gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2"

Transcriptie

1 CLUSTER gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW December 2012

2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding. In mei 2011 hebben Rijk, Inter Provinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Unie van Waterschappen en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland afspraken gemaakt over samenwerking in de waterketen: het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Aanleiding voor het opstellen van het NBW was de uit de economische crisis voortkomende noodzaak van bezuiniging in relatie tot de benodigde investeringen voor het klimaatbestendig maken van de waterketen. Als doelstelling voor het jaar 2020 is genoemd 380 miljoen minder meerkosten met behoud van kwaliteit. Als referentie voor de berekeningen geldt het jaar Regionale uitwerking. In de stadsregio Arnhem-Nijmegen is als vervolg op het project Toekomst Waterketen Gelderland een samenwerkingsproject gestart dat gericht is op de uitwerking van de doelstellingen van het NBW. Maar in de Stadsregio zijn, naast de doelstelling ten aanzien van de minder meerkosten 1, 2 doelstellingen toegevoegd, namelijk: - beperken van de personele kwetsbaarheid binnen de organisaties en - verbeteren van de kwaliteit. Gebaseerd op deze 3 doelstellingen zijn een feitenonderzoek en twee business cases uitgevoerd met als onderwerp de mogelijke vormen van structurele samenwerking. De business cases zijn behandeld in een bestuurlijk overleg met alle betrokken organisaties in de Stadsregio: 17 gemeenten en 2 waterschappen. Gekozen is om, voor de korte termijn, de variant uit te werken van samenwerking in de vorm van netwerken op basis van locale clusters (geografische keuze). Zo zijn de clusters Rijn6, MUGN+W en BDHW2 ontstaan. 1.3 Locale clusters. Een van de locale clusters is BDHW2. Dit cluster bestaat uit de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen en het waterschap Rivierenland. De besturen van de deelnemende organisaties hebben op 14 maart een intentieverklaring ondertekend met de volgende doelen: De afvalwaterpartners hebben de intentie om te komen tot structurele samenwerking op het gebied van riolering en afvalwaterzuivering door het opzetten van een locale netwerkorganisatie voor de afvalwaterketen en willen zo snel mogelijk deze organisatie gerealiseerd zien. De uitgangspunten voor de locale netwerkorganisatie BDHW2 worden, zoals verwoord in de intentieverklaring, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Besluitvorming over de feitelijke realisatie van de lokale netwerkorganisatie en de invulling daarvan vindt plaats op basis van de samenwerkingsovereenkomst. In het NBW zijn de minder meerkosten beschreven. 2

3 In een rapport van Riosan wordt op basis van de door de organisaties in 2010/2011 aangeleverde cijfers ten aanzien van investeringen en exploitatie becijferd dat in 2020 de gewenste kosten van het cluster BDHW ongeveer 13.8 miljoen bedragen. Op basis van de cijfers uit 2010/2011 zijn de becijferde werkelijke kosten in miljoen. Indicatief kan gesteld worden dat geen extra maatregelen nodig zijn om onder het gewenste kostenniveau te komen. Er is sprake van een indicatie omdat de prognose berust op cijfers uit 2010 en 2011 en omdat de kosten voor de maatregelen om het systeem aan te passen aan de wijzigingen in het klimaat niet zijn meegenomen. De eventueel benodigde maatregelen zijn nog niet bekend en dus ook niet op kosten te zetten. In de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst zullen de cijfers geactualiseerd worden. Dat vanuit de landelijke doelstellingen volgens de berekeningen geen besparingen nodig zijn wil niet zeggen dat het cluster BDHW niet gericht is op mogelijke besparingen. De overtuiging is dat samenwerking kan leiden tot het drukken van de maatschappelijke kosten. Ook is het streven om de kosten van de maatregelen voor aanpassing van het systeem aan de klimatologische omstandigheden op te vangen binnen de gewenste lastenprognose. Dit blijft een uitgangspunt voor de samenwerking, naast de te behalen kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid. In de loop der tijd zullen de resultaten van de samenwerking geevalueerd worden. Genoemde evaluatie kan aanleiding geven tot voortzetting dan wel wijziging van de huidige samenwerkingsvorm. In het NBW zijn de minder meerkosten beschreven. Becijferd is dat in 2020 de gewenste kosten van het cluster BDHW2 ongeveer 13.8 miljoen bedragen. De becijferde werkelijke kosten in 2020 zijn 13.2 miljoen. Dit betekent dat in 2020 op basis van de landelijke doelstelling geen extra maatregelen nodig zijn om de gewenste doelstelling/besparing te halen. Opgemerkt moet worden dat in de berekening geen rekening is gehouden met nieuwe investeringen voortkomend uit de wijziging in de klimatologische omstandigheden. Dat vanuit de landelijke doelstellingen volgens de berekeningen geen besparingen nodig zijn wil niet zeggen dat het cluster BDHW2 niet gericht is op mogelijke besparingen. De overtuiging is dat samenwerking kan leiden tot het drukken van de maatschappelijke kosten. Dit blijft een uitgangspunt voor de samenwerking, naast de te behalen kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid. In de loop der tijd zal bezien worden of andere vormen van samenwerking wenslijk, dan wel nodig zijn. 1.4 Opdracht De opdracht volgens de intentieverklaring is het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. In de samenwerkingsovereenkomst worden de uitgangspunten voor een netwerkorganisatie vastgesteld en wordt de 3

4 samenwerking concreet uitgewerkt aan de hand van de drie k s: kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid. 1.5 Doelstelling De samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel om invulling te geven aan de afspraken uit de intentieverklaring (de drie k s). Een manier om hier invulling aan te geven is samenwerking in een de zogenaamde netwerkorganisatie. Er wordt concreet gemaakt in welke bedrijfsprocessen er samengewerkt wordt en per bedrijfsproces welke organisatie daarin mee werkt. Hierdoor kunnen de vijf partijen een definitieve afweging maken over de onderdelen en wijze van samenwerken. Bovendien kan, na een positief besluit hierover, het plan worden geïmplementeerd. 4

5 2. Visie op samenwerken 2.1 Taken en verantwoordelijkheden De gemeenten Beuningen, Druten, Heumen enwijchen hebben op grond van de Waterwet en de Wet milieubeheer de zorgplicht voor het inzamelen en transporteren van afvalwater, voor het inzamelen en verwerken van afvloeiend hemelwater en het treffen van maatregelen bij structurele grondwateroverlast in hun gemeenten met behulp van de aanwezige riooltechnische voorzieningen. Het waterschap Rivierenland hebben op grond van de Waterwet de zorgplicht tot transport en zuivering van stedelijk afvalwater met behulp van de zuiveringstechnische werken in de verzorgingsgebieden van de voornoemde vier gemeenten. De afvalwaterpartners hebben er voor de korte termijn voor gekozen hun structurele samenwerking te realiseren door het opzetten van een lokale netwerkorganisatie voor de afvalwaterketen op het gebied van riolering en afvalwaterzuivering in een lokaal cluster. De samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid met behoud van ieders verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De samenwerking is daarmee vrijwillig maar niet vrijblijvend. De samenwerking behelst alle activiteiten in de afvalwaterketen: de inzameling, het transport en de verwerking van afvalwater van de organisaties. Ook stedelijk waterbeheer kan onderdeel uitmaken van de samenwerking. Er bestaat de wens om te gaan werken vanuit een gezamenlijke visie op de afvalwaterketen. Deze visie is niet alleen leidend voor afwegingen binnen samenwerkingsprocessen maar ook voor lokale afwegingen. De toekomstvisie is een opmaat voor een gezamenlijk afvalwaterplan. Binnen de Stadsregio wordt een netwerk tussen de samenwerkende clusters onderhouden. Dat netwerk is bedoeld om de kennis en ontwikkelingen uit alle lokale netwerkorganisaties te verspreiden. Het netwerk zal er ook op toezien dat in de samenwerking de afstemming met aangrenzende gemeenten niet uit het oog wordt verloren. Dit om mogelijk toekomstige verdergaande samenwerking in de vorm van twee uitvoeringsorganisaties niet onmogelijk te maken. Uit de business case van de Stadsregio kwam naar voren dat we in de eerste fase van de samenwerking willen gaan ervaren wat samenwerking betekent, hoe dat het beste kan worden gedaan met buurorganisaties en wat het oplevert. Daarom zijn vergaande samenwerkingsvormen nog niet in beeld. Die vormen kunnen aan de orde komen in de tweede fase, richting

6 3. Uitwerking thema s en activiteiten 3.1 Thema s De kern van dit bedrijfsplan is de uitwerking van de activiteiten waarop samengewerkt kan worden. Deze activiteiten zijn verdeeld langs de thema s: 1. Onderzoek en Beleid 2. Beheer en Onderhoud 3. Maatregelen en Investeringen In het vervolg van dit hoofdstuk worden de samenwerkingsactiviteiten nader omschreven. De volgende activiteiten worden beschreven: Gemalenbeheer o Beheer en onderhoud o Afhandelen van storingen Grondwater o Grondwatermeetnet Communicatie Incidentenplan Baggeren Beheer riool Beheer IBA Meten riolering 3.2 De drie K s Er zijn activiteiten geselecteerd door uit het overzicht van alle activiteiten een voorkeur uit te spreken. Zodra minstens 3 partijen dezelfde voorkeur had, is deze activiteit als eerste prioriteit opgevoerd. Van deze activiteiten wordt bekeken wat de kostenbesparing, de kwaliteitsverbetering en/of kwetsbaarheidvermindering (3 K s) is en hoe dit kan worden bereikt. Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheden op korte en lange termijn. 3.3 SMART Per activiteit wordt de doelstelling beschreven. Deze doelstelling wordt specifiek gemaakt door dit eenduidig te formuleren. De voorwaarden waaronder de doelstelling moet worden bereikt wordt meetbaar gemaakt. Beantwoord wordt de vraag onder welke voorwaarde wordt de doelstelling bereikt. Onder acceptabel wordt verstaan wie er mee in moet stemmen. De haalbaar en de uitvoerbaarheid van de activiteit wordt beschreven evenals het tijdstip wanneer de doelstelling bereikt wordt. 3.4 Verwacht effect Kosten De grootste besparing wordt verwacht uit het afstemmen van de investeringen. Dit is nationaal de verwachting (Bestuursakkoord Water), gebaseerd op het landelijk feitenonderzoek dat in 2010 is uitgevoerd. De ontwikkeling van de BTW-problematiek is niet meegenomen. 6

7 3.4.2 Kwaliteit De toename van kwaliteit is tweeërlei: de kennis vergroten en het optimaliseren van de afvalwaterketen. Meer en betere kennis, die ook goed verspreid wordt over de organisaties, kan leiden tot beter onderbouwde beslissingen met bijvoorbeeld groter milieurendement voor dezelfde kosten. Optimaliseren van de afvalwaterketen betekent dat het oppervlaktewater en de bodem minder worden belast met milieuvervuilende stoffen Kwetsbaarheid Op het gebied van kwetsbaarheid liggen de voordelen in menskracht in de vijf organisaties, die bruikbaar kan worden voor elk van deze organisaties. Door bijvoorbeeld per organisatie een specialisme te ontwikkelen. In geval van tijdelijke personeelstekorten, bij het vertrek van een medewerker, liggen er meer mogelijkheden om de te beperkte capaciteit tijdelijk op te vangen Onderlinge afweging Het te verwachten effect wordt onderling gewogen. Dit wordt aangegeven met de consumentenaanduiding +,o en -. Het geeft een indicatie waar de nadruk op ligt bij de werkzaamheden. 3.5 Trekker Om de activiteiten daadwerkelijk te laten plaatsvinden, is het noodzakelijk dat een organisatie zich bereid verklaart om die activiteit te trekken. De bereidwillige organisatie neemt daarbij de volgende acties op zich: Regel de personele bezetting die past bij de werkvorm. Daarbij hoort, indien van toepassing, ook een manager vanuit de trekkende organisatie. Spreekt met de leden af: doelstelling, afbakening, verantwoordelijkheden voor tussen- en eindproducten, rolverdeling in de groep, planning, communicatie, verrekenen van uren, tijdsbesteding per periode, mijlpalen. Regel de communicatie rondom deze activiteit, intern, bestuurlijk, extern. Regel de archivering. Voer de financiële boekhouding (financieel penvoerder) over deze activiteit. In bijlage 1 staat de activiteit beschreven. Ook staat er een voorstel over de trekkende organisaties per activiteit. 3.6 Werkvorm Het uitvoeren van de activiteit wordt gekozen voor een beheerteam dat verankerd wordt in een dienstverleningsovereenkomst. De uren worden onderling verrekend op basis van een van te voren afgesproken tarief. Per activiteit is een manager uit een van de deelnemende organisaties gedelegeerd opdrachtgever. Delegatie wordt geregeld in het managementoverleg 7

8 Elke organisatie neemt deel aan een activiteit. Er wordt afgesproken op welke manier organisaties zich bij een dienstverleningsovereenkomst kunnen aansluiten, en ook hoe zij zich hieruit terug kunnen trekken. 3.7 Planning Als bijlage 2 is bijgevoegd de planning van de activiteiten in 2013 tot en met Uitgangspunt bij deze planning is dat de diverse onderdelen van de activiteitenlijst met prioriteit 1 aaneengesloten in deze periode uitgevoerd worden. Dus de in de planning aangegeven tijd is de in totaal benodigde tijd per onderdeel. Deze tijdsduur is indicatief en gebaseerd op ervaringen en kennis die bij de deelnemers aanwezig is. 8

9 4. Organisatiemodel In deze overeenkomst staat welke samenwerkingsactiviteiten de komende tijd uitgewerkt gaan worden. Na deze uitwerking kan elke organisatie beslissen of de samenwerking voordelen oplevert en of zij er mee door willen gaan. Uitgangspunt hierbij is de samenwerking in een netwerkorganisatie. Dit betekent dat alle organisaties hun eigen bevoegdheid houden en op basis van vrijwilligheid beslissen of samenwerking op een bepaalde activiteit meerwaarde heeft. Op dit moment is het project zo georganiseerd dat alle deelnemende partijen inzet leveren in de vorm van het beschikbaar stellen van projectgroepleden. Er vindt geen verrekening plaats omdat inzet van alle organisaties gelijk is. Boven de projectgroep is een stuurgroep aangesteld, die bestaat uit de managers van de verschillende organisaties. Uit deze managers is een opdrachtgever gekozen, die namens de stuurgroep voornamelijk de praktische zaken beheert, maar niet namens de stuurgroep beslist. De managers koppelen terug naar hun bestuurders en de beslissingsbevoegdheid ligt bij alle organisaties afzonderlijk. De netwerkstructuur, met daarbij het uitgangspunt dat organisaties gelijke inzet plegen, blijft gehandhaafd gedurende de periode dat de verschillende werkgroepen de samenwerkingsactiviteiten nader uitwerken. Daarna wordt per activiteit beslist over organisatie en inzet. In het gesprek met managers is gesproken over taken en verantwoordelijkheden. Hier is het volgende uit gekomen: Stuurgroep bestaande uit de bestuurlijke leden van deelnemende partijen. Verantwoordelijk voor het eindresultaat. Neemt beslissingen op basis van de inhoud die de projectgroep aandraagt. En is verantwoordelijk voor bestuurlijk draagvlak binnen de eigen organisaties. Projectgroep bestaande uit de managers en de medewerkers van alle organisaties. Verantwoordelijk voor de inhoud van het samenwerkingsovereenkomst en de uitwerking van de samenwerkingsactiviteiten nadat de overeenkomst is vastgesteld. De projectgroep stelt de dienstverleningsovereenkomst op. Werkgroep bestaande uit een lid van de projectgroep aangevuld met de specialisten van de deelnemende partijen. De werkgroep draagt de gegevens aan die nodig zijn voor het tot stand komen van de dienstverleningsovereenkomst per activiteit aan. Coördinator De coördinator bewaakt de procesgang van de stuurgroep, de projectgroep en de werkgroepen. De coördinator rapporteert aan de deelnemende partijen en aan de regionale netwerkorganisatie. De coördinator initieert themabijeenkomsten en kennisuitwisselingactiviteiten. 9

10 Coördinator De boogde samenwerking kan, zeker in de eerste periode, vormgegeven worden als een (gezamenlijke) projectorganisatie. In de ideale situatie is er een stuurgroep met portefeuillehouders van de deelnemende organisaties. Deze stuurgroep is opdrachtgever van de projectgroep. De stuurgroep zet de (hoofd)lijnen uit, ook wat betreft inbreng van tijd en geld, en neemt de (eind)beslissingen. De projectgroep voert de opdracht van de stuurgroep uit. In de projectgroep zitten vertegenwoordigers van elke deelnemende 10

11 organisatie. De projectgroep kan eventueel voor het uitwerken van bepaalde onderwerpen werkgroepen oprichten, eventueel met externe ondersteuning. Een dergelijke projectorganisatie leent zich het best voor een tijdelijke samenwerking met een duidelijk begin en eind. Er hoort een concrete, samenhangende en eindige opdracht bij. Hoe meer structureel de samenwerking des te minder een projectorganisatie er bij past. Uiteraard blijven alle betrokkenen in dienst van de eigen organisatie, heeft het management zeggenschap over de inzet van de deelnemende medewerkers en kan de projectorganisatie geen eigen medewerkers in dienst nemen. De coördinator bewaakt de processen van en tussen de verschillende groepen. De kosten van de coördinator wordt over de 5 partijen gelijkelijk verdeeld. 11

12 5. Risico s 5.1 Inzet van personeel voor deelname werkgroepen Deze samenwerkingsovereenkomst benoemt een aantal samenwerkingskansen. Voorgesteld wordt dat deze kansen door een aantal werkgroepen uitgewerkt worden, zodat daarna door partijen besloten kan worden of de samenwerking meerwaarde heeft. Voor deze werkgroep is capaciteit en inzet nodig. De vraag is of partijen deze inzet willen en kunnen leveren. Om dit risico inzichtelijk te maken zal de projectgroep ramen hoeveel capaciteit er nodig is voor de uitwerking van activiteiten in de verschillende werkgroepen. Bij de beslissing over de vaststelling van dit plan zullen partijen (managers) aan moeten geven of zij deze capaciteit willen en kunnen leveren. 5.2 Borging, implementatie en voortgang op langere termijn Het behalen van de doelstellingen is een proces van jaren. De samenwerking in de waterketen stopt niet na vaststelling van het plan. Het begint dan pas. Dit proces moet langjarig gestuurd en geborgd worden om het succesvol te laten zijn. In dit plan worden kansrijke samenwerkingsactiviteiten beschreven die door een project- en stuurgroep begeleid worden. Voor de lange termijn zou dit uitgebouwd kunnen worden naar een programma. De samenwerking in de waterketen heeft immers veel gelijkenissen met een programma zoals dit bestaat in veel gemeenten en waterschappen. In een programma worden langjarige doelen beschreven die door het afvalwaterteam Cluster BDHW2 bewaakt worden. De doelstellingen worden uitgewerkt in concrete projecten, waar dan weer projectleiders verantwoordelijk voor zijn. Uiteindelijk is de projectgroep verantwoordelijk voor de voortgang, borging en verantwoording van het proces. Dit proces wordt bewaakt door de coördinator. 12

13 6 Activiteitenlijst In bijlage 1 staan de activiteiten beschreven. Allereerst wordt de doelstelling van de activiteit beschreven. Specifiek worden de doelstellingen beschreven en de voorwaarden worden geformuleerd waaronder de doelstelling wordt bereikt. Alle partijen doen in principe met activiteiten mee. In de dienstverleningsovereenkomst bepaalt elke partij of aan deze overeenkomst wordt aangegaan. In de bijgevoegde planning is de activiteit in detail in de tijd uitgezet. Het startmoment staat per activiteit aangegeven. 7 Juridische verankering Bijgevoegd in bijlage 3 is de samenwerkingsovereenkomst Afvalwaterketen tussen de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen,Wijchen en het waterschap Rivierenland. Deze samenwerkingsovereenkomst biedt de mogelijkheid tot uitbreiding van het huidige cluster. 8 Evaluatie Gezien de samenwerking in een netwerkorganisatie is het van groot belang om te evalueren wat het resultaat van de ingezette acties is. Voor alle clusters wordt jaarlijks de voortgang gevolgd middels een enquête. Voor dit cluster rapporteert de projectgroep aan de stuurgroep. Voorgesteld wordt om naast rapportages over cijfers en feiten ook jaarlijks te evalueren of de hogere doelstelling (de drie K s) gehaald worden. Als gekozen wordt voor een langjarig programma is de coördinator verantwoordelijk voor rapportage en evaluatie. Bijlagen: bijlage 1: activiteitenlijst bijlage 2: de planning bijlage 3: de samenwerkingsovereenkomst 13

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Jos Brok. Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer

Jos Brok. Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer Jos Brok Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer Samenwerken in de Waterketen Gemeentelijk RioleringsbeleidsPlan (GRP) Geeft in hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

Inventarisatie voortgang regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen. Enquête respons 1

Inventarisatie voortgang regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen. Enquête respons 1 Inventarisatie voortgang regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Enquête respons Respons ID 4 Datum verstuurd 26-3-6 :5:46 Laatste pagina 7 Begin taal nl Startdatum 26-2-9 :3:47

Nadere informatie

Bestuursconvenant Samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer De Meierij

Bestuursconvenant Samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer De Meierij Onderwerp Bestuursconvenant Samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer De Meierij Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de voortgang in de regionale samenwerking in doelmatig waterbeheer

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst WKGD Duurzaam en doelmatig samenwerken in de Waterketen Groningen Noord-Drenthe

Samenwerkingsovereenkomst WKGD Duurzaam en doelmatig samenwerken in de Waterketen Groningen Noord-Drenthe 1 Samenwerkingsovereenkomst WKGD Duurzaam en doelmatig samenwerken in de Waterketen Groningen Noord-Drenthe Maart 2014 Inleiding In Groningen en Noord-Drenthe werken zevenentwintig gemeenten, twee waterschappen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en Wieden inzake een doelmatiger waterbeheer. 2 Context In

Nadere informatie

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas

Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen en Gemeentelijk Rioleringsplan Peel en Maas Raadsvoorstel Raadsvergadering :26 juni 2012 Voorstel : 2012-063 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2011/7601 Documentnummer : 1894/2012/80753 Datum : Onderwerp Afvalwaterplan Limburgse Peelen

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen

Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen tussen Waterschap Vechtstromen, gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Ommen

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 10-06-2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Ondertekening verbreed convenant BAW regio Zaanstreek-Waterland Afdeling

Nadere informatie

frip Lelystad Gemeente Almere AAA dronten gemeente Zeewolde ZUIDiAiicii LAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente -401/

frip Lelystad Gemeente Almere AAA dronten gemeente Zeewolde ZUIDiAiicii LAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente -401/ gemeente AAA dronten Gemeente Almere -401/ 4$ REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente NOORDOOSTPOLDER Zeewolde frip gemeente Lelystad ZUIDiAiicii LAND ONDERGETEKENDEN: 1. De Gemeente

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

yallei^m WovÓENbERq _ SCHAP WATE^yV^A''LLEIENEEM Samenwerkingsovereenkomst Zuiveringskring Woudenberg f/. 24 november 2011 Gemeente CffMfCwrE

yallei^m WovÓENbERq _ SCHAP WATE^yV^A''LLEIENEEM Samenwerkingsovereenkomst Zuiveringskring Woudenberg f/. 24 november 2011 Gemeente CffMfCwrE WATE^yV^A''LLEIENEEM Samenwerkingsovereenkomst Zuiveringskring Woudenberg 24 november 2011 f/. Gemeente Scherpenzeel CffMfCwrE WovÓENbERq _ SCHAP yallei^m m Gemeenten: Scherpenzeel Woudenberg Waterschap:

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Over de voortgang in uw regio is de commissie het volgende opgevallen:

Over de voortgang in uw regio is de commissie het volgende opgevallen: Aan: Bestuurlijk coördinator Datum 9 december 2014 Onderwerp Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Waterkring West Geachte bestuurder, Ter afsluiting van het visitatieproces van

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 30 mei ECFD/U Lbr. 17/031 (070) Voortgang regionale samenwerking waterketen

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 30 mei ECFD/U Lbr. 17/031 (070) Voortgang regionale samenwerking waterketen Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 30 mei 2017 Ons kenmerk ECFD/U201700422 Lbr. 17/031 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Voortgang regionale samenwerking waterketen Samenvatting

Nadere informatie

Samenwerking in het AWT Woudenberg; Lessons learned

Samenwerking in het AWT Woudenberg; Lessons learned Samenwerking in het AWT Woudenberg; Lessons learned Ruud van der Velden (gemeente Woudenberg), Trilok Pradhan (gemeente Scherpenzeel), Jan Wisse (waterschap Vallei en Veluwe) Al sinds 2010 werken in het

Nadere informatie

Concept Notitie Bestuurlijk Overleg Water & Klimaat Doelmatigheidsonderzoek afvalwaterketen Rotterdam

Concept Notitie Bestuurlijk Overleg Water & Klimaat Doelmatigheidsonderzoek afvalwaterketen Rotterdam Concept Notitie Bestuurlijk Overleg Water & Klimaat Doelmatigheidsonderzoek afvalwaterketen Rotterdam Datum: oktober 2012 Onderwerp: Doelmatigheidsonderzoek afvalwaterketen Rotterdam 1. Inleiding In het

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Thema s voor samenwerken aan waterprojecten in de Achterhoek; Aanzet tot een werkplan voor gezamenlijke waterprojecten voor 2010 en 2011.

Thema s voor samenwerken aan waterprojecten in de Achterhoek; Aanzet tot een werkplan voor gezamenlijke waterprojecten voor 2010 en 2011. Thema s voor samenwerken aan waterprojecten in de Achterhoek; Aanzet tot een werkplan voor gezamenlijke waterprojecten voor 2010 en 2011. Doel van dit document en voorstel tot uitwerking. Document ten

Nadere informatie

Samenwerken in de Waterketen

Samenwerken in de Waterketen Samenwerken in de Waterketen Presentatie voor de Raadscommissie van Menterwolde op 13 november 2008 H.Hoogeveen en H.Küpers (RioNoord) 1 Inhoud: Waterketen-ontwikkelingen Voorstel RioNoord Voordelen van

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2017 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Openbaar Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gemeenten staan de komende jaren voor nieuwe

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

alle ondergetekenden gezamenlijk of onderling onderscheiden ook genoemd Partners ;

alle ondergetekenden gezamenlijk of onderling onderscheiden ook genoemd Partners ; De ondergetekenden: de gemeente Best, gevestigd te Best, ter zake van deze overeenkomst vertegenwoordigd door zijn gevolmachtigd wethouder, de heer W.P.J.M. Gloudemans; de gemeente Boxtel, gevestigd te

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2014 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID agendapunt B.04 851617 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 In te stemmen met de beleidsuitgangspunten, genoemd in hoofdstuk 5 van het Beleidskader

Nadere informatie

Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Rotterdam

Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Rotterdam Aan: Bestuurlijk coördinator Datum 9 december 2014 Onderwerp Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Rotterdam Geachte bestuurder, Ter afsluiting van het visitatieproces van de Visitatiecommissie

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

SAZ (Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland)

SAZ (Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland) SAZ (Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland) Toelichting bij de overeenkomst Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland Inleiding De gemeenten binnen Zeeland en het waterschap werken al langere tijd samen. Sinds

Nadere informatie

ons kenmerk FLO/U Lbr. 12/051

ons kenmerk FLO/U Lbr. 12/051 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Voortgang samenwerking in de afvalwaterketen uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201200597 Lbr. 12/051 bijlage(n)

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

ons kenmerk FLO/U201301148 Lbr. 13/071

ons kenmerk FLO/U201301148 Lbr. 13/071 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Visitatiecommissie samenwerking in de waterketen uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201301148 Lbr. 13/071 bijlage(n)

Nadere informatie

Routingformulier raadsvoorstel

Routingformulier raadsvoorstel GEMEENTE i/ Routingformulier raadsvoorstel Onderwerp BftW-ver gader ing Portefeuillehouder oprichting Omgevingsdienst Regio Nijmegen Henrie Janssen \ ř P.J.M. de Klein 1. Toestemming te verlenen tot het

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2013 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 144. Gemeenteraad. Vergadering 4 december Onderwerp

Raadsvoorstel 144. Gemeenteraad. Vergadering 4 december Onderwerp Vergadering 4 december 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststellen Waterplan 2006-2010 inclusief de nota van zienswijzen en reacties. B&W vergadering : 30 oktober 2007 Dienst / afdeling : SB.BOR.WA Aan de

Nadere informatie

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015

VGRP Gemeente Boxmeer. 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer 12 november 2015 VGRP 2015-2019 Gemeente Boxmeer Even voorstellen BAS BIERENS Projectleider, Stedelijk Water BRAM VAN MOL Specialist, Stedelijk Water Agenda 1. Waarom een

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Actieplan MVI

Actieplan MVI e Actieplan MVI 2017-2021 Voor iedereen geldt: gewoon doen! Uitvoering van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Inhoudsopgave Geen inhoudsopgavegegevens gevonden. Geen inhoudsopgavegegevens gevonden. Bijlage:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Kwartaalrapportage (Q3) Projectgroep samenwerken in de waterketen. t.b.v. de stuurgroep Regionale Samenwerking Afvalwaterketen

Kwartaalrapportage (Q3) Projectgroep samenwerken in de waterketen. t.b.v. de stuurgroep Regionale Samenwerking Afvalwaterketen Kwartaalrapportage (Q3) Projectgroep samenwerken in de waterketen t.b.v. de stuurgroep Regionale Samenwerking Afvalwaterketen 0 Voorwoord Met dank aan de inzet van de 8 deelnemende Gemeenten en het Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Gemeenteraad 25 november 2010 13 Kerkdriel, 27 september 2010 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Beslispunten 1. Ingevolge

Nadere informatie

alle ondergetekenden gezamenlijk of onderling onderscheiden ook genoemd Partners ;

alle ondergetekenden gezamenlijk of onderling onderscheiden ook genoemd Partners ; De ondergetekenden: de gemeente Asten, gevestigd te Asten, ter zake van deze overeenkomst vertegenwoordigd door zijn gevolmachtigd wethouder, de heer Th.M. Martens; de gemeente Deurne, gevestigd te Deurne,

Nadere informatie

PAO cursus 28 maart Robin Bos (HHNK) Richard Leijen (Den Helder)

PAO cursus 28 maart Robin Bos (HHNK) Richard Leijen (Den Helder) PAO cursus 28 maart Robin Bos (HHNK) Richard Leijen (Den Helder) 10 jaar Noordkop: Wat heeft het opgeleverd? Inhoud Historie Organisatie Projecten Wat heeft 10 jaar samenwerken opgeleverd? Ontwikkelingen

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

<<Naam document>> <<Organisatie>>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting-

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- WODC Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- Hoofddorp, 8 mei 2003 Projectnummer: 3863 KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Postbus 559 2130 AN Hoofddorp Tel. 023-5547700

Nadere informatie

4V';;'9' B E R N H EZ E

4V';;'9' B E R N H EZ E 4V';;'9' B E R N H EZ E Dossierornslag voor burgemeester en wethouders cgj Behandeling door college Registratiekenmerk: v/2012/27094 D Afdoening door portefeuillehouder via besluitenlijst paraafstukken

Nadere informatie

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW.

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW. Notitie over de bijdragen van Vechtstromen aan het Bestuursakkoord Water en de samenwerkingopgave in de regio s Wateropgave De komende jaren komen er grote wateropgaven op de samenleving af die vragen

Nadere informatie

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011.

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011. uwkenmerk: uw brief van: Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus 93218 2509 AE Den Haag ons kenmerk: bijlagen: inlichtingen: doorkiesnummer: ondsrwerp: 11.08773 1 W. Nomen 0713063112 Bestuursakkoord

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Zanddijk, Dingeman OG S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW121106 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Stichting BeauMont. : : 30 mei 2011 (besloten)

Stichting BeauMont. : : 30 mei 2011 (besloten) RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raad vergadering 30 mei 2011 (besloten) Documentnr. Zaaknummer 661 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Onderwerp businessplan

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 A. Inleiding en deelnemende locaties en/of afdelingen Inleiding Aanleiding project Uit onderzoek in 2002 is gebleken dat de mondhygiënische zorg van verpleeghuisbewoners

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 10-11-2009 Openbaar Onderwerp : Grondwaterbeleid Portefeuillehouder(s) : F.J.W. Saelman, Afdelingshoofd/hoofd OW: F. Hottinga Paraaf : Paraaf:

Nadere informatie

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN agendapunt 04.B.07 1253828 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 06-09-2016 Langetermijnvisie

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Beleidsveld: Belastingen Vergaderdatum: 20 november 2008 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.08 Kenmerk VV: 711444 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde

Nadere informatie

BIJLAGE NR l ^59 9 f

BIJLAGE NR l ^59 9 f BIJLAGE NR. 3.919 l ^59 9 f Intentieovereenkomst Ontwikkeling hulsvesting voortgezet onderwijs Alphen aan den Rijn De ondergetekenden: Partijen de Gemeente Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1, 2405 SH,

Nadere informatie

l2l Behandeling door college Registratiekenmerk: v/2013/2421 D Afdoening door portefeuillehoud~r via besluitenlijst paraafstukken

l2l Behandeling door college Registratiekenmerk: v/2013/2421 D Afdoening door portefeuillehoud~r via besluitenlijst paraafstukken MB'".' B ER N H EZ E Dossierolnslag voor burgemeester en wethouders l2l Behandeling door college Registratiekenmerk: v/2013/2421 D Afdoening door portefeuillehoud~r via besluitenlijst paraafstukken B&W-dossiernr.:.2...0

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Werkorganisatie DEAL-gemeenten IKB INTEGRALE KOSTPRIJSBEREKENING Werkorganisatie DEAL-gemeenten Mei 2015 1 P a g i n a Aanleiding De aanleiding voor deze notitie is het besluit van het bestuur op 22 april 2015 om de Integrale Kostprijsberekening

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Voorstel tot het niet deelnemen aan het Regionaal Bureau Leerplichtzaken (RBL) met uitzondering van het deel Volwasseneducatie en RMC/Team VSV. 1. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP)

Raadsstuk. Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) 2014-2017 1. Inleiding Een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) beschrijft het beleid voor de drie gemeentelijke zorgplichten

Nadere informatie

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting BIJLAGE 2 Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting Het vervolgtraject na het raadsbesluit van 1 juli 2010 april 2010 2010011330 Project 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente

Nadere informatie