EB BULLETIN. Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EB BULLETIN. Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits"

Transcriptie

1 MEI 2008 NUMMER 3 EB BULLETIN Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits Eigenrisicodrager WGA: is de reïntegratie wel optimaal geregeld? Een kwart van de werkgevers heeft inmiddels de keuze gemaakt voor het eigenrisicodragerschap voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze regeling is het op reïntegratie gerichte onderdeel van de WIA. In de meeste gevallen sluiten de werkgevers een UWVvervangende verzekering af bij een private verzekeraar. Verzekeraars bieden ondersteuning aan bij de reïntegratieverplichtingen van de eigenrisicodrager. Matchen de initiatieven van verzekeraars wel met uw verzuim- en reïntegratiebeleid? Bij de afweging om wel of niet eigenrisicodrager te worden, krijgen de financiële voor- en nadelen relatief veel aandacht. Als uitval van de werknemer zich voordoet, is adequate reïntegratie voor zowel de werkgever als de werknemer het belangrijkste. Voor de werkgever om de directe en indirecte kosten van arbeidsongeschiktheid zo beperkt mogelijk te houden en voor de werknemer om het inkomen voor nu en later op peil te houden. VERZEKERD EIGENRISICODRAGERSCHAP Eigenrisicodrager zijn betekent in de kern dat de werkgever toekomstige WGA-uitkeringen aan (ex-) werknemers voor maximaal tien jaar voor eigen rekening neemt. Het eigenrisicodragerschap brengt ook een reïntegratieplicht met zich mee die verder strekt dan wanneer de werkgever verzekerd blijft bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De eigenrisicodrager is net als tijdens de eerste twee ziektejaren verantwoordelijk voor de reïntegratie van zijn (ex-)werknemers in het eigen bedrijf (het eerste spoor) of bij een andere werkgever (het tweede spoor). In het geval van eigenrisicodragerschap blijft deze taak ook na het einde van de arbeidsovereenkomst op de werkgever rusten. Dit in tegenstelling INHOUD: EIGENRISICODRAGER WGA: IS DE REПNTEGRATIE WEL OPTIMAAL GEREGELD? WAARDEOVERDRACHT BIJ PENSIOENEN BIJ (HER)VERZEKERAARS KORT EN KLEIN

2 tot niet-eigenrisicodragers. Eigenrisicodragers hebben deze reïntegratieplicht niet op grond van het werkgeverschap, maar op grond van het uitvoerderschap van de WGA-verzekering. De praktijk laat zien dat de meeste organisaties er bij het eigenrisicodragerschap voor kiezen de WGA-uitkering (het financiële risico) te verzekeren. Naast verzekering van dit financiële risico beloven verzekeraars de eigenrisicodrager te ondersteunen bij de wettelijke reïntegratieverplichtingen. REÏNTEGRATIEVERPLICHTINGEN Gedurende de eerste twee ziektejaren is de reïntegratiebegeleiding door werkgevers ten opzichte van de periode daarna behoorlijk strak gereguleerd. Hierbij doelen wij primair op de Wet verbetering Poortwachter die verplichte activiteiten aan zowel de werkgever als werknemer oplegt. Na deze twee jaar stelt de wetgever aan werkgever en werknemer geen specifieke voorwaarden. De overheid stelt slechts minimumvoorwaarden, omdat zowel de eigenrisicodrager als de verzekeraar een financieel belang hebben bij schadelastbeperking, dus een geslaagde reïntegratie. Om die reden verwacht de wetgever dat het recht op reïntegratieactiviteiten adequaat zal worden ingevuld. Maatwerk krijgt dus volop kans. Bij een eigenrisicodragerverzekering zal de verzekeraar verplichtingen aan de eigenrisicodrager opleggen. De verplichtingen zijn vergelijkbaar met de aanvullende WIA- en verzuimverzekeringen. Bovendien vloeien deze verplichtingen voort uit wettelijke bepalingen om schade te voorkomen danwel te beperken. Op dit punt niets nieuws onder de zon. Wel een nieuwe ontwikkeling is dat verzekeraars een prominente rol willen spelen bij de ondersteuning van de werkgever bij zijn wettelijke reïntegratieverplichtingen. De primaire reden is schadelastbeheersing. Een andere reden is het aanbieden van een beter serviceniveau ten opzichte van de concurrent. EFFECT VAN WERKHERVATTING In de meeste situaties leidt snelle en duurzame werkhervatting tot een lagere schadelast en uiteindelijk dus ook tot een lagere verzekeringspremie. Dat is vooral prettig voor de werkgever, omdat zowel de directe als indirecte verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten fors zijn. Ook werknemers hebben baat bij een adequate reïntegratie. Immers, het niet of in onvoldoende mate benutten van de zogeheten restverdiencapaciteit door werknemers heeft tot gevolg dat zij een lagere WGA-uitkering krijgen, waardoor het inkomenspeil zelfs op bijstandniveau kan uitkomen. INTERPRETATIE REÏNTEGRATIEDIENSTVERLENING Wat verstaan private verzekeraars eigenlijk onder ondersteuning van de eigenrisicodrager bij de wettelijke reïntegratieverplichtingen, en op welke wijze leggen zij deze ondersteuning schriftelijk vast? Uit onderzoek door Aon Consulting blijkt dat verzekeraars allemaal een eigen omschrijving hebben over wat zij onder hun reïntegratieondersteuning verstaan. De ene verzekeraar hanteert een uitgebreide omschrijving en de andere juiste een basale. Samengevat komt het neer op het voorzien van advies, het verstrekken van informatie, toetsing bij dilemma s en het verstrekken van geldelijke vergoeding voor het inzetten van interventies. Een hele mond vol en het lijkt goed geregeld. Zo valt op dat verzekeraars de reïntegratiedienstverlening over de polisvoorwaarden, brochures en/of de offertes verspreid hebben weergegeven. Verzekeraars pretenderen dat zij de reïntegratiedienstverlening als een belangrijk 2

3 onderdeel van het verzekeringsproduct zien en willen zich hierin onderscheiden. In dit kader adviseren wij u aan de hand van een checklist te bepalen wat u en uw (ex-)werknemers belangrijk vinden bij de reïntegratieondersteuning. Mogelijk wijkt dit af ten opzichte van wat verzekeraars voor ogen hebben. Voor de eigenrisicodrager is het van belang om na te gaan of de aangeboden reïntegratieondersteuning wel past bij het verzuim- en reïntegratiebeleid. Een andere invalshoek zou kunnen zijn om premiekorting te bedingen als de eigenrisicodrager geen gebruik maakt van de reïntegratieondersteuning en de reïntegratieactiviteiten helemaal zelf gaat inrichten of extern gaat uitbesteden! PARTICIPATIE IN KOSTEN VAN REÏNTEGRATIE Welke kosten van reïntegratieondersteuning nemen verzekeraars voor hun rekening? Aon Consulting constateert dat de ene verzekeraar concreter is in de omschrijving van de kostenvergoeding van de reïntegratieondersteuning en van interventies dan de andere verzekeraar. Een eerste inventarisatie laat zien dat verzekeraars rekening houden met een aantal componenten zoals verwachte besparing voor henzelf, mogelijke bijdragen uit wettelijke subsidieregelingen en andere bijdragen uit private verzekeringen. Ook het commerciële aspect betrekken zij bij de afweging. Verzekeraars interveniëren ook, zoals het inzetten van een werkhervattingsprogramma, waarbij het niet altijd zeker is dat deze interventie zal slagen. Verzekeraars geven dus aan dat zij niet risicomijdend zullen werken. De praktijk moet aantonen in hoeverre verzekeraars echt risico s durven te nemen. Een ander aandachtspunt is of verzekeraars het wel of niet inzetten van een interventie bij een zieke (ex-)werknemer strikt vanuit bedrijfseconomisch perspectief afwegen. Zij geven hierbij aan dat zowel commerciële als menselijke aspecten bij de afweging een rol spelen. Het onderzoek toont aan dat uit oogpunt van schadelastbeheersing en commerciële aspecten verzekeraars bereid zijn om al tijdens de loondoorbetalingsperiode de kosten van een reïntegratietraject geheel of gedeeltelijk te financieren. Het advies aan werkgevers is om zelf een financiële onderbouwing van het belang van een interventie op te (laten) stellen en de verzekeraar van de eigenrisicodragerverzekering (en eventuele andere belanghebbende inkomensverzekeraars) uit te nodigen tot participatie in financiering. Ter illustratie: verzekeraars zullen EUR investeren voor bijvoorbeeld een werkhervattingprogramma voor een 50-jarige werknemer om te voorkomen dat zij tijdens de loongerelateerde WGA-periode een uitkering moeten doen van EUR ORGANISATIE EN UITVOERING VAN DE REÏNTEGRATIEONDERSTEUNING Als het gaat om de organisatie en uitvoering blijkt dat de ene groep verzekeraars kiest voor gehele of gedeeltelijke ondersteuning vanuit de eigen organisatie en de andere groep verzekeraars kiest voor volledige uitbesteding. De verzekeraars die zelf de ondersteuning uitvoeren, hebben relatief veel gespecialiseerde medewerkers in dienst zoals artsen en arbeidsdeskundigen. Een aantal andere verzekeraars maakt geheel of gedeeltelijk gebruik van één of meer aan haar gelieerde reïntegratiebedrijven. Zowel de werkgever als de (ex-)werknemer kunnen beslissen om geen gebruik te maken van het (gelieerde) reïntegratiebedrijf waar de verzekeraar de voorkeur aan geeft. Sommige verzekeraars geven dan wel aan dat de consequenties hiervan kunnen zijn dat de daaraan verbonden meerkosten niet voor vergoeding in aanmerking komen. Dit kan de vrijheid van de eigenrisicodrager en/of (ex-)werknemer beperken. 3

4 OP WELK MOMENT KOMEN VERZEKERAARS IN ACTIE (EN WAAROM)? Relatief veel verzekeraars willen in een vroeg stadium van ziekte de melding van arbeidsongeschiktheid ontvangen. Sommige verzekeraars gaan ook akkoord met een melding aan het eind van het eerste ziektejaar. Verzekeraars willen met name zo snel op de hoogte gebracht worden van ziekteverzuim omdat zij in een vroeg stadium de kans op WGA-instroom willen inschatten. Daarnaast leidt bij bepaalde gezondheidsklachten interveniëren in een vroeg stadium tot het meeste resultaat op het gebied van herstel. Hoewel de dienstverlening gericht is op de WGA-eigenrisicodragerperiode geven verzekeraars aan dat zij tijdens de eerste twee jaar van ziekte dus al in actie willen komen. De reden van schadelastbeheersing ligt hierbij voor de hand. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat de hieraan verbonden kosten kunnen leiden tot een spanningsveld, omdat de lasten niet altijd opwegen tegen de baten. Overigens heeft de praktijk bij collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tot dusverre geleerd dat het vroeg in actie komen door verzekeraars kan worden gerelativeerd. REÏNTEGRATIE-ERVARING Hebben verzekeraars al ervaring opgedaan met reïntegratieondersteuning? De WIA is nog maar recent van kracht dus de ervaring is relatief pril. Wel geven verzekeraars aan dat zij kunnen putten uit opgedane ervaring uit hoofde van de bij hen ondergebrachte verzuimverzekeringen, collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en WAOeigenrisicodragerverzekeringen. De ervaring op het gebied van reïntegratieondersteuning zal dan ook per verzekeraar verschillen. CONCLUSIE & AANBEVELINGEN Bij verzekering van het eigenrisicodragerschap kunnen private verzekeraars u ondersteunen bij uw wettelijke reïntegratieverplichtingen. De manier waarop verzekeraars hieraan invulling geven verschilt. Bij wederzijds belang ter beperking van de schadelast zijn verzekeraars zelfs ook bereid om een financiële bijdrage te verlenen. Het is verstandig om duidelijke afspraken te maken over de wijze van uitvoering van reïntegratieactiviteiten en na te gaan of deze wel matchen met het verzuim- en reïntegratiebeleid van de eigenrisicodrager. Baken bij voorbaat goed af wat u wel en niet moet doen van de verzekeraar en regel dat de reïntegratie in alle facetten wel adequaat wordt opgepakt, zodat wordt voorkomen dat men tussen wal en schip belandt. Daar wordt immers niemand beter van. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Menno Comijs, consultant Corporate Wellness bij Aon Consulting, telefoonnummer Uiteraard kan ook uw eigen consultant u hier verder over informeren. 4

5 Waardeoverdracht bij pensioenen bij (her)verzekeraars Waardeoverdracht bij pensioenen is geen abc'tje. De hoogte van de overdrachtswaarde is van veel zaken afhankelijk. Vanaf 1 januari 2008 is in het bijzonder de hoogte van de marktrente van belang geworden. Bij een rechtstreekse verzekering moet een nieuwe werkgever in veel gevallen (fors) bijbetalen als een werknemer zijn pensioen overdraagt naar zijn verzekeraar. Is de nieuwe pensioenuitvoerder een pensioenfonds dat de pensioenen in eigen beheer uitvoert dan zal de schade beperkt zijn. Er zijn vele vormen van waardeoverdracht toegestaan. Deze zijn in twee hoofdvormen op te delen, te weten waardeoverdracht waarbij de werknemer van werkgever verandert en waardeoverdracht waarbij de werknemer bij dezelfde werkgever blijft. DE WERKNEMER VERANDERT VAN WERKGEVER De individuele werknemer die van werkgever verandert, heeft een wettelijk recht op waardeoverdracht. De pensioenuitvoerder van de oude en de nieuwe werkgever hebben bij individuele beëindiging de wettelijke plicht mee te werken. Voor de berekening van de overdrachtswaarde, de waarde van de te verwerven pensioenaanspraken en de procedure zijn strakke regels geformuleerd. Uitkeringovereeenkomsten Deze regels schrijven voor dat de overdrachtswaarde voor uitkeringsovereenkomsten (eindloon- en middelloonregelingen) worden berekend met een wettelijk standaardtarief. Het wettelijke standaardtarief wijkt af van het feitelijke tarief dat de pensioenuitvoerder hanteert. Het feitelijke tarief is gebaseerd op de technische grondslagen van de pensioenuitvoerder en meestal hoger dan het wettelijke tarief. Hierdoor ontstaat een resultaat op waardeoverdracht. Voor de oude werkgever betekent dit vaak een positief resultaat en voor de nieuwe werkgever een negatief resultaat. Voorbeeld van een rechtstreeks verzekerde pensioenregeling Voor een man van 45 jaar met een EUR ouderdomspensioen en 70% opgebouwd partnerpensioen bedraagt de waarde op basis van: het feitelijke tarief oude pensioenuitvoerder: EUR het wettelijke tarief: EUR het feitelijke tarief nieuwe pensioenuitvoerder: EUR (waarde is gebaseerd op 4% rekenrente) Het resultaat op waardeoverdracht voor de oude werkgever bedraagt EUR (EUR EUR ). Het resultaat op waardeoverdracht voor de nieuwe werkgever is negatief en bedraagt EUR (EUR EUR ) De werkgever moet dit bedrag betalen aan zijn pensioenuitvoerder. Het standaardtarief werd tot 1 januari 2008 vastgesteld met een vaste rekenrente van 4%. Vanaf 1 januari 2008 geldt de marktrente, die voor een jaar wordt vastgepind. Voor het jaar 5

6 2008 bedraagt de marktrente 4,9%. Deze marktrente wijkt af van de vaste rekenrente die de verzekeraars hanteren. Verzekeraars hanteren voor rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen een vaste rekenrente van 3% en voor herverzekerde pensioenfondsen meestal een vaste rekenrente van 4%. Pensioenfondsen rekenen, anders dan verzekeraars, (nu) al met marktrente. Een hogere marktrente betekent een lagere overdrachtswaarde met als gevolg dat de nieuwe werkgever bij waardeoverdracht een hogere bijbetaling moet doen. Om de consequenties van de overgang van een vaste rekenrente naar een marktrente (per 1 januari 2008) te illustreren hebben wij het voorgaande voorbeeld verder uitgewerkt. Niet alleen voor een rechtstreeks verzekerde pensioenregeling maar ook voor een herverzekerd pensioenfonds en een pensioenfonds in eigen beheer. Hierbij wordt uitgegaan van een (wettelijke) overdrachtswaarde van EUR welke gebaseerd is op een marktrente van 4,9%. UITVOERDER REKENRENTE MARKTRENTE WAARDE AANVULLING Pensioenfonds - 4,9% EUR EUR 0 Herverzekerd pensioenfonds 4,0% - EUR EUR Rechtstreeks verzekerd 3,0% - EUR EUR In het uiterste geval moet de nieuwe werkgever dus een aanvulling betalen op de inkomende waardeoverdracht van EUR (EUR EUR ). Om in voetbaltermen te spreken, een transfersom. De oude werkgever verdient aan deze transfer in het uiterste geval een bedrag van EUR Werkgevers vinden hoge bijbetalingen (uiteraard) niet prettig. Dit punt is daarom aangekaart bij de regering. De regering geeft aan dat na 1 januari 2010 de problemen van grote bijbetalingen voorbij zijn omdat vanaf die datum, naar verwachting, zowel verzekeraars als pensioenfondsen hun verplichtingen op marktwaarde moeten vaststellen. De Tweede Kamer heeft de regering verzocht in overleg te treden met de Stichting van de Arbeid en de pensioenkoepels en voor de zomer 2008 (al) met voorstellen te komen om de problematiek van de grote bijbetalingen op te lossen. Premieovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten De overdrachtswaarde voor premieovereenkomsten (een pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde premie) en kapitaalovereenkomsten (een pensioenovereenkomst inzake een vastgesteld kapitaal) wordt niet berekend via het standaardtarief. De overdragende pensioenuitvoerder berekent bij deze overeenkomsten de overdrachtswaarde op basis van de grondslagen die de overdragende pensioenuitvoerder hanteert voor de vaststelling van de technische voorzieningen. De overnemende pensioenuitvoerder koopt met de overdrachtswaarde pensioen aan op basis van het feitelijke tarief dat hij hanteert voor de vaststelling van de technische voorzieningen. Een aanvullende betaling is dan niet nodig. Uitzonderingen Als de deelnemer de termijnen bij het recht op waardeoverdracht overschrijdt of als er geen sprake is van individuele beëindiging, is waardeoverdracht geen recht maar een mogelijkheid. De gewezen deelnemer kan in dat geval een verzoek indienen. Pensioenuitvoerders zijn niet verplicht daaraan mee te werken. Als de dekkingsgraad bij het overdragende of ontvangende 6

7 pensioenfonds lager is dan 100% of bij de overdragende of ontvangende verzekeraar de noodregeling van toepassing is, wordt het recht op waardeoverdracht opgeschort. De belangen van de achterblijvende respectievelijk nieuwe deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden zouden in een dergelijke situatie immers kunnen worden geschaad door een waardeoverdracht. Het recht herleeft als het pensioenfonds weer een dekkingsgraad heeft die boven de 100% ligt of als voor de verzekeraar de noodregeling is opgeheven. Bij deze waardeoverdrachten dient de actuariële waarde van de over te dragen aanspraken bij de nieuwe uitvoerder op individuele basis hetzelfde te zijn als bij de oude. Dit betekent dat de nieuwe pensioenuitvoerder pensioen aankoopt op basis van de actuariële waarde van de overgedragen aanspraken. Afhankelijk van zijn tarief kunnen de aangekochte aanspraken hoger of lager zijn dan de overgedragen aanspraken van de oude uitvoerder. Overigens komt het in de praktijk ook voor dat de betrokken partijen besluiten om de overdracht te baseren op het wettelijke tarief. DE WERKNEMER VERANDERT NIET VAN WERKGEVER Bij waardeoverdracht die plaatsvindt zonder dat de deelnemer (deelnemers) verandert (veranderen) van werkgever, geldt het voorschrift van gelijke beloning voor mannen en vrouwen. De arbeidsverhouding wijzigt immers niet. Dit impliceert dat de over te dragen waarde dusdanig moet worden vastgesteld dat het te verwerven pensioen voor mannen én vrouwen gelijk is. Bovendien mag bij het vaststellen van de overdrachtswaarde bij de pensioenuitvoerder geen geld achterblijven (de eis van collectieve actuariële gelijkwaardigheid). Het kan bij deze tweede hoofdvorm van waardeoverdracht gaan om zowel individuele als collectieve waardeoverdracht. Bij vormen van individuele waardeoverdracht gaat het onder andere om het uitruilen van partnerpensioen in ouderdomspensioen of andere keuzemogelijkheden tussen pensioensoorten. Daarnaast kan het gaan om het inkopen van pensioen op basis van een kapitaal uit een kapitaal- of premieovereenkomst bij een andere pensioenuitvoerder (shoppen). Het kan ook gaan om collectieve waardeoverdracht, bijvoorbeeld als de werkgever een nieuwe pensioenuitvoerder zoekt of als de onderneming wordt overgenomen door een andere werkgever of als er sprake is van een regelingswijziging. Individuele deelnemers hebben de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de overdracht. Maken individuele deelnemers daadwerkelijk bezwaar dan gaat in principe hun waarde niet over naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Ook bij waardeoverdracht als gevolg van liquidatie van de pensioen-uitvoerder dient er collectieve waardeoverdracht plaats te vinden. Hierbij is geen instemming van de deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden nodig. Een voorbeeld van collectieve waardeoverdracht waarbij de werknemer niet verandert van werkgever: Een werkgever wijzigt de prepensioenregeling: het tijdelijk prepensioen ingaand op leeftijd 60 en uit te keren tot leeftijd 65, wordt op leeftijd 45 van de deelnemer omgezet in levenslang ouderdomspensioen ingaand op leeftijd 65. De werkgever heeft twee medewerkers in dienst die deelnemen aan de pensioenregeling: een man en een vrouw (beiden leeftijd 45). DEELNEMER TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) ACTUARIËLE WAARDE VAN TOP OUDERDOMSPENSIOEN ZONDER COLLECTIEVE ACTUARIËLE GELIJKWAARDIGHEID OUDERDOMSPENSIOEN MET COLLECTIEVE ACTUARIËLE GELIJKWAARDIGHEID Man Vrouw Totaal

8 Uit het voorbeeld blijkt dat indien géén rekening wordt gehouden met collectieve actuariële gelijkwaardigheid een man een hoger ouderdomspensioen kan aankopen met de omzetting van het tijdelijke ouderdomspensioen dan een vrouw (EUR t.o.v. EUR 4.400). Dit zou ongelijke behandeling van vrouwen en mannen betekenen. Door collectieve actuariële gelijkwaardigheid (totale actuariële waarde van EUR wordt gelijk verdeeld) krijgen mannen en vrouwen gelijke rechten, ieder EUR CONCLUSIE Waardeoverdracht bij pensioenen is, zoals reeds gememoreerd, geen abc'tje. Als u meer wilt weten over waardeoverdracht bij pensioenen neemt u dan contact op met uw adviseur van Aon Consulting of met Remco Hesseling, telefoonnummer of Roelant Smit, telefoonnummer Kort & Klein VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN NEDERLAND EN JAPAN Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 8 februari jl. bekend gemaakt dat Nederland en Japan een verdrag inzake Sociale Zekerheid gaan sluiten. Het verdrag voorkomt dubbele premieheffing. Verder moet het verdrag voorkomen dat werknemers helemaal geen verzekering hebben. Het verdrag maakt duidelijk in welk land een werknemer die in Japan voor een Nederlands bedrijf werkt, de verplichte sociale premies moet betalen. Omgekeerd geldt dit ook voor mensen die in Nederland voor een Japans bedrijf werken. Het gaat bijvoorbeeld om gedetacheerde werknemers, diplomaten, vliegend personeel en zeelieden. Doordat dubbele premieheffing niet meer mogelijk is, is het verdrag gunstig voor Japanse investeerders in Nederland en voor Nederlandse investeerders in Japan. De ministerraad heeft ermee ingestemd het verdrag te ondertekenen en voor advies naar de Raad van State te sturen. De tekst van het verdrag en het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Na goedkeuring door de parlementen van Nederland en Japan kan het verdrag in werking treden. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO BIJ OVERGANG VAN ONDERNEMING Sinds november 2006 is het voor werkgevers niet meer mogelijk om eigenrisicodrager voor de WAO te worden, aangezien de WAO per 1 januari 2008 is vervallen. Voor bestaande eigenrisicodragers voor de WAO is echter een onwenselijke situatie ontstaan. Bij een overgang van een onderneming naar een nieuwe werkgever, zoals bij een fusie of een rechtsvormwijziging, kan sprake zijn van verplichte, voortgezette dienstbetrekkingen. Materieel hoeft er voor de werkgever en de werknemers niets te wijzigen. De nieuwe werkgever kan het eigenrisicodragerschap voor die werknemers in zulke gevallen niet altijd automatisch 8

9 voortzetten. Dit hangt samen met het feit dat de beschikkingen voor eigenrisicodragers gebonden zijn aan een werkgever en een fiscaal nummer. Voorbeeld Werkgever BV A is eigenrisicodrager voor de WAO. Na een splitsing is er sprake van BV A en een nieuwe werkgever, BV B. De oude werkgever, BV A, blijft eigenrisicodrager voor de WAO. BV B kan daarvoor geen aanvraag meer indienen. Het ministerie vond dit een onwenselijke situatie en daarom heeft zij goedgekeurd dat een nieuwe werkgever het eigenrisicodragerschap voor de WAO van een oude werkgever kan voortzetten onder de volgende vier voorwaarden: De oude werkgever is eigenrisicodrager voor de WAO. Er is sprake van overgang van een onderneming, waarbij slechts in formele zin wijziging in de dienstbetrekkingen optreedt. De nieuwe werkgever overlegt een garantieverklaring op zijn naam aan de Belastingdienst waarmee hij aangeeft het eigenrisicodragerschap voor de WAO voort te zetten. De nieuwe werkgever overlegt de garantieverklaring uiterlijk binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit (24 maart 2008) of uiterlijk bij de overgang van de onderneming. De Belastingdienst stelt een formulier voor de WAO-garantieverklaring ter beschikking via Indien van toepassing kunnen werkgevers reeds afgedragen gedifferentieerde premies voor de WAO op de gebruikelijke wijze corrigeren via correctieberichten. Voor 2006 en 2007 kan de werkgever ook verzoeken om een teruggaaf van de reeds afgedragen gedifferentieerde premie voor de WAO. REDACTIE drs. P. Gelderloos (eindredactie) R. van Harten G. Junius (secretariaat) A. van der Meer mr. B. Mol mr. R. Smit CONTACT Gitta Junius AUTEURS Menno Comijs Remco Hesseling Roelant Smit Dit bulletin is met grote zorg samengesteld door Aon Consulting Nederland C.V. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. De inhoud van dit bulletin is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. Aon Consulting Nederland C.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Vermenigvuldiging van deze publicatie of overname van de inhoud kan onder bronvermelding vrijelijk plaatsvinden aa

Impact van de Pensioenwet

Impact van de Pensioenwet JUNI 2009 NUMMER 6 JAARGANG 7 EB NUAlgemene opiniërende informatie over Employee Benefits Impact van de Pensioenwet op uw HR processen De Pensioenwet is sinds 1 januari 2007 van kracht. Diverse media hebben

Nadere informatie

Door Wim van Kouteren, senior compliance officer

Door Wim van Kouteren, senior compliance officer Door Wim van Kouteren, senior compliance officer CCollectieve waardeoverdracht is mogelijk als: de werkgever een nieuwe pensioenuitvoerder kiest de werkgever wordt overgenomen door een activa/ passiva

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

Ik ben Eigenrisicodrager en nu?

Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Wanneer u dit leest heeft u ervoor gekozen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Waarschijnlijk is dit een overwogen keuze geweest waarbij u zich ook heeft laten informeren

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding

Waardeoverdracht. bij indiensttreding Waardeoverdracht bij indiensttreding 1 2 Inhoud 1. Een nieuwe baan! 4 2. Wat is waardeoverdracht? 5 3. Wat kunt u overdragen? 7 4. Waardeoverdracht: wel of niet doen? 8 6. Zo vraagt u waardeoverdracht

Nadere informatie

Pensioeninformatie voor werkgevers en pensioenfondsen

Pensioeninformatie voor werkgevers en pensioenfondsen JULI 2008 NUMMER 4 JAARGANG 48 PENSIOENBULLETIN Pensioeninformatie voor werkgevers en pensioenfondsen Invloed van marktrente op pensioen In onze pensioenwereld is iedereen er inmiddels wel van doordrongen

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Lage wettelijke rekenrente bij waardeoverdracht

Lage wettelijke rekenrente bij waardeoverdracht Door Wim van Kouteren, senior compliance officer Lage wettelijke rekenrente bij waardeoverdracht Bij wisseling van werkgever heeft de werknemer een wettelijk recht op waardeoverdracht. Voor 2011 is de

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Advies van de adviescommissie pensioenrecht Nederlandse orde van advocaten

Advies van de adviescommissie pensioenrecht Nederlandse orde van advocaten MEMORANDUM Advies van de adviescommissie pensioenrecht Nederlandse orde van advocaten Aan: Mevr. J. Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Sociaal-economische Raad Stichting van

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding In deze brochure over waardeoverdracht staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) algemene informatie

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Een (pensioen)zorg minder. Waardeoverdracht Verzekering

Een (pensioen)zorg minder. Waardeoverdracht Verzekering Een (pensioen)zorg minder Waardeoverdracht Verzekering Waardeoverdracht: financiële onzekerheden Werknemers die bij een nieuwe werkgever in dienst treden en in de pensioenregeling worden opgenomen, hebben

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Basis In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Basis. In

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Excedent In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Excedent. In

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express 4 Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Pensioenen overdragen 10 Gevolgen waarde overdracht 13 Waardeoverdracht bij indiensttreding Waarde overdracht

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Bijlage 2: Actuariële factoren

Bijlage 2: Actuariële factoren Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld die momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting.

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Waardeoverdracht: zinvol voor u? Gefeliciteerd, u hebt een nieuwe baan! Dit betekent nogal wat voor uw persoonlijke situatie. Nieuwe taken, verantwoordelijkheden en andere collega

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April 2014

Nadere informatie

Help, ik ben eigenrisicodrager! Wat nu?

Help, ik ben eigenrisicodrager! Wat nu? Help, ik ben eigenrisicodrager! Wat nu? Eigenrisicodragers krijgen het nodige voor hun kiezen. Verzekeraars berekenen fors hogere premies voor hun WIAverzekeringen nu de instroom in diverse sectoren hoger

Nadere informatie

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico Ondernemen wordt een stuk relaxter met deze WGA-verzekering eigen risico 2 WGA-verzekering Eigen Risico Eigenrisicodrager worden voor de WGA Als een medewerker na twee jaar ziekte nog niet volledig is

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Inleiding De Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Bodem In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Bodem. In de algemene

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 505 Wet van 13 december 2017 tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet

Nadere informatie

Polisvoorwaarden WIA Bodem (AO minder dan 35%)

Polisvoorwaarden WIA Bodem (AO minder dan 35%) Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Polisvoorwaarden 2017 9406 - WIA Bodem (AO minder dan 35%) Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Protocol standaard WIA-WGA

Protocol standaard WIA-WGA Protocol standaard WIA-WGA Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Protocol standaard WIA-WGA 5 Eigen Risicodragen 5 Algemeen 6 Juridisch 7 Medisch 8 Arbeidskundig, re-integratie, loopbaanontwikkeling 9 Financieel

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Polisvoorwaarden WGA GAT Basis

Polisvoorwaarden WGA GAT Basis Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Polisvoorwaarden 2017 9400 - WGA GAT Basis Inhoudsopgave pag. 1 Begrippen

Nadere informatie

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK INLEIDING 1 ARBEIDSOVEREENKOMST Bepalingen Uitzendovereenkomst Proeftijd Geen proeftijd toegestaan Wel proeftijd toegestaan Nietig proeftijdbeding Bepaalde tijd Beperking

Nadere informatie

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage dienstverlening bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage Werkgeversadvies ENgage voor uw organisatie ENgage adviseert vanuit een visie gericht op het beperken van bestaande, vaak onbekende kosten.

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst reglementen (Bpf)

Aandachtspuntenlijst reglementen (Bpf) Aandachtspuntenlijst reglementen (Bpf) Dit reglement betreft een: (versie augustus 2012) A. Verplichte PW artikelen Datum in- Nr. Aard

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Bijlage 2: Actuariële factoren

Bijlage 2: Actuariële factoren Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld welke momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting

Nadere informatie

PENSIOENBULLETIN. Waardeoverdrachten in tijden van lage dekkingsgraden INHOUD: De Pensioenwet (PW) geeft aan dat individuele waardeoverdracht

PENSIOENBULLETIN. Waardeoverdrachten in tijden van lage dekkingsgraden INHOUD: De Pensioenwet (PW) geeft aan dat individuele waardeoverdracht SEPTEMBER 2009 NUMMER 5 JAARGANG 49 PENSIOENBULLETIN Pensioeninformatie voor werkgevers en pensioenfondsen Waardeoverdrachten in tijden van lage dekkingsgraden De Pensioenwet (PW) geeft aan dat individuele

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand.

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand. Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand Waardeoverdracht 1 Inhoud pagina - Waardeoverdracht: wel doen of niet doen? 3 - De financiële

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Artikelen Pensioenplanning dankzij waardeoverdracht

Artikelen Pensioenplanning dankzij waardeoverdracht Mr. drs. C.W.G.M. Dekkers 1 Pensioenplanning dankzij waardeoverdracht De termijn van zes maanden voor het indienen van een verzoek tot wettelijke waardeoverdracht is met ingang van 1 januari 2015 vervallen.

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst reglementen (Brf)

Aandachtspuntenlijst reglementen (Brf) Aandachtspuntenlijst reglementen (Brf) Art 28 WvB. Dit reglement betreft een: (versie augustus 2012) A. Verplichte WvB artikelen Datum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Dit reglement betreft een: (versie augustus 2012) A. Verplichte PW artikelen

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Steeds weer nieuwe ontwikkelingen Wat is het probleem? Amev Net Achmea als vorig heeft jaar er moest over de 2012 verzekeraar, een voorziening het voormalige

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2009Z02723/2080913600. Kamervragen van het lid Omtzigt

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2009Z02723/2080913600. Kamervragen van het lid Omtzigt De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement

2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement 2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement Aon Hewitt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Definities... 1 2 Overeenkomst... 1 3 Implementatie van de dienstverlening... 1 4 Verzuimdossiers vanaf 42 weken...

Nadere informatie

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen?

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Veranderingen werk Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Als deelnemer in het Rabo BedrijvenPensioen weet u waar u aan

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft voor de opbouw

Nadere informatie

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe.

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe. 2 3 4 8 11 12 15 17 18 20 Nij Smellinghe is eigenrisicodrager voor de WGA (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De WGA is onderdeel van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Nadere informatie