DP energie die vrijkornt aan warrnte bij het uitrekken kan berekend warden met de volgende fomules: rr= 28 MPa. b.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DP energie die vrijkornt aan warrnte bij het uitrekken kan berekend warden met de volgende fomules: rr= 28 MPa. b.)"

Transcriptie

1 UttwesUngen van opgaven bij hoofdstuk 5 van "Principles of Polymer Engineering" Op~ave 5.1 a- Als er niet aan de PP staaf getrokken wordt, dan wordt deze ook niet uitgerekt. De nominale spanning IS gefijk aan de ware spanning. /I= 1 u=q=ompa 7~dra de trekstaaf gaaa vloeien is deze 8% uitgerefcr. De nominale spanning is dan 36 MPa R m= 36 MPa cr, =o.a=36,1,08=38,9 MPa Bij een nominale spanning van 28 MPa wordt em nek gevomd met een dmrsnede die 21 %van de initiele doarsnede is. rr= 28 MPa IT, = 6.A = 28-4,'36 = 133,3 MPa Met deze waarden kan de volgende p fiek geplot worden. Ware spannlng VS rek b.) Doordat de ketens langs elkaar wrijven tijdens herorihtatie vanuit een gedesorienteerde toestand naar een lineair georignteerde toestand, zal er wamite ontszaan. De energie die geproduceerd wordt tijdens het rekken wordt voor 80% omgezei in warmte. Omdar het een adiabatisch proces is znl dit er voor zorgen $at het systeem opwarmt, DP energie die vrijkornt aan warrnte bij het uitrekken kan berekend warden met de volgende fomules:

2 Pol~meer Technologie CT De tempesatuur zal66 "C toenemen per rn3 PP. Opgave 5.2 a.) Bij 20 "C kan de viscoelastische kruip van PP beschreven worden met fomule I.ti.eohbq +I00 (5.2.1) ;I = 0,066.a, +1,5.10-~ Hierbij is 1 de extensie-cdfficiejrt (in %) na tijd t (s) onder ware spanning o, (MPa) Invullen van t = 1 en t = 1000 s levert de volgende grafieken voor q uitgezet tegen 1. Sigma vsrsus labda Uit vergelijking 5.7 uit het Goek blijkt dat de ware vloeispanning dat punt op de lijn is waarvan de raaklijn door de mrsprong gaat. Brj r = I s: q is gefijk aan 25,7 MPa en de bijbehorende 1 is 1,06 Dit levert een nominale spanning van 24,2 MPa. Bij t = 1000s: o; is gelijk aan 22,0 MPa en de bijbehorende R is 1,3 Dit [evert e m nominale spanning van 20 MPa. b.1 Yoor t = Is: rz is 1,M, dus E is 0,06. E F=f Gertjan de Beuo juni 2005

3 Opgave 53 a.) De volgende getafien zijn gegeven 1 Deforn~ati snelheid (s-') I o4 10'l e- 6 T, 20 oc = 293 K 1 T2-60 C=213 K a,(mpa) ,4 q. (M Pa) AH en V* uit te kunnen rekenen zal van de vdgende formule gebrzlik gemaakt rnoeten worden: Om V' te berekenen wordt de temperabur constant gehouden. Bij wee verschillende deformatiesnelheden zijn dan twee verschillende spanningen, welke allen bekcnd zijn. 231 mtstaat 1 vergelij king met 1 onbekende en die is dus op te lossen. l*) IRVU~!~~ van alle gegevms levert: Om AH te berekenen wordt de deformatianelheid constant gehouden. Rij twee verschillende temperaturen zin dm twee verschitlmde spanningen. wetke allen bekend ziin. Zo onts~t weer 1 vqelijking met 1 onbekende.

4 Polymer Technologic CT liivullen van aile gegevens!evert: b.) Om uit te kunnen rekenen wat de waarde van a, bij 0 'C en E is 0,l S" meet cerst de waarde van co bereken8 worden. Hieww met. formlrle omgeschreven worden. lnvullen van de bekenden (T = 20 O C en E is lo4 s") levert: H iermea kunnen nu de gevraagde gegevens krekend worden. Himit volgt dal q. 65,7 MPa bedraagt. Opgave 5.4 a*) Invullen van formule 5-14 uit het boek levtrt: (4, -CT~~)* +(oz2 -o)'+(o-o,~)* +6(02 +O~+O~)>~C~ f uni 2005

5 Polymeer Techaologie CT C is afhankelijk van de dmk omdat het overeen plastic gaat. Er wordt em lineaire afhankelijkheid mngenomen in deze som. c=c,+c,. p (5.4.3) t Trek: p= ---50,3=-16,8 MPa 3 1 Druk: p = --a -78,5 = 26,2 MPa 3 Co en C, kunnen nu uitgerekend worden met: Trek: 50,3=&.(~,+C,.-16,8) :6,8.0,38=35,4 MPa Co =L fi his dia ingevuld werdt in formule 5.4.2, dan ontstaat de volgende formule. g:l +oi2 1 -q,a,, =3-35,4-0,38.--(q, io;,) 3 Van deze vergetijking kan met behulp van Maple een grafiek gemaakr worden van f12? uitgezet tegen u,,.

6 b.1 Als vanaf beide kanten wordt geduwd, dan krijgen de ketens minder bewegingsvrijheid. Dit zorgt er voor dat de druk erg hoog moet rijn, ~ het il polymeer nog cloeien. c.1 Het volgende plaatje (plaatje 8.17 uit het boek) geefi een driepuntsbuigproef weer ihc lhrm p~rl bendrq t ~ g Zoals te xien in de ftguar wordt de onderkant uitgerekt en de bovenkant ingedrukt. Op de onderkant staal darl een trekspanning en op de bovenkanz een drukspmning. Zoals ook in de gratiek hierboven te zien is, gaat bij trek het polymeer eerder vlm~en. On! te berekenen hoeveel crazes cr per millimeter aanwezig zijn moet eerst de initiele lengte van &n fibril berekend worden. r, L 1,2 =-=-= R 4,2 0,29 Ilm Vervolgens is het van belang om uit te rekenen wat de uitrekkingvan CCrt fibril is. Gestj~n de Beus juoi 2005

7 Polymeer Technologic CT Per millimeter rekt het monster 0,56 millimeter op. Hierrnee kan uitgerekend worden hoeveel fibrillen voor de oprekking gezorgd hebbm. Nhr=-- dl,n,m, - o, *Lm, 0, = 61 2,5 fibrillen veroetzaken uitrekking Er zitten dus - = 393 fibnilen 1 rnm na optekken 1,56 b.1 Om tc weten hoeveel procent van het materiaal in de crazes zit moet bekend zijn hwveel ruirnte dc fi brjtlen innamen voordat ze uitgerekt waren. %v = Li3,,, ~N=0,29~t04+G12,5=0,1TS rnrn/rnrn=17,$% c.) Crazing vindt maar plwts in een klein gedeelte van het rnateriaal (in dit geval 17,5%). Slecl~ts dit neemt maar deei aan de brcuk. Bij yielding neemt al het materiaal deel aan het breukproces, dus de enegie opnarne is veel grotet. Opgave 5.6 a.) Om de breukkracht te kunnen berekenen bij em brerrk met a = Smm zijn de volgende fonnules nodig 1 - v- (5.6.1) A llereerst berekenen we K,=rnet de gegeven waarden: Vow Y wordt de formule ui t Voorbeeld 5.8 ui t het bock gebmib. a Voor - = 0,s wordt Y: 1,46 W Wu kan met formule a,,, berekend worden. De kracht vslgt nu uit formule Gertjan de Beus junl2005

8 6.1 Om te kunnen bepalen bij welke a ten brosse breuk gei'nitieerd wordt voordat vlrrei optreedt, moet het snijpunt van de vloeilijn en de breuklijn berekend worden. Voor dezc twee lijnen zijn twee verschi llende formules: W-a Vloei: cr=c;- " W K,. Breuk: b = - AIs deze formules aan elkaar gelijkgesteld wordm levert dit: Er zijn twee r&le waarden waarvoor formule geldt. Nu is allem de emte van belang, want op dat moment zit de heuklijn onder de vloeilijn en zal het matwiaal dus bros breken in plaats van vloeien. Dit is het gevae vanaf a = 0,368 mm. Opgsve 5.7 In de kn'stallijne fase zitten de moleculen star in em kristal. In de amorfe fase hnen de molecuten makkelijker bewegen en dus makkelijker langs elkaar heen vloeien. Daarom zal bij toenemende kristalliniteit de vloeispanning ook toenemen. Opgsve De ~andvoorwaarden, waaraan voldaan moet worden voor het berekenen van de maximale belastbaarheid van een product, zijn: Aangezien K,c gedefinieerd is vojgens formule 5.6.1, zijn de randvoorwaarden voor G,c: Als hicraan voldaan wordt geldt dat er een lineair elastisch breukmtchanisrne (LEFM) opmed, oftewel dat dc deformatie nabij de crack-tip onder plane-strain c~ndrries is en dat de plastic zone klein is ten opzichte van het monster. GertJan de Beus juni 2005

9 De defomatiesnelheid is gedefinieerd volgens formule 5.3.9: Flierin is te zien dat ats de defomatiesnelheid toeneemt de vloeispanning ook mi toenemen. Als dan naar formule en gekeken wordt, is te zien dat bij een toename van de vloeispanning de rechter term kleiner wordt. Zodomde wordt de voorwaarde mindet snel overschreden. Dus de warden kunnen oak bij hogere deformatiesnelheden gebruikt worden. Opgave 5.9 De grafiek die de vloeispanning met de ternperatuur we-ergeefi is als volgt te schetsen. Het verloop van de twee lijnen wordt weergegeven door de volgende wee lijnen: Uit de gegevens uit de opgave is te halen dat vanaf 50 "C het rnateriaal taai gaat breken, er zal dus wrst vloei optrden. DI~ betekent dat vanaf 50 "C de vloeilijn onder de breuklijn ligt. In de gegevens staat ook vermcld dat hide lijnen lineair afnernen met de ternperatuur. hetgeen ook uit de fornules volgz. De graliek die dus op deze manier verkregen wordt riet ea als volgt uit: Gertjan de Beus junl 2005

Prof. Pr, Ir. J.D. Pr. W.A.M. Brefnelrnana Dr. Is. F.P.T. Baaijens

Prof. Pr, Ir. J.D. Pr. W.A.M. Brefnelrnana Dr. Is. F.P.T. Baaijens Afstudeerverslag Tatel : Doos : The-mo-vPs@g$lastisehe analyse voor een spuitgiet product J.P.H. verest juni, 1987 Prof. Pr, Ir. J.D. ~. Yanssen Pr. W.A.M. Brefnelrnana Dr. Is. F.P.T. Baaijens Rappmtnummer

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Reader Periode 3 Leerjaar 3. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Reader Periode 3 Leerjaar 3. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Reader Periode Leerjaar J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Complexe getallen in context

Complexe getallen in context Complexe getallen in context voor wiskunde D ( 5 VWO) R.A.C. Dames H. van Gendt Versie 4, juni 0 In deze vierde versie zijn alleen een aantal zetfouten verbeterd. Inhoudelijk is deze versie geheel gelijk

Nadere informatie

SaLVO! 8 Formules en evenredigheden WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO NAAM: KLAS: I (ma) I R=c. R ( ) boter (gra m) massa massa=2 volume.

SaLVO! 8 Formules en evenredigheden WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO NAAM: KLAS: I (ma) I R=c. R ( ) boter (gra m) massa massa=2 volume. NAAM: KLAS: SaLVO! 8 Formules en evenredigheden I (ma) I R=c massa massa=2 volume massa=0,5 volume R ( ) boter (gra m) volume WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO SaLVO! Dit lesmateriaal is een onderdeel van het samenwerkingsproject

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Extra oefening en Oefentoets Helpdesk

Extra oefening en Oefentoets Helpdesk Etra oefening en Oefentoets Helpdesk Etra oefening ij hoofdstuk a π 9 h 000 geeft h 000 9, cm 8π De hoogte van het lik is s ongeveer,9 cm π r h 000 geeft h 000 000 r 8, r π r π c Als de straal heel klein

Nadere informatie

De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je?

De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je? Aeroob en anaeroob De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je? Om maar met de deur in huis te vallen de vertalingen: "aeroob"

Nadere informatie

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Financiële wiskunde Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Vierkant voor Wiskunde Zomerkamp C 2010 Voorwoord Tot een paar jaar geleden was het werken in de financiële wereld een zeer goedbetaalde

Nadere informatie

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een statistische toets beslis je of een hypothese waar is.

Nadere informatie

Invloeden van schok en trillingen op product en verpakkingen

Invloeden van schok en trillingen op product en verpakkingen Invloeden van schok en trillingen op product en verpakkingen Er zijn diverse invloeden die schade kunnen veroorzaken aan producten tijdens transport. Temperatuur, luchtvochtigheid, trillingen en schokken.

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1 compex vwo 2007-I

Eindexamen wiskunde A1 compex vwo 2007-I IQ Een maat voor iemands intelligentie is het zogenaamde IQ (Intelligentie Quotiënt). Hoe intelligenter een persoon is, hoe hoger zijn/haar IQ is. Het IQ is bij benadering normaal verdeeld. In deze opgave

Nadere informatie

Theorie GC. http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian

Theorie GC. http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian Theorie GC http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian INHOUD blz. 1 Chromatografie 2 2 Vloeistofchromatografie 2 3 Gaschromatografie 2 4 De opbouw van de gaschromatograaf 3 5 De

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Wiskunde 2 september 2008 versie 1-1 - Dit is een greep (combinatie) van 3 uit 32. De volgorde is niet van belang omdat de drie

Wiskunde 2 september 2008 versie 1-1 - Dit is een greep (combinatie) van 3 uit 32. De volgorde is niet van belang omdat de drie Wiskunde 2 september 2008 versie 1-1 - Op hoeveel verschillende manieren kun je drie zwarte pionnen verdelen over de 32 zwarte velden van een schaakbord? (Neem aan dat op elk veld hooguit één pion staat.)

Nadere informatie

Snelheidscontroles en boetes

Snelheidscontroles en boetes Snelheidscontroles en boetes De politie controleert de snelheden van auto s op snelwegen op verschillende manieren. Een betrekkelijk nieuwe manier is de zogeheten trajectcontrole. Met een camera wordt

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit vier opgaven Bijlage: 1 antwoordpapier

Dit examen bestaat uit vier opgaven Bijlage: 1 antwoordpapier HAVO I EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1983 Dinsdag 10 mei, 9.00-12.00 uur NATUURKUNDE Dit examen bestaat uit vier opgaven Bijlage: 1 antwoordpapier 2 " Benodigde gegevens kunnen worden opgezocht

Nadere informatie

GASSEN EN DAMPEN. 1 Ideale gassen 2 Onverzadigde en verzadigde damp 3 Verzadigingsdruk 4 Kokende vloeistoffen 5 Kritische temperatuur van een stof

GASSEN EN DAMPEN. 1 Ideale gassen 2 Onverzadigde en verzadigde damp 3 Verzadigingsdruk 4 Kokende vloeistoffen 5 Kritische temperatuur van een stof GASSEN EN DAMPEN 1 Ideale gassen 2 Onverzadigde en verzadigde damp 3 Verzadigingsdruk 4 Kokende vloeistoffen 5 Kritische temperatuur van een stof 1 Ideale gassen Verschil tussen een gas en een damp Zuurstof

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Natuurkunde

Voorbeeldtentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Voorbeeldtentamen vwo versie Uitwerkingen Opgave 1: Heteluchtballon Een heteluchtballon is gevuld met lucht die verwarmd wordt door branders. Bij het vullen

Nadere informatie

Vallen Wat houdt je tegen?

Vallen Wat houdt je tegen? Wat houdt je tegen? Inleiding Stroming speelt een grote rol in vele processen. Of we het nu hebben over vliegtuigbouw, de stroming van bloed door onze aderen, formule 1 racing, het zwemmen van vissen of

Nadere informatie

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het VWO. versie mei 2013

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het VWO. versie mei 2013 ZUREN EN BASEN Samenvatting voor het VWO versie mei 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Vooraf 2. Algemeen 3. Zuren 4. Basen 5. Het waterevenwicht 6. Definities ph en poh 7. ph BEREKENINGEN 7.1. Algemeen 7.2. Water

Nadere informatie

Elektriciteit (deel 2)

Elektriciteit (deel 2) Elektriciteit (deel 2) 1 Elektrische lading 2 Eenvoudige stroomkring 3 Stroomsterkte en spanning 4 Serie- en parallelschakeling 5 Stroomsterkte en spanning meten 6 Weerstand, wet van Ohm 7 Energie en vermogen

Nadere informatie

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie

WB voor een opgave geeft aan dat er een werkblad bij die opgave hoort. geeft aan welke centrale vraag in het komende stukje wordt behandeld.

WB voor een opgave geeft aan dat er een werkblad bij die opgave hoort. geeft aan welke centrale vraag in het komende stukje wordt behandeld. Inhoudsopgave Sites 3 0. Veranderingen 4 1. Het verschil tussen gemiddelde snelheid en momentane snelheid 6 2. Groeisnelheden uit grafieken 13 3. Gemiddelde veranderingen bij niet lineaire functies 17

Nadere informatie

Numerieke methoden. v (m/s) t (s) v (m/s) t (s) v (m/s) t (s) 5 VWO

Numerieke methoden. v (m/s) t (s) v (m/s) t (s) v (m/s) t (s) 5 VWO In de natuurwetenschappen probeert men inzicht te krijgen in hoe de wereld om ons heen werkt. Daartoe doet men waarnemingen en voert men experimenten uit. Op basis van de gegevens die daaruit voortkomen

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Examen VWO 2015. natuurkunde. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO 2015. natuurkunde. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur natuurkunde Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 26 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Opstellen van de functie 3. Grootst mogelijke afstand afleggen 5. Optimale vliegsnelheid 7

Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Opstellen van de functie 3. Grootst mogelijke afstand afleggen 5. Optimale vliegsnelheid 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Opstellen van de functie 3 Grootst mogelijke afstand afleggen 5 Optimale vliegsnelheid 7 Zo snel mogelijk naar doel A 10 Verandering polaire door massa 12 Automatiseren

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur wiskunde A Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor

Nadere informatie