Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging"

Transcriptie

1 /mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid de financiële gevolgen van Regie in eigen hand door te rekenen? - Bent u bereid samen met de veldorganisaties de Regie in eigen hand op het niveau van mensen, organisaties en overheid nader uit te werken en te implementeren? Inleiding De langdurige zorg in Nederland is nog steeds sterk versnipperd, leidt tot hoge administratieve lasten en is aanbodgestuurd. Zorgverzekeraars en gemeenten maken afspraken met aanbieders. In het beste geval hebben mensen inspraak. Veelal op het niveau van cliëntenorganisaties/belangenbehartigers die wensen en ideeën inbrengen. Maar het is aan de verzekeraar/zorgkantoor of de gemeente om daar iets mee te doen. Van echte invloed het daadwerkelijk zelf bepalen is nog nauwelijks sprake, zeker niet voor individuele mensen. Mensen zijn meer dan hun zorgvraag. Mensen willen meedoen en wanneer tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig is moet die gericht zijn op (het terugkrijgen van) zelfredzaamheid en zo mogelijk - blijvende participatie. Dat sluit aan op de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie waarin gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken en die appelleert aan volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. Meedoen betekent daadwerkelijk meedoen aan het maatschappelijk leven door te werken (al dan niet betaald), sociale rollen te vervullen en door onderwijs te krijgen. Maar het meedoen is meer dan dat. Meedoen voor mensen die vaak levenslang leven met een beperking, houdt ook in, gelijkwaardige relaties kunnen opbouwen en onderhouden met partners, kinderen en persoonlijk netwerk op basis van vrijheid en wederkerigheid. Daarvoor is het nodig dat de (langdurige) zorg deel uitmaakt van een integrale visie, waarin wonen, werken, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, mobiliteit en zorg hand in hand gaan. We zien ontwikkelingen naar meer vraaggericht werken. Maar hoe komen we tot echte vraagsturing? Op welke manier kunnen en willen mensen de regie in eigen hand nemen? De ultieme vorm van vraagsturing is dat er op basis van de persoonlijke situatie afspraken worden gemaakt over de benodigde zorg en ondersteuning en de financiële middelen die hierbij horen. Het budget dat past bij de indicatie gaat direct naar het individu. Die bepaalt en betaalt. Mensen willen graag zelf beslissen hoe ze zorg en ondersteuning regelen, die past in hun leven. Mensen die levenslang en levensbreed zorg en ondersteuning nodig 1

2 hebben, kunnen dat veelal zelf. Maar er is ook een groep die meer moeite zal hebben om zaken zelf te regelen. Voor al deze mensen moet er de mogelijkheid zijn om de regie in eigen hand te houden. Die kan variëren van totale eigen verantwoordelijkheid voor het geld én het regelwerk tot het uitbesteden van het beheer over geld en organisatie. Uitgangspunt is altijd de individuele, integrale hulpvraag. Vaststellen van noodzakelijke zorg en ondersteuning Allereerst wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Vertrekpunt vormt de persoonlijke situatie van het individu en de beperking die hij of zij ervaart. Vervolgens wordt geïnventariseerd wat hij zelf kan en wat er in zijn omgeving geregeld kan worden. Op basis van de persoonlijke wensen ten aanzien van zijn leven wordt vastgesteld welke aanvullende zorg en/of ondersteuning noodzakelijk is. Daarbij hoort een budget, dat eventueel uit eigen middelen kan worden aangevuld. Dat budget wordt ingezet om de aanvullende zorg en ondersteuning te regelen. Bij het in kaart brengen van de integrale hulpvraag en het vaststellen van de noodzakelijke zorg en ondersteuning, spelen de volgende elementen een rol: De problemen en mogelijke oplossingen moeten onafhankelijk en toetsbaar in beeld worden gebracht op basis van de ICF-systematiek. Indicatie leidt tot het vaststellen van de noodzakelijke ondersteuning om de eigen regie en autonomie in stand te houden. Dit is een samenspel tussen het individu en de professional waarbij er mogelijkheid tot beroep is. Mensen moeten een beroep kunnen doen op onafhankelijk cliënt ondersteuning die los staat van belangen van aanbieders. Vervolgens wordt gekeken wat iemand zelf kan, wat er in de eigen omgeving geregeld kan worden en welke zorg/ondersteuning er nodig is voor participatie. Aan deze zorg/ondersteuning wordt een budget gekoppeld. Dit budget hoort bij het individu en is bedoeld om zorg in te kopen of te regelen. Het in kaart brengen van de hulpvraag vindt plaats in een face-to-face gesprek met het individu conform een toetsbare methodiek gebaseerd op de ICF. Dit gebeurt onafhankelijk (bijv. door onafhankelijke organisatie of wijkteam) en integraal (wonen, zorg, welzijn, onderwijs, vervoer enz.). We pleiten ervoor om hiermee snel te starten zodat gemeenten zicht krijgen op de vragen die er zijn en kunnen nadenken over hoe oplossingen geboden kunnen worden binnen het beschikbare budget. Start met de mensen die een indicatie hebben voor AWBZen/of Wmo voorzieningen. Noodzakelijke zorg hoort een wettelijke aanspraak te zijn. Voor ondersteuning geldt dat er eerst gekeken wordt wat mensen nodig hebben en vervolgens wat iemand aan eigen verantwoordelijkheid kan dragen. Hieruit volgt wat er vanuit een collectieve voorziening geboden wordt. Eigen verantwoordelijkheid speelt een veel kleinere rol voor mensen die levenslang en levensbreed te maken hebben met beperkingen. Voor alle groepen geldt dat de hulpvraag wordt vastgesteld op basis van een integrale analyse van ervaren beperkingen en wensen ten aanzien van kwaliteit van leven. Bij de organisatie van de noodzakelijke zorg en ondersteuning wordt aangesloten bij de wensen en de mogelijkheden om de regie in eigen hand te nemen. 2

3 Mogelijkheden om de regie in eigen hand te nemen Na vaststelling van de integrale hulpvraag kan binnen het vastgestelde budget en indien gewenst aangevuld met eigen middelen- de noodzakelijke zorg en ondersteuning geregeld worden. Dat zou op drie manieren moeten kunnen: 1. Via een persoonsgebonden budget. Mensen regelen hun zorg en ondersteuning zelf en beheren hun budget. Het beheer kan ook in trekkingsrecht, waarbij een derde partij opdrachten tot betalingen controleert en verwerkt. 2. Via persoonsvolgende bekostiging waarbij het budget beheerd wordt door een andere partij. Dat kan de verzekeraar zijn, de gemeente, de patiëntenorganisatie of een coöperatie. Mensen regelen zelf hun zorg en ondersteuning binnen het beschikbare budget. Hierbij zijn twee varianten denkbaar: a. de variant waarbij mensen zelf hun zorg en ondersteuning regelen. Administratie en betalingen verlopen via de partij die het geld beheert. b. de variant waarbij mensen wel zelf kiezen maar het niet zelf regelen. Naast de administratie en de betalingen, wordt ook het regelwerk gedaan door de andere partij. 3. Via persoonsvolgende bekostiging waarbij het budget beheerd wordt door een andere partij. Deze regelt de zorg en ondersteuning voor de cliënt en doet de betalingen. In de varianten waarbij personen zelf hun zorg en ondersteuning kiezen en of regelen, vindt de terugkoppeling over geleverde diensten altijd plaats bij de persoon zelf of zijn vertegenwoordiger. Bij de laatste variant is dit de organisatie die voor de persoon de zorg gaat regelen. Uitgangspunten voor nieuw systeem Om de regie in eigen hand benadering in de praktijk werkend te krijgen, zijn de volgende uitgangspunten noodzakelijk: - Versnelde opbouw van een inclusieve samenleving. Door aan de voorkant te investeren in toegang, sociale netwerken en inclusie, worden besparingen gerealiseerd in dure maatwerk oplossingen aan de achterkant en kunnen onnodige eigen bijdragen worden voorkomen; - Transparante integrale indicatiestelling op basis van ICF; - Maatwerk en ondersteuning op basis van compensatiebeginsel; - Persoonsvolgende financiering als wettelijk recht en volwaardig alternatief van zorg in natura; - Onafhankelijke positie van burger mogelijk maken en de cliëntparticipatie en inspraak uniform regelen. Binnen de verschillende wetten, met oog voor samenleving en eigen regie; - borg inkomenspositie (eigen bijdragen mogen er niet toe leiden dat kwetsbare mensen geen toegang meer hebben tot noodzakelijke voorzieningen); - Het individu en zijn/haar omgeving zijn in staat om zelf zijn leven te organiseren en in te richten dan wel krijgen hierbij onafhankelijke ondersteuning. Financiering en inkoop is uitvoeringstraject als behandeling/plan door alle partijen onderschreven/ondertekend is en getoetst is door toezichthouder ; - eigen regie betekent ook eigen verantwoordelijkheid. Dus afspraken zijn bindend voor alle betrokkenen. 3

4 Financiële paragraaf Uit eerder onderzoek is gebleken dat met een persoonsvolgende financiering een besparing van 20% op het huidige budget bereikt kan worden. Bij de doorrekening van effecten is het van belang dat een keuze gemaakt wordt voor een andere visie op en organisatie van zorg. Op basis van de uitgangspunten van deze visie kan een doorrekening gemaakt worden die aansluit op de regie in eigen hand. De kosten voor zorg en ondersteuning kunnen dalen als er echt goed op maat geïndiceerd wordt en dit ook integraal gebeurt, gevolgd door een mogelijkheid om ondersteuning integraal te regelen. Er wordt nu veel overbodige zorg geleverd of ondoelmatig zorg geleverd. Een kostenreductie zal ook aan de orde zijn vanwege het wegwerken van bureaucratie: onnodige loketten, onnodig papierwerk, onnodige procedures, verdwijnen van belastende administratieve handelingen enz. Kortom: ons pakket aan maatregelen kent drie pijlers: 1. Eigen regie door persoonsgebonden- of persoonsvolgend budget 2. Het sterk vereenvoudigen van de organisatie van de zorg 3. Het afslanken van de uitvoeringsstructuur Alles bij elkaar kan met bovenstaande aanpak goedkoper gewerkt worden ten opzichte van de huidige kosten voor reguliere zorg en ondersteuning. We accepteren het financiële kader van het Regeerakkoord als op de inhoud en uitvoering van de maatregelen bovenstaande alternatieve invulling wordt geboden. 4

5 Bijlage Schema: van vraag naar uitvoering Fase 1 Mens komt met vraag (t.a.v. ervaren beperking) in het lijf of in zijn omstandigheden of beide a. Bepalen van beperking Diagnostiek Resultaat: integrale zorg- en ondersteuningsvraag b. Bepalen van (blijvende) impact beperking op leven van mens Fase 2 Bepaal samen met het individu wat er nodig is om te kunnen participeren in de samenleving a. Inventariseren wat het individu zelf/in de omgeving kan regelen. b. Bepalen welke aanvullende zorg en ondersteuning nodig is. c. Vaststellen van budget voor aanvullende zorg en ondersteuning. d. Individu beslist of hij zelf het budget gaat beheren of dat hij dat uitbesteedt. e. Individu kiest wie de zorg/ondersteuning gaat leveren (of hij geeft dat uit handen aan een derde partij). f. Contract opstellen met degene(n) die zorg en ondersteuning gaan leveren. Fase 3 Uitvoering en evaluatie: op basis van de planning wordt bepaald wat verantwoordingscyclus is t.a.v. de uitvoering van ieders taak binnen het gestelde plan. Dit geldt voor alle partijen. Terugkoppeling over de geleverde diensten vindt plaats bij de persoon zelf of zijn vertegenwoordiger, tenzij het individu ervoor heeft gekozen om dit via een derde partij te laten verlopen. Plan bijstellen op basis van resultaat en ontwikkeling situatie (persoon en omgeving). 5

Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld

Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld 1. Visie Onder het motto Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld kiezen wij als cliëntenorganisaties in de langdurige zorg voor een perspectief

Nadere informatie

Eigen regie als basis

Eigen regie als basis Eigen regie als basis Visiedocument Initiatiefgroep Eigen Regie 12 februari 2013 Inleiding Ieder mens moet in staat gesteld worden zijn eigen leven te leiden, eigen keuzes te maken en mee te kunnen doen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ. Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000

DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ. Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000 DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000 Aan de voorzitter van de ambtelijke commissie MDW de Secretaris-Generaal van het ministerie van Economische Zaken Geachte heer Oosterwijk,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid

Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid Kennisdossier 5: Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid De begrippen ontward Juli 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 2. Definities... 5 3. Het gebruik

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie