Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging"

Transcriptie

1 Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1

2 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van vragen Pauze (tevens wisselmoment) 5. Landelijke ontwikkelingen Zvw 6. Visie Achmea op Wijkverpleging 7. Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 8. Gelegenheid tot het stellen van vragen 9. Afsluiting 2

3 3

4 Aanleidingen hervorming Langdurige Zorg Zorg thuis met eigen netwerk beter mogelijk maken Verbeteren Langdurige Zorg (kwaliteit) Uitgaven langdurige Zorg zijn enorm gegroeid: niet langer houdbaar (doelmatigheid) 4

5 Visie overheid hervorming (1) Uitgaan van wat mensen (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Kwaliteit van leven (welbevinden) staat voorop. Als ondersteuning nodig is, eerst kijken naar het eigen, sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van betrokkenen en wordt de hulp dichtbij georganiseerd. Voor wie ook met steun van de omgeving niet (meer) zelfredzaam kan zijn, is er altijd (op participatie gerichte) ondersteuning en/of passende zorg. De meest kwetsbare mensen krijgen recht op passende zorg in een beschermende, intramurale omgeving in de nieuwe Wlz. 5

6 Visie overheid hervorming (2) Strikte scheiding: Op herstel gerichte zorg Zorgverzekeringswet Ondersteuning Zorg voor meest kwetsbaren, onverzekerbare risico s WMO AWBZ / Wlz Essentie: Groter beroep op zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen. Meer informele zorg en zelf betalen voor zorg/ondersteuning. 6

7 Visie Achmea Zelfredzaamheid vergroten Dialoog met verzekerden Vraaggericht inkopen Sturing op kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid Praktijkvariatie terugdringen 7

8 Strategie langdurige zorg Achmea (2020) De ingezette beweging van formele naar informele zorg en zelfzorg is het uitgangspunt van Achmea bij vormgeving van goede langdurige zorg. Achmea draagt met betrokkenheid en invloed bij aan kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing in langdurige zorg Door versterken zelfredzaamheid cliënt Door informele zorg (mantelzorg, welzijn) aan mensen met beperkingen te versterken Door in de formele zorg te sturen op kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid Vergroten zelfregie met bv. ICT en domotica, bevorderen sociale contacten, effectieve screening Activeren van verzekerden voor leveren mantelzorg, versterken begeleiding mantelzorg Waar mogelijk afbouwen intramurale zorg en investeren in extramurale zorg, substitutie 2 e lijn naar 1 e lijn, verbeteren uitkomsten van zorg. 8

9 Zorginkoop 2015 AWBZ / Wlz 2015

10 Wat doet Achmea nu, voor 2015? 1. Voorbereiden Inkoop Langdurige Zorg Verpleging & Verzorging 2. Gemeenten ondersteunen 3. Inkoop vanuit Zorgverzekeringswet voor Wijkverpleging voorbereiden 4. Eigen organisatie aanpassen: Nieuwe taken voor het zorgkantoor Uniformering met andere zorgkantoren Oriënteren op nieuwe inhoud langdurige zorg en effect op de inkoop 10

11 Achtergrond Landelijke kaders Wlz algemeen Alleen zorg met verblijf GZ en V&V (mogelijk deel GGZ) Sturingsfilosofie High trust High penalty Taakstelling/extramuralisering Verpleging & Verzorging Regionale binding Sterke keten WMO-Zvw-WLZ Perspectief uitvoering voor eigen verzekerden door zorgverzekeraars Ruimte voor eigen regionale invulling 11

12 Landelijke kaders Concept kenmerken Wet Langdurige Zorg In hoofdlijnen is het systeem gelijk aan de AWBZ Blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid CIZ geeft indicatiebesluit en indiceert de zorgbehoefte van de cliënt Zorgbehoefte naar aard/inhoud (zorgprofielen) en niet in omvang/uren

13 Landelijke kaders Leveringsvormen langdurige zorg Zorg-in-natura: zorg bij/in de instelling Volledig Pakket Thuis: zorg vanuit de instelling thuis PersoonsGebondenBudget met trekkingsrecht 13

14 Landelijke kaders Inkoop Langdurige Zorg - Verpleging & Verzorging Kenmerken Wlz gelijk aan AWBZ, maar opdracht in Wlz verandert wel: Meer aandacht voor doelmatigheid, innovatie en service aan klant Reductie administratieve lasten door uniformering en vereenvoudiging inkoop Aandacht voor speerpunten VWS: - Kwaliteit van zorg - Administratieve lastenverlichting - Moeilijk plaatsbare cliënten/meerzorg (vooral GZ) - Extramuraliseren - Innovatie

15 Landelijke kaders Welke Verpleging & Verzorging koopt een zorgkantoor voor 2015 (nog) in? Zorg voor cliënten met een ZZP VV VV4- VV10 GEEN: VV1 VV3 PGB cliënten Overgangsrecht Behandeling VPT VPT VV4 VPT VV8 GEEN: VPT VV1 VPT VV3 Intramuraal Extramurale zorg Overgangsrecht (ZZP-indicatie) 15

16 Landelijke kaders Overgangsrecht (onder voorbehoud) Cliënten met een ZZP die niet via verblijf worden verzilverd (incl VPT) Hoge ZZP Lage ZZP Keus in 2015: Verblijf VPT PGB Keus in 2015: Verblijf WMO/ZVW In 2015 nog in extramurale functies Extramurale zorg AWBZ/Wlz Overgangsrecht Subsidieregeling behandeling Behandeling PGB Cliënten met een indicatie voor BG/PV/VP/BH WMO Jeugdwet Begeleiding 5% PV Begeleiding Persoonlijke verzorging Behandeling ZVW Wijkverpleging Behandeling ZG 1

17 Landelijke kaders Inhoud uniform inkoopkader 2015 Opvragen documenten Aanvullende eisen Inkoopthema s Meerjarenafspraken Productspecificaties 17

18 Landelijke kaders Uniforme inkoopthema s 2015 Opvragen van documenten / administratieve lasten Kwaliteit (uniform criterium) Extramuraliseren Innovatie (uniform criterium) Versterken eigen participatie en regie Gezondheid en welbevinden Integrale zorg (uniform criterium) Doelmatigheid Moeilijk plaatsbaren/meerzorg (alleen GZ) 18

19 Wat koopt Achmea in? V&V kavels Intramuraal VPT Extramuraal Behandeling AWBZ Intensieve kindzorg (onder voorbehoud) AWBZ-uitgangspunten 1 concessiehouder: Achmea Behandeling AWBZ onder de subsidieregeling maakt geen deel uit van deze inkoopprocedure

20 Hoe koopt Achmea zorg in? (1) Budgetmodel Uitgangspunt voor volume 2015: Het volume voor 2015 is gebaseerd op de realisatie en declaratie/indicatie 2014, met inachtneming van overheids- en eventuele doelmatigheidsmaatregelen. 20

21 Hoe koopt Achmea zorg in? (2) Twee uitgangspunten voor het tarief: 1) Starttarief per kavel + 3 (uniforme) inkoopcriteria (kavels Intramuraal en VPT) Puntensysteem voor tariefsopslag. Verbeterafspraken die aansluiten bij het verbeterproces van de zorgaanbieder. Zorgaanbieder doet zelf voorstellen voor verbeterafspraken en stuurt die mee met de offerte. Dit document vormt de basis voor het inkoopgesprek. 2) Standaardtariefstelling (Kavels Extramuraal, Intensieve Kindzorg en Behandeling AWBZ) 21

22 Overige punten inkoopbeleid AWBZ Achmea Continuïteit van zorg voor bestaande cliënten Zorg voor cliënten met complexe zorgvraag Extramuralisering ruimte voor VPT Vragenlijst cliëntenraden Blijvende aandacht voor vitaliteit en gezondheid & welbevinden Verbeterafspraken en plannen van aanpak worden vastgelegd in het format Inkoopafspraken 2015 wat onderdeel uitmaakt van de overeenkomst Veranderingen in beleid rond spoedzorg en tijdelijk verblijf zijn nog onzeker Vereenvoudiging offerte door alleen kavel kenbaar te maken Nieuwe aanbieders moeten voorzien in een leemte

23 Inkoopproces 2015 Achmea Inkoopbeleid publiceren en openstellen offerte: 16 juni 2014 Nota van inlichtingen: Medio juli 2014 Indienen offerte: Tot 8 augustus 2014 Inkoopgesprekken: September 2014 Afspraken definitief: Begin oktober 2014 Indiening Nza: 1 no November

24 24 Vragen over Zorginkoop Wlz 2015?

25 Zorginkoop 2015 Wijkverpleging

26 Landelijk kader inkoop wijkverpleging 2015 Het landelijk kader voor zorginkoop wijkverpleging 2015 biedt weinig mogelijkheden voor differentiatie Taakstelling ~ 10% over 3 MRD Anders werken Beperkte inkoop mogelijkheden door: Behoud recht op soortgelijke zorg bij zorgaanbieder Reservering ongecontracteerde zorg en PGB Inkoop representatie Bekostigingsmodel in ontwikkeling In 2015 voorsorteren op inkopen op kwaliteit en doelmatigheid

27 Wijkverpleging landt in de eerste lijn 27

28 Deelname wijkverpleegkundige aan sociaal (wijk)team -> verbinding sociaal-medisch domein Vertegenwoordiging via 1 of meerdere wijkverpleegkundigen vanuit alle gecontracteerde aanbieders in sociaal (wijk)team Contactpersoon vanuit sociaal domein voor vertegenwoordigende(n) wijkverpleegkundige(n) 28

29 Nieuw bekostigingsmodel in ontwikkeling Nieuw bekostigingsmodel wijkverpleging gaat bestaan uit componenten populatie, zorglevering, uitkomsten Huidig concept bekostigingsmodel wijkverpleging S3 Uitkomsten Belonen van uitkomsten en vernieuwing Wat zijn relevante uitkomsten? Hoe meet je die? Hoe wordt het totale budget verdeeld over de lagen? S2 Levering van zorg Toewijsbare zorg = verpleging, verzorging, MSVT Wat wordt de definitie van geleverde zorg: meten in uren, pakketten, producten? S1- Populatie Niet-toewijsbare zorg = signalering, preventie en samenwerking met sociale (wijk)teams Hoe wordt dit budget ingezet en wie krijgt het? Bron: Advies bekostiging wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (NZa, nov 2013) 29

30 Voor 2015 wordt S1 gezamenlijk ingekocht met S2 in nauwe samenwerking met gemeenten S1 niet toewijsbare zorg - Signalerende en preventieve activiteiten - Samenwerking met sociale (wijk)teams Beperkt budget 2015 (40MLN) wordt verdeeld over WMO-regio s In 2015 nauwe samenwerking met gemeenten op WMO regio niveau WMO regio gemeenten geven geprefereerde aanbieder(s) aan Achmea contracteert op basis van eigen eisen waarbij maximaal wordt aangesloten bij voorkeur WMO regio Uitvoering wordt gemonitord 30

31 S2 wordt in 2015 ingekocht met budgetplafond met doorleverplicht, zoveel mogelijk gekoppeld aan S1 S2 toewijsbare zorg Verpleging: - VP basis - VP extra - Gespecialiseerde VP - VP zorg op afstand AV - VP AIV - Oproepbare verpleging Verzorging: - PV basis - PV extra - PV speciaal - PV zorg op afstand - PV farmac. telezorg - Oproepbare verzorging Contracteren bestaande aanbieders voor bestaande en nieuwe cliënten Selectief ruimte voor innovatieve aanbieders Maximaal budget op basis van P*Q Onplanbare zorg continueren afspraken 2014 Casemanagement onderdeel van aanspraak verpleging Doorlever- en declaratieplicht Zorg aan specifieke doelgroepen tegen specifieke leveringsvoorwaarden ZZP-ers: Landelijke pilot stopt eind Om in aanmerking te komen voor contract, moet voldaan worden aan reguliere inkoopvoorwaarden 31

32 Inkoop 2015 specifieke doelgroepen Ketenzorg dementie Geen aparte prestatie in 2015 (valt onder aanspraak Wijkverpleging) Om te borgen dat ketens in 2015 worden voortgezet, wil staatssecretaris bestuurlijke afspraken maken met ZN Intensieve Kindzorg & Palliatieve Terminale Zorg Doelgroepen vallen onder de aanspraak Wijkverpleging in 2015 Invulling wordt nog bepaald in ZN verband

33 Essentie van inkoop wijkverpleging 2015 voor u Landelijke taakstelling ~ 10% Anders werken (m.n. zelfmanagement, eigen netwerk, preventie) Intensieve samenwerking met sociale (wijk)teams: Ouderen Multi problematiek Inkoop in representatie namens alle zorgverzekeraars in de regio Contractvoorwaarden Achmea o.a: Doorleverplicht na bereiken budgetplafond Maandelijks aanleveren productiecijfers Minimum kwaliteits- en doelmatigheidseisen Integrale zorgverlening aan cliënten Selectief inkopen voor eigen verzekerden vanaf 2016

34 Verwachte tijdslijn inkoop wijkverpleging 2015 Juli September Half/eind oktober 19 november (Landelijk) beleid en inkoopdocumenten opstellen Contracten inregelen in systemen Start bouw inkoopportaal Publicatie inkoopdocumenten & openstellen portaal Contractering gereed Polisvoorwaarden op de mat Aanmelden via digitaal portaal Geen onderhandelingsruimte vanwege landelijke kader Vragen via uw reguliere Achmea contactpersoon (inkoper VV&T) 34

35 Van 2015 naar 2016 Inkoop voor eigen verzekerden vanaf 2016 met nieuw bekostigingsmodel Actie in 2015 Kennis ophalen bij o.a. verpleegkundigen, huisartsen, gemeenten Prestaties meten bij aanbieders Spiegelinformatie delen Meten klantervaringen Naar doel 2016 Goede afstemming zorg in de wijk Prestaties meenemen in inkoop Verkleinen productieprikkels Meenemen in inkoop 35

36 Bedankt voor de aandacht! We beantwoorden graag jullie vragen! 36

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 1 Wijkverpleging 7 2 Zorginkoopdocument Wijkverpleging segment 1 10 2.1 Representatie, budget en gemeenten 12 2.2 Contracteisen 13

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2013 Juni 2012 Aangepaste versie d.d. 6 juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL I ALGEMEEN 5 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse 5 1.1 Algemene ontwikkelingen

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging

Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging Inhoud Voorwoord 3 1 Missie CZ groep en visie op zorg 5 2 Inleiding wijkverpleging 7 3 Inhoudelijke beleidsdoelstellingen 8 3.1 Afbakening aanspraak wijkverpleging 8 3.2

Nadere informatie

Achmea CZ VGZ Menzis

Achmea CZ VGZ Menzis Quick Scan inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Speerpunten Visie Achmea CZ VGZ Menzis Algemeen: het belang van de klant prevaleert boven de inkoop per zorgaanbieder. Waarden daarbij zijn: kwaliteit van leven,

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Afspraken over de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Utrecht, 23 februari 2015 GV325/eindrapport Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Bijlage 3 bij brief 355051-119080-HLZ. Transitieplan Zvw

Bijlage 3 bij brief 355051-119080-HLZ. Transitieplan Zvw Bijlage 3 bij brief 355051-119080-HLZ Transitieplan Zvw 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Randvoorwaarden 4 2.1 Wet en regelgeving 4 2.2 Risico-verevening 4 2.3 Bekostiging 5 2.4 Zorginkoop 6 2.5 Declaratie en

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden gemeente Nota van B&W onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden Portefeuillehouder Collegevergadering

Nadere informatie

Q&A s wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s. mei 2015

Q&A s wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s. mei 2015 1 Q&A s wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s mei 2015 2 Waar gaat dit document over? Deze Q&A s zijn opgesteld naar aanleiding van vragen die ten

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7 4.2 Doelmatigheid...8

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid voor Pilot ZZP AWBZ 2014 1 Disclaimer De documenten opgesteld door Achmea ten behoeve van de zorginkoop van AWBZ 2014

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 4 2.1 De Wmo 2007 4 2.2 De Wmo 2015 4 2.3 Wmo cliënten 5 3 Visie, uitgangspunten en beleidskeuzes binnen het Westerkwartier

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg

Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg Ten behoeve van het Zorginkoopdocument 2013 1 Publicatiedatum: 1 maart 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Zorginkoopbeleid AWBZ... 4 1.1 Zorginkoop vanuit eigen

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis

Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis 1 Auteur: () Een vervolg op de rapporten Ernstig zieke kinderen hebben

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie