Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel"

Transcriptie

1 Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar overgeheveld naar de gemeentelijke jeugdwet. Het gaat onder andere om een deel van de huidige AWBZ gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de provincale jeugdzorg. Het grootste deel van de cliënten onder de 18 jaar dat nu gebruik maakt van de AWBZgehandicaptenzorg gaat vanaf 2015 naar de Jeugdwet. Alleen de kinderen en jongeren met een zware intramurale blijven in de kern-awbz. Figuur 1 geeft een beeld van de verhouding tussen het aantal cliënten in de huidige AWBZ en de toekomstige Jeugdwet. Een klein deel van de cliënten die extramurale zorg vanuit de Jeugdwet ontvangt, zal daarnaast verpleging krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze cliënten zijn niet zichtbaar in de figuur, omdat ze al als Jeugdwet cliënt zijn opgenomen. Aantal cliënten per stelsel nu en straks AWBZ Jeugdwet Nu Straks Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel In deze factsheet geeft de VGN een beeld van de jeugd die nu gebruik maakt van de AWBZgehandicaptenzorg en die vanaf 2015 onder de Jeugdwet komt. We richten ons daarbij op de aantallen cliënten en de daarmee gepaard gaande kosten. De VGN heeft ook een algemene factsheet over de huidige cliënten in de AWBZ en een factsheet over de cliënten en budgetten die overgaan naar de Wmo. Welke zorg gaat naar de Jeugdwet? De zorg die onder de Jeugdwet komt te vallen betreft zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een beperking die gebruik maken van: AWBZ-prestaties extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging. Het gaat om alle grondslagen in de gehandicaptensector, namelijk kinderen met een verstandelijke (VG), lichamelijke (LG) of zintuiglijke (ZG)

2 beperking. Dit betreft ook kinderen die wegens extramuralisering van de lage zorgzwaartepakketten nu een extramurale indicatie krijgen. 1 AWBZ-prestatie extramurale behandeling van kinderen met een grondslag verstandelijke beperking. 2 Dit betreft ook de prestatie behandeling groep die vaak in een kinderdienstencentrum (KDC) wordt geleverd. 3 Zorgzwaartepakketten LVG 1-5 voor intramurale cliënten met een licht verstandelijke beperking (onder 18 jaar). Extramurale zorg De prestaties extramurale begeleiding, extramurale dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging gaan voor alle doelgroepen naar de Jeugdwet. In tabel 1 wordt per grondslag aangegeven hoeveel cliënten een indicatie hebben voor elke zorgvorm. Grondslag Individuele begeleiding Dagbesteding Kortdurend verblijf Persoonlijke verzorging VG < 18 jaar LG < 18 jaar ZG < 18 jaar Totaal < 18 jaar Totaal > = 18 jaar Totaal gehandicaptenzorg Tabel 1 Aantal geïndiceerde cliënten per grondslag voor verschillende zorgvormen Bron: CIZ rapportage Begeleiding in beeld; CIZ Basisrapportage AWBZ; CVZ gegeven obv AZR stand Er zijn geen harde cijfers beschikbaar van het aantal cliënten dat extramurale zorg afneemt. Wel zijn voor begeleiding de voorkeuren voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget per grondslag beschikbaar. Op basis hiervan wordt het aantal cliënten dat gebruik maakt van zorg in natura ingeschat (tabel 2). In de volgende paragrafen gaan we nader in op de verschillende zorgvormen. 1 Dit geldt alleen voor nieuwe cliënten. 2 Over de extramurale behandeling van kinderen met LG of ZG grondslag is nog geen besluit genomen in welk stelsel zij komen. 3 Op 18 juni 2013 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over het behouden van behandeling groep voor kinderen met een intramurale zorgvraag in de kern-awbz. De uitwerking van deze motie is echter nog niet bekend.

3 Grondslag Individuele begeleiding Dagbesteding Kortdurend verblijf Persoonlijke verzorging VG < 18 jaar LG < 18 jaar ZG < 18 jaar Totaal < 18 jaar Totaal > = 18 jaar Totaal gehandicaptenzorg Tabel 2 Geschat aantal cliënten per grondslag dat gebruikmaakt van zorg in natura Bron: Schatting op basis van indicatiecijfers uit tabel 1 en voorkeursleveringsvorm uit CIZ rapportage Begeleiding in beeld en CIZ Basisrapportage AWBZ Individuele begeleiding Op 1 september 2012 waren er een kleine cliënten onder de 18 jaar die een indicatie hadden voor individuele begeleiding (tabel 1). Hiervan waren naar schatting cliënten in zorg bij gehandicaptenzorgorganisaties. Het gaat om zo n VG-cliënten, 1.200, LG-cliënten en 500 ZG-cliënten (figuur 2). Aantal cliënten (18-) met individuele begeleiding VG LG ZG Figuur 2 - Aantal cliënten individuele begeleiding per sector dat naar de Jeugdwet gaat Dagbesteding Veel kinderen maken gebruik van dagbesteding. Vaak is er sprake van een combinatie met individuele begeleiding en/of andere zorgvormen.

4 Aantal cliënten (18-) met dagbesteding VG LG ZG Figuur 3 Aantal cliënten met dagbesteding per sector dat naar de Jeugdwet gaat Van de geïndiceerde kinderen maken naar schatting een kleine gebruik van dagbesteding in natura. In figuur 3 is de verdeling over de grondslagen terug te vinden. Kortdurend verblijf Kortdurend verblijf (logeren) wordt bij kinderen vaak ingezet ter ontlasting van de mantelzorg. Ruim kinderen hadden een indicatie hiervoor, van wie er ongeveer gebruik maken van zorg in natura. Aantal cliënten (18-) met kortdurend verblijf VG LG ZG Figuur 4 Aantal cliënten met kortdurend verblijf per sector dat naar de Jeugdwet gaat

5 Persoonlijke verzorging Aantal cliënten (18-) met persoonlijke verzorging VG LG ZG Figuur 5 Aantal cliënten met persoonlijke verzorging per sector dat naar de Jeugdwet gaat Vervoer Het vervoer dat samenhangt met extramurale dagbesteding wordt ook overgeheveld naar de Wmo en de jeugdzorg. Op 1 januari 2013 hadden bijna cliënten (90%) in de gehandicaptenzorg met een indicatie voor extramurale dagbesteding ook een indicatie voor vervoer. Dit is ongeveer de helft van het totaal aantal cliënten met een indicatie voor vervoer. Naar schatting cliënten onder 18 jaar maken gebruik van vervoer via zorg in natura 4. Van deze cliënten zijn er VG-cliënten. Daarnaast zijn er 300 cliënten in de ZG-sector en ongeveer 600 met een LG-grondslag. Extramurale behandeling Volgens de brief Hervorming Langdurige Ondersteuning en Zorg 5 wordt de extramurale behandeling voor VG-cliënten onder de 18 jaar gedecentraliseerd naar de Jeugdwet. Daarna is op 18 juni 2013 een motie aangenomen over de prestatie behandeling groep voor thuiswonende kinderen met een intramurale zorgbehoefte die levenslang zijn aangewezen op zorg. Op het moment van verschijnen van deze factsheet is het nog niet bekend hoe deze motie wordt uitgewerkt. Voor behandeling van kinderen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking is nog geen besluit genomen over het stelsel waar deze zorg in komt. Hiervoor wacht het kabinet een advies van het College van Zorgverzekeringen (CVZ) af. In tabel 3 worden de geïndiceerde aantallen cliënten per subsector per 1 september 2012 aangegeven. Omdat voor behandeling geen PGB mogelijk is, gaan we er vanuit dat alle geïndiceerde kinderen ook behandeling in natura ontvangen. Behandeling groep wordt over het algemeen gegeven in een kinderdienstencentrum (KDC). 4 90% van de kinderen die dagbesteding afnemen 5 Brief VWS dd

6 Cliënten met behandeling individueel Cliënten met behandeling groep VG LG ZG Totaal < Tabel 3 Aantal cliënten (18-) per sector met behandeling Behandelzorg met verblijf voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVG) Behalve de cliënten onder de 18 jaar die extramurale zorg ontvangen, gaan ook cliënten onder de 18 jaar die gebruikmaken van een zorgzwaartepakket LVG over naar de Jeugdwet. In tabel 4 ziet u de aantallen cliënten per pakket en per leeftijdscategorie die op 1 juni 2011 in zorg waren. Hierbij gebruiken we de volgende leeftijdsverdeling: 0 tot 5 jaar: jonge kinderen (voorschoolse leeftijd) 5 tot 12 jaar: kinderen (basisschoolleeftijd) 12 tot en met 17 jaar: adolescenten 18 tot 23 jaar: jong volwassenen Vanaf 23 jaar: volwassenen ZZP 0-4 Jaar 5-12 jaar jaar 0-17 jaar jaar 23 + jaar Totaal LVG LVG LVG LVG 4 / Totaal Tabel 4 Aantal cliënten met ZZP LVG zorg per leeftijdsgroep

7 Uit tabel 4 is af te leiden dat ongeveer 54% van de LVG-cliënten vanaf 2015 onder de Jeugdwet valt. De overige cliënten blijven in de kern-awbz. Extramuralisering De zorg voor kinderen en jeugdigen die door de extramuralisering van de lage zorgzwaartepakketten niet meer in aanmerking komen voor zorg met verblijf, gaat ook grotendeels naar de Jeugdwet. Het gaat dan om nieuwe cliënten, die nu nog niet in een instelling verblijven. Per 1 januari 2013 geldt dit voor de ZZP s VG 1 en 2. Dit betreft slechts heel weinig kinderen. Er waren in 2011 slechts 63 kinderen in zorg met een ZZP VG 1 of 2. De instroom van nieuwe cliënten wordt geschat op zo n 10% per jaar. Dit betekent dat er slechts zo n 6 kinderen per jaar in de Jeugdwet komen voor hun extramurale zorg. Bij de VG-pakketten is dit grotendeels begeleiding en dagbesteding. Per 2015 wordt een deel van de nieuwe ZZP VG 3 geëxtramuraliseerd. Het gaat om zo n 440 cliënten onder de 18 jaar. Het is nog niet duidelijk op grond van welke criteria de afbakening in de VG 3 gaat plaatsvinden. We gaan er van uit dat de kinderen en jeugdigen die momenteel met een VG 3 pakket worden opgenomen in een instelling ook in de toekomst hiervoor in aanmerking blijven komen. Dit betekent dat er geen extra kinderen als gevolg van de extramuralisering van ZZP VG 3 in de Jeugdwet komen. Per 2016 start de extramuralisering van nieuwe cliënten met een ZZP LG 1 en 3. Er zijn geen gegevens beschikbaar naar leeftijdscategorie. In totaal gaat het om zo n 180 nieuwe cliënten die per jaar geen verblijfsindicatie meer krijgen voor de pakketten LG 1 en 3. Wij gaan ervan uit dat een heel klein percentage kinderen betreft. Ditzelfde geldt voor de pakketten ZG aud 1 en ZG vis 1 waar het totaal aantal nieuwe cliënten per jaar dat wordt geextramuraliseerd zo n 35 omvat. Financiële consequenties De financiële gevolgen van de voorgenomen overhevelingen naar de gemeente worden in tabel 5 weergegeven. De budgetten voor dagbesteding, vervoer en begeleiding en persoonlijke verzorging uit 2011 zijn met groei doorgerekend tot Dit budget is verdeeld naar de groep onder 18 jaar, die naar de Jeugdwet gaat, en de groep boven de 18 jaar die naar de Wmo gaat. Deze verdeling is voor begeleiding, dagbesteding en vervoer geschat op basis van indicatiecijfers voor de VG 18- en VG 18+, gecorrigeerd voor verschillen in voorkeurslevering voor zorg in natura en zorgomvang. Voor persoonlijke verzorging geldt dat dit ook vaak geleverd wordt aan LG-cliënten. Helaas zijn er geen gegevens beschikbaar over de voorkeurslevering per leeftijdsgroep voor LG-cliënten. Daarom is voor persoonlijke verzorging het aandeel jeugd geschat op basis van de verhouding tussen geïndiceerde aantallen cliënten onder en vanaf 18 jaar voor alle grondslagen. Met financiële gevolgen van extramuralisering voor de Jeugdwet houden we in dit overzicht geen rekening vanwege de zeer geringe aantallen cliënten die het betreft.

8 Basisbudget 2015 (mln) Deel < 18 jaar Budget Jeugdwet zonder korting (mln) Korting Budget Jeugdwet met korting Dagbesteding 474,- 26% 123,- 5,- 118,- Vervoer 34,- 26% 9,- 0,- 9,- Begeleiding 555,- 19% 105,- 4,- 101,- Persoonlijke verzorging 351,- 28% 98,- 4,- 94,- Individuele behandeling 243,- 64% 155,- 6,- 149,- LVGpakketten 284,- 54% 178,- 7,- 171,- Totaal 669,- 27,- 643,- Tabel 5 Berekening budget Jeugdwet na overheveling budgetten in 2015 (in mln) Naast de begeleidingsfuncties en de persoonlijke verzorging wordt ook de individuele behandeling van kinderen met een VG-indicatie naar de Jeugdwet overgeheveld. Op basis van aantallen cliënten per sector en leeftijd schatten wij dat zo n 64% van de kosten individuele behandeling worden gemaakt door de kinderen en jongeren met een VG-grondslag. Welk deel van het budget voor behandeling groep naar de Jeugdwet gaat, is onduidelijk. De meest recente gegevens over kosten die ons ter beschikking staan, zijn gebaseerd op cijfers uit In 2011 was er nog geen aparte prestatie voor behandeling groep en maakte het onderdeel uit van dagbesteding. Hierdoor is er een overschatting van de kosten met betrekking tot dagbesteding voor kinderen en jongeren voor het (onbekende) deel dat nu behandeling groep is. Tot slot gaat het budget voor de LVG-pakketten voor kinderen en jongeren in 2015 naar de Jeugdwet. In 2015 gaan alle onderdelen met een budgetkorting van 4% naar de Jeugdwet. Deze korting loopt vervolgens op tot 10% in 2016 en 15% in Door de volumegroei van 2,5% in de Jeugdwet (aangegeven door VWS), blijft het beschikbare budget voor de jeugdwet ongeveer gelijk. Meer informatie: Mevrouw B. (Bianca) Roos, De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie die opkomt voor de belangen van aanbieders in de gehandicaptenzorg. De 165 instellingen die bij ons zijn aangesloten, variërend van klein tot groot, bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking.

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Vergaderstuk Adviescommissie Pakket

Vergaderstuk Adviescommissie Pakket Vergaderstuk Adviescommissie Pakket Datum 4 oktober 2013 Betreft Conceptrapport overheveling langdurige intramurale GGZ College voor zorgverzekeringen Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Samenvatting workshop W: levensbreed en levenslang in de Wmo

Samenvatting workshop W: levensbreed en levenslang in de Wmo Samenvatting workshop W: levensbreed en levenslang in de Wmo In deze workshop wordt op een interactieve manier gekeken naar de kansen voor de gehandicaptenzorg in de Wmo. De gehandicaptenzorg onderscheidt

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd)! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015 Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders mei 2015 Wlz monitor signalen van zorgaanbieders Rapportage mei 2015 Henk Herman Nap, Lotte Cornelisse, Sanne van der Weegen & Mirella Minkman Postbus

Nadere informatie

Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012

Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012 Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012 transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Conclusies... 2 2. Inleiding... 4 2.1. Aanleiding... 4 2.2. Doel- en probleemstelling...

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Langdurige Zorg Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

SAMEN. WERKEN aan decentralisatie van begeleiding. Mini-toolkit voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning

SAMEN. WERKEN aan decentralisatie van begeleiding. Mini-toolkit voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning SAMEN Samenwerken aan zorg en ondersteuning WERKEN aan decentralisatie van begeleiding Mini-toolkit voor gemeenten en zorgkantoren Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Ontwikkelingen rondom de AWBZ-functie

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie