KBC Private Banking Verwerven van vastgoed: via vennootschap of privé?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC Private Banking Verwerven van vastgoed: via vennootschap of privé?"

Transcriptie

1 KBC Private Banking Verwerven van vastgoed: via vennootschap of privé? Philippe Hinnekens Advocaat-vennoot Eubelius Antwerpen, 29 september

2 I. Inleiding 1.1. Hypothese - verwerving van vastgoed als belegging 1.2. Focus op fiscale analyse - relevante aspecten: (i) verwerven van onroerend goed (ii) verhuren van onroerend goed (iii) verkoop van onroerend goed (iv) successieplanning 29/09/2010 2

3 I. Inleiding 1.3. Bijzondere aandacht voor mengvormen / zakelijke rechten (i) (ii) (iii) 1.4. Besluit Vruchtgebruik Opstal Erfpacht 29/09/2010 3

4 II. Verwerven van onroerend goed Registratierechten (10% / 12,5%) BTW In principe vrijstelling Onderworpen aan BTW indien nieuw gebouw (21%) Geen BTW op grond (wetswijziging vanaf 1/1/2011) Aftrekbaarheid BTW? Geen verschil privé / vennoostchap MAAR aftrek kosten in de vennootschapsbelasting 29/09/2010 4

5 III. Verhuren van onroerend goed 2.1. PRIVE Onroerende voorheffing (vermogensbelasting) Huurinkomsten = onroerend inkomen Onderscheid Huurder = individu die het OG niet gebruikt voor uitoefening beroepswerkzaamheid: Belastbare basis = geïndexeerd KI (1,5461)+ 40% 29/09/2010 5

6 III. Verhuren van vastgoed Huurder = vennootschap / individu die het OG geheel of gedeeltelijk gebruikt voor uitoefening beroepswerkzaamheid: belastbare basis = totale bedrag huurprijs en huurvoordelen (minimaal geïndexeerd KI + 40 %) netto-inkomen = brutobedrag verminderd met 40 % forfaitaire kostenaftrek (maximum 2/3 de van het gerevaloriseerde (3,87) niet-geïndexeerd KI) 29/09/2010 6

7 III. Verhuren van onroerend goed Huurinkomsten = onroerend inkomen (vervolg) Aftrek van interesten op leningen die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen te verwerven of te behouden Netto onroerende inkomsten worden belast tegen progressief tarief (samenvoeging met beroepsinkomen) 29/09/2010 7

8 III. Verhuren van onroerend goed Risico s: (i) huurinkomsten = beroepsinkomen Wanneer is het verhuren van onroerende goederen een professionele activiteit? Cass. 6 mei 1969: geheel van verrichtingen die zich vaak genoeg voordoen en met elkaar verbonden zijn om een voortdurende en gewone bedrijvigheid op te leveren buiten de grenzen van een normaal beheer van een privaat vermogen Criteria:professionele organisatie, winstoogmerk, herhaling, onderlinge verbondenheid, (externe) financiering, Feitenkwestie: Rb. Luik 28/2/2008 en 6/5/ /09/2010 8

9 III. Verhuren van onroerend goed - Belastbare basis: netto huurinkomsten na aftrek kosten (inclusief OV, afschrijvingen, interestlast, ) - Progressieve tarieven PB + Sociale Zekerheid 29/09/2010 9

10 III. Verhuren van onroerend goed Risico: (ii) huurinkomsten = divers inkomen Wanneer vormen huurinkomsten een divers inkomen? occasionele verrichting buiten normaal beheer privévermogen (art. 90, 1 WIB) cf. criteria professionele activiteit Belastbare basis: netto huurinkomsten Tarief: 33 % 29/09/

11 III. Verhuren van onroerend goed 3.2. VIA VENNOOTSCHAP Werkelijke huurinkomsten belastbaar in Venn. B. Kosten (afschrijvingen, OV, interestlast) in principe aftrekbaar als beroepskost: Cf. art. 49 WIB Rechtspraak Hof van Cassatie Noodzakelijk verband met maatschappelijke activiteit Doelomschrijving of daadwerkelijk uitgeoefende activiteit? 29/09/

12 III. Verhuren van onroerend goed Aftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek) Aftrek = percentage van risicokapitaal Risicokapitaal = gecorrigeerd boekhoudkundig EV Correcties: Buitenlandse OG Netto boekwaarde OG gebruikt door bestuurder, zaakvoerder, diens echtgenoot of hun kinderen Netto boekwaarde van bestanddelen die als belegging worden gehouden en die door de aard ervan niet bestemd zijn om een belastbaar periodiek inkomen voort te brengen Berekening aftrek risicokapitaal Tarief max. 3,8 % AJ 2011 en AJ 2012 Verhoogd met 0,5 procentpunt voor KMO vennootschappen Tarief:33,99 % 29/09/

13 IV. Verkopen van onroerend goed 4.1. PRIVE (i) Verkoop = normaal beheer van privépatrimonium Belastingvrij tenzij toepassing art. 90, 10 WIB (verkoop binnen termijn van 5 jaar) Belastbare basis:netto meerwaarde (verhoging aanschaffingskost met 25% + 5% per verstreken jaar) Tarief: 16,5 % 29/09/

14 IV. Verkopen van onroerend goed (ii) Vervreemding= beroepsmatig Belastbare basis: verschil verkoopprijs en fiscale waarde (na afschrijvingen) Tarief: progressieve tarieven, tenzij kwalificatie van OG als vast actief en verkoop na 5 jaar => 16,5% Gespreide taxatie (cf. Venn.B) 29/09/

15 IV. Verkopen van onroerend goed (iii) Vervreemding normaal beheer privaat vermogen Wanneer is meerwaarde een divers inkomen? Speculatie - Criteria: aankoop & relatief snelle wederverkoop, aantal verrichtingen, beroep op leningen, uitvoeren werken,... Belastbare basis: netto meerwaarde Tarief: 33 % 29/09/

16 IV. Verkopen van onroerend goed 4.2. VIA VENNOOTSCHAP Asset deal vs. Share deal (ook bepaald door desiderata koper) Asset deal Verkoop onroerend goed door vennootschap Meerwaarde (verkoopprijs- fiscale basis (boekwaarde) OG is belastbaar in de vennootschapsbelasting (33,99%) Mogelijkheid tot gespreide taxatie indien: (i) vast actief gedurende tenminste 5 jaar; (ii) wederbelegging van verkoopprijs in afschrijfbare actiefbestanddelen 29/09/

17 IV. Verkopen van onroerend goed (iii) termijn voor herinvestering: 3 jaar (5 jaar indien investering in gebouw) => meerwaarde is belastbaar overeenkomstig afschrijvingen op activa waarin werd wederbelegd 29/09/

18 IV. Verkopen van onroerend goed Share deal Verkopen aandelen vastgoedvennootschap door natuurlijke persoon Meerwaarde is in principe belastingvrij tenzij buiten normaal beheer privé-vermogen (33%) Verkoopprijs houdt normaal rekening met latente meerwaardebelasting binnen de vennootschap (50%) 29/09/

19 V. Liquidatie van vennootschap Inkomstenbelastingen Vennootschap Belastbare meerwaarde(n) (cf. supra) Aandeelhouder natuurlijke persoon Liquidatiebonus: 10 % RV Registratierechten 10 % / 12,5 % bij overdracht OG aan aandeelhouders Uitzondering indien patrimoniumvennootschap = BVBA, Comm. V, VOF of landbouwvennootschap 29/09/

20 V. Liquidatie vennootschap - bij toebedeling aan vennoten: vast recht (25 ) - bij daaropvolgende toebedeling OG aan 1 vennoot: toepassing van verdelingsrecht van 1% (op waarde OG) indien: (i) verkrijgende vennoot heeft OG ingebracht in de vennootschap, of (ii) verkrijgende vennoot was reeds vennoot OG door (10%/12,5%) op ogenblik van verwerving van vennootschap met toepassing van overdrachtsbelasting 29/09/

21 VI. Successieplanning Successierechten (in rechte lijn en tussen echtgenoten, wettelijk en feitelijk samenwonenden): 27% op netto erfdeel boven Schenking OG Steeds voor Belgische notaris => schenkingsrechten (progressieve tarieven: 3 30% + progressievoorbehoud: 3 jaar) Oplossing: i) Schenken in schijven ii) Inbreng in vastgoedvennootschap + schenking aandelen (3 %) 29/09/

22 VI. Successieplanning Schenking aandelen vastgoedvennootschap (i) schenkingrecht van 3% (in rechte lijn en tussen echtgenoten) indien voor Belgische notaris (ii) geen schenkingsrecht indien voor buitenlandse notaris of bankgift, MAAR risico van successierechten indien overlijden schenker binnen 3 jaar 29/09/

23 VII. Vergelijking Natuurlijke persoon Vennootschap Aankoop - Registratierechten / BTW - Idem (aftrekbaar in Venn.B.) OG zelf gebruiken Verhuren aan derden - Belasting op forfaitaire basis verminderd met kosten financiering - OV - Forfaitaire belastbare basis of werkelijke inkomsten verminderd met forfaitaire kostenaftrek (afhankelijk van al dan niet gebruik voor professionele doeleinden) - Aftrek van kosten financiering - OV - Afschrijvingen en kosten financiering aftrekbaar - OV aftrekbaar - VAA in hoofde van bedrijfsleider bij kosteloze terbeschikkingstelling - Inkomsten belastbaar - Aftrek van afschrijvingen en kosten financiering - Aftrek voor risicokapitaal - OV aftrekbaar 29/09/

24 VII. Vergelijking (2) Verkoop Natuurlijke persoon - Meerwaarde niet belastbaar behalve: bij wederverkoop op korte termijn bij professionele activiteit wanneer verkoop niet kadert binnen normaal beheer privé-vermogen Vennootschap - Meerwaarde belastbaar bij verkoop door vennootschap. - Geen belasting indien verkoop van aandelen (maar normaal discount op prijs). Geen registratierechten verschuldigd. Schenking / successie - Schenking onroerend goed - Schenking tegen progressief tarief ifv verwantschap (3-30%) - Schenking aandelen - Mogelijk om schenkingsrechten te vermijden - Mogelijke toepassing verlaagde schenkingsrechten 29/09/

25 VIII. Tussentijds besluit Privé investering is fiscaal voordeliger (zie berekeningen in bijlage), tenzij risico van divers inkomen of beroepsinkomen Mogelijke motieven om (toch) te opteren voor vastgoedvennootschap - Gebruik van aanwezige cash binnen vennootschap Afscherming rest van vermogen van investeringsrisico Successieplanning Gebruik van kosten vastgoed ter vermindering van belastbare inkomsten (professionele) vennootschap 29/09/

26 IX. Mengvormen Gebruik van zakelijke rechten vruchtgebruik, recht van opstal en erfpacht Typologie Vennootschap verwerft zakelijk recht Natuurlijke persoon verwerft residuaire eigendomsrechten 29/09/

27 Beoogde casus X. Recht van opstal Natuurlijke persoon is eigenaar van een bouwgrond Vennootschap verwerft opstalrecht Vennootschap richt gebouw op Burgerrechtelijke kenmerken opstalrecht: Wet van 10 januari 1824: recht van opstal is een zakelijke recht om gebouwen, werken of beplantingen op andermans grond te hebben Duurtijd: max. 50 jaar Tijdens duur opstalrecht bezit opstalhouder eigendom van opgerichte opstallen 29/09/

28 X. Recht van opstal Op einde van recht van opstal wordt opstalgever (natuurlijke persoon) van rechtswege eigenaar van opstallen (recht van natrekking) Vergoeding voor opstallen door opstalgever aan opstalhouder op einde recht van opstal Wet is van suppletieve aard (uitz.: duurtijd) 29/09/

29 X. Vestiging opstalrecht Registratierechten Vestiging opstalrecht: Cf. huur (0,2 % op som opstalvergoedingen) Inkomstenbelastingen Vergoeding opstalrecht = onroerend inkomen Belastbaar in jaar van toekenning of betaling Oppassen voor progressiviteit PB indien eenmalige upfront vergoeding 29/09/

30 X. Tijdens opstalrecht In hoofde van de vennootschap Recht van opstal activeren en afschrijven indien eenmalige vergoeding aftrek als kost van periodieke vergoedingen Gebouw Activeren en afschrijven Aftrek risicokapitaal + interestlast (lening) OV = aftrekbaar 29/09/

31 Burgerlijk recht X. Einde opstalrecht Natrekking uit kracht van wet In principe vergoeding (maar regel van suppletief recht) Fiscaal recht Geen registratierechten Risico inkomstenbelasting indien geen of ontoereikende vergoeding: Indien professionele band: belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van natuurlijke persoon; Indien geen professionele band: toekenning abnormaal of goedgunstig voordeel door vennootschap 29/09/

32 X. Einde opstalrecht Beperking fiscaal risico : - bepaling vergoeding bij toekenning opstalrecht - mogelijke compensatie indien geen opstalvergoeding verschuldigd door vennootschap en lange duurtijd recht van opstal 29/09/

33 Beoogde casus XI. Vruchtgebruik - Natuurlijke persoon koopt naakte eigendom van bestaand gebouw - Vennootschap verwerft vruchtgebruik Burgerrechtelijke kenmerken Art. 578 B.W.: Vruchtgebruik is recht om van een zaak waarvan een ander de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de eigenaar zelf, maar onder de verplichting om de zaak zelf in stand te houden - Tijdelijk zakelijk recht (indien toegekend aan vennootschap: max. 30 jaar) - Vruchtgebruiker is (slechts) gehouden tot de herstellingen tot onderhoud - Blote eigenaar blijft verantwoordelijk voor grove herstellingen 29/09/

34 Vestiging / verwerving vruchtgebruik Registratierechten Vestigen / verwerven vruchtgebruik: 10 % / 12,5 % Verwerven naakte eigendom: 10 % / 12,5 % Inkomstenbelastingen Vergoeding voor vruchtgebruik onroerend inkomen Geen belasting in hoofde van verkoper/natuurlijke persoon 29/09/

35 XI. Tijdens vruchtgebruik In hoofde van de vennootschap Activeren en afschrijven vruchtgebruik indien eenmalige vergoeding Aftrek risicokapitaal en interestlast (lening) OV = aftrekbaar 29/09/

36 Burgerlijk recht XI. Einde vruchtgebruik Naakte eigenaar wordt volle eigenaar In principe geen vergoeding Fiscaal recht Geen registratierechten In principe ook geen gevolgen inzake inkomstenbelasting 29/09/

37 Fiscale risico s Risico op herkwalificatie (Art WIB): In aankoop volle eigendom door natuurlijke persoon gevolgd door verhuur (belastbaar inkomen) aan de vennootschap Verdeelde rechtspraak Cass. 22 november 2007: geen herkwalificatie Voorafgaande beslissingen ( rulings ) 29/09/

38 XI. Ontwerp-advies DVB Oud standpunt (08/02/2007) Nieuw ontwerp-advies (juli 2009) Concreet project Enkel indien verkregen van een derde Vruchtgebruik op minstens 20 jaar Beroepsmatig gebruik OG > 50 % Geen kosteloze terbeschikkingstelling (enkel terbeschikkingstelling met geregistreerde huurovereenkomst) Kosten (werken) verdelen conform burgerlijk recht Werkelijke waarde vruchtgebruik (geen forfaitaire waardering) Concreet project Geen herkwalificatie indien juridische eigenschappen vruchtgebruik in concreto hun effect sorteren Werkelijke waarde vruchtgebruik (geen forfaitaire waardering) Aftrekbaarheid kosten vruchtgebruik in hoofde van de vennootschap te beoordelen op basis van art. 49 WIB Ruling mogelijk over verdeling kosten indien concrete casus (vermelden of er een vergoeding is voorzien bij einde vruchtgebruik) 29/09/

39 Beoogde casus: XII. Erfpacht - Vennootschap verwerft erfpachtrecht - Natuurlijke persoon verwerft de residuaire eigendomsrechten ( tréfonds ) Burgerrechtelijke kenmerken: Art. 1 Wet van 10 januari 1824: zakelijk recht om het vol genot te hebben van een aan een ander toebehorend onroerend goed, onder gehoudenis om aan laatstgemelde, als een erkentenis van diens eigendom, een jaarlijkse pacht te voldoen, hetzij in geld, hetzij in voortbrengselen of vruchten Tijdelijk zakelijk recht (min. 27 jaar max. 99 jaar) Jaarlijkse pacht 29/09/

40 Registratierechten XII. Vestiging erfpacht Aankoop tréfonds: 10% / 12,5% Vestiging erfpachtrecht: Cf. huur (0,2 %) => Mogelijke aanzienlijke besparing! Inkomstenbelastingen Vergoeding recht van erfpacht = onroerend inkomen Belastbaar in jaar toekenning of betaling Oppassen voor progressiviteit PB bij eenmalige vergoeding Uitzondering indien full pay out (cf. onroerende leasing): enkel belasting op interestgedeelte van de erfpachtvergoeding (art WIB) 29/09/

41 XII. Tijdens erfpacht In hoofde van de vennootschap Activeren en afschrijven erfpacht indien eenmalige vergoeding of full pay out (onroerende leasing) Aftrek voor risicokapitaal en interestlast (lening) OV = aftrekbaar 29/09/

42 Burgerlijk recht XII. Einde erfpacht Wettelijke natrekking Erfpachtwet voorziet geen vergoeding Fiscaal recht Geen registratierechten In principe geen gevolgen inzake inkomstenbelasting Risico van herkwalificatie/simulatie? 29/09/

43 XII. Ontwerp-advies DVB Oud standpunt (14/11/2006) Nieuw ontwerp-advies (juli 2009) Geen herkwalificatie mogelijk indien (i) geen band tussen de respectieve verkrijgers of (ii) eenmalige canon < 95 % van de waarde van de volle eigendom en geen gelijktijdigheid van de akten (min. 15 dagen) Ingeval van een band tussen de respectieve verkrijgers is positieve ruling mogelijk indien: -Eenmalige canon < 95 % waarde volle eigendom -Minimum 15 dagen tussen de akten -Geen wedersamenstelling VE tijdens duur erfpacht -Indien verkrijgers = rechtspersonen: i)geen controlewijziging gedurende 5 jaar ii)dezelfde bestuurders mogen niet meerderheid uitmaken van beide RvB Concreet project Beschrijving van voorgenomen verrichting (zonder wetsartikelen) + meedelen ontwerp-akten Meerdere mogelijkheden: -Verkeerde kwalificatie -Beslissing dat herkwalificatie niet mogelijk is op voorwaarde dat juridische kenmerken erfpacht in concreto uitwerking vinden Correcte waardering om simulatie te vermijden Mogelijk om bepaalde engagementen te nemen (cf. oud standpunt) Onduidelijk of rulingpraktijk hierdoor zal wijzigen 29/09/

44 XIII. Vergelijking Opstal Vruchtgebruik Erfpacht Duur Geen minimum Max. 50 jaar Geen minimum Max. 30 jaar (venn.) Min. 27 jaar Max. 99 jaar Beëindiging Natrekking Vergoeding (suppletief) Natrekking Geen vergoeding Natrekking Geen vergoeding Verdeling van de kosten - Geen verplichting voor gebouwen opgericht door opstalhouder -Vruchtgebruiker: herstellingen tot onderhoud -Naakte eigenaar: grove herstellingen -Erfpachter: alle herstellingen -Tréfoncier: geen verplichtingen 29/09/

45 Vergelijking (2) Opstal Vruchtgebruik Erfpacht Verwerving / vestiging -10% / 12,5 % op grond -0,2 % op recht -onroerend inkomen 10 % /12,5 % op -vruchtgebruik -naakte eigendom -Geen belastbaar inkomen -10% / 12,5 % op tréfonds -0,2 % op recht -onroerend inkomen (tenzij onroerende lease) Tijdens Gespreide vergoedingen belast Geen belasting bij naakte eigenaar Gespreide vergoedingen belast (enkel interest bij onroerende lease) Bij beëindiging (geen vergoeding) Verschillende risico s: -VAA -Abnormaal -In principe geen belasting -In principe geen belasting 29/09/

46 XIV. Successieplanning Mogelijke opportuniteit omwille van lage waarde residuaire onroerende rechten en hoge waarde zakelijk recht tijdens de aanvangsjaren Bijvoorbeeld: - verkoop of schenking van OG bezwaard met vruchtgebruik of erfpacht aan de kinderen, - schenking aandelen vastgoedvennootschap aan de kinderen 29/09/

47 XV. Besluit Mengvormen = interessante structuur voor verwerving van onroerend goed: - financiering en kosten grotendeels (fiscaal) ten laste van vennootschap, doch onroerend goed uiteindelijk toch in privé-vermogen - mogelijke opportuniteit inzake successieplanning Keuze bepaald door: - Belangen koper / verkoper - Concrete feitensituatie - Duurtijd van constructie Besparing registratierechten bij gebruik recht van erfpacht Respecteren van burgerrechtelijke kenmerken en rechten en verplichtingen Belang van correcte waardering (verslag deskundige) Mogelijkheid tot ruling 29/09/

48 Dank voor uw aandacht Philippe Hinnekens Eubelius Louizalaan 99 B-1050 Brussel Voice Fax Mobile

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Henri Derycke Advocaat Derycke advocatenkantoor Onderwerp Vestiging van een recht van vruchtgebruik of van naakte eigendom Datum september 2000 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Inhoudstafel. dossier. 1. Uw vennootschap als volle eigenaar... 1. 2. Uw vennootschap als mede-eigenaar... 16

Inhoudstafel. dossier. 1. Uw vennootschap als volle eigenaar... 1. 2. Uw vennootschap als mede-eigenaar... 16 Inhoudstafel 1. Uw vennootschap als volle eigenaar... 1 1.1. Wat is het?... 1 1.1.1. Volle eigendom... 1 1.1.2. Hoe wordt uw vennootschap volle eigenaar?... 1 1.1.3. Wat zijn de belangrijkste regels voor

Nadere informatie

Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB)

Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) Transactie waarbij erfpachtrecht wordt overgedragen aan partij X, direct gevolgd door de verkoop van het bezwaarde eigendomsrecht

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. 1 Algemeen 13. 2 Inkomstenbelasting 27

Inhoud. Voorwoord 5. 1 Algemeen 13. 2 Inkomstenbelasting 27 Inhoud Voorwoord 5 1 Algemeen 13 Vraag 1 Wat betekent de nieuwe antimisbruikbepaling voor de vastgoedpraktijk? 13 Vraag 2 Bestaat er nog een keuze van de minst belaste weg bij vastgoedtransacties? 17 Vraag

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

De verkoop van een vruchtgebruik op een gebouw aan uw vennootschap zal steeds voor een notaris moeten gebeuren.

De verkoop van een vruchtgebruik op een gebouw aan uw vennootschap zal steeds voor een notaris moeten gebeuren. 1 VRUCHTGEBRUIK 1.1 Begrip Vruchtgebruik 1 is: het (tijdelijk) recht om van een zaak, waarvan een ander de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de eigenaar zelf, MAAR onder de verplichting de zaak

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals Olivier De Keukelaere Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten 2 Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Zin of onzin van de professionele vennootschap voor advocaten

Zin of onzin van de professionele vennootschap voor advocaten Zin of onzin van de professionele vennootschap voor advocaten Olivier De Keukelaere Tillo Dumont Documentatie Privaat luik website www.cazimir.be Client login: login: vpg wachtwoord: cazimir2010 2 Overzicht

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Voorwoord 3 DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak of vennootschap 21 1. Beschermen van het privépatrimonium tegen ondernemingsrisico

Nadere informatie

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Dany De Decker 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Inhoud Verwerving onroerend goed Bezit onroerend goed Successieplanning Verkoop 2 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

Nadere informatie

Fiscale en financiële motieven

Fiscale en financiële motieven Fiscale en financiële motieven Tariefverschil Klassiek wordt verwezen naar de lagere tarieven in de vennootschapsbelasting als het grote voordeel van het werken met een vennootschap. Onderstaande tabellen

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Vruchtgebruikconstructies

Vruchtgebruikconstructies Vruchtgebruikconstructies Inhoudstafel Inhoudstafel...2 1 VRUCHTGEBRUIK...4...4 1.1 Begrip...4 1.2 Waarop...4 1.3 Duur...4 1.4 Financiering...5 1.5 Constructie...5 1.6 Beëindiging van de rechten van vruchtgebruik...7

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD....................................................... v FISCALE ASPECTEN VAN DE BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING BIJ ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE Bruno Peeters en Anne Van de Vijver............................

Nadere informatie

Aanloop tot wetswijziging

Aanloop tot wetswijziging De nieuwe Opstalwet FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Wet van 10 januari 1824 over het recht

Nadere informatie

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten Inhoudstafel Voorwoord...1 Deel I Tips m.b.t. uw beroepskosten 1. Alle kosten van een vennootschap zijn in principe beroepskosten... 5 2. Eigen kosten van de vennootschap... 7 3. Verhuur een deel van uw

Nadere informatie

Onroerende Leasing. Michaël Malesevic International Real Estate Manager KBC Lease Holding. 9 Juni 2009

Onroerende Leasing. Michaël Malesevic International Real Estate Manager KBC Lease Holding. 9 Juni 2009 Onroerende Leasing Rusthuissector en Serviceflats Michaël Malesevic International Real Estate Manager KBC Lease Holding 9 Juni 2009 Inhoudstafel Kenmerken Onroerende Leasing Boekhoudwetgeving BTW - Wetgeving

Nadere informatie

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap.

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. De voorbije decennia was de patrimoniumvennootschap voor vele ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen het ultieme middel om de overdracht

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 1.1. Hoe luidt die antimisbruikbepaling precies?...

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIES in het vizier van de fiscus

VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIES in het vizier van de fiscus VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIES in het vizier van de fiscus Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Advocaten www.tuerlinckx.eu Marc Gielis Bank J. Van Breda & C www.bankvanbreda.be Vruchtgebruik : fiscaal (vaak) interessant

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten MEERWAARDE OP AANDELEN Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten Fiscaal regime Capita Selecta Roerende voorheffing Toekomstige meerwaarde op aandelen Liquidatieboni Overdracht van aandelen Familiaal

Nadere informatie

Vruchtgebruik in vennootschap

Vruchtgebruik in vennootschap Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Vruchtgebruik in vennootschap Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Vruchtgebruik in het Burgerlijk Wetboek Artikel

Nadere informatie

DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51

DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51 INHOUD DE KWALIFICATIE VAN HET RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK: CONTRACTUELE MOGELIJKHEDEN EN AFBAKENING TEGENOVER OPSTAL, ERFPACHT EN HUUR Nicolas Carette en Julie Del Corral.............................. 1 I.

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Dany DE DECKER, erkend boekhouder-fiscalist en Tax Partner bij Baker Tilly Belgium Tanja DE DECKER, Tax Partner

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

Kiezen voor éénmanszaak of vennootschap?

Kiezen voor éénmanszaak of vennootschap? Kiezen voor éénmanszaak of vennootschap? Inhoudstafel Deel 2 : Fiscale optimalisatie Deel 3 : Praktijkvoorbeeld svormen 1.a. Samenwerking Hoofdmotieven : a. Samenwerking tussen meerdere personen b. Beperkte

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Vastgoedcongres Fiscale incentives. Danny Stas Advocaat-vennoot Tiberghien

Vastgoedcongres Fiscale incentives. Danny Stas Advocaat-vennoot Tiberghien Vastgoedcongres Fiscale incentives Danny Stas Advocaat-vennoot Tiberghien Overzicht Inleiding Milieufiscaliteit is volop in beweging Fiscale incentives Fiscale incentives vastgoed (?) Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Pag. 2 tot 18: Presentatie Philippe Janssens. Pag. 19 tot 57: Presentatie J. Verheyen en C. Lyssens

Pag. 2 tot 18: Presentatie Philippe Janssens. Pag. 19 tot 57: Presentatie J. Verheyen en C. Lyssens Pag. 2 tot 18: Presentatie Philippe Janssens Pag. 19 tot 57: Presentatie J. Verheyen en C. Lyssens Marktanalyse in het Waasland Philippe Janssens 15 juni 2011 Woonhuizen 2010 Evolutie Prijsindex sinds

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3.1. Sociale zekerheidsrechterlijke motieven Wanneer managementdiensten gefactureerd worden via een managementvennootschap dan zullen deze

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Fiscale Wenken nr. 2014/14 Wanneer een belastingplichtige besluit zijn eenmanszaak om te vormen naar een vennootschap wordt vaak geopteerd om het cliënteel dat

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bezoldigingstheorie Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten 1. Aftrekbaarheid beroepskosten Kosten zijn overeenkomstig art 49 WIB 1992 aftrekbaar indien (cumulatief): - De kosten houden noodzakelijk

Nadere informatie

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32 Inhoud 1. Voorwoord 11 2. De schenking 13 A. Algemeen 13 Vraag 1 Wat is een schenking? 13 B. Vorm en voorwerp van de schenking 15 Vraag 2 Onder welke vorm kan men een schenking verrichten? 15 Vraag 3 Zijn

Nadere informatie

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Fiscaliteit voor lesgevers Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Inleiding Overzicht Occasionele prestaties of beroepsactiviteit? Zelfstandige activiteit in bijberoep Zelfstandige activiteit in hoofdberoep

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene anti-misbruikbepaling op het gebied van registratie- en successierechten

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005 KBC-seminarie Gent 14 november 2005 Programma Verwelkoming Jacque De Bruycker, regiodirecteur Gent Beleggen in vennootschap of privé? Arthur De Wachter, senior fiscaal adviseur KBC Notionele interestaftrek

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1 Inhoudstafel 1. Vier schenkingstechnieken... 1 1.1. Handgift... 1 1.1.1. Wat is het?... 1 1.1.2. Wat is het verschil met een cadeau?.... 1 1.1.3. Hoe doet u concreet een handgift en hoeveel kost dat?....

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN NL FR Enquête Trefwoord Contact Sitemap Help Zoek: 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN De

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie