ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V."

Transcriptie

1 ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Artikel 1 Aard Addendum 1 De in dit addendum opgenomen bepalingen betreffen aanvullingen op casu quo afwijkingen van het op 1 januari 2013 geldende pensioenreglement alsmede de daaraan voorafgaande pensioenreglementen van het Pensioenfonds en zijn uitsluitend van toepassing op AOWcompensatiegerechtigden, indien en voor zover opbouw van AOW is ondergebracht bij het Pensioenfonds. 2 Dit Addendum vervangt alle voorafgaande addenda die tot 1 januari 2013 van toepassing zijn of waren op de pensioenreglementen van het Pensioenfonds. Aan deze voorafgaande addenda kunnen door AOW-compensatiegerechtigden dan ook na 31 december 2012 geen rechten meer worden ontleend. Artikel 2 Begrippen 1 De begrippen als omschreven in Bijlage 1 bij het Pensioenreglement 2006 zijn op dit addendum overeenkomstig van toepassing. 2 Onder AOW-compensatiegerechtigden wordt verstaan: - de Deelnemer, Gewezen Deelnemer of Pensioengerechtigde die als Expatriate is aangemerkt en voor wie door de Werkgever de AOW-compensatie vanwege het verblijf als Expatriate in het buitenland is ondergebracht bij het Pensioenfonds, - zijn/haar Partner, - zijn/haar ex-partner en - zijn/haar nabestaande Partner.

2 3 Onder Expatriate wordt verstaan een (ex)medewerker, die een arbeidscontract voor onbepaalde tijd heeft of heeft gehad met de Werkgever en met wie is of was overeengekomen dat hij/zij al dan niet tijdelijk in een ander land dan Nederland te werk wordt of werd gesteld en waarbij is bepaald dat hij/zij en zijn/haar Partner recht hebben op een compensatie voor het feitelijk achterwege blijven van opbouw van AOW-rechten als gevolg van een uitzending door de Werkgever naar een land buiten Nederland. Onder Nederland wordt verstaan Nederland voor zover gelegen in Europa. 4 Onder AOW wordt verstaan de Algemene Ouderdomswet. 5 Onder AOW-ingangsdatum wordt verstaan de datum waarop het recht op AOW ingaat van de Deelnemer, Gewezen Deelnemer en Pensioengerechtigde en zijn/haar eventuele Partner, ex-partner en/of nabestaande Partner. 6 Onder AOW-compensatieaanspraken en -rechten worden verstaan aanspraken en rechten uit hoofde van de addenda die van toepassing zijn of waren op de pensioenreglementen van het Pensioenfonds tot 1 januari Onder AOW-vervangende pensioenaanspraken en -rechten worden verstaan de vanaf 1 januari 2013 verkregen aanspraken en rechten uit hoofde van dit addendum. 8 Onder rechten worden verstaan ingegane AOW-compensatierechten dan wel ingegane zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenrechten, uitgezonderd overeengekomen voorwaardelijke toeslagverlening. 9 Onder aanspraken worden verstaan nog niet ingegane AOW-compensatie-aanspraken dan wel nog niet ingegane zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenaanspraken, uitgezonderd overeengekomen voorwaardelijke toeslagverlening.

3 10 Onder AOW-kortingspercentage van de Deelnemer, Gewezen Deelnemer of Pensioengerechtigde wordt verstaan: het door de Sociale Verzekeringsbank of, ingeval de Sociale Verzekeringsbank het AOW-kortingspercentage van de Deelnemer, Gewezen Deelnemer of Pensioengerechtigde niet of niet tijdig aan het Pensioenfonds ter beschikking stelt, het door het Pensioenfonds of de Bank vastgestelde kortingspercentage, voor zover dit kortingspercentage betrekking heeft op het op grond van het dienstverband van de Deelnemer, Gewezen Deelnemer of Pensioengerechtigde met de Werkgever buiten Nederland doorgebrachte diensttijd, indien van toepassing gecorrigeerd voor eventuele door de Deelnemer, de Gewezen Deelnemer of Gepensioneerde op vrijwillige basis betaalde AOW-premies. 11 Onder AOW-kortingspercentage van de Partner, Gewezen Partner of nabestaande Partner van een Expatriate van de Deelnemer, Gewezen Deelnemer of Pensioengerechtigde wordt verstaan: het door de Sociale Verzekeringsbank of, ingeval de Sociale Verzekeringsbank het AOW-kortingspercentage van de Partner, Gewezen Partner of nabestaande Partner van de Deelnemer, Gewezen Deelnemer of Pensioengerechtigde niet kan bepalen, het door het Pensioenfonds of de Werkgever vastgestelde kortingspercentage dat van toepassing is op de Partner, de ex-partner en/of de nabestaande Partner, voor zover dit kortingspercentage betrekking heeft op het op grond van het dienstverband van de Deelnemer, Gewezen Deelnemer of Pensioengerechtigde met de Werkgever buiten Nederland doorgebrachte diensttijd, gecorrigeerd voor eventuele op vrijwillige basis betaalde AOW-premies. Artikel 3 AOW-compensatie 1 Indien en zolang de Expatriate en zijn/haar eventuele Partner tijdens het dienstverband met de Werkgever in het buitenland wonen en/of werken en daardoor niet langer voor de AOW verplicht verzekerd zijn, heeft de Expatriate recht op AOW-compensatie. Hoofdregel is dat de Werkgever daarvoor bij de Sociale Verzekeringsbank een vrijwillige voortzetting van de AOW-opbouw afsluit. De kosten daarvan zijn voor rekening van de Werkgever. Indien de partner van de Expatriate eveneens in het buitenland gaat wonen, zorgt de Werkgever, indien de partner geen inkomen uit arbeid geniet, ook voor de voortzetting van de AOW-opbouw. De kosten van die voortzetting zijn tot een maximum van 500,- per jaar voor rekening van de Werkgever. Indien de partner als vorenbedoeld later alsnog inkomen uit arbeid gaat genieten, zal de Werkgever de voortzetting van de AOW-opbouw voor die partner beëindigen, tenzij de partner de meerkosten boven genoemd maximum voor eigen rekening neemt. De AOW-compensatieregeling is alleen van toepassing indien dit tussen de Expatriate en de Werkgever is overeengekomen en voor zover de AOW-regelgeving dit toelaat.

4 2 Indien vrijwillige voortzetting van de AOW-opbouw als bedoeld in artikel 3 lid 1 voor een Expatriate zonder Partner bij de Sociale verzekeringsbank niet mogelijk (meer) is, wordt voor de Expatriate maandelijks bij het Pensioenfonds een zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende aanspraak opgebouwd ter grootte van één zeshonderdste van de ongehuwde AOW-uitkering gebaseerd op de AOW-wetgeving aan het begin van het desbetreffend kalenderjaar. De financiering hiervan vindt plaats door middel van maandelijkse premies welke gebaseerd zijn op de actuariële grondslagen van het Pensioenfonds. Deze premies zijn voor rekening van de Werkgever. 3 Indien vrijwillige voortzetting van de AOW-opbouw als bedoeld in artikel 3 lid 1 voor een Expatriate met Partner bij de Sociale Verzekeringsbank niet mogelijk (meer) is, worden voor de Expatriate en zijn/haar Partner maandelijks bij het Pensioenfonds zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende aanspraken opgebouwd ter grootte van één zeshonderdste van de gehuwde AOWuitkering zonder toeslag gebaseerd op de AOW-wetgeving aan het begin van het desbetreffend kalenderjaar. De opbouw voor de partner blijft evenwel achterwege indien de partner inkomsten uit arbeid geniet. De financiering van de opbouw vindt plaats door middel van maandelijkse premies welke gebaseerd zijn op de actuariële grondslagen van het Pensioenfonds. Deze premies zijn voor rekening van de Werkgever. 4 De op grond van artikel 3 leden 2 en 3 verkregen aanspraken en rechten worden aangemerkt als zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenaanspraken en -rechten in de zin van dit addendum. Artikel 4 Keuzemogelijkheden De keuzemogelijkheden van artikel 13 tot en met 18 van het Pensioenreglement 2006 zijn niet van toepassing op de AOW-vervangende pensioenaanspraken en -rechten. Artikel 5 Van toepassing zijnde bepalingen Op de op grond van dit addendum verkregen zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenaanspraken en -rechten zijn de artikelen 25 (Waardeoverdracht), 26 (Afkoop van kleine pensioenaanspraken), 27 (Voorwaardelijke toeslagverlening), 28 (Financiering van de pensioenregeling), 29 (Verminderingen van de bijdrage door de Werkgever), 30 (Betaling van de pensioenen), 31 (Informatieverstrekking door Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en andere Aanspraakgerechtigden), 32 (Informatieverstrekking door het Pensioenfonds), 33 (Behoud pensioenbestemming), 34 (Herziening Pensioenreglement), 35 (Korten Pensioenaanspraken en Pensioenrechten), 36 (Klachten- en geschillenregeling), 37 (Hardheidsclausule) en 38 (Onvoorziene gevallen) van het Pensioenreglement 2006 overeenkomstig van toepassing, met dien verstande dat er geen sprake is van een (extra) deelnemersbijdrage voor deze AOW-compensatieregeling.

5 Artikel 6 Machtiging inwinnen informatie Sociale Verzekeringsbank Voor de toepassing van dit Addendum en de daaraan voorafgaande addenda geldt dat de AOWcompensatiegerechtigden het Pensioenfonds gemachtigd hebben of geacht worden het Pensioenfonds gemachtigd te hebben om namens hen te allen tijde alle relevante informatie die benodigd is voor de uitvoering van dit Addendum, te mogen inwinnen bij de Sociale Verzekeringsbank. De AOWcompensatiegerechtigden worden tevens geacht het Pensioenfonds te hebben gemachtigd tot de omzetting per 1 januari 2013 van de AOW-compensatieaanspraken en -rechten in zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenaanspraken en -rechten als uiteengezet in artikel 7 (Omzetting AOW-compensatieaanspraken en -rechten). Overgangsbepalingen Artikel 7 Omzetting AOW-compensatieaanspraken en -rechten 1 De AOW-compensatieaanspraken en rechten van de AOW-compensatiegerechtigden uit hoofde van de addenda die tot 1 januari 2013 van toepassing zijn of waren, worden per 1 januari 2013 omgezet in zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenaanspraken en -rechten op de wijze als uiteengezet artikel 7 lid 2 tot met 5. Bij de omzetting wordt van de volgende aannames uitgegaan: - er zijn geen kinderen van beneden de 18 jaar die behoren tot zijn/haar huishouden; - de burgerlijke staat van de ex-partner en/of nabestaande Partner van de Expatriate is alleenstaand; - de eventuele Partner, ex-partner en/of nabestaande Partner heeft geen inkomen; - de ingangsdatum van de AOW van de Deelnemer, de Gewezen Deelnemer en de Gepensioneerde alsmede hun eventuele Partner, ex-partner en/of nabestaande Partner is gelijk aan de eerste van de maand waarin zij 65 jaar worden; - de Deelnemers, de Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigde alsmede hun eventuele Partner, ex-partner en/of nabestaande Partner worden voor de bepaling van de hoogte van de feitelijke AOW-uitkering ten tijde van deze feitelijke AOW-uitkering geacht in Nederland woonachtig te zijn;

6 - de korting op grond van eventuele uitkeringen op grond van buitenlandse overheidsbepalingen en/of overige in andere landen dan Nederland gebruikelijke uitkeringen door publieke dan wel particuliere instellingen, zowel periodiek als eenmalig voor zover deze is toe te rekenen aan de voor de Werkgever in het buitenland doorgebrachte deelnemersjaren is nihil; - de koopkrachttegemoetkoming vormt geen onderdeel van de AOW-uitkering; en - op de op grond van deze aannames en artikel 7 leden 2 tot en met 5 berekende bedragen voor de Deelnemers, de Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigde alsmede hun eventuele Partner, ex- Partner en/of nabestaande Partner worden respectievelijk het AOW-kortingspercentage van de Deelnemers, de Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigde alsmede hun eventuele Partner, ex- Partner en/of nabestaande Partner toegepast. 2 Bij de omzetting van AOW-compensatieaanspraken van de Deelnemers en de Gewezen Deelnemers alsmede van hun Partner, ex-partner en/of nabestaande Partner op 1 januari 2013 in zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenaanspraken worden deze AOWvervangende pensioenaanspraken met in achtneming van artikel 7 lid 1 als volgt berekend: a. de aanspraken op AOW-uitkering van de Deelnemer en de Gewezen Deelnemer en hun Partner worden voor ieder afzonderlijk bepaald op basis van de AOW-wetgeving per 31 december 2012 naar de burgerlijke staat van de Deelnemer en de Gewezen Deelnemer per 31 december 2012 (gehuwd zonder toeslag); b. de aanspraken op AOW-uitkering van de Deelnemer zonder Partner en de Gewezen Deelnemer zonder Partner worden bepaald op basis van de AOW-wetgeving per 31 december 2012 ervan uitgaande dat de Deelnemer en de Gewezen Deelnemer geen Partner heeft per 31 december 2012 (alleenstaande AOW); c. de aanspraken op AOW-uitkering van de ex-partner en/of nabestaande Partner van de Deelnemer of van de Gewezen Deelnemer worden bepaald op basis van de AOW-wetgeving per 31 december 2012 ervan uitgaande dat de ex-partner en/of nabestaande Partner geen nieuwe Partner heeft per 31 december 2012 (alleenstaande AOW); d. de op basis van lid 2 letter a tot en met c verkregen bedragen vormen de zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenaanspraken van de Deelnemers en de Gewezen Deelnemers alsmede van hun Partner, ex-partner en/of nabestaande Partner op 1 januari 2013.

7 3 Bij de omzetting van AOW-compensatieaanspraken en -rechten van de Pensioengerechtigde zonder Partner op 1 januari 2013 in zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenaanspraken en -rechten van de Pensioengerechtigde worden deze AOW-vervangende pensioenaanspraken en -rechten van de Pensioengerechtigde met in achtneming van artikel 7 lid 1 als volgt berekend: a. de aanspraken op AOW-uitkering van de Pensioengerechtigde zonder Partner worden bepaald op basis van de AOW-wetgeving per 31december 2012 (alleenstaande AOW) én de rechten op AOW-uitkering van de Pensioengerechtigde zonder Partner worden bepaald op basis van de AOW-wetgeving ten tijde van de AOW-ingangsdatum (alleenstaande AOW); b. het bedrag dat op basis van lid 3 letter a is verkregen, wordt, indien de AOW vóór 1 januari 2013 is ingegaan, verhoogd met alle toeslagen die door het Pensioenfonds tussen de AOW-ingangsdatum en 1 januari 2013 zijn verleend; c. het op grond van lid 3 letter a en b verkregen bedrag vormt de zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenaanspraak of -recht van de Pensioengerechtigde zonder Partner op 1 januari Bij de omzetting van AOW-compensatieaanspraken en -rechten van de Pensioengerechtigde met Partner in zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenaanspraken en -rechten van de Pensioengerechtigde op 1 januari 2013 worden deze AOW-vervangende pensioenaanspraken en -rechten van de Pensioengerechtigde met Partner met inachtneming van artikel 7 lid 1 als volgt berekend: a. de aanspraken op AOW-uitkering van de Pensioengerechtigde met Partner worden bepaald op basis van de AOW-wetgeving per 31december 2012 (gehuwde AOW zonder toeslag) én de rechten op AOW-uitkering van de Pensioengerechtigde met Partner worden bepaald op basis van de AOW-wetgeving ten tijde van de AOW-ingangsdatum (gehuwde AOW zonder toeslag); b. de aanspraken op AOW-uitkering van de Partner van de Pensioengerechtigde worden bepaald op de maximale gehuwdentoeslag, zijnde het verschil tussen een gehuwden AOW-uitkering zonder toeslag en een gehuwden AOW-uitkering met volledige toeslag, op basis van de AOW-wetgeving per 31december 2012 én de rechten op AOW-uitkering van de Partner van de Pensioengerechtigde worden bepaald op de maximale gehuwdentoeslag, zijnde het verschil tussen een gehuwden AOW-uitkering zonder toeslag en een gehuwden AOW-uitkering met volledige toeslag, op basis van de AOW-wetgeving ten tijde van de AOW-ingangsdatum;

8 c. het gezamenlijke bedrag dat op basis van lid 4 letter a en b is verkregen, wordt, indien de AOWuitkering vóór 1 januari 2013 is ingegaan, verhoogd met alle toeslagen die door het Pensioenfonds tussen de Feitelijke Pensioendatum en 1 januari 2013 zijn verleend; d. het op basis van lid 4 letter a tot en met c verkregen bedrag vormt de zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenaanspraak en/of -recht van de Pensioengerechtigde op 1 januari Bij de omzetting van AOW-compensatieaanspraken en -rechten van de ex-partner van een Expatriate en de nabestaande Partner van een Expatriate op 1 januari 2013 in zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenaanspraken en -rechten van de ex-partner en/of de nabestaande Partner worden deze AOW-vervangende pensioenaanspraken en -rechten met in achtneming van artikel 7 lid 1 als volgt berekend: a. de aanspraken op AOW-uitkering zie lid 2 etc. etc. van de ex-partner en de nabestaande Partner van een Expatriate worden bepaald op basis van de AOW-wetgeving per 31 december 2012 (alleenstaande AOW) én de rechten op AOW-uitkering van de ex-partner en de nabestaande Partner van een Expatriate worden bepaald op basis van de AOW-wetgeving ten tijde van de AOW-ingangsdatum van de Expatriate (alleenstaande AOW); b. het bedrag dat op grond van lid 5 letter a is verkregen wordt, indien het recht op AOW vóór 1 januari 2013 is ingegaan, verhoogd met alle toeslagen die door het Pensioenfonds tussen de AOWingangsdatum en 1 januari 2013 zijn verleend; c. de op basis van lid 5 letter a en b verkregen bedragen vormen de zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenaanspraken of -rechten van de ex-partner en de nabestaande Partner van een Expatriate op 1 januari Artikel 8 - Overlijden 1 Bij overlijden van de Pensioengerechtigde na 31 december 2012 wordt, uitgaande van dezelfde aannames als uiteengezet in artikel 7 lid 1, aan zijn/haar Partner met ingang van de maand volgend op de maand van het overlijden van de Pensioengerechtigde alsnog een zelfstandig, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenaanspraak of -recht dat uitgaande van dezelfde aannames als uiteengezet in artikel 7 lid 1 als volgt is berekend:

9 a. de aanspraken en rechten op AOW-uitkering worden bepaald op basis van de AOW-wetgeving per 31 december 2012 (alleenstaande AOW); b. het bedrag dat op grond van lid 1 letter a is verkregen wordt verhoogd met alle toeslagen die door het Pensioenfonds tussen 31 december 2012 en de overlijdensdatum van de Pensioengerechtigde zijn verleend; c. het op basis van lid 1 letter a en b verkregen bedrag, vormt de zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenaanspraak of -recht van de Partner van de overleden Pensioengerechtigde met ingang van de maand volgend op de maand waarin de Pensioengerechtigde is overleden. 2 Bij overlijden van de Partner van de Pensioengerechtigde na 31 december 2012 wordt, uitgaande van dezelfde aannames als uiteengezet in artikel 7 lid 1, de zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangend pensioenaanspraak of -recht van de Pensioengerechtigde als volgt opnieuw bepaald: a. de aanspraken en rechten op AOW-uitkering van de Pensioengerechtigde na overlijden van zijn/haar partner worden bepaald op basis van de AOW-wetgeving per 31 december 2012 (alleenstaande AOW); b. het bedrag dat op grond van a is verkregen wordt verhoogd met alle toeslagen die door het Pensioenfonds tussen 31 december 2012 en de overlijdensdatum van de Partner zijn verleend; c. het op basis van lid 2 letter a en b verkregen bedrag vormt de zelfstandige, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenaanspraak of -recht van de Pensioengerechtigde met ingang van de maand volgend op de maand van het overlijden van de Partner van de Gepensioneerde. Artikel 9 - Beëindiging Partnerrelatie 1 Bij Beëindiging van de Partnerrelatie na 31 december 2012 zijn de bepalingen inzake bijzonder partnerpensioen (artikel 22) en pensioenverevening bij scheiding (artikel 23) van het Pensioenreglement 2006 niet van toepassing. 2 Bij Beëindiging van de Partnerrelatie van een Deelnemer of Gewezen Deelnemer na 31 december 2012 behouden de Deelnemer of Gewezen Deelnemer en hun Partner elk hun zelfstandig, persoonsgebonden AOW-vervangende pensioenaanspraak of -recht als bepaald in artikel 7 lid 2. 3 Bij Beëindiging van de Partnerrelatie van een Pensioengerechtigde na 31 december 2012 wordt voor de Pensioengerechtigde respectievelijk zijn/haar Partner hun zelfstandig, persoonsgebonden AOWvervangende pensioenaanspraken en -rechten opnieuw bepaald op overeenkomstige wijze als in artikel 7 lid 2 (Pensioengerechtigde zonder partner) respectievelijk artikel 7 lid 5 (Ex-partner) is bepaald.

10 Artikel 10 In werkingtreding Dit Addendum treedt in werking op 1 januari 2013 en vervangt de addenda, zoals deze vóór die datum van kracht waren. Dit Addendum is in de bestuursvergadering van 17 december 2013 vastgesteld.

Reglement AOW-compensatie 2013

Reglement AOW-compensatie 2013 Reglement AOW-compensatie 2013 bijlage bij Pensioenreglement 2014 Versie 2. Het reglement is herschreven in begrijpelijke taal. Deze versie is vastgesteld op 20 april 2017. Inhoud Reglement AOW-compensatie

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 In dit document zijn de bijlagen 2 t/m 6 van Pensioenreglement 2006 opgenomen. Bijlage 2 - Ruilvoeten* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de ruilvoeten vastgelegd zoals bedoeld

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2016 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Addendum behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds Smit

Addendum behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds Smit Overwegingen en Besluit In aanmerking nemende dat: 1. het bestuur (hierna SPS) een besluit tot voorgenomen liquidatie heeft genomen en de pensioenverplichtingen conform artikel 84 PW moet overdragen; 2.

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 juli 2012 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN TEN

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU

Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU Per 1 januari 2015 gelden de volgende wijzigingen in de pensioenreglementen die door het Stichting Pensioenfonds VNU worden uitgevoerd. De wijzigingen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE 1 januari 2017 Inhoud ARTIKEL 1 Vrijwillige individuele Anw-pensioenregeling... 3 ARTIKEL 2 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 3 Aanvang en einde van de dekking...

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 1 januari 2009 107539/0900103 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars 1 Addendum

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 januari 2014 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Als u met pensioen gaat

Als u met pensioen gaat Deel VI Hoofdstuk 8 Als u met pensioen gaat Keuzemogelijkheden Als u bijna met pensioen gaat, kunt u een aantal keuzes maken. In de eerste plaats kunt u in overleg met uw werkgever kiezen op welk moment

Nadere informatie

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008 Pensioenreglement III Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Vroegpensioenreglement 01-01-2008 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds 1. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N 2 0 1 3 te Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 6 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement VI - 1 januari 2015 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Einde deelnemerschap

Nadere informatie

20-2t- 22-23- 24-25- 25.A'- Artikel 11 - Artikel 1,2 - Artikel 13- Artikel L4- Artikel l_5 -

20-2t- 22-23- 24-25- 25.A'- Artikel 11 - Artikel 1,2 - Artikel 13- Artikel L4- Artikel l_5 - t ^ t- rqq3 PENSIOENREGLEMENT van de StlchÈlng Pensioenfonds Urenco Nederland Inhoudsopgave HOOFDSTI'K I Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel 3 - Artikel 4 - ertikel 5 - Artikel 6 INLEIDENDE BEPÀLINGEN Begripsbepal

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 5 Vaststelling en betaling van de verschuldigde premies 4

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 5 Vaststelling en betaling van de verschuldigde premies 4 Stichting Pensioenfonds Arcadis Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-20013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50 PENSIOENREGLEMENT C Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari 2014. pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

Reglement 2015. Stichting Pensioenfonds Randstad

Reglement 2015. Stichting Pensioenfonds Randstad Reglement 2015 Stichting Pensioenfonds Randstad Reglement 2015 Stichting Pensioenfonds Randstad Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Algemeen Definities

Nadere informatie

Pensioenreglement 2004

Pensioenreglement 2004 (voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 en deelnemer geworden vóór 1 januari 2006) (versie: 1 januari 2013) INDEX Artikel 1 - Definities 2 Artikel 2 - Deelnemerschap 6 Artikel 3 - Aanspraken op Pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014

Pensioenreglement 2014 (versie: 1 januari 2014) INDEX Artikel 1 - Definities 2 Artikel 2 - Deelnemerschap 6 Artikel 3 - Aanspraken op Pensioen 7 Artikel 4 - Deelnemersjaren 8 Artikel 5 - Pensioenfranchise 9 Artikel 6 - Pensioengrondslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. Pensioenreglement Datum : juni 2015 Versie : 1.0

Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. Pensioenreglement Datum : juni 2015 Versie : 1.0 Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK Pensioenreglement 2015 Datum : juni 2015 Versie : 1.0 Inhoudsopgave artikel 1 omschrijving artikel 2 deelnemerschap artikel 3 informatieverstrekking artikel 4 pensioensalaris

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement VI 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement VI van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013 van Stichting Pensioenfonds AZL Inhoudsopgave HOOFDSTUK I PENSIOENREGELING EN UITVOERING... 4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Uitvoering van

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement V 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement V van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

STICHTING HEINEKEN PENSIOENFONDS REGLEMENT AANVULLEND PARTNERPENSIOEN

STICHTING HEINEKEN PENSIOENFONDS REGLEMENT AANVULLEND PARTNERPENSIOEN STICHTING HEINEKEN PENSIOENFONDS REGLEMENT AANVULLEND PARTNERPENSIOEN 1 INHOUD Artikel Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Deelnemers 4 3. Aanspraak 5 4. Informatie op verzoek 6 5. Aanvullend partnerpensioen

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD

Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD 1 Inhoud 1 DEFINITIES... 5 2 PENSIOENREGELING EN INFORMATIE... 7 2.1 Karakter pensioenregeling en deelnemerschap... 7 2.2 Informatieverstrekking...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2006 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM VOOR WERKNEMERS VAN DE STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE

PENSIOENREGLEMENT 2006 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM VOOR WERKNEMERS VAN DE STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE PENSIOENREGLEMENT 2006 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM VOOR WERKNEMERS VAN DE STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS december 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel Titel 1. Algemene begripsbepalingen

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD

Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD 1 Inhoud 1 DEFINITIES... 5 2 PENSIOENREGELING EN INFORMATIE... 7 2.1 Karakter pensioenregeling en deelnemerschap... 7 2.2 Informatieverstrekking...

Nadere informatie