EB BULLETIN. Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EB BULLETIN. Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits"

Transcriptie

1 SEPTEMBER 2008 NUMMER 5 EB BULLETIN Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits Fiscaal besluit inzake internationale aspecten van pensioen In een besluit van 31 januari 2008 (publicatienr. CCP2007/98M) heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal eerder genomen fiscale besluiten inzake internationale aspecten van pensioen geactualiseerd en samengevoegd. Het besluit behandelt: pensioenopbouw voor inkomende werknemers; pensioenopbouw voor uitgaande werknemers; waardeoverdracht vanuit het buitenland; waardeoverdracht naar het buitenland; belastingheffing over pensioenuitkeringen aan (ex-)werknemers die in Nederland pensioen genieten uit hoofde van een Nederlandse pensioenregeling waarvoor hij tijdens de opbouw in het buitenland geen fiscale tegemoetkoming heeft genoten. In dit artikel behandelen wij de pensioenopbouw voor inkomende werknemers. In volgende artikelen zullen wij de andere onderwerpen behandelen. INKOMENDE WERKNEMERS Werknemers die tijdelijk in Nederland komen werken, zullen in het algemeen hun pensioenopbouw in het land van herkomst willen voortzetten. Ter bevordering van de arbeidsmobiliteit heeft de staatssecretaris in dit besluit opnieuw de voorwaarden gepubliceerd waaronder de voortzetting van de buitenlandse pensioenregeling, met toepassing van de omkeerregel, mogelijk is. INHOUD: FISCAAL BESLUIT INZAKE INTERNATIONALE ASPECTEN VAN PENSIOEN DE JUISTE ZORGVERZEKERING VOOR EXPATS KORT EN KLEIN

2 Bij inkomende werknemers wordt een onderscheid gemaakt tussen: werknemers die tewerk worden gesteld vanuit een andere EU-lidstaat; werknemers die tewerk worden gesteld vanuit een niet-eu-lidstaat. INKOMENDE WERKNEMERS VANUIT EEN ANDERE EU LIDSTAAT De aanwijzing als fiscaal erkende pensioenregeling is gebaseerd op de EU-richtlijn 98/49 inzake de bescherming van rechten op aanvullend pensioen van werknemers die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen. De aanwijzing geldt niet alleen als er sprake is van een detachering in de zin van EEG Verordening 1408/71, maar ook als daar geen sprake van is. Bijvoorbeeld als er sprake is van een overplaatsing binnen buitenlands concernverband, waarbij de werknemer uit dienst treedt bij de in het buitenland gevestigde vennootschap en in dienst treedt bij de in Nederland gevestigde vennootschap. Er moet sprake zijn van een voortzetting van de buitenlandse pensioenregeling. Er is ook sprake van een voortzetting in de situatie waarin de volgende drie momenten in de tijd samenvallen: het moment van indiensttreding bij de uitzendende werkgever; het moment van toetreding tot de buitenlandse pensioenregeling; en het moment van de tewerkstelling in Nederland. Voor de fiscale erkenning van de buitenlandse pensioenregeling gelden de volgende voorwaarden: a. De Nederlandse werkgever en de werknemer zetten de opbouw van de aanspraken voort ingevolge de buitenlandse pensioenregeling. b. De belastingwetten van de EU-lidstaat van herkomst komen naar aard en strekking overeen met de Nederlandse loon- en inkomstenbelasting. c. De voort te zetten regeling is een aanvullende pensioenregeling en valt niet onder de Verordening nr. 1408/71 (Sociale verzekering). d. De uitvoerder van de voortgezette buitenlandse pensioenregeling is een in het buitenland gevestigde levensverzekeraar of pensioenfonds waar de pensioenregeling reeds was verzekerd of een door het Ministerie van Financiën aangewezen pensioenuitvoerder. Een toegelaten uitvoerder kan ook de werkgever zijn als dat volgens de wetgeving van de betreffende lidstaat is toegestaan. Die werkgever moet dan wel zijn onderworpen aan een vorm van overheidstoezicht (een voorbeeld daarvan is de boekreserve op de balans van een in Duitsland gevestigde werkgever). Verzoek tot aanwijzing De aanwijzing geldt niet automatisch. Werkgever en werknemer moeten bij de Belastingdienst Buitenland in Heerlen verzoeken om een aanwijzing van de voortgezette pensioenregeling als fiscaal zuivere pensioenregeling. Bij dat verzoek moeten zij verklaren dat aan de hiervoor onder a. tot en met d. gestelde voorwaarden is voldaan. De belastingdienst toetst niet of aan genoemde voorwaarden is voldaan, tenzij de dienst over aanwijzingen beschikt dat niet aan de voorwaarden is voldaan. Het is ook mogelijk dat werkgever en werknemer verzoeken om een inhoudelijke toetsing. Als men daar om verzoekt moet aanvullende informatie worden verstrekt (genoemd bijlage 1 van het Besluit). Een aanwijzing geldt overigens slechts voor een periode van maximaal vijf jaar. 2

3 Gelijke fiscale behandeling Het fiscale gevolg van de aanwijzing is dat Nederland de vrijstelling van pensioenaanspraken en de aftrek van de eigen bijdrage van de werknemer ten laste van het bruto loon verleent in dezelfde mate en tot hetzelfde bedrag als hetgeen de wetgeving in de EU-lidstaat van uitzending voorschrijft. De gedachte achter deze begrenzing is om in het uitzendende land de uitgezonden werknemers en niet-uitgezonden werknemers fiscaal gelijk te behandelen. Het uitgangspunt van fiscale gelijke behandeling op de werkvloer is hier voor de toepassing van de Nederlandse wetgeving losgelaten. WERKNEMERS AFKOMSTIG UIT NIET-EU-LIDSTATEN Voor deze groep gelden deels andere voorwaarden. Deze voorwaarden staan in bijlage 2 van het Besluit. De belangrijkste wijzigingen voor deze groep ten opzichte van het oude besluit van 24 september 2002, publicatienr. CCP2002/1640M, zijn de volgende. De introductie van een gedeeltelijke aanwijzing als fiscaal erkende pensioenregeling. In het verleden bestond het risico dat een buitenlandse regeling in zijn geheel als onzuiver werd gekwalificeerd omdat de fiscale faciliteit in het uitzendende land ruimer was dan in Nederland, bijvoorbeeld omdat de beschikbaar gestelde premie in de buitenlandse regeling hoger was dan wat volgens de Nederlandse fiscale wetgeving is toegestaan. Nu kan in die situatie de regeling worden aangewezen als een zuivere regeling voor zover de beschikbare premie binnen de grenzen van de Nederlandse loonbelasting valt. Het meerdere wordt dan belast als loon. In de aanwijzing wordt uitdrukkelijk het voorbehoud gemaakt dat bij een wijziging van de pensioenregeling op meer dan ondergeschikte punten en bij wetswijzigingen opnieuw een verzoek tot aanwijzing dient te worden ingediend. Wet op de loonbelasting Een belangrijk verschil met de regeling voor werknemers uit EU-lidstaten is dat de regeling voor werknemers uit niet-eu-lidstaten wordt getoetst aan de fiscale spelregels voor pensioenregelingen zoals die zijn vastgelegd in de Wet op de loonbelasting. Het resultaat van de pensioenopbouw moet vergelijkbaar zijn met het resultaat van een pensioenopbouw overeenkomstig de Nederlandse loonbelasting en moet daarmee in een redelijke verhouding staan (zie hiervoor de mogelijkheid van een gedeeltelijke aanwijzing). Verzoek tot aanwijzing Net als bij werknemers afkomstig uit EU-lidstaten geldt ook hier de aanwijzing niet automatisch en moeten werkgever en werknemer verzoeken om een aanwijzing als fiscaal erkende pensioenregeling. GEDEELTELIJKE AFKOOP NA AFLOOP TEWERKSTELLING IN NEDERLAND Als de werknemer na afloop van de tewerkstelling in Nederland zijn pensioenaanspraken ingevolge de buitenlandse regeling afkoopt, leidt dat volgens de Nederlandse fiscale wetgeving tot belastingheffing en heffing van revisierente. Dit acht de staatssecretaris niet gewenst als de werknemer gebruik maakt van een in de buitenlandse pensioenregeling voorziene, gebruikelijke afkoopmogelijkheid. De staatssecretaris staat afkoop toe voorzover de afkoop betrekking heeft op pensioenaanspraken die gerelateerd zijn aan buiten Nederland doorgebrachte diensttijd. 3

4 BELASTINGVERDRAGEN Het besluit geeft beleid van het ministerie voor de uitvoering van de Nederlandse fiscale wetgeving, in casu de loonbelasting, weer. Voor de fiscale behandeling van inkomende werknemers zijn echter ook de door Nederland met andere landen gesloten belastingverdragen van belang. Als een belastingverdrag fiscaal meer ruimte biedt voor de inkomende werknemer dan dit besluit, dan gaat de toepassing van het belastingverdrag voor. In een aantal belastingverdragen is een en ander bepaald inzake de fiscale erkenning van elkanders pensioenregelingen. SLOT Nederland kent een toptarief van 52%. Toepassing van de fiscale omkeerregel voor pensioenen is met name aantrekkelijk als de pensioenuitkeringen te zijner tijd tegen een lager tarief worden belast. Tijdelijk in Nederland tewerkgestelde werknemers kunnen vaak gebruik maken van de 30% regeling. Toepassing van die regeling leidt tot een daling van het toptarief van 52% naar 36%. Bij een afweging tussen het wel of niet voorzetten van een buitenlandse regeling moet dit aspect zeker worden meegewogen. Het zou toch niet prettig zijn als te zijner tijd het pensioen tegen een hoger marginaal tarief wordt belast dan waartegen aftrek is genoten. Als er geen sprake is van detachering moet ook worden gekeken naar de aansluiting tussen de sociale verzekeringswetgeving in Nederland en de buitenlandse pensioenregeling. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ron van Harten, senior consultant expatriate services, telefoonnummer De juiste zorgverzekering voor Expats Eén van de onderwerpen in het EB Bulletin van november 2007 was de ziektekostenverzekering voor expats. In dat artikel werd aangegeven dat de minister van Volksgezondheid met een masterplan zou komen om de problematiek van de zorgverzekeringen voor expats en hun gezinsleden aan te pakken. Inmiddels is zowel het masterplan verschenen als ook verschillende commentaren hierop. Tijd voor een update. HET MASTERPLAN In dit masterplan komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: opt out-regeling voor expats; gezinsleden van expats; niet-erkende gezinsleden van expats; administratieve lasten; inkomende expats, niet uit EU of sociaal-verdragsland. Opt out regeling voor expats De door de belangenorganisaties voorgestelde opt out-regeling is door de minister afgewezen. Dit met name vanwege het solidariteitsbeginsel dat ten grondslag ligt aan zowel de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten als de Zorgverzekeringswet. 4

5 Opname gezinsleden expat in het BUB 1999 De mogelijkheid van opname van de gezinsleden van de expat in het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (BUB 1999) wordt momenteel nog steeds onderzocht. Niet-erkende gezinsleden van expats De minister heeft aangegeven dat niet-erkende gezinsleden zorg dienen te dragen voor een particuliere verzekering. Vereenvoudiging administratieve lasten De minister is (nog) niet ingegaan op de suggestie van zowel het CVZ, de FNV als de Commissie Grensarbeiders om de aanmelding van gezinsleden van grensarbeiders via de verzekeraar van de grensarbeider zelf te laten verlopen in plaats van de aanmeldingsprocedure bij het CVZ. Wel heeft ze aangegeven de aanmeldingsprocedure bij het CVZ automatisch te willen laten verlopen. Inkomende expats Voor wat betreft inkomende expats die niet uit EU en/of sociaal verdragslanden komen heeft de minister aangegeven géén oplossing te willen bieden anders dan het mogelijk bekorten van de beslistermijn. Particuliere verzekeraars zijn hier nog steeds de enig mogelijke oplossing. VISIE VAN AON CONSULTING OP HET MASTERPLAN Gezien het feit dat de minister de opt out regeling heeft afgewezen, dienen werkgevers er rekening mee te houden dat er een bepaalde vorm van verplichte ziektekostenverzekering voor hun expats zal blijven bestaan. Op dit moment is nog niet duidelijk hoever deze verplichting zich zal uitstrekken. In het meest extreme geval, opname van de volledige groep in het BUB 1999, zullen de gezinsleden van expats die zijn uitgezonden naar het buitenland verplicht sociaal verzekerd blijven. In het minst extreme geval, alleen de gezinsleden van expats uitgezonden naar sociaal verdragslanden. Er zal hoe dan ook in alle gevallen een verplichte vorm van Nederlandse ziektekostenverzekering blijven bestaan. Zorgen omtrent kwaliteit van zorg De vraag die gesteld kan worden is of de Nederlandse zorgverzekeraars in staat zijn om de expat in het buitenland adequaat te assisteren bij het vinden van kwalitatief goede zorgverleners. De kwaliteiten van de Nederlandse zorgverzekeraars liggen immers met name in het zorggebied Nederland en ingeval van medische calamiteiten in het verzorgen van een repatriëring naar Nederland. Voor wat betreft de woonlandpakketten kan de vraag gesteld worden of de voorzieningen geboden in het buitenland vergelijkbaar zijn met de zorg zoals men in Nederland gewend was. Daarnaast is alléén voor gezinsleden van grensarbeiders een toegang tot nietspoedeisende zorg in Nederland gedurende de uitzending mogelijk, voor andere gezinsleden is dit niet mogelijk. 5

6 Zorgen omtrent dekking van kosten Daarnaast is Aon bezorgd omtrent de mate van dekking van ziektekosten voor expats en hun gezinsleden in het buitenland. De minister stelt in dit verband eenvoudigweg dat de zorgverlening gegarandeerd is (althans, in Nederland) en dat de vraag alléén is wie er uiteindelijk dient te betalen. Het enige land waar volgens de minister mogelijk problemen zouden kunnen ontstaan zou Amerika zijn. Vanuit onze ervaring kunnen we echter opmerken dat, naast Amerika, er ook problemen kunnen ontstaan in bijvoorbeeld Engeland, Australië en Duitsland. Zorgen omtrent niet-erkende gezinsleden in verdragslanden & inkomende expats Voorts geeft de minister omtrent niet-erkende gezinsleden in verdragslanden en bepaalde inkomende gezinsleden van expats aan dat deze zelf een particuliere zorgverzekering dienen af te sluiten. Deze conclusie komt ons gezien de aangehaalde solidariteitsgedachte vreemd voor. EN NU: DE PRAKTIJK Het lijkt logisch dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen door een adequate zorgverzekering aan te bieden die hun werknemers en eventuele gezinsleden wereldwijde dekking biedt en de expat en zijn/haar gezinsleden toegang biedt tot zorg in het buitenland. Veelal gebeurt dit nu door aan de bestaande Nederlandse lokale zorgcollectiviteit een aparte dekking voor werknemers in het buitenland toe te voegen. In de praktijk zien wij veelvuldig problemen als het gaat om de toegang tot zorg in het buitenland alsmede de vergoeding van declaraties. Zo zijn er voorbeelden te noemen waarbij een gezinslid van een expat niet tot zorg werd toegelaten omdat hij geen Engelstalig dekkingsbewijs/verzekeringspasje kon overleggen. Een ander voorbeeld betreft het declareren van medische zorg in het buitenland, dat boven de maximale dekking ging van de naar Nederlandse maatstaven gehanteerde vergoedingen. De betreffende familie moest het verschil betalen tussen de nota van het buitenlandse (Australische) ziekenhuis en de vergoeding van de Nederlandse zorgverzekeraar. De bovengenoemde praktijkvoorbeelden leveren een hoop onzekerheid op voor de betrokkenen met de daarbij behorende stress. Het spreekt voor zich, dat ook de betrokken werkgevers zich extra moesten inspannen om uiteindelijk tot een (dure) oplossing te komen. MOGELIJKE ALTERNATIEVE (ADDITIONELE) VERZEKERINGEN Er is een aantal internationaal opererende, gespecialiseerde ziektekostenverzekeraars. Deze bieden een specifiek op expats gerichte ziektekostenverzekering. Deze gespecialiseerde zorgverzekeraars bieden ten opzichte van de reguliere, lokale verzekeraars de volgende extra s voor de verzekerden: directe toegang tot medische zorg, advies en informatie op elk moment en waar ook ter wereld; dekking op basis van kostprijs; volledig dienstenpakket van een alarmcentrale als onderdeel van de zorgverzekering in meerdere talen; directe betaling aan de zorgverlener; 6

7 toegang tot wereldwijd netwerk aan zorgverleners; eenvoudig af- en aanmelden via internetapplicatie; premie is gebaseerd op basis van het feitelijke risico (bijvoorbeeld land van uitzending en de zorgconsumptie). Ook deze internationale verzekeringen kennen hun beperkingen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan gevolgen na terugkeer in Nederland (wachttijden voor de AWBZ). Daarnaast kan de medische selectie strenger zijn dan bij Nederlandse verzekeraars. Wij adviseren u dan ook te laten onderzoeken in hoeverre een gespecialiseerde zorgverzekering voor expats een oplossing kan bieden voor uw problematiek. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ard van 't Veer, telefoonnummer of Stephan van Oostenbrugge, telefoonnummer Uiteraard kan ook uw consultant van Corporate Wellness u verder informeren. Kort & Klein CONTROLE PREMIEAFDRACHTEN EN SUBSIDIES Tot het premiejaar 2006 was het berichtenverkeer tussen het UWV en de werkgevers een complex geheel waarin de MSV (melding sociale verzekeringen) een belangrijke rol speelde. Iedere werkgever was wettelijk verplicht om deze MSV tijdig en juist in te sturen. De uiteindelijke premienota werd door het UWV geautomatiseerd verwerkt. Binnen dit automatische afrekenproces werd uitgegaan van diverse stellingen en aannames. Deze waren voor werkgevers slechts ten dele inzichtelijk via de zogenaamde uitvalslijsten. Gebleken is dat het loont om de gebruikte berekeningsgrondslagen te controleren. Belastingdienst en UWV gebruiken als grondslag voor onder meer uw gedifferentieerde premie WGA een lijst van de lopende arbeidsongeschiktheidsclaims. Ook van deze lijst is gebleken dat hier regelmatig fouten in staan. De controle van genoemde berekeningsgrondslagen en het herstellen van fouten is complex. Daarnaast is het onze ervaring dat forse bedragen aan subsidies, kortingen en ziekengelden bij zowel UWV als Belastingdienst ongebruikt blijven. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat werkgevers door het (laten) uitvoeren van controles, premies terug kunnen vorderen alsmede het recht op subsidies en kortingen kunnen (laten) uitoefenen. 7

8 EIGENRISICODRAGERSCHAP VOOR DE WGA Per 1 januari 2009 geeft de wetgever bedrijven weer de mogelijkheid om uit te treden uit het publieke bestel en er voor te kiezen om de kosten van arbeidsongeschiktheid zelf te gaan dragen waarbij het risico veelal bij een private verzekeraar wordt ondergebracht. Op de voordelen van het eigenrisicodragerschap voor de WGA zijn wij in eerdere Bulletins reeds uitgebreid ingegaan. Toch willen wij hier nog even kort aandacht aan besteden. Uittreden uit het publieke bestel biedt u de mogelijkheid om actiever met uw verzuim om te gaan. Het UWV zal bijvoorbeeld pas actief met reïntegratie aan de slag gaan na afloop van de tweejaarsperiode waarin u verplicht bent het loon door te betalen. Voor eigenrisicodragers worden verzekeraars al na 13 weken ziekte actief met reïntegratie. Zij hebben er namelijk een direct (financieel) belang bij om het beroep op een verzekeringsuitkering zo veel mogelijk te beperken. REDACTIE CONTACT AUTEURS Allard van der Meer Gitta Junius Ron van Harten (eindredactie) Bart Mol Ron van Harten Stephan van Oostenbrugge Gitta Junius (secretariaat) Ard van t Veer Bart Mol Ton Roebroek Roelant Smit Dit bulletin is met grote zorg samengesteld door Aon Consulting Nederland C.V. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. De inhoud van dit bulletin is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. Aon Consulting Nederland C.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Vermenigvuldiging van deze publicatie of overname van de inhoud 8 kan onder bronvermelding vrijelijk plaatsvinden. 5243

Impact van de Pensioenwet

Impact van de Pensioenwet JUNI 2009 NUMMER 6 JAARGANG 7 EB NUAlgemene opiniërende informatie over Employee Benefits Impact van de Pensioenwet op uw HR processen De Pensioenwet is sinds 1 januari 2007 van kracht. Diverse media hebben

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 36798. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten. 1. Algemene inleiding

STAATSCOURANT. Nr. 36798. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten. 1. Algemene inleiding STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36798 27 oktober 2015 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten 9 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II

Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II Uit secundaire regelgeving zijn nadere details af te leiden over bijzondere situaties waarin Nederland geacht wordt pensioenen

Nadere informatie

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen FI Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen 31 januari 2008/Nr. CPP2007/98M Belastingdienst/Centrum voor procesen productontwikkeling, Sector brieven en beleidsbesluiten

Nadere informatie

Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II

Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II Uit secundaire regelgeving zijn nadere details af te leiden over bijzondere situaties waarin Nederland geacht wordt pensioenen

Nadere informatie

1. Algemene inleiding

1. Algemene inleiding Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, De Staatssecretaris

Nadere informatie

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen 1. Besluit van 31 januari 2008 nr. CPP2007/98M, Stcrt. nr.

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen 1. Besluit van 31 januari 2008 nr. CPP2007/98M, Stcrt. nr. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen 1 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen Besluit 31-01-2008 nr CPP07-98 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven en beleidsbesluiten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

EB BULLETIN. Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits

EB BULLETIN. Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits NOVEMBER 2008 NUMMER 6 EB BULLETIN Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits Gezondheidsdiensten: mogelijkheden voor werkgever én werknemer Gezonde, fitte en gemotiveerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

PENSIOENBULLETIN. Kredietcrisis. raakt ook volledig herverzekerde INHOUD:

PENSIOENBULLETIN. Kredietcrisis. raakt ook volledig herverzekerde INHOUD: MEI 2009 NUMMER 3 JAARGANG 49 PENSIOENBULLETIN Pensioeninformatie voor werkgevers en pensioenfondsen Kredietcrisis raakt ook volledig herverzekerde pensioenfondsen Onder het Financieel Toetsingskader (FTK)

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

2014Z21984. Antwoord 1

2014Z21984. Antwoord 1 2014Z21984 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw, die bij

Nadere informatie

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft aan de staatssecretarissen Wiebes (Financiën) en Klijnsma (SZW) een

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Zorgverzekering speciaal voor Nederlanders die in het buitenland wonen en/of werken Bent u

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

(Dossiernummer: 2004-0153) 9 december 2004 CGB-advies/2004/09. op het verzoek schrift van 27 mei 2004 van. gevestigd en kantoorhoudend te

(Dossiernummer: 2004-0153) 9 december 2004 CGB-advies/2004/09. op het verzoek schrift van 27 mei 2004 van. gevestigd en kantoorhoudend te Advies inzake de berekening van de omvang van pensioenen onder artikel 12c Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB) (Dossiernummer: 2004-0153) 9 december 2004 CGB-advies/2004/09 op het verzoek

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

EB BULLETIN. Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits

EB BULLETIN. Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits MEI 2008 NUMMER 3 EB BULLETIN Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits Eigenrisicodrager WGA: is de reïntegratie wel optimaal geregeld? Een kwart van de werkgevers

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET)

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET) Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting 1964, in overeenstemming met de

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

PENSIOENBULLETIN. Informatie in het indexatielabel. Geeft de informatie in het indexatielabel voldoende inzicht? INHOUD:

PENSIOENBULLETIN. Informatie in het indexatielabel. Geeft de informatie in het indexatielabel voldoende inzicht? INHOUD: MEI 2008 NUMMER 3 PENSIOENBULLETIN Pensioeninformatie voor werkgevers en pensioenfondsen Informatie in het indexatielabel Geeft de informatie in het indexatielabel voldoende inzicht? Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 276 Besluit van 7 juni 2006, houdende een wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 in verband

Nadere informatie

Employee benefits én de diverse oplossingen

Employee benefits én de diverse oplossingen Ieder nadeel heb z n voordeel, een gevleugelde uitspraak die z n doel niet mist Werkgevers- en werknemersvoorzieningen en Employee Benefits vragen de aandacht. Als werkgever en coach van een actief team

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 758 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige Fiscale Maatregelen 2005) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 oktober 2004 Het voorstel

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI REGLEMENT per 1 januari 2006 van Stichting VUT fonds ECI houdende de regeling vrijwillig vervroegde uittreding. Bladnummer 1 van 6 DEFINITIES Artikel 1 1. In,dit reglement wordt verstaan onder: Stichting:

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 INHOUD no. 281, d.d. 22 december 2005 ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 SOCIAAL 2 Mantelcontract zorgverzekering 2 Sectoraansluiting 2 Levensloop 2 VPL-verklaring 2 Melding Sociale Verzekering vervalt

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:4777

ECLI:NL:GHARL:2017:4777 ECLI:NL:GHARL:2017:4777 Instantie Datum uitspraak 07-06-2017 Datum publicatie 16-06-2017 Zaaknummer 16/00619 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

Akkoord. 16 december 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor PostNL. definitief. Auteur Tel. Rapport. Versie

Akkoord. 16 december 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor PostNL. definitief. Auteur Tel. Rapport. Versie 16 december 2014 Auteur Tel Bart van Bolhuis Rapport Versie Akkoord definitief Inhoudsopgave 1 Pensioen 3 1.1 Opbouwpercentage 3 1.2 Nabestaandenpensioen 3 1.3 Eigen bijdrage in de pensioenpremie 4 2 Looptijd

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2017

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2017 Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd Uw collectieve zorgverzekering in 2017 Inhoudsopgave Samenvatting Basisverzekering Premies aanvullende (tandarts)verzekeringen Wijzigingen aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingen Pensioen- en spaarfondsenwet

Beleidsregels ontheffingen Pensioen- en spaarfondsenwet Beleidsregels ontheffingen Pensioen- en spaarfondsenwet Regeling van 1 juli 1996, Stcrt. 1996, 125, houdende beleidsregels van de Verzekeringskamer met betrekking tot het nemen van beslissingen ter zake

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijn Loonadministratie Examen Loonheffingen deel 1 Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten Generaal t.a.v. de vaste commissie voor Financiën Postbus EA DEN HAAG

Eerste Kamer der Staten Generaal t.a.v. de vaste commissie voor Financiën Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Eerste Kamer der Staten Generaal t.a.v. de vaste commissie voor Financiën Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) C

Nadere informatie

Aan Werkgevers & Werknemers

Aan Werkgevers & Werknemers Primair Arbeidsvoorwaarden Advies Employee Benefits Financiële Diensten Verzekeringen Aan Werkgevers & Werknemers Dobbedreef 135 Postbus 11111 2301 EC Leiden T 071 52 88 000 F 071 52 88 222 Behandeld door

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Pensioeninformatie voor werkgevers en pensioenfondsen

Pensioeninformatie voor werkgevers en pensioenfondsen JULI 2008 NUMMER 4 JAARGANG 48 PENSIOENBULLETIN Pensioeninformatie voor werkgevers en pensioenfondsen Invloed van marktrente op pensioen In onze pensioenwereld is iedereen er inmiddels wel van doordrongen

Nadere informatie

Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. LJN: BP2096, Raad van State, 201003640/1/H2 Datum uitspraak: 26-01-2011 Datum publicatie: 26-01-2011 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij besluit van 5

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam. 15 december 2005

Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam. 15 december 2005 Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam 15 december 2005 1. Inleiding Op 1 september 2005 hebben het College voor Arbeidszaken van de VNG enerzijds, en de vakbonden anderzijds,

Nadere informatie

Fiscale aspecten van pensioen

Fiscale aspecten van pensioen Fiscale aspecten van pensioen Mr. S.P.N. Brouwer FFP Mw. mr. V.M. Hek-Weghorst FB P.P.M. Lavrijssen FB Mw. mr. J. Polman-Jager Eindredactie: Prof.mr. H.M. Rappelle Vijfde drvk Sdu Fiscale & Financièîe

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Aruba Bonaire Curaçao St. Maarten Arthur van Aalst & Wilco van Oosten Baker Tilly Dutch Caribbean 29 oktober 2015 Inhoud Algemene introductie:

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M Directie Directe Belastingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 16 november 2007 DB 2007-00589 M Onderwerp Vrijwillige

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Uw medewerkers wereldwijd verzekerd van de beste zorg Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over verzekerbaarheid (2060717910).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over verzekerbaarheid (2060717910). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 008 500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DZ-K-U-778438 5 juli

Nadere informatie

Met RJ-Uiting zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren.

Met RJ-Uiting zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren. RJ-Uiting 2013-1: Crisisheffing Algemeen Met RJ-Uiting 2013-1 zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting 2012-5 definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren. De bepalingen van deze RJ-Uiting

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C en E, beide te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00672 Zittingsdatum : 1 oktober 2008 : Premiekorting, wijziging verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 1/6

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Artikel 1 Aard Addendum 1 De in dit addendum opgenomen bepalingen betreffen aanvullingen

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Duitsland

Zorgverzekeringswet. Duitsland Zorgverzekeringswet & Duitsland INHOUD 1 Woonplaats Duitsland 1.2 Werknemer + gezinsleden 1.2.1 Werkzaam in Nederland (grensarbeider) 1.2.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland 1.2.1.2

Nadere informatie

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen:

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen: Directoraat-Generaal Belastingdienst/ Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M, Staatscourant 2010, 1372 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES

Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, kenmerk, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris

Nadere informatie

Handleiding. Modelvragenlijsten. Internationale Inkomende Waardeoverdracht. Een gezamenlijk initiatief van: Pensioenfederatie Verbond van Verzekeraars

Handleiding. Modelvragenlijsten. Internationale Inkomende Waardeoverdracht. Een gezamenlijk initiatief van: Pensioenfederatie Verbond van Verzekeraars Handleiding Modelvragenlijsten Internationale Inkomende Waardeoverdracht Een gezamenlijk initiatief van: Pensioenfederatie Verbond van Verzekeraars Juli 2012 Handleiding Modelvragenlijsten Internationale

Nadere informatie

Ik ben Eigenrisicodrager en nu?

Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Wanneer u dit leest heeft u ervoor gekozen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Waarschijnlijk is dit een overwogen keuze geweest waarbij u zich ook heeft laten informeren

Nadere informatie

Claudia Duijndam en Ferd Beukers

Claudia Duijndam en Ferd Beukers Wetswijzigingen ontslagvergoeding en de rol van banken en verzekeraars bij het informeren en begeleiden van klanten in geval van veranderende wetgeving Claudia Duijndam en Ferd Beukers Programma Achtergrond

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling 1

Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling 1 Loonheffingen. Pensioenen; Loonheffingen. Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 16 maart

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie