Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord"

Transcriptie

1 Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013

2 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal Lokaal Alcohol beleid... 6 Bijlage 1: Alcoholgebruik per gemete uitgesplitst naar klas... 9 Bijlage 2: Alcoholgebruik per gemete uitgesplitst naar schooltype...11 Bijlage 3: Verkrijgbaarheid alcohol...13

3 Achtergrond Onderstaande gegevs zijn gebaseerd op de jongermonitor die in oktober 2013 is afgom op alle middelbare schol 1 in regio onder leerling uit leerjaar 2 (13-14 jaar) leerjaar 4 (15-16 jaar). Het betreft zowel het regulier voortgezet onderwijs (RVO; VMBO, HAVO VWO) als speciaal voortgezet onderwijs (VSO; tzij anders vermeld). De respons varieert sterk tuss de afzonderlijke gemet, grotdeels afhankelijk van de grootte van de gemete de ligging t.o.v. grsgebied. Bij de interpretatie van de gegevs dit hierbij reking te word gehoud. De gemet. De gemet zijn in onderstaande beschrijving daarom buit beschouwing gelat. In de bijlag zijn de perctages leerling per thema weergegev voor iedere gemete afzonderlijk. Alcoholgebruik Leeftijd Jonger beginn op jonge leeftijd met het drink van alcohol De leeftijdsgrs voor het nuttig van alcohol in 2013 was 16 jaar is sinds 1 januari 2014 verhoogd naar 18 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop jonger van leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs in aangev met drink te beginn is 12 jaar. Deze leeftijd varieert van 11 jaar tot 12 jaar tuss de afzonderlijke gemet. Het merdeel van jonger uit leerjaar 4 drinkt alcohol In regio werd door 67% van de leerling uit leerjaar 4 in de alcohol gedronk. In dit leerjaar heeft e deel van de leerling de legitieme leeftijd bereikt voor het drink van alcohol. Het alcoholgebruik varieert tuss de afzonderlijke gemet van 51% tot 80% van de leerling. In leerjaar 2 mog jonger volgs de wet nog ge alcohol drink. Toch heeft 18% van deze leerling in de afgelop week alcohol gedronk. In dit leerjaar varieert het alcoholgebruik van 12% tot 37% van de leerling. De helft van de jonger uit leerjaar 4 doet aan binge drink Iets meer dan de helft (52%) van de leerling uit leerjaar 4 heeft in de 5 of meer drankjes per gelegheid gedronk (binge drink). Binge drink varieert tuss de gemet in van ruim e derde (39%) tot ongeveer twee derde (66%) van de leerling. Ruim één derde (36%) van de jonger was in deze periode aangeschot of dronk 2. Ook leerling uit leerjaar 2 do aan binge drink. Zij dronk in deze periode in 12% van de gevall 5 of meer drankjes per gelegheid 4% van de leerling was to aangeschot of dronk 2. Voor deze leerling verschilt de mate van binge drink ook sterk tuss gemet (9%-30%). 1 Met uitzondering van BC Broekhin ( Swalm/Reuver) Het College in Weert, VSO Ortholaan VSO Widdonckschool Weert 2 Dronkschap is alle bevraagd onder RVO leerling 3

4 Alcoholgebruik Onderwijstype Jonger van het VMBO drink vaker alcohol dan jonger van het HAVO/VWO Over het algeme drink leerling van het VMBO in vaker dan leerling van het HAVO/VWO. Zo heeft bijna de helft (45%) van de leerling van het VMBO alcohol gedronk in de. Dit varieert van 28% tot meer dan de helft (61%) van de leerling tuss de afzonderlijke gemet. Op het HAVO/VWO is dit 38% van de leerling hier varieert het perctage leerling van iets minder dan e kwart (23%) tot de helft (50%) van de leerling. Jonger van het VMBO drink meer dan jonger van het HAVO/VWO Leerling van het VMBO in de regio drink ook vaker in grote hoeveelhed (binge drink) dan leerling van het HAVO/VWO. Ongeveer één derde (36%) van de leerling van het VMBO heeft 5 of meer drankjes per gelegheid gedronk. Dit varieert van ongeveer één op de vijf (21%) tot de helft van de jonger (50%) tuss de afzonderlijke gemet. Op het HAVO/VWO heeft ongeveer e kwart (26%) van de leerling 5 of meer drankjes per gelegheid gedronk. In dit geval varieert het aandeel van 13% tot 36% van de leerling. Jonger van het VMBO zijn vaker aangeschot of dronk dan jonger van het HAVO/VWO Meer leerling van het VMBO in zijn aangeschot of dronk wanneer zij alcohol drink vergelek met jonger op het HAVO/VWO. Ongeveer één op de vijf (21%) van de leerling op het VMBO is aangeschot of dronk geweest in de. Dit varieert van 17% tot 30% van de leerling tuss de afzonderlijke gemet. Leerling van het HAVO/VWO zijn in deze periode in 17% van de gevall aangeschot of dronk geweest. Hierbij variër de perctages van 7% tot 23% van de leerling. Jonger van alle onderwijstyp beginn ev vroeg met het drink van alcohol De gemiddelde leeftijd waarop jonger in de regio beginn met het drink van alcohol verschilt niet tuss de verschillde onderwijstyp. Voor zowel het VMBO als het HAVO/VWO is de begin leeftijd 13 jaar 3. Voor leerling van het HAVO/VWO varieert deze leeftijd echter wel van 12 jaar tot 14 jaar als we kijk naar de afzonderlijke gemet. Op het VMBO geldt voor iedere gemete dat de gemiddelde begin leeftijd 12 of 13 jaar is. 3 In dit geval is de begin leeftijd gebaseerd op gemiddelde van alle leerjar (leerjaar 2 leerjaar 4) 4

5 Verkrijgbaarheid alcohol De verkrijgbaarheid van alcohol 4 kan word opgesplitst in commerciële verkrijgbaarheid sociale verkrijgbaarheid. Commerciële verkrijgbaarheid wil zegg dat jonger hun alcohol zelf kop in bijvoorbeeld de supermarkt, e discotheek of e kantine. Jonger jonger dan 16 jaar kond in 2013 in Nederland nog niet legaal alcohol kop. Zij krijg deze alcohol dan ook vaak van ander zoals ouders, broer/zus of (oudere) vrid. Dit noem we de sociale verkrijgbaarheid. Bijna de helft van de jonger uit leerjaar 4 koopt zelf hun alcohol In heeft bijna de helft (42%) van de leerling uit leerjaar 4 in de afgelop vier wel es zelf alcohol gekocht, met name tijds het uitgaan (46%). De commerciële verkrijgbaarheid varieert van ongeveer één op de vijf (21%) tot meer dan de helft (57%) van de leerling tuss gemet. Van de leerling uit leerjaar 2 heeft 6% in deze periode wel es zelf alcohol gekocht, dan ook vooral tijds het uitgaan (5%). Deze leerling zijn 13 of 14 jaar zoud dus legaal ge alcohol mog verkrijg. De commerciële verkrijgbaarheid varieert in dit geval van 3% tot 11% van de leerling. Jonger verkrijg hun alcohol vooral vanuit hun sociale omgeving E meerderheid van de leerling in de regio uit leerjaar 4 (65%) heeft in de afgelop vier alcohol verkreg uit hun sociale netwerk. Zij hebb het in de meeste gevall gekreg van e leeftijdsgoot (48%) van hun ouders (42%). De sociale verkrijgbaarheid varieert van 41% tot e ruime meerderheid (89%) tuss de afzonderlijke gemet. Van de leerling uit leerjaar 2 heeft bijna e kwart (24%) in de afgelop vier wel es alcohol gekreg van ms in hun sociale omgeving, vooral van hun ouders (15%) van e ouder iemand (11%). In dit geval varieert de verkrijgbaarheid van één op de vijf (20%) tot bijna de helft (46%) van de leerling. 4 Verkrijgbaarheid is alle bevraagd onder RVO leerling 5

6 Nationaal Regionaal Lokaal Alcohol beleid De Gewijzigde Drank- Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- Horecawet (DHW) in werking getred. Het belangrijkste elemt van de wetswijziging betreft e uitbreiding van de bevoegdhed van gemet, met het oog op de bescherming van de volksgezondheid (met name van jonger) het voorkom van alcoholgerelateerde ordeverstoring. Zo krijg gemet de mogelijkheid: * Extreme prijsacties, zoals happy hours in de horeca stuntprijz in supermarkt slijterij te verbied; te bepal dat jonger onder e bepaalde leeftijd ná e bepaald tijdstip niet meer mog word toegelat in de horeca; zelf toezicht te gaan houd op de naleving van de regels van de Drank- Horecawet (tot 1 januari 2013 was dit toezicht in hand van de Nederlandse Voedsel- Warautoriteit); supermarkt die vaker de regels m.b.t. de leeftijdsgrz overtred te verbied alcohol te verkop voor e periode van 1 tot maximaal 12 ( three strikes out ). Daarnaast is iedere gemete verplicht om vóór 1 januari 2014 e paracommerciële verording vast te stell waarin de schktijd de alcoholverstrekking tijds privé bijekomst bijekomst van derd in gebouw voor veriging, stichting kerk wordt geregeld. De grondslag van dit verbod is het voorkom van oneerlijke mededinging. Ook hiervoor ligt de verantwoordelijkheid van de handhaving bij de gemetelijke toezichthouders. Op 1 januari 2014 is e tweede wetswijziging van de Drank- Horecawet doorgevoerd. Belangrijkste wijziging binn deze wet zijn: De leeftijdsgrs voor verstrekking én het aanwezig hebb van alcohol op voor het publiek toegankelijke plaatst van 16 jaar naar 18 jaar verhoogd is; Gemeterad moet om de vier jaar e prevtie- handhavingsplan alcohol vaststell. Prevtie- handhavingsplan alcohol Volgs artikel 43a DHW moet de gemeteraad iedere vier jaar e prevtie- handhavingsplan alcohol vaststell. Hiermee wil de wetgever stimuler dat gemet actief nadk over uitvoer gev aan het verbind van de beleidsterrein Volksgezondheid (voorlichting bewustwording) Opbare Orde Veiligheid (beleid handhaving) als het gaat om alcoholprevtie. Onderzoek heeft meerdere mal lat zi dat beide beleidsterrein van belang zijn voor effectieve alcoholprevtie bij jonger. Binn dit plan dit in ieder geval aangegev te word: a. Wat de doelstelling zijn van het prevtie- handhavingsplan; b. welke acties ondernom word om alcoholgebruik te voorkom, met name onder jonger al dan niet in samhang met andere prevtieprogramma s vanuit de Wet Publieke Gezondheid (artikel 2, tweede lid, onderdeel d); c. de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd welke handhavingsacties in de door het plan bestrek periode word ondernom; d. welke resultat in de door het plan bestrek periode minimaal behaald di te word. 6

7 Het eerste prevtie- handhavingplan dit uiterlijk zes maand (per 1 juli 2014) na inwerkingtreding van het voorstel tot wijziging van de Drank- Horecawet d.d. 1 januari 2014 vastgesteld te word. Na deze eerste vaststelling kan het prevtie- handhavingplan in de toekomst gelijktijdig met de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid word vastgesteld. Zo kan bijvoorbeeld in de Nota verwez word naar de activiteit op het gebied van handhaving, zoals beschrev in (bijvoorbeeld) het Integrale Veiligheidsplan van de gemete - vice versa. Om gemet ondersteuning te bied bij het opstell van het prevtie- handhavingsplan heeft het Trimbos-instituut het model prevtie- handhavingsplan opgesteld. Gemet kunn het model toespits op de eig lokale situatie. Lekker Friz! De afgelop periode zijn lokale subregionale initiatiev op het gebied van prevtie van alcohol onder jonger uitgegroeid tot e (ambtelijk) regionaal samwerkingsverband Lekker Friz! Binn dit samwerkingsverband werk e aantal gemet uit Noord- Midd- onder coördinatie van de GGD sam met politie, Vinct van Gogh voor Geestelijke gezondheidszorg Koninklijke Horecaverbond Nederland sam om het (overmatig) alcohol- drugsgebruik bij jonger terug te dring. Door deze regionale samwerking ontstaan meer mogelijkhed op Het terrein van publicitaire aandacht, agdasetting het creër van breed publiek draagvlak; Betere afstemming van de activiteit van regionaal werkde organisaties. E sterkere krachtbundeling van partners die zich richt op gezondheid veiligheid, waardoor het alcoholbeleid zowel gezondheidsbelang als ook de opbare orde - daarmee de veiligheid van burgers dit; Meer gemeschappelijke financiering van project intervties wat weer schaalvoordel biedt voor continuïteit zorgt;. Voor gemet om bij het opzett van beleid van elkaar ler, waardoor goede ervaring kunn word omgezet in regionaal beleid 7

8 INFORMATIE Voor meer informatie: Voor vrag kunt u contact opnem met: Femke Hamers E: T: +31(0) ADRESGEGEVENS GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Drie Decembersingel 50, 5921 AC Vlo-Blerick Postbus 1150, 5900 BD Vlo Telefoon:

9 Bijlage 1: Alcoholgebruik per gemete uitgesplitst naar klas De respons varieert sterk tuss de afzonderlijke gemet, grotdeels afhankelijk van de grootte van de gemete de ligging t.o.v. grsgebied. Bij de interpretatie van de gegevs dit hierbij reking te word gehoud. Van e aantal gemet kan in sommige gevall dan ook ge perctage gegev word, omdat het ge kele leerling betreft. Berg Gnep Vlo Vray Weert Suster Leeftijd 1 e keer alcohol 11 jaar 12 jaar 12 jaar 12 jaar 12 jaar 12 jaar 11 jaar 11 jaar 11 jaar 12 jaar 11 jaar 11 jaar 11 jaar 11 jaar 11 jaar 12 jaar gedronk* *alle leerling van leerjaar 2 de Leerjaar 2 (13/14 jaar) Berg Gnep Vlo Vray Weert Suster Totaal aantal jonger Alcohol gedronk 18% 7% 16% 37% 18% 12% 15% 13% 16% 26% 22% 20% 18% 17% 20% 25% Binge drinking* 12% - 10% 30% 11% 9% 10% 8% 11% 15% 16% 12% 12% 10% 13% 13% Aangeschot geweest 4% - 5% 12% 4% 3% 4% 3% 3% 6% 5% 5% 5% 6% 4% - ** *vijf of meer drankjes per gelegheid **alle RVO leerling de 9

10 Leerjaar 4 (15/16 jaar) Berg Gnep Vlo Vray Weert Suster Totaal aantal jonger Alcohol gedronk 67% 38% 72% 78% 68% 51% 64% 63% 63% 79% 68% 68% 62% 55% 80% 78% Binge drinking* 52% 31% 58% 65% 50% 39% 50% 50% 45% 62% 53% 47% 51% 42% 66% 67% Aangeschot geweest 36% 30% 37% 45% 28% 27% 35% 35% 32% 42% 37% 34% 35% 27% 43% 33% ** *vijf of meer drankjes per gelegheid **alle RVO leerling de 10

11 Bijlage 2: Alcoholgebruik per gemete uitgesplitst naar schooltype 5 De respons varieert sterk tuss de afzonderlijke gemet, grotdeels afhankelijk van de grootte van de gemete de ligging t.o.v. grsgebied. Bij de interpretatie van de gegevs dit hierbij reking te word gehoud. Van e aantal gemet kan in sommige gevall dan ook ge perctage gegev word, omdat het ge kele leerling betreft. HAVO/VWO Berg Gnep Vlo Vray Weert Suster Totaal aantal jonger Leeftijd 1 e keer alcohol 13 jaar - 14 jaar - 13 jaar 13 jaar 13 jaar 13 jaar 13 jaar 13 jaar 13 jaar 12 jaar 12 jaar 12 jaar 13 jaar - gedronk* Alcohol gedronk 38% - 30% - 40% 23% 42% 30% 37% 50% 41% 38% 31% 30% 39% - Binge drinking** 26% - 20% - 23% 13% 29% 21% 23% 36% 28% 25% 22% 18% 29% - Aangeschot geweest 17% - 10% - 9% 7% 23% 15% 16% 23% 18% 17% 12% 13% 16% - *leerling van leerjaar 2 leerjaar 4 **vijf of meer drankjes per gelegheid de 5 VSO/Praktijkonderwijs wordt buit beschouwing gelat vanwege te kleine responsaantall bij uitsplitsing 11

12 VMBO Berg Gnep Vlo Vray Weert Suster Totaal aantal jonger Leeftijd 1 e keer alcohol 13 jaar 13 jaar 13 jaar 13 jaar 13 jaar 13 jaar 13 jaar 13 jaar 13 jaar 13 jaar 12 jaar 12 jaar 13 jaar 12 jaar 13 jaar 13 jaar gedronk* Alcohol gedronk 45% 26% 49% 58% 50% 33% 37% 42% 47% 61% 44% 44% 43% 28% 54% 53% Binge drinking** 36% 21% 38% 50% 39% 28% 30% 34% 35% 47% 37% 31% 36% 21% 45% 41% Aangeschot geweest 21% 16% 24% 30% 21% 18% 17% 20% 22% 28% 20% 17% 23% 12% 27% 18% * leerling van leerjaar 2 leerjaar 4 **vijf of meer drankjes per gelegheid de 12

13 Bijlage 3: Verkrijgbaarheid alcohol De respons varieert sterk tuss de afzonderlijke gemet, grotdeels afhankelijk van de grootte van de gemete de ligging t.o.v. grsgebied. Bij de interpretatie van de gegevs dit hierbij reking te word gehoud. Van e aantal gemet kan in sommige gevall dan ook ge perctage gegev word, omdat het ge kele leerling betreft. Leerjaar 2 (13/14 jaar) Berg Gnep Vlo Vray Weert Suster Totaal aantal jonger* Commerciële verkrijgbaarheid* 6% - 7% 6% 4% 4% 5% 5% 4% 11% 8% 8% 5% 3% 6% - * Sociale verkrijgbaarheid* 24% 7% 21% 46% 22% 21% 20% 20% 24% 29% 29% 22% 28% 24% 24% 50% ** * alle RVO leerling ** zelf alcohol kop in bijvoorbeeld de supermarkt, e discotheek of e kantine *** alcohol krijg van ms uit sociale omgeving zoals ouders, broer/zus of (oudere) vrid. de Leerjaar 4 (15/16 jaar) Berg Gnep Vlo Vray Weert Suster Totaal aantal jonger* Commerciële verkrijgbaarheid* 42% 25% 36% 57% 43% 21% 36% 38% 43% 55% 43% 36% 35% 22% 52% 50% Sociale verkrijgbaarheid* 65% 75% 68% 89% 68% 50% 64% 62% 55% 75% 66% 60% 63% 41% 77% 75% * * alle RVO leerling ** zelf alcohol kop in bijvoorbeeld de supermarkt, e discotheek of e kantine *** alcohol krijg van ms uit sociale omgeving zoals ouders, broer/zus of (oudere) vrid de 13

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder:

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2014 Juni 2013 Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 2014. Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Adviesnotitie: het beperken van alcoholgebruik bij evenementen

Adviesnotitie: het beperken van alcoholgebruik bij evenementen Adviesnotitie: het beperk van alcoholgebruik bij evemt Auteur: werkgroep Beleid & Regelgeving, Verzuip jij je Toekomst?! Datum: februari 2012 Aanleiding context In de regio Zuid-Holland Zuid word regelmatig

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER 7-10-14 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: Veiligheid & Leefbaarheid, Communicatie B. Er is wel overeenstemming

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Inleiding Artikel 4 lid 1 van de Drank- en Horecawet verplicht de gemeente om voor 1 januari 2014 een verordening op te stellen ter voorkoming

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet 1. Inleiding Op 1 januari 2013 treedt de wetswijziging van de Drank- en Horecawet in werking. De doelstelling van de wetswijziging is: - het alcoholgebruik

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer:

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: Leusden GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: 212692 Datum : 17 september 2013 Hoort bij collegeadviesnr. 212690 Datum raadsvergadering 14 november 2013 Portefeuillehouder A. Vermeulen Onderwerp Wijziging APV

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd?

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Goede zaak 60,3% Slechte zaak 34,5% Weet niet / geen mening

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn

Nadere informatie

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Aanleiding Door middel van deze startnotitie wordt u geïnformeerd over de wettelijke verplichting van de gemeente van het vaststellen

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Preventie- en handhavingsplan alcohol 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Link tussen preventie en handhaving 4 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Onderwerp Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horecawet

Onderwerp Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2014 Agendapunt : 16 Status : Besluitvormend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Hendrik Veenstra

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan:

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan: onderwerp datum afdeling ons kenmerk Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 GGD/GB&E/1070/12/BK/IVIP/ns loot Gemeenten Nijmegen T.a.v. de Griffie (Bl\^ 50) Postbus 9105 6500 HG NIJIVIEGEN

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Integrale Aanpak Drank- en Horecawet

Preventie- en handhavingsplan Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Preventie- en handhavingsplan Integrale Ontwerp in het college op: 10 september en 24 september Publicatie ontwerp in IJsselberichten op: 25 september 2013 Terinzagelegging: 25 september tot en met 22

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. CVDR Officiële uitgave van, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR376587_1 3 januari 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA De nieuwe DHW Presentatie NVWA 17-10-2012 Programma Belangrijkste wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa na 1-1-2013 Toezicht DHW - wat komt er bij kijken? Ondersteuning door NVWA/ministeries

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Winkeliers/slijterijen Stadskantoor 28-03-2013 1 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Handreiking. Preventie- en handhavingsplan alcohol

Handreiking. Preventie- en handhavingsplan alcohol Handreiking Preventie- en handhavingsplan alcohol s-hertogenbosch, januari 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Handreiking preventie- en handhavingsplan alcohol 1.1 Algemeen 1.2 Think Before You Drink 2.

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 1 1. PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 1.1. INLEIDING In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving 2015-2019 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven

gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven Toelichting Drank- en Horecaverordening Eindhoven Er is in navolging van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018. gemeente Haren

Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018. gemeente Haren Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018 gemeente Haren Voorwoord Voor u ligt het preventie- en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 1 1. Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Oss 1.1. Inleiding In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is de verplichting

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet 2014-2017 Haarlem

Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet 2014-2017 Haarlem Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet 2014-2017 Haarlem 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Juridisch-en beleidskader... 3 1.3 Opzet Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet...

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen Concept Peiling Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen 2016 Oktober 2016 Uitvoering: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân,

Nadere informatie

2 Te veel, te vaak en te jong

2 Te veel, te vaak en te jong Zat van t zuipen Jongeren drinken te veel en te vaak. Ook beginnen ze op steeds jongere leeftijd met drinken. De ChristenUnie heeft hierover, evenals vele anderen, grote zorgen. De komende tijd zal in

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: nee. Gehandicaptenplatf.: nee

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: nee. Gehandicaptenplatf.: nee Advies aan burgemeester en wethouders V gemeente SIMpelVeld Datum advies: 10 oktober 2014 Afdeling: IBR Zaakkenmerk: 37888 Behandele d ambtenaar: Financiële consequenties: Ten laste van begrotingspost:

Nadere informatie

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur,

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur, *500843* Raadscommissie Bestuur Wijkservice, Beleid en Advies Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari 2013 500843 Geachte commissie Bestuur,

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

"Abusus non tollit usum"

Abusus non tollit usum Startdocument Samenwerking implementatie nieuwe Drank- en Horecawet "Abusus non tollit usum" (Gebruik is geen misbruik) Gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis 1 Startdocument implementatie nieuwe Drank- en

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2016 Juni 2013 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd. In de gemeente Beesel wonen ongeveer 2.100 jongeren

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Startnotitie De nieuwe Drank- en Horecawet

Startnotitie De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Definitieve versie mei 2013 Startnotitie 1 Aanleiding Per 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De wijzigingen zijn omvangrijk

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2018

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2018 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Risicoanalyse... 4 2.1 Cijfers (onderzoek GGD)... 4 2.2 Gevolgen... 5 2.3 Hoe komen ze er aan?... 5 3 Beleidsfocus en doelstellingen van het plan... 6 3.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld GEMEENTE LANDERD Ingekomen van : Ambtshalve Datum : November 2013 Nummer: Registratienummer: 2013/3323 Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning,

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2016 Gemeente Nederweert emeente 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2016 Nederweert Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Adviesnota aan B en W Onderwerp Startnotitie nieuwe Drank- en Horecawet Datum 15 januari 2013 Naam steller Henry Gruijters Kenmerk DHW Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Afdeling Integrale veiligheid Coördinator

Nadere informatie

Onderwerp: Maatregelen om alcoholgebruik tijdens evenementen te beperken

Onderwerp: Maatregelen om alcoholgebruik tijdens evenementen te beperken ÖMLA j U^dh I M PG H A2012032309531410 GHA 23.03.2012 14IO Verzuip jij je toekomst ^ aanpak jeugd alcohol ZHZ Datum: maart 2012 Onderwerp: Maatregel om alcoholgebruik tijds evemt te beperk Geachte Raad,

Nadere informatie

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer éĺ gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo i Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer i 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom is de link lussen preventie en handhaving zo belangrijk.'

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Publicatiedatum: 29-5- 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het 1V Jongerenpanel, gehouden van 13 t/m 21 mei 2014, deden 725 jongeren van 16

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol. Gemeente Mill en Sint Hubert 2014-2015-2016

Preventie- en Handhavingsplan alcohol. Gemeente Mill en Sint Hubert 2014-2015-2016 Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Mill en Sint Hubert 2014-2015-2016 Gemeente Mill en Sint Hubert, augustus 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom dit plan? 3 1.2 Think Before You

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Gemeente Hellendoorn Besloten door de burgemeester op: 27 mei 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

A Algemene toelichting

A Algemene toelichting A Algemene toelichting 1. Wijziging van de Drank- en Horecawet De Drank- en Horecawet ordent de distributie van alcoholhoudende drank. De wet bestaat sinds 1964. Kern van de wet is dat alcoholgebruik kan

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol gemeente Goirle 2014-2017. Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie en handhavingsplan alcohol gemeente Goirle 2014-2017. Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 1 1 Inleiding... 3 2 De lokale situatie... 4 2.1 Doelstelling en resultaten... 5 3 Aanpak... 6 3.1 Regelgeving... 6 3.2 Bewustwording... 6 4 Handhaving van

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Zwijndrecht

Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Zwijndrecht Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Zwijndrecht 2014-2018 1 Inleiding Gemeenten zijn sinds 2014 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet (DHW) geworden. Zowel op juridisch, handhavings-

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Reglement alcohol en de tuinvereniging

Reglement alcohol en de tuinvereniging Reglement alcohol en de tuinvereniging Naam rechtspersoon: Gevestigd te: Tot het vaststellen van dit reglement is volgens de statuten van de vereniging de algemene vergadering bevoegd. Dit reglement is

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Juni 2014 I-WL/2014/1380 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

A1. UITDAGINGEN VOOR (BORGING VAN) LOKAAL ALCOHOLBELEID 16 MAART 2016. SESSIERONDE 1: 13:15 14:30 DR. JORIS VAN HOOF, UNIVERSITEIT TWENTE

A1. UITDAGINGEN VOOR (BORGING VAN) LOKAAL ALCOHOLBELEID 16 MAART 2016. SESSIERONDE 1: 13:15 14:30 DR. JORIS VAN HOOF, UNIVERSITEIT TWENTE A1. UITDAGINGEN VOOR (BORGING VAN) LOKAAL ALCOHOLBELEID 16 MAART 2016. SESSIERONDE 1: 13:15 14:30 DR. JORIS VAN HOOF, UNIVERSITEIT TWENTE INTRODUCTIE EN AGENDA Onderzoeker Universiteit Twente 2010: dissertatie

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente West Maas en Waal Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente West Maas en Waal Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Gemeente West Maas en Waal Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Inleiding Algemeen Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Toelichtende notitie wijzing APV

Toelichtende notitie wijzing APV Toelichtende notitie wijzing APV Bijlage bij collegevoorstel 2013/4214 Datum: 29 oktober 2013 1 1. Inleiding. In de Drank- en Horecawet wordt het schenken van alcohol gereguleerd. Op 1 januari 2013 is

Nadere informatie

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee,

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee, Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2012.1409 RIS 255782 Doorkiesnummer 070-353 2937 E-mailadres

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie