Bedrijfskundig onderzoek in de praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfskundig onderzoek in de praktijk"

Transcriptie

1 Bedrijfskundig onderzoek in de praktijk Operationeel bedrijfskundig onderzoek krijgt weer volop de aandacht. Bedrijfskundig onderzoek komt niet alle in industriële bedrijv aan de orde, maar ook in organisaties als bijvoorbeeld: ministeries, gemetelijke bedrijv instelling, nutsbedrijv, ziekhuiz verpleeginrichting ook commerciële distverlings-organisaties. In industrie distverling vind ontwikkeling plaats zoals het strev naar kleinere flexibeler productieseries, reductie van de logistieke kost, verhoging van de kwaliteit, verdere invoering van automatisering daarnaast het realiser van budgettering bezuiniging. Deze ontwikkeling zijn steeds meer aanleiding voor toegepast bedrijfskundig onderzoek. Het doel van bedrijfskundig onderzoek is het verzamel analyser van informatie over process in organisaties. Daarmee kunn de verbeteringsmogelijkhed in die process zichtbaar word gemaakt voor het managemt. Bedrijfskundig onderzoek speelt zich af binn de grz van organisaties moet vooral gericht zijn op het zogaamde "primaire proces". Het primaire proces of hoofdproces bepaalt immers het bestaansrecht in de markt, het karakter van de organisatie; dit proces vergt meestal de meeste mscapaciteit, de meeste material technologie is bepald voor het draagvlak van de "overheadkost" last but not least: het primaire proces is bepald voor de kwaliteit van het product dat bij e klant terechtkomt. OPNIEUW IN DE BELANGSTELLING De laatste jar is er weer e hernieuwde belangstelling te bespeur voor het primaire proces in organisaties. Nieuwe technologieën grijp vaak diep op uitvoerde process in dwing tot bezinning op de organisatorische consequties. Daarnaast is er e soort "nieuw realisme" gegroeid, dat het mogelijk maakt om in het belang van zowel directiekamer als werkvloer weer de organisatie de bedrijfsmatigheid van (primaire) uitvoeringsprocess in beschouwing te nem. E = KxA Deze nieuwe belangstelling voor bedrijfskundig onderzoek is niet meer geforceerd efficicy gericht, maar veel meer gebaseerd op e filosofie waarbij de ms in de organisatie ctraal staat. Hoe meer ms plezier voldoing in hun werk hebb, hoe beter de onderneming / organisatie gedijt. Er wordt dan niet meer gekek naar onderdel van de organisatie, maar naar de organisatie als totaal-systeem, waarbij het totaal-belang voorop staat. Dit leidt tot e meer integrale badering, waarbij niet alle de kwaliteit van e vernieuwing belangrijk is, maar vooral ook de acceptatie van de vernieuwing bij alle betrokk als Ydo organisatie-adviseurs Heter (026) pag. 1

2 belangrijk wordt onderkd. Het effect van nieuwe ideeën wordt daarom wel voorgesteld als het product van kwaliteit acceptatie (Effect = Kwaliteit x Acceptatie). TOEPASSINGSGEBIEDEN Bedrijfskundig onderzoek vervult in het algeme e belangrijke functie in het verbeter van de doelmatigheid van organisatieprocess. Het gev van inzicht in de process de bijbehorde randvoorwaard helpt het managemt bij het nem van beslissing over verandering vernieuwing. In de praktijk zijn er talloze gebied aan te gev waar bedrijfskundig onderzoek die rol kan vervull. Voorbeeld daarvan zijn: - de invoering van automatisering; - lay-out routing problem; - de toepassing van groeptechnologie; - het verbeter van logistiek procesbesturing; - het verbeter van taakverdeling; - het mak van distroosters; - het opzett van beoordelings- beloningssystem; - het met van kwaliteitskmerk; - het bepal van de bodigde capaciteit voor werkprocess; - het bepal van de kost van product dist; - het samstell van vakopleiding. Bedrijfskundig onderzoek is er op gericht om de kwaliteit kwantiteit van product (of dist) process de bijbehorde randvoorwaard zichtbaar te mak. Daarna kan deze beschrijving van de werkelijkheid beoordeeld word door toetsing aan e normatief model. Voorwaarde is dan wel dat er e normatief model, e door de organisatie gewst "ideaal", aanwezig is. In veel praktijksituaties is dat e probleem. Normatieve modell zijn vaak verouderd, of zijn in brokstukk in de hoofd van de ms aanwezig. In vele organisaties is het zelfs tot voor kort nog nooit eerder nodig geblek om over normatieve situaties na te dk Met dat laatste bedoel ik bijvoorbeeld overheidsorganisaties waar onder de druk van de bezuiniging pas kele jar geled gestart is met het nadk over normering. Soortgelijke situaties treff we aan in de gezondheidszorg, waar m worstelt met behandelings- verpleegkost, in het onderwijs waar m al jar bezig is met het normer van onderwijspakkett, bij gemetelijke instelling sociale dist waar m vaak niet weet wat de distverling kost. Ook bij politie, rechterlijke macht huiz van bewaring is de discussie nog lang niet afgeslot over vrag als: "wat kost de zorgverling wat is e aanvaardbaar kostniveau?" HET BELANG VOOR STRATEGISCHE BESLISSINGEN Ruwweg kunn wij twee typ organisaties onderkn t.a.v. strategische beslissing. Beide typ vind baat bij de resultat van bedrijfskundig onderzoek. 1. Organisaties (bedrijv) die door bijvoorbeeld e marketingfunctie goed in staat zijn om het door de klant gewste product (dist) te definiër waar m gewd Ydo organisatie-adviseurs Heter (026) pag. 2

3 is in markt e strategische positie te kiez. Hier volgt bedrijfskundig onderzoek de gemaakte keuzes. Met e concreet doel voor og zoekt de bedrijfskundige naar optimalisering flexibilisering van de uitvoerde process. 2. Organisaties die niet gewd zijn om strategische keuzes te mak. Voorbeeld zijn: overhed semi-overhed die collectieve goeder dist lever (ministeries, onderwijs, politie, gezondheidszorg). Hier kan bedrijfskundig onderzoek e "voortrekkersfunctie" vervull. Strategische beslissing word in deze organisaties pas echt mogelijk nadat de bedrijfskundige zichtbaar heeft gemaakt wat de kost zijn van product dist. Bedrijfskundig onderzoek helpt dan bij het kiez van doel, bij het bepal van de inhoud van voorziingspakkett. De functie goemd onder 1 is de meer traditionele functie van bedrijfskundig onderzoek. Daarbij moet altijd word opgepast voor het gevaar van sub-optimalisatie.in het verled kwam het wel es voor dat productieprocess werd "geoptimaliseerd", terwijl later bleek dat door veranderde marktverhouding de product onverkoopbaar war (textiel, scho, schep). Het gevaar van dergelijke fout is nog steeds aanwezig. Ook in die tweede rol bestaat de kans op sub-optimalisatie. In de intramurale gezondheidszorg bijvoorbeeld is het gevaar aanwezig dat m behandeling verpleging in ziekhuisverband optimaliseert, terwijl er e ontwikkeling op gang komt voor korter durde behandeling in verband met toemde thuisverzorging verpleging. De beleidsvoorbereidde rol van bedrijfskundig onderzoek wordt steeds belangrijker. De achterstand van het niet beschikbaar hebb van procesinformatie normatieve modell moet in veel organisaties word ingelop, voordat zinvolle discussies kunn word gevoerd over de effect van verandering vernieuwing. E belangrijke functie van bedrijfskundig onderzoek is het met beoordel van de productiviteit van werkprocess. Met e dergelijk onderzoek wordt informatie verzameld over die factor die het grootste effect hebb op de productiviteit van e organisatie. Het hoofddoel van e productiviteitstoetsing is het bereik van het "spiegel-effect" bij het managemt. Die spiegel toont het succes het fal van e organisatie van de inspanning van het managemt. Schematisch zi de factor die daarbij aan de orde kunn kom er als volgt uit (zoveel mogelijk gerangschikt naar prioriteitsvolgorde): Ydo organisatie-adviseurs Heter (026) pag. 3

4 werk werk organisatie organisatie structuur/taakverdeling structuur/taakverdeling sociale randvoorwaard sociale randvoorwaard werkvoorbereiding werkvoorbereiding planning/sturing/werkuitgifte planning/sturing/werkuitgifte materiaalvoorziing materiaalvoorziing productiviteit productiviteit werkproces werkproces outillage outillage werkplekinrichting werkplekinrichting apparat, apparat, machines machines gereedschapp gereedschapp ergonomische ergonomische factor factor werkprestatie werkprestatie werkmethode werkmethode werkinhoud werkinhoud -volgorde -volgorde gebruik gebruik van van techniek techniek hulpmiddel hulpmiddel fysiologische fysiologische factor factor werktempo werktempo vaardigheid vaardigheid motivatie motivatie De door Ydo ontwikkelde filosofie achter dit schema van "productiefactor" is als volgt. Alle goemde factor zijn te beschouw als randvoorwaard voor e goed lopd proces. Deze randvoorwaard moet zoveel mogelijk vooraf geregeld word t.b.v. het primaire proces. Dit is te beschouw als distverling aan dat primaire proces het is het managemt dat daarvoor verantwoordelijk is. Elke tekortkoming in deze distverling is onmiddellijk in versterkte mate merkbaar op de werkvloer. Hoe minder er van deze factor geregeld zijn, hoe meer de ms in het primaire proces dit dagelijks moet compser zelf dan maar ad hoc die randvoorwaard gaan regel. Afgezi van dalde motivatie betekt dit e orme tijdverspilling. Uit onze adviespraktijk blijkt dat hierdoor al snel titall proct aan werktijd verlor gaan, terwijl in vele gevall op managemt- stafniveau deze randvoorwaard ook geregeld kunn word in e fractie van de tijdsbesteding. Het managemt is in vele gevall bang voor "te hoge" overheadkost maar ziet niet dat vaak e veelvoud van die "overheadkost" in het primaire proces verborg zit. Om het spiegeleffect te realiser gaat de bedrijfskundige op zoek naar die verborg overheadkost. Door vast te stell waaraan medewerkers in het primaire proces hun tijd bested, kan goed onderbouwd op feit gebaseerd word aangetoond hoe het is gesteld met de productiviteit. Daarnaast moet de bedrijfskundig onderzoeker kunn aangev welke van de goemde factor onvoldode geregeld zijn, zodat daarmee ook de sleutel voor verbetering van de productiviteit wordt aangegev. Het zal duidelijk zijn dat het principe van dit onderzoek op elk dkbaar proces in elke organisatie toepasbaar is. Op de technische Ydo organisatie-adviseurs Heter (026) pag. 4

5 uitvoering van dergelijk onderzoek ga ik in het kader van dit artikel niet verder in. NORMSTELLING E tweede belangrijke stap in het bedrijfskundig onderzoek is het bepal van norm voor procestijd. Tijdnorm kunn t behoeve van e aantal verschillde bedrijfsfuncties noodzakelijk zijn, zoals: - offertecalculatie; - kostprijscalculatie; - planning sturing; - werkuitgifte; - uitbestedingsbeslissing; - seriegrootte bepaling; - nacalculatie; - productiviteitsbewaking; - routing lay-out inrichting; - mscapaciteitsbepaling; - machinecapaciteitsbepaling. Met de onderzoeksgegevs kan e normatief model word opgezet waaraan de bedrijfsfuncties word getoetst. Het model is alle geschikt voor al de goemde bedrijfsfuncties als dat model is gebaseerd op e optimaal proces, in e "ideale" organisatie. Afwijking t.o.v. deze ideale situatie moet in zo'n model tot uitdrukking kom met toeslag voor afwijking van de standaardsituatie. In de praktijk moet het verzamel van normgegevs gebeur in e beheerst proces waar ge systeemfout kinderziektes meer in voorkom. Het normstellingstraject dat door Ydo wordt gehanteerd (zie schema) bestaat uit twee del. In het constaterd deel wordt door de onderzoeker uitgegaan van de bruto gewerkte tijd, dat is de tijd die medewerkers bested aan e opdracht. Door analysetechniek wordt deze tijd verdeeld in e aantal rubriek (zie schema). Ydo organisatie-adviseurs Heter (026) pag. 5

6 OVERZICHT VAN DE ANALYSE VAN GEWERKTE TIJD EN NORMTIJD onderzoeksdocumtatie database rekmodel netto gewerkte tijd elemtaire handeling behorde bij de aangetroff grondtijd (afhankelijk van diverse invloedsfactor) netto tijd (per activiteit) bij standaard vergelijking gewerkte tijd (bruto) normtijd met de netto toeslag handeling dagelijkse werkelijkheid onregelmatige handeling toeslag voor afwijking van standaard oponthoud persoonlijke verzorging dagelijkse bezighed toeslag voor persoonlijke verzorging dagelijkse bezighed constaterd deel (onderzoeksmodel) normstelld deel (normeringsmodel) productiviteitsbewaking (evaluatiemodel) Vanuit de verzamelde informatie wordt in het tweede deel van het traject, in overleg met de organisatie, bepaald wat tot e standaardsituatie moet word gerekd welk deel voor reking komt voor afwijking. Het resultaat is e normatief model gebaseerd op e databank met grond-tijd die specifiek zijn voor e organisatie of e branche. Vanuit het normatieve model kan managemtinformatie word gegereerd. Het voordeel van het beschikbaar hebb van e normatief model is dat gefundeerd alternatiev kunn word afgewog. E goed voorbeeld daarvan is de afweging tuss "zelf mak" of "uitbested". E normatief model dwingt ook tot het gev van goede argumt wanneer m van het model wil afwijk. AANPAK VAN ONDERZOEK In de onderzoekspraktijk kom naast elkaar twee basisvorm van onderzoek voor: 1. E black-box badering van grof naar fijn, van abstract naar concreet, de aanpak volgs het boekje. Vanuit e definitie van het proces de plaats in de organisatie wordt de onderzoeksruimte beperkt. Door middel van het formuler van hypothes, het toets beoordel ervan aan de hand van vooraf geformuleerde criteria, word werkprocess standaard vastgelegd. De onderzoeker zal op deze wijze tot e niveau van detaillering kom die e verantwoord compromis vormt tuss erzijds de onderzoeksinspanning anderzijds de voorspellde waarde van de resultat. Hoewel theoretisch gezi dit e ideale aanpak is, gebiedt de dagelijkse praktijk toch vaak dat e combinatie wordt gemaakt met e tweede aanpak die meer tegemoet komt aan de eerder goemde formule E = K x A. Ydo organisatie-adviseurs Heter (026) pag. 6

7 2. E aanpak waarbij direct resultat zichtbaar word. De gewste bat ligg daarbij niet in eerste instantie op het financiële vlak, maar vooral op het motivationele vlak. Zak waarover onvrede bestaat word opgelost, waardoor er e draagvlak gecreëerd wordt voor toekomstig onderzoek met meer inhoudelijke bat. Deze wijze van onderzoek stelt wel bijzondere eis aan de persoon van de onderzoeker die dit proces van verandering moet begeleid. De onderzoeker moet zichzelf hierbij op de achtergrond stell. De betrokk medewerkers zijn het belangrijkst. Dat laatste brgt mij op e meer algeme geldde onderzoeksfilosofie. Ydo heeft het altijd noodzakelijk gevond dat medewerkers van de groep of afdeling waar het onderzoek wordt verricht, nauw word betrokk in dat onderzoek wel om de volgde red: - meestal wet de betrokk medewerkers zeer goed waar de knelpunt ligg in de uitvoering van hun (dagelijks) werk. Zij zijn het die de onderzoeker kunn help bij het opspor van organisatieverliez de bijbehorde oorzak, vaak hebb zij ook concrete ideeën voor verbetering; - wanneer er later op basis van onderzoeksuitkomst wordt beslot om verandering in te voer, zijn het dezelfde medewerkers die e groot deel van die verandering in hun werk werksituatie moet accepter. Wanneer die medewerkers 'aan de wieg hebb gestaan van die verandering, zijn de verandering ge verrassing meer zal de acceptatie op e meer natuurlijke wijze plaatsvind. Deze typische Ydo-filosofie heeft door de jar he bewez uitstekd te werk. Het onderzoekstraject duurt, door de inschakeling van de organisatie zelf, misschi iets langer; maar het implemtatietraject daarna (vaak e probleem bij advies veranderingsproject) loopt meestal veel gemakkelijker. Er zijn zelfs in onze adviespraktijk gevall bekd dat de medewerkers al stond te trappel van ongeduld om e voorgom verandering ook ingevoerd te zi, terwijl in de besluitvorming nog nagedacht moest word over de consequties. F. Bsdorp (dit artikel is eerder versch in B&ID 1989, no.1) Ydo organisatie-adviseurs Heter (026) pag. 7

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006 Polca als innovatief materiaalbeheersingssysteem Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos Groningen, februari 2006 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Bedrijfskunde Cluster Ontwerp van Productiesystemen

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Organisaties en hun drie processen

Organisaties en hun drie processen Organisaties en hun drie processen Doelen stellen, organiseren en realiseren zijn processen die in elke organisatie nodig zijn. Om iets verstandigs te kunnen zeggen over organisaties, zijn er hulpmiddelen

Nadere informatie

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer Nu leren voor later Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer 1 november 2009 Universiteit Maastricht International Centre for

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Kennismanagement, de mens en de computer

Kennismanagement, de mens en de computer Kennismanagement, de mens en de computer Etienne Mathijsen, Leo Plugge Inleiding Kennismanagement is momenteel hét toverwoord in grote organisaties. Algemeen wordt verondersteld dat in kennismanagement

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie