Opening, vaststelling agenda en mededelingen Gesprek met Han Remmerswaal (Muziekschool)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opening, vaststelling agenda en mededelingen Gesprek met Han Remmerswaal (Muziekschool)"

Transcriptie

1

2 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen De voorzitter dhr. Van Raaij, opent de vergadering om uur en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor mw. Bekkers. Zij heeft interesse om zitting te nemen in de Culturele Raad en zij zal daarom deze vergadering bijwonen. Mw. De Zanger en dhr. Van Raaij hebben reeds een gesprek met haar gehad. 2. Gesprek met Han Remmerswaal (Muziekschool) Dhr. Remmerswaal wordt welkom geheten in de vergadering en hij informeert de Raad over 1 jaar muziekschool nieuwe stijl en vertelt over het komende seizoen. Vorig jaar tijdens de zomerperiode waren er veel voorbereiden voor de start van de nieuwe muziekschool en vonden gesprekken plaats met oude docenten en nieuwe docenten. Docenten geven nu als zelfstandige les. Er is gezocht naar hoe je mensen bindt en gezocht naar een gezamenlijke motivatie. Een beleidsplan kwaliteitskader is toen opgesteld. Deze wordt ter kennisname gestuurd naar de Culturele Raad. Doelstelling was dat de bestaande leerlingen konden doorgaan en dat is gelukt. Vorig jaar zijn er 209 cursussen verkocht. De uitdaging is dit goed vast te houden. Muziekspeeltuin is uitgevoerd en het werkt goed. Dhr. Remmerswaal geeft aan tevreden te zijn over het eerste seizoen. Voor het nieuwe seizoen wordt een aantal nieuwe cursussen ontwikkeld, waaronder voor peuters. Voortgezet onderwijs is een punt waaraan weer aandacht besteed kan worden. Verder worden mogelijkheden onderzocht om contacten te leggen met bejaardenhuizen en verzorgingshuizen. Dhr. Remmerswaal is blij dat de gemeente Maassluis een visie heeft op muziek en dat er voldoende middelen zijn om dat te realiseren. Verder heeft de muziekschool projecten gedaan met de cultuurcoach en hun plannen zijn onderdeel van het cultuurmenu. Dhr. Remmerswaal wordt bedankt voor zijn komst en zijn toelichting. 3. Verslag van de Algemeen Bestuursvergadering d.d. 23 juni 2014 en actiepunten Het verslag is akkoord en mw. Swertz wordt bedankt voor de notulen. De werkwijze m.b.t. de actielijst wordt als prettig ervaren. 4. Verslag werkgroepen Er wordt afgesproken om 10 dagen voor de volgende vergadering de agenda klaar te hebben. De verslagen van de werkgroepen dient het weekend voor de volgende vergadering ingezameld te zijn en rondgestuurd te worden. Boekenmarkt: Voor de volgende vergadering nadenken of de Raad dit als een CRM activiteit wilt behouden of als er gegadigden zijn, deze activiteit daar dan ook neer te leggen. Dhr.Vaissier neemt contact op met de werkgroep (mevr. Knippenberg) om eventuele overdracht te bespreken. Werkgroep Beleid en subsidies: De heren Van Raaij, Buijsse en Rikhof zijn actief in het adviseren van het college (wethouder) wat betreft de Cultuurvisie in wording (zie agendapunt 5). Er zijn verder geen subsidieaanvragen binnengekomen. 2

3 Culturele Prijs Maassluis: In week 36 komt de werkgroep bijeen om plannen te maken voor de uitreiking van de CPM, dit i.s.m. de werkgroep Cultureel Café. De volgende punten zijn besproken: - n.a.v. de oproep, in de media en de website van de CRM, is er één reactie binnengekomen. Het betreft een voordracht voor de CPM. - verder is er slechts één serieuze kandidaat. De werkgroep stelt voor om nog twee kandidaten voor te dragen. - Dhr. Vaissier vraagt aan extern advies over de kandidaten. - Verder vraagt hij dhr. Mank of er budget is voor de uitreiking. - En sluit de datum van de uitreiking kort met de werkgroep Cultureel Café. - De werkgroep komt medio oktober bij elkaar om dan definitieve afspraken te maken. Cultureel Café Er zijn gesprekken met Museum Maassluis geweest en waarschijnlijk kunnen we daar een evenement organiseren. We moeten wel 100 Euro onkosten betalen, maar dan wordt de koffie en thee wel verzorgd. Gedurende de pauze kan men het museum bekijken. Dhr. Van Raaij heeft een spreker benaderd en hij is bereid om te komen, afhankelijk van de datum. Er wordt nu naar vrijdag 28 november gekeken. De Culturele prijs zou na de pauze uitgereikt kunnen worden (er is ongeveer een half uur tijd hiervoor) en na afloop is er mogelijkheid om te borrelen. Wij zullen zelf drank en hapjes moeten regelen. Het idee is om bij binnenkomst levende muziek te hebben die ook tijdens de borrel gespeeld kan worden. Dit is afhankelijk van het budget. Wat is het budget, wat is mogelijk? Douanehuisje: In juni was de expositie Dit is vis van de Maassluise kunstenaars. De expositie werd geopend door de burgemeester en de wethouder cultuur. Er was een goede opkomst en gedurende de maand is de hoeveelheid tentoongesteld werk behoorlijk gegroeid. Na afloop van deze maand is de expositie verder gegaan in Museum Maassluis. In juli kwam stichting Henk Fortuin met o.a. werken uit de studietijd van Fortuin. Wederom een druk bezochte maand. Augustus: Totaal verknipt een expositie van Marita Beukers. Deze kunstenares maakt fotocollages waaronder enkele van Maassluis. Deze vielen zeer goed in de smaak, mooi werk, en wederom druk bezocht. Onderhoud aan het Douanehuisje wordt door de Gemeente gedaan. In de maand augustus stelde de bewoner van het Douanehuisje vast dat iemand buiten de openingstijden binnen was geweest. Mw. De Zanger heeft navraag gedaan bij dhr. V.d. Struis van de gemeente, die haar wist te vertellen dat iemand van Monumentenzorg binnen was geweest. Met de gemeente heeft Mw. De Zanger destijds afgesproken dat men haar vooraf inlicht omdat zij de bewoners dan van zulke bezoekjes op de hoogte kan stellen. Helaas wordt daar vaker niet dan wel gehoor aan gegeven. Verzocht om dit punt mee te nemen in het volgend overleg met de wethouder. PR-Communicatie: De werkgroep PR & Communicatie heeft zich vooral bezig gehouden met persberichten inzake Douanehuisje en Weekend van de Cultuur alsmede met het plaatsen van artikelen van derden op de website. Voor het Weekend van de Cultuur is een Twitter-account geactiveerd. Ook is 3

4 voor de CRM opnieuw een Twitter-account aangemaakt omdat het oude account niet meer te benaderen was. Het is niet mogelijk gebleken deze Twitter-accounts te koppelen aan de FB-pagina s. Met name FB-berichten inzake evenementen worden goed bezocht. In het kader van Cultuurvisie is ondersteuning verleend aan de gemeente vooral in de vorm van uitnodigen van Facebook-vrienden c.q. verzoeken om te liken. We hebben gelukkig weer de mogelijkheid om foto s te plaatsen bij nieuwsberichten op de website. Ook pdf-documenten leveren geen problemen meer op. Het Jaarverslag 2013 is op de website geplaatst. In de vergadering wordt gesproken over de taakverdeling van de website, Twitter en Facebook. Mw. Swertz en dhr. Buijsse aanspreekpunten voor de website, dhr. Nieuwboer houdt het twitteraccount CRM algemeen bij, dhr. Van Raaij het twitteraccount WvdC. Dhr. Buijsse is actief met de facebookpagina s. Actiepunt voor allen om na te denken wie tevens actief wilt zijn met de facebookpagina s. 5. Verslag contacten met de wethouder over cultuurvisie Tijdens de vorige vergadering is de Raad geïnformeerd over de contacten met de nieuwe wethouder. In de tussentijd heeft dhr. Van Raaij regelmatig contact gehad met de wethouder over de cultuurvisie. Op 13 september a.s. tijdens het Weekend van de Cultuur houdt de wethouder spreekuur over de cultuurvisie. Hij wilt eerst weten wat speelt er in Maassluis, dan pas de nota gaan schrijven. Op 9 oktober a.s. wordt er door de gemeente in de Koningshof een cultuurvisie café georganiseerd. CRM leden worden verzocht om zoveel mogelijk aanwezig te zijn. 6. Voorbereiden CRM input voor uitvoeringsprogramma cultuurvisie Afgesproken is dat ieder lid voor de volgende vergadering zijn/haar top 3 prioriteiten m.b.t. cultuurvisie naar dhr. Rikhof toestuurt, zodat tijdens de volgende vergadering een top 5 gekozen kan worden. 7. Cultuurweekend Voorbereidingen voor het Weekend van de Cultuur verlopen goed. De wethouder doet zaterdag de aftrap. De Burgemeester doet de opening op de vrijdagavond. Op de zaterdag is er ook een informatiepunt van de CRM. Programma staat reeds op de website. 8. Open Monumentendag De voorbereidingen en de samenwerking met de gemeentes Vlaardingen, Schiedam en Midden-Delfland verlopen goed. De gezamenlijke folder met de verbindingen is klaar. Tevens is de folder voor Maassluis klaar. In het kader van het thema (Op Reis) hebben we voor de kinderen een kinderpaspoort opgezet. Kinderen kunnen op 6 zes tolpunten in de vier gemeentes stempels halen en zodoende een prijsje winnen. Ook zijn we in gesprek met bezitters van een old-timer. Tijdens deze dag zullen zij door de vier gemeentes gaan rijden. Stadswandelingen zullen weer gehouden worden. En de Bruinvisch en De Krimpen gaan varen tussen Maassluis en Vlaardingen en kunnen passagiers meenemen. Een officieel moment met pers waarbij wethouders worden uitgenodigd, wordt gehouden op 5 september. Communicatie loopt verder. 4

5 9. Stand van zaken beeltenis ZKH Eerder was een werkgroepje actief. Mw. De Zanger geeft aan dat een dezer dagen dit project afgerond zou moeten zijn. De CRM hoeft hiervoor verder geen activiteiten meer te doen. 10. Bespreken voorstel vanuit Ruud Mank over vergoedingen De CRM gaat akkoord met het voorstel om de presentiegelden in oktober uit te laten betalen, gebaseerd op het werkelijke aantal maanden dat men lid is geweest. De CRM spreekt de wens uit over gelijkschakeling van vergoedingen voor DB-leden en AB-leden. Dhr. Rikhof checkt nog hoe het precies zit met de vergoedingen van de andere raden en de ambtelijke ondersteuningen. 11. Visitekaartjes In de vergadering wordt uit acht voorbeelden een visitekaartje gekozen. Dhr. Nieuwboer zorgt voor de verdere afwikkeling hiervan. De kaartjes zullen voor volgende week klaar zijn. 12. Website Mw. Swertz laat in de vergadering de mogelijkheden zien m.b.t. de website. Dhr. Buijsse verzamelt de wensen en maakt een overzicht ter bespreking voor volgende vergadering. Mw. Swertz laat de link naar twitter goed zetten. 13. Jaarplanning Graag opmerkingen doorgeven aan dhr. Rikhof. 14. Ingekomen en uitgaande post T.k.n. akkoord. 15. Verder voorkomende zaken Er wordt gesproken over het verloop van de Kuiperij tot heden. De HVM maakte voorheen gebruik van dit pand. Zij konden geen gebruik meer maken van het pand, omdat de huurprijs te hoog werd ( 1250,-). Hendrick de Keyserstichting is nu de eigenaar van het pand en vraagt een lagere huurprijs (850,-). Dit is geen wenselijke ontwikkeling. De raad verzoekt om dit mee te nemen in het volgende overleg met de wethouder. 16. Rondvraag Er wordt nog even bekeken wie uitgenodigd wordt. 17. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur en dankt allen voor de inbreng in de vergadering. 5

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Verslag vergadering WSW-raad op dinsdag 19 november 2013

Verslag vergadering WSW-raad op dinsdag 19 november 2013 op dinsdag 19 november 2013 Aanwezig: Cees van den Heijkant, (voorzitter); Yvonne van Geel; Joop van Dijk; Hans Gerritsen ; Frank van Kerkhof; Dick Kevelam; Bert Mulder; Adrie van Harn; Jeroen Breekveldt;

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

----------000----------

----------000---------- 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK ----------000---------- 1. Opening Om

Nadere informatie

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur Aanwezig namens de Wmo-raad: De heer Boute, mevrouw Cornelisse, mevrouw Van Klaarbergen, mevrouw Rademaker, de heer Tepper, de heer

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : 2-B Home,

Nadere informatie

Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: 0299 452452 1448 TV Purmerend e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com

Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: 0299 452452 1448 TV Purmerend e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com Datum : 25 augustus 2010 Locatie : Voormalig Wijkkantoor Weidevenne Nijlstraat Aanwezig: Gerard Schotsman- voorzitter Conny Dijkstra Loes van Vlijmen Henk Oostra Mehmet Uygun Fons Spaaij Afwezig : Edwin

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

Opening De voorzitter, Nelleke Lindhout, opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom.

Opening De voorzitter, Nelleke Lindhout, opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom. HUURDERSVERENIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Datum: 13 mei 2015 Tijd: 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur Plaats: Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308 te Amsterdam Aanwezig: Bestuur: Nelleke Lindhout

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur.

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: Klaas Tigchelaar (voorzitter), Lammert Bakker,

Nadere informatie

Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big data-analyse en toelichting wethouder ervaringen in het Sociaal Domein

Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big data-analyse en toelichting wethouder ervaringen in het Sociaal Domein BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big Aanwezig: Voorzitter: mw. J.T. Sweerts Locogriffier: A.J. van Wees Leden: mw. L. Geerlings (CDA), dhr. K.A. Maijer (De Liberalen), mw.

Nadere informatie

Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter.

Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter. Jaarlijkse Algemene Vergadering 2012 JOVD Datum: woensdag 18 april 2012 Plaats: Mariaplaats 14, Heerensociëteit De Vereeniging te Utrecht Aanwezig: Amsterdam e.o., Baronie van Breda, Delft e.o., Den Haag

Nadere informatie

2012 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis

2012 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis 2012 Jaarverslag Culturele Raad Maassluis CONTACT CULTURELE RAAD MAASSLUIS Postbus 55 3140 AB Maassluis info@crmmaassluis.nl secretaris@crmmaassluis.nl www.crmmaassluis.nl facebook.com/cultureleraadmaassluis

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School THEMA VAN DE AVOND: School in beweging op woensdag 15 oktober 2008 om 20.00 uur in de aula van de school. Beste

Nadere informatie

NOTULEN WBT SOEST-ZUID

NOTULEN WBT SOEST-ZUID Aanwezig: Bert Paalman, Jeroen Verhoof, Jos Lips, Ilse Uyland en Roel van Dooremaal (notulist) Als gasten: Rosan Coppes (wethouder) en Carrien Eenhoorn (leefbaarheidsadviseur) Afwezig: Heleen Mees, Rienk

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie