Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk"

Transcriptie

1

2 Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk

3 Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?... 4 Leden van de raad... 4 Gedragsregels... 4 Vergaderen... 5 Begeleiding... 6 Communicatie... 6 Zichtbaarheid... 6 Media... 6 Acties... 6 Budget... 7 Begroting... 7 Conclusie... 7

4 Aanleiding Jongerengemeenteraad 2015 Op 8 januari 2015 vond de jaarlijkse jongerengemeenteraad plaats. 40 jongeren uit de vierde klas van het Markland College kwamen naar het gemeentehuis om kennis te maken met de gemeentelijke politiek. Een aantal jongeren vond dit zo interessant, dat ze vroeg of de gemeente Moerdijk vaker zoiets zou willen organiseren. Daarom is samen met hen een brainstorm gehouden over wat zij precies zouden willen. Tijdens de brainstorm bleek dat ze graag de jongeren uit de gemeente Moerdijk zouden willen vertegenwoordigen. Dit zou kunnen door de invoering van een jongerenraad. Het idee van de jongeren past goed bij de gemeente Moerdijk: in het uitvoeringsprogramma van de raad (programma 5, subdoel 2) staat vermeld het verkennen van de invoering van een jongerenraad. Daarom is besloten een plan van aanpak te schrijven voor de invoering van een jeugdraad. Er is overleg geweest met wethouder Schoneveld en een aantal raadsleden over het plan van aanpak. De uiteindelijke inhoud is volledig bedacht door de jongeren. Beleid In de nota Beginspraak op Maat is het schillenmodel van participatie weergegeven. Hierin zijn verschillende gradaties van mogelijke invloed te zien: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen en faciliteren. De jongerenraad van gemeente Moerdijk zal voornamelijk adviseren, maar kan ook geraadpleegd worden. In enkele gevallen kan er zelfs coproductie ontstaan (bijvoorbeeld bij het ontwerpen van gebiedsplannen). Ook past de jongerenraad goed in de gedachte van de Paraplunota Maatschappij, waarvan één van de doelstellingen is: inwoners hebben hart voor hun omgeving. De leden van de jongerenraad tonen veel betrokkenheid voor de omgeving waarin zij leven: ze behartigen de belangen van de jongeren en willen meedenken over maatschappelijke thema s. Ook past het goed bij de doelstelling: sociaal maatschappelijke voorzieningen dragen bij aan sociale structuur en ondersteuning dichtbij. De uitvoering van deze doelstelling vindt plaats door het draagvlak en de behoefte aan sociaal maatschappelijke voorzieningen te peilen via de jongerenraad. Hierdoor worden jongeren betrokken bij maatschappelijke kwesties die actueel zijn. Missie De missie van de jongerenraad is om de jeugd uit Moerdijk een stem te geven. De jongerenraad vindt dat jongeren meer inspraak in de gemeente moeten hebben en vertegenwoordigt daarom de jongeren uit gemeente Moerdijk. De jongerenraad wil dit bereiken door een adviesrol te vervullen voor het college en de raad. Ook wil de jongerenraad zich profileren door activiteiten te organiseren. De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk De jongerenraad wil gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven aan de gemeenteraad en het college. Het gaat dan om onderwerpen die jongeren aan het hart gaan, bijvoorbeeld onderwijs, werkgelegenheid, jeugdzorg, sport, uitgaan, jeugdoverlast, etc. De gemeenteraad kan de jongerenraad vragen advies uit te brengen over een bepaald onderwerp. Ook kan de jongerenraad gevraagd worden advies uit te brengen bij beleidsvoorbereiding. Een andere mogelijkheid is dat de jongerenraad ongevraagd advies uitbrengt aan de gemeenteraad of het college, of de gemeenteraad kan verzoeken een bepaald onderwerp te bespreken.

5 De adviezen van de jongerenraad zijn openbaar en kunnen, indien gewenst, toegelicht worden aan het college of de gemeenteraad. Eén keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen de jongerenraad en het college, en de jongerenraad en de gemeenteraad. Hierbij worden het functioneren en de positie van de jongerenraad besproken. Dit gebeurt aan de hand van een jaarverslag dat door de jongerenraad geschreven wordt. Hierin worden de activiteiten en adviezen van de jongerenraad beschreven en een financiële verantwoordingen gegeven. Aan het begin van elk jaar schrijft de jongerenraad een jaarplan; hierin beschrijft de jongerenraad welke onderwerpen op de agenda staan voor het komende jaar, en er wordt een kostenraming ingediend. Uiteraard kan de jongerenraad tijdens het jaar besluiten om over extra onderwerpen te adviseren. Om dit alles mogelijk te maken is het belangrijk dat dit alles op enig moment wordt vastgelegd in een verordening, of iets dergelijks. Hierin zullen de taken, regels en de rol van de jongerenraad beschreven worden. Wat heeft de jongerenraad nodig? Leden van de raad De leden van de jongerenraad zijn tussen de 14 en 23 jaar. Er zijn minimaal 5 en maximaal 15 leden. De jongeren moeten wonen in gemeente Moerdijk. Wanneer jongeren lid willen worden, moeten ze eerst twee vergaderingen bijwonen. Daarna vullen ze een aanmeldingsformulier in en tijdens de derde vergadering moeten zij een presentatie over zichzelf geven. Daarna moet een Verklaring omtrent Gedrag worden aangevraagd. De jongerenraad beslist uiteindelijk of het nieuwe jongerenraadslid wordt aangesteld. Bij de aanstelling van een nieuw lid van de jongerenraad wordt een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Gedragsregels De jongerenraad heeft de volgende gedragsregels opgesteld: - Als je niet aanwezig kunt zijn bij een vergadering meld je je van tevoren af. - School gaat altijd voor de jongerenraad, net als persoonlijke omstandigheden waardoor je niet aanwezig kunt zijn. - Als je opdrachten niet afmaakt en je niet aan afspraken houdt, wordt er in een besloten vergadering bepaald of je nog geschikt bent als jongerenraadslid. - Eén keer per jaar worden de gedragsregels en het functioneren van de jeugdraad geëvalueerd. - Bij een open vergadering zie je er representatief uit. - Je komt niet onder invloed van drank of drugs naar vergaderingen - Je taalgebruik is netjes. - Er wordt geen geweld gebruikt.

6 Vergaderen De jongerenraad zal zowel open als gesloten vergaderingen houden. De open vergaderingen zullen plaatsvinden in de raadszaal van het gemeentehuis in Zevenbergen. Tijdens deze open vergaderingen zal er een debat plaatsvinden over onderwerpen die de jongerenraad belangrijk vindt. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor publiek. Een aantal keer per jaar zullen deze open vergaderingen gehouden worden voor de vergaderingen van de gemeenteraad; bijvoorbeeld bij het vaststellen van de kadernota. De bedoeling hiervan is dat het voor publiek gemakkelijker is om naar beide vergaderingen te gaan. Ook laat de gemeenteraad hiermee zien de jongerenraad serieus te nemen. De gesloten vergaderingen zijn voornamelijk bedoeld voor de uitwerking van adviezen en de organisatie van activiteiten. Deze vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in Zevenbergen, maar zijn niet toegankelijk voor publiek. Tijdens de eerste vergadering van de jongerenraad zullen er een voorzitter, secretaris en penningmeester worden gekozen. De leden van de jongerenraad kunnen zichzelf aanmelden voor deze functies. Wanneer er meerdere aanmeldingen zijn voor één functie, wordt er een schriftelijke stemronde gehouden waarbij de meerderheid beslist. Degene die wordt gekozen is één jaar voorzitter; daarna kunnen kandidaten zich opnieuw beschikbaar stellen. Ditzelfde geldt voor de secretaris en de penningmeester. De voorzitter heeft de volgende taken: - De agenda vaststellen; - De vergadering inplannen; - Het leiden van de vergadering, zonder teveel een stempel te drukken op de mening van de jongerenraad; - Het handhaven van de orde; - Het mededelen van de uitslagen van stemmingen; - Het vertegenwoordigen van de Jongerenraad, in samenwerking met de Secretaris. De secretaris heeft de volgende taken: - De leden op tijd (minimaal een week van tevoren) uitnodigen voor een vergadering; - Het mede opstellen van de agenda; - Het verzenden van de agenda; - Het maken van een verslag van de vergadering en/of een besluitenlijst; - Het bewaken van de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen; - Het leggen en onderhouden van contacten, samen met de voorzitter. De penningmeester heeft de volgende taken: - Het beheren van het budget; - Het maken van een jaarlijks financieel verslag.

7 Begeleiding Door de jongerenraad is begeleiding vanuit de gemeente gewenst. Deze begeleiding houdt in dat er een vast aanspreekpunt binnen de gemeente moet zijn voor vragen vanuit de jongerenraad. Wanneer er vanuit de gemeente de wens is om de mening van de jongerenraad te weten, wordt dit via het vaste aanspreekpunt gedaan. De contactpersoon is aanwezig bij de open vergaderingen en zal er zorg voor dragen dat er jaarlijks een overleg tussen de jongerenraad en de gemeenteraad en de jongerenraad en het college wordt ingepland. Ook Jongerenwerk Moerdijk is betrokken; de jongerenwerkers vervullen een adviesfunctie. Via het jongerenwerk kan de achterban gepeild worden. Communicatie Zichtbaarheid De jongerenraad wil op meerdere punten zichtbaar zijn. De jongerenraad kan door de gemeente gevraagd worden mee te doen aan bepaalde evenementen (bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie, de gebiedsplannen) of door andere partijen (Jongerenwerk Moerdijk, Oranjecomités, etc.). Daarom is het nodig dat de jongerenraad zichtbaar is. De jongeren gaan zelf sponsors zoeken voor het ontwerp van een t-shirt of jas. Ook heeft de jongerenraad posters, folders en spandoeken/banners nodig. Ook zal de jongerenraad ieder jaar aanwezig zijn op de jaarlijkse jongerengemeenteraadsvergadering die georganiseerd wordt door gemeente Moerdijk en Pro Demos. Op die manier kan de jongerenraad peilen wat de mening van de jeugd is en eventueel nieuwe leden voor de jongerenraad werven. Media De jongerenraad zal vooral communiceren via een Facebookpagina. Eén van de eerste dingen die de jongerenraad gaat ontwikkelen is deze pagina. Hierop worden korte berichtjes gezet over de activiteiten en adviezen van de jongerenraad. Ook kunnen jongeren berichtjes sturen met klachten en ideeën. Op deze manier kan de jeugd uit gemeente Moerdijk een onderwerp op de agenda van de jongerenraad plaatsen. Op de website krijgt de jeugdraad een eigen pagina. Hierop staat een link naar de Facebookpagina en wat algemene informatie over de jongerenraad. Acties Om aandacht te verkrijgen voor de jongerenraad zullen de jongeren twee tot drie keer per jaar een activiteit of actie organiseren. Enkele ideeën hiervoor zijn: - Een rolstoel en rollatorrace; - Pannenkoeken bakken voor en met ouders; - Een bezoek brengen aan de kinderafdeling van een ziekenhuis; - Een protestactie tegen hondenpoep.

8 Budget Begroting Marketing en promotie 500,- Website/logo/folders Activiteiten 500,- Voorbeeld: pannenkoeken bakken in verzorgingstehuis Bestuurskosten 300,- Kopieerkosten, reiskosten, parkeerkosten Teambuilding 500,- Jaarlijks uitje/etentje Onvoorzien 200,- Totaal 2000,- Hierbij horen de volgende afspraken: 1. De gemeente neemt de kosten voor de vergaderruimte, inclusief catering van koffie en thee op zich. 2. Alle overige gemaakte kosten, conform de ingediende begroting, worden bij de gemeente gedeclareerd. 3. In het financieel jaarverslag wordt door de jongerenraad verantwoord waaraan het budget is uitgegeven. 4. De jongeren van de jongerenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij gemaakte reis en parkeerkosten declareren. Conclusie De jongerenraad wil een adviserende rol spelen binnen gemeente Moerdijk. Hiervoor is het nodig dat hun positie wordt vastgelegd in een verordening o.i.d. die door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Op deze manier is de inspraak van jongeren in gemeente Moerdijk gewaarborgd.

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD

INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD 1 Inleiding. De gemeenteraad van Leeuwarden vindt het erg belangrijk dat de jeugd goed geïnformeerd wordt over wat de gemeente en de politiek

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede

Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente en samenleving dichter bij elkaar Afdeling BCA, team Communicatie Karin Borsje februari 2009 Inhoud Pagina Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine

#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine #HASHTAG Magazine TOPIC SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN JRB Voorwoord: Iedereen heeft een mening. Ook jongeren hebben over alles wel hun mening klaarliggen. Wij vinden het belangrijk dat deze

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum 1 Maastricht, december 2013 Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Verder in gesprek. Haarlemse stijl van communiceren. Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem

Verder in gesprek. Haarlemse stijl van communiceren. Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem Verder in gesprek Haarlemse stijl van communiceren Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem februari 2014 1 Inleiding Op 20 juni 2013 heeft de commissie Bestuur het voortbestaan van de Stadskrant besproken.

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

Voorbeelden van een doelstelling Werven van jeugd en/of senior leden Het onder de aandacht brengen van een nieuw bowlingcentrum/bowlingvereniging

Voorbeelden van een doelstelling Werven van jeugd en/of senior leden Het onder de aandacht brengen van een nieuw bowlingcentrum/bowlingvereniging Draaiboek open dag Een open dag biedt de gelegenheid om belangstellenden die informatie te geven waar de uitgenodigde doelgroep behoefte aan heeft. Door een open en enthousiaste opstelling kunt u ervoor

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Voorwoord Woningstichting Domus is een betrokken maatschappelijk onderneming met een sterke lokale verankering. Gezien de ontwikkelingen om ons heen is het van groot belang om keuzes

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie