EB BULLETIN. Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EB BULLETIN. Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits"

Transcriptie

1 MEI 2008 NUMMER 3 EB BULLETIN Algemene opiniërende (achtergrond)informatie op het gebied van Employee Benefits Eigenrisicodrager WGA: is de reïntegratie wel optimaal geregeld? Een kwart van de werkgevers heeft inmiddels de keuze gemaakt voor het eigenrisicodragerschap voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze regeling is het op reïntegratie gerichte onderdeel van de WIA. In de meeste gevallen sluiten de werkgevers een UWVvervangende verzekering af bij een private verzekeraar. Verzekeraars bieden ondersteuning aan bij de reïntegratieverplichtingen van de eigenrisicodrager. Matchen de initiatieven van verzekeraars wel met uw verzuim- en reïntegratiebeleid? Bij de afweging om wel of niet eigenrisicodrager te worden, krijgen de financiële voor- en nadelen relatief veel aandacht. Als uitval van de werknemer zich voordoet, is adequate reïntegratie voor zowel de werkgever als de werknemer het belangrijkste. Voor de werkgever om de directe en indirecte kosten van arbeidsongeschiktheid zo beperkt mogelijk te houden en voor de werknemer om het inkomen voor nu en later op peil te houden. VERZEKERD EIGENRISICODRAGERSCHAP Eigenrisicodrager zijn betekent in de kern dat de werkgever toekomstige WGA-uitkeringen aan (ex-) werknemers voor maximaal tien jaar voor eigen rekening neemt. Het eigenrisicodragerschap brengt ook een reïntegratieplicht met zich mee die verder strekt dan wanneer de werkgever verzekerd blijft bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De eigenrisicodrager is net als tijdens de eerste twee ziektejaren verantwoordelijk voor de reïntegratie van zijn (ex-)werknemers in het eigen bedrijf (het eerste spoor) of bij een andere werkgever (het tweede spoor). In het geval van eigenrisicodragerschap blijft deze taak ook na het einde van de arbeidsovereenkomst op de werkgever rusten. Dit in tegenstelling INHOUD: EIGENRISICODRAGER WGA: IS DE REПNTEGRATIE WEL OPTIMAAL GEREGELD? WAARDEOVERDRACHT BIJ PENSIOENEN BIJ (HER)VERZEKERAARS KORT EN KLEIN

2 tot niet-eigenrisicodragers. Eigenrisicodragers hebben deze reïntegratieplicht niet op grond van het werkgeverschap, maar op grond van het uitvoerderschap van de WGA-verzekering. De praktijk laat zien dat de meeste organisaties er bij het eigenrisicodragerschap voor kiezen de WGA-uitkering (het financiële risico) te verzekeren. Naast verzekering van dit financiële risico beloven verzekeraars de eigenrisicodrager te ondersteunen bij de wettelijke reïntegratieverplichtingen. REÏNTEGRATIEVERPLICHTINGEN Gedurende de eerste twee ziektejaren is de reïntegratiebegeleiding door werkgevers ten opzichte van de periode daarna behoorlijk strak gereguleerd. Hierbij doelen wij primair op de Wet verbetering Poortwachter die verplichte activiteiten aan zowel de werkgever als werknemer oplegt. Na deze twee jaar stelt de wetgever aan werkgever en werknemer geen specifieke voorwaarden. De overheid stelt slechts minimumvoorwaarden, omdat zowel de eigenrisicodrager als de verzekeraar een financieel belang hebben bij schadelastbeperking, dus een geslaagde reïntegratie. Om die reden verwacht de wetgever dat het recht op reïntegratieactiviteiten adequaat zal worden ingevuld. Maatwerk krijgt dus volop kans. Bij een eigenrisicodragerverzekering zal de verzekeraar verplichtingen aan de eigenrisicodrager opleggen. De verplichtingen zijn vergelijkbaar met de aanvullende WIA- en verzuimverzekeringen. Bovendien vloeien deze verplichtingen voort uit wettelijke bepalingen om schade te voorkomen danwel te beperken. Op dit punt niets nieuws onder de zon. Wel een nieuwe ontwikkeling is dat verzekeraars een prominente rol willen spelen bij de ondersteuning van de werkgever bij zijn wettelijke reïntegratieverplichtingen. De primaire reden is schadelastbeheersing. Een andere reden is het aanbieden van een beter serviceniveau ten opzichte van de concurrent. EFFECT VAN WERKHERVATTING In de meeste situaties leidt snelle en duurzame werkhervatting tot een lagere schadelast en uiteindelijk dus ook tot een lagere verzekeringspremie. Dat is vooral prettig voor de werkgever, omdat zowel de directe als indirecte verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten fors zijn. Ook werknemers hebben baat bij een adequate reïntegratie. Immers, het niet of in onvoldoende mate benutten van de zogeheten restverdiencapaciteit door werknemers heeft tot gevolg dat zij een lagere WGA-uitkering krijgen, waardoor het inkomenspeil zelfs op bijstandniveau kan uitkomen. INTERPRETATIE REÏNTEGRATIEDIENSTVERLENING Wat verstaan private verzekeraars eigenlijk onder ondersteuning van de eigenrisicodrager bij de wettelijke reïntegratieverplichtingen, en op welke wijze leggen zij deze ondersteuning schriftelijk vast? Uit onderzoek door Aon Consulting blijkt dat verzekeraars allemaal een eigen omschrijving hebben over wat zij onder hun reïntegratieondersteuning verstaan. De ene verzekeraar hanteert een uitgebreide omschrijving en de andere juiste een basale. Samengevat komt het neer op het voorzien van advies, het verstrekken van informatie, toetsing bij dilemma s en het verstrekken van geldelijke vergoeding voor het inzetten van interventies. Een hele mond vol en het lijkt goed geregeld. Zo valt op dat verzekeraars de reïntegratiedienstverlening over de polisvoorwaarden, brochures en/of de offertes verspreid hebben weergegeven. Verzekeraars pretenderen dat zij de reïntegratiedienstverlening als een belangrijk 2

3 onderdeel van het verzekeringsproduct zien en willen zich hierin onderscheiden. In dit kader adviseren wij u aan de hand van een checklist te bepalen wat u en uw (ex-)werknemers belangrijk vinden bij de reïntegratieondersteuning. Mogelijk wijkt dit af ten opzichte van wat verzekeraars voor ogen hebben. Voor de eigenrisicodrager is het van belang om na te gaan of de aangeboden reïntegratieondersteuning wel past bij het verzuim- en reïntegratiebeleid. Een andere invalshoek zou kunnen zijn om premiekorting te bedingen als de eigenrisicodrager geen gebruik maakt van de reïntegratieondersteuning en de reïntegratieactiviteiten helemaal zelf gaat inrichten of extern gaat uitbesteden! PARTICIPATIE IN KOSTEN VAN REÏNTEGRATIE Welke kosten van reïntegratieondersteuning nemen verzekeraars voor hun rekening? Aon Consulting constateert dat de ene verzekeraar concreter is in de omschrijving van de kostenvergoeding van de reïntegratieondersteuning en van interventies dan de andere verzekeraar. Een eerste inventarisatie laat zien dat verzekeraars rekening houden met een aantal componenten zoals verwachte besparing voor henzelf, mogelijke bijdragen uit wettelijke subsidieregelingen en andere bijdragen uit private verzekeringen. Ook het commerciële aspect betrekken zij bij de afweging. Verzekeraars interveniëren ook, zoals het inzetten van een werkhervattingsprogramma, waarbij het niet altijd zeker is dat deze interventie zal slagen. Verzekeraars geven dus aan dat zij niet risicomijdend zullen werken. De praktijk moet aantonen in hoeverre verzekeraars echt risico s durven te nemen. Een ander aandachtspunt is of verzekeraars het wel of niet inzetten van een interventie bij een zieke (ex-)werknemer strikt vanuit bedrijfseconomisch perspectief afwegen. Zij geven hierbij aan dat zowel commerciële als menselijke aspecten bij de afweging een rol spelen. Het onderzoek toont aan dat uit oogpunt van schadelastbeheersing en commerciële aspecten verzekeraars bereid zijn om al tijdens de loondoorbetalingsperiode de kosten van een reïntegratietraject geheel of gedeeltelijk te financieren. Het advies aan werkgevers is om zelf een financiële onderbouwing van het belang van een interventie op te (laten) stellen en de verzekeraar van de eigenrisicodragerverzekering (en eventuele andere belanghebbende inkomensverzekeraars) uit te nodigen tot participatie in financiering. Ter illustratie: verzekeraars zullen EUR investeren voor bijvoorbeeld een werkhervattingprogramma voor een 50-jarige werknemer om te voorkomen dat zij tijdens de loongerelateerde WGA-periode een uitkering moeten doen van EUR ORGANISATIE EN UITVOERING VAN DE REÏNTEGRATIEONDERSTEUNING Als het gaat om de organisatie en uitvoering blijkt dat de ene groep verzekeraars kiest voor gehele of gedeeltelijke ondersteuning vanuit de eigen organisatie en de andere groep verzekeraars kiest voor volledige uitbesteding. De verzekeraars die zelf de ondersteuning uitvoeren, hebben relatief veel gespecialiseerde medewerkers in dienst zoals artsen en arbeidsdeskundigen. Een aantal andere verzekeraars maakt geheel of gedeeltelijk gebruik van één of meer aan haar gelieerde reïntegratiebedrijven. Zowel de werkgever als de (ex-)werknemer kunnen beslissen om geen gebruik te maken van het (gelieerde) reïntegratiebedrijf waar de verzekeraar de voorkeur aan geeft. Sommige verzekeraars geven dan wel aan dat de consequenties hiervan kunnen zijn dat de daaraan verbonden meerkosten niet voor vergoeding in aanmerking komen. Dit kan de vrijheid van de eigenrisicodrager en/of (ex-)werknemer beperken. 3

4 OP WELK MOMENT KOMEN VERZEKERAARS IN ACTIE (EN WAAROM)? Relatief veel verzekeraars willen in een vroeg stadium van ziekte de melding van arbeidsongeschiktheid ontvangen. Sommige verzekeraars gaan ook akkoord met een melding aan het eind van het eerste ziektejaar. Verzekeraars willen met name zo snel op de hoogte gebracht worden van ziekteverzuim omdat zij in een vroeg stadium de kans op WGA-instroom willen inschatten. Daarnaast leidt bij bepaalde gezondheidsklachten interveniëren in een vroeg stadium tot het meeste resultaat op het gebied van herstel. Hoewel de dienstverlening gericht is op de WGA-eigenrisicodragerperiode geven verzekeraars aan dat zij tijdens de eerste twee jaar van ziekte dus al in actie willen komen. De reden van schadelastbeheersing ligt hierbij voor de hand. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat de hieraan verbonden kosten kunnen leiden tot een spanningsveld, omdat de lasten niet altijd opwegen tegen de baten. Overigens heeft de praktijk bij collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tot dusverre geleerd dat het vroeg in actie komen door verzekeraars kan worden gerelativeerd. REÏNTEGRATIE-ERVARING Hebben verzekeraars al ervaring opgedaan met reïntegratieondersteuning? De WIA is nog maar recent van kracht dus de ervaring is relatief pril. Wel geven verzekeraars aan dat zij kunnen putten uit opgedane ervaring uit hoofde van de bij hen ondergebrachte verzuimverzekeringen, collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en WAOeigenrisicodragerverzekeringen. De ervaring op het gebied van reïntegratieondersteuning zal dan ook per verzekeraar verschillen. CONCLUSIE & AANBEVELINGEN Bij verzekering van het eigenrisicodragerschap kunnen private verzekeraars u ondersteunen bij uw wettelijke reïntegratieverplichtingen. De manier waarop verzekeraars hieraan invulling geven verschilt. Bij wederzijds belang ter beperking van de schadelast zijn verzekeraars zelfs ook bereid om een financiële bijdrage te verlenen. Het is verstandig om duidelijke afspraken te maken over de wijze van uitvoering van reïntegratieactiviteiten en na te gaan of deze wel matchen met het verzuim- en reïntegratiebeleid van de eigenrisicodrager. Baken bij voorbaat goed af wat u wel en niet moet doen van de verzekeraar en regel dat de reïntegratie in alle facetten wel adequaat wordt opgepakt, zodat wordt voorkomen dat men tussen wal en schip belandt. Daar wordt immers niemand beter van. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Menno Comijs, consultant Corporate Wellness bij Aon Consulting, telefoonnummer Uiteraard kan ook uw eigen consultant u hier verder over informeren. 4

5 Waardeoverdracht bij pensioenen bij (her)verzekeraars Waardeoverdracht bij pensioenen is geen abc'tje. De hoogte van de overdrachtswaarde is van veel zaken afhankelijk. Vanaf 1 januari 2008 is in het bijzonder de hoogte van de marktrente van belang geworden. Bij een rechtstreekse verzekering moet een nieuwe werkgever in veel gevallen (fors) bijbetalen als een werknemer zijn pensioen overdraagt naar zijn verzekeraar. Is de nieuwe pensioenuitvoerder een pensioenfonds dat de pensioenen in eigen beheer uitvoert dan zal de schade beperkt zijn. Er zijn vele vormen van waardeoverdracht toegestaan. Deze zijn in twee hoofdvormen op te delen, te weten waardeoverdracht waarbij de werknemer van werkgever verandert en waardeoverdracht waarbij de werknemer bij dezelfde werkgever blijft. DE WERKNEMER VERANDERT VAN WERKGEVER De individuele werknemer die van werkgever verandert, heeft een wettelijk recht op waardeoverdracht. De pensioenuitvoerder van de oude en de nieuwe werkgever hebben bij individuele beëindiging de wettelijke plicht mee te werken. Voor de berekening van de overdrachtswaarde, de waarde van de te verwerven pensioenaanspraken en de procedure zijn strakke regels geformuleerd. Uitkeringovereeenkomsten Deze regels schrijven voor dat de overdrachtswaarde voor uitkeringsovereenkomsten (eindloon- en middelloonregelingen) worden berekend met een wettelijk standaardtarief. Het wettelijke standaardtarief wijkt af van het feitelijke tarief dat de pensioenuitvoerder hanteert. Het feitelijke tarief is gebaseerd op de technische grondslagen van de pensioenuitvoerder en meestal hoger dan het wettelijke tarief. Hierdoor ontstaat een resultaat op waardeoverdracht. Voor de oude werkgever betekent dit vaak een positief resultaat en voor de nieuwe werkgever een negatief resultaat. Voorbeeld van een rechtstreeks verzekerde pensioenregeling Voor een man van 45 jaar met een EUR ouderdomspensioen en 70% opgebouwd partnerpensioen bedraagt de waarde op basis van: het feitelijke tarief oude pensioenuitvoerder: EUR het wettelijke tarief: EUR het feitelijke tarief nieuwe pensioenuitvoerder: EUR (waarde is gebaseerd op 4% rekenrente) Het resultaat op waardeoverdracht voor de oude werkgever bedraagt EUR (EUR EUR ). Het resultaat op waardeoverdracht voor de nieuwe werkgever is negatief en bedraagt EUR (EUR EUR ) De werkgever moet dit bedrag betalen aan zijn pensioenuitvoerder. Het standaardtarief werd tot 1 januari 2008 vastgesteld met een vaste rekenrente van 4%. Vanaf 1 januari 2008 geldt de marktrente, die voor een jaar wordt vastgepind. Voor het jaar 5

6 2008 bedraagt de marktrente 4,9%. Deze marktrente wijkt af van de vaste rekenrente die de verzekeraars hanteren. Verzekeraars hanteren voor rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen een vaste rekenrente van 3% en voor herverzekerde pensioenfondsen meestal een vaste rekenrente van 4%. Pensioenfondsen rekenen, anders dan verzekeraars, (nu) al met marktrente. Een hogere marktrente betekent een lagere overdrachtswaarde met als gevolg dat de nieuwe werkgever bij waardeoverdracht een hogere bijbetaling moet doen. Om de consequenties van de overgang van een vaste rekenrente naar een marktrente (per 1 januari 2008) te illustreren hebben wij het voorgaande voorbeeld verder uitgewerkt. Niet alleen voor een rechtstreeks verzekerde pensioenregeling maar ook voor een herverzekerd pensioenfonds en een pensioenfonds in eigen beheer. Hierbij wordt uitgegaan van een (wettelijke) overdrachtswaarde van EUR welke gebaseerd is op een marktrente van 4,9%. UITVOERDER REKENRENTE MARKTRENTE WAARDE AANVULLING Pensioenfonds - 4,9% EUR EUR 0 Herverzekerd pensioenfonds 4,0% - EUR EUR Rechtstreeks verzekerd 3,0% - EUR EUR In het uiterste geval moet de nieuwe werkgever dus een aanvulling betalen op de inkomende waardeoverdracht van EUR (EUR EUR ). Om in voetbaltermen te spreken, een transfersom. De oude werkgever verdient aan deze transfer in het uiterste geval een bedrag van EUR Werkgevers vinden hoge bijbetalingen (uiteraard) niet prettig. Dit punt is daarom aangekaart bij de regering. De regering geeft aan dat na 1 januari 2010 de problemen van grote bijbetalingen voorbij zijn omdat vanaf die datum, naar verwachting, zowel verzekeraars als pensioenfondsen hun verplichtingen op marktwaarde moeten vaststellen. De Tweede Kamer heeft de regering verzocht in overleg te treden met de Stichting van de Arbeid en de pensioenkoepels en voor de zomer 2008 (al) met voorstellen te komen om de problematiek van de grote bijbetalingen op te lossen. Premieovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten De overdrachtswaarde voor premieovereenkomsten (een pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde premie) en kapitaalovereenkomsten (een pensioenovereenkomst inzake een vastgesteld kapitaal) wordt niet berekend via het standaardtarief. De overdragende pensioenuitvoerder berekent bij deze overeenkomsten de overdrachtswaarde op basis van de grondslagen die de overdragende pensioenuitvoerder hanteert voor de vaststelling van de technische voorzieningen. De overnemende pensioenuitvoerder koopt met de overdrachtswaarde pensioen aan op basis van het feitelijke tarief dat hij hanteert voor de vaststelling van de technische voorzieningen. Een aanvullende betaling is dan niet nodig. Uitzonderingen Als de deelnemer de termijnen bij het recht op waardeoverdracht overschrijdt of als er geen sprake is van individuele beëindiging, is waardeoverdracht geen recht maar een mogelijkheid. De gewezen deelnemer kan in dat geval een verzoek indienen. Pensioenuitvoerders zijn niet verplicht daaraan mee te werken. Als de dekkingsgraad bij het overdragende of ontvangende 6

7 pensioenfonds lager is dan 100% of bij de overdragende of ontvangende verzekeraar de noodregeling van toepassing is, wordt het recht op waardeoverdracht opgeschort. De belangen van de achterblijvende respectievelijk nieuwe deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden zouden in een dergelijke situatie immers kunnen worden geschaad door een waardeoverdracht. Het recht herleeft als het pensioenfonds weer een dekkingsgraad heeft die boven de 100% ligt of als voor de verzekeraar de noodregeling is opgeheven. Bij deze waardeoverdrachten dient de actuariële waarde van de over te dragen aanspraken bij de nieuwe uitvoerder op individuele basis hetzelfde te zijn als bij de oude. Dit betekent dat de nieuwe pensioenuitvoerder pensioen aankoopt op basis van de actuariële waarde van de overgedragen aanspraken. Afhankelijk van zijn tarief kunnen de aangekochte aanspraken hoger of lager zijn dan de overgedragen aanspraken van de oude uitvoerder. Overigens komt het in de praktijk ook voor dat de betrokken partijen besluiten om de overdracht te baseren op het wettelijke tarief. DE WERKNEMER VERANDERT NIET VAN WERKGEVER Bij waardeoverdracht die plaatsvindt zonder dat de deelnemer (deelnemers) verandert (veranderen) van werkgever, geldt het voorschrift van gelijke beloning voor mannen en vrouwen. De arbeidsverhouding wijzigt immers niet. Dit impliceert dat de over te dragen waarde dusdanig moet worden vastgesteld dat het te verwerven pensioen voor mannen én vrouwen gelijk is. Bovendien mag bij het vaststellen van de overdrachtswaarde bij de pensioenuitvoerder geen geld achterblijven (de eis van collectieve actuariële gelijkwaardigheid). Het kan bij deze tweede hoofdvorm van waardeoverdracht gaan om zowel individuele als collectieve waardeoverdracht. Bij vormen van individuele waardeoverdracht gaat het onder andere om het uitruilen van partnerpensioen in ouderdomspensioen of andere keuzemogelijkheden tussen pensioensoorten. Daarnaast kan het gaan om het inkopen van pensioen op basis van een kapitaal uit een kapitaal- of premieovereenkomst bij een andere pensioenuitvoerder (shoppen). Het kan ook gaan om collectieve waardeoverdracht, bijvoorbeeld als de werkgever een nieuwe pensioenuitvoerder zoekt of als de onderneming wordt overgenomen door een andere werkgever of als er sprake is van een regelingswijziging. Individuele deelnemers hebben de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de overdracht. Maken individuele deelnemers daadwerkelijk bezwaar dan gaat in principe hun waarde niet over naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Ook bij waardeoverdracht als gevolg van liquidatie van de pensioen-uitvoerder dient er collectieve waardeoverdracht plaats te vinden. Hierbij is geen instemming van de deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden nodig. Een voorbeeld van collectieve waardeoverdracht waarbij de werknemer niet verandert van werkgever: Een werkgever wijzigt de prepensioenregeling: het tijdelijk prepensioen ingaand op leeftijd 60 en uit te keren tot leeftijd 65, wordt op leeftijd 45 van de deelnemer omgezet in levenslang ouderdomspensioen ingaand op leeftijd 65. De werkgever heeft twee medewerkers in dienst die deelnemen aan de pensioenregeling: een man en een vrouw (beiden leeftijd 45). DEELNEMER TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) ACTUARIËLE WAARDE VAN TOP OUDERDOMSPENSIOEN ZONDER COLLECTIEVE ACTUARIËLE GELIJKWAARDIGHEID OUDERDOMSPENSIOEN MET COLLECTIEVE ACTUARIËLE GELIJKWAARDIGHEID Man Vrouw Totaal

8 Uit het voorbeeld blijkt dat indien géén rekening wordt gehouden met collectieve actuariële gelijkwaardigheid een man een hoger ouderdomspensioen kan aankopen met de omzetting van het tijdelijke ouderdomspensioen dan een vrouw (EUR t.o.v. EUR 4.400). Dit zou ongelijke behandeling van vrouwen en mannen betekenen. Door collectieve actuariële gelijkwaardigheid (totale actuariële waarde van EUR wordt gelijk verdeeld) krijgen mannen en vrouwen gelijke rechten, ieder EUR CONCLUSIE Waardeoverdracht bij pensioenen is, zoals reeds gememoreerd, geen abc'tje. Als u meer wilt weten over waardeoverdracht bij pensioenen neemt u dan contact op met uw adviseur van Aon Consulting of met Remco Hesseling, telefoonnummer of Roelant Smit, telefoonnummer Kort & Klein VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN NEDERLAND EN JAPAN Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 8 februari jl. bekend gemaakt dat Nederland en Japan een verdrag inzake Sociale Zekerheid gaan sluiten. Het verdrag voorkomt dubbele premieheffing. Verder moet het verdrag voorkomen dat werknemers helemaal geen verzekering hebben. Het verdrag maakt duidelijk in welk land een werknemer die in Japan voor een Nederlands bedrijf werkt, de verplichte sociale premies moet betalen. Omgekeerd geldt dit ook voor mensen die in Nederland voor een Japans bedrijf werken. Het gaat bijvoorbeeld om gedetacheerde werknemers, diplomaten, vliegend personeel en zeelieden. Doordat dubbele premieheffing niet meer mogelijk is, is het verdrag gunstig voor Japanse investeerders in Nederland en voor Nederlandse investeerders in Japan. De ministerraad heeft ermee ingestemd het verdrag te ondertekenen en voor advies naar de Raad van State te sturen. De tekst van het verdrag en het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Na goedkeuring door de parlementen van Nederland en Japan kan het verdrag in werking treden. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO BIJ OVERGANG VAN ONDERNEMING Sinds november 2006 is het voor werkgevers niet meer mogelijk om eigenrisicodrager voor de WAO te worden, aangezien de WAO per 1 januari 2008 is vervallen. Voor bestaande eigenrisicodragers voor de WAO is echter een onwenselijke situatie ontstaan. Bij een overgang van een onderneming naar een nieuwe werkgever, zoals bij een fusie of een rechtsvormwijziging, kan sprake zijn van verplichte, voortgezette dienstbetrekkingen. Materieel hoeft er voor de werkgever en de werknemers niets te wijzigen. De nieuwe werkgever kan het eigenrisicodragerschap voor die werknemers in zulke gevallen niet altijd automatisch 8

9 voortzetten. Dit hangt samen met het feit dat de beschikkingen voor eigenrisicodragers gebonden zijn aan een werkgever en een fiscaal nummer. Voorbeeld Werkgever BV A is eigenrisicodrager voor de WAO. Na een splitsing is er sprake van BV A en een nieuwe werkgever, BV B. De oude werkgever, BV A, blijft eigenrisicodrager voor de WAO. BV B kan daarvoor geen aanvraag meer indienen. Het ministerie vond dit een onwenselijke situatie en daarom heeft zij goedgekeurd dat een nieuwe werkgever het eigenrisicodragerschap voor de WAO van een oude werkgever kan voortzetten onder de volgende vier voorwaarden: De oude werkgever is eigenrisicodrager voor de WAO. Er is sprake van overgang van een onderneming, waarbij slechts in formele zin wijziging in de dienstbetrekkingen optreedt. De nieuwe werkgever overlegt een garantieverklaring op zijn naam aan de Belastingdienst waarmee hij aangeeft het eigenrisicodragerschap voor de WAO voort te zetten. De nieuwe werkgever overlegt de garantieverklaring uiterlijk binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit (24 maart 2008) of uiterlijk bij de overgang van de onderneming. De Belastingdienst stelt een formulier voor de WAO-garantieverklaring ter beschikking via Indien van toepassing kunnen werkgevers reeds afgedragen gedifferentieerde premies voor de WAO op de gebruikelijke wijze corrigeren via correctieberichten. Voor 2006 en 2007 kan de werkgever ook verzoeken om een teruggaaf van de reeds afgedragen gedifferentieerde premie voor de WAO. REDACTIE drs. P. Gelderloos (eindredactie) R. van Harten G. Junius (secretariaat) A. van der Meer mr. B. Mol mr. R. Smit CONTACT Gitta Junius AUTEURS Menno Comijs Remco Hesseling Roelant Smit Dit bulletin is met grote zorg samengesteld door Aon Consulting Nederland C.V. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. De inhoud van dit bulletin is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. Aon Consulting Nederland C.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Vermenigvuldiging van deze publicatie of overname van de inhoud kan onder bronvermelding vrijelijk plaatsvinden aa

Pensioeninformatie voor werkgevers en pensioenfondsen

Pensioeninformatie voor werkgevers en pensioenfondsen JULI 2008 NUMMER 4 JAARGANG 48 PENSIOENBULLETIN Pensioeninformatie voor werkgevers en pensioenfondsen Invloed van marktrente op pensioen In onze pensioenwereld is iedereen er inmiddels wel van doordrongen

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen VOORWOORD Op weg naar de toekomst De economie komt meer en meer in beweging en ondernemers

Nadere informatie

ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde

ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde Koster Service Schrift - juni / juli 2007 Service Schrift ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde Het ANW-gat betekent dat degene die achterblijft na het overlijden van de partner, niet in alle

Nadere informatie

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Voorwoord Voor u ligt een handreiking re-integratieverantwoordelijkheid. De aanleiding voor deze handreiking zijn de verschillende vragen

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

Scheiding en pensioen

Scheiding en pensioen Scheiding en pensioen Leidraad voor de advocaat of scheidingsbemiddelaar Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling gaat scheiden, heeft dit consequenties voor het pensioen. Er geldt op grond van de

Nadere informatie

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing?

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? 1. Aanleiding De laatste jaren zijn bedrijfsovernames en -afsplitsingen aan de orde van de dag en dit proces zal zich de komende tijd

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 2 februari 2015 > Mogelijke oplossingen gewijzigde ketenregeling > De regels rond vrijwilligersvergoeding > Nieuwe aspecten jaarverslaglegging

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen Inleiding In deze RJ-Uiting zijn tekstvoorstellen opgenomen voor wijzigingen van hoofdstuk 271.3 Personeelsbeloningen - pensioenen.

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie