17maart. Beweging vraagt om flexibiliteit Het is noodzaak de organisatie continu aan te passen. Je moet meebewegen en dat vraagt flexibiliteit.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "17maart. Beweging vraagt om flexibiliteit Het is noodzaak de organisatie continu aan te passen. Je moet meebewegen en dat vraagt flexibiliteit."

Transcriptie

1 17maart Benchmarken om te leren Benchmarken houdt scherp! Welke keuzes maken we, welke maken anderen, wat zijn de effecten, kan het ook anders, kan het beter, waar kunnen we leren? Beweging vraagt om flexibiliteit Het is noodzaak de organisatie continu aan te passen. Je moet meebewegen en dat vraagt flexibiliteit. Passend onderwijs met passend advies Voordelen van centrale inkoop van onderwijsadvies aanzienlijk. Angst voor verlies flexibiliteit en persoonlijke betrokkenheid niet reëel. In- of uitbesteden een veranderproces In- of uitbesteden is een strategische keuze. Doel moet zijn: Afstemmen van ambitie ondersteunende organisatie op primaire proces. Het is bovenal een veranderproces. Organisatie onder de loep Bestuurders zoeken informatie zoals kengetallen en inzichten om beslissingen te nemen. Activiteiten worden geanalyseerd met de Efficiency Monitor. Effecten krimp op huisvesting Eerste resultaten onderzoek. Overmaat gebouwoppervlakte ten opzichte van bekostigingsnorm van 30% geen uitzondering. Zonder actie neemt dit verder toe.

2 in gesprek Adri Vogels Qliq Primair Onderwijs Benchmarken om te leren Qliq Primair Onderwijs is een onderwijsorganisatie actief in Helmond met 15 scholen, 420 medewerkers en kinderen. Qliq is een grote organisatie en kan dus wat betekenen voor kinderen. Qliq is een grote werkgever. En ondanks dat alles onder druk staat en we geconfronteerd worden met lichte krimp en bezuinigingsmaatregelen is Qliq tot nog toe in staat om iedereen aan het werk te houden. Om je heen zie je dat besturen het moeilijk krijgen en dat mensen gedwongen ontslagen worden. Bij ons gebeurt dit nog niet en dat geeft vertrouwen, vertelt Adrie Vogels, lid van het college van bestuur van Qliq Primair Onderwijs. Verbindend leven, verbindend leren is het credo van Qliq. Dat zit in samenwerken met partners, intern en met ouders. In het belang van kinderen moeten we doen wat op dat moment nodig is. Dat betekent zelf doen of partners vinden. We weten dat we niet alles zelf kunnen. Wij denken 1 en 1 wordt pas 3 als iedereen meehelpt en een steentje bijdraagt. Goede bedrijfsvoering is daarbij essentieel. Sinds de invoering van de lumpsum mogen en kunnen we heel veel zelf. Dat betekent goed kijken naar hoe je de bedrijfsvoering inricht met elkaar. Met zoveel scholen en mensen is het mogelijk om schaalvoordelen te benutten. Op alle mogelijke manieren zijn we daarmee bezig. Daarnaast hebben we een geringe bemensing van het bestuurskantoor om maximaal in te kunnen steken op ondersteuning en facilities, zodat scholen zich kunnen richten op het primaire proces. Nu blijkt dat er weer een aantal aanknopingspunten zijn waar wij ons voordeel mee kunnen doen. De vergelijking is zowel intern als extern. Hierdoor wordt voor iedereen duidelijk hoe bepaalde situaties zijn. Vanuit cijfers wordt verder gezocht naar: hoe komt dat dan en waar zit dat in? Bijvoorbeeld in de vierkante meters, loonkosten, schoonmaak, materiaal en middelen, maar ook in het ziekteverzuim. Als organisatie zien we dat een benchmark heel verhelderend is en dat het aanzet tot verder onderzoek en nieuwe keuzes. In het verlengde van de Efficiency Monitor zijn we gestart met centrale inkoop, mantelcontracten en een traject rondom huisvesting. Alle scholen zitten in de afrondende fase van hun vastgoedplan. Daar zitten alle aspecten in zoals schoonmaak, energie en onderhoud. We hanteren voor alle scholen hetzelfde format en kunnen deze dan naast de Efficiency Monitor leggen. Het plan zegt wat we willen. De Efficiency Monitor geeft aan wat we hebben gedaan en wat dat heeft betekend. Op basis daarvan wordt beslist hoe we de toekomst tegemoet gaan en of een andere aanpak wenselijk is. De Efficiency Monitor zijn ervaringsgegevens en het vastgoedplan zijn ambities en doelen. Met een dergelijke aanpak kunnen we in de toekomst veel meer centraal doen. We komen uit een situatie met veel één-pitters en we zijn langzaam gegroeid naar deze omvang. We hebben even tijd nodig gehad om met elkaar te bepalen wat willen we nu echt. Nu komt de stap om de bedrijfsvoering verder aan te scherpen. De druk van de bezuinigingen helpt om heel alert te zijn. Het huisvestingsvraagstuk heeft prioriteit gekregen door de discussie over doordecentralisatie. Als organisatie moeten we voorbereid zijn op het moment dat dit besluit komt. De uitkomsten van de Efficiency Monitor zijn vaak een bevestiging van dingen die je al wist of vermoedde. Dat is ook de meerwaarde omdat het heel breed vergeleken wordt. Het begint in de organisatie bij bewustwording en de rapportage helpt daarbij. Van bewustwording vertalen we het naar waar ligt de behoefte en dit kun je vertalen in nieuwe keuzes. Hoe zorg je voor een goede bedrijfsvoering? Regelmatig monitoren wat onze doelen zijn en of we die daadwerkelijk halen. We benchmarken met andere onderwijsorganisaties om daarvan te leren. Dat kun je op verschillende fronten doen onder andere met de Efficiency Monitor. Benchmarken houdt ons scherp. Welke keuzes maken wij, welke keuzes maken anderen, wat zijn de effecten, kan het ook anders, kan het beter, waar kunnen we leren? Dat wordt duidelijk uit een benchmark onderzoek. Qliq heeft dit jaar deelgenomen aan de Efficiency Monitor en recent de rapportage ontvangen.

3 Kees Mens KPO Roosendaal Beweging vraagt om flexibiliteit KPO Roosendaal werkt al jaren samen met een extern bureau op het gebied van ondersteunende processen. In het verleden is uit een constructie een langdurig contract ontstaan. Dat contract loopt dit jaar af. Een mooi moment om de huidige situatie te evalueren. Hoe nu verder?, vertelt Kees Mens, lid van het college van bestuur en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van KPO Roosendaal. Een onderwijsorganisatie in de gemeente Roosendaal met 21 scholen, ruim leerlingen en 600 medewerkers. De krimp treft ook KPO Roosendaal. Het leerlingaantal zal naar verwachting in de blijven steken. Het is noodzaak de organisatie continu aan te passen in formatie, gebouwen, aantal lokalen en alle processen die daarmee samenhangen. Je moet meebewegen met die ontwikkelingen en beweging vraagt flexibiliteit zowel bij groei als krimp. Dat is zo n beetje de essentie waar besturen op neerkomt. Je moet continu vooruitkijken. Nu je ogen sluiten zou niet verstandig zijn. We zijn overtuigd dat we de bedrijfsvoering slimmer en goedkoper kunnen organiseren. Er kan een prijs - kwaliteitsslag worden gemaakt. Slimmer door na te denken over: wat willen we uitbesteden en wat willen we zelf doen? Goedkoper door de kracht van de markt te gebruiken door aan te besteden. Bij een aanbestedingstraject worden aanbieders vergeleken waardoor er inhoudelijk en financieel een beter contract uitrolt. We hebben goed gekeken naar de bedrijfsvoeringprocessen. Daarbij onderscheid gemaakt tussen: wat is cruciaal, wat is kritisch, wat is strategisch? Dat halen we naar ons toe. Wat is routinematig, wat is echt uitvoering? Dat gaan we uitbesteden. Bij uitbesteden is het criterium ontzorgd worden. Bij inbesteden is het criterium sturing kunnen geven op kwaliteit van uitvoering van de processen zodat het onderwijs daarbij gebaat is. Één van de besluiten is dat we een aantal cruciale processen op het gebied van financiën, huisvesting en personeel meer naar ons toetrekken. KPO Roosendaal heeft voldoende schaalgrootte om dit te kunnen doen. Het voornaamste doel is grip krijgen en sturing geven aan processen die direct impact hebben op het onderwijs. Het voordeel van uitbesteden is, als het goed gebeurt, dat je ontzorgd wordt. De praktijk is helaas niet altijd zo. Een ander voordeel is dat je geen managersrol hebt. Je hoeft geen mensen aan te sturen. En bij ziekte hoef je geen vervanger te regelen dat wordt gedaan door de externe partij. Ontzorgen is dus een voordeel van uitbesteden. Nadeel van uitbesteden is dat je geen grip hebt en dat de afstand groter is. Het uitbesteed adres maakt niet echt onderdeel uit van KPO Roosendaal. Als je het inbesteed zijn de lijnen korter en heb je meer grip en kun je sturing geven. In de nieuwe situatie blijven we uitbesteden, maar een ander pakket werk. Salarisadministratie is hierbij een mooi voorbeeld. Daarvoor wordt een goede partner gezocht. Het maken van een begroting is een heel ander verhaal. Dat willen we zelf doen omdat dit dermate sturend is voor je organisatie. We plukken nu de vruchten van waar we intern vooraf goed over nagedacht hebben.

4 visie Waar hoort de verantwoordelijkheid voor de inkoop van onderwijsadvies thuis? Ligt deze centraal of decentraal? En wie bepaalt wat ingekocht wordt? Al deze vragen zijn niet of nauwelijks uitgekristalliseerd en vragen om opheldering. Door de invoering van vraagfinanciering kunnen scholen zelf beslissen of zij onderwijsadvies inkopen, welk onderwijsadvies zij inkopen en waar onderwijsadvies wordt ingekocht. Kennis over de inzet van onderwijsadviesbureaus is nog nauwelijks aanwezig op centraal niveau. Inkoop vindt veelal ad hoc plaats op basis van de op dat moment in te vullen behoefte. Maar wat is wenselijk? Waar hoort de verantwoordelijkheid voor de inkoop van onderwijsadvies thuis? Ligt deze centraal of decentraal? En wie bepaalt wat ingekocht wordt? Al deze vragen zijn niet nauwelijks uitgekristalliseerd en vragen om opheldering. De professionalisering van de inkoop vraagt om een professionele vraag. Deze moet bij de verschillende scholen vandaan komen. Inkoop Onderwijs Marion Visser- de Boer, februari 2009 Passend onderwijs met passend advies Passend onderwijs vraagt om passend advies. Sinds de stelselwijziging is een wildgroei ontstaan aan onderwijsadviesbureaus en zelfstandig adviseurs. Scholen maken veelvuldig gebruik van een diversiteit aan diensten van deze adviesbureaus. Dat op centraal niveau nauwelijks zicht bestaat op de inkoop en kosten is vooralsnog bijzaak. Maar wat is wenselijk? Bestuurders hebben duidelijk behoefte aan kwalitatieve ken- en stuurgetallen. Angst onder bestuurders is echter groot om een dienstverlening die zo dicht bij het primair proces ligt centraal in te kopen. Wat is wijsheid? De tijd van de verplichte winkelnering bij schoolbegeleidingsdiensten is voorbij. Tot 1 januari 2008 was de markt voor onderwijsadvies ingekaderd. Met de Wet regeling Schoolbegeleiding stelde de gemeente rijksgelden en gemeentelijke gelden ter beschikking aan de in haar gemeente functionerende schoolbegeleidingsdiensten. Scholen hadden geen keuzevrijheid bij de besteding van schoolbegeleidingsgelden. Met de invoering van de stelselwijziging schoolbegeleiding is de markt vrijgegeven voor de inkoop van onderwijsadvies door schoolbesturen. De school of het bestuur bepaalt wat wenselijk en nodig is. Door de versnipperde inkoop van onderwijsadvies verliezen de scholen en het bestuur aan inkoopkracht. Er wordt niet gebouwd aan een stabiel dienstverlenerbestand. De verantwoordelijkheid voor de inkoop ligt veelal verspreid over de diverse locaties van een bestuur. Centrale afspraken over de inkoop zijn er niet, omdat de inkoop dermate complex en afhankelijk van de wensen en behoeften van de school en daarmee het ingezette beleid is, dat op centraal niveau nauwelijks inzichtelijk is wat de daadwerkelijke afname c.q. vraag is. Zelfs in de jaarrekeningen is niet inzichtelijk wat de werkelijke uitgaven aan onderwijsadvies zijn. Goed besturen vergt echter inzicht. Kosten voor onderwijsadvies zijn hoog en vragen om monitoring en bewaking. Hoe kan uw bestuur voor een kentering zorgen? De eerste stap is inkaderen wat onderwijsadvies voor uw bestuur behelst. Inzichtelijk krijgen: Wat kunnen we zelf en waar hebben we ondersteuning voor nodig? Vraagstuk is dan ook of specialistisch ondersteunend personeel organisatiebreed ingezet kan worden. Of dat samenwerking met regionale partners gezocht moet worden voor Onderdeel van deze stelselwijziging is de vergroting van de autonomie van scholen. Schoolbegeleiding is niet (meer) een op zichzelf staand iets, alleen gericht op hetgeen binnen de school gaande is. Onderwijsadviesbureaus zijn een rol gaan spelen op meerdere onderwerpen binnen het onderwijsbeleid. Hierbij kan gedacht worden aan onderwijsontwikkeling, pedagogisch handelen en gedrag, opbrengstgericht werken, manage-mentadvies, leerlingenzorg, vergroting van de competenties van de leerkracht enzovoorts. Een ontwikkeling van puur schoolbegeleiding naar een meer integrale onderwijsondersteuning. Door de invoering van vraagfinanciering kunnen scholen zelf beslissen of zij onderwijsadvies inkopen, welk onderwijsadvies zij inkopen en waar onderwijsadvies wordt ingekocht. Kennis over de inzet van onderwijsadviesbureaus is nog nauwelijks aanwezig op centraal niveau. Inkoop vindt veelal ad hoc plaats op basis van de op dat moment in te vullen behoefte. Maar wat is wenselijk?

5 uitwisseling van expertise. Centraal te beantwoorden vragen zijn dus: Wat hebben we in huis, wat hebben we uit de omgeving, wat kunnen we zelfstandig ontwikkelen en wat hebben we daarnaast nog nodig? Dit lijkt eenvoudig, maar is zeker complex. Met de laatste vraag en wat hebben we dan nog nodig?, wordt de focus gelegd op de inzet van onderwijsondersteuning door onderwijsadviesbureaus. Met de beantwoording van deze vraag kan de inkoop transparanter worden ingericht. Als stelregel geldt hiervoor: centraal waar het kan en decentraal waar nodig. De kostenpost voor onderwijsadvies is vaak dermate hoog, dat de wettelijke plicht bestaat het onderwijsadvies Europees aan te besteden. Dit gebeurt in de praktijk in het primair onderwijs niet tot nauwelijks. Bestuurders blijken geen voorstander van de centrale inkoop van hoogwaardige persoonsgebonden diensten zoals het onderwijsadvies. De essentie vanpersoonsgebonden diensten is dat ze zijn gebonden aan een specifieke persoon. Dat betekent dat zowel de leverende partij (de dienstverlenende professional) als de ontvangende partij samen het succes van de dienstverlening bepalen. En dat de beoordeling van de kwaliteit van de dienst mede afhangt van de kwaliteit van de relatie. Om de kwaliteit van deze persoonsgebonden dienstverlening te borgen is het eisen van competenties nodig. Door in een programma van eisen impliciet of expliciet te benoemen over welke competenties en eigenschappen de personen moeten beschikken die het onderwijsadvies geven wordt op voorhand ingekaderd waaraan de dienstverlener moet voldoen. Het gaat dan om dermate belangrijke competenties en eigenschappen die het bestuur in het programma van eisen heeft beschreven als een te leveren prestatie. Aan de hand van functieprofielen en competentieprofielen kan de vraag in kaart worden gebracht en wordt een match gezocht tussen bestuur en het onderwijsadviesbureau. Het onderwijsadviesbureau dient met de dienstverlening in staat te zijn mee te bewegen met de vraag, te vernieuwen en toe te spitsen op de specifieke behoeften van het bestuur. Subgunningscriteria hoeven niet noodzakelijk van zuiver economische aard te zijn, maar kunnen bijvoorbeeld ook competenties en bekwaamheden betreffen. PIANO, Expertisecentrum Aanbesteden, februari 2012 Vergeleken met een versnipperde inkoopsituatie, waarbij her en der in de organisatie wordt ingekocht, zijn de voordelen van centrale inkoop van onderwijsadvies aanzienlijk. Naast de schaalvoordelen en een betere onderhandelingspositie qua prijsvorming, zijn harmonisering, kwaliteitsbeoordeling en contractafspraken belangrijke te behalen doelstellingen. De angst om flexibiliteit te verliezen en in te leveren op persoonlijke betrokkenheid is niet reëel. Een goede opbouw van het programma van eisen is de basis voor flexibiliteit en passende competenties. Tegenstanders van centrale inkoop van onderwijsadvies hebben gelijk dat Europees aanbesteden procedureel is. Maar met de juiste inzet kunnen flexibiliteit en persoonlijke betrokkenheid heel goed een plaats krijgen in Europese aanbestedingen. Met grip op kwaliteit. Centrale inkoop op onderwijsadvies dwingt het bestuur na te denken over het in te zetten onderwijsbeleid.

6 trend In- of uitbesteden een veranderproces Continue druk op financiën in het primair onderwijs dwingt schoolbesturen gedwongen om de eigen organisatie kritisch onder de loep te nemen. Hier is ook de ondersteunende organisatie een onderdeel van. Een aspect wat hierbij naar voren komt is: wat doen we zelf, wat hebben we uitbesteed en is dit de juiste keuze voor onze organisatie? In of uitbesteden is een strategische keuze waarbij het doel moet zijn: het afstemmen van de ambitie van de ondersteunende organisatie op het primaire proces, onderwijs. Het is een onderdeel van de strategische organisatie inrichting. Als volgt gedefinieerd: Het opnieuw organiseren van functies en diensten in een organisatie, waardoor processen effectiever en efficiënter worden gemanaged in relatie tot (delen van) het primaire of secundaire proces. Succesvolle inrichting leidt tot grotere klanttevredenheid en k ostenbesparingen. Strategische inrichting van de ondersteunende organisatie staat vaak nog in de kinderschoenen. Ondanks dat het facilitaire budget vaak een groot deel uitmaakt van de kosten van een organisatie, wordt het strategisch belang nog regelmatig onderschat. De grens van uitbesteden ligt op het punt tot waar het bestuur niet meer afhankelijk wenst te zijn van derden. Zelf doen of uitbesteden Wetterskip Fryslàn, september 2005 Een onderdeel waarbij het in- en uitbestedingsvraagstuk erg actueel is in het primair onderwijs is administratie. De vraagstelling rond administratie is sinds de intreding van de lumpsum financiering sterk veranderd. Onderwijsorganisaties moeten wennen aan de nieuwe wijze van rapporteren aan het bestuur of Raad van Toezicht, maar vooral ook aan financieel management in het algemeen. Op dit moment worstelen veel organisaties met het goed definiëren van de vraagstelling rond administratieve dienstverlening. Daarnaast hebben besturen ook last van administratiekantoren die dezelfde verandering doormaken en vasthangen aan systemen die leidend zijn in hun aanbod naar de klant. Een logische vraag die hierop volgt is, kunnen we het niet beter zelf doen? Ook hier geldt dat het formuleren van beleid de eerste stap is om een gefundeerde keuze te maken. Tevens wordt op strategisch, tactisch en operationeel niveau vastgesteld welke kennis en taken intern geborgd moeten worden en welke onderdelen extern aangetrokken. Hieruit ontstaan diverse scenario s om verder uit te werken met een (zowel zichtbaar als onzichtbaar) kosten risicoanalyse en een SWOT analyse. Vervolgens wordt aansluiting gezocht bij verschillende varianten van in- of uitbesteding: Regieorganisatie: uitvoerende werkzaamheden, alsmede de leiding daarover, worden uitbesteed aan derden Partieel uitbesteden: werkzaamheden worden gesplitst in meerdere onderdelen waarvan een deel wordt uitbesteed en een deel niet Capaciteitsuitbesteding: het afstemmen van de benodigde capaciteit op de vraag aan facilitaire producten en diensten geschiedt met behulp van derden Maincontracting: een verzamelnaam voor allerlei contractvormen, waarbij een significante hoeveelheid en diversiteit aan facilitaire producten/diensten op een integrale manier wordt ondergebracht in een contract, waarbij de aanbieder risico kan dragen over de te behalen resultaten Eigen beheer: de facilitaire afdeling is verantwoordelijk voor de werkzaamheden en uitvoering geschiedt door eigen medewerkers. Ervaring leert dat bij administratie vaak gekozen wordt voor een partiële uitbesteding. Het blijkt in de praktijk erg lastig alle benodigde kennis en expertise te borgen. Met name kennis van de CAO voor primair onderwijs is essentieel. Daarnaast blijft continuïteit een reëel risico bij volledige inbesteding. Bij de keuze voor in- of uitbesteding wordt benadrukt dat het niet alleen een zakelijke afweging is. Succes bij in- en uitbesteding vereist ook een mensgerichte veranderaanpak en het inrichten van krachtige regie. Het is bovenal een veranderproces!

7 veroorzaakt door energielasten. Uit de evaluatie van het programma van eisen MI door OCW kwam dit ook naar voren. Maar ook gebouwen die groter zijn dan de norm spelen een rol. In 2010 is de gemiddelde genormeerde leegstand verder gestegen naar 23%. Met de doorzettende krimp zal dit percentage verder toenemen en worden de tekorten op dit onderdeel groter. De Efficiency Monitor brengt ook de instellingslasten in beeld. Opvallend is dat steeds meer onderwijsorganisaties overwegen om de administratie zelf te gaan doen. Het gevoel van onvoldoende controle op de processen is hiervoor de belangrijkste reden. Uit onderzoek blijkt echter dat inbesteden duurder is dan uitbesteden ook wanneer de volledige operationeel administratie professioneel Europees is aanbesteed. Op het gebied van onderwijsadvies zien we een ander beeld. Er is niet of nauwelijks zicht op de inkoop van onderwijsadvies. De inzichten bij besturen zijn zeer diffuus en er is nauwelijks zicht op uitgaven of wat inhoudelijk ingekocht wordt. De aanwezige kennis binnen de organisatie op dit gebied is niet in kaart gebracht en wordt daardoor ook niet breed ingezet en dat is een gemiste kans op kennisborging en kosten efficiency. Organisatie onder de loep Onderwijsorganisaties zijn niet meer de school op de hoek. Het zijn vaak grote maatschappelijke bedrijven met een jaaromzet van tientallen miljoenen euro s. Deze omvang vraagt een goede ondersteunende organisatie. Door de verschuiving van lokale autonomie naar centrale bewaking en aansturing is dit een lastige opgave waarbij veel bestuurders zoeken naar informatie zoals kengetallen en inzichten waarop beslissingen kunnen worden genomen of het huidige beleid kan worden bijgestuurd. Met de Anculus Efficiency Monitor (organisatiescan) worden de onderwijsondersteunende activiteiten geanalyseerd. Het resultaat is een analyse van de personele en materiële uitgaven. Ook wordt gekeken naar de professionaliteit van het beleid en organisatie per onderdeel, die behoren tot de ondersteunende diensten en de kostenefficiency per onderdeel (lasten). De Anculus Efficiency Monitor verdeeld de onderwijsondersteunende diensten in drie hoofdgroepen: huisvestingslasten, instellingslasten en leermiddelen. In het afgelopen jaar heeft Anculus voor diverse organisaties de Anculus Efficiency Monitor uitgevoerd. De belangrijkste highlights uit het onderzoek zijn hieronder op een rij gezet. Het onderdeel leermiddelen behoort tot een van de grootste uitgavenposten voor onderwijsorganisaties. Logisch, want dit ligt dicht bij het primaire proces. Onder leermiddelen vallen het onderwijsleerpakket, ICT en apparatuur, reproductie en drukwerk. Uit de Efficiency Monitor komt naar voren dat de professionaliteit omtrent ICT en apparatuur erg verschillend is tussen de vergeleken besturen. Meestal wordt in middelen gedacht omdat de organisatie veelal ondersteuning biedt op schoolniveau. Hierdoor ontbreekt vaak beleid op dit gebied. Een omslag naar ICT beleid in het onderwijsproces zou voor veel voordelen kunnen zorgen. De Efficiency Monitor is een uitgebreide organisatiescan. De scan houdt organisaties een heldere en kritische spiegel voor van de ondersteunende diensten. Diverse schoolbesturen hebben al deelgenomen en ervaren het als verhelderend en richtinggevend bij voorgenomen verbeteringen. bent u ook geïnteresseerd of wilt u meer weten over het bovenstaande neem dan contact op met Loes van Stiphout afdeling facilitairadvies via of Allereerst worden de huisvestinglasten besproken. In de ideale situatie heeft ieder schoolbestuur een visie op haar vastgoed (huisvesting). Maatschappelijke ontwikkelingen als krimp, groei en verbreding van de scholen door VVE, BSO en zelfs kinderopvang vragen om een huisvestingsstrategie voor de toekomst. Uit de Efficiency Monitor blijkt dat dit niet vanzelfsprekend is. Kijkend naar de resultaten zien we een aantal ontwikkelingen en/of aandachtspunten terug voor alle deelnemers. Zo hebben schoolbesturen geen langetermijnstrategie op huisvesting, maar wachten af wat de plannen van de gemeente zijn. Hierdoor vergeten besturen zelf na te denken over mogelijke veranderingen, wensen en behoeften ten aanzien van huisvesting voor de eigen organisatie. De tekorten op de huisvestingsuitgaven worden onder andere

8 praktijk Effecten krimp op huisvesting Het probleem krimp is niet langer beperkt tot enkele provincies maar komt nu overal in het land voor. Dalende leerlingenaantallen hebben voor schoolbesturen de meest directe gevolgen op het financiële en personele vlak. Maar wat zijn de effecten op huisvesting en de gebouwexploitatie? Anculus doet onderzoek naar knelpunten die ontstaan door onder andere leegstaande gebouwdelen en een terugloop van inkomsten voor gebouwonderhoud. Voor schoolbesturen zijn deze inzichten cruciaal om tijdig in te kunnen grijpen. Uit de eerste onderzoekresultaten blijkt dat een totale overmaat van werkelijke gebouwoppervlakte ten opzichte van de bekostigingsnorm van 30% per bestuur geen uitzondering is. Vanuit onderwijskundig oogpunt is te krap gehuisvest zijn niet wenselijk. Vanuit de exploitatie is te ruim gehuisvest zijn niet te betalen. Een vierkante meter gebouw kost gemiddeld ongeveer 50 euro. Voor een schoolbestuur met 10 gebouwen loopt dit gemakkelijk op naar euro per jaar. Alleen aan lasten ten gevolge van overmaat. Zonder actie neemt dit bedrag de komende jaren alleen maar verder toe. Kansen voor schoolbesturen liggen er door de krimp op schoolniveau nauwkeuriger te beschouwen. We zien dat de krimp doorgaans binnen een bestuur onevenredig verdeeld is. Sommige scholen groeien wel of hebben minder last van de krimp dan andere. Voor een gedegen huisvestingsstrategie is het noodzakelijk eerst per locatie goed te kijken naar de mogelijkheden. Leg deze vervolgens op bestuurs- en gemeenteniveau naast elkaar. Dit voorkomt dat een organisatie zich in eigen voet schiet door de krimp van één school op te lossen, maar het probleem in werkelijkheid verschuift naar een andere school. Soms is een oplossing als verhuur of medegebruik van partners als kinderopvang en buitenschoolse opvang voldoende om (voorlopig) uit de problemen te geraken. Maar hoeveel vierkante meters moeten dan verhuurd worden? Voor hoe lang en tegen welke vergoeding? Welke spelregels hanteert de gemeente? Vaak zullen deze maatregelen op de langere termijn niet afdoende blijken het pijnpunt structureel aan te pakken. Voor een bestuur is het noodzakelijk dit tijdig te signaleren en een lange termijn beleid te ontwikkelen waarin rigoureuze oplossingen zoals fusie of afstoten van locaties worden overwogen. Vooral omdat dit langdurige processen zijn die zowel politiek als maatschappelijk gevoelig liggen. Bedrijfsnieuws Anculus ondersteunt organisaties in het onderwijs en de kinderopvang bij hun facilitaire en vastgoedvraagstukken. Efficiency Monitor Wilt u ook weten waar uw organisatie staat neem dan deel aan de Anculus Efficiency Monitor. Een organisatiescan voor de ondersteunende organisatie. De Efficiency Monitor geeft u inzicht in de efficiency en doelmatigheid van de eigen ondersteunende organisatie en de daarbij behorende bedrijfsvoering. Er worden verbetermogelijkheden aangedragen en de scan helpt om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van het management aan bestuur of de Raad van Toezicht. In de afgelopen periode hebben meer dan 40 besturen met ruim 700 scholen van verschillende samenstelling en grootte deelgenomen aan de Anculus Efficiency Monitor. De deelnemende onderwijsbesturen weten inmiddels waar ze staan in vergelijking tot hun collega s, welke verbeteringsmogelijkheden er zijn en hoe zij schaalvoordelen gaan benutten. Wilt u ook deelnemen of meer informatie neem dan contact op. Effecten krimp op huisvesting In januari startte Anculus het onderzoek Effecten krimp op onderwijshuisvesting. In totaal nemen nu al 220 scholen, verdeeld over het land, deel aan het onderzoek. Hoe meer besturen deelnemen hoe representatiever de steekproef van het onderzoek. Anculus is daarom nog op zoek naar deelnemers. Meldt u gratis aan op Maart 2012 Anculus b.v. Postbus AV Eindhoven Telefoon Fax Volg ons op Hoewel bij deze uitgave van Ancus de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt Anculus b.v. geen enkele aansprakelijkheid.

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan 1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Overheden als moderne opdrachtgever

Overheden als moderne opdrachtgever Overheden als moderne opdrachtgever Organisatorische randvoorwaarden voor professioneel opdrachtgeverschap bij nieuwe samenwerkingsvormen bij Waterschappen Prof.dr.ir. Marleen Hermans, TU Delft, Bouwkunde,

Nadere informatie

10 tips. Bezuinigingen binnen de gemeente. Inhoud

10 tips. Bezuinigingen binnen de gemeente. Inhoud Bezuinigingen binnen de gemeente 10 tips Inhoud 1. Kaasschaaf 2. Ambtelijk apparaat 3. Onderhoud 4. Kerntaken 5. Inhuur externen 6. Onderzoek 7. Cultuur/mentaliteit 8. Accommodatiebeleid 9. Reserve 10.

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011

contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011 Innovatieve contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011 Servicecentrum Scholenbouw Opdrachtgevers OCW VNG VO raad PO raad Ketenpartners Steunpunt Seu brede scholen

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek Kinderopvang in eigen beheer Resultaten marktonderzoek Opgesteld door K. Soldaat Kenmerk Resultaten marktonderzoek Datum 26 juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten algemeen 4 3 Het makelaarsmodel

Nadere informatie

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft Managing Partner, Brink Management & Advies mede mogelijk

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Programma Aan de slag met krimp 1. Waarom aan de slag? 2. Wie moet er aan de slag? 3. Waarmee moet je aan de slag? 4. Hoe doe je dat?

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum?

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Frank Studulski Kenniscentrum Kindcentra Deze handout gaat in op een veel gestelde vraag: hoe worden wij een integraal kindcentrum (IKC)? De handout geeft

Nadere informatie

Overleven in zwaar weer Jaarcongres 2012 van het vakblad Management Kinderopvang

Overleven in zwaar weer Jaarcongres 2012 van het vakblad Management Kinderopvang Overleven in zwaar weer Jaarcongres 2012 van het vakblad Management Kinderopvang Workshop 1 Managementinformatie voor een nieuwe koers Tony Weggemans Directeur AYIT Consultancy en coördinator Netwerk Professionals

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Quickscan Financiering schoolbegeleiding. Definitief rapport

Quickscan Financiering schoolbegeleiding. Definitief rapport Quickscan Financiering schoolbegeleiding Definitief rapport Quickscan Financiering schoolbegeleiding Definitief rapport Opdrachtgever: EDventure Utrecht, september 2011 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht

Nadere informatie

Het resultaat centraal. Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden

Het resultaat centraal. Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden Het resultaat centraal Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden Resultaat? Wmouitkomsten Zelfredzaamheid en participatie Uitgaven Vraagstukken voor Wmo 2015 financiering Waar komen we vandaan?

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Update Onderwijshuisvesting; Een Stelselwijziging is nodig

Update Onderwijshuisvesting; Een Stelselwijziging is nodig Update Onderwijshuisvesting; Een Stelselwijziging is nodig Gert-Jan van Midden, Adviseur PO Raad (mede namens VO Raad) Waarom aanpassingen aan het bestaande stelsel noodzakelijk is. Gertjan van Midden

Nadere informatie

12 podium mei 2012. Van zandbakkenzand tot

12 podium mei 2012. Van zandbakkenzand tot 12 podium mei 2012 Van zandbakkenzand tot afvalverwijdering: het kan goedkoper Professionele inkoop kan de uitgaven flink drukken Nog niet eens zo lang geleden, als de schriften bijna op waren, belde de

Nadere informatie

Verbetersleutels voor informatiemanagement. Henk Kuiper, informatiemanager (Friesland College) Theo Osse (Up Learning) mmv Kai van den Berg (MACAW)

Verbetersleutels voor informatiemanagement. Henk Kuiper, informatiemanager (Friesland College) Theo Osse (Up Learning) mmv Kai van den Berg (MACAW) Verbetersleutels voor informatiemanagement Henk Kuiper, informatiemanager (Friesland College) Theo Osse (Up Learning) mmv Kai van den Berg (MACAW) Bij de start van een nieuw studiejaar Friesland College

Nadere informatie

uitbesteden Zonder gedoe Zo haalt u uw taakstelling

uitbesteden Zonder gedoe Zo haalt u uw taakstelling uitbesteden Zonder gedoe Zo haalt u uw taakstelling Welke bedrijfsvoeringstaken kunt u het beste zelf doen? Waar kunt u beter samen werken? Waar is de markt beter en wat vraagt dit allemaal van de achterblijvende

Nadere informatie

Feiten op een rij: Overheveling van het onderhoud

Feiten op een rij: Overheveling van het onderhoud Feiten op een rij: Overheveling van het onderhoud Tekst: Gertjan van Midden Waarom was de overheveling van het onderhoud nodig? Af en toe ontvangen we nog steeds signalen van besturen die zeggen moeilijk

Nadere informatie

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding.

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. De trend waarbij werk in meerdere flexibele vormen wordt aangeboden en vormgegeven, zet zich voort. Er vindt een duidelijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

innovatief en duurzaam aanbesteden van onderhoud Sjoerd IJpma Presentatie HIJ 5 B.V. Regiepartners

innovatief en duurzaam aanbesteden van onderhoud Sjoerd IJpma Presentatie HIJ 5 B.V. Regiepartners Jaarbeurs Utrecht Woensdag 5 juni 2013 Zaal 1 12:00-12:25 innovatief en duurzaam aanbesteden van onderhoud Sjoerd IJpma Programma 12:00 12-25 HIJ 5 Regiepartners : Even voorstellen Visie inzake nieuwe

Nadere informatie

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding www.slagkracht-outsourcing.nl Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig Organisatie

Nadere informatie

Wie wordt de bouwheer?

Wie wordt de bouwheer? november 2013 het fundament Nieuwbouw en renovatie Wie wordt de bouwheer? 26 het fundament november 2013 Bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen is het nodig dat iemand de regie heeft. Dit zogenoemde

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Agenda. Breda: even voorstellen Ontwikkelingen a.d.h.v. tijdlijn 1997-2012 Waar staan we nu? Interactie m.b.v. vragen. Voorstellen.

Agenda. Breda: even voorstellen Ontwikkelingen a.d.h.v. tijdlijn 1997-2012 Waar staan we nu? Interactie m.b.v. vragen. Voorstellen. Agenda Breda: even voorstellen Ontwikkelingen a.d.h.v. tijdlijn 1997-2012 Waar staan we nu? Interactie m.b.v. vragen Voorstellen Rob Hoogzaad Gemeente Breda 076-5294207 Frank van Esch INOS - St. katholiek

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer Servicecentrum Drechtsteden Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer 1 Het netwerkconcept van het servicecentrum Drechtsteden is vernieuwend! Deelnemers Deelnemers

Nadere informatie

Contractvorming. De basis voor een renderende relatie

Contractvorming. De basis voor een renderende relatie Contractvorming De basis voor een renderende relatie Aan de orde komt Marktontwikkelingen Waar we voor staan Onafhankelijke en ongebonden positie Gids zijn bij het gezamenlijk bereiken en behouden van

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken www.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Registratienr.: 2013I00700 Agendapunt 5

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Registratienr.: 2013I00700 Agendapunt 5 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 29-04-2013 Onderwerp: bijdragen aan voorkomen faillissement PCSV Aan de raad. Beslispunten 1. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Fleet Support in beeld

Fleet Support in beeld Fleet Support in beeld finance en process in fleetmanagement Finance and process in fleetmanagement Wie is Fleet Support? Fleet Support is onafhankelijk specialist in renderend wagenparkmanagement. Onze

Nadere informatie

Overzicht QenA, versie 1306

Overzicht QenA, versie 1306 Overzicht QenA, versie 1306 vraag antwoord Gevalideerd door Is het mogelijk de start van de Ja, kinderopvangorganisaties die op een locatie kinderen Min bso-tijd voor alle contracten aan van verschillende

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. FRISSE SCHOLEN.

NIEUWE INZICHTEN. FRISSE SCHOLEN. NIEUWE INZICHTEN. FRISSE SCHOLEN. OP NAAR DE FRISSE SCHOOL Schoolbesturen zijn de coaches en beheerders van onze toekomst. Het is hun MET WELK GELD? taak om een omgeving te creëren waarin leerlingen en

Nadere informatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie Investeren in maatschappelijke participatie November 2013 Kernboodschappen voor sturing op uitkomsten in de Wmo 1 Stel de beoogde uitkomsten centraal bij de inkoop van zorg en ondersteuning Om zichtbaar

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

Stappenplan Aanbesteding catering

Stappenplan Aanbesteding catering Stappenplan Aanbesteden catering SB 6.6-1 SB 6.6 Stappenplan Aanbesteding catering Inleiding Problemen bij de uitvoering van cateringdienstverlening door een leverancier komen vaak voor, omdat de opdrachtgever

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201500647 Lbr. 15/030

ons kenmerk BB/U201500647 Lbr. 15/030 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 Spelregels collectieve inkoop en financiering uw kenmerk ons kenmerk BB/U201500647 Lbr. 15/030 bijlage(n) datum 6

Nadere informatie

Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis

Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Congres 2012 inkoop+beleid=meerwaarde Datum: 7 juni 2012 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Sourcing als strategische optie?

Sourcing als strategische optie? Facilitair management voor gevorderden... Sourcing als strategische optie? Hoe kom je als facilitaire organisatie nu tot een succesvolle sourcing? Deze vraag wordt hier beantwoord aan de hand van een uitgewerkt

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Samenwerken aan de beste jeugdzorg

Samenwerken aan de beste jeugdzorg Onderwijs & jeugdzorg Visie op jeugdzorg in 2015 Samenwerken aan de beste jeugdzorg Hoe ziet de Jeugdzorg eruit in 2015? En hoe kunnen we de kwaliteit blijven waarborgen en tegelijkertijd zorgen voor een

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

Wilt u continu verbeteren én besparen?

Wilt u continu verbeteren én besparen? Wilt u continu verbeteren én besparen? RORE staat voor Return on Real Estate; continu verbeteren en besparen mét uw vastgoedportefeuille. Middels de RORE-raamovereenkomst wordt afgesproken dat wij risicodragend,

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

De meerwaarde van contractmanagement

De meerwaarde van contractmanagement De meerwaarde van contractmanagement Welke kansen zijn er voor u? Wouter Schipperheijn Directeur Het NIC 1 Agenda Voorstellen Contractmanagement Het NICV model Hoe volwassen is uw contractmanagement? Kansen

Nadere informatie

Geen KRIMP geven. Oei, ik GROEI

Geen KRIMP geven. Oei, ik GROEI Geen KRIMP geven Oei, ik GROEI Groeidenken Bevolkingsopbouw Nederland Bevolkingsontwikkeling 0-20 jaar Daling in 326 gemeenten (van de 430) Actualiteit. Percentage onder wettelijke opheffingsnorm Friesland

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang Profielschets Raad van Toezicht Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Datum: februari 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Junis Kinderopvang is een ambitieuze

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

Contractmanagement; the next step?!

Contractmanagement; the next step?! Contractmanagement; the next step?! FSR Conferentie 2014 Nicky Fleuren 6 november 2014 Inhoud workshop - Even kennismaken - Achtergrondinformatie - De aanleiding - De inrichting - De praktijk - The next

Nadere informatie

Professioneel opdrachtgeverschap? Over keuzes & eigen professionaliteit

Professioneel opdrachtgeverschap? Over keuzes & eigen professionaliteit Professioneel opdrachtgeverschap? Over keuzes & eigen professionaliteit Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft Managing Partner Brink Management & Advies

Nadere informatie

Ons beeld van de stand van zaken

Ons beeld van de stand van zaken Ons beeld van de stand van zaken Maart 2005 heeft de rekenkamer een onderzoek naar de begroting 2005 gepubliceerd. De aanbevelingen uit dit onderzoek (zie pagina 12) zijn in deze brief in cursief overgenomen

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Duurzaam contractmanagement

Duurzaam contractmanagement Duurzaam contractmanagement Samenvatting Hoe wordt de duurzaamheid van de ingekochte producten en diensten ondergebracht in facilitaire contracten en wat betekent dat voor het contractmanagement? Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Huisvesting. Een stevige opgaaf voor de komende jaren!!!!!! www.poraad.nl

Huisvesting. Een stevige opgaaf voor de komende jaren!!!!!! www.poraad.nl Huisvesting Een stevige opgaaf voor de komende jaren!!!!!! De inhoud.. Enkele cijfers Een terugblik fris alternatief Stand van zaken tot nu toe. Ontwikkelingen De overheveling van het onderhoud.. De Green

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie