterwijk, Tilburg, Gilze-Rijen, Haaren, en Den Bosch Financiële medewerkers gemeente Oisterwijk, Gilze-Rijen, Tilburg en Boxtel Financiële medewerkers waterschappen de Dommel en Brabantse Delta Ambtelijke werkgroep 11 oktober Probleemstelling Binnen de werkeenheden Meierij en Hart van Brabant is op het gebied van financiën gestart met inventarisaties en vergelijking van kosten binnen de kostendekkingsplannen. Op basis van de inventarisaties is gebleken dat er mogelijkheden zijn tot besparing op het gebied van exploitatie, kostenkengetallen (Oss) en investeringen. Het belangrijkste punt om verder uit te werken is dan ook hoe deze besparingen in de kostendekkingsplannen verwerkt kunnen worden. 2. Projectbegrenzing Aanpassingen van het kostendekkingsplan voor de individuele gemeentes is afhankelijk van de resultaten van de diverse onderzoeken en vaststelling van uitgangspunten zoals bijv. exploitatie, investeringen, leeftijd enz. Door te rekenen met de diverse uitgangspunten wordt vergeleken wat de verschillen zijn tussen de huidige kostendekkingsplannen en de aangepaste kostendekking. Daarnaast kunnen aanvullende uitgangspunten vastgesteld worden zoals afschrijvingstermijnen, methodes van afschrijving en rentetoerekening en/of berekening. Hierbij is de BBV een leidend principe. Een belangrijk ander onderdeel van de kostendekkingsplannen is het maken van keuzes op het gebied van (spaar)voorzieningen en directe afschrijving van investeringen. 3. Doelstelling Doelstelling is om voor iedere gemeente (waterschap) mogelijkheden tot kostenbesparing binnen de kostendekkingsplannen in beeld te brengen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van nieuwe uitgangspunten worden de kostendekkingsplannen daarvoor aangepast en bij het opstellen van nieuwe VGRP s verwerkt. 4. Resultaat Optimalisatie van de kostendekkingsplannen en behalen van de maximale besparingen in Aan de hand van de mogelijke strategiekeuzes wordt bepaald wat per gemeente de mogelijke besparing is die behaald kan worden. Dat kan verschillen per gemeente. 5. Projectfasering en beslismomenten Project start zo snel mogelijk, maar is mede afhankelijk van de nog vast te stellen uitgangspunten in andere PvA s. Elke gemeente zal aan de hand van de gezamenlijke uitgangspunten bij het eerstvolgende v-grp het kostendekkingsplan hierop baseren. 6. Kosten Uren van leden van de werkeenheid. Voorgesteld wordt om met technische en financiële mensen van 2 of 3 gemeenten en een waterschap dit project uit te voeren. Na vaststelling van alle andere uitgangspunten is er voldoende materiaal voorhanden om de kostendekkingsplannen op te stellen. Terugkoppeling vindt plaats in ambtelijke werkeenheden.

25 0.10 Activiteiten Uren deelwerkgroep Max 4 gem + 2 ws (financieel en ambtelijk) Uren plenair (16 gem + 3 ws) via ambt. Werkgroep verdeeld over HvB en Meierij Urenverdeling over beide werkeenheden HvB Meierij Hvb Meierij GRP s (projectplan.) 5 x 12 5 x 12 individueel individueel Afschrijvingstermijnen 5 x 12 5 x x 2 10 x 2 Methodiek 5 x 12 5 x x 2 10 x 2 Beschrijven relevant beleid voor VGRP s 5 x 8 5 x 8 10 x 2 10 x 2 Extra uren trekker nvt nvt Totaal Totaal cumulatief Organisatie De problematiek van kostendekkingsplannen is niet uitsluitend door technische mensen op te lossen. Veelal is er wel veel kostenbesef aanwezig, maar minder kennis van financiële verwerking. Dus vanuit die hoedanigheid moeten technische mensen meedenken. Voor de puur financiële verwerking van de cijfers is ondersteuning van financiële mensen een absolute noodzaak. De trekker van het PvA treedt voor dit proces als voorzitter op. Om slagvaardig te kunnen werken is binnen Hart van Brabant een overleg gevoerd met medewerkers financiën. Daaruit is een werkgroep samengesteld. Vanuit de Meierij is aangesloten op dit overleg met de medewerker financiën van de gemeente Boxtel. Door toevoeging van bijvoorbeeld de technisch vertegenwoordiger van de gemeente Den Bosch of Haaren is de vertegenwoordiging compleet en kan integraal een advies uitgebracht worden naar bijna volledig Midden-Brabant. 8. Tijd De doorlooptijd van het project is afhankelijk van de overige aan te leveren uitgangspunten, zodat er voldoende tijd over blijft voor de gemeenten om in een vgrp op te stellen op basis van deze uitgangspunten. De noodzaak om snel te werken is daarbij vanuit Hart van Brabant hoger dan vanuit de Meierij. Binnen Hart van Brabant zijn enkele gemeentes voornemens in 2013 of uiterlijk 2014 een nieuw V-GRP op te stellen. Binnen de Meierij is gekozen om dit in 2015 te realiseren. 9. Communicatie (en informatie) De communicatie loopt via de ambtelijke werkeenheden. Richting de bestuurders vindt de communicatie plaats via de voorzitters van het ambtelijk overleg. 10. Kwaliteit Bruikbare financiële input voor alle gemeenten en waterschappen volledig afgestemd op de BBV 11. Risico's Te lange doorlooptijd, zodat gemeenten binnen Hart van Brabant die in 2013/2014 een vgrp moeten vaststellen in tijdnood komen. Het zou verstandiger zijn om de vaststelling van de VGRP s uit te stellen en parallel te laten lopen met de andere gemeentes op basis van de zelfde uitgangspunten. Dit geldt niet voor de Meierij waar een andere planning wordt gehanteerd. Onduidelijkheid over verschillen in beleid met hogere overheden en/of waterschappen. Medewerking en inzicht van financiële controllers van de diverse partners Medewerking en bereidwilligheid tot aanpassingen van management en bestuur van de individuele partners 12. Raakvlak met andere projecten/vastgesteld beleid Plan van aanpak gezamenlijke uitgangspunten VGRP Gezamenlijk aanbesteden exploitatie onderdelen Gezamenlijk aanbesteden projecten Afstemming programmering

26 13. Overige opmerkingen De meeste werkzaamheden t.a.v. verwerking in een kostendekkingsplan kunnen pas starten na verwerking voorgaande processen. Methodiek keuzes e.d. kunnen in 2012/

27 0.11 Verwerking maaisel 1. Projectnaam 2. Projectomschrijving 3. Trekker 4. Projectteam 5. Overige betrokkenen 6. Datum Verwerking maaisel Gemeenten en waterschappen verkennen de mogelijkheden\alternatieven voor de verwerking van maaisel op korte en lange termijn. Waterschap De Dommel Gemeenten Sint-Oedenrode, Tilburg, Oirschot, Eersel en Bergeijk en WS Brabantse Delta en WS De Dommel Alle werkeenheden 17 oktober Probleemstelling Het concept Waterrestaurant biedt de mogelijkheid om de gezamenlijke opgave afvalwaterketen zoals verwoord in het Bestuursakkoord Water vorm te geven. Binnen de werkeenheid De Meierij hebben zeven partijen aangegeven geïnteresseerd te zijn in het resultaat van het gerecht gezamenlijk aanbesteden nieuwe werken. Vier partijen hebben aangegeven dit gerecht mee te willen uitwerken. Op deze manier wordt door de vier partijen een gerecht uitgewerkt dat na oplevering ter beschikking kan worden gesteld aan belangstellenden in alle werkeenheden. 2. Projectbegrenzing Onderzoek naar mogelijkheden\alternatieven voor de verwerking van maaisel op korte en langere termijn. Wat is de huidige manier en wat zijn hierin de ontwikkelingen die we signaleren. Mogelijkheden (uitwisselen ervaringen) rondom toepassen van (berm)maaisel in de korte kringloop (=toepassen in landbouw, provinciale ontheffingsmogelijkheden) en gezamenlijk optrekken hierbij met bijv. ZLTO; Wettelijke belemmeringen; Denkrichting van afval naar grondstof (initiatief\pilot Sint-Oedenrode); Alternatieven richting 3P s (people, planet, profit) en\of cradle to cradle (C2C) gedachte; Met externen (ZLTO, provincie, composteerders etc..) organiseren van themabijeenkomst over maaiselverwerking. 3. Doelstelling Kennisuitwisseling rondom dit onderwerp; Voor elke partner beschikbaar hebben van de verwerkingsmogelijkheden van maaisel voor zowel de korte als de langere termijn. 4. Resultaat Door gebruik te maken van elkaars deskundigheid, kennisdeling en kennisuitwisseling op het vlak van maaiselverwerking komen tot: Maximaal benutten van bestaande mogelijkheden voor een duurzame verwerking van maaisel; Inzicht in de ontwikkelingen van maaiselverwerking op de langere termijn vanuit de denkrichting van afvalstof naar grondstof; Inzicht in de wettelijke mogelijkheden. 5. Projectfasering en beslismomenten Activiteit Gereed Plan van aanpak incl. projectteam akkoord 1 november 2012 Start project 15 september 2012 Verkennen mogelijkheden en uitwisselen 1 februari 2013 ervaringen korte termijn. Wettelijke belemmeringen 1 maart 2013

28 0.11 Verkennen mogelijkheden en in beeld 1 juni 2013 brengen ontwikkelingen langere termijn. Delen resultaten Vanaf juni Kosten De kosten zullen met name bestaan uit de uren van de leden van het projectteam en de leden van de werkeenheid De Meierij voor de plenaire terugkoppeling en het delen van de resultaten. Activiteit Uren per lid PT Uren per lid WE Meierij Start project Verkennen mogelijkheden korte termijn 12 1 Wettelijke belemmeringen 12 1 Verkennen ontwikkelingen lange termijn 12 1 Beschrijven en delen resultaten 8 4 Extra uren trekker 20 Totaal (bij PG 7 leden + WE 10 leden) = Organisatie Trekker is waterschap De Dommel (Henri van Wylick). Projectteam bestaat uit gemeente Sint-Oedenrode (Marc de Bie), gemeente Oirschot (Cees vd Schoot), gemeente Tilburg (Sonja Immenga), gemeente Eersel (Monique Claassens), gemeente Bergeijk (Ronnie van Gompel) en waterschap De Dommel (Lonneke Schilte\Jeannette van Boerdonk). 8. Tijd De doorlooptijd van het project is maximaal 7 maanden. Benodigde tijd voor een lid van het projectteam en een lid van de werkeenheid De Meierij staat weergegeven in de tabel onder Communicatie (en informatie) De communicatie loopt via de ambtelijke werkeenheden en via de vertegenwoordigers van de partners van de werkeenheid naar de eigen organisaties. Richting de bestuurders vindt de communicatie plaats via de voorzitter van het ambtelijk overleg. Verdere verspreiding van de informatie via viadesk en de website met de mogelijkheid om voor dit specifieke onderwerp een themabijeenkomst te organiseren. 10. Risico's 11. Raakvlak met andere projecten/vastgesteld beleid Raakvlakken met de wettelijke belemmeringen voor maaisel. Daarnaast is dit project complementair aan het project onderhoud waterlopen. 12. Overige opmerkingen Wat is de bijdrage van dit gerecht aan de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water. Kosten + Kwaliteit + Kracht +

29 0.12 MBA - gezamenlijke hoofdpost 1. Projectnaam 2. Projectomschrijving 3. Trekker 4. Projectteam 5. Overige betrokkenen 6. Datum MBA gezamenlijke hoofdpost Gemeenten en waterschap realiseren een gezamenlijke hoofdpost (MBA). Waterschap De Dommel (Ruud Peeters) Gemeenten Haaren, Oisterwijk, Nuenen en Son en Breugel en WS De Dommel Alle werkeenheden in Dommelgebied 15 januari Probleemstelling Het concept Waterrestaurant biedt de mogelijkheid om de gezamenlijke opgave afvalwaterketen zoals verwoord in het Bestuursakkoord Water vorm te geven. Binnen de werkeenheden doelmatig waterbeheer De Meierij, Hart van Brabant en Waterportaal Zuid-Oost Brabant hebben partijen aangegeven geïnteresseerd te zijn in het resultaat van het gerecht Gezamenlijke hoofdpost - MBA. Vijf partijen werken dit gerecht mee uit. Op deze manier wordt door de vijf partijen een gerecht uitgewerkt dat na oplevering ter beschikking kan worden gesteld aan belangstellenden in alle Brabantse werkeenheden. 2. Projectbegrenzing Genoemde Gemeenten en waterschap werken projectmatig met elkaar samen om te komen tot een gezamenlijk gebruik van een MBA (Monitoring en Besturing Afvalwaterketen) met een gunstige prijskwaliteitverhouding. 3. Doelstelling Partijen werken projectmatig met elkaar samen om te komen tot het gezamenlijk gebruiken van een MBA met een gunstige prijs-kwaliteitverhouding en dat tevens de opbrengsten verhoogt in de zin van: het verhogen van de bedrijfszekerheid; het beschikbaar komen van bruikbare data; de kwaliteit en uitwisselbaarheid van de beschikbare data; de kennis over het daadwerkelijk functioneren van de waterketen in de praktijk; het verminderen van de kwetsbaarheid. Partijen onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheid voor de aanschaf en het exploiteren van een gezamenlijke hoofdpost voor inzamelen en transport van afvalwater (= MBA-systeem). Deze hoofdpost biedt de mogelijkheid om het operationele rioolbeheer uit te voeren met een leveranciersonafhankelijk systeem. Dit systeem moet zodanig open zijn dat toekomstige wensen relatief eenvoudig hieraan kunnen worden gekoppeld. Denk hierbij aan de koppeling met onderhoudssystemen en het op grond van onderlinge afspraken sturen op het niveau van een aanvoergebied van een rwzi. in de riolering en het transportstelsel. Partijen brengen gezamenlijk de gewenste functionaliteit van het MBA in kaart, evenals een inschatting van de tijdbesteding, de interne en externe kosten voor de aanschaf van een MBA en van het operationeel houden hiervan. 4. Resultaat Het eerste resultaat van de voorfase van het project MBA is een rapportage waarvan het bestuur van de betrokken partijen de mogelijkheid wordt geboden een besluit te nemen over: Een go no go voor het gezamenlijk MBA op basis van: o Een gezamenlijk programma van eisen; o De aantoonbare werking van een MBA op basis van een uitgevoerde pilot; o Een gezamenlijk uitgevoerde marktverkenning van bestaande systemen aan de hand van het gezamenlijke programma van eisen; Voorwaarden voor het gebruik van het gezamenlijk MBA;

30 0.12 De wijze waarop en de voorwaarden waaronder de samenwerking bij het gezamenlijk MBA gestalte wordt gegeven. 5. Projectfasering en beslismomenten Activiteit Gereed Plan van aanpak incl. projectteam akkoord 1 november 2010 Start project 1 november 2010 Pilot Hoofdpost. 1 juni 2012 Marktverkenning 1 februari 2012 Gezamenlijk programma van eisen. 1 februari 2013 Voorwaarden voor gebruik MBA 1 maart 2013 Inkooptraject incl. proof of concept 1 november Kosten De kosten zullen met name bestaan uit de uren van de leden van de werkeenheid De Meierij voor de plenaire terugkoppeling en het delen van de resultaten. Activiteit Uren per lid PT Kosten per lid PT Uren per lid werkeenheid Hart van Brabant Start project Pilot Hoofdpost. (Frans wat is jouw inschatting) Marktverkenning 40 Gezamenlijk PVE p.m. Voorwaarden voor 20 gebruik MBA Inkooptraject Extra uren trekker 120 Totaal Pm Organisatie Trekker is waterschap De Dommel (Ruud Peeters). Projectteam bestaat uit gemeente Haaren (Jeroen van Baren), gemeente Oisterwijk (Frans Veeke), gemeente Nuenen (Leon Classen), gemeente Son en Breugel (Henk Vogels) en waterschap De Dommel (Yvonne Marcks en Henri van Wylick). 8. Tijd Na bestuurlijke besluitvorming over go no go (begin 2013) kan inkooptraject worden opgestart en afgerond. Benodigde tijd per lid van de werkeenheid Hart van Brabant staat weergegeven in de tabel onder Communicatie (en informatie) De communicatie loopt via de ambtelijke werkeenheden en via de vertegenwoordigers van de partners van de werkeenheid naar de eigen organisaties. Richting de bestuurders vindt de communicatie plaats via de voorzitter van het ambtelijk overleg. Verdere verspreiding van de informatie via viadesk en de website met de mogelijkheid om voor dit specifieke onderwerp een themabijeenkomst te organiseren. 10. Risico's Onduidelijke afspraken over voorwaarden voor gebruik. Zwaan kleef aan principe. Hoeveel zwanen gaan er nu echt meedoen.

31 Raakvlak met andere projecten/vastgesteld beleid Raakvlakken met uitrol meetnet waterketen in diverse aanvoergebieden. Grondwatermonitoring en neerslagmeting. 12. Overige opmerkingen Wat is de bijdrage van dit gerecht aan de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water. Kosten + Kwaliteit ++ Kracht ++ MBA biedt de mogelijkheid om over het gehele transportsysteem van de afvalwaterketen het operationele beheer uit te voeren en beter op elkaar af te stemmen. MBA is een werkeenheden overstijgend en al lopend traject. De voortgang en de resultaten hiervan zullen in de werkeenheden doelmatig waterbeheer worden gepresenteerd. Onderbrengen van dit onderwerp in het jaarprogramma in één van de werkeenheden ligt daarom niet voor de hand. Daarom alleen de uren voor kennisuitwisseling hierover in begroting werkeenheid doelmatig waterbeheer Hart van Brabant opnemen.

32 0.13 Plan van aanpak gemaalbeheerprogramma 1. Projectnaam 2. Projectomschrijving 3. Trekker 4. Projectteam 5. Overige betrokkenen 6. Datum gemaalbeheerprogramma Gezamenlijke aanschaf onderhoudbeheerprogramma voor gemaalbeheer Alette Barel Mathijs Vromans Ambtelijke werkeenheid Hart van Brabant 30 oktober Aanleiding Door enkele gemeenten in het Hart van Brabant is hetzelfde onderhoudsmanagementsysteem voor de rioolgemalen aangeschaft in de afgelopen jaren. Enkele andere gemeenten willen het beheer van hun gemalen professionaliseren, daarbij ondersteund door een onderhoudsmanagementsysteem. 2. Probleemstelling Het bijhouden van vaste, storings- en onderhoudsgegevens van rioolgemalen, gebeurt bij enkele gemeenten op minder gestructureerde wijze. Hierdoor is het maken van analyses en onderhouds- en managementrapportages niet eenvoudig en worden in veel gevallen niet gemaakt. Ditzelfde geldt voor het maken van een meerjaren- en preventief onderhoud planning voor de gemalen. 3. Projectbegrenzing Het project wordt begrenst door het gezamenlijke contractvorming en implementatie van een gemalenbeheer-, of -onderhoudsmanagementsprogramma. Er is één pakket, waarvan reeds drie gemeenten in de werkeenheid gebruik maken. De aanschaf van een gemalenbesturingsysteem valt buiten de scope. Een koppeling met een gemalenbesturingssysteem dient mogelijk te zijn, waarbij het de voorkeur geniet, dat het besturingssysteem gebruik maakt van de vaste gegevens van het onderhoudsmanagementsysteem. Optioneel: Het inventariseren van gemaalgegevens en het uitvoeren van gemaalinspecties. 4. Doelstelling De gezamenlijk aanschaf van een gemalenbeheerprogramma. Door hetzelfde gemalenbeheerprogramma te gebruiken is kennisuitwisseling mogelijk. Door middel van samenwerking hoeft niet door iedere gemeente afzonderlijk een keuze voorbereid te worden. De projectdoelstellingen zijn: minder kwetsbaarheid van gemeenten, op het vlak van gemalenonderhoud. Continue kennisdeling van gemalenbeheer en onderhoud. De mogelijkheid scheppen voor professioneler, planmatiger en meer proactief beheer van de gemeentelijke rioolgemalen. 5. Resultaat Het gewenste projectresultaat is het gezamenlijk gebruik van hetzelfde onderhoudsmanagementsysteem voor rioolgemalen, door de Hart van Brabant gemeenten. 6. Projectfasering en beslismomenten De volgende fasen worden achtereenvolgens doorlopen: Vaststellen projectplan Het projectplan en de doelstellingen worden gezamenlijk vastgesteld. Intentie uitspreken deelname Informeren van alle partijen over de voordelen en mogelijkheden van het gemalenbeheerprogramma om aan te sluiten.

33 0.13 Kaders bepalen Door de potentieel deelnemende gemeente dient overeenstemming bereikt te worden over een aantal uitgangspunten. Hieronder volgt een opsomming van een aantal uitgangspunten waarover overeenstemming is bereikt: De bestaande gebruikers van SAM staan niet open voor op een overstap op een ander systeem. Dit komt door de interne bekendheid met het programma en de implementatie onder de rioolgemaalbeheerders. De werkwijze omschakelen met deze mensen kost tijd en geld. Ook vormt het huidige systeem een onderdeel voor verstrekte opdrachten en contracten met aannemers en derden. De borging van het eigendom van data word geborgd in de opdrachtverstrekking naar de leverancier van het systeem. De leverancier maakt het mogelijk om inzicht in elkaars gegevens in te zien. Bepaald moet worden welke gemeenten hiervan gebruik willen maken. In de toekomst is het mogelijk om elkaars gegevens te gaan beheren. Opnemen van bijzondere objecten zoals IBA s en peilbuizen eveneens mogelijk. Opvragen offerte Afhankelijk van de hierboven beschreven uitgangspunten en kaders, is de volgende stap, dat de procestrekker vraagt aan de leverancier(s) om te komen tot offerte. Elke partij legt kosten voor aan de eigen organisatie, waarbij gekeken word welke capaciteit aanwezig is om zelf werkzaamheden uit te voeren binnen de offerte. De verdeling van uren en kosten kunnen binnen de offerte met de leverancier besproken worden. Kennisoverdracht Door twee maal per jaar een bijeenkomst te organiseren, waarbij een reeds aangesloten gemeente uitleg geeft over de implementatie van de levering kan kennisoverdracht plaats vinden. Vervolgens kan een doorkijkje betreffende de mogelijkheden in de toekomst worden gegeven. Verlenen van opdracht Indien alle partijen een offerte met kortingspercentage hebben ondertekend, kan begonnen worden met het vullen van het gemalenprogramma. Het vullen van het gemalenprogramma kan door de leverancier worden uitgevoerd, maar kan tevens door de eigen dienst worden uitgevoerd. Vanaf het moment van installatie kan worden gestart met het registreren van het onderhoud aan de gemalen. Voor registratie en inventarisatie kunnen verschillende inlogcodes worden uitgegeven, zodat bedrijven kunnen registreren onafhankelijk van het instellen en inlezen van alle andere gegevens. Evaluatie Een aantal gemeenten zijn al aangesloten op het beheerprogramma. Er zal geëvalueerd worden naar de werking van het programma. Tevens zal voor het komende offertetraject bekeken worden of er korting kan worden gegeven voor de reeds aangesloten gemeenten op de jaarlijkse hosting en licentie. Vervolgens is er behoefte aan een schema waarin meerdere toepassingen van het programma staan genoemd, zoals het gezamenlijk opstellen van een onderhoudsbestek voor de gemalen of onderhoudscontracten etc. Vervolg De toegankelijkheid van de verkregen data hangt af van de informatiebehoefte. Afhankelijk van deze behoefte kan het wel nodig zijn dat er bestuurlijke besluitvorming nodig is, bijvoorbeeld als een partij de data van andere partijen gaat beheren. 7. Kosten Ambtelijke inzet/uren ter voorbereiding van de besluitvorming in de gemeenten en waterschappen (interne uren). 8. Organisatie Iedere partij die instapt zorgt voor de juiste input om een deel offerte mogelijk te maken.

34 Tijd Fasering Uren trekker Uren per partij Vaststellen projectplan 5 2 Intentie uitspreken deelname 10 5 Opvragen afzonderlijke offerten 1 5 Kennisoverdracht 10 5 Verlenen van opdracht 5 2 Evaluatie 5 3 Vervolg Totaal 36 uur 22 uur 10. Communicatie (en informatie) De communicatie loopt via de ambtelijke werkeenheid. Richting de bestuurders vindt de communicatie plaats via de voorzitter van het ambtelijk overleg. 11. Kwaliteit van het beheersysteem De kwaliteit staat of valt bij de wijze van het inwinnen van alle gegevens van de afzonderlijke gemeenten. 12. Risico's De volgende mogelijke risico s worden onderkend: - de leverancier van het gemalenbeheerprogramma biedt geen aantrekkelijke mogelijkheid tot gezamenlijk gebruik aan; - diverse partijen hebben lang lopende contracten waardoor samenwerken op korte termijn lastig is; - als niet gekozen word voor dezelfde leverancier dan wijken de beheersystemen dermate af van elkaar dat gegevensuitwisseling lastig is. 13. Raakvlak met andere projecten/vastgesteld beleid Het aanschaffen van een gemalenbeheerprogramma raakt aan hetgeen verwoord staat in de tussenrapportage, waardoor we vanuit inhoud naar structuur komen. De aanschaf van een gemalenbeheerprogramma zal de basis leggen voor meerdere toepassingen om samen te werken in de toekomst. Tevens leent het project zich voor een kennisoverdracht door de rioolbeheerders, waardoor meer inhoud word gegeven aan de samenwerking. Andere raakvlakken zijn er met een gemalenbesturingssysteem en met gegevensbeheer. 14. Overige opmerkingen n.v.t.

35 0.14 Samenwerking grondwaterbeheer 1. Projectnaam 2. Projectomschrijving 3. Trekker 4. Projectteam 5. Overige betrokkenen 6. Datum Grondwaterbeheer (kwantiteit) Brabant Water en Waterschap de Dommel zetten kennis, expertise en mankracht in voor het opstellen van een meetplan grondwater en verzorgen het operationeel beheer meetnet grondwaterkwantiteit. Waterschap De Dommel en Brabant Water Werkeenheid Meierij: gemeente Boxtel, Vught, Heusden, s-hertogenbosch, Waterschap de Dommel en Brabant Water Overige deelnemers uit Brabantse werkeenheden 14 december Probleemstelling Vanuit hun grondwaterzorgplicht heeft de gemeente de verplichting om in het stedelijke gebied kennis op te bouwen van (het functioneren van) het grondwatersysteem. Hoewel een stedelijk grondwatermeetnet geen verplichting is, kan een dergelijk meetnet nuttig zijn om meer inzicht in de fluctuatie van de grondwaterstanden in het bebouwde gebied te verkrijgen. Hierdoor kan effectiever beleid worden geformuleerd en adequaat op vragen en problemen worden gereageerd. Een ander belangrijk aspect is het verkrijgen van betrouwbare gegevens over grondwaterstanden bij het uitvoeren van de watertoets. Grondwaterbeheer vraagt inzicht. Dit inzicht kan bestaan uit diverse componenten. In de eerste plaats is inzicht nodig in de ondergrondse situatie. Inzicht in de combinatie van de onder- en bovengrondse situatie geeft de mogelijkheid grondwater te beheren, ruimtelijke ordening en ondergrond onderling af te stemmen, knelpunten op te heffen en te controleren of klachten gegrond zijn. Dit is, vanwege het karakter van de informatie, reactief grondwaterbeheer. Om over te gaan naar proactief grondwaterbeheer en ook te kunnen sturen en anticiperen is inzicht nodig in de toekomstige situatie van ondergrond en bovengrond. Trends en scenario s moeten daarbij worden doorvertaald en verkend. Dit betekent dat de gevolgen van klimaatontwikkelingen en toekomstige bouwplannen in beeld zijn. Dit is een groeiproces in drie stappen wat in onderstaande figuur schematisch is weergegeven. De huidige situatie kenmerkt zich door geen samenwerking. De gemeenten zijn voor kennis en ondersteuning in grote mate afhankelijk van externe adviesbureaus. Vanaf 1 januari 2015 is iedere actor die grondwaterstanden meet verplicht deze meetdata te valideren en te ontsluiten naar de BRO (Basis Registratie Ondergrond). Figuur 1 Ambities Grondwaterbeleid (Platform Vallei&Eem, 2009)

Bestuursconvenant Samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer De Meierij

Bestuursconvenant Samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer De Meierij Onderwerp Bestuursconvenant Samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer De Meierij Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de voortgang in de regionale samenwerking in doelmatig waterbeheer

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

PROJECTVOORSTELLEN DOELMATIG WATERBEHEER 2014 Werkeenheid De Meierij

PROJECTVOORSTELLEN DOELMATIG WATERBEHEER 2014 Werkeenheid De Meierij PROJECTVOORSTELLEN DOELMATIG WATERBEHEER 2014 Werkeenheid De Meierij Opgesteld door: Afvalwaterteam Doelmatig waterbeheer de Meierij Versie en datum: Revisie 6 van 3 februari 2014 Goedgekeurd door: Stuurgroep

Nadere informatie

Inventarisatie voortgang regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen. Enquête respons 1

Inventarisatie voortgang regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen. Enquête respons 1 Inventarisatie voortgang regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Enquête respons Respons ID 4 Datum verstuurd 26-3-6 :5:46 Laatste pagina 7 Begin taal nl Startdatum 26-2-9 :3:47

Nadere informatie

4V';;'9' B E R N H EZ E

4V';;'9' B E R N H EZ E 4V';;'9' B E R N H EZ E Dossierornslag voor burgemeester en wethouders cgj Behandeling door college Registratiekenmerk: v/2012/27094 D Afdoening door portefeuillehouder via besluitenlijst paraafstukken

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

PROJECTVOORSTELLEN DOELMATIG WATERBEHEER 2013 Werkeenheid De Meierij

PROJECTVOORSTELLEN DOELMATIG WATERBEHEER 2013 Werkeenheid De Meierij PROJECTVOORSTELLEN DOELMATIG WATERBEHEER 2013 Werkeenheid De Meierij Opgesteld door: Afvalwaterteam Doelmatig waterbeheer de Meierij Versie en datum: Revisie 6 van 22 februari 2013 Goedgekeurd door: Stuurgroep

Nadere informatie

Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014

Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014 Zaaknummer: 00384933 Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014 Collegevoorstel Inleiding Op 1 januari 2015 gaat de regie van de jeugdzorg over naar de gemeenten

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 516 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Aantrekkelijke Noordzeekust Projectnaam: Revitaliseren verblijfsrecreatie Datum: 14 september 2017 Bestuurlijke opdrachtgever: Jelle Beemsterboer

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Module C2310 Meetplan. Inhoud. 1 Inleiding Verantwoording Wat is veranderd? Opstellers en begeleidingscommissie 4 1.

Module C2310 Meetplan. Inhoud. 1 Inleiding Verantwoording Wat is veranderd? Opstellers en begeleidingscommissie 4 1. Module C2310 Meetplan Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opstellers en begeleidingscommissie 4 1.4 Leeswijzer 4 2 Functie van een meetplan 5 2.1 Doel van het meetplan

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

Meten & Monitoren Afvalwaterketen

Meten & Monitoren Afvalwaterketen Meten & Monitoren Afvalwaterketen Samenwerking Regionaal Meetsysteem Afvalwaterketen Harry Post (Gemeente Wageningen) Jan Wisse (Waterschap Vallei & Eem) Opbouw Inhoud / scope (Jan Wisse) o Aanleiding

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

yallei^m WovÓENbERq _ SCHAP WATE^yV^A''LLEIENEEM Samenwerkingsovereenkomst Zuiveringskring Woudenberg f/. 24 november 2011 Gemeente CffMfCwrE

yallei^m WovÓENbERq _ SCHAP WATE^yV^A''LLEIENEEM Samenwerkingsovereenkomst Zuiveringskring Woudenberg f/. 24 november 2011 Gemeente CffMfCwrE WATE^yV^A''LLEIENEEM Samenwerkingsovereenkomst Zuiveringskring Woudenberg 24 november 2011 f/. Gemeente Scherpenzeel CffMfCwrE WovÓENbERq _ SCHAP yallei^m m Gemeenten: Scherpenzeel Woudenberg Waterschap:

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer Even voorstellen BAS BIERENS Projectleider, Stedelijk Water BRAM VAN MOL Specialist, Stedelijk Water Agenda 1. Waarom een

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij 15-1 Collegevoorstel Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Inkoopteam Wmo Meierij Samenvatting In vervolg op het Functioneel Ontwerp (FO) Wmo hierbij het voorstel om een tijdelijk inkoopteam

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

PAO cursus 28 maart Robin Bos (HHNK) Richard Leijen (Den Helder)

PAO cursus 28 maart Robin Bos (HHNK) Richard Leijen (Den Helder) PAO cursus 28 maart Robin Bos (HHNK) Richard Leijen (Den Helder) 10 jaar Noordkop: Wat heeft het opgeleverd? Inhoud Historie Organisatie Projecten Wat heeft 10 jaar samenwerken opgeleverd? Ontwikkelingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel De gemeente Son en Breugel heeft in het collegeprogramma 2002 2006 opgenomen dat zij een nieuwe nota integraal jeugdbeleid zal ontwikkelen.

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014. Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2

gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2 CLUSTER gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2 2013-2020 December 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding. In mei 2011 hebben Rijk, Inter Provinciaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

Thema s voor samenwerken aan waterprojecten in de Achterhoek; Aanzet tot een werkplan voor gezamenlijke waterprojecten voor 2010 en 2011.

Thema s voor samenwerken aan waterprojecten in de Achterhoek; Aanzet tot een werkplan voor gezamenlijke waterprojecten voor 2010 en 2011. Thema s voor samenwerken aan waterprojecten in de Achterhoek; Aanzet tot een werkplan voor gezamenlijke waterprojecten voor 2010 en 2011. Doel van dit document en voorstel tot uitwerking. Document ten

Nadere informatie

Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein. Heerenveen, 17 oktober 2013

Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein. Heerenveen, 17 oktober 2013 Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein Heerenveen, 17 oktober 2013 Programma over risico s 3D s - Welkom. Door Frederike Gossink. - Wat zijn risico

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Audit Nieuw!Zeeland

Onderzoeksplan. Audit Nieuw!Zeeland Onderzoeksplan Audit Nieuw!Zeeland Nicoline Craste Versie: 9-11-2009 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMENE AANLEIDING EN KADER... 3 1.2 OPDRACHT... 3 2 ONDERZOEKSKADER... 3 2.1 DOELSTELLING... 3

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Intentienotitie Regionale samenwerking Sociaal Domein 2015 e.v.

Intentienotitie Regionale samenwerking Sociaal Domein 2015 e.v. Intentienotitie Regionale samenwerking Sociaal Domein 2015 e.v. 1. Inleiding In september 2013 hebben de G12 gemeenten in de regio Arnhem een regionale visie op de drie decentralisaties vastgesteld. Dit

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel

plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel Kenmerk PS/2003/789 Vervolg Quick Scan jeugdzorg Overijssel: plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel en plan van aanpak BMC voor opstellen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Vervangingsinvesteringen op de lange termijn

Vervangingsinvesteringen op de lange termijn Vervangingsinvesteringen op de lange termijn Presentatie door: René Roovers, gem. Geertruidenberg Huub Oome, gem. Geertruidenberg Ad Fens, gem. Roosendaal Inhoud presentatie Toelichting Besluit Begroting

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Vervolgwerkzaamheden. Concrete werkzaamheden

Vervolgwerkzaamheden. Concrete werkzaamheden Concept-projectplan brede school te Zuidwolde Locatie Schoolbrink Hier mee wordt de oriëntatiefase afgesloten, de voorbereidingsfase afgerond en de ontwerpfase gestart. Bijlage van het voorstel aan burgemeester

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Plan van aanpak voor een beleidsnota (inclusief een vierjarig ) Datum 21 april 2011 Opgesteld door Gineke Kuin Bestuurlijk opdrachtgever Cees Meeuwis

Nadere informatie

: Workshop samenwerkingskansen in de (afval)waterketen

: Workshop samenwerkingskansen in de (afval)waterketen Logo MEMO Aan : Waterpanel Provincie Limburg Van : ing. M.H.W.M. Pakbier Kopie : - Dossier : BA2202-101-100 Project : Workshop samenwerkingskansen in de (afval)waterketen Betreft : Verslag Ons kenmerk

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011 agendapunt 3.b.6 971464 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 7 november 2011 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart 2015 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Voor een adequate sturing en beheersing van de activiteiten van de ODZOB is een

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013 Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013 In deze nota van inlichtingen geeft de aanbestedende dienst antwoord op de in kader van de hierboven

Nadere informatie

ons kenmerk FLO/U Lbr. 12/051

ons kenmerk FLO/U Lbr. 12/051 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Voortgang samenwerking in de afvalwaterketen uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201200597 Lbr. 12/051 bijlage(n)

Nadere informatie

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten.

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten. Aan: de gemeenteraad Ons kenmerk 2584520 Bezoekadres Cranendonck 3-4 6027 RK Soerendonk Postadres Postbus 2090 6020 AB Budel www.cranendonck.nl Contactpersoon Ben Driessen T 0495-431241 E b.driessen@cranendonck.nl

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie