Informatiebijeenkomst zorgaanbieders

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebijeenkomst zorgaanbieders"

Transcriptie

1 Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Inkoop 2015 Langdurige Zorg 28 mei 2014

2 Programma uur vooruitblik 2015 uitgangspunten Inkoopbeleid uur korte pauze uur uniform landelijk beleid inkoopsystematiek V&V inkoopsystematiek GZ vragen uur Hapje en drankje

3 Vooruitblik en uitgangspunten 2015 Hans Springer manager Inkoop Langdurige Zorg, Menzis

4 Hervorming Langdurige Zorg Verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg Vergroten van de betrokkenheid van de samenleving (meer voor elkaar zorgen) Financiële houdbaarheid van de langdurige zorg

5

6 Politieke high-lights Kabinet wil alle decentralisaties per 1 januari 2015 gerealiseerd zien Jeugdwet aangenomen Wmo 2015 accoord TK, voor de zomer in de EK Aanpassing Zvw (oa wijkverpleging) nog voor de zomer in TK en EK Nog onduidelijkheden over budgetten en risicodragendheid Zorgen of gemeenten tijdig gereed zijn Akkoord over een PGB in Zvw voor een beperkte groepen Langdurige GGZ (verblijf gericht op behandeling > 3 jaar) toch naar Wlz Wlz voor zomerreces (4 juli t/m 1 september) na TK Risico s: continuïteit van zorg en onrust bij cliënten (communicatie)

7 Verschillen Wlz-Awbz Meer sturing VWS uniformering, meer toezicht Nza kwaliteit en doelmatigheid Aanspraak: alleen de meest zorgbehoevende ouderen en mensen met een beperking permanent toezicht of 24 uurs zorg in nabijheid Indicatiestelling: - zorgprofielen (licht/midden/zwaar) met 1 : 1 relatie met ZZP - zonder uren - door het CIZ - onbepaalde tijd (m.u.v. LVG) Verzilvering: - verblijf, VPT, PGB - niet meer thuis o.b.v. extramurale functies & klassen - zorgkantoor beoordeelt verantwoorde wijze en doelmatigheid levering - besluit is voor beroep vatbaar ZIN én PGB (trekkingsrecht) uit één contracteerruimte Mobiliteitshulpmiddelen en woningaanpassingen Grotere rol zorgkantoor in klantondersteuning: - informatie en advies - zorgbemiddeling - ondersteunen zorgplan - klachtenbemiddeling

8 2015: Wlz? AWBZ? Publicatie : WMG ovk gebaseerd op AWBZ, inkoopbeleid op Wlz Publicatiedatum: 16 juni 2014? Landelijk (uniform) inkoopbeleid > akkoord Landelijk beleid tav VPT, PGB, hulpmiddelen, woningaanpassingen akkoord Overgangsrecht duidelijk en voor één uitleg interpreteerbaar Mandaatconstruct zorgkantoren en Wlz-uitvoerders duidelijk Financiële kaders (ZIN, PGB, overgangsrecht, woningaanpassingen, voorjaarsakkoord etc.) duidelijk

9 2015: financieel kader (nog te bepalen) Bedrag 2013 (ZZP s etc) natura zorg en PGB 18,6 mld. Groei volume (2014 2,1%; %) + mld. Correctie extramuraliseren ( ) - mld. Korting - 0,5 mld. Beschikbaar voor 2015 mld.

10 2015: overgangsjaar? Nog extramurale inkoop voor overgangsrecht Wlz in 2015 Invulling overgangsrecht (2013: ca ZIN cliënten, ca. 75 mln.) Ingekochte intramurale capaciteit in 2015 onder druk door overgangsrecht? Nog afrekening en verantwoording 2014 AWBZ Met uniformeren landelijk inkoopbeleid is start gemaakt Nog definitief oplossen issues / onduidelijkheden

11 korte pauze

12 Zorginkoop LZ 2015 uniform landelijk beleid inkoopsystematiek V&V inkoopsystematiek GZ

13 Inhoud Achtergrond (waarom dit inkoopbeleid) Kader (randvoorwaarden) Thema s zorginkoop Uitwerking V&V inkoopsystematiek Uitwerking GZ inkoopsystematiek

14 Achtergrond Hot topic administratieve lastenverlichting Wensen en behoeften branche organisaties Vraag om uniformering en vereenvoudiging Speerpunten VWS - kwaliteit, - administratieve lastenverlichting, - moeilijk plaatsbaren/meerzorg, - extramuraliseren, - Innovatie

15 Kader Inkopen conform Wlz (alsof Wlz bij afgeslankt AWBZ) Zorg met en zonder (PGB, VPT) verblijf GZ en V&V LGGZ aparte afspraken Sturingsfilosofie high trust high penalty

16 Kader Verschil tussen GZ en V&V i.v.m. andere ordening, hogere mutatiegraad, ander perspectief GZ Landelijk opererende aanbieders Meer last van diversiteit inkoopbeleid Nadruk op uniformiteit V&V Meer regionale binding Sterkere keten Wmo-Zvw-Wlz Perspectief uitvoering zorgverzekeraars Meer ruimte voor eigen regionale invulling

17 Kader Veel landelijk uniform Geschiktheidseisen Nieuwe aanbieders ook ondernemingsplan Bestuursverklaring Bestaande aanbieders HTHP, alleen gegevens aanleveren bij wijziging Nieuwe aanbieders, alles aanleveren Overeenkomst Beleidsthema s Beoordeling bij uniforme criteria Beperkte ruimte voor eigen onderwerpen Niet uniform inkoopsystematiek

18 Thema s zorginkoop GZ Criteria (uniform) V&V Administratieve lasten V V Criteria (uniform) Kwaliteit V V V V Innovatie V V V V Nieuwe innovatie Best practice Extramuraliseren V V Moeilijk plaatsbaren Versterken eigen regie/participatie Gezondheid, vitaliteit en welbevinden V V V Integrale zorg V V V V Doelmatigheid V V V V

19 Gezondheid, vitaliteit en welbevinden Voorbeeld uitwerking thema Gezondheid, vitaliteit en welbevinden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Juist bij kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige of meervoudige beperking, die langdurig zijn aangewezen op zorg, staat dit extra onder druk. Recente wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat er nog veel mogelijkheden liggen om vitaliteit, gezondheid en welbevinden van cliënten in de langdurige zorg te bevorderen. Zo is juiste diagnostiek een belangrijk thema. Tegelijkertijd zien we ook dat er in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg al allerlei succesvolle programma s zijn ontwikkeld. In de eerste plaats programma s gericht op het bevorderen van gezondheid (gezond eten en drinken). Daarnaast programma s die bijdragen aan kwaliteit van leven, omdat ze plezier genereren als ze aansluiten op de wensen, mogelijkheden en behoeften van individuele cliënten. Denk aan programma s op het gebied van bewegen en muziek of op leefstijlbegeleiding. De programma s hebben tevens een preventieve werking. Ze kunnen verergering van of het ontstaan van nieuwe aandoeningen voorkomen. In het kader van gezondheid, vitaliteit en welbevinden is het van belang dat een juiste diagnostiek voor cliënten systematisch in de werkwijzen bij zorginstellingen wordt geborgd. Diagnostiek waarbij de meeste recente wetenschappelijke inzichten leidend zijn en waarbij de benodigde samenwerking met relevante partners tot stand is gebracht. Ter illustratie: ongediagnostiseerde visus- of gehoorverlies leiden tot onbegrepen gedrag en in het slechtste geval ten onrechte tot (gedrags)-medicatie. Onvoldoende mondzorg leidt tot verergering of ontstaan van onbegrepen ontstekingsreacties elders in het lichaam en dus tot lagere kwaliteit van leven voor de oudere bewoner door pijn en ongemak.

20 Gezondheid, vitaliteit en welbevinden Voorbeeld uitwerking thema Doel De zorgkantoren willen bereiken dat de gezondheid en het welbevinden van cliënten verbetert. Om dit te bereiken kunnen zorgaanbieders systematische (verbeter-)programma s invoeren gericht op gezond leven, vitaliteit en welbevinden. Deze (verbeter-) programma s moeten goed en systematisch worden geborgd in het beleid van de organisatie en in het individuele zorg- en leefplan van de cliënt. Succesvolle programma s kenmerken zich doordat ze concrete verbeterdoelen stellen. Verbeterdoelen gericht op voorkomen van verergering van aandoeningen en zorgverzwaring en goede diagnostisering. Daarmee en daardoor dragen ze bij aan de kwaliteit van leven voor de individuele cliënt. Inzet Zorgkantoren verwachten van zorgaanbieders dat zij in 2015 Succesvolle bestaande programma s - best practice of evidence based - implementeren op het gebied van welbevinden en gezondheid met goede borging in de zorgplannen. Adequate diagnostiek- en screeningsprogramma s ontwikkelen en invoeren, met een optimale balans tussen onder- en overdiagnostiek.

21 Extramurale zorg i.k.v. Overgangsrecht Wlz

22 Overgangsrecht Wlz Klanten met intramurale indicatie V&V en GZ die extramuraal verzilveren. Hoge ZZP s aanspraak Wlz Keuze: Verblijf, VPT (voorwaarden), PGB Lage ZZP s (t/m VV4, t/m VG3, LG1/3, ZG1) Keuze gedurende 2015: Verblijf (Wlz) of thuis blijven (Wmo/Zvw)

23 Overgangsrecht Wlz Hoge ZZP s inkoop WLz Lage ZZP s inkoop extramurale zorg bij bestaande aanbieder (PV, VP, BG) voor bestaande klanten 1 e afspraak (PAF) Q = 75% 2014 voor bestaande klanten P = gunning 2014 (percentage NZa-tarief)

24 Verpleging en Verzorging Inkoopsystematiek 2015

25 Thema s zorginkoop V&V Thema s Administratieve lasten Kwaliteit Innovatie Nieuwe innovatie Best practice Extramuraliseren / capaciteit Versterken eigen regie/participatie Gezondheid, vitaliteit en welbevinden Integrale zorg Doelmatigheid Criteria (uniform) V V V

26 Innovatie landelijk uniform criterium Implementatie Best practices Bijdragen aan - doelmatige inzet van zorg - toename van arbeidsproductiviteit - betere kwaliteit van zorg Thema s Bevorderen van de eigen regie en/of zelf/samenredzaamheid; Vitaliteit; Integrale zorg; Meer inzet van mantelzorg of zelfzorg; Vermindering van complexe zorgvraagstukken

27 Integrale benadering landelijk uniform criterium Oplossing voor een actueel regionaal knelpunt Oplossing voor verbeterd integraal aanbod voor cliënten met een complexe zorgvraag (samenwerking over de domeinen Wlz, Wmo en Zvw) Aangaan van niet-vrijblijvende samenwerkingsafspraken

28 Kwaliteit landelijk uniform criterium CQ index Gebruik van clientervaringsonderzoeken 2013 Minimale eis is gemiddelde scores Gemiddeld over OE s meer dan 80% groen Gemiddelde score rood Groen Oranje Rood

29 Kwaliteitsregister V&V Menzis is voorstander van eenduidige landelijke kwaliteitsregistratie van verpleegkundigen en verzorgenden Bij gebruik landelijk register: > 50% registratie Bij (tijdelijk)gebruik eigen register: > 75% aantoonbaar Kwaliteit eigen criterium Menzis

30 Tarief Basistarief 92% Opslagen Kwaliteit Cqi 1% register V&V 1% Best practices 1%

31 Overige thema s Capaciteit: bestendigen eerder beleid Versterken eigen regie: pilot audit zorgplan bij enkele aanbieders V&V Doelmatigheid Overwegen om in 2015 start te maken met zorgkosten-analyse Doorcontractering bij VPT

32 Productieafspraak en herschikking 2015 kavel 1 e PAF herschikking ZZP + VPT % AW319 max 100% 1 e PAF ZZP + VPT 5 en 6 - BH ZZP + VPT 5 > + BH 95% 95% AW 319 max 100% Q 1 e PAF alleen ZZP AW319 max 100% Q 1 e PAF ZZP + VPT

33 Toelichting keuzes PAF Alle 3 de kavels inclusief VPT s Kavel 1: herschikking realisatie ZZP, VPT max 100% herschikking 2014 Kavel 2: herschikking max 100% totale Q 1 e PAF ZZP, VPT max 100% herschikking 2014 Kavel 3: herschikking max 100% totale Q 1 e PAF ZZP + VPT, uitruil tussen VPT en ZZP mogelijk

34 Gehandicaptenzorg Inkoopsystematiek 2015

35 Thema s zorginkoop GZ Thema s Administratieve lasten Kwaliteit Innovatie Nieuwe innovatie Best practice Extramuraliseren Moeilijk plaatsbaren Versterken eigen regie/participatie Gezondheid, vitaliteit en welbevinden Integrale zorg Doelmatigheid Criteria (uniform) V V V

36 Kwaliteit landelijk uniform criterium Kwaliteitskader GZ Voldoen aan normstelling pijler 1 en 2A Mbt pijler 2B keuze gemaakt uit instrument uit waaier Beschikbaarstelling gegevens pijler 2A op niveau regio

37 Innovatie landelijk uniform criterium Implementatie Best practices Bijdragen aan - doelmatige inzet van zorg - toename van arbeidsproductiviteit - betere kwaliteit van zorg Thema s Bevorderen van de eigen regie en/of zelf/samenredzaamheid; Vitaliteit; Integrale zorg; Meer inzet van mantelzorg of zelfzorg; Vermindering van complexe zorgvraagstukken

38 Integrale benadering landelijk uniform criterium Oplossing voor een actueel regionaal knelpunt Oplossing voor verbeterd integraal aanbod voor cliënten met een complexe zorgvraag (samenwerking over de domeinen Wlz, Wmo en Zvw) Aangaan van niet-vrijblijvende samenwerkingsafspraken

39 Eigen regie eigen criterium Menzis In lijn met afgelopen jaren: toetsing zorgplan Worden duidelijke (SMART) afspraken gemaakt met cliënt Onderzoek met instrument uit waaier (pijler 2B) of door onafhankelijke partij Onderzoek leidt tot verbeterafspraken (in overleg met cliëntenraad)

40 Tarief Basistarief 93% Opslagen gerelateerd aan landelijke criteria Kwaliteit 1,5% Best practices max 0,5% Integrale zorg max 0,5% Eigen criterium: zorgplantoetsing 0,5%

41 Volume Eerste afspraak 98% van herschikking Herschikking garantie 100% (bij daadwerkelijke realisatie) conform budget eerste afspraak

42 Procedure inschrijving

43 Procedure inschrijving Gebruik webapplicatie Te bereiken via website Menzis Zorgkantoren Per regio (NZa-nummer) aparte inschrijving Bestuurder ontvangt eenmalig code voor ondertekening Wordt toegezonden aan bestaande aanbieders intramurale zorg Aan te vragen door nieuwe aanbieders intramurale zorg Webapplicatie beschikbaar na publicatie Nota van Inlichtingen

44 Procedure inschrijving Inschrijving nodig voor Bestaande en nieuwe aanbieders die intramurale zorg willen leveren (V&V en GZ) GZ dagbesteding willen leveren aan cliënten die elders zijn opgenomen (H900) Geen inschrijving voor Bestaande aanbieders die in 2015 alleen extramurale zorg leveren i.k.v. overgangsrecht die in 2015 behandeling willen leveren Zorgkantoor doet een aanbod

45 16 juni 27 juni 17 juli (Globale) tijdlijn onder voorbehoud landelijke afspraken Publicatie inkoopdocumenten Laatste dag indienen vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen Toezending codes persoonlijke ondertekening (bestaande aanbieders) Publicatie Nota van Inlichtingen Webapplicatie beschikbaar 1 augustus Laatste dag aanvragen code persoonlijke ondertekening (nieuwe aanbieders) 8 augustus Indienen offertes 5 september Voorgenomen gunningsbeslissing

46 Vragen?

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid 2014 Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Agenda Thema s voorlichtingsbijeenkomst Tijd Opening en welkom 14.00 Ontwikkelingen Uitgangspunten inkoopbeleid 2014 Korte

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Bijeenkomst Inkoop Wlz Wet Langdurige Zorg 1 juni 2017

Bijeenkomst Inkoop Wlz Wet Langdurige Zorg 1 juni 2017 Bijeenkomst Inkoop Wlz 2018 Wet Langdurige Zorg 1 juni 2017 Inhoud presentatie Inleiding Voor wie is de inkoopprocedure bedoeld 7 Uitgangspunten 2018-2020 Belangrijke wijzigingen t.o.v. 2017 Betrokkenheid

Nadere informatie

De drie thema s met een uniform criterium voor onze sector zijn kwaliteit, innovatie en integrale benadering.

De drie thema s met een uniform criterium voor onze sector zijn kwaliteit, innovatie en integrale benadering. Notitie Datum 3 juli 2014 Onderwerp Overzicht inkoopbeleid 2015 Contact Mevr. drs. B. R. (Bianca) Roos 030 27 39 410 broos@vgn.nl Inleiding In deze notitie vindt u een overzicht van het inkoopbeleid 2015,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6

Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 De huisarts en de WLZ... 6 Inhoudsopgave Wet langdurige zorg... 2 Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?... 2 Vanuit de Wlz worden de volgende zorg- en hulpvormen geregeld:... 2 Wlz aanvragen... 2 1. Aanvraag bij het CIZ... 4 2. CIZ

Nadere informatie

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Wlz Zorginkoop 2016 Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Agenda Uitgangspunten bij Wlz zorginkoop 2016 Stap 1: Opzet Wlz zorginkoopbeleid Inkoopproces Stap 2: inschrijving

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg # wzgld Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis Wonen en zorg Inkoop Wlz 2017 Het Zorgkantoor Grootste zorgverzekeraar in regio beheert zorgkantoor 32 zorgkantoren Menzis in 3 regio s; Arnhem, Groningen

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014 Notitie Versie 11 maart 2014 Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting Inleiding Op 10 maart 2014 is het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze

Nadere informatie

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren 1 REGIO FOTO GRONINGEN THEMA S ONTWIKKELPLANNEN 2016 AANTAL AANBIEDERS MET AFSPRAKEN 2016 WACHTLIJST FEB 2016 Thema Aantal aanbieders De basis versterken 26 Versterken

Nadere informatie

Aanvulling 2019 op Deel 2 Regionaal inkoopkader nieuwe zorgaanbieders Wlz 2018

Aanvulling 2019 op Deel 2 Regionaal inkoopkader nieuwe zorgaanbieders Wlz 2018 Aanvulling 2019 op Deel 2 Regionaal inkoopkader nieuwe zorgaanbieders Wlz 2018 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden 1 juni 2018 - NW ZA 1 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer... 3 2. Inkoopprocedure...

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Rectificatie Inkoopsystematiek inclusief nieuwe bijlage landelijke criteria

Rectificatie Inkoopsystematiek inclusief nieuwe bijlage landelijke criteria Rectificatie Inkoopsystematiek inclusief nieuwe bijlage landelijke criteria Hieronder treft u een rectificatie van het document inkoopsystematiek. De wijzigingen hebben betrekking op bijlage 2 landelijke

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol Wet langdurige zorg Bijeenkomst 31 maart 2015 Christiaan Dol May 12, 2015 Inhoud bijeenkomst Kennismaking en inleiding Wettelijke kaders Spelers Wlz Wet langdurige zorg Indicatiestelling PAUZE Overgangsrecht

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Gehandicaptenzorg

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Gehandicaptenzorg Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Gehandicaptenzorg Programma Welkom 13.00 Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg 13.05 Presentatie zorginkoopbeleid Wlz Gehandicaptenzorg 2016 13.15

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz Het Huis voor de Zorg: * Is een onafhankelijke organisatie, die zorgvragers/zorgconsumenten in Limburg een eigen stem geeft samen met een sterk netwerk van provinciale maatschappelijke organisaties. Gefinancierd

Nadere informatie

Met hart voor zinnige zorg Voor nu en later. Zorgkantoren Coöperatie VGZ Juni 2018

Met hart voor zinnige zorg Voor nu en later. Zorgkantoren Coöperatie VGZ Juni 2018 Met hart voor zinnige zorg Voor nu en later Informatiebijeenkomst zorginkoop Wlz 2019 Juni 2018 Agenda 1. Landelijke context inkoopbeleid 2. Uitgangspunten Zorginkoop Wlz 2019 VGZ-beleid - Kwaliteitskader

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen I, Inkoopdocument 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) 9 juli 2014

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen I, Inkoopdocument 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) 9 juli 2014 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen I, Inkoopdocument 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) 9 juli 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen.. 3 Hoofdstuk 2 Wijzigingen Inkoopdocument 2015 Versmalde AWBZ

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015. Inkoop AWBZ zorg verpleging en verzorging

Inkoopdocument 2015. Inkoop AWBZ zorg verpleging en verzorging Inkoopdocument 2015 Inkoop AWBZ zorg verpleging en verzorging Gewijzigde versie 1 augustus 2014 INKOOPDOCUMENT VERPLEGING & VERZORGING Inkoop Langdurige Zorg 2015 door Menzis voor de regio s ARNHEM GRONINGEN

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Cliëntervaring. De bron voor verbetering. Petra Meijer 21 maart 2016

Cliëntervaring. De bron voor verbetering. Petra Meijer 21 maart 2016 Cliëntervaring De bron voor verbetering Petra Meijer 21 maart 2016 Quiz Hoeveel WLZ indicaties zijn er landelijk? Hoeveel cliënten maken gebruik van de WLZ in Amsterdam? Wat is de gemiddelde prijs voor

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorginkoop Wlz 2019 GZ en GGZ. Juni 2018

Informatiebijeenkomst zorginkoop Wlz 2019 GZ en GGZ. Juni 2018 Informatiebijeenkomst zorginkoop Wlz 2019 GZ en GGZ Juni 2018 Agenda Landelijk inkoopbeleid Pijlers zorginkoop VGZ Zorgkantoren 2019 - Klantfricties - Kwaliteitskader - Zinnige zorg Inkoopsystematiek en

Nadere informatie

Landelijk inkoopbeleid 2020 Regionaal Kader 2020

Landelijk inkoopbeleid 2020 Regionaal Kader 2020 Wet langdurige zorg 2020 Landelijk inkoopbeleid 2020 Regionaal Kader 2020 Verpleging & Verzorging Gehandicaptenzorg Geestelijke Gezondheidszorg (0570) 68 74 41 zorgkantoormiddenijssel.nl Landelijk inkoopbeleid

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz

Zorginkoop Wlz Zorginkoop Wlz 2018-2020 Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Bijeenkomst 7 juni 2017 Paul Kuyper Tessa Korver Programma 1. Budgettair kader 2. Landelijk inkoopkader 3. Regionaal

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Inkoop Langdurige Zorg

Inkoop Langdurige Zorg Inkoop Langdurige Zorg Bijeenkomst zorgaanbieders 20 mei 2015 Programma 14.00 uur Invoering WLZ en veranderingen zorgkantoor Uitgangspunten inkoopbeleid Inkoopbeleid en systematiek 2016 15.00 uur Korte

Nadere informatie

Wlz inkoopkader

Wlz inkoopkader Wlz inkoopkader 2018-2020 Congres inkoop kleinschalige zorg Roeland van Overbeek en Bregje Schouten 8 maart 2018 Inhoudsopgave 1 Zorg in de Wlz 2 Zorginkoopbeleid Wlz 2018-2020 Onze doelgroep Toegang tot

Nadere informatie

Publieksversie inkoopdocument Langdurige Zorg 2015. Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden

Publieksversie inkoopdocument Langdurige Zorg 2015. Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Publieksversie inkoopdocument Langdurige Zorg 2015 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden 1 1. Inleiding Voor u ligt de publieksversie van het inkoopbeleid langdurige zorg van het

Nadere informatie

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 201 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Programma (1) 10.45-11.30 uur: de doelgroep en zorgvormen; aanbieders aan het

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Bl-16-10222 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart 2016 1 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Geestelijke gezondheidszorg Programma Welkom Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg Presentatie zorginkoopbeleid Wlz GGz 2016 Vragen Brunch 10.00

Nadere informatie

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 7 September 2018

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 7 September 2018 Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2018 Periode 7 September 2018 Inleiding Leeswijzer Zilveren Kruis publiceert maandelijks de zorgkostenraming 2018 Dit doen we om zorgaanbieders inzage te geven in de door

Nadere informatie

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013 Toekomst ouderenzorg Max Bijwaard Manager VV&T Oost Te bespreken onderwerpen Nieuwe structuur inkoopafdelingen zorgkantoor Visie Achmea op de langdurige zorg

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ).

Nadere informatie

Aanvulling 2019 bij inkoopkader Wlz juni 2018

Aanvulling 2019 bij inkoopkader Wlz juni 2018 Aanvulling 2019 bij inkoopkader Wlz 2018-2020 7 juni 2018 Programma Het programma bestaat uit 2 delen: Deel 1: Algemeen deel voor GZ, GGZ en VV Korte pauze Deel 2: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Regiovisie

Nadere informatie

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016 Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Breda 23 april 2016 Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015 Juni juli 2014 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie overheid HLZ en context 3. Visie Coöperatie VGZ 4. Inkoop, declaratie en monitoring

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Menzis wijkverpleging opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Programma 1. Opening bijeenkomst (Ria Stegehuis) 2. Menzis visie/ambitie Wijkverpleging

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ zorgkantoor

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Verpleging & Verzorging. 23 november, 27 november, 7 december, 12 december 2017

Bijeenkomst cliëntenraden Verpleging & Verzorging. 23 november, 27 november, 7 december, 12 december 2017 Bijeenkomst cliëntenraden Verpleging & Verzorging 23 november, 27 november, 7 december, 12 december 2017 Programma Welkom Zorginkoop 2018 Kwaliteitskader verpleeghuiszorg Pauze Workshop Plenaire afsluiting

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden 31-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ zorgkantoor

Nadere informatie

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Inkoop 2014 presentatie 6 Juni 2013 Agenda: Opening en inleiding Marktanalyse 2014 Inkoop 2014 algemeen Inkoop zorg met verblijf Financieel Mogelijkheid tot het stellen van

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom 2 Nu we elkaar toch spreken 3 Totstandkoming en doelstellingen inkoopbeleid Wlz

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET CZ ZORGINKOOPDOCUMENT Sector V&V Wlz Publicatiedatum: 28 juni 2019

TOELICHTING BIJ HET CZ ZORGINKOOPDOCUMENT Sector V&V Wlz Publicatiedatum: 28 juni 2019 TOELICHTING BIJ HET CZ ZORGINKOOPDOCUMENT Sector V&V Wlz 2020 Publicatiedatum: 28 juni 2019 Toelichting bij het CZ Zorginkoopdocument V&V Wlz 2020 n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In hoofdstuk 9 worden na artikel 9.13 vier nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In hoofdstuk 9 worden na artikel 9.13 vier nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 60365 25 oktober 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 oktober 2017, kenmerk

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Juni 2016, team zorginkoop Wlz Inhoud van vandaag Cliënt Blok I: Inbreng vanuit cliënt Zorgaanbieder Blok II: Kwaliteit van de zorg Blok III: Financiering

Nadere informatie

Met deze aanbieders wordt in dialoog bekeken of en op welke wijze de uitkomsten van de proeftuin meegewogen kan worden. 1

Met deze aanbieders wordt in dialoog bekeken of en op welke wijze de uitkomsten van de proeftuin meegewogen kan worden. 1 TOELICHTING MONITOR 2017 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd dat de zorgaanbieder

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Wlz 2019

Zorginkoopbeleid Wlz 2019 Zorginkoopbeleid Wlz 2019 Het zorginkoopbeleid Wlz 2019 is op 1 juni 2018 door alle zorgkantoren gepubliceerd. De zorgkantoren hebben in ZN verband gezamenlijk een aanvulling 2019 op het inkoopkader 2018-2020

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Verpleging & Verzorging Programma Welkom 15.30 Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg 15.35 Presentatie zorginkoopbeleid Wlz V&V 2016 15.45 Thema-gewijs

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 17 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Toetsingskader prijscriteria 2015

Toetsingskader prijscriteria 2015 Toetsingskader prijscriteria 2015 Toelichting: Voor de criteria die vallen onder Kwaliteit en AZR zal het zorgkantoor beschikbare gegevens gebruiken om de toets uit te voeren, conform de in dit document

Nadere informatie

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014 Wet Langdurige Zorg A.L.V. 27 oktober 2014 Aanleiding: Rapport van de WRR, waarin geadviseerd wordt tot modernisering van de AWBZ (wordt kamerbreed onderschreven. Kosten van de AWBZ stegen van 16 miljard

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 3

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 3 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 3 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ).

Nadere informatie

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor Daphne Schelling Beleidsmedewerker zorginkoop zorginhoudelijk Zorgkantoor

Nadere informatie

Aanvulling Wlz zorginkoop 2019

Aanvulling Wlz zorginkoop 2019 Aanvulling Wlz zorginkoop 2019 Bestaande zorgaanbieders Webinar 7 juni 2018 Paul Kuyper en Tanja Leenen Programma Welkom bij Webinar Aanvullingen landelijk Aanvullingen regionaal Vragen Vervolg Aanvulling

Nadere informatie

Regionale marktanalyse Wlz

Regionale marktanalyse Wlz Regionale marktanalyse 2017-2018 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie