Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis"

Transcriptie

1 Bl Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een hulpmiddel om te beoordelen of de zorg thuis bij de cliënt doelmatig en verantwoord is. Op dit moment hanteren de zorgkantoren verschillende werkwijzen. De zorgkantoren willen het proces voor de aanvraag van zorg thuis vereenvoudigen. Het is voor ons belangrijk om te weten wat de ervaringen en wensen zijn van de zorgaanbieders en cliënten bij het aanvragen van zorg thuis. De aanbieders is gevraagd een enquête in te vullen, 317 aanbieders hebben hieraan meegewerkt. Hieronder zijn de belangrijkste resultaten toegelicht. 63% is het eens met de voorgestelde werkwijze voor aanlevering van de rekenmodule Deze zorgaanbieders zijn het eens met het voorstel om de rekenmodule alleen aan te leveren als de zorgkosten boven het basisbudget van het geïndiceerde zorgprofiel liggen. Meer dan helft van de zorgaanbieders vindt dat de rekenmodule helpt bij het gesprek met de cliënt over doelmatige inzet van zorg thuis Het formulier verantwoorde zorg thuis helpt bij afstemming met (interne) collega s Ruim 50 % van de aanbieders geeft dit aan. 28% geeft aan dat het formulier hierbij niet helpt, 21 % heeft geen mening. Ook over de afstemming met andere zorgaanbieders is 45% van mening dat het formulier hierbij helpt. Voor de afstemming met de cliënt vindt slechts 39% dit een meerwaarde hebben en 26% heeft hierover geen mening. Zorg in thuissituatie kan niet altijd binnen financiële kaders geleverd worden Bij cliënten die geen of een overbelast mantelzorgsysteem hebben levert doelmatige inzet voor zorg thuis vaak problemen op. Dit speelt bijvoorbeeld bij dementerende ouderen. Dit geldt ook cliënten waarbij behandeling nodig is, specifiek worden hierbij genoemd de kinderen die gebruik maken van een behandeling groep in een kinderdagcentrum of behandeling in combinatie met een PGB. Verder signaleren zorgaanbieders dat er knelpunten ontstaan bij cliënten die veel zorg ontvangen vanuit de Zorgverzekeringswet en overgaan naar de Wlz. De zorgkantoren gaan hierover in gesprek met VWS. Het proces voor de aanvraag van zorg thuis wordt eenvoudiger en uniform De zorgkantoren nemen de resultaten mee bij de evaluatie om te komen tot een nieuwe werkwijze voor de toets op doelmatige en verantwoorde zorg thuis. Op 23 maart publiceren de zorgkantoren het aangepaste voorschrift zorgtoewijzing op de website. Vanaf 1 april 2016 geldt deze nieuwe werkwijze. Bent u benieuwd naar de volledige uitkomsten van de enquête? Het rapport vindt u via de volgende link.

2 Bl Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart

3 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatig en verantwoord thuis wonen geïntroduceerd als hulpmiddel voor zorgkantoren en zorgaanbieders om te beoordelen of de klant doelmatig en verantwoord thuis kan wonen met een Wlz indicatie. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop zorgaanbieders het aanvragen van een Modulair Pakket Thuis (MPT) en volledig pakket Thuis (VPT) hebben ervaren en de knelpunten die zij zien bij het inzetten van zorg thuis is er een enquête uitgezet bij de zorgaanbieders van alle zorgkantoren. Hierop hebben wij 317 reacties ontvangen. Na de invoering van het toetsingskader en de bijbehorende rekenmodule en het formulier verantwoord is er, in samenwerking met VWS, afgesproken dat er toegewerkt wordt naar een vereenvoudigde uniforme werkwijze voor het aanvragen van zorg thuis. Uit de resultaten van de enquête en de ervaringen van de zorgkantoren is gebleken dat van de meerderheid van de respondenten de voorkeur uitgaat om de rekenmodule alleen aan te leveren als de zorgkosten boven het budget van het geïndiceerde zorgprofiel uitkomen. Het formulier verantwoord wordt door veel zorgaanbieders intern gebruikt en de voorkeur voor aanlevering wisselt. Deze resultaten hebben geleid tot een vereenvoudiging van het aanleveren van de rekenmodule. Hieronder worden de resultaten toegelicht. Een overzicht van alle resultaten vindt u in bijlage 1. 2

4 Rekenmodule Voor het aanvragen van zorg door middel van een MPT of een combinatie van MPT en PGB is de rekenmodule ontwikkeld. In de rekenmodule kan de aanbieder de zorg die nodig is voor de klant op maat aanvragen. Meer dan de helft van de zorgaanbieders heeft aangegeven dat de rekenmodule helpt bij het gesprek met de klant over doelmatige inzet van zorg thuis. Daarnaast is de vraag gesteld of de zorgaanbieder de rekenmodule in het gesprek met de cliënt gebruikt om zichtbaar te maken wat de kosten voor zorg thuis zijn. In onderstaande grafiek zijn de resultaten zichtbaar. 140 Ja, altijd Ja, als de kosten van de zorg thuis niet passen binnen het beschikbare budget Ja, als er discussie is met de client over de noodzakelijke inzet van zorg thuis Ja, als er sprake is van een combinatie van Zin en PGB Nooit 0 Nadat de zorgvraag van de klant in de rekenmodule is ingevuld wordt zichtbaar welke functies en klassen hierbij horen. Binnen deze toegewezen functies/ klassen kan zorg op maat worden ingezet, zolang de totale kosten binnen het (basis)budget blijven. Meer dan vijftig procent van de zorgaanbieders is het ermee eens dat dit minder administratieve lasten oplevert omdat niet bij iedere wijziging in de toegewezen functies/klassen een nieuwe zorgtoewijzing aangevraagd hoeft te worden. Deze mogelijkheid is niet bij alle aanbieders bekend. In bijlage 2 wordt daarom een aantal voorbeelden gegeven om deze mogelijkheid nader toe te lichten. 3

5 Doelmatige inzet van zorg thuis Bij het MPT is een maximumbedrag per zorgprofiel beschikbaar waarvoor zorg thuis ingezet kan worden. De helft van de aanbieders geeft aan dat er één of meerdere specifieke zorgprofielen zijn waarbij doelmatige inzet van zorg thuis voor knelpunten zorgt. Een overzicht van de genoemde zorgprofielen en het aantal keren dat dit zorgprofiel benoemd is vindt u terug in Bijlage 1. Daarnaast is de helft van de aanbieders van mening dat er specifieke doelgroepen zijn (ongeacht het geïndiceerde zorgprofiel) waarbij doelmatige inzet van zorg thuis vaak voor knelpunten zorgt. 18% 25% Ja, dit komt voor bij cliënten die alleen in aanmerking komen voor het basisbudget (vul bijlage 2 in) 31% 16% 10% ja, dit komt voor bij cliënten die ook in aanmerking komen voor de extra kosten thuis vergoeding (bijlage 3 in) ja, dit komt voor bij cliënten die een combinatie van ZIN en PGB hebben Het ontbreken van een mantelzorgsysteem of een overbelast mantelzorgsysteem wordt veel genoemd als knelpunt. Ook wordt er door een aantal zorgaanbieders aangegeven dat kinderen die, naast de zorg thuis, gaan logeren vaak knelpunten ervaren ondanks de mogelijkheid van de regeling extra kosten thuis. Als laatste wordt aangegeven dat het inzetten van een modulair pakket thuis bij klanten die vanuit de Zorgverzekeringswet komen voor problemen zorgt omdat zij in de ZVW meer uren zorg ontvingen dan nu met het zorgprofiel mogelijk is. 4

6 Er wordt toegewerkt naar een vereenvoudigde uniforme werkwijze voor het aanvragen van zorg thuis. Daarom hebben wij de zorgaanbieders gevraagd welke werkwijze voor het aanleveren van de rekenmodule de voorkeur heeft. Meer dan zestig procent van de aanbieders heeft de voorkeur om de rekenmodule alleen aan te leveren als de zorgkosten boven het basisbudget van het geïndiceerde zorgprofiel (ZZP). Daarnaast heeft elf procent aangegeven dat het aanleveren van de rekenmodule in alle situaties een meerwaarde heeft. Geen mening Wij zijn het eens met het voorstel om de rekenmodule alleen aan te leveren als de zorgkosten boven het basisbudget van het geïndiceerde zorgprofiel (ZZP) Wij vinden dat het aanleveren van de rekenmodule in alle situaties een meerwaarde heeft 13% 11% 13% 63% 5

7 Verantwoord thuis wonen Klanten met een Wlz indicatie kunnen thuis blijven wonen, mits dit verantwoord is. Om dit te beoordelen is een landelijke vragenlijst opgesteld. Opvallend is dat bijna veertig procent van de zorgaanbieders vindt dat dit adviesformulier helpt bij het gesprek met de klant over het inzetten van verantwoorde zorg thuis, daarentegen vindt meer dan een derde dat het formulier hierbij niet helpt. Voor de afstemming met andere professionals wordt het adviesformulier door de helft van de respondenten als een goed hulpmiddel ervaren, zowel voor de interne afstemming met collega s (51%) als met professionals buiten de eigen organisatie (58%). Voor de afstemming buiten de eigen organisatie worden echter ook knelpunten ervaren. Dit is in onderstaande grafiek zichtbaar. ja 24% 29% 4% 18% 23% Ja, maar het kost veel tijd om andere zorgprofessionals te bereiken Ja, maar het kost veel tijd om de medisch professional te bereiken Nee, andere zorgprofessionals zijn niet bereid hierover af te stemmen Nee, de medische professional is niet bereid hierover af te stemmen Nee, het formulier heeft geen toegevoegde waarde geen mening 0% 2% 6

8 Er wordt wisselend gedacht over wanneer het van toegevoegde waarde is om het adviesformulier met de zorgkantoren te delen. Slechts drie procent vindt dat het formulier in alle gevallen aangeleverd moet worden bij de zorgkantoren, zeventien procent vindt juist dat het formulier helemaal niet aangeleverd hoeft te worden. 13% 5% Altijd 17% 18% 25% Alleen bij twijfel of de zorg verantwoord is Alleen bij zorgkosten boven basis budget Zowel bij twijfel als bij zorgkosten boven basis budget Nooit 22% Geen Mening Daarnaast is aangegeven dat de vragen van het formulier verantwoord niet aansluit bij de VG doelgroep. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft een nieuw adviesformulier ontwikkeld die aansluit bij de zorgvraag van deze klantengroep die bij de volgende oplevering van de rekenmodule geïntegreerd zal worden. Beschikking Alle klanten die zorg thuis ontvangen vanuit de Wlz krijgen een beschikking. In deze beschikking staat of de zorg doelmatig en verantwoord thuis geleverd kan worden. Bijna de helft van de aanbieders geeft aan dat de klant de beschikking niet gebruikt in de gesprekken met de aanbieders over de inzet van zorg thuis. Negentien procent van de respondenten geeft aan dat de beschikking alleen wordt gebruikt omdat de cliënt de beschikking niet begrijpt (13,4%) of als het noodzakelijk is om het voor te leggen aan de aanbieder omdat het om een negatieve beschikking gaat (5,7%). Aanvraag zorg Op dit moment heeft de aanbieder vijf werkdagen de tijd om de aanvraag voor zorg thuis voor te bereiden en in te dienen bij het zorgkantoor. Een kwart van de aanbieders vindt dat vijf werkdagen hen voldoende tijd geeft om de aanvraag af te ronden. Meer dan zeventig procent van de aanbieders heeft de voorkeur om deze periode te verlengen, waarvan vijftig procent verlengen naar tien werkdagen voldoende vindt. 7

9 Vereenvoudigde werkwijze Het doel van de enquête is het komen tot een uniforme vereenvoudigde werkwijze. Uit de resultaten van de enquête ontstaat een beeld over de ervaringen van verschillende zorgaanbieders met de rekenmodule en het adviesformulier. Deze resultaten en de ervaringen van de zorgkantoren hebben ertoe geleid dat er vanaf 1 april een nieuwe (vereenvoudigde) werkwijze gehanteerd wordt. De rekenmodule en het adviesformulier hoeft niet meer in alle gevallen aangeleverd te worden. In een aantal situaties blijft het wel nodig om aan te leveren, deze vindt u terug in het voorschrift zorgtoewijzing. Daarnaast zijn er een aantal knelpunten benoemd die de aandacht van de zorgkantoren hebben. 8

10 Bijlage 1 Resultaten enquête Vraag 1: Voor welk zorgkantoor vult u deze enquête in? 37% 7% 9% CZ 7% 4% De Friesland DSW Menzis 17% Midden-Ijsel VGZ Zilveren Kruis 19% 0% Zorg en Zekerheid Vraag 2: De rekenmodule helpt bij het gesprek met de cliënt over doelmatige inzet van zorg thuis 24% ja 52% Nee Geen Mening 24% 9

11 Vraag 3: Gebruikt u de rekenmodule in het gesprek met de cliënt om zichtbaar te maken wat de kosten voor zorg thuis zijn? 140 Ja, altijd Ja, als de kosten van de zorg thuis niet passen binnen het beschikbare budget Ja, als er discussie is met de client over de noodzakelijke inzet van zorg thuis Ja, als er sprake is van een combinatie van Zin en PGB Nooit 0 Sommige aanbieders hebben meerdere antwoorden aangevinkt bij deze vraag. Hieronder de resultaten als er een combinatie van antwoorden gegeven is. a: Ja, altijd b: Ja, als de kosten van de zorg thuis niet passen binnen het beschikbare budget c: Ja, als er discussie is met de cliënt over de noodzakelijke inzet van zorg thuis d: Ja, als er sprake is van een combinatie van Zin en PGB e: nooit 10

12 b+c b+c+d b+d c c+d d a a+b a+b+c a+e Vraag 4: Welke werkwijze voor de rekenmodule heeft uw voorkeur? Geen mening Wij zijn het eens met het voorstel om de rekenmodule alleen aan te leveren als de zorgkosten boven het basisbudget van het geïndiceerde zorgprofiel (ZZP) Wij vinden dat het aanleveren van de rekenmodule in alle situaties een meerwaarde heeft Wij vinden dat het aanleveren van derekenmodule in geen enkele situatiemeerwaarde heeft 13% 13% 11% 63% 11

13 5. Binnen de toegewezen functies/ klassen kan zorg op maat worden ingezet, zolang de totale kosten binnen het basisbudget blijven. Dit levert minder administratieve lasten op omdat u niet bij iedere wijziging in de toegewezen functies/klassen een nieuwe zorgtoewijzing hoeft aan te vragen 0% 7% Eens 21% Oneens Geen mening 72% Geen mening, deze mogelijkheid was niet bekend Vraag 6 : Zijn er specifieke zorgprofielen ( ZZP) waarbij doelmatige inzet van zorg thuis vaak voor knelpunten zorgt? 27% 50% Ja, dit komt voor bij één of meerdere zorgprofielen ( vul bijlage 1 in) Nee 23% Geen Mening 12

14 bijlage 1 is door 221 mensen ingevuld. totaal 4 VV 89 5 VV VV 59 7 VV 34 8 VV VV 38 totaal; LG 8 4 LG 15 5 LG 16 6 LG 13 7 LG 15 totaal; 67 1 LVG 5 2 LVG 5 3 LVG 7 4 LVG 5 5 LVG 6 totaal; 28 3 VG 23 4 VG 24 5 VG 35 6 VG 35 7 VG 28 8 VG 26 totaal; ZG aud 3 2 ZG aud 5 3 ZG aud 6 4 ZG aud 3 totaal; 17 1 ZG Vis 2 2 ZG Vis 2 3 ZG Vis 4 4 ZG Vis 3 5 ZG Vis 3 totaal; 14 13

15 Vraag 7 : Zijn er specifieke doelgroepen waarbij doelmatige inzet van zorg thuis vaak voor knelpunten zorgt? 31% 18% 25% 10% Ja, dit komt voor bij cliënten die alleen in aanmerking komen voor het basisbudget (vul bijlage 2 in) ja, dit komt voor bij cliënten die ook in aanmerking komen voor de extra kosten thuis vergoeding ja, dit komt voor bij cliënten die een combinatie van ZIN en PGB hebben 16% Geen mening Bijlage 2: U heeft bij vraag 7 aangegeven dat er specifieke doelgroepen zijn waarbij doelmatige inzet van zorg thuis vaak voor knelpunten zorgt. Hieronder kunt u aangeven welke doelgroepen u bedoelt Overige Cliënten die (continu) afhankelijk zijn van beademing Cliënten die geen dagbesteding in hun zorgprofiel geïndiceerd hebben Cliënten die een overbelast mantelzorgsysteem hebben Cliënten die geen mantelzorgsysteem hebben

16 Bij overige is zijn de volgende groepen nog genoemd: - Cliënten die (continu) afhankelijk zijn van beademing - Kinderen die gebruik maken van KDC en zorg in thuissituatie / logeren - PG doelgroepen - Combinatie van behandeling met PGB - Tijdelijk verblijf en individuele behandeling kan te beperkt ingezet worden - Clienten die vanuit de ZVW meer zorg hebben ontvangen dan binnen het profiel valt. - Clienten die geen dagbesteding in hun zorgprofiel geïndiceerd hebben. Bijlage 3: U heeft bij vraag 7 aangegeven dat er specifieke doelgroepen zijn waarbij, rekening houdend met extra kosten thuis vergoeding, de doelmatige inzet van zorg thuis vaak voor knelpunten zorgt. Hieronder kunt u aangeven welke doelgroepen u bedoelt Thuiswonende kinderen onder de 23 jaar met een VG indicatie 5 Ouder(s)/ verzorger(s) met kinderen onder de 18 jaar met een VG indicatie 2 Cliënten met een LG indicatie die een opleiding volgen 1 Cliënten met een VV indicatie die vanuit huis inkomen uit werk verkrijgen 3 Daarnaast zijn er door aanbieders ook andere antwoorden gegeven zoals VV indicaties. Hierdoor lijkt het erop dat het niet voor alle aanbieders duidelijk is welke groepen EKT er zijn. 15

17 Vraag 8 Het formulier helpt u bij het gesprek met de cliënt over het inzetten van verantwoorde zorg thuis 26% 39% Ja Nee Geen mening 35% Vraag 9 Het formulier helpt u bij ( interne ) afstemming met collega's over verantwoorde zorg thuis 21% Ja 28% 51% Nee Geen mening 16

18 Vraag 10 Het formulier helpt u bij de afstemming met andere professionals buiten uw eigen organisatie. ja 24% 29% 4% 18% 23% Ja, maar het kost veel tijd om andere zorgprofessionals te bereiken Ja, maar het kost veel tijd om de medisch professional te bereiken Nee, andere zorgprofessionals zijn niet bereid hierover af te stemmen Nee, de medische professional is niet bereid hierover af te stemmen Nee, het formulier heeft geen toegevoegde waarde geen mening 0% 2% Vraag 11 Mijn voorkeur voor aanlevering van het formulier 13% 5% Altijd 17% 18% Alleen bij twijfel of de zorg verantwoord is Alleen bij zorgkosten boven basis budget 22% 25% Zowel bij twijfel als bij zorgkosten boven basis budget Nooit 17

19 Vraag 12 Door gebruik van het formulier krijgt het gesprek met het zorgkantoor over verantwoorde zorg thuis meer inhoud 29% 33% Ja Nee Geen mening 38% Overige vragen 13. Gebruikt de cliënt de beschikking in de gesprekken met u als aanbieder over de inzet van zorg thuis 8% ja,altijd 28% 13% 6% Ja, want de cliënt begrijpt de beschikking niet Ja, alleen bij een negatieve beschikking nee 45% geen mening 18

20 14. Geeft u cliënten informatie over de mogelijkheid van ( onafhankelijke) cliëntondersteuning door MEE, Zorgbelang of het zorgkantoor? 12% ja nee 23% 9% 56% Nee, niet nodig. In goed overleg met de cliënt hebben we een passend pakket zorg thuis samengesteld Niet bekend met deze mogelijkheid 15. Heeft u te maken gehad met een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE of Zorgbelang bij het proces voor aanvraag van zorg thuis? 24% Ja Nee 76% 19

21 16. Heeft u meer tijd nodig om met de cliënt uw aanvraag voor zorg thuis voor te bereiden en in te dienen bij het zorgkantoor? Ja, 5-10 werkdagen Ja, > 10 werkdagen Nee, maximaal 5 werkdagen is voldoende 20

22 Bijlage 2 Rekenvoorbeelden Voorbeeld: een klant met 5VG zonder BGGRP, is 18 jaar een heeft toegang tot EKT Situatie 1. Het betreft een eerste AAT die past binnen het 100% basisbudget Benodigde actie: de AAT is nodig voor de aanvraag van de zorgtoewijzing van de functies PV en VP zodat de H126 en H104 gedeclareerd kunnen worden. De rekenmodule geeft aan welke klassen de eerste keer moeten worden aangevraagd. Prestatie minuten euro Functie AAT Klasse AAT H126 Persoonlijke verzorging ,54 PV K2 H104 Verpleging ,73 VP K3 100% basisbudget 754,54 Benodigd budget 590,27 Situatie 2 3 maanden later blijkt dat er gedurende het jaar meer persoonlijke verzorging nodig is. Het budget blijft binnen 100% basisbudget Benodigde actie : geen. Het benodigd budget blijft binnen 100%. Daarom geen rekenmodule. Er is geen AAT nodig voor verandering van PV klasse 2 naar klasse 3. Prestatie minuten euro Functie AAT Klasse AAT H126 Persoonlijke verzorging ,09 PV K3 H104 Verpleging ,73 VP K3 100% basisbudget 754,54 benodigd budget 741,82 Situatie 3. Er is extra begeleiding nodig. Het budget overschrijdt daardoor het 100% basisbudget Benodigde actie: De aanbieder stuurt de rekenmodule in om de EKT aan te vragen omdat het benodigd budget hoger is als het 100% basisbudget. De AAT is nodig voor de aanvraag van de extra functie begeleiding (met functie K1). Prestatie minuten euro Functie AAT Klasse AAT H126 Persoonlijke verzorging ,09 PV K3 H104 Verpleging ,73 VP K3 H300 Begeleiding 60 53,73 BG K1 100% basisbudget 754,54 benodigd budget overschrijdt 100% basisbudget 795,55 21

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Bl-16-10222 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart 2016 1 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015

Nadere informatie

Toelichting werkwijze rekenmodule bij combinatie Pgb en ZIN Belangrijke uitgangspunten:

Toelichting werkwijze rekenmodule bij combinatie Pgb en ZIN Belangrijke uitgangspunten: Toelichting werkwijze rekenmodule bij combinatie Pgb en ZIN Belangrijke uitgangspunten: Het basisbudget extramurale ruimte is het beschikbare budget zowel in ZIN als in Pgb. Beide leveringsvormen hebben

Nadere informatie

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016 Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Breda 23 april 2016 Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Voorlichtingsbijeenkomsten zorgaanbieders september / oktober 2015 Programma - Aanleiding en inhoud toetsingskader - Beoordelen verantwoorde zorg thuis

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis

Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis Programma Inleiding Achtergrond Het toetsingskader Doelgroep Planning Toets op verantwoorde zorg Toets op doelmatige zorg Proces Uitleg rekenmodule

Nadere informatie

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Regelt u uw zorg helemaal met een pgb en maakt u geen gebruik van zorg in natura, dan is alleen het pgb-bedrag per jaar en week belangrijk. De toeslag huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Aanvraagformulier meerzorg voor PGB-houders 2018

Aanvraagformulier meerzorg voor PGB-houders 2018 Aanvraagformulier meerzorg voor PGB-houders 2018 1. Inleiding Het kan zijn dat u tijdelijk meer zorg en ondersteuning nodig hebt, dan waar u op basis van uw indicatie recht op hebt. In sommige gevallen

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz N-16-13990 Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Addendum bij overeenkomst 2017 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: 13 januari 2017 Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wat valt onder zorg vanuit de Wlz? In deze folder leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt. Ook informeren wij u over wat u van het CIZ kunt verwachten.

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2010 Tabel Per Saldo, maart 2010, overeenkomstig de beleidsregel 2010 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 25 maart 2010 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Cliëntondersteuning Wlz. 5 december 2016 Margré Romein, Zorgbelang ZH Suzanne Beekmans, MEE Rotterdam

Cliëntondersteuning Wlz. 5 december 2016 Margré Romein, Zorgbelang ZH Suzanne Beekmans, MEE Rotterdam Cliëntondersteuning Wlz 5 december 2016 Margré Romein, Zorgbelang ZH Suzanne Beekmans, MEE Rotterdam Zvw Zorgverzekeringswet Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Jeugdwet (tot 18 jaar) Wlz Wet langdurige

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: oktober 2015 als gevolg van publicatie van het

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 3 Opening Door Hans Oosterkamp 4 Agenda Korte mededelingen Kleine (technische) aanpassingen Wijzigingen zonder impact iwlz Presentatie nieuwe Informatiemodellen

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Via het CAK hebben wij een bestand gekregen met alle thuiswonende Wlz-cliënten voor wie de gemeente de HH per 1 april 2017 moet stopzetten.

Via het CAK hebben wij een bestand gekregen met alle thuiswonende Wlz-cliënten voor wie de gemeente de HH per 1 april 2017 moet stopzetten. Veel stelde vragen en antwoorden over de overheveling naar de Wlz van de huishoudelijke hulp voor cliënten met een Wlz indicatie, een MPT en huishoudelijke hulp uit de Wmo VNG, 20 februari 2017 Met ingang

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz N-16-13990 Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Addendum bij overeenkomst 2017 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: 1 mei 2017 Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Huidige mogelijkheden van de zorgmonitor Naar maatwerkvoorzieningen door data analyse Jordy van Slooten Projectleider proeftuin

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

PGB; nu en in de toekomst

PGB; nu en in de toekomst PGB; nu en in de toekomst Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Langdurige zorg Najaar 2017 Inhoud 3 jaar na invoering nieuwe wetten PGB in Wlz Gewaarborgde hulp PGB in Jeugdwet/ Wmo Gevolgen regeerakkoord

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Colofon Auteur Het CAK Afdeling Ketenmanagement en Zorginstituut Nederland Beheerteam istandaarden Versie 1.0 27-10-2015

Nadere informatie

Bijlage 8 Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Bijlage 8 Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Bijlage 8 Voorschrift zorgtoewijzing Wlz 1 Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2016 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid van het

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s NOTITIE Van : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013 Betreft : Beleid instellingsvreemde ZZP s Het kan voorkomen dat een cliënt bij een instelling wordt aangemeld met een andere

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ zorgkantoor

Nadere informatie

Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011

Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011 #2010084698v6 Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011 Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijziging 12-12-2006 CVZ 1.0 Definitieve versie 04-04-2007

Nadere informatie

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.0 Vivian Steenbruggen 03-03-2016 1.1 Vivian Steenbruggen 25-7-2016 Controleplan Materiële controle

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013)

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten* ZZP VG3 en hoger Alle overige ZZPs gehandicaptenzorg AWBZ

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014 Informatievoorziening Wlz - Wouter Franke - 16 december 2014 Agenda Informatievoorziening Wet langdurige zorg Overgang en conversie Informatievoorziening domeinen Wmo en Jeugdwet 3 Berichtenverkeer 2014

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2009 GHZ

TOELICHTING BUDGET 2009 GHZ TOELICHTING BUDGET 2009 GHZ Algemeen De werkbladen zijn met een wachtwoord beveiligd. Indien u een onjuistheid ontdekt, verzoeken wij u dit via e-mail aan de NZa door te geven (care@nza.nl). Alle in te

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg # wzgld Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis Wonen en zorg Inkoop Wlz 2017 Het Zorgkantoor Grootste zorgverzekeraar in regio beheert zorgkantoor 32 zorgkantoren Menzis in 3 regio s; Arnhem, Groningen

Nadere informatie

PROJECT: Z6858 NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT MARKTSCAN LANGDURIGE ZORG VERSIENUMMER: 6. Steekproef

PROJECT: Z6858 NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT MARKTSCAN LANGDURIGE ZORG VERSIENUMMER: 6. Steekproef PROJECT: Z6858 NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT MARKTSCAN LANGDURIGE ZORG VERSIENUMMER: 6 Steekproef Doelgroep: Nederlanders met een indicatie voor intramurale zorg (zelf of via naaste) Verwachte omvang steekproef:

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: februari 2015 als gevolg van voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Bl-16-10219 Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Addendum bij overeenkomst 2016 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: 1 april 2016 (versie 5-1 april 2016) Disclaimer De documenten

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz Versie waarin wijzigingen t.o.v. 2014 staan vermeld Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland December 2014 Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen Nummer 83 28 juli 2015 In deze nieuwsbrief > Dagbesteding schoolgaande kinderen > Handtekening aanvraag via Bopz > Overgangsrecht Wlz indiceerbaren > Palliatief Terminale Zorg > Het juiste loket > Tips

Nadere informatie

Wmo en beschermd wonen/ maatschappelijke opvang. Stand van zaken 18 januari 2016

Wmo en beschermd wonen/ maatschappelijke opvang. Stand van zaken 18 januari 2016 Wmo en beschermd wonen/ maatschappelijke opvang Stand van zaken 18 januari 2016 Kaders: Nieuwe Wmo 2015 Wmo Wmo beleidsplan 2013-2016 Inrichting Sociale infrastructuur 26-05-2014 Verordening Wmo (29-09-2014)

Nadere informatie

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Zorgverzekeraars Nederland Mei2017 (versie 0.2) Verduidelijking en correctie beleid zorgkantoren 2017 op 3 thema s De zorgkantoren hebben naar

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Zorgkantoren Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Onderwerp Beleidsregel 2011 (b) Toekenning PGB-AWBZ

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING 2018

WET- EN REGELGEVING 2018 WET- EN REGELGEVING 2018 Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 11-12-2017 Table of Contents Wijzigingen 2018 per financieringsstroom... 3 iwlz 2.0 (Ingangsdatum april 2018)... 4 ZVW (Ingangsdatum

Nadere informatie

Toekenningstabel 2015 Persoonsgebonden budget Wlz

Toekenningstabel 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Toekenningstabel 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Deze tabel is alleen van toepassing op budgethouders met een indicatie voor langdurig verblijf (een ZZP-indicatie ). Alle bedragen zijn jaarbedragen. Zorgprofielen

Nadere informatie

Notitie: Van aanmeldformulier naar vraagdossier

Notitie: Van aanmeldformulier naar vraagdossier Notitie: Van aanmeldformulier naar vraagdossier Inleiding De werkgroep vraagverheldering heeft zich het eerste half jaar gericht op de opdracht om eenduidigheid in proces, inhoud, en dossiervorming aangaande

Nadere informatie

Regionale marktanalyse Wlz

Regionale marktanalyse Wlz Regionale marktanalyse 2017-2018 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden

Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 30-06-17 Doelstellingen van het experiment

Nadere informatie

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol Wet langdurige zorg Bijeenkomst 31 maart 2015 Christiaan Dol May 12, 2015 Inhoud bijeenkomst Kennismaking en inleiding Wettelijke kaders Spelers Wlz Wet langdurige zorg Indicatiestelling PAUZE Overgangsrecht

Nadere informatie