Regionaal Inkoopdocument Wlz Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionaal Inkoopdocument Wlz 2016. Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden"

Transcriptie

1 Regionaal Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden

2 Inhoud 1. Leeswijzer Regionale inkoopprocedure Algemeen Inkoopprocedure bestaande aanbieders Tijdspad Indienen van de offerte Overzicht in te vullen en in te dienen formulieren Inkoopprocedure nieuwe aanbieders Reacties op definitief inkoopkader Regionaal Beoordelingskader Zelfanalyse welke leidt tot ontwikkelpunt(en) Voorstel voor ontwikkelplan(nen) Dialoog Normering en resultaatafspraken Tariefbepaling Tweejarige overeenkomst Inkoopmodel Zorg met verblijf Model zorg met verblijf Budgetberekening Hoe komt de P tot stand Hoe komt de Q tot stand Zorgportfolio Sectorvreemde ZZP s Meerzorg Inleiding P-bepaling Q-bepaling (Alleen GZ sector) Meerzorg voor sector V&V en GGZ Knelpuntenprocedure Inkoopmodel Zorg zonder Verblijf Zorg zonder Verblijf MPT en overbruggingszorg Inleiding P bepaling Q bepaling Geld volgt klant Huishoudelijke hulp Inkoop overig Capaciteit Klant wens Verzwaring: Inkoop van bedden Nieuwbouwprojecten Doelmatigheid Meerzorg Hulpmiddelen en woningaanpassingen Subsidieregelingen Innovatie Moeilijk plaatsbare cliënten Nieuwe zorgaanbieders Algemeen

3 7.2 Financiering Selectie en gunning Eerste selectie Tweede selectie Derde selectie Gunning Onderaanneming

4 1. Leeswijzer Het document waarin het regionale inkoopdocument Wlz 2016 staat beschreven vloeit mede voort uit de volgende documenten: - Landelijk inkoopdocument Wlz De door het zorgkantoor uitgevoerde marktanalyse - Kaderbrief Wlz 2016 Voor een goed begrip waarom bepaalde keuzes in het regionale inkoopdocument zijn gemaakt is het raadzaam voornoemde documenten eveneens te raadplegen. Zoals beschreven in het landelijk inkoopkader Wlz 2016 hebben de Wlz-uitvoerders de zorgkantoren gemandateerd om in 2016 de zorginkoop Wlz uit te voeren. Het regionale inkoopdocument Wlz 2016 is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 wordt de regionale Inkoopprocedure beschreven. In hoofdstuk 3 komt het regionaal beoordelingskader aan bod. Het Inkoopmodel zorg met verblijf wordt in hoofdstuk 4 toegelicht, waar hoofdstuk 5 toegespitst is op het Inkoopmodel zorg zonder verblijf. In hoofdstuk 6 worden sector brede, sectorspecifieke onderwerpen en aanvullende zorgthema s omschreven. In hoofdstuk 7 wordt het beleid rondom nieuwe aanbieders en onderaannemers toegelicht. Zorgaanbieders worden in dit document eveneens aangeduid als aanbieders. Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2016 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Het zorgkantoor behoudt zich het recht voor om een correctie in de inkoopdocumenten, de procedure en wijziging of aanpassing van de voorschriften van de inkoopprocedure toe te passen indien na bekendmaking van deze documenten maatregelen door de overheid worden getroffen die van invloed zijn op de beschikbare contracteerruimte, de afspraken die het zorgkantoor met zorgaanbieders op grond van deze maatregelen dient te maken dan wel een wijziging betreffen van de Wlz-regelgeving. 4

5 2. Regionale inkoopprocedure 2.1 Algemeen Het zorgkantoor koopt in 2016 voor twee kavels zorg in, voor bestaande en nieuwe aanbieders. Dit heeft tot gevolg dat in aanvulling op de landelijke inkoopprocedure uit het landelijk inkoopkader Wlz 2016 onder paragraaf 2.2 twee regionale procedures zijn opgesteld, te weten: 1. Inkoopprocedure bestaande aanbieders 2. Inkoopprocedure nieuwe aanbieders 2.2 Inkoopprocedure bestaande aanbieders In aanvulling op het landelijk kader, waarbij er voor bestaande aanbieders voldaan kan worden met een bestuursverklaring wordt door het zorgkantoor nagegaan wordt of de persoon die de bestuursverklaring heeft ondertekend ook degene is die als bestuurder bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. De zorgaanbieder hoeft niet statutair gevestigd te zijn in de regio om in aanmerking te komen voor een overeenkomst Tijdspad Het tijdspad voor de inkoop Wlz is landelijk vastgesteld en deze wordt gevolgd door het zorgkantoor. Daarnaast zijn er activiteiten en procedures die regionaal door de zorgkantoren wordt ingevuld. Hieronder vindt u het volledige tijdspad, welke gebaseerd is op het landelijke tijdspad. In de kolom wanneer is terug te vinden welke documenten wanneer beschikbaar zijn of ingeleverd dienen te worden. De inkoopdocumenten worden niet per post verstuurd. De zorgaanbieders worden per op de hoogte gesteld van de publicatie op de website. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst is er gelegenheid voor de zorgaanbieders om aanvullende vragen te stellen. Vragen kunnen ook schriftelijk via de gesteld worden. De antwoorden worden gepubliceerd op de website in Nota van Inlichtingen. 5

6 Hieronder treft u het totale overzicht: Wat Wie Wanneer Verzending publicatie inkoopdocumenten Zorgkantoor Maandag 1 juni 2015 Publicatie inkoopdocument en 2016 op de website Zorgkantoor Maandag 1 juni Voorlichtingsbijeenkomst inkoop 2016 Zorgkantoor Woensdag 3 juni 2015 Indienen schriftelijke vragen inkoop 2016 Zorgaanbieder Uiterlijk zondag 21 juni 2015 Publicatie Nota van Inlichtingen op de website Eventuele publicatie aangevuld inkoopdocument 2016 Indienen opmerkingen op (onderdelen van) de definitieve inkoopdocumenten Zorgkantoor Uiterlijk vrijdag 3 juli 2015 Zorgkantoor Uiterlijk vrijdag 3 juli 2015 Zorgaanbieder Uiterlijk donderdag 23 juli 2015 Indiening offerte digitaal Zorgaanbieder Uiterlijk vrijdag 31 juli 2015 vóór uur per aan Dialoog Zorgkantoor/Zorgaanbieder 10 augustus t/m 2 oktober 2015 Voorlopige gunning en eenjarige/tweejarig overeenkomst Zorgkantoor Vrijdag 9 oktober 2015 Opmerkingen indienen over de voorlopige gunning Indienen definitieve budgetformulieren Zorgkantoor Zorgaanbieder Binnen 20 dagen na datum communiceren voorlopige gunning Uiterlijk vrijdag, 16 oktober 2015 vóór uur bij het Zorgkantoor Indienen definitieve budgetformulieren bij NZa Zorgkantoor Uiterlijk vrijdag 30 oktober 2015 vóór uur Indien nodig, verzending zorgaanbieder gebonden deel / addenda Zorgkantoor Uiterlijk vrijdag 18 december

7 2.2.2 Indienen van de offerte De zorgaanbieder kan een offerte indienen. De spelregels voor het indienen van de offerte is hieronder beschreven. Op vrijdag 31 juli 2015 uiterlijk om uur, dient de offerte digitaal te zijn aangeleverd. De offerte bestaat uit alle documenten zoals vermeld in het landelijk inkoopkader. De genoemde verklaringen en formulieren zijn digitaal beschikbaar via: - De digitale versie van de offerte dient uiterlijk op vrijdag 31 juli 2015 om ingeleverd te zijn via De zorgaanbieder ontvangt een automatische reply bij ontvangst. Alle informatie en toelichtingen met betrekking tot de beoordeling van de offerte dienen bij de offerte te worden aangeleverd. Elk formulier moet apart in een PDF aangeleverd worden. De verantwoording per ontwikkelplan wordt gebundeld per plan. De verzonden kan niet groter zijn dan 10 Mb. Als de de maximale grootte overschrijdt, kan de mail door technische redenen niet ontvangen worden door het zorgkantoor. Dit betekent dat de documenten mogelijk in meerdere mails naar het zorgkantoor verstuurd dienen te worden. Graag de naam van het document als volgt samenstellen: soort document_ aanbieder (bijv. bestuursverklaring_xx); - Zorgaanbieders moeten op de uiterste offertedatum, 31 juli 2015, kunnen aantonen dat er aan alle gestelde eisen wordt voldaan. Nieuwe zorgaanbieders leveren conform het landelijk document bijlage 5 Aanvullende toetredingseisen nieuwe aanbieders alle documenten aan als bewijslast voor bestuursverklaringen en uiteraard de andere documenten benodigd voor de offerte-indiening; - De informatie in de offerte, aangeleverd voor sluitingsdatum en tijdstip, neemt het zorgkantoor mee als start van de dialoog; - Nieuwe zorgaanbieders die in de loop van 2015 (na het verstrijken van de offertedatum) een overeenkomst met het zorgkantoor willen afsluiten, worden niet geaccepteerd. Per jaar is er slechts één moment om een overeenkomst te sluiten Overzicht in te vullen en in te dienen formulieren In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de onderdelen van de offerte en de in te dienen formulieren. De documenten zijn terug te vinden op de website van het zorgkantoor: Het zorgkantoor vraagt nadrukkelijk aandacht voor het feit dat alle documenten ten behoeve van de offerte in aparte PDF bestanden aangeleverd dienen te worden via NB: het formulier voorstel portfolio 2016 dient naast een PDF versie ook in Excel te worden aangeleverd. Overzicht onderdelen offerte: - Bestuursverklaring; - (facultatief) Format Zelfanalyse en Ontwikkelplan; - Formulier Voorstel portfolio Inkoopprocedure nieuwe aanbieders Voor nieuwe aanbieders geldt hetzelfde tijdspad als die in 3.2 genoemd voor bestaande aanbieders. Wel zijn er voor nieuwe aanbieders aanvullende documenten vereist bij de indiening van de offerte. Hiervoor verwijzen wij u graag naar bijlage 5 Aanvullende toetredingseisen nieuwe aanbieders. 7

8 2.4 Reacties op definitief inkoopkader Indien u zich onverhoopt niet kan verenigen met (onderdelen van) het definitieve inkoopkader met publicatiedatum dan wel beslissingen van het zorgkantoor die daaruit voortvloeien (waaronder de voorlopige gunning), dan dient u dit op de kortst mogelijke termijn maar in ieder geval binnen 20 kalenderdagen na bekendmaking van het vorenbedoelde inkoopkader en/of beslissing schriftelijk dan wel per in zijn volledigheid en onderbouwd ter kennis te brengen van het zorgkantoor. Dit houdt dus in dat daarin vermeld dient te staan met wat u het niet eens bent en waarom. Opmerkingen waardoor het zorgkantoor zijn beleid moet aanpassen, worden in een addendum op het inkoopbeleid gepubliceerd. Wij willen u er attent op maken dat het indienen van voornoemde reactie geen schorsende werking heeft op de inkoopprocedure. Het voorgaande geldt ook voor wijzigingen en/of aanvullingen op het inkoopkader, echter met dien verstande dat uw reactie enkel kan zien op deze wijziging en/of aanvulling zelf (dus niet op het gehele inkoopkader of eerder gepubliceerde wijzingen en/of aanvullingen). Indien een zorgaanbieder nalaat om binnen voornoemde termijn zijn reactie op de voorgeschreven wijze kenbaar te maken aan het zorgkantoor, heeft die zorgaanbieder zijn recht verwerkt om dit alsnog te doen. Deze rechtsverwerking geldt tevens voor het instellen van rechtsmiddelen. Reacties die niet voldoen aan het voorgaande, zal het zorgkantoor niet in behandeling nemen. Door het indienen van een inschrijving verklaart een zorgaanbieder zich integraal en onvoorwaardelijk akkoord met het definitieve inkoopkader met inbegrip van reeds gepubliceerde wijzigingen dan wel aanvullingen. De onderdelen van het inkoopkader waartegen tijdig conform voorgaande is gereageerd vormen op vorenbedoelde akkoordverklaring een uitzondering 8

9 3. Regionaal Beoordelingskader In hoofdstuk 2 van het inkoopkader langdurige zorg 2016 wordt aangegeven in welke stappen gekomen wordt tot de inkoopafspraken Bij de inkoop 2016 is nadrukkelijk gekozen voor een nieuwe invalshoek waarbij in dialoog met zorgaanbieders gekomen wordt tot ontwikkel- en resultaatafspraken. Het op deze wijze van inkopen is nieuw voor de zorgkantoren en er wordt afgezien van uitgebreide vinklijsten etc. om te komen tot prijsopslagen. De lijn die aangehouden wordt is er één van zelfanalyse die leidt tot een voorstel van de aanbieder om te komen tot ontwikkelpunten. Om recht te doen aan deze lijn wordt in deze paragraaf nader beleid geformuleerd wat gehanteerd wordt bij zelfanalyse, ontwikkelplan, dialoog, normering en tariefbepaling. In onderstaand schema is een vereenvoudigde, chronologische volgorde van de stappen die doorlopen worden. 1. Zelfanalyse, welke leidt tot ontwikkelpunt(en) 2. Voorstel voor ontwikkelplan(nen) 3. Dialoog 4. Normering en resultaatafspraken 5. Tariefbepaling 6. Meerjarenafspraak 3.1 Zelfanalyse welke leidt tot ontwikkelpunt(en) In deze paragraaf gaat het zorgkantoor in op haar visie op de zelfanalyse. Het landelijk format voor de zelfanalyse is nadrukkelijk een handreiking. Het zorgkantoor verwacht dat zorgaanbieders zich in de zelfanalyse zorgvuldig oriënteren op alle mogelijke sterktes en ontwikkelpunten van de organisatie. Dit impliceert dat het format zelfanalyse niet gebruikt dient te worden als vinkenlijst, maar dat de zorgaanbieder breed naar de eigen organisatie kijkt en beoordeelt wat verbetering behoeft. Dat kan verder gaan dan kwaliteit. Vandaar de mogelijkheid tot invulling van overig onderwerpen in de zelfanalyse. De zorgaanbieder gaat in de zelfanalyse in op de gedefinieerde thema s en / of eigen onderwerpen. Voorbeelden van eigen onderwerpen kunnen zijn: personeelsbeleid/scholing, rol en functie cliëntenraden en inzet netwerk van de cliënt, maar kunnen ook onderwerpen meer toegespitst op de bedrijfsvoering zijn (iwlz). Deze onderwerpen kunnen benoemd worden in het format zelfanalyse in de regel Overige ruimte voor de zorgaanbieder, of een gelijkwaardig format van de zorgaanbieder zelf. Onderwerpen voor ontwikkelplannen worden als uitkomst van de zelfanalyse geprioriteerd (focus aanbrengen). Voor deze onderwerpen leveren zorgaanbieders beknopte voorstellen voor ontwikkelplannen aan. Op alle voorstellen voor ontwikkelplan(nen) zijn de elementen zoals aangegeven in het landelijk inkoopkader Wlz 2016 onder de paragrafen en van toepassing. 3.2 Voorstel voor ontwikkelplan(nen) Bij indiening van de offerte heeft de zorgaanbieder de mogelijkheid om de zelfanalyse en ontwikkelplan(nen) in te dienen. Het ontwikkelplan dient aan te sluiten bij de prioriteiten van de eigen organisatie en de zorgaanbieder specifieke onderwerpen die het zorgkantoor van belang acht, zie format (bijlage 4). 3.3 Dialoog In het landelijk inkoopkader Wlz 2016 onder paragraaf wordt beschreven hoe de dialoog kan leiden tot (keuze voor) een definitief ontwikkelplan en waar dit ontwikkelplan aan dient te voldoen. In 9

10 de dialoog kunnen zorgaanbieder en zorgkantoor komen tot het vaststellen van ontwikkelplannen en bijbehorende resultaten evenals het komen tot prijsopslagen voor de zorginkoop Waarbij het zorgkantoor haar beeld en onderwerpen t.a.v. van de zorgaanbieder zal spiegelen aan de aangeleverde ontwikkelplannen. Tijdens deze dialoog bestaat tevens de mogelijkheid in gezamenlijkheid te onderzoeken op welke ontwikkelplannen er mogelijkheden zijn te komen tot een meerjarenafspraak. In dialoog tussen de zorgaanbieder en het zorgkantoor volgt de vaststelling van de ontwikkelplannen waarbij de ambitie, het resultaat en de voorgestelde tariefopslag voor 2016 in verhouding dienen te zijn met de te plegen inspanning en de omvang van de zorgaanbieder. Het zorgkantoor benadrukt dat de dialoog wordt beschouwd als een continu proces waarbij gedurende het gehele jaar voortgangsgesprekken gevoerd kunnen worden. De zorgaanbieder past na vaststelling van de ontwikkelplannen en te behalen resultaten het voorstel voor het ontwikkelplan aan tot een uitgewerkt definitief ontwikkelplan conform het landelijk inkoopkader Wlz 2016 onder paragraaf Het definitieve ontwikkelplan wordt vervolgens beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader zoals benoemd in het landelijk inkoopkader Wlz 2016 onder paragraaf (opgenomen in onderstaande paragraaf). 3.4 Normering en resultaatafspraken In de dialoog worden impact, ambitie en proportionaliteit van het ontwikkelplan in termen van de te behalen resultaten en de toe te kennen prijsopslag in balans gebracht. Het zorgkantoor beoordeelt vervolgens ieder definitief ontwikkelplan en bepaalt de opslag op het tarief aan de hand van de volgende landelijke elementen (uit het landelijk inkoopkader Wlz 2016 paragraaf 2.2.4): Landelijk - Het effect van de voorgestelde ontwikkelingen voor de cliënten binnen de regio s van de zorgkantoren van Zorg en Zekerheid (Impact). Het zorgkantoor weegt mee in welke mate het te behalen resultaat ingrijpt op de organisatie / bedrijfsvoering en kwaliteit van de zorg. - De mate waarin de ambitie van het ontwikkelplan in verhouding staat met de aard, omvang en verbetercapaciteit van de zorgaanbieder (Ambitie). - De ontwikkelplannen zijn realistisch kijkend naar de mogelijkheden van de zorgaanbieder. Het zorgkantoor zal deze plannen spiegelen aan in het verleden ingediende/uitgevoerde (verbeter)plannen van de zorgaanbieder. Een zorgaanbieder met een beperkte beleidscapaciteit wordt anders gewogen i.r.t. omvang van beoogde resultaten. De mate waarin de implementatie van de voorgestelde ontwikkelingen haalbaar is gegeven de huidige sterktes en ontwikkelpunten van de zorgaanbieder (Realiteit). - De ontwikkelplannen dienen proportioneel te zijn (Proportionaliteit). Dat betekent, dat een eigen ontwikkelplan en te behalen resultaten gewogen worden op basis van de te leveren inspanning en/of het resultaat in relatie tot de te behalen financiële incentive. Regionaal Het zorgkantoor heeft naast het landelijke beoordelingskader de volgende onderwerpen als regionaal beoordelingskader benoemd: - Indien een zorgaanbieder in de zelfanalyse aangeeft dat hij aan alle landelijke thema s voldoet en daarom naar mening van de zorgaanbieder geen ontwikkelplannen nodig acht gaat het zorgkantoor ervan uit dat de zorgaanbieder in de zelfanalyse eigen zorgaanbieder specifieke onderwerpen aandraagt. Hierop kunnen ontwikkelplannen en resultaatafspraken gemaakt worden. Het zorgkantoor zal in deze situatie zorgaanbieder specifieke kenmerken van de zorgaanbieder uit het verleden (Bijv. IGZ rapportages, score op inkoopbeleid voorgaande jaren, al dan niet aangedragen verbeterplannen en bijbehorende uitkomsten) meewegen in haar beoordeling. - Aanbieders zijn vrij te bepalen welk onderwerp (landelijke thema s dan wel eigen onderwerpen) in de zelfanalyse prioriteit krijgt door aanlevering van een ontwikkelplan. In dialoog wordt bepaald welk ontwikkelplan tot resultaatafspraken leidt. - Het indienen van 1 ontwikkelplan leidt niet per definitie tot een volledige opslag van 3,0% op het tarief 2016 maar wordt gewogen op het landelijke en regionale beoordelingskader. 10

11 - Indien een (eigen) ontwikkelplan (anders dan zelfanalyse) raakvlakken vertoont met een plan van aanpak wat in het verleden al eerder door de zorgaanbieder is aangedragen én beloond is in de vorm van prijsopslag in voorgaande jaren dan verwacht het zorgkantoor dat nieuwe resultaten benoemd worden. - Plannen die gefinancierd worden vanuit een ander domein/subsidie kunnen niet dubbel gefinancierd worden en worden daarom uitgesloten. - Het beoordelingskader van de zorgkantoren is gericht op de zorginkoop en het generen van toegevoegde waarde voor cliënten. Indien een plan van een zorgaanbieder in het kader van verbetervoorstellen n.a.v. het Plan van Aanpak Waardigheid en Trots door VWS geselecteerd wordt dan kan dat initiatief worden ingediend als ontwikkelplan in het kader van de zorginkoop. Afhankelijk van de wijze waarop het betreffende plan bijdraagt aan kwaliteitsverbetering voor cliënten wordt bekeken in welke mate dit kan bijdragen aan het behalen van de tariefsopslag. Goedkeuring voor VWS leidt niet per definitie tot het verkrijgen van een opslag. - Uitgangspunt is dat in dialoog gekomen wordt tot resultaatafspraken (SMART geformuleerd) gebaseerd op definitieve ontwikkelplannen. De ingediende plannen leiden niet per definitie tot (deel)opslagen op al die plannen. Op basis van bovenstaande wordt de tariefopslag voor 2016 per ontwikkelplan vastgesteld. 3.5 Tariefbepaling Bij de aanlevering van ontwikkelplannen zijn er een aantal regionale voorwaarden ontwikkeld, die naast de voorwaarden uit het landelijk inkoopkader Wlz 2016 onder paragraaf in ogenschouw genomen dienen te worden, puntsgewijs: - Een definitief ontwikkelplan (of alle ontwikkelplannen samen) kan alleen in aanmerking komen voor de volledige tariefopslag (maximaal 3,0% totaal) indien volledig voldaan wordt aan de onder normering en resultaten benoemde elementen. - De omvang van de tariefopslag komt voort uit beoordeling en kan per ontwikkelplan verschillend zijn. - Het zorgkantoor wil zoveel mogelijk in dialoog overeenstemming over de prijs bereiken. Echter, het finale besluit ligt bij het zorgkantoor. Voor de bepaling van het tarief 2016 heeft het zorgkantoor gekozen voor een tweedeling in de tarieftoekenning. Enerzijds geldt er een opslag als inspanningsbeloning die betrekking heeft op de goedgekeurde ontwikkelplannen en resultaatafspraken (50% in jaar t-1), anderzijds geldt er een resultaatbeloning (50% in jaar t; herschikking 2016). De volgende punten geven de werkwijze weer: - In dialoog zijn de definitieve ontwikkelplannen tot stand gekomen. Het zorgkantoor kent per goedgekeurd ontwikkelplan de prijsopslag 2016 toe, bij realisatie van de afgesproken resultaten met een maximum van 3,0% (indien van toepassing: voor alle plannen bij elkaar opgeteld). - In het addendum bij de overeenkomst 2016 worden afspraken vastgelegd over de te behalen (deel)resultaten en tarifering daarvan. - Per wordt op basis van de uitkomst van de (tussen)evaluatie vastgesteld of de resultaatafspraken zijn behaald. Indien alle benoemde resultaten behaald zijn komt de zorgaanbieder in aanmerking voor de resterende 50% van de prijsopslag Deze prijsopslag wordt geëffectueerd bij de herschikking 2016 (jaar t). - Voornoemde systematiek geldt per ontwikkelplan. - Indien de resultaten niet (volledig) behaald zijn treden zorgaanbieder en zorgkantoor in overleg om te kijken of het ontwikkelplan bijgesteld dient te worden om doorgang te kunnen vinden. In dat geval wordt niet de volledige 50% resterende opslag (jaar t) toegekend. De beloning is in dit geval afhankelijk van de wel behaalde (deel)resultaten. 3.6 Tweejarige overeenkomst Instellingen die in aanmerking willen komen voor een tweejarige overeenkomst dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het landelijk inkoopkader Wlz 2016 onder paragraaf 2.2 evenals aan onderstaande. Aanvullend worden regionaal de volgende eisen gesteld voor instellingen die in aanmerking willen komen voor een tweejarige overeenkomst: 11

12 - In de inkoopronde 2015 (vorig jaar) heeft de zorgaanbieder maximaal gescoord op de criteria integrale benadering, innovatie en kwaliteit. - De zorgaanbieder heeft bij de inkoopronde 2016 de maximale prijsopslag van 3,0% behaald bij de beoordeling van de ontwikkelplannen en bijbehorende resultaatafspraken. Indien bij de herschikkingsronde blijkt dat de resultaten niet zijn behaald, zal in dialoog worden bepaald op welke wijze het ontwikkelplan in het perspectief van de tweejaren overeenkomst doorgang kan vinden. Voor de goede orde: dit kan consequenties hebben voor de prijsopslag van de resultaatbeloning 2016 (jaar t). - De zorgaanbieder levert intramurale Wlz zorg (dus intramurale ZZP s en niet enkel VPT en/of MPT). - Voor een ontwikkelplan wat qua tijdpad en te behalen resultaten doorloopt in 2017 worden de afspraken ten aanzien van resultaten en prijsopslag bij het inkoopgesprek 2017 vastgelegd. - Indien een tussenevaluatie van de meerjaren(ontwikkel)afspraak niet wordt behaald, treden zorgaanbieder en zorgkantoor in overleg voorafgaand aan herschikking 2016 en productieafspraken Dit leidt tot wijziging in gemaakte afspraken met betrekking tot te behalen resultaten en tarifering (In het landelijk inkoopkader Wlz 2016 onder paragraaf 3.5 Tariefbepaling en Fasering ). In verband met de jaarlijkse zorginkoopcyclus die gebonden is aan de vaststelling van landelijke en regionale contracteerruimte, geldt ook voor de instellingen met een tweejarige afspraak dat er in de zorginkoop ronde 2017 nieuwe prijs-, budget- en volume afspraken gemaakt zullen worden voor het jaar Verbeterafspraken en afspraken over monitoring van resultaten op basis van het ontwikkelplan en de dialoog in het inkoopoverleg worden voor de instellingen met een meerjarenafspraak bij de inkoopronde 2017 geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Instellingen die in aanmerking komen voor een tweejarige overeenkomst krijgen een Wlz overeenkomst aangeboden met een langere looptijd, namelijk tot en met 31 december

13 4. Inkoopmodel Zorg met verblijf In dit hoofdstuk beschrijft het zorgkantoor zijn financiële beleid voor intramurale zorg inclusief zorg door middel van het Volledig Pakket Thuis (VPT) betreffende de sectoren Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg 4.1 Model zorg met verblijf De berekening van het budget is exclusief de middelen voor de normatieve huisvestingscomponent. Deze worden bij het invullen van het budgetformulier 2016 automatisch toegevoegd. Het zorgkantoor houdt rekening met de kaderbrief van het ministerie van VWS d.d. 19 juni Uitgangspunten van het zorgkantoor die onder andere voortvloeien uit de kaderbrief zijn: - Korting langer thuis; - Efficiency korting Wlz zoals opgenomen in het regeerakkoord Rutte-Asscher. Dit betreft landelijk 45 miljoen. De regionale korting wordt door de NZa verwerkt over de zorgkantoorregio s. De korting wordt niet verwerkt in de beleidsregelwaarden. Het zorgkantoor verwerkt deze maatregel in de generieke korting op de prijs; - Korting op de contracteerruimte in verband met de GGZ-B uitstroom. Deze korting wordt in zijn geheel op de GGZ-sector regionaal doorgevoerd; - Het budget in de GZ sector wordt voor de lage ZZP s gekort met 10%. Hiervoor wordt op peildatum 1 juni 2015 gekeken naar het aantal personen in zorg. - Alle regionale afbouwafspraken moeten leiden tot budgetafspraken die passen binnen de beschikbare contracteerruimte c.q. voor intramurale zorg per sector geoormerkte gelden. - Het zorgkantoor hanteert een generieke prijskorting van 3 % op de maximale NZa tarieven. NB. De regionale verdeling van de landelijk beschikbare contracteerruimte heeft ten tijde van het publiceren van het zorginkoopbeleid nog niet plaatsgevonden. Hierdoor bestaat het risico dat er regionaal minder contracteerruimte beschikbaar is dan op basis van het in dit hoofdstuk geschetste model verdeeld wordt. Indien dit het geval is, ziet het zorgkantoor zichzelf genoodzaakt om het financiële beleid aan te passen. 4.2 Budgetberekening Het budget zorg met verblijf bestaat uit een tweetal onderdelen: - Zorg met verblijf (exclusief de normatieve huisvestingscomponent) - Volledig pakket thuis Voor zorg zonder verblijf geldt een andere budgetberekening. Deze wordt in hoofdstuk 5 beschreven. Het budget is afhankelijk van de volumeafspraken die in dialoog met de zorgaanbieder gemaakt worden (zie hoofdstuk capaciteit 6.1) en de hoogte van het af te spreken tarief. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de budgetten daarom gecommuniceerd nadat de onderhandelingen met de zorgaanbieders gevoerd zijn. De budgetten 2016 zijn daarom de uitkomst van het overleg en niet het beginpunt van overleg. Wij willen benadrukken dat de verwachting is dat er in 2016 minder financiële middelen beschikbaar zijn om de productie te kunnen financieren. In de financiële brief die het zorgkantoor naar verwachting begin 2016 publiceert (en die als nadere toelichting onderdeel uitmaakt van het contracteerbeleid) geven wij meer informatie over o.a. de beschikbare financiële ruimte en de wijze van herschikking. 4.3 Hoe komt de P tot stand Het zorgkantoor gaat bij haar berekeningen uit van de NZa tarieven Alle berekende percentages die het zorgkantoor hanteert zijn t.o.v. de 100 % NZa tarieven. Voor de berekening van de budgetten wordt gebruik gemaakt van de NZa tarieven 2016 en de overeengekomen prijspercentages Op deze wijze is de landelijke prijsindex verdisconteerd in de budgetten. 13

14 Rekening houdend met de door het Ministerie van VWS ingeboekte efficiencykorting, worden de tarieven generiek gekort met 3 %. Dit betekent dat maximaal een tarief kan worden behaald van 97% van het NZa-tarief. Het basistarief voor 2016 is door ons vastgesteld op minimaal 94%. Concreet betekent dit dat de gecontracteerde tarieven 2016 zich begeven tussen de 94 % en 97%. In hoofdstuk 3 is beschreven hoe de tariefsopslag van 0% tot maximaal 3% kan worden behaald. Het zorgkantoor beoogt hiermee de middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten waarbij het landelijke beleid als uitgangspunt is genomen. Voor de prijsbepaling voor de 1 e ronde van november 2015 geldt, dat het zorgkantoor maximaal de helft van het percentage dat wordt toegekend aan de ingediende ontwikkelplannen, meeneemt in de tariefsopslag op het minimale prijspercentage van 94%. Uiterlijk 1 juli 2016 zijn de plannen geëvalueerd en vindt al dan niet de toekenning van de andere helft plaats. De prijswijziging wordt vervolgens in het herschikkingsformulier verder geformaliseerd. In het hoofdstuk beoordelingskader wordt nader ingegaan op het onderwerp ontwikkelplannen. Indien de tarieven aangepast worden gedurende het jaar 2016 dan heeft dit gevolgen voor het beschikbaar gestelde budget. De betreffende zorgaanbieders ontvangen na de beoordeling van de resultaten van de ontwikkelplannen, een brief met de aanpassing van het initieel toegekende budget. Bij de herschikking worden de reeds toegekende clickmomenten in relatie tot het eventueel bijgestelde budget verwerkt. 4.4 Hoe komt de Q tot stand Er is een landelijke taakstelling om in 2016 de intramurale capaciteit verder af te bouwen. Het zorgkantoor gaat er van uit dat er naar alle waarschijnlijkheid minder intramurale capaciteit ingekocht kan worden dan voorgaande jaren. Uitgangspunt voor de dialoog met de zorgaanbieder voor de volumebepaling is onder andere het aantal cliënten dat op 1 juni 2015 in zorg is. Hiernaast wordt ook nadrukkelijk de ontwikkeling van de wachtlijsten zowel van actief- als wens-wachtenden meegewogen. Voor alle andere punten die meewegen in deze dialoog, verwijzen wij u naar het onderwerp capaciteit (zie pagina 19). Mocht blijken dat de financiële vertaling uit dialogen met de zorgaanbieders leidt tot een overschrijding van de regionale contracteerruimte, dan houdt het zorgkantoor zich het recht voor om het totaal gecontracteerde volume aan te passen, zodat de regionale contracteerruimte niet overschreden wordt. Toekenningspercentage In tegenstelling tot 2015 hanteert het zorgkantoor voor 2016 geen maximum budgetten voor zorg met verblijf. Om invulling te geven aan de landelijk afgesproken uitgangspunten, wordt bij zorg met verblijf een gedeelte van het beschikbare regiobudget niet bij aanvang van het jaar verdeeld over de zorgaanbieders. Zowel de cliëntkeuze als de ingekochte capaciteit speelt een belangrijke rol bij het verdelen van het volume bij zorg met verblijf. Om de cliëntkeuze meer leidend te laten zijn bij de verdeling van het volume, is gekozen voor het geld volgt klant-systeem. In het landelijke inkoopbeleid wordt aangegeven dat het toe te kennen percentage van het volume bepaald wordt aan de hand van de mutatiegraad per sector, leveringsvorm en het beleid van voorgaande jaren. Er is gekozen voor de volgende toepassingspercentages voor zorg met verblijf: Sector VV: 85 % Sector GZ: 90 % Sector GGZ: 90 % Om zorgaanbieders gedurende het jaar te voorzien van de uitnutting van het gehele regiobudget wordt de maandelijkse realisatie op het beveiligde webportaal gepubliceerd. Tevens is het zorgkantoor voornemens om de clickmomenten voor het onderdeel zorg met verblijf opnieuw in te voeren. Meer informatie hierover wordt vermeld in de financiële notitie, die begin 2016 wordt bekendgemaakt. 4.5 Zorgportfolio Alle zorgaanbieders maken kenbaar bij het indienen van de offerte voor welke ZZP s en extramurale zorgprestaties zij in 2016 op basis van de benodigde kwaliteit en deskundigheid volgens de 14

15 productspecificaties, in aanmerking willen komen (zie formulier Voorstel Zorgportfolio ). Doelstelling van de zorgportfolio is om af te spreken welke zorg de zorgaanbieder wel en welke zorg de zorgaanbieder niet kan leveren. De zorgportfolio is uitgangspunt voor het inkoopgesprek. De uitkomst wordt vervolgens vastgelegd in het voorlopig budgetformulier. Deze ingevulde range aan ZZP s geldt voor het gehele jaar 2016 en bepaalt welke ZZP s de zorgaanbieder in 2016 kan leveren en mag declareren. Aanvullingen hierop zijn gedurende het jaar 2016 niet mogelijk. 4.6 Sectorvreemde ZZP s Zorgkantoren gebruiken voor het omzetten van sectorvreemde ZZP s de vertaaltabel, dit is een bijlage van het voorschrift zorgtoewijzing Het is niet altijd mogelijk om het geïndiceerde ZZP om te zetten naar een instellingseigen ZZP, een cliënt kan dan in principe niet in zorg bij de betreffende instelling. Indien de zorgaanbieder hiertoe toch een noodzakelijkheid ziet, dan wordt hierover in overleg getreden met de zorginkoper. 4.7 Meerzorg Inleiding Sinds 2014 zijn de kosten voor de levering van meerzorg voor de GZ sector onderdeel van de contracteerruimte. In de kaderbrief van VWS is aangegeven dat de huidige meerzorg regeling wordt uitgebreid naar de sectoren V&V en GGZ P-bepaling Net zoals voorgaande jaren geldt voor meerzorg dat het prijspercentage van zorg met verblijf van toepassing is op de deelproducten van meerzorg Q-bepaling (Alleen GZ sector) Het zorgkantoor kiest er voor om meerzorg het regiobudget te maximeren op het op het niveau van de herschikking Evenals voorgaande jaren oormerkt het zorgkantoor deze middelen voor het leveren van meerzorg. Dit betekent dat de in 2016 geleverde zorg binnen deze financiële ruimte moet passen. Het zorgkantoor zal in beginsel geen verschuiving naar andere onderdelen toepassen. Voor de eerste afspraak 2016 wordt gekeken naar de productiemonitor meerzorg tot en met juli Op basis van deze productiemonitor wordt een jaarprognose gemaakt voor alle zorgaanbieders. In het geval dat de som van alle prognoses binnen de regionale contracteerruimte past wordt deze prognoses als basis genomen voor de eerste budgetafspraak Indien de beschikbare regionale contracteerruimte voor meerzorg lager is dan de optelsom van de berekende prognoses van alle aanbieders, dan zal dit via een generieke korting gecorrigeerd worden. Ook in het onderdeel Meerzorg wordt in 2016 gewerkt met het geld-volgt-klant principe. Om deze reden vindt na de hierboven gemaakte berekening een toekenning plaats van 80 %. De overige middelen worden verdeeld volgens het geld-volgt klant principe. Aangezien het zorgkantoor de Meerzorg als apart onderdeel van de contractering beschouwt, is het aanbieders niet toegestaan om intern te schuiven van of naar Meerzorg vanuit de andere gecontracteerde onderdelen Meerzorg voor sector V&V en GGZ Voor de sectoren V&V en GGZ geldt dat in 2016 ook meerzorgaanvragen mogen worden gedaan. Indien een zorgaanbieder uit een van deze sectoren meerzorg wil gaan leveren in 2016, dient deze dit aan te geven in de offerte, in de zorgportfolio. De middelen voor meerzorg zullen apart worden geoormerkt door het zorgkantoor op basis van informatie van de NZa. Omdat het zorgkantoor niet vooraf kan voorspellen hoe de ontwikkeling van meerzorg verloopt, is gekozen om geen initieel budget toe kennen voor meerzorg. Gedurende het jaar 15

16 wordt de ontwikkeling van meerzorgaanvragen gemonitord en deze wordt ook gepubliceerd op het beveiligde webportaal. 4.8 Knelpuntenprocedure Het zorgkantoor mag de regionale contracteerruimte niet overschrijden. Tegelijkertijd bestaat er een zorgplicht. In dit spanningsveld zal zo optimaal mogelijk gebruik worden gemaakt van de beschikbare ruimte. Indien er tekorten ontstaan worden andere zorgkantoren (in verband met de mogelijkheid tot overhevelingen), het Ministerie van VWS en de NZa hierover geïnformeerd en zal mogelijk de knelpuntenprocedure worden ingezet. 16

17 5. Inkoopmodel Zorg zonder Verblijf 5.1 Zorg zonder Verblijf MPT en overbruggingszorg Inleiding Onder zorg zonder verblijf vallen in dit inkoopbeleid modulair pakket thuis (MPT) en overbruggingszorg, het gaat hierin bij beiden om prestaties en tarieven zoals beschreven in de beleidsregel prestaties en tarieven modulaire zorg. In 2016 blijft de mogelijkheid bestaan om zorg zonder verblijf te leveren aan verzekerden die een hoge ZZP indicatie hebben. Anders dan in 2015 geven indicaties op lage ZZP s geen toegang meer tot het leveren van zorg aan cliënten thuis vanuit de Wlz. Deze cliënten dienen ofwel te kiezen voor een plaatsing zorg met verblijf in een Wlz instelling, dan wel hun zorg thuis te financieren vanuit een ander domein. Daarnaast wordt in 2016 voor het eerst in de Wlz door het zorgkantoor ook huishoudelijke hulp ingekocht P bepaling Het zorgkantoor volgt het landelijke beleid ten aanzien van de bepaling van het prijspercentage voor zorg zonder verblijf. Dit houdt in dat de tariefsopslag op het basistarief 3% is. De beoordeling van de ontwikkelplannen bepaalt de hoogte van de tariefsopslag. Meer informatie hierover is te lezen in hoofdstuk 3. Door het volgen van het landelijke inkoopbeleid waarin de keuze is gemaakt voor een 3 % tariefopslag, is de bandbreedte van de prijspercentages zorg zonder verblijf veel beperkter dan in voorgaande jaren. Om niet een te grote generieke korting te moeten toepassen, is gekozen voor een wisselend basistarief per zorgaanbieder. Voor de bepaling van het basistarief wordt voor elke zorgaanbieder afzonderlijk gekeken naar de gegunde prijspercentages in de eerste budgetronde In 2015 zijn twee prijspercentages zorg zonder verblijf gehanteerd, afhankelijk van de landelijke tariefkorting op de betreffende prestatie in Allereerst wordt een gewogen gemiddelde berekend over de twee prijspercentages zoals die in 2015 golden. Dit wordt gedaan op basis van de productieafspraken 2015 eerste ronde inclusief de aanvullende afspraak voor de Wlz-indiceerbaren (het aantal Wlz-indiceerbaren vermenigvuldigd met het gegunde tarief 2015). Dit gewogen gemiddelde wordt naar beneden afgerond op een halve punt. Evenals in 2015 geldt voor 2016 dat aanbieders een minimaal tarief kennen van 85%. Vervolgens wordt voor het basistarief 2016 een percentage van 2,5 afgehaald van het berekende afgeronde gewogen gemiddelde prijspercentage. Voorbeeld berekening Zorgaanbieder A heeft in 2015 de volgende prijspercentages voor zorg zonder verblijf: 91,4% en 86,6 %. Hierbij heeft de zorgaanbieder in de eerste budgetronde 2015 inclusief de aanvullende afspraak WLZ-indiceerbaren een budget van respectievelijk en Het gewogen gemiddelde wordt vervolgens bepaald aan de hand van deze budgetten: * 91,4 = en * 86.6 = Vervolgens levert de volgende berekening het gewogen gemiddeld / ( ) = 88,6571. Afgerond op een halve punt levert dit een gewogen gemiddelde van 88,5%. Het basistarief van deze zorgaanbieder is dan 88.5 % - 2,5 % = 86 %. Met een maximale tariefsopslag van 3 %, is het maximaal te behalen prijspercentage voor deze zorgaanbieder 89 % Q bepaling De Q per aanbieder wordt bepaald op basis van de extrapolatie van de gerealiseerde productie tot en met juni 2015 (CGD). Bij deze extrapolatie wordt alleen productie meegenomen die ook in 2016 uit de Wlz wordt bekostigd. Met ingang van 2016 hebben cliënten met een laag ZZP, zoals beschreven in artikel lid 2 van de Wlz (overgangsrecht), alleen nog recht op verblijf in een instelling en niet op andere aanspraken (die de cliënt wel had toen deze nog onder de AWBZ viel, zoals PGB). Deze 17

18 cliënten met een lage ZZP-indicatie 1 worden bij de bepaling van de Q 2016 niet meegenomen. Immers deze cliënten dienen voor 2016 een keuze te maken voor intramuraal verblijf in de Wlz of voor extramurale zorg bekostigd vanuit een ander domein Geld volgt klant Gezien de onvoorspelbaarheid van de productie zorg zonder verblijf, heeft het zorgkantoor besloten om voor dit onderdeel het geld volgt klant principe ook in 2016 toe te passen. Zorgaanbieders krijgen een budget zorg zonder verblijf toegekend ter hoogte van 70 % van de extrapolatie. Er is gekozen voor een omvang van 70 % omdat in een verdere afbouw van cliënten is voorzien en het zorgkantoor de mogelijkheid heeft om de financiële stromen aan te passen op basis van mogelijke cliëntstromen in Dit betekent dat de gerealiseerde productie zorg zonder verblijf voor financiering in aanmerking komt, mits er voldoende ruimte is binnen de geoormerkte contracteerruimte zorg zonder verblijf. Net als in 2015 en voorgaande jaren zal de uitnutting ten opzichte van de contracteerruimte maandelijks gepubliceerd worden en de productie door middel van clickmomenten worden vastgesteld. In de financiële brief die het zorgkantoor in het begin van 2016 publiceert (en die als nadere toelichting onderdeel uitmaakt van het contracteerbeleid) zullen wij naar verwachting meer informatie kunnen verstrekken t.a.v. de beschikbare ruimte ten opzichte van de (op dat moment reeds gecontracteerde 70 %). In de financiële brief wordt tevens beschreven welke spelregels gehanteerd worden indien de contracteerruimte zorg zonder verblijf onvoldoende blijkt te zijn. 5.2 Huishoudelijke hulp Vanaf 2016 behoort de huishoudelijke hulp die geleverd kan worden in de leveringsvorm MPT, ook tot de Wlz. Het zorgkantoor sluit bij het inkopen van huishoudelijke hulp aan op het landelijke Inkoopbeleid. Dit is nader uitgewerkt in de nota van inlichtingen m.b.t. landelijk inkoopkader Wlz 2016, Bijlage A. 1 Onder lage ZZP s wordt het volgende verstaan: VV 1 t/m 3, VG 1 en VG 2, LG 1 en 3, ZGaud 1 en ZGvis 1. 18

19 6. Inkoop overig In dit hoofdstuk worden een aantal beleidsthema s beschreven die betrekking hebben op inkoop De onderwerpen zijn uiteenlopend van aard en worden per paragraaf hieronder benoemd. 6.1 Capaciteit Klant wens De landelijke beleidslijn omtrent de Wlz is erop gericht mensen langer thuis te laten wonen. Dit heeft gevolgen voor de omvang van het aantal in te kopen bedden in intramurale voorzieningen. Voor de V&V geldt dat de vraag naar intramurale zorg zich moeilijk laat voorspellen. De instroom van het aantal intramurale cliënten met een laag ZZP neemt af en door instroom van het aantal intramurale cliënten met een hoger ZZP neemt de gemiddelde verblijfsduur af. In de sector GZ en GGZ heeft verzwaring het omgekeerde effect. Voor zwaardere intramurale cliënten is het relatief moeilijker om op den duur naar een meer zelfstandige, extramurale setting te groeien, in deze sectoren wordt de verblijfsduur door verzwaring dus relatief langer. Ter ondersteuning van het inkoopproces van voldoende, passende en doelmatige zorg heeft het zorgkantoor vorig jaar voor de sector V&V een richtsnoer ontwikkeld. Op basis van demografische gegevens per gemeente is een aanname gemaakt over het aantal in te kopen bedden (x aantal bedden per inwoners van 80 jaar en ouder). Om de vraagontwikkeling niet op een te smalle wijze te benaderen wil het zorgkantoor meer dan voorheen rekening houden met de klantwens en reële vraag. Via een dialoog met de zorgaanbieder wil het zorgkantoor komen tot concrete afspraken in bedden. Het zorgkantoor neemt als uitgangspunt voor de dialoog de formele wachtlijsten (zowel actief als wenswachtend) die bekend zijn bij zowel de zorgaanbieder als het zorgkantoor via iwlz. Startpunt van de dialoog is de geëxtrapoleerde productie voor het jaar 2015 zoals bekend op de peildatum en de afbouw afspraken voor Zorgaanbieders worden uitgenodigd voorafgaand aan het eerste inkoopoverleg een capaciteitsvoorstel in te dienen bij hun eerste inkoper. Bij dit capaciteitsvoorstel wordt nadrukkelijk gevraagd om een onderbouwing van de gewenste capaciteit en /of afbouwplannen (o.a. op basis van verwachte vraagontwikkeling). Ontwikkelingen in de klantwens kunnen gevolgen hebben voor reeds ingezette afbouwtrajecten. Om hierbij aan te kunnen sluiten kijkt het zorgkantoor te allen tijde of het kwalitatief verantwoord is om hier aan te voldoen. Bij het centraal stellen van de klantwens is gekozen voor financiering van intramurale zorg via het geld-volgt-klant systeem. Voor een beschrijving van dit systeem wordt verwezen naar het hoofdstuk inkoopproces Verzwaring: In de kaderbrief van het ministerie van VWS is geen apart budget opgenomen ten behoeve van verzwaring van zorg. Dit impliceert dat verzwaring moet komen uit de afbouw van capaciteit dan wel een lager gedeclareerde productmix per aanbieder (daargelaten dat uiteraard de vraag naar zwaardere zorg expliciet aanwezig moet zijn). Lopende het jaar kan op basis van geld-volgt-klantontwikkeling worden gemonitord. Hieruit zal blijken of er ruimte is voor verdere verzwaring. Het omschakelen van het leveren van zorg met verblijf naar zorg met verblijf en behandeling blijkt voor aanbieders een intensieve stap. Een belangrijk aandachtspunt voor het zorgkantoor ligt hier op het onderwerp kwaliteit van zorg. Aanbieders die de intentie hebben de behandelcomponent in 2016 uit te breiden, indien hier gelden voor beschikbaar zijn, dienen voor deze gewenste uitbreiding aan te geven: - Of en hoe wordt voldaan aan de beschreven productspecificaties van de sector waarbinnen ze werkzaam is (zie Programma van Eisen); - Of zij over het personeel op het benodigde niveau beschikken om de zorgverzwaring te kunnen leveren; - Hoe de zorgorganisatie de behandelcomponent vorm geeft; - In hoeverre de huisvesting geschikt is voor zwaardere zorg; 19

20 De gegevens uit de marktanalyse maken duidelijk dat de gedeclareerde ZZP s (1 e kwartaal 2015) zijn verzwaard ten opzichte van de gedeclareerde ZZP s in 2014 ( 1 e kwartaal). Of de wens tot het inkopen van zwaardere ZZP s te allen tijde gehonoreerd kan worden is afhankelijk van meerdere factoren. Deze overwegingen worden hieronder beschreven. Het verzwaren in levering van zorg kan zich in twee vormen voor doen; - Het omzetten van levering van ZZP s zonder behandeling naar ZZP s met behandeling ; - Het leveren van gemiddeld zwaardere ZZP s-mix dan het jaar ervoor. Sector V&V In de afgelopen jaren is een eerste aanzet gemaakt met de afbouw van capaciteit. In 2015 is dit beleid verder voortgezet. In dialoog met de zorgaanbieder over de in te kopen intramurale capaciteit 2016 houdt het zorgkantoor rekening met het volgende (in willekeurige volgorde): - Verdere afbouw ZZP s 1,2, 3; - Ontwikkelingen in cliënten in zorg en de wachtlijst per aanbieder/locatie (actief, en wenswachtenden) in relatie tot de kwaliteit van het vastgoed. Het zorgkantoor gebruikt hierbij de gegevens uit het iwlz-systeem; - Regionale dekking; - Veranderende zorgvraag; - Aanwezigheid van al bestaande capaciteit voor langdurige zorg welke aansluit bij de actuele vraag; - Reeds ingezette afbouwtrajecten; - Het financiële kader in relatie tot vraagontwikkeling/wachtlijst; - Spreiding van capaciteit over de regio; - Keuzevrijheid voor cliënten, etc. Wellicht ten overvloede; het zorgkantoor wil hier nog een keer benadrukken dat het omzetten van intramurale capaciteit naar volledig pakket thuis niet wordt gezien als het afbouwen van intramurale capaciteit. Beide worden gefinancierd uit de intramurale contracteerruimte. Via het zorgportfolio kan worden aangegeven voor welke ZZP/VPT de zorgaanbieder in aanmerking wil komen. Sector GZ Het tempo van extramuraliseren in de GZ sector ligt lager dan in de sector V&V. In de GZ sector is in 2014 gekozen voor een financiële taakstelling die verwerkt is in het intramurale budget. Daarnaast zijn GZ zorgaanbieders op basis van met het zorgkantoor gedeelde transitieplannen voortvarend aan de slag gegaan met extramuralisering. Op basis van de verdere afname van indicaties ZZP s VG 1 en 2, ZZP s LG 1 en 3 kiest het zorgkantoor de volgende lijn in 2016 Het zorgkantoor verlengt de financiële regel van 2014 en 2015 naar 2016 in het kader van de afbouw van capaciteit: - De afspraak 2015 wordt verlaagd met 1/10e van de aantallen ZZP VG 1 en 2 en LG 1 en 3. Hierbij wordt gekeken naar het aantal cliënten in zorg op peildatum 1 juni Voor de financiële vertaling zie het hoofdstuk inkoopproces. - Het zorgkantoor taxeert of de reductie van het volume voor 2016 met betrekking tot afbouw groter of gelijk is aan de korting op de regionale contracteerruimte 2016 intramuraal voor de sector GZ. Indien de vertaling van de cumulatieve afbouw kleiner is dan de korting op de contracteerruimte behoudt het zorgkantoor zich het recht voor een generieke korting toe te passen op het intramurale budget 2016 en daarmee op de in te kopen Q per aanbieder. Sector GGZ Binnen de sector GGZ zijn nog een aantal onduidelijkheden omtrent afbouwpercentages GGZ B. In het inkoopoverleg worden de laatste inzichten gedeeld Inkoop van bedden De ontwikkeling in de toekomstige zorgvraag is moeilijk te voorspellen. Dit maakt dat het zorgkantoor in dialoog wil komen tot een afspraak over het aantal in te kopen bedden per specifieke doelgroep. Door in dialoog het aantal en type bedden te concretiseren, is er voor het zorgkantoor makkelijker een regionaal beeld te creëren in hoeverre deze goed in regionale samenhang zijn ingekocht. De concrete aantallen dienen als uitgangspunt om te komen tot een financiële vertaling van de afspraken. In dialoog wordt bekeken of rekening gehouden kan worden met de zogenoemde kas-jaarbasis-effecten als gevolg van bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten. 20

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid 2017 mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN Uitgangspunten De uitgangspunten voor de inkoop 2016 blijven voor 2017 van kracht. Cliënt centraal Zichtbaar zorgkantoor In dialoog

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Wlz Zorginkoop 2016 Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Agenda Uitgangspunten bij Wlz zorginkoop 2016 Stap 1: Opzet Wlz zorginkoopbeleid Inkoopproces Stap 2: inschrijving

Nadere informatie

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop WLZ 2017 Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop landelijk Agenda VWS WLZ pakket Inhoud Inkoopkader langdurige zorg Uitgangspunten Persoonsvolgende inkoop Inkoop landelijk Drie niveaus kwaliteitsverbeteringen

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor Zuid-Holland Noord Amstelland en de Meerlanden Postbus 400 2300 AK Leiden Tel. 071-5 825 911 www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl Datum Ons kenmerk Uw kenmerk 7 juli 2015 20150629 MV - Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen.

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Indien een vraag betrekking heeft op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten,

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Inkoop Langdurige Zorg

Inkoop Langdurige Zorg Inkoop Langdurige Zorg Bijeenkomst zorgaanbieders 20 mei 2015 Programma 14.00 uur Invoering WLZ en veranderingen zorgkantoor Uitgangspunten inkoopbeleid Inkoopbeleid en systematiek 2016 15.00 uur Korte

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Juni 2016, team zorginkoop Wlz Inhoud van vandaag Cliënt Blok I: Inbreng vanuit cliënt Zorgaanbieder Blok II: Kwaliteit van de zorg Blok III: Financiering

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Inkoop 2014 presentatie 6 Juni 2013 Agenda: Opening en inleiding Marktanalyse 2014 Inkoop 2014 algemeen Inkoop zorg met verblijf Financieel Mogelijkheid tot het stellen van

Nadere informatie

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Inkoopprocedure 2016 Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ www.vgz-zorgkantoren.nl VGZ Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 09167532, Univé Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 37122493, en Trias

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal Midden IJssel Datum: 1-7-2016 Vraagnr. Betreft document Par. / artikel / tabblad Blz. Onderwerp Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor

Nadere informatie

Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders

Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders Agenda Inleiding Stand van zaken 2013 Visie op nieuwe zorgaanbieders Marktanalyse Zorginkoopproces Financiën Gelegenheid tot het stellen van vragen Ontwikkelingen 2013

Nadere informatie

Regionaal Inkoopdocument Wlz Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden

Regionaal Inkoopdocument Wlz Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Regionaal Inkoopdocument Wlz 2017 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Inhoudsopgave 1. Leeswijzer... 3 2. Regionale inkoopprocedure... 4 2.1 Tijdspad... 4 2.2 Indienen van de

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Regionale marktanalyse Wlz

Regionale marktanalyse Wlz Regionale marktanalyse 2017-2018 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz

Zorginkoop Wlz Zorginkoop Wlz 2018-2020 Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Bijeenkomst 7 juni 2017 Paul Kuyper Tessa Korver Programma 1. Budgettair kader 2. Landelijk inkoopkader 3. Regionaal

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Contractering subsidieregelingen Extramurale behandeling 2016 EXTRAMURALE BEHANDELING Recent is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) in de Staatscourant gepubliceerd.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Verpleging & Verzorging Programma Welkom 15.30 Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg 15.35 Presentatie zorginkoopbeleid Wlz V&V 2016 15.45 Thema-gewijs

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 3 juli 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Presentatie Inkoopkader Zilveren Kruis Zorgkantoor voor 2018-2020 1 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom 2 Nu we elkaar toch spreken 3 Totstandkoming en doelstellingen inkoopbeleid Wlz

Nadere informatie

Financiering AWBZ instellingen in 2013 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden

Financiering AWBZ instellingen in 2013 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Financiering AWBZ instellingen in 2013 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Inleiding In het Inkoopdocument 2013 is vermeld dat het zorgkantoor u nader zal informeren over financieringszaken

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015 BELEIDSREGEL Budgettaire kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Geestelijke gezondheidszorg Programma Welkom Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg Presentatie zorginkoopbeleid Wlz GGz 2016 Vragen Brunch 10.00

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2016

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2016 Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz 2016 28 januari 2016 Verleden heden toekomst 2015 Zorg Budget Declaratiegedrag 2016 Klant centraal Budget Declaratiegedrag 2017 Toekomstagenda Taakstelling Inhoud

Nadere informatie

Inkoopprocedure Wet langdurige zorg voor goede zorg zorg je samen

Inkoopprocedure Wet langdurige zorg voor goede zorg zorg je samen Inkoopprocedure Wet langdurige zorg 2017 voor goede zorg zorg je samen Inhoud 1 Zorgaanbieders die voor het jaar 2016 een éénjarige of nog geen overeenkomst hebben met Zorgkantoren Coöperatie VGZ 5 2 Zorgaanbieders

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Wlz 2016

Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Het zorginkoopbeleid Wlz 2016 is op 1 juni 2015 door alle zorgkantoren gepubliceerd. De zorgkantoren hebben in ZN-verband een gezamenlijk inkoopkader ontwikkeld dat als basis

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 1 bij circulaire Care/Wlz/16/19c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017 Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2017 Periode 3 Mei 2017 Inleiding Leeswijzer Zilveren Kruis kiest voor een nieuwe opzet voor de zorgkostenraming 2017 Dit doen we om zorgaanbieders beter inzage te geven

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 1 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Budgettair kader Wlz Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c

BELEIDSREGEL BR/REG Budgettair kader Wlz Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c BELEIDSREGEL BR/REG-17141 Budgettair kader Wlz 2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2017

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2017 Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz 2017 27 januari 2017 Verleden heden toekomst 2016 Zorg Budget Declaratiegedrag 2017 Klant centraal Budget Declaratiegedrag 2018 Toekomstagenda Inhoud presentatie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren 1 REGIO FOTO GRONINGEN THEMA S ONTWIKKELPLANNEN 2016 AANTAL AANBIEDERS MET AFSPRAKEN 2016 WACHTLIJST FEB 2016 Thema Aantal aanbieders De basis versterken 26 Versterken

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid 2014 Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Agenda Thema s voorlichtingsbijeenkomst Tijd Opening en welkom 14.00 Ontwikkelingen Uitgangspunten inkoopbeleid 2014 Korte

Nadere informatie

Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders

Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders Informatiebijeenkomst voor (potentieel) nieuwe zorgaanbieders Ingrid Renes en Marion van den Hurk Utrecht,

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEHANDICAPTENZORG Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Inkoopkader langdurige zorg 2016 GZ 1 Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De

Nadere informatie

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht Rapportage Evaluatie Zorginkoopprocedure 2015 Net als in de afgelopen jaren heeft ActiZ ook dit jaar de zorginkoopprocedures laten onderzoeken. De leden van ActiZ hebben hiervoor een enquête in kunnen

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 2 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c / Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen Bijlage 10 bij circulaire Care/Wlz/15/14c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2016 : 0161964/0224061 Ingevolge de artikelen 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten:

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten: > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in

Nadere informatie

Inkoopdocument Wlz 2016

Inkoopdocument Wlz 2016 Inkoopdocument Wlz 2016 Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Zorgkantoor Friesland. 1 Voorwoord en leeswijzer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1582 18 januari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 januari 2016, kenmerk

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Ingrid Renes 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Ingrid Renes 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Ingrid Renes 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom en introductie 2 Landelijk Inkoopkader Wlz 2017 3 De hoofdlijnen van het Wlz inkoopbeleid van Zilveren

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz 2016. In geval van tegenstrijdigheden

Nadere informatie

Financiering AWBZ instellingen in 2014 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden

Financiering AWBZ instellingen in 2014 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Financiering AWBZ instellingen in 2014 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Inleiding In het Inkoopdocument 2014 is vermeld dat het zorgkantoor u nader informeert over financieringszaken

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436 Bijlage 25 bij circulaire Care/Wlz/15/07c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Financiering WLZ februari 2015

Voorlichtingsbijeenkomst Financiering WLZ februari 2015 Voorlichtingsbijeenkomst Financiering WLZ 2015 4 februari 2015 Inhoud presentatie Contracteerruimte 2015 Clickmomenten ZZV Meerzorg Clientgericht declareren Bevoorschotting Publicatie uitnutting gegevens

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Financiering AWBZ januari 2013

Voorlichtingsbijeenkomst Financiering AWBZ januari 2013 Voorlichtingsbijeenkomst Financiering AWBZ 2013 24 januari 2013 Programma Presentatie Financiering AWBZ zorgaanbieders 2013 Korte toelichting over brief Verwerking declaraties AW-319 Gelegenheid tot stellen

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ zorgkantoor

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17141b. Budgettair kader Wlz Bijlage 4 bij circulaire Wlz/16/21c

BELEIDSREGEL BR/REG-17141b. Budgettair kader Wlz Bijlage 4 bij circulaire Wlz/16/21c Bijlage 4 bij circulaire Wlz/16/21c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

Inkoopdocument Langdurige Zorg Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden

Inkoopdocument Langdurige Zorg Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Inkoopdocument Langdurige Zorg 2015 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Inhoud 1. Preambule (landelijk)... 4 2. Leeswijzer (Regionaal)... 5 3. Uitgangspunten... 6 4. Inkoopprocedure

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor

Nadere informatie

Regionaal Inkoopkader

Regionaal Inkoopkader Regionaal Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Versie d.d. 1 juni 2015 Zorgcategorieën: Verpleging & Verzorging Gehandicaptenzorg Geestelijke Gezondheidszorg Zorginkoop team Wlz Juni 2015 Inhoudsopgave Deel

Nadere informatie

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014 > Retouradres VWS, Postbus 20350, 2550EJ DEN HAAG de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

De drie thema s met een uniform criterium voor onze sector zijn kwaliteit, innovatie en integrale benadering.

De drie thema s met een uniform criterium voor onze sector zijn kwaliteit, innovatie en integrale benadering. Notitie Datum 3 juli 2014 Onderwerp Overzicht inkoopbeleid 2015 Contact Mevr. drs. B. R. (Bianca) Roos 030 27 39 410 broos@vgn.nl Inleiding In deze notitie vindt u een overzicht van het inkoopbeleid 2015,

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2016 sector V&V n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2016 sector V&V n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector V&V n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten,

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Voorwoord en Leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014 BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet

Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op Voortgezet GGZ-verblijf onder de Zvw 4 3. Inkoop 2015 5 Overeenkomst 2015 Financiering Toestemmingsvereiste

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Zorginkoopbeleid Wlz 2017

Nota van inlichtingen Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Nota van inlichtingen Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Regionaal Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden 1 Leeswijzer Nota van Inlichtingen Regionaal Het zorgkantoor heeft met de grootst

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg 2017 Experiment Persoonsvolgende bekostiging Publicatiedatum: 1 juni 2016 1 CZ ZORGKANTOOR V&V EXPERIMENT REGIO ZUID-LIMBURG PERSOONSVOLGENDE BEKOSTIGING IN HET

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave REGELING Gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Introductie vragen Wie van u vindt dat de wens van de klant centraal staat? Wie van u vindt dat de wens van de klant ook wat betreft

Nadere informatie

Budgettair kader Wlz 2015

Budgettair kader Wlz 2015 Bijlage 1 bij circulaire Care/Wlz/15/13c Budgettair kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GZ. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GZ. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GZ Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 Publicatiedatum: 1 juni 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering Care/Wlz/16/13c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Regulering Care/Wlz/16/13c / Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren/wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders/ zorgkantoren.

Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders/ zorgkantoren. BELEIDSREGEL BR/REG-17141e Budgettair kader Wlz 2017 Inhoudsopgave Grondslag 1 1. Begripsbepalingen 1 2. Doel van de regeling 2 3. Reikwijdte 2 4. Vaststelling van het budgettair kader 3 5. Verdeling contracteerruimte

Nadere informatie

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s NOTITIE Van : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013 Betreft : Beleid instellingsvreemde ZZP s Het kan voorkomen dat een cliënt bij een instelling wordt aangemeld met een andere

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe zorgaanbieders Wlz 2017

Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe zorgaanbieders Wlz 2017 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe zorgaanbieders Wlz 2017 Donderdag 29 september 2016 Amersfoort Reinhilde van den Brand, André Mannak, Sander Bloemheuvel & Hans Warringa Programma..gecontracteerd en nu?

Nadere informatie