Inkoopdocument Langdurige Zorg Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopdocument Langdurige Zorg Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden"

Transcriptie

1 Inkoopdocument Langdurige Zorg 2015 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015

2 Inhoud 1. Preambule (landelijk) Leeswijzer (Regionaal) Uitgangspunten (landelijk/regionaal) Inkoopprocedure (Regionaal) Algemeen Inkoopprocedure langdurige intramurale zorg V&V en GZ Planning (landelijk en regionaal) Indienen van de offerte Overzicht in te vullen en in te dienen formulieren Inkoopprocedure extramurale zorg V&V en GZ Planning contracteren extramurale zorg Inkoopprocedure langdurige GGZ Planning contracteren GGZ Inkoopprocedure nieuwe aanbieders Procedure Inkoop AWBZ algemeen (Landelijk en regionaal) Inleiding (Landelijk en regionaal) Extramurale zorg (Landelijk) Overgangsrecht (Landelijk) Uitwerking Langdurige GGZ (Landelijk) VPT (Landelijk) Meerzorg sector GZ (Regionaal) Capaciteit (Regionaal) V&V (regionaal) GZ (regionaal) Zorginfrastructuur (Regionaal) Spoedzorg (Landelijk) Palliatieve terminale zorg (Regionaal) Intensieve Kindzorg (Regionaal) (Mobiliteits)hulpmiddelen en woningaanpassingen (Regionaal) Tijdelijke opnames (Regionaal) ZZP s LG 1 LG 3 ZG1 (Regionaal) Meerjarige overeenkomsten (Landelijk) Zorgthema s (landelijk) Algemeen Administratieve lasten Kwaliteit Extramuraliseren Moeilijk plaatsbare cliënten Doelmatigheid Gezondheid en welbevinden Versterken regie/participatie Integrale benadering Innovatie Stimuleren nieuwe innovatie door middel van landelijk toetsingskader Stimuleren van implementatie van best practices Inkoopmodel intramurale Zorg V&V en GZ (Regionaal)...35 Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 2

3 7.1 Model intramurale zorg V&V en GZ Budgetberekening Hoe komt de P tot stand Hoe komt de Q tot stand Zorgportfolio (Regionaal) Sectorvreemde ZZP s Productspecificaties Knelpuntenprocedure Inkoopmodel Overig (Regionaal) Extramurale zorg V&V en GZ Meerzorg Langdurige GGZ Nieuwe zorgaanbieders (landelijk en regionaal) Soort aanbieders (Landelijk) Bestaande aanbieders (Landelijk) Nieuwe aanbieders (Landelijk) Toetsingskader nieuwe zorgaanbieders (Landelijk) Bestuursverklaring (Landelijk) Aanvullende eisen (Landelijk) Contractering nieuwe aanbieders (Landelijk) Eisen Ondernemingsplan Minimale omvang nieuwe aanbieders (Regionaal) Financiering (Regionaal) Selectie en gunning (Regionaal) Eerste selectie (Regionaal) Tweede selectie (Regionaal) Gunning (Regionaal) Onderaanneming (Regionaal) Bijlage 1 Uniforme aanscherping Beleidsregels (Landelijk)...51 Uniforme aanscherpingen landelijke beleidsregels Uniforme aanscherping afwezigheidsdagen (CA ) Uniforme aanscherping toeslag epilepsie (CA ) Uniforme aanscherping toeslag invasieve beademing (CA ) Uniforme aanscherping toeslag non-invasieve beademing (CA ) Uniforme aanscherping toeslag observatie (CA ) Bijlage 2 productspecificaties (Landelijk)...54 Productspecificaties...54 Wet en regelgeving Cliëntkeuze Behandeling Productspecificaties GZ sector Productspecificaties GZ algemeen Productspecificaties per ZZP GZ Zorgzwaartepakketten V&V sector Productspecificaties V&V algemeen Productspecificaties per ZZP V&V Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 3

4 1. Preambule (landelijk) Het inkoopbeleid 2015 komt tot stand in een tijd van onzekerheid over de inrichting van de langdurige zorg. Zo is de Jeugdwet aangenomen door de eerste kamer, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt 8 juli in de eerste kamer behandeld, de begeleiding gaat naar de Wmo, de wijkverpleging wordt overgeheveld naar de Zvw. Op dit moment is de Wlz nog niet behandeld in het parlement. Ten tijde van het schrijven van dit document vindt de eerste schriftelijke ronde plaats van de tweede kamer over de Wlz. Naar verwachting wordt de Wlz na het zomerreces aangeboden aan de eerste kamer. Aangezien de Wet formeel nog niet is aangenomen, betekent dit dat Zorgkantoren inkopen onder het regime van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna: AWBZ), zij het in afgeslankte vorm. Het inkoopdocument 2015 is opgesteld er vanuit gaande dat er voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld. NB: daar waar in dit document Zorgkantoor genoemd wordt dient het Zorgkantoor, de zorgverzekeraar(s) en/of de Wlz uitvoerder(s) gelezen te worden. Zorgkantoren zijn donderdag 31 juli via VWS op de hoogte gebracht dat er recent een onderzoek heeft plaatsgevonden naar de afgifte van toelatingen door het CIBG voor verblijf en 0 bedden. VWS stelt dat aan de hand van dit onderzoek het volgende is besloten: Voor nieuwe toelatingsaanvragen door CIBG worden geen toelatingen voor verblijf of 0 bedden meer afgegeven. Een extramurale zorgaanbieder met toelating voor persoonlijke verzorging, verpleging en/of behandeling mag dus op grond van de WTZi VPT aanbieden. Dat laat overigens onverlet dat een zorgkantoor aanvullende inhoudelijke eisen mag stellen aan een aanbieder die VPT wil leveren. Het besluit komt niet overeen met de vastgestelde beleidsregels door de NZa voor Dit besluit is door zorgkantoren dus nog niet verwerkt in het op vrijdag 1 augustus gepubliceerde inkoopbeleid. Op landelijk niveau zal allereerst met betrokken partijen een afspraak komen om zorgvuldig te bezien wat de reikwijdte is van dit besluit en wat de consequenties zijn. Afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg worden vervolgacties bepaald. Disclaimer De documenten opgesteld door het Zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Het Zorgkantoor behoudt zich het recht voor om een correctie in de inkoopdocumenten, de procedure en wijziging of aanpassing van de voorschriften van de inkoopprocedure toe te passen indien na bekendmaking van deze documenten maatregelen door de overheid worden getroffen die van invloed zijn op de beschikbare contracteerruimte, de afspraken die het Zorgkantoor met zorgaanbieders op grond van deze maatregelen dient te maken dan wel een wijziging betreffen van de AWBZ-regelgeving. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 4

5 2. Leeswijzer (Regionaal) Dit document waarin het inkoopbeleid langdurige zorg 2015 staat beschreven vloeit mede voort uit de volgende documenten: Kamerbrief wetsvoorstel langdurige zorg (kenmerk DLZ) inclusief bijlagen DLZ en bijlage 1: Uitvoering langdurige zorg 2015 De door het Zorgkantoor uitgevoerde marktanalyse. Voor een goed begrip waarom bepaalde keuzes in het inkoopdocument zijn gemaakt is het raadzaam voornoemde documenten eveneens te raadplegen. Doordat de periode voorafgaand aan de totstandkoming van dit document zich kenmerkt door vele wijzigingen en er op moment van schrijven nog een aantal zaken niet geheel duidelijk zijn vragen wij tevens aandacht voor de volgende punten: In dit document worden de termen AWBZ, Wlz en langdurige zorg afwisselend gehanteerd. Ten dele ligt dit aan de onduidelijkheid over juridische status op het moment van schrijven. De drie voornoemde termen dienen gelezen te worden als de term die in 2015 van toepassing is. Zorgaanbieders worden in dit document eveneens aangeduid als aanbieders. Voor een aanzienlijk deel van het inkoopbeleid in 2015 is gekozen voor de integrale overname van landelijk geschreven teksten. Deze zijn in samenwerking met ZN tot stand gekomen. Voor de goede orde heeft het Zorgkantoor ervoor gekozen achter het betreffende hoofdstuk/paragraaf aan te geven of deze landelijk uniform of regionaal is geschreven. Waar de inhoud van een hoofdstuk beide type teksten bevat is dit benoemd en wordt dit achter de paragraaf specifiek benoemd Het inkoopdocument 2015 is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten weergegeven op basis waarvan het inkoopbeleid is opgesteld. Hoofdstuk 4 staat in het teken van de Inkoopprocedure. In hoofdstuk 5 komt de Inkoop AWBZ algemeen aan bod, tevens staan hier zowel de sector brede als de sectorspecifieke onderwerpen omschreven. De zorgthema s worden in hoofdstuk 6 behandeld. Het Inkoopmodel intramurale Zorg V&V en GZ wordt in hoofdstuk 7 toegelicht, waar hoofdstuk 8 toegespitst is op het Inkoopmodel Overig. In hoofdstuk 9 wordt het beleid rondom nieuwe aanbieders alsmede onderaannemers toegelicht. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 5

6 3. Uitgangspunten (landelijk/regionaal) Landelijk De langdurige zorg staat aan de vooravond van een belangrijke hervorming en transitie, waarvan de kaders nog niet geheel duidelijk zijn. Zo dient er onder andere nog besluitvorming te worden geformuleerd over de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) door onder andere het ministerie van VWS. Binnen deze context treffen de zorgkantoren de voorbereidingen voor de zorginkoop Uitgangspunt van de zorgkantoren is het voeren van een bestendig beleid. Uniformering (landelijk) Allereerst hebben zorgkantoren voor 2015 een behoorlijke eerste slag gemaakt tot uniformering. Hierbij is rekening gehouden met het verschil in ambitie voor de sectoren V&V en GZ op langere termijn. Gezamenlijk zijn een aantal thema s benoemd die zorgkantoren belangrijk vinden als beweging voor de sectoren V&V en GZ. Er is kritisch gekeken naar passende inkoopcriteria, waar de zorgkantoren graag -in samenwerking met het veld naar de toekomst toe- nadere uitwerking aan geven. Het doel is om de (ervaren) administratieve lasten te verminderen. Zorgaanbieders die werken met meerdere zorgkantoren gaan door de uniformeringsslag minder administratieve lasten ervaren. Zorgaanbieders die niet met meerdere zorgkantoren werken, kunnen dit jaar te maken hebben met (grote) wijzigingen in het inkoopbeleid ten opzichte van vorig jaar. Naast meer uniformering is er ook kritisch gekeken naar mogelijkheden van vereenvoudiging. Uitgangspunt vanuit het perspectief van de zorgkantoren is dat in beginsel uitsluitend gebruik wordt gemaakt van reeds beschikbare gegevens. Zorgkantoren vragen alleen aanvullende informatie en/of documenten op, indien noodzakelijk en ten dienste van hun rol en verantwoordelijkheid in het stelsel. AWBZ of WLZ? (landelijk) Daarnaast komt het inkoopbeleid tot stand in een tijd van onzekerheid over de inrichting van de langdurige zorg. Zo is de Jeugdwet aangenomen door de Eerste Kamer, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is 8 juli in de Eerste Kamer behandeld, de begeleiding gaat naar de Wmo, de wijkverpleging wordt overgeheveld naar de Zvw. Op dit moment is de Wlz nog niet behandeld in het parlement. Ten tijde van het schrijven van dit document vindt de eerste schriftelijke ronde plaats van de Tweede Kamer over de Wlz. Naar verwachting wordt de Wlz na het zomerreces aangeboden aan de Eerste Kamer. Aangezien de Wet formeel nog niet is aangenomen, betekent dit dat Zorgkantoren inkopen onder het regime van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna: AWBZ), zij het in afgeslankte vorm. Zoals aangegeven anticiperen zorgkantoren waar mogelijk in de voorbereiding wel op de toekomstige situatie. Dit betekent dat de voorbereidingen zijn gestart in de beleving dat de inkoop 2015 alleen de zware intramurale oudere- en gehandicaptenzorg bevat. Aangezien er nog geen volledige besluitvorming heeft plaatsgevonden, is het mogelijk dat de komende periode een aantal onderdelen en/of onderwerpen gaan wijzigen. Zorgkantoren bepalen dan de impact op het huidige inkoopbeleid en komen mogelijk met aanpassingen. Als voorbeeld hiervan is gedurende het schrijven van dit document bekend geworden dat ook een deel van de langdurige GGZ achterblijft in de Wlz. Hierover wordt momenteel in overleg met het veld aparte afspraken gemaakt wat resulteert in een aanvulling op voorliggend inkoopkader. Landelijke beleidsregels (landelijk) Zorgkantoren hanteren de landelijk vastgestelde beleidsregels. Deze worden in beginsel niet aangescherpt. Om recht te doen aan de rol die zorgkantoren hebben, namelijk het inkopen van voldoende, kwalitatief verantwoorde en doelmatige zorg, stellen zorgkantoren eisen aan Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 6

7 specifieke zorg. Voor een vijftal beleidsregels stellen zorgkantoren collectief aanvullende eisen (bijlage 1), het betreft: financiering van afwezigheidsdagen; instellingsvereisten aan zorgaanbieders voor de toeslag epilepsiezorg; kwaliteits- en deskundigheidseisen voor de toeslag aan invasieve beademing; kwaliteits- en deskundigheidseisen voor de toeslag aan non-invasieve beademing; kwaliteits- en deskundigheidseisen voor de toeslag aan observatie; een aanscherping t.o.v. de landelijke beleidsregel. Zorgkantoren zien deze aanscherping bij voorkeur opgenomen in de beleidsregels. Inkoop 2015 (Regionaal) Het uitgangspunt dat zorgkantoren een vereenvoudigde inkoop vormgeven heeft geleid tot een beperkte set van 3 landelijke criteria en één regionaal criterium voor beide sectoren: V&V en GZ. In hoofdstuk 6 van dit document worden 9 landelijke beleidsthema s beschreven waarvan 3 thema s uitmonden in de landelijke criteria. Daarnaast kiezen wij voor een regionaal criterium AZR. De uitkomsten van het AZR-criterium 2014 hebben het Zorgkantoor geleerd dat de afhandeling van MAZ/MUT verkeer conform de richtlijnen binnen 5 werkdagen nog onvoldoende is. Voor een goed verloop van het cliëntgericht declareren en de totstandkoming van zuivere wachtlijsten is een adequaat gebruik van AZR noodzakelijk. Om deze reden handhaaft het Zorgkantoor dit criterium in 2015 regionaal. Bovenstaande leidt tot de volgende set van criteria: Landelijke criteria: 1. Integrale zorg 2. Kwaliteit 3. Innovatie Regionaal criterium: 1. AZR Voornoemde prijsbepalende criteria zijn van toepassing op de inkoop intramurale zorg V&V en GZ. Voor cliënten die in 2014 in het bezit zijn van een ZZP indicatie en reeds extramurale zorg afnemen én voor nieuwe cliënten in 2015 met een ZZP indicatie die extramurale zorg willen ontvangen wordt in 2015 extramurale zorg ingekocht. Het Zorgkantoor doet op basis van de prijs en geëxtrapoleerde productie 2014 een aanbod aan de huidig gecontracteerde aanbieders en biedt hen een overeenkomst aan. Dit aanbod is niet onderhandelbaar. Zoals gecommuniceerd door de staatssecretaris in brief LZ koopt het Zorgkantoor per zorg in voor cliënten met een ZZP GGZ-b indicatie. Deze cliënten dienen in het bezit te zijn van een geldige indicatie per Zij stromen per per 1 januari 2015 rechtstreeks de Wlz in. Ten behoeve van deze zorg doet het Zorgkantoor een voorstel aan huidig door het Zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieders op basis van prijs 2014 en volume (geëxtrapoleerde productie) en biedt een overeenkomst aan. Ook dit aanbod is niet onderhandelbaar. Toegankelijkheid van de zorg (regionaal) Het Zorgkantoor is van mening dat aanbieders zich moeten inspannen om de toegankelijkheid tot zorg te vergroten. De zorgaanbieder gaat hierover met cliënten in gesprek. In dit gesprek dient besproken te worden of het leveren van extramurale zorg in de thuissituatie een (structureel) passend alternatief is voor intramurale zorg zodat de Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 7

8 cliënt langer thuis kan blijven wonen. Uiteraard moet dit aansluiten bij de wens van de cliënt. Het Zorgkantoor voorziet een steeds belangrijker wordende rol voor het Volledig Pakket Thuis, hierna te noemen VPT. Dit geldt zowel binnen de reguliere AWBZ-zorg als voor overbruggingszorg. Onder het hoofdstuk 5.5 Volledig Pakket Thuis wordt het VPT nader omschreven. Ondanks de stimulerende maatregelen die de afgelopen drie jaar zijn geboden door het Zorgkantoor hebben een beperkt aantal bestaande aanbieders hierop in gespeeld. Het aanbod is derhalve nog te beperkt. Om die reden wil het Zorgkantoor voor die vorm van zorg nieuwe zorgaanbieders contracteren om zo te voorzien in de te verwachten vraag naar VPT. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 8

9 4. Inkoopprocedure (Regionaal) 4.1 Algemeen Het Zorgkantoor koopt in 2015 voor 4 kavels zorg in. Hiervoor zijn 4 procedures opgesteld, te weten: 1. Inkoopprocedure langdurige zorg V&V en GZ, 2. Inkoopprocedure extramurale zorg 3. Inkoopprocedure langdurige GGZ 4. Inkoopprocedure nieuwe aanbieders Het bijbehorend tijdspad per proces treft u hieronder. 4.2 Inkoopprocedure langdurige intramurale zorg V&V en GZ Het Zorgkantoor garandeert een gelijke en non-discriminatoire behandeling van inschrijvers, een transparante werkwijze en een objectieve vaststelling van de inkoop- en beoordelingssystematiek. De zorgaanbieders worden per op de hoogte gesteld van de publicatie van het Inkoopdocument 2015 op de website van het Zorgkantoor. Op deze website vindt u alle documenten voor de zorginkoop Wie komt in aanmerking? Een zorgaanbieder welke reeds in 2014 door het Zorgkantoor is gecontracteerd en zorg levert en middels een getekende bestuursverklaring aangeeft te voldoen aan de gestelde voorwaarden komt in aanmerking. Nagegaan wordt of de persoon die de bestuursverklaring heeft ondertekend ook degene is die als bestuurder bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. De zorgaanbieder hoeft niet statutair gevestigd te zijn in de regio om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. Procedure inkoop Dit jaar is de procedure aangepast. Na het verstrijken van de offertetermijn wordt aan de door ons te contracteren aanbieders 2015 een overeenkomst toegestuurd op basis van de door de bestuurder getekende bestuursverklaring. Voorafgaand aan de inkoopgesprekken worden de offertes beoordeeld en wordt het financieel kader per zorgaanbieder bepaald. Na afloop van de inkoopgesprekken communiceren wij de prijs en het budget aan de zorgaanbieders Planning (landelijk en regionaal) In de planning wordt het tijdspad van de activiteiten tijdens het inkoopproces weergegeven. In de kolom wanneer is terug te vinden welke documenten wanneer beschikbaar zijn of ingeleverd dienen te worden. De zorgaanbieders worden per op de hoogte gesteld van de publicatie op de website. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst is er gelegenheid voor de zorgaanbieders om aanvullende vragen te stellen. Vragen kunnen ook schriftelijk via de gesteld worden. De antwoorden worden gepubliceerd op de website in het Vraag en antwoorddocument. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 9

10 Wat Wie Wanneer Verzending publicatie beleidsdocument en inkoopdocument Publicatie inkoopdocument 2015 op de website Voorlichtingsbijeenkomst inkoop 2015 Indienen schriftelijke vragen inkoop 2015 Publicatie vraag/antwoorddocument op de website Eventuele publicatie aangevuld inkoopdocument 2015 Indiening offerte digitaal Zorgkantoor Dinsdag 1 juli 2014 Zorgkantoor Dinsdag 1 juli Zorgkantoor Donderdag 3 juli 2014 zorgaanbieders Uiterlijk donderdag 17 juli 2014 vóór uur Zorgkantoor Uiterlijk vrijdag 1 augustus 2014 Zorgkantoor Uiterlijk vrijdag 1 augustus 2014 zorgaanbieders Uiterlijk vrijdag 15 augustus 2014 vóór uur per aan Verzenden brief en Zorgkantoor Uiterlijk maandag 1 september 2014 getekende overeenkomst Inkoopgesprekken September 2014 Zorgkantoor Uiterlijk 10 oktober 2014 Verzenden prijs en budget 2015 als uitkomst inkoopgesprek Indienen definitieve budgetformulieren Indienen definitieve budgetformulieren bij NZa Indien nodig, verzending zorgaanbieder gebonden deel / addenda zorgaanbieders Uiterlijk vrijdag, 24 oktober 2014 vóór uur bij het Zorgkantoor Zorgkantoor Uiterlijk 8 november 2014 Zorgkantoor Uiterlijk 1 januari Indienen van de offerte De zorgaanbieder kan een offerte indienen. De spelregels voor het indienen van de offerte zijn hieronder beschreven. Op vrijdag 15 augustus 2014, uiterlijk om uur, dient de offerte digitaal te zijn aangeleverd. De offerte intramurale zorg bestaat uit alle documenten zoals vermeld onder paragraaf De wijze van indiening is als volgt: Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 10

11 - De digitale versie van de offerte dient uiterlijk op vrijdag 15 augustus 2014 om ingeleverd te zijn via De zorgaanbieder ontvangt een automatische reply bij ontvangst. Alle informatie en toelichtingen met betrekking tot de beoordeling van de offerte dienen bij de offerte te worden aangeleverd. Elk formulier moet apart in een Pdf-file aangeleverd worden. De verantwoording per criterium wordt gebundeld per criterium. De verzonden kan niet groter zijn dan 10 Mb. Als de de maximale grootte overschrijdt, kan de mail door technische redenen niet ontvangen worden door het Zorgkantoor. Dit betekent dat de documenten mogelijk in meerdere mails naar het Zorgkantoor verstuurd moeten te worden. Graag de naam van het document als volgt samenstellen: Naam aanbieder-naam criterium_op te leveren bewijs (bijv. criterium1 GZ_); - Zorgaanbieders moeten op de uiterste offertedatum, 15 augustus 2014, kunnen aantonen dat er aan alle gestelde eisen wordt voldaan. Nieuwe zorgaanbieders leveren alle documenten aan behorende bij hun offerte. Zie hiervoor het hoofdstuk nieuwe aanbieders. - De informatie in de offerte, aangeleverd voor sluitingsdatum en tijdstip, neemt het Zorgkantoor mee in de beoordeling. Zorgaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de complete aanlevering van alle stukken. Zijn offertes niet volledig, danwel later dan de sluitingstijd ontvangen, dan gaat het Zorgkantoor er vanuit dat de betreffende stukken er niet zijn en worden deze ook niet meegenomen in de beoordeling van de offertes; - Nieuwe zorgaanbieders die in de loop van 2014 (na het verstrijken van de offertedatum) een overeenkomst met het Zorgkantoor willen afsluiten, worden niet toegelaten. Per jaar is er slechts één moment om een overeenkomst te sluiten Overzicht in te vullen en in te dienen formulieren In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de onderdelen van de offerte en de in te dienen formulieren. De documenten zijn terug te vinden op de website van het Zorgkantoor: Het Zorgkantoor vraagt nadrukkelijk aandacht voor het feit dat alle documenten ten behoeve van de offerte in aparte Pdf-bestanden aangeleverd dienen te worden via NB: het formulier voorstel portfolio en het format landelijke Prijscriteria AWBZ 2015, dient ook in Excel te worden aangeleverd. Overzicht onderdelen offerte: - Bestuursverklaring; - WMG overeenkomst; - Formulier Voorstel portfolio 2015; - Format landelijke Prijscriteria AWBZ 2015; - Bewijsstukken prijscriteria. 4.3 Inkoopprocedure extramurale zorg V&V en GZ Wie komt in aanmerking? Een zorgaanbieder of ZZP er die in 2014 extramurale zorg biedt aan cliënten met een intramurale indicatie en reeds een overeenkomst heeft met het Zorgkantoor komen in aanmerking voor contractering. Procedure inkoop Contractering komt tot stand door een prijs en volume aanbod opgesteld door het Zorgkantoor. Er is geen sprake van prijsbepalende criteria. Zorgaanbieders die dit aanbod ontvangen, dienen naast de toegezonden overeenkomst ook de bestuur verklaring te ondertekenen en te retourneren. Indien de overeenkomst niet volledig, danwel later dan de Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 11

12 sluitingstijd ontvangen wordt, dan gaat het Zorgkantoor er vanuit dat de betreffende stukken er niet zijn en wordt er geen overeenkomst aangegaan Planning contracteren extramurale zorg In de planning wordt het tijdspad van de activiteiten weergegeven die worden ondernomen tijdens het inkoopproces. In de kolom wanneer is terug te vinden welke documenten wanneer beschikbaar zijn of ingeleverd dienen te worden. De inkoopdocumenten worden niet per post verstuurd. De zorgaanbieders worden per op de hoogte gesteld van de publicatie op de website. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst is er gelegenheid voor de zorgaanbieders om aanvullende vragen te stellen. Vragen kunnen ook schriftelijk via de gesteld worden. De antwoorden worden gepubliceerd op de website in het Vraag en antwoorddocument. Wat Wie Wanneer Verzending publicatie beleidsdocument en inkoopdocument Publicatie inkoopdocument 2015 op de website Voorlichtingsbijeenkomst inkoop 2015 Indienen schriftelijke vragen inkoop 2015 Publicatie vraag/antwoorddocument op de website Eventuele publicatie aangevuld inkoopdocument 2015 Verzenden aanbod prijs, budget en volume met overeenkomst Zorgkantoor Dinsdag 1 juli 2014 Zorgkantoor Dinsdag 1 juli Zorgkantoor Donderdag 3 juli 2014 zorgaanbieders Uiterlijk donderdag 17 juli 2014 vóór uur Zorgkantoor Uiterlijk vrijdag 1 augustus 2014 Zorgkantoor Uiterlijk vrijdag 1 augustus 2014 Zorgkantoor Uiterlijk woensdag 1 oktober 2014 Indienen definitieve budgetformulieren zorgaanbieders Uiterlijk vrijdag, 17 oktober 2014 vóór uur bij het Zorgkantoor Indienen definitieve budgetformulieren bij NZa Zorgkantoor Uiterlijk vrijdag 8 november Inkoopprocedure langdurige GGZ Wie komt in aanmerking? Een zorgaanbieder komt in aanmerking voor een overeenkomst indien zij cliënten in zorg heeft die per een geldige indicatie voor ZZP GGZ-b bezitten. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 12

13 Procedure inkoop Contractering komt tot stand door een prijs en volume aanbod opgesteld door het Zorgkantoor. Er is geen sprake van prijsbepalende criteria. Zorgaanbieders die dit aanbod ontvangen, dienen naast de toegezonden overeenkomst ook de bestuur verklaring te ondertekenen en te retourneren. Indien de overeenkomst niet volledig, danwel later dan de sluitingstijd ontvangen wordt, dan gaat het Zorgkantoor er vanuit dat de betreffende stukken er niet zijn en wordt er geen overeenkomst aangegaan Planning contracteren GGZ In de planning bij wordt het tijdspad van de activiteiten tijdens het inkoopproces weergegeven Inkoopprocedure nieuwe aanbieders Voor het beleid verwijzen wij nieuwe aanbieders naar hoofdstuk Procedure Nieuwe aanbieders volgen de inkoopprocedure zoals beschreven in paragraaf t/m Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 13

14 5. Inkoop AWBZ algemeen (Landelijk en regionaal) In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten voor dit hoofdstuk beschreven. 5.1 Inleiding (Landelijk en regionaal) In de huidige AWBZ wordt zowel extramurale zorg als intramurale zorg ingekocht bij aanbieders die of alleen extramurale zorg of alleen intramurale zorg of een combinatie van beide leveren. Alle aanbieders moeten via een inkoopprocedure jaarlijks inschrijven/offreren voor een overeenkomst. Om voor een overeenkomst in aanmerking te komen moeten alle aanbieders voldoen aan dezelfde, landelijk uniforme geschiktheidseisen. 5.2 Extramurale zorg (Landelijk) Situatie 2015 Cliënten met een indicatie voor extramurale zorg vallen met ingang van 1 januari 2015 niet meer onder de AWBZ. Er vindt een transitie plaats naar de Jeugdwet, WMO en/of Zorgverzekeringswet. Het overgangsrecht voor deze cliënten is in de betreffende wetten gedefinieerd. Met ingang van 1 januari 2015 kopen zorgkantoren voor deze cliënten geen zorg meer in. De extramurale zorg die wel ingekocht moet worden, wordt ingekocht ten behoeve van intramuraal geïndiceerde cliënten. Globaal betreft het de volgende 2 soorten: 1. (Intramurale) dagbesteding GZ die geleverd wordt aan cliënten die elders zijn opgenomen (H900-categorie). 2 Extramurale zorg (PV, BG, VP, BH) op basis van een intramurale indicatie. Onderdeel 2 wordt ingekocht voor nieuwe en bestaande intramuraal geïndiceerde cliënten tot aan de ontwikkeling van het deel VPT. De eerste groep wordt ook ingekocht na Extramurale behandeling wordt gefinancierd door middel van een subsidie. De uitvoering hiervan ligt bij het Zorginstituut. Voor de extramurale zorg zoals genoemd onder punt 2 kunnen zorgkantoren zelf bepalen of zij deze zorginkoop deel uit laten maken van de inkoopprocedure AWBZ 2015 of in een separaat proces vorm geven. Dit inkoopbeleid is geschreven op de veronderstelling dat de toekomstige langdurige zorg bestaat uit intramurale zorg. Derhalve zijn er geen uniforme inkoopcriteria voor extramurale zorg ontwikkeld. Nu door de staatssecretaris in de Wlz brief van 27 juni 2014 (kenmerk DLZ) kenbaar is gemaakt dat extramurale functies en klassen ook toegankelijk zijn voor nieuwe cliënten met een intramurale indicatie, kiezen zorgkantoren voor een pragmatische lijn waarbij onderhandeling op de p niet mogelijk is. Over transitiejaar 2015 is regelmatig uitgesproken dat het van belang is dat de cliënt zijn zorgaanbieder kan behouden. Aangezien huidige cliënten met een geïndiceerd zorgzwaartepakket in 2015 in de Wlz/AWBZ zorg in extramurale functies en klassen kunnen blijven ontvangen, is het in 2015 ook mogelijk dat ZZP ers deze zorg in de Wlz/AWBZ blijven leveren. Om te voldoen aan het recht hebben is houden kiezen zorgkantoren ervoor om de huidige contracten met ZZP ers voor de betreffende cliënten (met een intramurale indicatie die verzilverd wordt in functies/klassen) in 2015 te continueren met gebruik van de huidige systemen en contractvoorwaarden (inclusief productspecificaties). Zo is voortzetting van Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 14

15 huidige contracten is afhankelijk van afgifte van een VAR WUO (Verklaring Arbeidsrelatie Winst Uit Onderneming) door de Belastingdienst aan de ZZP er. Voor nieuwe zorgzwaartepakket-geïndiceerde extramurale cliënten, is het niet mogelijk om de zorg te laten leveren door een ZZP er. Voor deze cliënten wordt een oplossing gevonden door middel van PGB of extramurale zorg geleverd door gecontracteerde Wlz/AWBZ zorginstellingen. Zorgkantoren die de inkoop van extramurale zorg onder punt 2 volgens een andere procedure/proces vormgeven dan de inkoopprocedure 2015 AWBZ beschrijven dit in hun regionale inkoopbeleid. 5.3 Overgangsrecht (Landelijk) Het overgangsrecht beschrijft de overgang van huidige cliënten met een AWBZ-indicatie, die per 1 januari 2015 te maken krijgen met de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). In de paragraaf die nu volgt wordt op hoofdlijnen beschreven welke bestaande vormen van zorg binnen de Wlz zullen blijven en welke zorgsoorten overgeheveld worden naar de Zvw en de Wmo. Daarnaast wordt ook beschreven welke leveringsvorm de cliënt kan kiezen, zorg in natura, persoonsgebonden budget (pgb) of volledig pakket thuis (VPT). Overgangsrecht naar de Wlz: -Huidige cliënten met een AWBZ-indicatie die reeds intramuraal wonen behouden hun recht binnen de Wlz, ongeacht de hoogte van het zorgzwaartepakket, -Cliënten met een intramurale indicatie die thuiswonend zijn en binnen een jaar de keuze maken om intramuraal te wonen behouden hun recht binnen de Wlz, -Cliënten woonachtig in kleinschalige wooninitiatieven met een laag ZZP die hun zorg met een PGB inkopen behouden hun recht binnen de Wlz. Kleinschalige wooninitiatieven worden gelijkgesteld met een instelling, waardoor cliënten hun recht op Wlz zorg behouden, -Cliënten in een ADL-clusterwoning behouden hun recht op Wlz zorg, zolang ze woonachtig blijven in een dergelijke woning. Zij ontvangen alleen ADL-assistentie uit de Wlz. Overgangsrecht naar de Zvw: Cliënten met een indicatie voor een lage ZZP die na een jaar niet hebben gekozen om intramuraal te verblijven, die aanspraak willen maken op verpleging, verzorging en behandeling, -Cliënten die aanspraak willen maken op de functies verpleging en verzorging en behandeling vanuit een extramurale indicatie binnen de AWBZ, - Cliënten die aanspraak willen maken op de functie Extramurale behandeling voor jeugd en volwassenen met een zintuigelijke handicap, -Licht verstandelijk gehandicapten die intramuraal verblijven, waarvan de indicatie verloopt. Een herindicatie zal plaatsvinden, waarna een deel zal uitstromen naar de Zvw, -Cliënten die beschermd wonen, waarbij de nadruk ligt op behandeling. Overgangsrecht naar de Wmo: -Cliënten met een indicatie voor een lage ZZP die na een jaar niet hebben gekozen om intramuraal te verblijven, die aanspraak willen maken op de component begeleiding uit het lage ZZP, -Cliënten die aanspraak willen maken op begeleiding vanuit een geldige extramurale indicatie binnen de AWBZ, Overgangsrecht naar Jeugdwet: - De aanspraken uit de AWBZ voor jeugd worden per ondergebracht in de Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 15

16 Jeugdwet: o Jeugd GGZ o Kortdurend verblijf o Extramurale begeleiding o Extramurale persoonlijke verzorging o Extramurale verpleging -Cliënten met een intramurale indicatie LVG jonger dan 18 stromen uit naar de jeugdwet, -Cliënten met een intramurale indicatie VG 1 t/m 3 jonger dan 18 stromen uit naar de jeugdwet 1. PGB & VPT: Wanneer kan de cliënt kiezen voor een PGB of VPT? -Indien een cliënt thuiswonend is met een hoog ZZP, zie hieronder, dan behoudt hij zijn recht op zorg en kan hij kiezen voor verblijf in een instelling, een VPT of een PGB, -Cliënten met een laag ZZP die hun indicatie verzilveren middels een VPT, PGB of een extramuraal zorgarrangement hebben gedurende een jaar de mogelijkheid, tot december 2015, om de keuze te maken om in een instelling te gaan wonen, gefinancierd vanuit de Wlz. Kiest de cliënt ervoor om thuis te blijven wonen, dat stroomt de hij uit naar de Zvw of de Wmo. -Cliënten die in de AWBZ een VPT of PGB hadden en die hun VPT of PGB in 2015 in de Wlz willen behouden, moeten per 2015 aan de leveringsvoorwaarden voldoen van intramurale zorg. Concreet betekent dit dat de zorg op verantwoorde wijze in de thuissituatie moet kunnen worden geleverd. Voor de leveringsvoorwaarden verwijs ik u naar bijlage 2. Wat wordt verstaan onder lage en hoge ZZP s? o Lage ZZP s: VV ZZP 1 t/m 3 VG ZZP 1 t/m 3, voor volwassenen LG ZZP 1 en 3 ZGaud ZZP 1 ZGvis ZZP 1 o Hoge ZZP s: VV ZZP 5, 6, 7, 8, 9b, en 10 VG ZZP 4 t/m 8 SGlvg ZZP 1 LG ZZP 2 en ZZP 4 t/m 7 ZGaud ZZP 2 t/m 4 ZGVvis ZZP 2 t/m 5 LVG ZZP 1 t/m 5 voor volwassen 5.4 Uitwerking Langdurige GGZ (Landelijk) Op dit moment wordt de volledige langdurige GGZ door de zorgkantoren ingekocht. Voor 2015 kopen zorgkantoren alleen GGZ-B pakketten in voor cliënten die langer dan drie jaar (1 jaar Zvw en 2 jaar AWBZ) binnen de intramurale GGZ verblijven. Uniforme lijn GGZ-B pakketten worden enkel bij bestaande aanbieders ingekocht (welke nu ook GGZ-B afspraken hebben). Hierbij geldt dat het beleid van 2014 wordt doorgezet naar Dit betekent dat de afgesproken percentages van het tarief van de NZa worden doorgezet, 1 Voor zover op dit moment bekend, zal VG3 jonger dan 18 jaar onder de jeugdwet komen te vallen. Dit is gebaseerd op het document 'Codeverdeling NZA naar wettelijke kaders 2015' van de VGN (dd 9 juli 2014). Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 16

17 maar dat er nieuwe volumeafspraken werden gemaakt en een nieuw contract wordt afgesloten. 5.5 VPT (Landelijk) Een Volledig Pakket Thuis (VPT) is een leverings- en financieringsvorm van intramurale zorg, waarbij verblijf geen deel uitmaakt van de financiering. VPT biedt hiermee een passend alternatief voor cliënten die hun intramurale zorgvraag liever in een zelfstandige woonomgeving ontvangen dan in een AWBZ-instelling. Zorgkantoren zien dat de woon- en zorgwens van cliënten veranderen. Cliënten (samen met hun netwerk) willen vaker zorg in de thuissituatie ontvangen en willen meer eigen regie over hun leven (blijven) voeren. Om tegemoet te komen aan deze veranderende wensen zien de zorgkantoren mogelijkheden binnen het volledig pakket thuis. Tevens biedt het VPT antwoorden bij vraagstukken die spelen rond de intramurale capaciteitsontwikkeling in verschillende regio s. Zorgkantoren stimuleren daarom ook in 2015 zorgaanbieders tot het leveren van VPT. Eisen aan levering VPT De te leveren zorg bij VPT bestaat uit het geïndiceerde ZZP, waarop dezelfde leveringsvoorwaarden en productspecificaties van toepassing zijn als bij levering van dezelfde ZZP in intramurale vorm. Hieronder worden een aantal kenmerken van VPT gegeven om aan te duiden wat de verschillen en overeenkomsten zijn met de levering in intramurale vorm. Voor VPT geldt dat art 15 Bza (medische behandeling, geneesmiddelen, farmacie etc) geen onderdeel is van het VPT en dat een VPT inclusief behandeling alleen inclusief art. 8 Bza inhoudt. Dit betekent dat de huisarts eindverantwoordelijk is voor de algemene medische behandeling. Een VPT kan zowel met als zonder behandeling (art. 8 Bza) worden afgesproken. De zorginstelling biedt huishoudelijke zorg, maaltijdvoorziening en welzijnsactiviteiten. De zorgaanbieder dient te kunnen voldoen aan het leveren van nachtzorg via alarmering en op afspraak en aan 24-uurs beschikbaarheid. De vorm waarin VPT geboden wordt kan zowel een geclusterde omgeving zijn als in een individuele thuissituatie. De belangrijkste voorwaarde is dat de zorg verantwoord en tegen aanvaardbare kosten in de eigen woonomgeving geleverd kan worden. Waarbij de kosten niet hoger mogen zijn dan de kosten indien de zorg in een instelling zou worden geleverd. Het Zorgkantoor beoordeelt bij het contracteren van VPT of zorgaanbieders aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen. In navolging van de beleidsregel noemen we nog expliciet dat : VPT s inclusief behandeling kunnen alleen afgesproken worden met zorgaanbieders die toegelaten zijn voor de functie behandeling. VPT s inclusief behandeling worden alleen afgesproken indien de zorgaanbieder kan toelichten hoe de component behandeling wordt vormgegeven. De cliënt maakt een keuze of hij zijn/haar indicatie wil verzilveren in een PGB, een ZZP of een VPT. De zorgaanbieder stelt actief in overleg met de cliënt op basis van de concrete zorgvraag vast welke vorm van zorg passend is. Als de klant kiest voor een VPT, dan is de keuze van de cliënt hierin in principe leidend. De zorgaanbieder kan deze keuze alleen afwijzen op basis van zware inhoudelijke, kwalitatieve en/of doelmatigheidsoverwegingen. VPT (regionaal) Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 17

18 Voor reeds door het Zorgkantoor gecontracteerde extramurale aanbieders geldt: indien u als extramurale aanbieder een afspraak voor VPT heeft, geldt dat u ook daadwerkelijk productie VPT dient te moeten hebben geleverd om als bestaande intramurale aanbieder aangemerkt te worden. U dient dan in 2014 minstens 3 maanden aaneengesloten VPT te hebben geleverd aan minimaal 2 cliënten. Dit dient u aan te tonen in uw offerte. Indien u hier niet aan voldoet wordt u beschouwd als nieuwe aanbieder. U dient dan een offerte in te dienen als nieuwe aanbieder.. Voor de verdere voorwaarden verwijzen wij u naar hoofdstuk 9 Nieuwe zorgaanbieders van dit document. 5.6 Meerzorg sector GZ (Regionaal) Zorgkantoren nemen zelf een besluit ten aanzien van de rechtmatigheid van Meerzorg. Hierbij geldt dat voor de vaststelling van het tarief voor de deelprestaties Meerzorg, het intramurale tariefpercentage dat is overeengekomen tussen het Zorgkantoor en de zorgaanbieder wordt gehanteerd. Bij de beoordeling door het Zorgkantoor kan in individuele gevallen een zorginhoudelijk advies van het CCE gevraagd worden. Een uniforme werkwijze en de samenwerking met het CCE is opgenomen in het Protocol Meerzorg 2014, gepubliceerd door Zorgverzekeraars Nederland. Het Protocol Meerzorg en sjabloon Meerzorg zijn te downloaden van de website van het Zorgkantoor. Het Zorgkantoor gaat ervan uit dat de huidige zorgaanbieders zie nu Meerzorg bieden aan cliënten dit doen op basis van noodzakelijke hoog complexe zorg. Zorgaanbieders die tot publicatiedatum van dit document geen Meerzorg toeslag hebben aangevraagd, worden bij het plaatsen van een aanvraag voor Meerzorg door het Zorgkantoor gescreend op de voorwaarden van landelijke afspraken en de beleidsregels van de NZa. Met betrekking tot de regeling Meerzorg wil het Zorgkantoor daarnaast met partijen (CCE en zorgaanbieders) in dialoog over de afname van regeldruk, het terugdringen van bureaucratie en de doelmatigheid op het gebied van Meerzorg. Het Zorgkantoor neemt hiertoe het initiatief in Het aantal Meerzorg cliënten blijft groeien. Dit staat op gespannen voet met een beperkt financieel kader Het Zorgkantoor behoudt zich daarom het recht voor in de P / Q en of contracteerruimte met betrekking tot de prestaties Meerzorg in te grijpen. Voor financieel beleid rond Meerzorg zie ook hoofdstuk Capaciteit (Regionaal) Capaciteitsontwikkeling 2015 In 2014 heeft het Zorgkantoor beleid ontwikkeld dat gericht is op de afbouw van intramurale capaciteit gebaseerd op het extramuraliseringsbeleid van VWS. Zo is een toetsingskader V&V gehanteerd en is het Zorgkantoor in gesprek gegaan met alle zorgaanbieders rond de voorstellen tot afbouw. In deze paragraaf schetst het Zorgkantoor de koers in 2015 met betrekking tot de ontwikkeling van de capaciteit. De landelijke beleidslijn in de AWBZ die erop gericht is mensen langer thuis te laten wonen hebben gevolgen voor de omvang van het aantal in te kopen plaatsen in intramurale voorzieningen. De vraag naar intramurale zorg laat zich echter moeilijk voorspellen; de instroom van het aantal intramurale cliënten met een laag ZZP verminderd en door een instroom van cliënten met een hoger ZZP neemt de gemiddelde verblijfsduur af. Aannames op basis van demografie in relatie tot een richtsnoer ( x- aantal 80+ per 1000 inwoners) blijken dan ook een te smalle benadering voor de bepaling van het aantal in te kopen intramurale plaatsen. De prognose van de ontwikkeling van de zorgvraag in het licht van de stelselherziening is daarmee een complex vraagstuk. Risico s Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 18

19 De toekomstige exploitatie van de WLZ zorg is afhankelijk van de vraagontwikkeling. Indien deze achterblijft, levert leegstand risico s voor de zorgaanbieders met betrekking tot de totale exploitatie. Zorgaanbieders dienen de diverse mogelijkheden voor de exploitatie van vastgoed opnieuw te beoordelen en zich voor te bereiden op de veranderende zorgvraag. Bovendien kunnen financiële taakstellingen vanuit VWS toename van wachtlijsten veroorzaken en daardoor het niet kunnen voldoen aan de zorgplicht. De kaderbrief van het ministerie van VWS geeft wel duidelijk aan dat voor 2015 ingekocht dient te worden conform de afbouw taakstelling. Landelijke monitoring dient de risico s te mitigeren V&V (regionaal) Situatie 2014 sector V&V In 2014 heeft een deel van de zorgaanbieders op basis van de uitgangspunten van het inkoopbeleid 2014 voorstellen ingediend met betrekking tot afbouw van intramurale plaatsen. Dit is gedaan in relatie tot de staat en kwaliteit van haar vastgoedportefeuille en het aantal ingekochte plaatsen tot op dat moment. Het Zorgkantoor heeft bij de financiële afspraken voor 2014 met deze voorstellen rekening gehouden. Afbouw 2015 sector V&V De omvang van het aantal actief wachtenden is gering (zie marktanalyse) en neemt regionaal af. In het gesprek met de zorgaanbieders over de toekomstig in te kopen intramurale zorg houdt het Zorgkantoor rekening met: 1. Ontwikkelingen wachtlijst in relatie tot de kwaliteit van het vastgoed. Het Zorgkantoor controleert hierbij of de gegevens uit het AZR systeem aansluiting hebben bij de werkelijke wachtlijst. 2. Veranderende wens van de cliënt ten aanzien van verblijfszorg (intramuraal / VPT ); 3. Aanwezigheid van al bestaande capaciteit voor langdurige zorg welke aansluit bij de actuele vraag; 4. Het financiële kader in relatie tot vraagontwikkeling/wachtlijst; 5. Spreiding van capaciteit over de regio; 6. Keuze mogelijkheid voor cliënten. Het Zorgkantoor kiest hierbij de volgende beleidslijn: 1. Voor zorgaanbieders die in de business cases / vragenlijsten vastgoed 2014 concrete afbouwvoorstellen voor 2015 hebben gedaan wordt door het Zorgkantoor een financiële vertaling hiervan (Q) gemaakt. In het inkoopgesprek wordt gecontroleerd in welke mate het aanbod tot afbouw nog actueel is zowel m.b.t.de vraag als in relatie tot de contracteerruimte. 2. Zorgaanbieders die in de afbouwvoorstellen, uitgevraagd in 2013 over de periode , geen aanbod hebben gedaan tot afbouw (Q) in 2015 kunnen dat alsnog bij de offerte indienen. Bij uitblijven van een voorstel zal het Zorgkantoor daartoe zelf een voorstel doen bij het inkoopgesprek. 3. Het Zorgkantoor taxeert of de cumulatieve afspraken van afbouw voor 2014 en 2015 groter of gelijk is aan de korting op de regionale contracteerruimte 2015 intramuraal sector V&V. Indien de financiële vertaling van de cumulatieve afbouw kleiner is dan de korting op de contracteerruimte behoudt het Zorgkantoor zich het recht voor een korting toe te passen op de intramurale budgetten en daarmee op de Q (=volume). 4. Belangrijk uitgangspunt bij contractering van intramurale capaciteit zijn de wachtlijsten in relatie tot beschikbare capaciteit, de spreiding van voorzieningen, de kaders van de contracteerruimte 2015 en het tijdspad van afbouw. (de afspraak is een jaargemiddelde) GZ (regionaal) Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 19

20 Het tempo van extramuralisering in de sector GZ ligt lager dan in sector V&V. Cliënten hebben een zeer lange verblijfsduur. Het verminderen van het aantal beschikbare intramurale plaatsen heeft effecten op wachtlijsten en op gezinnen met een verstandelijk beperkt kind. Het Zorgkantoor houdt actief de ontwikkeling van de wachtlijsten in de gaten. In deze sector GZ is in 2014 gekozen voor een financiële taakstelling die verwerkt is het intramurale budget. Daarnaast zijn GZ zorgaanbieders op basis van de met het Zorgkantoor gedeelde transitieplannen voortvarend aan de slag gegaan met extramuralisering. Op basis van de verdere afname van indicaties ZZP s VG 1 en 2, ZZP s LG 1 en 3 en kiest het Zorgkantoor voor de volgende lijn in 2015: 1. Het Zorgkantoor prolongeert de financiële regel van 2014 naar 2015 in het kader van afbouw van capaciteit: De afspraak 2015 wordt verlaagd met 1/10 van de aantallen ZZP VG 1 en 2 en LG 1 en 3. Op basis van de productiemonitor/cgd van mei 2014 wordt bepaald hoeveel klanten in zorg zijn in de maand mei op deze lage ZZP s. De korting wordt berekend op jaarbasis door het te vermenigvuldigen met een gemiddelde prijs (voor alle zorgaanbieders gelijk) en dit vervolgens te vermenigvuldigen met het kortingspercentage. 2. Voor de financiële vertaling zie financiele paragraaf 3. Het Zorgkantoor taxeert of de reductie op het volume voor 2015 m.b.t. afbouw groter of gelijk is aan de korting op de regionale contracteerruimte 2015 intramuraal sector GZ. Indien de financiële vertaling van de cumulatieve afbouw kleiner is dan de korting op de contracteerruimte behoudt het Zorgkantoor zich het recht voor een generieke korting toe te passen op het intramurale budget 2015 en daarmee op de Q (=volume). 5.8 Zorginfrastructuur (Regionaal) Vanaf 2015 behoort de zorginfrastructuur niet meer tot de contracteerruimte van het Zorgkantoor. Deze regeling zal via een rijkssubsidieregeling worden uitgevoerd in De verantwoordelijkheid hiervoor komt te liggen bij gemeenten en zorgverzekeraars. Ten tijde van het schrijven van dit document is niet meer informatie bekend over deze subsidieregeling. 5.9 Spoedzorg (Landelijk) Spoedzorg wordt in de huidige AWBZ beschreven in de beleidsregel en in het Handboek Spoedzorg (het handboek Spoedzorg 2014 is ter illustratie toegevoegd als addendum bij de overeenkomst 2015). Voor 2015 geldt dat de zorgkantoren het huidige beleid voortzetten. De afspraken over spoedplaatsen van 2014 worden gecontinueerd, met in acht neming van de bezettingsgraad 2014 en met uitzondering van de LVG-crisisplekken. Voor de LVG-spoedplaatsen voor cliënten boven de 18 jaar worden separate afspraken gemaakt met zorgaanbieders. Voor wat betreft spoedzorg voor cliënten onder de 18 jaar vinden de zorgkantoren het van belang dat er een (boven)regionaal vangnet wordt gecreëerd, in samenhang met de crisisplaatsen boven de 18 jaar die door de zorgkantoren ingekocht worden. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor overleggen met de VNG richting Als de Wlz doorgaat wordt in het besluit langdurige zorg geregeld dat een indicatiebesluit dat inhoudt dat de verzekerde op zorg van de Wlz is aangewezen, terugwerkt tot het moment van opname, zodat de kosten vanaf de datum van de spoedopname uit de Wlz kunnen worden betaald. Dit betekent dat spoedzorg op dezelfde wijze georganiseerd kan worden als in de AWBZ gebruikelijk was. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 20

21 Als er geen Wlz-indicatiebesluit volgt hebben gemeenten en verzekeraars de verantwoordelijkheid. Het handboek Spoedzorg 2015 wordt in het najaar van 2014 gepubliceerd Palliatieve terminale zorg (Regionaal) In de bijlage (kenmerk DLZ B) behorende bij de brief (kenmerk DLZ A) van de Staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer is over palliatieve terminale zorg opgenomen: Deze zorg is vanaf 1 januari 2015 onderdeel van de aanspraak wijkverpleging in de Zvw. Voor personen die deze zorg in een op grond van de Wtzi toegelaten instelling voor Zvwverblijf ontvangen valt deze zorg vanaf 2015 onder de Zvw. Voor personen met een AWBZindicatie voor verblijf of een Wlz-indicatie geldt dat zij in 2015 de benodigde palliatieve terminale zorg uit de langdurige zorg krijgen aangeboden. Dit betekent dat het Zorgkantoor ZZP 10 in 2015 blijft inkopen bij zorgaanbieders die dit in 2014 ook leverden Intensieve Kindzorg (Regionaal) In de brief en bijlage benoemd onder 5.10 staat over Intensieve Kindzorg: Hierbij geldt dat deze zorg in 2015 onderdeel uitmaakt van de aanspraak wijkverpleging. Als er sprake is van verblijf mag deze zorg in 2015 onder de prestaties verpleging en verzorging in rekening worden gebracht. Derhalve is er vanaf 1 januari 2015 zowel vanuit de AWBZ als de Wlz geen beroep meer op deze zorg mogelijk. Dit betekent dat het Zorgkantoor deze vorm van zorg niet meer inkoopt voor (Mobiliteits)hulpmiddelen en woningaanpassingen (Regionaal) In de brief en bijlage benoemd onder 5.10 staat over (Mobiliteits)hulpmiddelen en woningaanpassingen: Voor het jaar 2015 wordt geregeld dat, ongeacht het wettelijke regime, gemeenten nog 1 jaar integraal verantwoordelijk blijven voor het verstrekken van (mobiliteits)hulpmiddelen voor cliënten die verblijf zonder behandeling ontvangen en cliënten die met hun verblijfsindicatie thuis wonen. Hetzelfde geldt voor woningaanpassingen voor cliënten die met een verblijfsindicatie thuis wonen Tijdelijke opnames (Regionaal) In de brief en bijlage benoemd onder 5.10 staat over tijdelijke opnames: Medisch noodzakelijke verblijf in verband met geneeskundige zorg is in de Zvw mogelijk op grond van artikel 2.12 Besluit zorgverzekering. Over de mogelijkheden en uitwerking van dit tijdelijk verblijf zal de Kamer voor de zomer worden geïnformeerd. Kortdurende opnames in verband met respijtzorg worden vanaf 2015 een verantwoordelijkheid van gemeenten. Daarmee geldt dat zowel bij de Wlz als bij de AWBZ deze zorg vanaf 1 januari 2015 niet onder de langdurige zorg valt. Gezien de recente ontwikkelingen ten tijde van schrijven van dit document (dd ) verwacht het Zorgkantoor dat deze zomer definitief bekend wordt onder welk domein en financieringsregime deze zorg valt. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 21

22 5.14 ZZP s LG 1 LG 3 ZG1 (Regionaal) In de brief en bijlage benoemd onder 5.10 staat over deze ZZP s: De te extramuraliseren zzp s lg1, lg3 en zg1: Deze zullen per 1 januari 2016 worden geextramuraliseerd, ongeacht het wettelijk regime in Meerjarige overeenkomsten (Landelijk) Zorgkantoren willen de mogelijkheden van meerjarige overeenkomsten onderzoeken. In 2015 willen zij een eerste stap zetten gericht op en passend bij de toekomstige langdurige zorg. Allereerst is het belangrijk om met elkaar te bepalen wat de wensen en behoeften zijn ten aanzien van meerjarige overeenkomsten. Een op rationalisatie van het begrip is dan ook de eerste stap. Zorgaanbieders geven al langer aan een sterke voorkeur te hebben voor meerjarige overeenkomsten. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel Wlz reikt VWS de volgende argumenten aan voor meerjarige overeenkomsten: Meerjarige overeenkomsten zijn een vliegwiel voor kwaliteit en innovatie in de zorg; Er kunnen afspraken gemaakt worden over de inhoud van zorg, de visie van de zorgaanbieder en het basisbudget gekoppeld aan de geïndiceerde zorg; Het biedt duidelijkheid en zekerheid voor de zorgaanbieders en zijn cliënten, maar ook voor de financiers; Er kunnen investeringen in de toekomst worden gedaan; Er kan onder andere tegen een lager rentetarief worden geleend voor investeringen; Meerjarige innovatieprogramma s krijgen een betere kans van slagen; Er kan beter gestuurd worden op de inhoud van de zorg; Er kunnen betere afspraken over ketenzorg worden gemaakt; Er wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de reductie van administratieve lasten. Voor zorgkantoren zijn meerjarige overeenkomsten geen doel op zich. Het is immers belangrijk dat een Zorgkantoor, gezien de rol die het heeft in het kader van doelmatige inkoop, kan differentiëren tussen zorgaanbieders en flexibel moet kunnen blijven inspelen op nieuw aanbod en een veranderende zorgvraag. Samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, BTN en ActiZ willen zorgkantoren een verkenning opstarten, naar de mogelijkheid van een pilot waarin geëxperimenteerd zal worden met meerjarige overeenkomsten tussen het Zorgkantoor en zorgaanbieder. De meerjarige afspraken zullen waarschijnlijk grotendeels inhoudelijk van aard zijn en vormkrijgen door middel van een meerjarige raamovereenkomst. Meerjarige overeenkomsten kunnen echter geen financiële zekerheid of garanties bieden. Zorgkantoren starten graag zo spoedig mogelijk met deze verkenning. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 22

23 6. Zorgthema s (landelijk) 6.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden de zorgthema s beschreven die zorgkantoren belangrijk achten. Voor de GZ gelden er 9 thema s en voor de V&V 8 thema s (zie tabel 2). Drie thema s worden vervat in uniforme inkoopcriteria (kwaliteit, innovatie en integrale zorg). In de GZ is er daarnaast ruimte voor maximaal 3 eigen criteria. Voor de V&V is er ruimte voor maximaal 5 eigen criteria. Deze criteria moeten gekoppeld zijn aan de 9 genoemde thema s, eigen marktanalyse of aan het huidige beleid. Het Zorgkantoor onderbouwt en beargumenteert waarom deze aanvullende criteria nodig zijn. Per inkoopcriterium geven zorgkantoren aan wat de uniforme bewijslast en toetsing is. Tabel 2. Zorgthema s inkoop criteria Thema s GZ Thema s 1. Administratieve lasten V V GZ Criteria V&V Thema s V&V Criteria (uniform) (uniform) 2. Kwaliteit V V V V 3. Innovatie a. Nieuwe innovatie b. Best practice V V V V 4. Extramuraliseren V V 5. Moeilijk plaatsbare cliënten V 6. Versterken eigen regie/participatie V V 7. Gezondheid, vitaliteit en welbevinden V V 8. Integrale benadering V V V V 9. Doelmatigheid V V 6.2 Administratieve lasten Regels en administratie in de zorg zijn onontkoombaar. De langdurige zorg wordt betaald uit collectieve middelen en de maatschappij eist een verantwoording over de uitgaven van deze middelen. De verantwoording schiet het doel voorbij wanneer er in de zorg te veel wordt gefocust op het voeren van administratie en registratie. Deregulatie lijkt de nieuw ingeslagen weg. Dit is onder andere te zien aan de pilots die de afgelopen jaren op het thema administratieve lastenvermindering lopen en hebben gelopen. Zorgkantoren ondersteunen deze lijn en willen actief bijdragen aan het terugdringen van administratieve lasten. Zorgkantoren hebben hier bij deze inkoopronde bewust naar gekeken. Zo is de overeenkomst uniform opgesteld en is bij het opstellen van inkoopcriteria de vraag gesteld of de regel of het criterium noodzakelijk is, of wat gevraagd wordt proportioneel is met het oog op wat zorgkantoren willen bereiken. Zorgaanbieders gaan dit jaar merken dat er minder of soms anders wordt uitgevraagd dan voorheen. Uitgangspunt hierbij is dat zorgkantoren zoveel mogelijk gebruik maken van reeds beschikbare gegevens, mits deze voldoende toegankelijk en actueel zijn. Daarnaast streven zorgkantoren naar een bestendige lijn ten aanzien van de inkoopcriteria en volgen zij het principe high trust, high penalty, dat resulteert in minder bewijslast. Onder high trust wordt verstaan dat zorgkantoren in grotere mate erop vertrouwen dat zorgaanbieders aan de gestelde regelgeving en eisen voldoen. Het is aan de zorgaanbieder zelf om aan te geven wanneer hij Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 23

24 niet (of niet meer) aan de voorwaarden voldoet. Bij een ongewijzigde situatie wordt van zorgaanbieders niet gevraagd bewijsstukken opnieuw aan te leveren. Zorgkantoren willen in principe deze verantwoordelijkheid bij de zorgaanbieder laten en willen werken vanuit een basis van vertrouwen. Wanneer er een basis van vertrouwen is tussen Zorgkantoor en zorgaanbieder, scheelt dit in de bewijslast. Echter, als het vertrouwen wordt geschaad gaan zorgkantoren over op high penalty. Verder hebben de zorgkantoren een uniformeringslag gemaakt. Zo is de uitvraag van zorgkantoren aan zorgaanbieders voor het overgrote deel gelijkgetrokken met daarbij het behoud van regionale verschillen. In de praktijk zal dit resulteren in een lastenvermindering voor zorgaanbieders die te maken hebben met verschillende zorgkantoren. Ook op inkoopcriteria is een uniformeringslag toegepast. Daar waar zorgkantoren nog verschillende inkoopcriteria hanteren en andere documenten opvragen, vloeit dit voort uit de regionale behoefte. Niet alleen zorgkantoren hebben de taak om administratieve lasten te beperken, alle partijen (zorgaanbieders, toezichthouders en overheid) moeten kritisch kijken naar de toepassing en uitwerking van de regels. Er is een behoorlijke variatie in hoe partijen de regels toepassen en dus hoeveel tijd dit qua registratie en administratie vraagt. Startpunt voor deregulering ligt dan ook in hoge mate bij de verschillende partijen zelf. 6.3 Kwaliteit Zorgkantoren hebben de verantwoordelijkheid om voor hun verzekerden zorg te dragen voor kwalitatief goede en betaalbare gezondheidszorg. In juli 2011 heeft ZN het visiedocument Visie op kwaliteit, samenwerken voor de verzekerde uitgebracht. In dit visiedocument stellen zorgverzekeraars (zowel voor de care en cure) vast dat zij zonder gemeenschappelijke uitgangspunten noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen in de zorg niet kunnen realiseren en daarom eenheid van taal willen realiseren. Dit maakt het makkelijker om de juiste kwaliteitsinformatie te verzamelen en verzekerden goed te informeren over kwaliteitsverschillen in de zorg. Zorgkantoren werken samen in het bepalen van relevante kwaliteitsindicatoren, het verzamelen van kwaliteitsgegevens en het verwerken/normeren van deze kwaliteitsgegevens. Vervolgens kunnen zorgkantoren naar hun eigen inzicht de kwaliteitsinformatie gebruiken in de zorginkoop. Het gezamenlijk kwaliteitsbeleid van zorgkantoren berust op de drie pijlers, te weten: 1. (Medisch) Inhoudelijke kwaliteit: zorg moet voldoen aan de professionele standaard, zorg moet veilig en effectief zijn en integraal worden geleverd. Zorgkantoren leggen de focus op uitkomsten van zorg en kwaliteit van leven/kwaliteit van bestaan. 2. Klantgerichtheid: de zorg is toegesneden op de wensen van de cliënt. De cliënt krijgt alle aandacht en informatie en kan makkelijk terecht. 3. Doelmatigheid: de prijs/kwaliteit verhouding van de zorg. Wat kwalitatief goede zorg is binnen de langdurige zorg en aan welke randvoorwaarden deze moet voldoen, moet opnieuw geformuleerd worden. Kwaliteit is een containerbegrip en een goede operationalisering hiervan is op zijn plaats. In de sector VV&T is het de komende periode de opdracht aan partijen om te definiëren wat wordt verstaan onder goede kwaliteit in de langdurige zorg. Zorgkantoren en het Zorginstituut Nederland zien hier met name een rol voor de professional (werkzaam bij de zorgaanbieder) en de cliëntorganisaties. Vervolgens dient deze vertaald te worden in een objectieve vergelijkbare maat voor zorgkantoren die bijdraagt bij het inkopen op uitkomsten en het stimuleren van verbeteringen. In 2015 gaan zorgkantoren graag het gesprek aan om te komen tot een concrete ontwikkelagenda met de ambitie om voor de zorginkoop 2016 de eerste resultaten te benutten. Tot er een alternatief is gebruiken zorgkantoren de huidige bestaande Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 24

25 instrumenten. Voor de gehandicaptenzorg sluiten zorgkantoren aan bij het kwaliteitskader GZ, zoals ontwikkeld door de eigen branche. Kwaliteit bij de zorginkoop 2015 In het zorggebied Verpleging, Verzorging (V&V) en Gehandicaptenzorg (GZ) staat het verlenen van zorg op maat centraal. Voor de kwaliteit van leven is het belangrijk dat zorg en ondersteuning afgestemd is op de individuele behoeften van de verzekerden. De zorg moet voldoen aan de professionele standaard, is veilig en effectief, en wordt integraal geleverd. Daarnaast moet de zorg ook toegesneden zijn op de behoefte van de cliënt. Informatie over de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg op zorgaanbiedersniveau kan uit diverse bronnen worden gehaald. Zorgkantoren gebruiken onder andere de gegevens van de landelijke kwaliteitskaders voor het beoordelen van de kwaliteit van zorg. Echter, kwaliteit van zorg is meer dan alleen de informatie die voortkomt uit de indicatoren, zorgkantoren kijken ook naar andere bronnen. Te denken valt aan de ervaringen van de experimenten regelarm, ervaringen van specifieke doelgroepen en uitkomsten van dossieronderzoek. Overeenkomst 2015 Allereerst stellen zorgkantoren middels de overeenkomst 2015, contractuele voorwaarden op het gebied van kwaliteit. Aan deze voorwaarden dient een zorgaanbieder te voldoen om überhaupt in aanmerking te komen voor een overeenkomst. Zo zijn er voorwaarden bepaald voor het transparant maken van de kwaliteitsgegevens voor de cliënt, het delen van de gegevens van de cliënt als ook het samenwerken met de cliëntenraden bij het opstellen van verbeterplannen. Kwaliteitskaders/indicatoren Daarnaast onderschrijven zorgkantoren de kwaliteitskaders GZ en V&V. Zorgkantoren vragen naast het kader geen eigen kwaliteitsindicatoren uit. Deze kwaliteitskaders zijn leidend voor het inkopen op kwaliteit. Dit betekent dat criteria die via het kwaliteitskader uitgevraagd worden, niet in aanvullende inkoopcriteria door zorgkantoren worden vervat. Normering De gegevens die voortkomen uit de kwaliteitskaders worden voor beide sectoren geformuleerd in een norm. Deze norm bepaalt eenduidig of een zorgaanbieder wel of niet hier aan voldoet. Dit leidt er toe dat er geen verschil kan zijn tussen zorgkantoren. Indien een zorgaanbieder voldoet, voldoet hij voor ieder Zorgkantoor. De wijze van toepassing en weging kan wel per Zorgkantoor verschillen. Ter illustratie: een zorgaanbieder scoort positief ten opzichte van de norm, hoe het Zorgkantoor met deze norm omgaat (tarief, gesprekken, verbeterplan etc.) is aan het Zorgkantoor zelf. Dit wordt door het Zorgkantoor vastgelegd in het inkoopbeleid. Tevens wordt in het inkoopbeleid de methodiek uitgelegd hoe tot de norm gekomen is. Zorgaanbieders worden tijdens aan de inkoopprocedure op de hoogte gebracht hoe zij scoren ten aanzien van deze norm. Transparantie Zorgkantoren vinden het belangrijk dat de kwaliteitsgegevens (openbaar) beschikbaar komen. Deze informatie is noodzakelijk voor keuze-informatie voor verzekerden, zodat zij weloverwogen kunnen kiezen. Ook vinden zorgkantoren het belangrijk dat deze gegevens gedeeld worden met de cliëntenraad/cliëntenraden zodat er afspraken gemaakt worden over verbetertrajecten. Verstevigen positie cliëntenraad Zorgkantoren vinden het van groot belang dat de cliënt betrokken is bij de wijze waarop zorg wordt geleverd. Een van de manieren waarop de cliënt inspraak heeft op de zorg in een instelling is door middel van de cliëntenraad. Zorginkopers gaan graag in gesprek met cliëntenraden om te bezien op welke manier de zorgverlening en inspraak beter kan. Inspraak en regie van de cliënt over zijn zorgplan en over de instelling zijn namelijk van groot belang voor de ervaren kwaliteit van leven. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 25

26 Zorgkantoren hebben voor de (centrale) cliëntenraad een enquête ontwikkeld met een tiental vragen. Hierin zijn de opmerkingen van de landelijke cliëntorganisaties meegenomen. Van de enquête zijn verschillende versies beschikbaar. Zo is er is een enquête ontwikkeld voor cliënten in een instelling voor verpleging en verzorging, maar zijn er ook twee verschillende enquêtes voor de gehandicaptenzorg. Deze enquêtes worden via de zorgaanbieder aangeleverd bij de (centrale) cliëntenraad en zodoende dat de cliëntenraad deze rechtstreeks aan het Zorgkantoor kan retourneren. De uitkomsten van deze enquête dienen als input te worden gebruikt voor gesprekken/bijeenkomsten tussen het Zorgkantoor en de cliëntenraden. Ook kunnen ze in overleg met de cliëntenraad worden gebruikt in gesprek tussen Zorgkantoor en zorgaanbieder. Het invullen van de enquête is niet verplicht en er hangt geen criterium aan. 6.4 Extramuraliseren VWS voert een beleid dat erop gericht is mensen langer thuis te laten wonen met ondersteuning vanuit het sociale- en zorgnetwerk rondom de cliënt. De zorgkantoren onderschrijven dit beleid maar realiseren zich dat dit ook consequenties heeft voor de intramurale capaciteitsontwikkeling in de AWBZ. De zorgkantoren achten het noodzakelijk om eenduidige uitgangspunten te ontwikkelen zodat ook in de toekomst voldoende AWBZ van een goede kwaliteit kan worden ingekocht. De onderstaande beschrijving dient als toelichting op dit beleid waarbij een nadrukkelijk voorbehoud geldt met betrekking tot landelijke beleidswijzingen. Nieuwe dynamiek in de Wlz De Wlz gaat een andere dynamiek kennen dan de huidige AWBZ. Door de vrije keuze voor VPT, het onderbrengen van PGB onder de contracteerruimte, en het overgangsrecht voor mensen op de wachtlijst, is het moeilijk de verblijfscapaciteit te voorspellen die zorgkantoren moeten inkopen. Daarnaast zijn ook ontwikkelingen te bespeuren in de private markt. Deze dynamiek betekent voor zorgkantoren dat nog meer dan voorheen, de cliënt als uitgangspunt genomen dient te worden. De focus komt te liggen op het aantal cliënten waarvoor zorgkantoren een zorgplicht hebben in plaats van het aantal bedden dat moet worden ingekocht. Het aantal cliënten wordt door de overheid beperkt tot de hoge ZZP s, te weten: ZZP V&V 4 tot en met 10, ZZP VG 3 tot en met 8, sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt SGLVG01, ZZP LG 2 en 4 tot en met 7, ZZP ZGAUD 2 tot en met 4 en ZZP ZGVIS 2 tot en met 5 en LVG ZZP 1 tot en met 5 voor volwassenen. De ZZP s VV4 en GZ3 worden (conform brief Wlz kenmerk LZ) in 2015 niet ge-extramuraliseerd Zorgkantoren hebben de taak om in deze dynamiek toch de noodzakelijke ombuigingen te realiseren waarbij enerzijds recht wordt gedaan aan de vrije cliëntkeuze voor VPT, PGB of een ZIN in een verblijfsinstelling en kwaliteit van zorg, en anderzijds zorgaanbieders zoeken naar zekerheden waarbinnen zij hun ondernemerschap kunnen tonen. VWS en zorgkantoren zijn zich bewust van de stevige taakstelling. Zij hebben afgesproken dat de beoogde afbouw van capaciteiten het uitgangspunt bij de contractering 2015 blijft, maar hechten tevens aan een zachte landing van het extramuraliseerbeleid. Het nakomen van de zorgplicht op basis van actuele lage indicaties is voorliggend aan de afbouwdoelstellingen die van zorgkantoren worden verlangd. Voor een nadere uitwerking hiervan en voor de maatregelen die VWS bereid is te nemen bij knelpunten verwijzen wij u naar de brief van VWS betreffende het financieel kader 2015 aan de Tweede Kamer LZ. Met aanbieders zal binnen voornoemde kaders het gesprek gevoerd moeten worden over toekomstige ontwikkelingen en de benodigde capaciteit. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 26

27 Voorspellen van capaciteit De ontwikkeling van de vraag laat zich lastig voorspellen. De vraag is of cliënten met een meer complexe zorgvraag in de toekomst blijven kiezen voor opname als alles wordt ingericht op de levering van (complexe) zorg thuis. Het door VWS benoemde overgangsrecht heeft ook op korte termijn een effect, omdat deze groep cliënten in 2015 een definitieve keuze moet maken. De nieuwe dynamiek die de Wlz in gang zet, gaat ondernemerschap van zorgaanbieders vergen om zodoende flexibel op de vrije cliëntkeuzes te kunnen inspelen. Taakstelling Zorgkantoren hebben te maken met kortingen op de contracteerruimte. Bovendien is er maar een beperkte groeiruimte beschikbaar voor de langdurige zorg. Hierdoor ontstaat een spanning tussen de huidige capaciteit en de toekomstige capaciteit. Zorgaanbieders moeten hierop inspelen. Sector V&V De taakstellingen kennen een verschillend tempo per sector. Zo wordt de V&V sector geconfronteerd met een hoger tempo van extramuralisering dan de GZ sector, mede veroorzaakt door de kortere gemiddelde verblijfsduur in de V&V. Wij verwachten dat er tot het jaar 2019 sprake is van een afname van de AWBZ-indicaties en dat vanaf 2019 richting het jaar 2025 er mogelijk weer een grote vraag naar voorzieningen ontstaat. Per regio kan dit tijdstip en het tempo uiteraard verschillen. Sector GZ De sector GZ kent een ander tempo van extramuralisering dan de V&V. Er is sprake van historische regionale verschillen. Hierdoor kan geen relatie gelegd worden tussen het aantal plaatsen en bijvoorbeeld demografische ontwikkeling. Cliënten wonen vanaf relatief jonge leeftijd voor meerdere jaren in een instelling. De taakstellingen van de overheid dienen in dit licht te worden bezien, evenals de effecten op de wachtlijsten en de gevolgen voor gezinnen met een verstandelijk beperkt kind. Afbouw en eventuele noodzakelijke groei moeten daarom in regionaal/lokaal perspectief beoordeeld worden, in dialoog met de zorgaanbieders. Bepalen intramurale capaciteit Het hanteren van een normering om te bepalen welke capaciteit af- of opgebouwd dient te worden biedt geen definitieve zekerheden en is in het licht van de hervorming van de Langdurige Zorg een te smalle benadering. Wel kunnen rekenmodellen, bijvoorbeeld zoals de TNO Caretool, behulpzaam zijn in de raming van de benodigde capaciteit aan AWBZzorg. Of dit verblijfsinstellingen moeten zijn, VPT-voorzieningen of anderszins valt nog nader te bezien en gaat bepaald worden door de zorgvragers. Voorlopige analyse laat zien dat de capaciteitsontwikkeling tussen de diverse regio s en per sector zeer verschillend kan zijn. Vanuit de rol van zorgkantoren om voldoende kwalitatief verantwoorde intramurale AWBZzorg in te kopen, willen zorgkantoren met zorgaanbieders in gesprek over de toekomstig in te kopen intramurale zorg. Dit doen zorgkantoren bij de inkoop 2015, rekening houdend met de volgende uitgangspunten: De vraagontwikkeling: o de veranderende (verzilvering van de) zorgvraag; o demografische ontwikkelingen in de regio; o speciale doelgroepen; o ontwikkeling van de wachtlijsten; o voldoende spreiding rekening houdend met toegankelijkheid. Het beschikbare financiële kader: regulier/vpt/pgb o meer sturen op de vraag van de cliënt en wachtlijsten en niet op aanbod. De uitkomsten vanuit de regionale analyse, waarbij zorgkantoren de spreiding, specialisatie en beschikbaarheid meewegen. o Spreiding Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 27

28 o o Door witte vlekken te benoemen is het mogelijk in een regio tot keuzes te komen ten aanzien van spreiding. Specialisatie Landelijk zijn er een aantal zorgaanbieders die zeer gespecialiseerd zijn in zorg voor een doelgroep met een relatief klein volume. Als gevolg van de specialisatie in combinatie met het volume richten deze zorgaanbieders zich op een groter werkgebied dan zorgaanbieders van reguliere ouderenzorg of de gehandicaptenzorg. Daarnaast kunnen zorgaanbieders binnen een regio gespecialiseerd zijn in zorg voor een doelgroep met een relatief groot volume. Beschikbaarheid Aangezien zorgkantoren de keuze van de cliënt van groot belang vinden, sluit het meenemen van wachtlijsten optimaal aan bij de mogelijkheid om keuzes in de regio te onderbouwen. De wijze waarop de instelling vorm geeft aan het thema extramuraliseren is gespreksonderwerp tussen Zorgkantoor en zorgaanbieder. 6.5 Moeilijk plaatsbare cliënten Er bestaat een duidelijk te objectiveren kleine groep cliënten binnen de gehandicaptensector die veel inspanning vraagt van alle betrokkenen als het gaat om het vinden van een goede woonplek. Deze groepen cliënten vraagt in de huidige praktijk veel afstemming tussen financiers, zorgaanbieders, Centra voor Consultatie en Expertise (CCE s), MEE en het netwerk van de cliënt. In het licht van de wens van zorgkantoren tot een meer integrale benadering te komen van deze moeilijk plaatsbare cliënten met een complexe zorgvraag gelden de volgende uitgangspunten: Zorgkantoren kopen zorg in ten behoeve van moeilijk plaatsbare cliënten met extreme gedragsproblematiek (staande praktijk); Zorgkantoren nemen de regie in het verkrijgen van meer inzicht in de omvang van de groep moeilijk plaatsbare cliënten en de benodigde deskundigheid om deze problematiek op te lossen. Zoals reeds in een aantal Zorgkantoorregio s gebruikelijk is wordt daartoe regionaal casusoverleg met betrokken zorgaanbieders, het Zorgkantoor en het CCE gehouden. Indien er op regionaal niveau geen perspectief kan worden geboden wordt interregionaal samengewerkt. De wijze waarop de instelling vorm geeft aan het thema moeilijk plaatsbare cliënten is gespreksonderwerp tussen Zorgkantoor en zorgaanbieder. 6.6 Doelmatigheid Zorgkantoren spannen zich in om doelmatige zorg in te kopen, zorgaanbieders spannen zich in om doelmatige zorg te leveren, te benchmarken en het openbaar te maken. Dit doen zij onder druk van externe ontwikkelingen als een toenemende zorgvraag van chronisch zieke, ouder wordende cliënten met een chronische aandoening of beperking, budgettaire druk door taakstellingen en soms schaarste van personeel. Vanuit dit perspectief is doelmatigheid meer dan onderhandelingen over het tarief. Er wordt tevens gekeken naar bereikte resultaten voor de cliënt in termen van medische uitkomsten en kwaliteit van leven. Goede zorg betekent ook voldoende zorg. Zorgkantoren verkennen de vraagontwikkeling en ontwikkeling van het zorgaanbod ten behoeve van de zorginkoop in hun eigen regio (kwantitatieve marktanalyse). Hierbij kan onder meer gebruik gemaakt worden van (regionale) indicatie- en declaratiegegevens en gegevens verzameld door Vektis in Zorgprisma. Uitgaande van de benodigde capaciteit, zetten de zorgkantoren de beschikbare financiële middelen zo optimaal mogelijk in om een zo groot mogelijke waarde voor de cliënt te behalen. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 28

29 Zorgkantoren zetten zich in voor gepast gebruik. Onder gepast gebruik van zorg wordt verstaan die zorg die voor de gebruiker, op het moment van gebruik, noodzakelijk, effectief en doelmatig is. Het geld dat beschikbaar is in de zorg kan beter worden gebruikt en ongepast gebruik dient te worden voorkomen. Op die manier krijgt iedere patiënt de zorg die hij of zij nodig heeft en worden de kosten van de zorg in de hand gehouden. Zorgaanbieders worden beoordeeld op doelmatigheid door zorgkantoren, aan de hand van een aantal instrumenten. Zorgkantoren zetten zich in om nieuwe instrumenten te ontwikkelen die de doelmatigheid meten, maar zetten zich ook in om de huidige instrumenten te verbeteren. Ze doen dit graag in overleg met andere partijen. Zorgkantoren hebben de ambitie om in 2015 een benchmark te ontwikkelen op prijs, kwaliteit en gepast gebruik. Via de eigen systemen en via Vektis (landelijke data) beschikken de zorgkantoren over steeds meer declaratiegegevens. Zorgkantoren gaan deze benchmarkinformatie inzetten richting zorgaanbieders. Allereerst is dat met behulp van gesprekken met zorgaanbieders. In 2015 gaan zorgkantoren hiermee een start maken en de informatie als spiegelinformatie gebruiken, waarmee zorgaanbieders hun eigen prestaties kunnen verbeteren. 6.7 Gezondheid en welbevinden Gezondheid, vitaliteit en welbevinden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Juist bij kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige of meervoudige beperking, die langdurig zijn aangewezen op zorg, staat dit extra onder druk. Recente wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat er nog veel mogelijkheden liggen om vitaliteit, gezondheid en welbevinden van cliënten in de langdurige zorg te bevorderen. Zo is juiste diagnostiek een belangrijk thema. Tegelijkertijd zijn er in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg allerlei succesvolle programma s ontwikkeld. In de eerste plaats zijn er programma s gericht op het bevorderen van gezondheid (gezond eten en drinken). Daarnaast zijn er programma s die bijdragen aan kwaliteit van leven omdat ze plezier genereren als ze aansluiten op de wensen, mogelijkheden en behoeften van individuele cliënten. Denk aan programma s op het gebied van bewegen en muziek of op leefstijlbegeleiding. De programma s hebben tevens een preventieve werking. Ze kunnen verergering van, of het ontstaan van nieuwe aandoeningen voorkomen. In het kader van gezondheid, vitaliteit en welbevinden is het van belang dat een juiste diagnostiek voor cliënten systematisch in de werkwijzen bij zorgaanbieders wordt geborgd. Diagnostiek waarbij de meeste recente wetenschappelijke inzichten leidend zijn en waarbij de benodigde samenwerking met relevante partners tot stand is gebracht. Ter illustratie: ongediagnostiseerde visus- of gehoorverlies leiden tot onbegrepen gedrag en in het slechtste geval ten onrechte tot (gedrags)-medicatie. Onvoldoende mondzorg leidt tot verergering of ontstaan van onbegrepen ontstekingsreacties elders in het lichaam en dus tot lagere kwaliteit van leven voor de oudere bewoner door pijn en ongemak. Doel De zorgkantoren willen bereiken dat de gezondheid en het welbevinden van cliënten verbetert. Om hier toe te komen kunnen zorgaanbieders systematische (verbeter- )programma s invoeren gericht op gezond leven, vitaliteit en welbevinden. Deze (verbeter- )programma s moeten goed en systematisch geborgd worden in het beleid van de organisatie en in het individuele zorgplan van de cliënt. Succesvolle programma s kenmerken zich doordat ze concrete verbeterdoelen stellen. Verbeterdoelen gericht op voorkomen van verergering, voorkomen van aandoeningen, van zorgverzwaring en goede diagnostisering. Daarmee dragen ze bij aan de kwaliteit van leven voor de individuele cliënt. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 29

30 Inzet Zorgkantoren verwachten van zorgaanbieders dat zij in 2015: 1. Succesvolle bestaande programma s -best practice of evidence based- implementeren op het gebied van welbevinden en gezondheid met goede borging in de zorgplannen. 2. Adequate diagnostiek- en screeningsprogramma s ontwikkelen en invoeren, met een optimale balans tussen onder- en over diagnostiek. De wijze waarop de instelling vorm geeft aan het thema gezondheid, vitaliteit en welbevinden is gespreksonderwerp tussen Zorgkantoor en zorgaanbieder. 6.8 Versterken regie/participatie Eigen regie en participatie De zorgkantoren willen bereiken dat mensen zorg ontvangen die aansluit bij hun doelen, wensen en mogelijkheden. De zorg aan de cliënt moet ondersteunend zijn aan het leven dat de cliënt nastreeft. Uiteraard gaat het hierbij altijd om ontwikkeling naar vermogen. Kortom: het individu is het uitgangspunt bij het denken over kwaliteit van leven. Eigen regie is voor de individuele cliënten niet altijd volledig mogelijk. Goede ondersteuning daarbij, maakt zelfbepaling zo optimaal mogelijk en verhoogt de kwaliteit van leven. Zorgplan Zorgkantoren vinden het belangrijk dat zorg en ondersteuning van de cliënt vorm krijgt vanuit het perspectief van de cliënt. Dat resulteert in zorg die ondersteunend is aan het leven dat de cliënt leidt. Eigen regie en participatie van de cliënt zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Het zorgplan speelt daarbij een centrale rol. Daarin worden namelijk de afspraken tussen de cliënt en de zorgaanbieder vastgelegd. De evaluatie van het Besluit zorgplanbespreking en onderzoek door Vilans 2 tonen aan dat er nog verbeteringen nodig zijn. Zorgkantoren willen dat het zorgplan een instrument van de cliënt is waarmee de cliënt kan werken aan zijn persoonlijke wensen en ambities en de grip op zijn leven kan versterken. Dit (indien gewenst) met behulp van mensen in zijn omgeving die daar aan kunnen bijdragen. Ook uit gesprekken met cliëntorganisaties en cliëntenraden blijkt dat er een verschil is in de theoretische kwaliteit en de dagelijkse praktijk rondom de functie van het zorgplan. Belangrijkste aandachtspunten die naar voren komen zijn: individuele wensen meer honoreren en mogelijkheden van cliënten beter benutten; beter perspectief formuleren en samen kijken of doelen worden bereikt. Hierbij expliciet benoemen wat de omgeving aan participatiemogelijkheden biedt en wat de rol van naastbetrokkenen hierin is; het taalgebruik moet cliëntvriendelijker; de cliënt zich eigenaar laten voelen van zijn of haar zorgplan; de omvang van het zorgplan beperken (maak onderscheid tussen zorgplan en zorgdossier); het verbeteren van ondersteuning bieden aan de cliënt bij het opstellen en bespreken van het zorgplan. Participatie Een noodzakelijke voorwaarde voor kwaliteit van leven is inclusie en maatschappelijke participatie. Dit geldt ook voor mensen die langdurig zijn aangewezen op integrale zorg. Zorgkantoren zijn van mening dat voor deze cliënten steeds op individueel niveau 2 Evaluatie Besluit zorgplanbespreking, Ploegman, M. Gijzel, H. Otte, W. Deloitte, 11 februari Herps M.A., Buntinx W.H.E & Curfs L.M.G. (2012). In dialoog over het ondersteuningsplan. Een exploratief onderzoek naar de betrokkenheid van mensen met verstandelijke beperkingen bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van hun ondersteuningplan. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 30

31 beoordeeld moet worden welke mogelijkheden er zijn die leiden tot maatschappelijke participatie. Het zoveel mogelijk gebruik maken van reguliere voorzieningen en deelname aan reguliere, maatschappelijke activiteiten zijn daarbij richtinggevend. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op het bestaande netwerk van de cliënt (familie, vrienden en overig netwerk). Ondersteuning en de context waarbinnen die ondersteuning geboden wordt, waarborgt dat de relatie met bestaande netwerken in stand blijft. Indien wenselijk worden relaties uitgebreid. Inkoopthema De zorgaanbieder richt zich in 2015 actief op het versterken van mogelijkheden voor cliënten tot eigen regie en participatie. Het zorgplan vormt een weerslag van de in dat kader gemaakte afspraken met de cliënt. Het actief versterken van mogelijkheden tot eigen regie richt zich onder andere op de volgende aspecten: 1. De cliënt voelt zich eigenaar van zijn individuele zorgplan. Het zorgplan is in voor de cliënt begrijpelijke taal opgeschreven; 2. De zorgaanbieder ondersteunt de cliënt bij het betrekken van zijn netwerk t.b.v. het formuleren van zijn of haar wensen en behoeften en het benoemen van de rol die elke afzonderlijke naastbetrokkene heeft; 3. In het zorgplan staat omschreven wat de rol is van het netwerk van de cliënt (waaronder eventuele vrijwilligers of mantelzorgers), daar waar dat mogelijk en gewenst is en deze een actieve rol speelt in het zorgverleningsproces; 4. In het zorgplan staat omschreven op welke manier er voor de individuele cliënt aandacht is voor een integraal dienstverleningsconcept, waarbinnen aandacht is voor wonen, dagbesteding, werken, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en mobiliteit. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van reguliere in plaats van categorale voorzieningen. Hiertoe worden lokale/bereikbare participatiemogelijkheden omschreven; 5. De zorgaanbieder en de cliënt komen de afspraken in het zorgplan na; de zorgaanbieder beoordeelt in de periodieke bespreking van het zorgplan, zoals vastgelegd in de wet, of de beoogde resultaten zijn behaald en legt dit vast; 6. De zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk zijn, hebben die onderdelen op elkaar afgestemd zodat de cliënt duidelijk weet wie daarop aangesproken kan worden. De wijze waarop de instelling vorm geeft aan het thema versterken eigen regie en participatie is gespreksonderwerp tussen Zorgkantoor en zorgaanbieder. Een zorgaanbieder die een best practice implementeert in 2015 die bijdraagt aan het versterken van de eigen regie en participatie van cliënten kunnen hun voorstel hiertoe indienen onder het criterium innovatie. 6.9 Integrale benadering Zorgkantoren streven naar een integrale benadering van zorg waarin cliënten zo weinig mogelijk last hebben van bestaande schotten tussen AWBZ, Zvw en Wmo. Vooral voor cliënten met een meervoudige zorgvraag kan deze integrale kijk van belang zijn. Soms is er samenwerking tussen zorgaanbieders in sectoren nodig om de ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking van goede zorg te voorzien, bijvoorbeeld door gecombineerde huisvesting of uitwisseling van personeel om de geboden kwaliteit van zorg als ook de deskundigheid van personeel te waarborgen. In andere gevallen kunnen zorgaanbieders voorzieningen samenvoegen of openstellen waarbinnen de cliënt op het juiste moment de meest passende zorg krijgt en waarbij de zorg op meerdere locaties op integrale wijze kan worden aangeboden. De verkregen schaal en hierdoor toegenomen verbreding van specialistische kennis draagt ook bij aan deskundigheidsbevordering en beheersing van de kosten. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 31

32 Zorgkantoren vragen aan zorgaanbieders om hun aanbod zoveel mogelijk in samenhang met andere partijen te realiseren en daarbij te sturen op specialisatie of waar nodig op samenwerking. Dat moet leiden tot verplichtende afspraken met betrekking tot het (behandel)aanbod rekening houdend met de grenzen van de mededinging. Onderlinge expertise uitwisseling tussen zorgaanbieders heeft als doel zicht te krijgen op de beschikbare expertise en hiervan laagdrempelig gebruik te maken t.b.v. een passend zorgaanbod voor individuele cliënten. Het resultaat van de samenwerking is: 1. toename en verdieping van deskundigheid bij deelnemende organisaties en toename effectieve inzet van expertise in een keten; 2. effectieve toepassing van expertise ten gunste van individuele cliënten; 3. meer duidelijkheid omtrent doelgroep, bevordering van kwalitatief goede zorg in bestaande situaties, dan wel doorstroming van cliënten waar nodig; 4. ontschotting tussen GGZ en VG-zorg, leidend tot een integrale aanpak ten behoeve van een passend zorgaanbod voor VG cliënten met ASS en/of VG cliënten met psychiatrische problematiek; 5. ontschotting tussen V&V en GZ-zorg, leidend tot een integrale aanpak van bijvoorbeeld de problematiek van dementerenden met gedragsproblematiek of verstandelijk gehandicapten met dementie Innovatie Het ministerie van VWS verstaat onder een innovatief zorgaanbod: nieuwe zorg- en ondersteuningsconcepten die door bestaande en nieuwe zorgaanbieders worden aangeboden ten behoeve van burgers/cliënten in de langdurige zorg en die binnen de context van de AWBZ wordt aangeboden. Dit kan worden bereikt door nieuwe, inhoudelijke zorgconcepten en/of toepassing van (nieuwe) technologie in de zorg. Als resultaat van deze innovatie wordt het versterken van de eigen regie en zelf-/samenredzaamheid beoogd, alsmede het verhogen van de (arbeids)productiviteit in de zorg met gelijkblijvende kwaliteit. Zorgkantoren willen enerzijds de ontwikkeling van deze nieuwe innovaties stimuleren. Zorgkantoren zijn van mening dat de huidige regelgeving, zoals de beleidsregel Innovatie van de NZa dit belemmert en doen een alternatief voorstel. Anderzijds stimuleren van zorgaanbieders om bestaande en bewezen concepten/best practices van andere zorgaanbieders binnen de eigen organisatie te implementeren. Voor het jaar 2015 wordt dan ook het volgende onderscheid gemaakt: Stimuleren nieuwe innovatie door middel van landelijk toetsingskader; Stimuleren van implementatie best practices Stimuleren nieuwe innovatie door middel van landelijk toetsingskader ZN vraagt VWS en de NZa de beleidsregel Innovatie te laten vervallen en de middelen onder de contracteerruimte te brengen. Zorgkantoren hebben de wens om gezamenlijk met zorgbranches en cliëntenorganisaties een toetsingskader te ontwikkelen voor innovatie om recht te doen aan de behoefte van het veld. Aan de NZa is gevraagd om te starten met een verkennend onderzoek waar onder andere gekeken wordt naar: de knelpunten ten aanzien van de huidige beleidsregel Innovatie; welke instrumenten er zijn en/of alternatieven er zijn om innovatie te stimuleren; de samenhang met het experimenteerartikel in de Wlz; Zorgkantoren zien een landelijk toetsingskader als volgt: Door innovatie kan onder meer worden voorgesorteerd op arbeidsmarktproblematiek en bezuinigingen. Ook biedt innovatie ruimte voor ontwikkeling van nieuwe, slimme en betere zorg. Het stimuleren van innovaties die bijdragen aan het verbeteren van efficiëntere Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 32

33 processen, betere kwaliteit van zorg, integrale zorg en substitutie van professionele zorg naar mantelzorg of zelfzorg gaan cruciaal worden. Zorgkantoren zijn van mening dat het in deze markt met name de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders zelf is om te vernieuwen. Investeren in nieuwe ontwikkelingen doen zorgaanbieders in principe zelf, en indien succesvol verdient dit zichzelf later terug. Zorgkantoren kunnen hen hierin stimuleren en faciliteren en witte vlekken oppakken. Daarbij wordt geadviseerd hoofdzakelijk te kijken naar bewezen concepten die verder opgeschaald worden in plaats van het stimuleren van nieuwe ideeën. Uitgangspunten zijn hierbij in ieder geval: Innovatie vindt niet exclusief plaats bij nieuwe zorgaanbieders. Ook bestaande zorgaanbieders kunnen innovatieve projecten opstarten; Innovatie moet betrekking hebben op verbetering van de langdurige zorg; Innovatie komt tot stand in samenwerking met zorgkantoren, cliëntenorganisaties en zorgaanbieders. Innovatie moet leiden tot: nieuwe zorg- en ondersteuningsconcepten. Bijvoorbeeld een verbetering van integrale zorg, inzet van een hoger deskundigheidsniveau, betere sturingsmogelijkheden op nieuwe inhoudelijke concepten; vernieuwde samenwerking tussen zorgaanbieders in de AWBZ; nieuwe en betere toepassing van technologie in de zorg. Resultaten hiervan zijn: versterking van zelf- en samenredzaamheid/eigen regie; verhoging van (arbeids-)productiviteit in de zorg met gelijkblijvende kwaliteit; verbeterde kwaliteit van zorg. Dit voorstel wordt in de loop van 2015 in samenspraak met partijen vorm gegeven Stimuleren van implementatie van best practices Algemeen Innovatie biedt ruimte voor ontwikkeling van nieuwe, slimme en betere zorg. Het stimuleren van innovaties die bijdragen aan het verbeteren van efficiëntere processen, integrale zorg en substitutie van professionele zorg naar mantelzorg of zelfzorg zullen in de toekomst cruciaal worden. Door innovatie kan onder meer worden voorgesorteerd op arbeidsmarktproblematiek en bezuinigingen. Zorgkantoren zijn van mening dat met name de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders zelf is om te vernieuwen. Investeren in nieuwe ontwikkelingen doen zorginstellingen in principe zelf. Indien dit succesvol is, verdient dit zichzelf later namelijk terug. Om te voorkomen dat zorgaanbieders het wiel opnieuw gaan uitvinden, willen zorgkantoren voor het jaar 2015 aanbieders stimuleren van elkaar te leren door mogelijk te maken dat best practices of elders bewezen innovatieve concepten worden geïmplementeerd in de eigen organisatie. Voorwaarden zijn dat deze best practises gericht zijn op de zorg en de later genoemde thema s. Innovatie gericht op de organisatorische en bedrijfsmatige processen worden door de zorgaanbieders uit het instellingsbudget gefinancierd. Een best practice is een techniek, werkmethode of activiteit die zich als effectiever heeft bewezen dan enige andere techniek, methode etc. De gedachte is dat met de juiste werkmethode een project uitgevoerd kan worden met minder problemen, minder onvoorziene complicaties en betere eindresultaten. Het is dus voor organisaties belangrijk de "best practices" binnen hun branche, in dit geval de V&V of GZ, te kennen en de eigen manier van werken hiermee te kunnen vergelijken. De best practices van de ene organisatie hoeft niet een passende best practices voor een Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 33

34 andere organisatie te zijn. Een goed begrip van de context, de randvoorwaarden en de kritieke succesfactoren is essentieel. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 34

35 7. Inkoopmodel intramurale Zorg V&V en GZ (Regionaal) In dit hoofdstuk beschrijft het Zorgkantoor zijn financiële beleid voor intramurale zorg betreffende de sectoren Verpleging en Verzorging en Gehandicaptenzorg, hierna te noemen V&V en GZ. 7.1 Model intramurale zorg V&V en GZ Voor intramurale zorg en het Volledig Pakket Thuis (VPT) zal het model er anders uitzien ten opzichte van voorgaande jaren. De bekostiging voor langdurig verblijf gebaseerd zal blijven op de zorgzwaarte pakketten (ZZP) met de daarbij behorende prijs. De berekening van het budget is exclusief de middelen voor de normatieve huisvestingscomponent. Deze zullen bij het invullen van het budgetformulier 2015 automatisch toegevoegd worden. Voor de bepaling van het budget intramurale zorg zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: De tariefskorting op de ZZP-tarieven, landelijk 40 miljoen, wordt door de NZa bepaald en verwerkt. Het Zorgkantoor verwerkt deze korting dus niet in het model, aangezien de NZa dit bij de vaststelling van de maximumtarieven doet. De inkoopkorting van landelijk 30 miljoen wordt niet door de NZa verwerkt in de tarieven. Het Zorgkantoor heeft deze verwerkt in de generieke korting op de prijs. Aangezien de exacte toekenning van de contracteerruimte aan de zorgkantoorregio s op dit moment nog niet bekend is wordt vooralsnog uit gegaan van een generieke korting van 0,25 % voor dit onderdeel. Het budget in de VV-sector wordt naar beneden toe bijgesteld op basis van capaciteitsbeoordeling en afbouwafspraken die aanbieders met het Zorgkantoor maken. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij beleid dat reeds in 2014 is ingezet. De totale afbouwafspraken moeten passen binnen de beschikbare contracteerruimte c.q. voor intramurale zorg per sector geoormerkte gelden. De gecontracteerde tarieven 2015 zijn regionaal gezien niet hoger dan de gecontracteerde tarieven Dit om te voorkomen dat er tekorten ontstaan in de contracteerruimte. Het Zorgkantoor hanteert een generieke prijskorting van 2,50 % op de maximale NZa tarieven (2,25 % op basis van de gemiddelde tarieven 2014 en 0,25 % op basis van de bovengenoemde generieke inkoopkorting). NB. De regionale verdeling van de landelijk beschikbare contracteerruimte heeft ten tijde van het publiceren van het zorginkoopbeleid nog niet plaatsgevonden. Hierdoor bestaat het risico dat er regionaal minder contracteerruimte beschikbaar is dan op basis van het hierboven geschetste model verdeeld wordt. Indien dit het geval is, zal het Zorgkantoor genoodzaakt zijn om de gecontracteerde Q aan te passen tot het niveau van de beschikbare contracteerruimte. Er zal in dat geval geen extra tariefkorting worden toegepast. Wanneer aanbieders voldoen aan de in het inkoopmodel benoemde criteria, wordt op de P aanpassingen gedaan. Echter de aanpassing op de P kan alleen plaatsvinden vóór de definitieve inrichting van het declaratiesysteem. Dit betekent dat de mogelijkheid om bij de herschikking de P aan te passen komt te vervallen. Wanneer een tarief is vastgelegd in het systeem voor cliënt gericht declareren, zal deze van toepassing blijven voor het gehele jaar Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 35

36 Eventuele prijswijzigingen uit hoofde van de inkoopcriteria kunnen enkel nog verlopen via de nacalculatie. Deze wijzigingen kunnen alleen naar beneden toe gedaan worden en niet naar boven. Indien blijkt dat de P te hoog is vastgesteld, dan zal het Zorgkantoor het verschil via de regel niet gehonoreerde productie in het nacalculatieformulier corrigeren. De financiële omvang van deze correctie zal bepaald worden op basis van de daadwerkelijk geleverde productie. 7.2 Budgetberekening Het budget zorg met verblijf bestaat uit een tweetal onderdelen: Zorg met verblijf (exclusief de normatieve huisvestingscomponent) Volledig pakket thuis Zorg zonder verblijf zal buiten de budgetberekening gehouden worden. Hiervoor is landelijk een separaat budget beschikbaar en het Zorgkantoor zal dit ook separaat monitoren (zie hoofdstuk 8). Het budget zal afhankelijk zijn van de afspraken die per zorgaanbieder gemaakt worden ten aanzien van de afbouw van intramurale capaciteit (zie 5.7 en 7.4). In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen de budgeten daarom gecommuniceerd worden nadat de onderhandelingen met de zorgaanbieders gevoerd zijn. De budgetten 2015 zijn derhalve de uitkomst van het overleg in plaats van het beginpunt van overleg. Het budget zal, net als eerdere jaren, opgebouwd worden uit een P (prijs) component en een Q (hoeveelheid) component. In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe beide componenten bepaald worden. Wij willen benadrukken dat de verwachting is dat in 2015 minder financiële middelen beschikbaar zijn om de productie te kunnen financieren. Het Zorgkantoor heeft in 2015 ook minder ruimte om middelen te herverdelen, aangezien de Zvw en Wmo stromen volledig gescheiden zijn van de Wlz stromen. Naar verwachting zal het Zorgkantoor vrijwel de volledige beschikbare contracteerruimte voor Zorg met verblijf in de budgetten verwerken. Dit betekent dat er naar verwachting weinig ruimte zal zijn om bij de herschikking tot verhoging van de budgetten over te gaan (behoudens eventuele aanpassingen op de contracteerruimte door VWS). In de financiële brief die het Zorgkantoor naar verwachting in januari zal publiceren (en die als nadere toelichting onderdeel uitmaakt van het contracteerbeleid) zullen wij meer informatie kunnen verstrekken ten aanzien van onder andere de beschikbare financiële ruimte en herschikking. 7.3 Hoe komt de P tot stand Voor de berekening van de budgetten zal gebruik gemaakt worden van de 100% NZa tarieven 2015 zodra deze gepubliceerd zijn en de overeen gekomen prijspercentages Op deze wijze worden de landelijke prijsindex en de door de NZa doorgevoerde tariefskorting direct in de budgetten verwerkt. Uitgangspunt is gemiddeld een zelfde prijs als in Met een sterke vermindering van het aantal prijsbepalende criteria sterk, is ook de mogelijkheid tot variatie en de bandbreedte in prijs sterk gereduceerd. Om die reden wordt er een generieke korting van 2,50 % op de prijs toegepast. Dit betekent dat het Zorgkantoor maximaal 97,50 % van de NZa tarieven contracteert. Daarnaast hanteert het Zorgkantoor een aantal criteria die van invloed zijn op de gecontracteerde tarieven. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 36

37 Beginpunt van de tariefberekening is een tarief van 95 % van de maximale NZa tarieven. Indien aan deze criteria voldaan wordt, kan het maximale tarief van 97,50 % gerealiseerd worden. Dit betreft de volgende criteria: o Integrale zorg + 0,5 % o Kwaliteit + 1 % o Innovatie + 1 % o AZR + 0 % (afslag van 2 % wanneer niet aan voorwaarden is voldaan) Het minimale toe te kennen prijspercentage is 94%. Wanneer een zorgaanbieder lager dan 94% (wat in de visie van het Zorgkantoor praktisch onmogelijk is) scoort als uitkomst op de prijsbepalende criteria wordt toch uitgegaan van het minimum prijspercentage Indien dit het geval is worden met betrokken zorgaanbieder verbeterafspraken gemaakt op die criteria waarop niet gescoord is. Deze afspraken worden smart geformaliseerd in het addendum bij de overeenkomst Concreet betekent dit dat de gecontracteerde tarieven 2015 tussen de 97,50 % en de 94 % van de maximale NZa tarieven vastgesteld zullen worden. Sommige criteria kunnen pas in een later stadium worden vastgesteld. Zoveel mogelijk worden de tariefafspraken op 1 november 2014 geformaliseerd in het budgetformulier. Eventuele tariefswijzigingen die worden afgesproken tussen 1 november 2014 en 15 januari 2015 zullen nog worden meegenomen in de declaratiesystemen. Dit nieuwe tarief kan pas worden geformaliseerd en in de rekenstaten worden vermeld bij de herschikkingsronde in Indien de tarieven aangepast worden tussen 1 november 2014 en 15 januari 2015 dan heeft dit gevolgen voor het beschikbaar gestelde budget. De betreffende zorgaanbieders ontvangen uiterlijk 1 februari 2015 een herziene budgetberekening. Deze wordt geëffectueerd bij de herschikking Aanpassingen van het gehanteerde tarief zijn gedurende 2015 niet meer mogelijk. De tarieven die worden gehanteerd in het CGD zijn leidend. Na de herschikking dienen de tarieven in de rekenstaten gelijk te zijn aan de CGD tarieven. Indien nodig worden correcties in de P vanuit de criteria meegenomen in de nacalculatie. 7.4 Hoe komt de Q tot stand Er is een landelijke taakstelling om in 2015 de intramurale capaciteit verder af te bouwen. Het ministerie van VWS heeft deze taakstelling landelijk vastgesteld op 514 miljoen. Het ministerie van VWS heeft expliciet benoemd dat deze taakstelling op de Q in de voorlopige afspraken verwerkt dient te worden. Bovenstaande betekent dat er in 2015 minder Q ingekocht kan worden dan in De maximale Q per aanbieder wordt bepaald op basis van de extrapolatie van de gerealiseerde productie tot en met juni 2014 (CGD). In hoofdstuk 5.7 is beschreven hoe de reductie van capaciteit tot stand komt. De gecontracteerde Q komt als volgt tot stand: De geëxtrapoleerde productie 2014 MINUS de doorloop van de capaciteitsreductie 2014 naar 2015 MINUS de afbouwafspraken 2015 MINUS de Q van prestaties die in 2015 niet meer tot de Wlz danwel versmalde AWBZ behoren Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 37

38 Het Zorgkantoor dient regionaal voldoende afbouwafspraken te maken, zodat voldaan kan worden aan de extramuraliseringstaakstelling. Mocht blijken dat de afbouwafspraken onvoldoende zijn, dan houdt het Zorgkantoor zich het recht voor om de totaal gecontracteerde Q aan te passen, zodat de regionale contracteerruimte niet overschreden wordt. 7.5 Zorgportfolio (Regionaal) Intramurale zorgaanbieders maken kenbaar bij het indienen van de offerte voor welke ZZP s zij in 2015 op basis van de benodigde kwaliteit en deskundigheid volgens de productspecificatiesin aanmerking willen komen. (zie formulier Voorstel Zorgportfolio ). Doelstelling van het zorgportfolio is om vast te leggen welke zorg de zorgaanbieder wel en welke zorg de zorgaanbieder niet kan leveren. Het zorgportfolio is uitgangspunt voor het inkoopgesprek. De uitkomst wordt vervolgens vastgelegd in het voorlopig budgetformulier. Deze ingevulde range aan ZZP s geldt voor het gehele jaar 2015 en bepaalt welke ZZP s de zorgaanbieder in 2015 kan leveren en mag declareren. Aanvullingen en wijzigingen hierop zijn gedurende het jaar 2015 niet mogelijk. 7.6 Sectorvreemde ZZP s Cliënten kiezen in het algemeen voor een instelling waarbij het voor de cliënt geïndiceerde ZZP is ingekocht. Echter, heeft de cliënt voorkeur voor een zorgaanbieder die niet is gecontracteerd voor het geïndiceerde ZZP, dan kan in overleg met de cliënt bekeken worden of een alternatief sector-eigen ZZP kan worden ingezet. De zorgkantoren hanteren uniforme uitgangspunten bij de vertaling naar een alternatief instellingseigen ZZP. Op basis van deze uitgangspunten is een vertaaltabel opgesteld. De uitgangspunten en de vertaaltabel zijn opgenomen in het in 2015 geldende voorschrift Zorgtoewijzing wat door alle zorgkantoren wordt gehanteerd. De ZZP s voor LVG en SGLVG worden alleen ingekocht bij zorgaanbieders die hiervoor specifiek zijn toegelaten en kunnen onder geen enkele voorwaarde sectorvreemd worden geleverd. Voor andere sectorvreemde ZZP s geldt: Een zorgaanbieder kan de functie behandeling alleen declareren als hij hiervoor is toegelaten en voor het leveren hiervan is uitgerust. De toelating voor de functie behandeling op locatieniveau (AGB-code niveau) is leidend voor de declaratie van het tarief inclusief of exclusief behandeling. Indien een zorgaanbieder in het verleden is toegelaten voor de functie behandeling, maar hiervan geen gebruik heeft gemaakt en niet recentelijk - minimaal het jaar voorafgaand aan de werkelijke inkoop van de functie behandeling aan het Zorgkantoor - heeft aangetoond in staat te zijn de kwaliteit en deskundigheid behorende bij de functie behandeling te kunnen leveren, dan dient de toetsing op de borging van de functie behandeling alsnog door het Zorgkantoor plaats te vinden. In de bijlage van de brief (met kenmerk DLZ A) van de staatssecretaris met kenmerk DLZ B is over sectorvreemde zzp s het volgende opgenomen: Als hoofdregel geldt dat de AWBZ-indicatie in combinatie met de leeftijd leidend is in welk domein (Wlz of AWBZ, Wmo 2015, Zvw of Jeugdwet) de cliënt vanaf 1 januari 2015 valt. Dit geldt ook voor sectorvreemde zzp s. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk is voor cliënten met ggz-c pakket die vanwege hun specifieke zorgbehoefte in een verpleeghuis verblijven. 7.7 Productspecificaties Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 38

39 Deze zijn landelijk vastgesteld, zie bijlage Knelpuntenprocedure Het Zorgkantoor moet binnen de regionale contracteerruimte blijven. Tegelijkertijd bestaat er een zorgplicht. In dit spanningsveld zal zo optimaal mogelijk gebruik worden gemaakt van de beschikbare ruimte. Indien er tekorten ontstaan worden het Ministerie van VWS en de NZa hierover geïnformeerd en heeft het Zorgkantoor de mogelijkheid om de knelpuntenprocedure in te zetten. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 39

40 8. Inkoopmodel Overig (Regionaal) 8.1 Extramurale zorg V&V en GZ Inleiding In 2015 bestaat de mogelijkheid om extramurale zorg te leveren aan verzekerden die een ZZP indicatie hebben. VWS heeft besloten om de extramurale prestaties open te stellen voor contractering in Concreet betekent dit dat het Zorgkantoor productieafspraken kan maken op de oude extramurale prestaties in In 5.3 staat nader toegelicht voor welke cliëntgroepen deze regeling bedoeld is. Budgettair kader Landelijk is er in miljoen beschikbaar voor de inkoop van zorg zonder verblijf binnen de langdurige zorg. Het Zorgkantoor heeft er voor gekozen om dit budgettair kader te oormerken. Dit betekent dat de in 2015 geleverde zorg binnen deze financiële ruimte moet passen. Het Zorgkantoor zal in de 1 ste ronde geen financiële middelen bestemd voor zorg met verblijf gebruiken om zorg zonder verblijf te financieren. P bepaling Aangezien de financiering van extramurale zorg binnen de langdurige zorg vooralsnog een tijdelijk karakter heeft, is er voor gekozen om geen prijsmodel te hanteren. De in 2014 afgesproken prijspercentages zorg zonder verblijf zullen worden gehanteerd. Deze zijn niet onderhandelbaar. NB. In 2014 zijn twee prijspercentages zorg zonder verblijf gehanteerd, afhankelijk van de landelijke tariefkorting op het betreffende product. Deze systematiek blijft in 2015 gehandhaafd. Q bepaling Het is op voorhand niet nauwkeurig te voorspellen hoe veel van welk product iedere aanbieder zal leveren in Het Zorgkantoor beschikt over de actuele gegevens t.a.v. de productie aan verzekerden met een ZZP indicatie. Echter de uitstroom en de instroom zal per aanbieder zeer verschillend zijn. Het Zorgkantoor wil voorkomen dat zorgaanbieders intern gaan schuiven tussen de beschikbare middelen intramurale en extramurale zorg. Bovendien wil het Zorgkantoor onnodige onduidelijkheid bij zorgaanbieders voorkomen. Aanbieders krijgen een budget zorg zonder verblijf ter beschikking gesteld ter hoogte van 70 % van de geextrapoleerde productie geleverd aan verzekerden met een ZZP indicatie (geleverd in functies en klassen) op 1 augustus Er is gekozen voor een omvang van 70 % omdat een uitstroom van cliënten in 2014 en 2015 is voorzien en het Zorgkantoor de mogelijkheid wil behouden om de financiële stromen aan te passen op basis van cliëntstromen in Geld volgt klant Gezien de onvoorspelbaarheid van de productie zorg zonder verblijf 2015 op dit moment, heeft het Zorgkantoor besloten om voor dit onderdeel het geld volgt klant principe nog een jaar toe te passen. Dit betekent dat de gerealiseerde productie zorg zonder verblijf voor financiering in aanmerking komt, mits er voldoende ruimte is binnen de geoormerkte contracteerruimte zorg zonder verblijf. Net als in 2014 zal de uitnutting ten opzichte van de contracteerruimte maandelijks gepubliceerd worden en zal de productie geclickt worden. In de financiële brief die het Zorgkantoor naar verwachting in januari zal publiceren (en die als nadere toelichting onderdeel uitmaakt van het contracteerbeleid) zullen wij meer informatie kunnen verstrekken ten aanzien van de beschikbare ruimte ten opzichte van de Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 40

41 (op dat moment reeds gecontracteerde 70 %). In de financiële brief zal tevens beschreven worden welke spelregels gehanteerd zullen worden indien de contracteerruimte zorg zonder verblijf onvoldoende blijkt te zijn. 8.2 Meerzorg Inleiding Sinds 2014 zijn de kosten voor de levering van meerzorg onderdeel van de contracteerruimte. Het Zorgkantoor heeft besloten om hier als volgt mee om te gaan. Budgettair kader Landelijk is er voor 2015 een bedrag voor de inkoop van Meerzorg vastgesteld. Het Zorgkantoor kiest ervoor het aan de regio toe te kennen bedrag budgettair te oormerken. Dit betekent dat de in 2015 geleverde zorg binnen deze financiële ruimte moet passen. Het Zorgkantoor zal in beginsel geen verschuiving naar andere onderdelen toepassen. Gezien de historische overschrijding van de Meerzorg budgetten is de verwachting van het Zorgkantoor dat de financiële kaders te krap zullen zijn. Budgetberekening Het beschikbare budget voor Meerzorg per aanbieder is in basis gelijk aan het afgesproken budget Meerzorg in de eerste ronde productieafspraken Indien het beschikbare budgettair kader 2015 lager is dan de optelsom van de berekende budgetten van alle aanbieders, dan zal dit via een generieke korting gecorrigeerd worden. Indien het beschikbare budgettair kader hoger is dan de optelsom van de berekende budgetten van alle aanbieders, dan zal dit via een generieke verhoging gecorrigeerd worden. Bovenstaande betekent dat er geen ruimte is tot ophoging van de beschikbare budgetten per aanbieder bij de herschikking 2015, tenzij een of meerdere aanbieders dusdanige onderproductie hebben dat er tussen aanbieders onderling herschikt kan worden. Aangezien het Zorgkantoor de Meerzorg als apart onderdeel van de contractering beschouwt, is het aanbieders niet toegestaan om intern te schuiven van of naar Meerzorg vanuit de andere gecontracteerde onderdelen. 8.3 Langdurige GGZ Inleiding Zoals gecommuniceerd door de staatssecretaris in brief DLZ koopt het Zorgkantoor per zorg in voor cliënten met een ZZP GGZ-b indicatie. Deze cliënten dienen in het bezit te zijn van geldige indicatie per Zij stromen per het nieuwe jaar rechtstreeks de Wlz in. Budgettair kader Landelijk is er voor 2015 een bedrag voor de inkoop van langdurige GGZ vastgesteld. Het Zorgkantoor kiest ervoor het aan de regio toe te kennen bedrag budgettair te oormerken. Dit betekent dat de in 2015 geleverde zorg binnen deze financiële ruimte moet passen. Het Zorgkantoor zal in beginsel geen verschuiving naar andere onderdelen toepassen. P bepaling De in 2014 afgesproken prijspercentages voor langdurige GGZ worden gehanteerd. Deze zijn niet onderhandelbaar. Q bepaling De Q wordt door het Zorgkantoor vastgesteld aan de hand van het aantal cliënten in zorg op peildatum 1 augustus Dit is niet onderhandelbaar. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 41

42 Budgetberekening Op basis van de prijspercentages 2014 en het aantal cliënten in zorg op de peildatum zal het Zorgkantoor het beschikbare budget vaststellen per aanbieder die hiervoor in aanmerking komt. De optelsom van de beschikbare budgetten is gelijk aan het budgettair kader. Indien het beschikbare budgettair kader lager is dan de optelsom van de berekende budgetten van alle aanbieders, dan zal dit via een generieke korting op de Q gecorrigeerd worden. Indien het beschikbare budgettair kader hoger is dan de optelsom van de berekende budgetten van alle aanbieders, dan zal dit via een generieke verhoging op de Q gecorrigeerd worden. Bovenstaande betekent dat er in principe geen ruimte is tot ophoging van de beschikbare budgetten per aanbieder bij de herschikking 2015, tenzij een of meerdere aanbieders dusdanige onderproductie hebben dat er tussen aanbieders onderling herschikt kan worden. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 42

43 9. Nieuwe zorgaanbieders (landelijk en regionaal) 9.1 Soort aanbieders (Landelijk) Zorgkantoren differentiëren bij de zorginkoop tussen bestaande zorgaanbieders en nieuwe zorgaanbieders. Daarbij wordt het volgende onderscheid gehanteerd Bestaande aanbieders (Landelijk) Zorgkantoren onderscheiden twee typen zorgaanbieders: bestaand en nieuw, indien uw inschrijving onder zowel bestaand als nieuw valt, dan valt u onder type nieuw. Een bestaande zorgaanbieder heeft voor 2014: met het Zorgkantoor van de regio waarvoor hij voor 2015 wil inschrijven, een overeenkomst voor de levering van AWBZ zorg en/of een productieafspraak en heeft daadwerkelijk productie geleverd ten laste van de contracteerruimte van datzelfde Zorgkantoor of met het Zorgkantoor van de regio waarvoor hij voor 2015 wil inschrijven, een productieafspraak ten laste van de contracteerruimte van datzelfde Zorgkantoor waarbij het budget is overgeheveld naar een ander Zorgkantoor of een historisch budget bij Zorgkantoor X voor het leveren van zorg in regio Y van Zorgkantoor Y waarvoor hij voor 2015 wil inschrijven, waarbij Zorgkantoor X voor 2015 instemt met overheveling van budget naar de contracteerruimte van Zorgkantoor Y Nieuwe aanbieders (Landelijk) Zorgkantoren onderscheiden de volgende typen nieuwe zorgaanbieders, indien uw inschrijving onder zowel Nieuw in de regio als Nieuw intramuraal valt, dan geldt de categorie Nieuw intramuraal. Geheel nieuw: zorgaanbieders die voor 2014 geen overeenkomst hebben met enig Zorgkantoor. Zorgaanbieders die in 2014 als onderaannemer hebben gewerkt of alleen zorg hebben geleverd die door cliënten met een PGB is ingekocht, worden ook beschouwd als geheel nieuw. Nieuw in de regio: zorgaanbieders die voor 2014 een overeenkomst voor levering van zorg hebben met Zorgkantoor X in regio X en ook daadwerkelijk productie leveren, maar die geen overeenkomst hebben met Zorgkantoor Y in regio Y voor dezelfde zorg als geleverd in regio X, en willen inschrijven in regio Y voor dezelfde zorg als in regio X. Nieuw intramuraal (incl. VPT): zorgaanbieders die voor 2014 voor alleen extramurale zorgprestaties een overeenkomst hebben met enig Zorgkantoor (ongeacht de regio), die willen inschrijven om intramurale zorg (inclusief VPT) te gaan leveren. 9.2 Toetsingskader nieuwe zorgaanbieders (Landelijk) In deze paragraaf wordt het toetsingskader voor nieuwe zorgaanbieders toegelicht. De volgende onderdelen komen aan bod: Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 43

44 bestuursverklaring; aanvullende eisen Bestuursverklaring (Landelijk) Voor geheel nieuwe zorgaanbieders geldt dat zij de bestuursverklaring moeten invullen en aantonen dat zij aan een aantal voorwaarden uit de bestuursverklaring voldoen, zoals bijvoorbeeld het toesturen van het uittreksel KvK, maar ook statuten, toelating etc. Voor zorgaanbieders nieuw in de regio geldt dat de zorgaanbieder de bestuursverklaring moet invullen en moet aangeven dat hij beschikt over een overeenkomst met een ander Zorgkantoor voor Er is geen onderbouwing of aanleveren van gegevens nodig, zorgkantoren regelen dat onderling. In de bestuursverklaring wordt gevraagd aan te geven met welk(e) zorgkanto(o)r(en) een overeenkomst is afgesloten. Zorgkantoren nemen met elkaar contact op om de inschrijving van de nieuwe zorgaanbieder te bespreken en te vragen of er inderdaad al een overeenkomst is en of er punten zijn die de aandacht behoeven. De uitkomst van dit contact is eenduidig, de zorgaanbieder voldoet aan de betreffende eisen voor alle regio s of voor geen van de regio s. Of het Zorgkantoor daadwerkelijk een overeenkomst aanbiedt is afhankelijk van diens beoordeling van het ondernemingsplan en in relatie tot de regionale behoefte en het soort inkoopprocedure dat wordt gevoerd. Pas als het Zorgkantoor een productieafspraak maakt met de zorgaanbieder, biedt het Zorgkantoor de zorgaanbieder een overeenkomst aan. Voor zorgaanbieders nieuw intramuraal geldt dat de zorgaanbieder de bestuursverklaring moet invullen en aan een aantal aanvullende voorwaarden zal moeten voldoen die hieronder zijn aangegeven. NB regionaal: met betrekking tot deze aanvullende voorwaarden, gaat het Zorgkantoor zoveel mogelijk uit van reeds bestaande gegevens Aanvullende eisen (Landelijk) Aanvullende eisen geheel nieuwe zorgaanbieders. Geheel nieuwe zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst met een Zorgkantoor dienen te voldoen aan de volgende aanvullende voorwaarden (de voorwaarden zijn cumulatief): Nieuwe zorgaanbieders dienen over een Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen te overleggen (VOG RP). De VOG RP is randvoorwaardelijk voor het aangaan van een overeenkomst. Ook bestaande zorgaanbieders dienen deze in bezit te hebben voor de overeenkomst wordt aangegaan. Indien de zorgaanbieder de VOG RP nog niet in bezit heeft maar al wel de aanvraag heeft ingediend toont de zorgaanbieder bij het indienen van de offerte aan dat de aanvraag voor de VOG RP is gedaan. Hierover worden afspraken met het Zorgkantoor gemaakt. Nieuwe zorgaanbieders overleggen bij inschrijving, een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 januari 2014) en de statuten van de inschrijvende zorgaanbieder. Nieuwe zorgaanbieders overleggen bij inschrijving een Toelating WTZi voor de prestatie(s) waar ze zich voor inschrijven voldoen aantoonbaar aan de vereisten voor deze toelating. Nieuwe zorgaanbieders hebben zelf zorgverlenend personeel in loondienst en zetten hun productiebudget niet grotendeels door aan onderaannemers. Nieuwe zorgaanbieders beschikken over voldoende gekwalificeerd zorgverlenend personeel, (zoals beschreven is in de productspecificaties zowel van toepassing voor ZZP als VPT), de geleverde zorg wordt uitsluitend door gekwalificeerd personeel Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 44

45 geleverd. De geleverde zorg voldoet aan de eisen en voorwaarden zoals gesteld in de vigerende beleidsregels, de productspecificaties en tenminste aan hetgeen binnen de kring van beroepsbeoefenaren gebruikelijk is Nieuwe zorgaanbieders voldoen op 1 januari 2015 aan de onderdelen "Zorglevering" en "Kwaliteitssystemen" zoals opgenomen in de Overeenkomst 2015 zorgkantoor zorgaanbieder AWBZ (respectievelijk artikel 1 en artikel 12 van deel III van de overeenkomst). Nieuwe zorgaanbieders krijgen zes maanden na aanvang van de overeenkomst de tijd om te voldoen aan de eis rondom het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek. Nieuwe zorgaanbieders dienen in het verleden geen onderwerp te zijn geweest van een (fraude)onderzoek of strafrechtelijk onderzoek door een Zorgkantoor, de FIOD of een andere toezichthoudende instantie zoals IGZ, met als uitkomst het oordeel dat de zorgaanbieder tekort geschoten is in de nakoming van op hem rustende verplichtingen Aanvullende voorwaarden geheel nieuwe zorgaanbieders en zorgaanbieders nieuw voor de regio en zorgaanbieders nieuw intramuraal. Alle typen nieuwe zorgaanbieders overleggen bij inschrijving een ondernemingsplan dat voldoet aan de eisen zoals beschreven bij paragraaf Aanvullende voorwaarden zorgaanbieders nieuw intramuraal Zorgaanbieders nieuw intramuraal overleggen bij inschrijving een Toelating WTZi, waaruit blijkt dat zij verblijf met of zonder behandeling mogen leveren en voldoen aantoonbaar aan de vereisten voor deze toelating. 9.3 Contractering nieuwe aanbieders (Landelijk) Eisen Ondernemingsplan Van de geheel nieuwe zorgaanbieders, de zorgaanbieders nieuw in de regio en de zorgaanbieders nieuw intramuraal, wordt verlangd dat zij een ondernemingsplan indienen dat ten tijde van de sluiting van de inschrijving, niet ouder is dan 12 maanden. Ook moet het gericht zijn op een onderneming die zorg in natura biedt waarop uit hoofde van de AWBZ, een aanspraak bestaat. Het ondernemingsplan van de inschrijvende zorgaanbieder dient betrekking te hebben op verlening van die zorg in de regio alsmede in de sector waar die onderneming zich voor inschrijft. Een volledig ondernemingsplan bestaat uit een aantal onderdelen. In onderstaande tabel staat per type nieuwe zorgaanbieder vermeld, welke onderdelen in het ondernemingsplan moeten worden uitgewerkt. In het ondernemingsplan dient de zorgaanbieder duidelijk aan te geven onder welk type zorgaanbieders zijn organisatie behoort. Tabel 1. Onderdelen ondernemingsplan voor (deels) nieuwe zorgaanbieders Organisati e inrichting Missie en strategie Omgevings analyse Bedrijfspl an Marketing plan Nieuwe aanbieder V V V V V V Financieel plan Nieuw in de regio V V Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 45

46 Nieuw intramura al V 1 V V V 2 1 Voor dit onderdeel geldt dat alleen moet worden aangetoond dat de levering van zorg wordt geleverd door voldoende gekwalificeerd personeel. 2 Voor dit onderdeel geldt dat alleen de investeringsbegroting een realistische omzet prognose en de resultaatrekening moeten worden opgeleverd. Hieronder is een toelichting op de afzonderlijke onderdelen van het ondernemingsplan opgenomen. Indien een nieuwe zorgaanbieder een ondernemingsplan indient dat incompleet is volgens bovenstaande tabel en/of niet volledig voldoet aan de hierna beschreven eisen, dan wordt die zorgaanbieder van verdere deelname uitgesloten. 1. Organisatie-inrichting Van nieuwe zorgaanbieders wordt verlangd dat zij in het ondernemingsplan beschrijven: aanwezigheid, tenaamstelling en samenstelling Raad van Bestuur of directie; aanwezigheid, tenaamstelling en samenstelling van onafhankelijk, statutair geborgd toezichthoudend orgaan (bijvoorbeeld Raad van Toezicht); aanwezigheid, tenaamstelling en samenstelling onafhankelijke klachtencommissie en cliëntenraad; implementatie van de Zorgbrede Governancecode; levering van de zorg door voldoende gekwalificeerd personeel; toelichting op een eventuele holding- of concernconstructie. 2. Missie en strategie Dit onderdeel is een korte beschrijving van de algemene bedrijfsdoelstelling en bevat: de algemene doelstelling (doelgroep, de behoefte van de potentiële cliënt die de zorgaanbieder gaat vervullen en de manier waarop dat gebeurt); beschrijving van de te leveren producten en diensten; de bedrijfsactiviteit (wat gaat er concreet gebeuren); de kwantitatieve vertaling (omzet, winst, cliënten, marktaandeel); de kwalitatieve vertaling (de bedrijfsfilosofie, te hanteren methodieken en de door de sector geldende kwaliteitsstandaarden). 3. Omgevingsanalyse De omgevingsanalyse resulteert in een duidelijk beeld van alle factoren die wel van invloed zijn op het bedrijfsplan, maar waar door de organisatie geen directe invloed op kan worden uitgeoefend. De volgende onderwerpen kunnen hierbij benoemd worden: De (toekomstige) rol en/of functie in samenwerkingsverbanden waaraan de nieuwe zorgaanbieder reeds deelneemt of gaat deelnemen. Op welke wijze gaat de nieuwe zorgaanbieder samenwerking zoeken met bijvoorbeeld gemeenten, ketenpartners, andere zorgaanbieders? Concurrenten: wie wordt gezien als de (grootste) concurrent, hoe ziet de marktverdeling er volgens de nieuwe zorgaanbieder uit, welk aandeel denkt de nieuwe zorgaanbieder te kunnen verwerven? 4. Bedrijfsplan Een adequaat ondernemingsplan dat voldoet aan de richtlijnen van de Kamer van Koophandel en waaruit daarnaast tenminste blijkt: welke zorgprestaties de zorgaanbieder wil gaan leveren; waar de zorgaanbieder deze zorgprestaties wil gaan leveren; op welke doelgroep deze zorg zich richt; voor welke leemte in het huidige zorgaanbod, in de regio waar de zorgaanbieder offreert, de zorgaanbieder een adequaat aanbod biedt; op welke wijze het geoffreerde aanbod zich onderscheidt van andere zorgaanbieders; Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 46

47 hoe de zorgaanbieder gaat zorgen voor een snelle en juiste administratieve afhandeling conform AWBZ -eisen voor zorg in natura. 5. Marketingplan Een marketingstrategie uitgewerkt in een apart strategisch marketingplan waarbij de missie en visie van een onderneming worden vertaald naar een strategie. Onderwerpen die hier beschreven kunnen worden zijn: Hoe bereik je de doelgroep? Plaats: op welke fysieke plaats of in welke omgeving de dienst wordt geleverd, en met welke bestemming (bijvoorbeeld zorg in de wijk)? 6. Financieel plan In het financiële plan worden verschillende financiële onderdelen van de startende zorgaanbieder behandeld. Zorgkantoren verwachten hierbij een solide, goed onderbouwd en beargumenteerd financieel plan, dat duidelijk en helder inzicht verschaft in de onderneming. Gebruik hiervoor de formats van de Kamer van Koophandel. Een aantal onderdelen moet hierbij helder en duidelijk zijn uitgewerkt: een investeringsbegroting; een realistische omzetprognose; een balans; een liquiditeitsprognose; een resultatenrekening. Voor zorgaanbieders nieuw in de regio bestudeert het Zorgkantoor de jaarrekening van het voorafgaande jaar (de zorgaanbieder hoeft dit niet mee te sturen) Minimale omvang nieuwe aanbieders (Regionaal) Om de ontwikkeling van het zorgaanbod en de zorgvraag in kaart te brengen voert het zorgkantoor van Zorg en Zekerheid jaarlijks een marktanalyse uit. In het kort kan worden geconcludeerd dat met de huidige ingekochte capaciteit voldoende invulling wordt gegeven aan de zorgvraag die in 2015 binnen de AWBZ geleverd dient te worden. Deze analyse wordt ondersteund door een op 4 juni 2014 gepubliceerd document van de NZa, getiteld: Monitor continuïteit van de zorg. Ook uit deze analyse blijkt dat er geen witte vlekken zijn te verwachten binnen de zorgkantoorregio s van Zorg en Zekerheid. Het zorgkantoor voorziet wel een steeds belangrijker wordende rol van de inzet van het Volledig Pakket Thuis (VPT), zowel in het kader van de reguliere AWBZ-zorg als voor overbruggingszorg. In Paragraaf 5.35 wordt het VPT nader omschreven. Ondanks de stimulerende maatregelen die de afgelopen drie jaar zijn geboden door het zorgkantoor hebbenheeft een beperkt aantal bestaande aanbieders hierop ingespeeld te spelen door een groot aantal VPT-plaatsen te bieden in de regio( s) van het zorgkantoor. Om voornoemde redenen heeft het zorgkantoor besloten mogelijkheden te bieden voor nieuwe aanbieders tot het leveren van alleen VPT. Hiervoor zijn de landelijke definities van toepassing voor nieuwe aanbieders, deze zijn vermeld in Paragraaf De zoals in Paragraaf omschreven nieuwe zorgaanbieder dient in het ondernemingsplan aan te tonen dat een minimale omzet VPT (per regio) van , - in het eerste jaar reëel is. 9.4 Financiering (Regionaal) Voor de aanbieders betiteld als Geheel nieuw (1) en Nieuw in de regio (2) zoals benoemd in geldt dat er een kavel van maximaal ter beschikking wordt gesteld. Voor aanbieders die vallen onder de categorie Nieuw intramuraal (incl. VPT) (3), maakt het zorgkantoor Zorg en Zekerheid in financiering een onderscheid tussen reeds door Zorg en Zekerheid gecontracteerde extramurale aanbieders (3A) en extramurale aanbieders van Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 47

48 buiten de regio s van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid (3B). Het type 3B neemt deel aan het kavel, waar types 1 en 2 ook in vallen. Het type 3A wordt gefinancierd vanuit de regionale contracteerruimte. Er is geen verschil in inhoudelijke beoordeling tussen de types 3A en 3B, beide types moeten aan dezelfde eisen voldoen. Voor reeds door het zorgkantoor Zorg en Zekerheid gecontracteerde extramurale aanbieders geldt: indien u als extramurale aanbieder een afspraak voor VPT heeft, geldt dat u ook daadwerkelijk productie VPT dient te moeten hebben geleverd om als bestaande intramurale aanbieder aangemerkt te worden. U dient dan in 2014 minstens 3 maanden aaneengesloten VPT te hebben geleverd aan minimaal 2 cliënten. Dit dient u aan te tonen in uw offerte. Indien u hier niet aan voldoet wordt u beschouwd als nieuwe aanbieder. Voor aanbieders type 3A geldt dat indien zij gecontracteerd worden voor VPT zo vroeg mogelijk duidelijkheid krijgen over de beschikbare financiële ruimte doch uiterlijk in de financiële brief die in januari verzonden wordt. Dit omdat op dit moment de financiële kaders nog niet duidelijk zijn. Gezien de wijzigingen van het ministerie van VWS rondom het VPT beleid kan ten tijde van publicatie op 1 augustus 2014 het prijspercentage voor het product VPT voor nieuwe aanbieders nog niet bekend worden gemaakt (Zie pre-ambule). Deze prijs wordt z.s.m. bekend gemaakt, afhankelijk van landelijk overleg. Deze prijs is niet onderhandelbaar. Afhankelijk van het totaal aantal nieuwe aanvragen voor het leveren van VPT in de regio( s) A&M en/of ZHN zal het beschikbare budget verdeeld worden over aanbieders waarmee het zorgkantoor per 2015 een contract voor VPT sluit. Wanneer we bovenstaande tekst schematisch weergeven ziet dit er als volgt uit: Type Landelijke tekst Regionale aanvulling Financiering 1 Geheel nieuw Zorgaanbieders die voor 2014 geen overeenkomst hebben met enig zorgkantoor. Zorgaanbieders die in 2014 als onderaannemer hebben gewerkt of allen zorg hebben geleverd die door cliënten met een PGB is ingekocht worden ook Geen Kavel 2 Nieuw in de regio 3 Nieuw intramura al (incl. VPT) beschouwd als geheel nieuw. Zorgaanbieders die voor 2014 een overeenkomst voor levering van zorg hebben met zorgkantoor X in regio X en ook daadwerkelijk productie leveren, maar die geen overeenkomst hebben met zorgkantoor Y in regio Y voor dezelfde zorg als geleverd in regio X, en in willen schrijven in regio Y voor dezelfde zorg als in regio X. Zorgaanbieders die voor 2014 voor alleen extramurale zorgprestaties een overeenkomst hebben met enig zorgkantoor (ongeacht de regio) die willen inschrijven om intramurale zorg (inclusief VPT) te gaan leveren. We wensen alleen nieuw VPT aanbod te contracteren. De aanbieder zou dan in regio X ook VPT moeten leveren. A: Reeds gecontracteerd door Zorg en Zekerheid B Niet gecontracteerd door Zorg en Zekerheid Kavel A: contracteerruimte B: Kavel 9.5 Selectie en gunning (Regionaal) Eerste selectie (Regionaal) De eerste selectie van nieuwe aanbieders vindt plaats op basis van het toetsingskader nieuwe aanbieders hoofdstuk 9.2. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 48

49 Aanbieders die niet voldoen aan 1 of meerdere van de toetsingscriteria worden uitgesloten van deelname. Bij gelijke geschiktheid op bovenstaande punten behoudt het Zorgkantoor zich het recht voor om de zorgaanbieder te contracteren die qua aanbod het beste aansluit bij de visie van het Zorgkantoor en de situatie in de regioen passend binnen de grootte van het kavel nieuwe aanbieders Tweede selectie (Regionaal) De aanbieders die in de eerste selectie positief zijn beoordeeld zullen nader worden gescreend. Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat het voldoen aan alle wet- en regelgeving binnen de zorg complex is. Dit heeft verschillende malen tot een gedwongen beëindiging van de zorgverlening geleid. Deze discontinuïteit is zeker niet in het belang van de cliënt. Voor een inschatting van de levensvatbaarheid van zorgaanbieders en om continuïteit van zorg zo veel mogelijk te garanderen, hanteert het Zorgkantoor een preventieve screening. Voor alle nieuwe zorgaanbieders geldt daarbij dat zij gescreend worden op: - Financiële historie; - Good Governance Code; - Algemene screening op goed gedrag. Een negatieve uitkomst van de screening leidt tot uitsluiting van deelname. Bij een positieve uitkomst komt de aanbieder in aanmerking voor contractering bij het Zorgkantoor en volgt een inkoopgesprek met het Zorgkantoor Gunning (Regionaal) Het gegunde bedrag geldt als budget Bij gunning wordt in eerste instantie gekeken naar het geoffreerde bedrag, met een maximum van de perceelomvang. Indien het Zorgkantoor het door de zorgaanbieder genoemde bedrag niet reëel acht, heeft zij de discretionaire bevoegdheid om dit bij gunning eenzijdig naar beneden bij te stellen. Ook behoudt het Zorgkantoor zich het voorrecht om wanneer het totale gevraagde bedrag van het aantal geschikte aanbieders het maximum van het kavel overschrijdt, de aanbieder een voorstel te doen voor een lager budget. Indien nieuwe aanbieders meer produceren dan het initieel toegekende budget, is deze overproductie voor eigen risico. Indien er middelen in het kavel nieuwe aanbieders onbenut blijven, bijvoorbeeld door onderbenutting van een andere nieuwe aanbieder, worden de resterende middelen verdeeld. 9.6 Onderaanneming (Regionaal) Definitie Het Zorgkantoor definieert een onderaannemer als een persoon of organisatie die in opdracht van de door het Zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder, zonder voor hem in dienst te zijn, het aangenomen werk geheel of gedeeltelijk uitvoert tegen een vastgestelde prijs. Bij onderaanneming sluiten wij uitzendbureaus uit van deze definitie. In voorgaande jaren is gebleken dat onderaannemerschap niet zonder meer zonder risico is, omdat de kwaliteit van zorg minder zichtbaar is dan bij directe contractpartijen. Het Zorgkantoor wijst er in deze paragraaf nadrukkelijk op dat alle eisen voor zorgaanbieders onverkort gelden voor hun onderaannemers. De door het Zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder controleert en ziet toe op: - de kwaliteit van de geleverde zorg door haar onderaannemers; - de doelmatige en rechtmatige besteding van de AWBZ-gelden. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 49

50 Zo moeten cliënten die zorg krijgen van een onderaannemer een beroep kunnen doen op een klachtenregeling of een privacyregeling, het opleidingsniveau moet voldoen aan de eisen zoals in de productvoorwaarden staat omschreven, cliënten moeten toegang hebben tot de cliëntenraad, cliënten worden meegenomen in het cliëntwaarderingsonderzoek etc. Bij onderaannemerschap moet de zorgaanbieder het formulier onderaannemerschap (zie bijlage 2 van de bestuursverklaring) aanleveren bij de offerte. Het Zorgkantoor verwacht bovendien dat de zorgaanbieder alle kwaliteitseisen bij zijn onderaannemers heeft geborgd. Het Zorgkantoor kan steekproefsgewijs controleren of de geleverde zorg aan alle vereisten voldoet. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 50

51 Bijlage 1 Uniforme aanscherping Beleidsregels (Landelijk) Uniforme aanscherpingen landelijke beleidsregels Om recht te doen aan de rol die zorgkantoren hebben, namelijk het inkopen van voldoende, kwalitatief verantwoorde en doelmatige zorg, stellen zorgkantoren eisen aan specifieke zorg. In enkele gevallen zijn de gevraagde eisen aan zorg scherper dan beschreven in de NZa beleidsregels. Aangezien zorgkantoren deze aanvullende eisen collectief stellen, is het wenselijk dat deze landen in de beleidsregels. De NZa is hiertoe verzocht. Voor afwezigheidsdagen is een maximum gesteld omwille van meer doelmatige zorgverlening en gepast gebruik. Het NZa beleid rondom afwezigheid ten aanzien van verblijf zonder behandeling (voor alle sectoren) is erg ruim, afwezigheid kan in die gevallen volgens de NZa beleidsregel immers onbeperkt worden gedeclareerd. Wij stellen dat de toeslag voor epilepsiezorg, invasieve en non-invasieve beademingszorg en observatiezorg geleverd dient te worden door instellingen met deze expertise. De hieronder beschreven kwaliteitsvoorwaarden zijn daarbij randvoorwaardelijk om de toeslag te kunnen declareren. Uniforme aanscherping afwezigheidsdagen (CA ) In aanvulling op de beleidsregel geldt voor afwezigheid het volgende: Voor zorgaanbieders die zijn toegelaten voor verblijf en/of verblijf met behandeling van verzekerden, met een somatische/psychogeriatrische aandoening of beperking of met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken tarief: Afwezigheid door tijdelijke opname in een andere instelling zijnde: een verblijfplaats met behandeling komend van een verblijfplaats zonder behandeling een ziekenhuis een revalidatiecentrum een GGZ verblijf met behandeling in de Zvw. Hiervoor geldt een periode van maximaal 3 maanden met de mogelijkheid voor verlenging van 3 maanden. Deze verlenging moet worden aangevraagd bij het Zorgkantoor. Dit kan alleen als er perspectief is voor terugkeer naar de oorspronkelijke verblijfssetting binnen een termijn van 3 maanden met eventuele verlenging met 3 maanden. Tijdelijke afwezigheid van een cliënt door vakantie: Met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt, met een maximum van 42 dagen op jaarbasis. Hierin tellen de weekenddagen in de aaneengesloten vakantieperiode mee. Tijdelijke afwezigheid door vakantie voor cliënten die als leerling voor dagonderwijs staan ingeschreven en dit onderwijs ook daadwerkelijk volgen: Met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de cliënt tot een maximum van de wettelijke vakantieduur. Dit is een maximum van 12 weken. Hierin tellen de weekenddagen in de aaneengesloten vakantieperiode mee. Het aantal weekenden per jaar dat weekendverlof kan worden opgenomen is niet gemaximeerd. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 51

52 Uniforme aanscherping toeslag epilepsie (CA ) De zorg wordt geleverd door een instelling die het volledige spectrum aan epilepsiezorg op een kwalitatief toereikend niveau aanbiedt; hiertoe behoort ook gespecialiseerd onderwijs voor epilepsie; De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die zowel derdelijns klinische, als langdurige epilepsiezorg levert en daarmee een landelijke functie voor deze specifieke doelgroep vervult; De zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die voortdurend wetenschappelijk onderzoek verricht op het gebied van epilepsie, in samenwerking met academische partners. De zorgaanbieder heeft geborgd dat de resultaten en recente ontwikkelingen in de klinische en langdurige zorg worden geïmplementeerd; Alle medewerkers die directe cliëntcontacten (kunnen) hebben (dus zowel zorgverlenend als niet zorgverlenend personeel) zijn toegerust om adequaat te handelen in relatie tot de specifieke doelgroep. Uniforme aanscherping toeslag invasieve beademing (CA ) Het personeel dient zowel bekwaam als snel (volgens veldnorm) bij de apparatuur beschikbaar te zijn; Deze prestatie met bijbehorende tariefafspraak is zowel van toepassing op de planbare als de niet planbare inzet van personeel. De invasieve beademing dient 24uur per dag beschikbaar te zijn inclusief waarborg van technische veiligheid; Cliëntkenmerk: cliënten die zijn aangewezen op invasieve ofwel tracheostomale beademing (dus niet de non-invasieve beademing); Grondslag indicatie: LG, VG SOM en PG: Gezien het medisch-specialistische karakter van deze toeslag kan deze zorg alleen worden geleverd waar (behandeling) wordt geboden. Dit wordt zoveel als mogelijk geclusterd geleverd. Er zijn aantoonbaar contacten met medisch specialisten en zowel het centrum voor thuisbeademing (CTB); De zorgaanbieder conformeert zich aan de Veldnorm Chronische Beademing; Het personeel dat betrokken is bij de invasieve beademing van cliënten is hiertoe aantoonbaar geschoold. Bij scholing is één van de vier centra voor thuisbeademing betrokken; De organisatie heeft kennis en kunde continu paraat en maakt deze specialistische functie bekend op haar website en in het foldermateriaal; Binnen de afdeling of het Multidisciplinair Team is een vaste aandachtfunctionaris voor invasieve beademing; Samenwerking met nabij gelegen ziekenhuis voor snel reageren in crisissituaties. Uniforme aanscherping toeslag non-invasieve beademing (CA ) Veiligheid van de cliënt met zijn beademingssysteem moet te allen tijde gegarandeerd zijn; Het alarmeringssysteem dient onderscheid te kunnen maken tussen cliëntvraag en het (beademings)apparaat/alarm; De bekabeling (inclusief hoofdkabel) moet beveiligd zijn waardoor kabelbreuk geen uitval van apparatuur veroorzaakt; Het personeel dient zowel bekwaam als beschikbaar (volgens veldnorm) te zijn bij het apparaat. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 52

53 Er zijn aantoonbaar contacten met medisch specialisten en het centrum voor thuisbeademing (CTB) en de zorgaanbieder conformeert zich aan de Veldnorm Chronische Beademing; Samenwerking met nabij gelegen ziekenhuis voor snel reageren in crisissituaties. Uniforme aanscherping toeslag observatie (CA ) De zorgaanbieder verzorgt voor deze functie een regionaal aanbod; Bij cliënten die worden opgenomen op een observatieplaats is vastgesteld dat observatie uitsluitend kan plaatsvinden binnen een klinische setting. In algemene zin heeft ambulante observatie de voorkeur; In de indicatie van de cliënt is opgenomen dat observatie en diagnostiek noodzakelijk zijn. De zorgaanbieder heeft criteria ontwikkeld op basis waarvan een cliënt opgenomen wordt op een observatieplaats; Observatie vindt in eerste instantie plaats binnen een periode van een half jaar of korter. Deze periode kan eventueel verlengd worden met drie maanden tot in totaliteit maximaal een jaar observatie; Zorgaanbieders met wie een observatietoeslag wordt afgesproken, beschikken over voldoende deskundigheid om observatie en diagnostiek te kunnen uitvoeren; De behandelaar is eindverantwoordelijk voor het observatieproces en het resultaat van de observatie in de vorm van een observatierapport (en behandeladvies). De begeleiding van de cliënt binnen de observatieplaatsen en het uitvoeren van taken t.a.v. het observatieproces vindt plaats door medewerkers op HBO niveau. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 53

54 Bijlage 2 productspecificaties (Landelijk) Productspecificaties Zorgkantoren hanteren gezamenlijk productspecificaties voor zorgzwaartepakketten (ZZP s) ten behoeve van de zorginkoop De productspecificaties ZZP zijn een aanvulling op bestaande kwaliteitseisen die door het veld zijn afgesproken. Deze kwaliteitseisen zijn niet altijd specifiek genoeg voor het maken van afspraken over de te leveren zorg conform ZZP s. Daarom hebben zorgkantoren voor bepaalde ZZP s productspecificaties opgesteld, waarmee vooraf heldere afspraken over kwaliteit van zorg kunnen worden gemaakt. Zo hechten zorgkantoren bijvoorbeeld grote waarde aan deskundigheid van personeel, het nemen van verantwoordelijkheid en het werken volgens procesbeschrijvingen en protocollen. De specificaties zijn behulpzaam bij het contact tussen Zorgkantoor en zorgaanbieder t.a.v. de kwaliteit van de in te kopen en te leveren ZZP s. Deze productspecificaties zijn gebaseerd op de kennis die we momenteel van de AWBZ hebben. Deze zijn derhalve nog onder voorbehoud. Wet en regelgeving Zowel zorgkantoren als zorgaanbieders zijn verplicht om aan de landelijke wet- en regelgeving te voldoen, onder meer door: prestatiebeschrijvingen ZZP zoals vastgelegd in beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); afbakening van aanspraken door het Zorginstituut Nederland; kwaliteitsnormen van de IGZ, inclusief bouwkundige eisen; wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Rekening houdend met de huidige wet- en regelgeving, zijn de productspecificaties ZZP 2015 geformuleerd. Deze worden door alle zorgkantoren gehanteerd en als bijlage bij de inkoopdocumenten 2015 gevoegd. De specificaties zijn behulpzaam bij het contact tussen Zorgkantoor en zorgaanbieder over de kwaliteit van de in te kopen en te leveren ZZP s. Cliëntkeuze Om het cliëntenperspectief te benadrukken volgen zorgkantoren het Besluit Zorgplanbespreking AWBZ-zorg en stellen zij een aantal algemene voorwaarden aan instellingen met wie zij een ZZP-afspraak maken: Het zorgplan wordt met de cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger opgesteld. Bij het vaststellen van een zorgplan is de wens van de cliënt het uitgangspunt. Het zorgplan wordt twee keer per jaar met de cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger besproken. Bijstellingen en veranderingen in het zorgplan worden schriftelijk vastgelegd. De zorg wordt conform het gemaakte zorgplan geboden. Behandeling Voor het verlenen van intramurale zorg dient een zorgaanbieder te beschikken over een toelating (art. 5 WTZi). In de toelating wordt onderscheid gemaakt tussen: verblijf met behandeling; verblijf zonder behandeling. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 54

55 De toelating vermeldt het aantal verblijfsplaatsen met en zonder behandeling. De bekostiging van de zorgaanbieder is afhankelijk van de toelating die de zorgaanbieder heeft op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) én de indicatie van de cliënt én de productieafspraak die is gemaakt. Indien een zorgaanbieder geen toelating heeft voor verblijf én behandeling, wordt de component behandeling van een ZZP niet op grond van de AWBZ bekostigd, maar kan een beroep worden gedaan op de Zvw. In de tarieven van de zorgzwaartepakketten (exclusief behandeling) is wel rekening gehouden met de bekostiging van beperkte inzet van behandelaars op de achtergrond. De behandeling wordt gefinancierd uit de AWBZ, indien: 1. de zorgaanbieder is toegelaten voor behandeling; 2. de cliënt een indicatie voor behandeling heeft; 3. de zorgaanbieder een productieafspraak voor ZZP s inclusief behandeling heeft gemaakt; De behandelcomponent heeft betrekking op zowel behandeling artikel 8 van het Besluit zorgaanspraken als op artikel 15 van datzelfde besluit: Artikel 8: Besluit zorgaanspraken AWBZ: Behandeling omvat door een instelling te verlenen behandeling van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifieke paramedische aard gericht op herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen in verband met een zodanige aandoening, beperking of handicap. Artikel 15: Besluit zorgaanspraken AWBZ: Voor zover gepaard gaande met verblijf in dezelfde instelling, omvat de zorg zoals bedoeld in de artikelen 8 en 13, tevens 1. Geneeskundige zorg van algemeen medische aard, niet zijnde paramedische zorg; 2. Behandeling van een psychiatrische aandoening indien de behandeling integraal onderdeel is van de in artikel 8 genoemde aandoeningen of handicaps; 3. Farmaceutische zorg 4. Hulpmiddelen, noodzakelijk in verband met de in de instelling gegeven zorg; 5. Tandheelkundige zorg; 6. Kleding die verband houdt met het karakter en de doelstelling van de instelling; 7. Individueel gebruik van rolstoel. Voor een nadere toelichting op de afbakening tussen behandeling AWBZ en behandeling Zvw wordt verwezen naar de indicatiewijzer van het CIZ. Productspecificaties GZ sector Deze paragraaf heeft betrekking op de ZZP s in de sector gehandicaptenzorg (GZ). Vanaf 1 januari 2013 ontvingen mensen met een ZZP 1 en 2 geen intramurale indicatie meer. Omdat er cliënten zijn die dit ZZP voor die tijd hebben verkregen en daar nu nog recht op hebben, worden deze ZZP s nog ingekocht. Daarom zijn deze lage ZZP s nog opgenomen in de tabel. In de toekomst wordt het aantal ZZP s nog verder beperkt. Per 1 januari 2015 vallen cliënten onder de 18 jaar met een VG 1-3 en LVG 1-5 indicatie onder de Jeugdwet. Voor cliënten onder de 18 wordt deze zorg dus niet meer ingekocht door zorgkantoren. Bestaande volwassen cliënten met een VG3 indicatie vallen onder het overgangsrecht. Voor deze cliënten wordt in 2015 in ieder geval nog ingekocht door het Zorgkantoor. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 55

56 Tabel 3. Zorgzwaartepakketten sector GZ Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 56

57 Productspecificaties GZ algemeen Voor alle ZZP s VG, LVG, SGLVG, LG en ZG hanteren zorgkantoren de volgende productspecificaties: Het is aan zorgaanbieders om te zorgen dat goed en voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is (zie bijlage). De samenstelling kan verschillen voor verschillende doelgroepen, ook als deze dezelfde ZZP-indicatie hebben. Het schema geeft een beeld van de deskundigheden die gezien de inhoud van de ZZP s logischerwijze zijn betrokken bij de zorglevering. Voor de dagbesteding geldt dat er sprake moet zijn van een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel, conform het zorgplan van de cliënt. Hieronder wordt niet verstaan een reguliere dagstructurering zoals die in de woon-/verblijfsituatie wordt geboden of een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke. Specifiek voor de dagbesteding bij de zorgverlening van ZZP LG inclusief dagbesteding voor oudere cliënten met somatische problematiek is de dagbesteding gericht op het structureren van de dag, praktische ondersteuning en op het oefenen van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen. Productspecificaties per ZZP GZ Verstandelijk Gehandicaptenzorg Voor ZZP 1 VG, 2 VG en 3 VG gelden de volgende productspecificaties: De woonondersteuner is aanwezig. Voor ZZP 4 VG geldt: De woonondersteuner is voortdurend in de nabijheid. Dat wil zeggen dat er altijd iemand in het pand aanwezig is als er cliënten aanwezig zijn; Indien een cliënt, verpleegkundige zorg nodig heeft, is deze deskundigheid beschikbaar. De deskundige is bevoegd en in staat om specifiek verpleegkundige handelingen uit te voeren. Voor ZZP 5 VG geldt: De behandelaar is eindverantwoordelijk of betrokken bij het zorgplan: AVG-arts en gedragskundige/psycholoog 7 x 24 uur bereikbaar; De woonondersteuner is voortdurend in de nabijheid. Dat wil zeggen dat er altijd iemand in het pand aanwezig is als er cliënten aanwezig zijn; Er is verpleegkundige hulp en advies beschikbaar, deze moet bevoegd en in staat zijn specifiek verpleegkundige handelingen uit te voeren. Voor ZZP 6 VG geldt: De behandelaar is eindverantwoordelijk voor het zorgplan: AVG-arts en gedragskundige/psycholoog 7 x 24 uur bereikbaar; Er wordt 7 x 24 uur ondersteuning geboden door gekwalificeerd personeel. Voor ZZP 7 VG geldt: De behandelaar is verantwoordelijk voor zorgplan: AVG-arts en gedragskundige/psycholoog 7 x 24 uur bereikbaar; Er is permanent toezicht en mogelijkheid tot direct ingrijpen; Er is een adequaat alarmeringssysteem en direct back-up van collega s aanwezig; Individuele risico s zoals agressie en veiligheidsaspecten worden vastgelegd in het zorgplan; Er is periodieke scholing met betrekking tot agressieregulering, gedragsproblemen etc.; Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 57

58 Middelen en maatregelen BOPZ moeten kunnen worden toegepast. Voor ZZP 8 VG geldt: De woonondersteuner is voortdurend in de nabijheid; Bij deze cliënten is regelmatig sprake van specifiek verpleegkundig handelen in verband met diverse aandoeningen. Er dient daarom verpleegkundige hulp/inzet en advies beschikbaar te zijn dat bevoegd en bekwaam is ten aanzien van het uitvoeren van verpleegkundige handelingen. Licht Verstandelijk Gehandicaptenzorg ZZP 1, 2 en 3 LVG kunnen worden geleverd door zowel LVG-behandelcentra als VGinstellingen. ZZP 4 en 5 LVG zijn voorbehouden aan LVG-behandelcentra. Er moet een op ontwikkeling/behandeling gericht zorg- of ondersteuningsplan aanwezig zijn, waarbij de behandelaar eindverantwoordelijk is. Voor ZZP 1 LVG en 2 LVG geldt: De behandelaar is eindverantwoordelijk voor het zorgplan: behandelaars bij zorgverlening betrokken: (AVG-) arts en gedragsdeskundige/psycholoog beschikbaar voor advies. Voor ZZP 3 LVG geldt: De behandelaar is eindverantwoordelijk voor het zorgplan: behandelaars bij zorgverlening betrokken: (AVG-)arts en gedragsdeskundige/psycholoog beschikbaar voor advies; Dag en nacht heersen een adequate vorm van toezicht en permanente alertheid op eventuele onveilige situaties; Er wordt 7x 24 uur ondersteuning geboden door gekwalificeerd personeel. Voor ZZP 4 LVG geldt: De behandelaar met GGZ deskundigheid is als onderdeel van het multidisciplinaire team verantwoordelijk voor het opstellen en evalueren van het zorgplan. Behandelaar bij zorgverlening betrokken: (AVG-)arts en gedragsdeskundige/psycholoog beschikbaar voor advies; Dag en nacht heersen een adequate vorm van toezicht en permanente alertheid op eventuele onveilige situaties; Er is een adequaat alarmeringssysteem en direct back-up van collega s aanwezig; Er is sprake van terrein gebonden voorziening, een drie-milieus voorziening (onderwijs/werk, vrije tijd, wonen); Indien school niet geleverd kan worden dient de instelling zelf de dagbesteding te regelen; Middelen en maatregelen BOPZ moeten kunnen worden toegepast. Voor ZZP 5 LVG geldt: De behandelaar met GGZ-deskundigheid is als onderdeel van het multidisciplinaire team verantwoordelijk voor het opstellen en evalueren van het zorgplan: AVG-arts en gedragskundige/psycholoog 7 x 24 uur bereikbaar; Permanent toezicht en mogelijkheid tot direct ingrijpen; Er is een adequaat alarmeringssysteem en direct back-up van collega s aanwezig; Individuele risico s zoals agressie en veiligheidsaspecten worden vastgelegd in het zorgplan; Periodieke scholing met betrekking tot agressieregulering, gedragsproblemen etc.; Middelen en maatregelen BOPZ moeten kunnen worden toegepast; Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 58

59 Er is sprake van terrein gebonden voorziening, een drie-milieus voorziening (onderwijs/werk, vrije tijd, wonen); Het gaat om besloten verblijf. De kamers dienen afgesloten te kunnen worden. Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicaptenzorg Voor ZZP 1 SGLVG geldt: ZZP 1 SGLVG is voorbehouden aan de SGLVG-behandelcentra; De behandelaar met GGZ-deskundigheid is als onderdeel van het multidisciplinaire team verantwoordelijk voor het opstellen en evalueren van het behandelplan: AVGarts en gedragskundige/psycholoog 7 x 24 uur bereikbaar; Permanent toezicht en mogelijkheid tot direct ingrijpen; Er is een adequaat alarmeringssysteem en direct back-up van collega s aanwezig; Individuele risico s zoals agressie en veiligheidsaspecten worden vastgelegd in het zorgplan; Periodieke scholing met betrekking tot agressieregulering, gedragsproblemen etc.; Middelen en maatregelen BOPZ moeten kunnen worden toegepast; Er is sprake van (terrein)gebonden voorziening, een drie-milieus voorziening (onderwijs/werk, vrije tijd, wonen); Het gaat om be- en/of gesloten verblijfsplaatsen. Lichamelijk Gehandicaptenzorg Voor ZZP 1 en 2 LG geldt: s Nachts is er een oproepbare wacht; Woonondersteuner niveau 2 is aanwezig; Er is een verpleegkundige op afroep beschikbaar. Voor ZZP 3 LG geldt: s Nachts is er een wakende of slapende wacht; Woonondersteuner niveau 3 is aanwezig; Behandelaar bij zorgverlening betrokken: arts, psychiater/gedragskundige/psycholoog 7 x 24 uur bereikbaar, reageert binnen 10 minuten; Er is een verpleegkundige op afroep beschikbaar. Voor ZZP 4 LG geldt: s Nachts is er een wakende of slapende wacht; Woonondersteuner niveau 3 is aanwezig; Behandelaar bij zorgverlening betrokken: arts, psychiater/gedragskundige/psycholoog 7 x 24 uur bereikbaar, reageert binnen 10 minuten; Er is verpleegkundige hulp en advies beschikbaar. Voor ZZP 5, 6 en 7 LG geldt: s Nachts is er een wakende of slapende wacht; Woonondersteuner niveau 3 is voortdurend in de nabijheid; Behandelaar bij zorgverlening betrokken: arts, psychiater/gedragskundige/psycholoog 7 x 24 uur bereikbaar, reageert binnen 10 minuten; Er is een verpleegkundige aanwezig. Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 59

60 Zintuigelijk Gehandicaptenzorg: auditief, communicatief en visueel Voor alle ZZP s ZG, zowel auditief en communicatief als visueel, gelden de volgende productspecificaties: De ZG is een kleine maar diverse doelgroep waarbij specifieke deskundigheid, zoals bijvoorbeeld het beheersen van communicatiemethoden (gebarentaal, braille) wordt gevraagd. Deze specifieke deskundigheid dient binnen de instelling aanwezig te zijn om te kunnen ontwikkelen en de continuïteit en behoud van de zorg die nodig is te kunnen garanderen; Om dit te kunnen bewerkstelligen dient er een bepaald volume aanwezig te zijn; De diversiteit is deels ingegeven omdat er veelal sprake is van een combinatie van beperkingen, wat er voor zorgt dat de problematiek complex is. Medewerkers moeten geschoold zijn in de specifieke ondersteuning die ontstaat door de combinatie van beperkingen; Er moet een infrastructuur met een multidisciplinair en interdisciplinair karakter aanwezig zijn; Leefomgeving moet zijn aangepast op de zintuiglijke beperking. Voorbeelden: akoestische aspecten, verlichting en inrichting van de ruimten, gebouw gebonden hulpmiddelen. Voor ZZP 1 ZG-aud geldt: s Nachts is er een oproepbare wacht; Woonondersteuner niveau 2 is aanwezig. Deze woonondersteuner is speciaal geschoold op gebied van communicatie met cliënten. Voor ZZP 2 t/m 4 ZG-aud geldt: s Nachts is er een wakende of slapende wacht; Woonondersteuner niveau 3 is voortdurend in de nabijheid. Deze woonondersteuner is speciaal geschoold op gebied van communicatie met cliënten; Behandelaar bij zorgverlening betrokken: arts, psychiater/gedragskundige/psycholoog 7 x 24 uur bereikbaar, reageert binnen 10 minuten. Voor ZZP 1 en 2 ZG-vis geldt: s Nachts is er een oproepbare wacht; Woonondersteuner niveau 2 is aanwezig. Deze woonondersteuner is speciaal geschoold op gebied van communicatie met cliënten; Er is een verpleegkundige op afroep beschikbaar. Voor ZZP 3 t/m 5 ZG-vis geldt: s Nachts is er een wakende of slapende wacht; Woonondersteuner niveau 3 is voortdurend in de nabijheid. Deze woonondersteuner is speciaal geschoold op gebied van communicatie met cliënten; Behandelaar bij zorgverlening betrokken: arts, psychiater/gedragskundige/psycholoog 7 x 24 uur bereikbaar, reageert binnen 10 minuten; Voor wat betreft de deskundigheid en voorzieningen GZ kan worden aangesloten bij het schema voor de LG (zie onderstaande tabel voor verwijzingen). Voor wat betreft de samenwerkingsovereenkomst of ketenzorgafspraak geldt dat deze indien nodig wordt gemaakt met de oogarts (ZG-vis) of audioloog (ZG-aud). Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 60

61 Tabel 4. Verwijzingen voor benodigd deskundigheidsniveau Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 61

62 Tabel 5. Productspecificaties ZZP VG: verblijf zonder behandeling Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 62

63 Tabel 6. Productspecificaties ZZP LG Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015 Pagina 63

64 Zorgzwaartepakketten V&V sector Deze paragraaf heeft betrekking op de volgende ZZP s in de sector verpleging en verzorging (V&V). Deze bevat ook lage ZZP s die inmiddels niet meer geïndiceerd worden. Vanaf 2013 zijn geen ZZP s 1 en 2 meer geïndiceerd, en vanaf 2014 geen ZZP 3 meer voor nieuwe cliënten. Voor de cliënten die deze indicaties reeds voor die tijd kregen worden deze lage ZZP s nog ingekocht en zijn daarom ook in de productspecificaties meegenomen. Tabel 7. Zorgzwaartepakketten sector V&V Productspecificaties V&V algemeen Voor alle pakketten ZZP 1 V&V tot en met 10 V&V geldt: Het is aan zorgaanbieders om te zorgen dat voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is. De samenstelling van de personele inzet kan verschillen voor verschillende doelgroepen, ook als deze dezelfde ZZP-indicatie hebben. Het schema in de bijlage geeft een beeld van deskundigheden die gezien de inhoud van de ZZP s aanwezig moeten zijn/betrokken zijn bij de zorglevering. Daarnaast dient de zorgaanbieder te voorzien in een optimaal welzijn van de cliënt; De deskundigheid van personeel is toegespitst op de zorgzwaarte, individuele gezondheidsrisico s en specifieke situaties van de in het ZZP beschreven doelgroepen; De zorgaanbieder is in staat een dagprogramma aan te bieden passend bij de wens van de cliënt, zo nodig middels een samenwerking met een andere zorgaanbieder. Er is daarbij voldoende ruimte voor invulling door de professional en de cliënt. Het dagprogramma is vastgelegd in het individueel zorgplan. Productspecificaties per ZZP V&V Voor ZZP 3 t/m 8 V&V gelden aanvullend de volgende productspecificaties: Er is minimaal twee keer per jaar een multidisciplinair overleg op cliëntniveau. Dit in aanwezigheid van alle betrokken disciplines. Bij instabiele of veranderende gezondheidstoestand dient de frequentie van het multidisciplinaire overleg verhoogd te worden. Afspraken worden vastgelegd in het zorgplan. Voor ZZP 4, 5 en 7 V&V gelden aanvullend de volgende productspecificaties: Versie 1 augustus 2014 Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Inkoopdocument Langdurige Zorg Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden

Inkoopdocument Langdurige Zorg Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Inkoopdocument Langdurige Zorg 2015 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Inhoud 1. Preambule (landelijk)... 4 2. Leeswijzer (Regionaal)... 5 3. Uitgangspunten... 6 4. Inkoopprocedure

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Publieksversie inkoopdocument Langdurige Zorg 2015. Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden

Publieksversie inkoopdocument Langdurige Zorg 2015. Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Publieksversie inkoopdocument Langdurige Zorg 2015 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden 1 1. Inleiding Voor u ligt de publieksversie van het inkoopbeleid langdurige zorg van het

Nadere informatie

Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders

Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders Agenda Inleiding Stand van zaken 2013 Visie op nieuwe zorgaanbieders Marktanalyse Zorginkoopproces Financiën Gelegenheid tot het stellen van vragen Ontwikkelingen 2013

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

1. Overgangsrecht per wet

1. Overgangsrecht per wet Bijlage: In deze bijlage worden achtereenvolgens beschreven: 1. Het overgangsrecht per wet 2. Het financieel kader en veronderstellingen hierbij 3. Het actieplan voorkom onnodige ontslagen 1. Overgangsrecht

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Regionale marktanalyse Wlz

Regionale marktanalyse Wlz Regionale marktanalyse 2017-2018 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz

Zorginkoop Wlz Zorginkoop Wlz 2018-2020 Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Bijeenkomst 7 juni 2017 Paul Kuyper Tessa Korver Programma 1. Budgettair kader 2. Landelijk inkoopkader 3. Regionaal

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Inkoop 2015 Langdurige Zorg 28 mei 2014 Programma 14.00 uur vooruitblik 2015 uitgangspunten Inkoopbeleid 14.45 uur korte pauze 14.55 uur uniform landelijk beleid inkoopsystematiek

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Inkoop 2014 presentatie 6 Juni 2013 Agenda: Opening en inleiding Marktanalyse 2014 Inkoop 2014 algemeen Inkoop zorg met verblijf Financieel Mogelijkheid tot het stellen van

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt loopt tot en met 31 december 2011.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt loopt tot en met 31 december 2011. Bijlage 25 bij circulaire AWBZ/Care/10/10c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis (VPT) 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c / Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Introductie vragen Wie van u vindt dat de wens van de klant centraal staat? Wie van u vindt dat de wens van de klant ook wat betreft

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016 Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Breda 23 april 2016 Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Presentatie Inkoopkader Zilveren Kruis Zorgkantoor voor 2018-2020 1 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014 Notitie Versie 11 maart 2014 Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting Inleiding Op 10 maart 2014 is het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid 2014 Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Agenda Thema s voorlichtingsbijeenkomst Tijd Opening en welkom 14.00 Ontwikkelingen Uitgangspunten inkoopbeleid 2014 Korte

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) 1 augustus 2014

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) 1 augustus 2014 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) 1 augustus 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen. 3 Hoofdstuk 2 Wijzigingen Inkoopdocument 2015 Versmalde

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Overzicht kortdurende zorg met verblijf

Overzicht kortdurende zorg met verblijf Overzicht kortdurende zorg met verblijf 23 december 2014 Hierbij vindt u een overzicht van de verschillende vormen van kortdurende zorg met verblijf. Wij hebben voor u de definities en situaties vóór en

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Bl-16-10222 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart 2016 1 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015

Nadere informatie

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop WLZ 2017 Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop landelijk Agenda VWS WLZ pakket Inhoud Inkoopkader langdurige zorg Uitgangspunten Persoonsvolgende inkoop Inkoop landelijk Drie niveaus kwaliteitsverbeteringen

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015 BELEIDSREGEL Budgettaire kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorginkoop team AWBZ Mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers...

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Contractering subsidieregelingen Extramurale behandeling 2016 EXTRAMURALE BEHANDELING Recent is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) in de Staatscourant gepubliceerd.

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Regionaal Inkoopdocument Wlz 2016. Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden

Regionaal Inkoopdocument Wlz 2016. Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Regionaal Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Inhoud 1. Leeswijzer... 4 2. Regionale inkoopprocedure... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Inkoopprocedure bestaande

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015 > Retouradres Postbus 20350 2500 EA DEN HAAG Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor Zuid-Holland Noord Amstelland en de Meerlanden Postbus 400 2300 AK Leiden Tel. 071-5 825 911 www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl Datum Ons kenmerk Uw kenmerk 7 juli 2015 20150629 MV - Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Overeenkomst AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1

OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Overeenkomst AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Overeenkomst AWBZ 2013 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN DEEL DEEL I.A: ALGEMENE GEGEVENS

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Zorgkantoren Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Onderwerp Beleidsregel 2011 (b) Toekenning PGB-AWBZ

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 1 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector

Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector Inleiding In deze factsheet staan de macro budgetontwikkelingen voor de gehandicaptensector beschreven. Per domein wordt aangegeven

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Wlz Zorginkoop 2016 Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Agenda Uitgangspunten bij Wlz zorginkoop 2016 Stap 1: Opzet Wlz zorginkoopbeleid Inkoopproces Stap 2: inschrijving

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet?

Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet? 2 Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet? Afbakening wettelijke kaders: Wlz Wet langdurige zorg: Blijvende behoefte

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Juni 2016, team zorginkoop Wlz Inhoud van vandaag Cliënt Blok I: Inbreng vanuit cliënt Zorgaanbieder Blok II: Kwaliteit van de zorg Blok III: Financiering

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 137 2 januari 2015 Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz 16 december 2014 REGELING CA-NR-1551a Ingevolge

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor

Nadere informatie

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol Wet langdurige zorg Bijeenkomst 31 maart 2015 Christiaan Dol May 12, 2015 Inhoud bijeenkomst Kennismaking en inleiding Wettelijke kaders Spelers Wlz Wet langdurige zorg Indicatiestelling PAUZE Overgangsrecht

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie