3.7 Bereik SKVR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.7 Bereik SKVR 2013 30"

Transcriptie

1 24 maart 2014

2 1.1 Missie Positionering De koers in het kort Nieuw beleid Wijkgericht werken Onderwijs Ondernemerschap Reorganisatie Herinrichting frontoffice / vrijwilligersbeleid Productinnovatie Commercieel aanbod, PR, Sponsoring en fondsenwerving Activiteiten in de regio Verzelfstandiging kcr Bijdrage aan de levendige binnenstad Verbeteren bedrijfsvoering Frictiekosten Arbeidsvoorwaarden Stroomlijning processen Implementatie administratief systeem voor zzp-ers Rationalisatie prestatiegegevens en stroomlijning proces Nieuwe all-in-one ICT oplossing Kwaliteitszorg / certificering Marketing & Communicatie SKVR Merk en Huisstijl SKVR Website Onderzoek / evaluatie producten Sociale media Klantenservice en korting Financien Raad van Toezicht Ondernemingsraad Kengetallen P&O / Huisvesting SKVR Muziek SKVR Dans SKVR Beeldende kunst, mode & Design SKVR Beeldfabriek (fotografie & Media) SKVR Theater SKVR Schrijven 28

3 3.7 Bereik SKVR Begeleiding en onderzoek Werkend leren Cultuurtraject rotterdam en online platform Bereikcijfers 2013 KCR 38

4 Het jaar 2013 is het eerste verslagjaar van de Cultuurplanperiode Daarin maakten we een start met de uitvoering van onze activiteiten binnen de nieuwe koers van SKVR, die met zo n 20% minder (subsidie)inkomsten dan voorheen wordt gerealiseerd. We werken veel samen, stemmen af, laten meer aan de markt over en ondersteunen anderen met faciliteiten en inhoudelijk advies. Ons nieuwe beleid rondom het wijkgerichte werken voeren we niet uit conform plan omdat de gemeente de aangevraagde subsidie niet volledig heeft toegekend. In plaats daarvan ontwikkelen we beleid voor wijkgericht werken in samenwerking Verre Bergen waarbij de vraag/behoefte van de wijk centraal staat en vanuit wijkpartners wordt gewerkt. SKVR constateert in 2013 een zorgwekkende terugloop van belangstelling voor het vrije tijdsaanbod, met name van volwassenen vanaf 25 jaar. De detailanalyse van die afname per discipline moet nog gemaakt worden maar er zijn wel een paar algemene factoren te benoemen. Met deze, toch onverwacht grote terugloop zijn ook de inkomsten lager dan begroot. Dit kon gelukkig grotendeels opgevangen worden door de directe kosten zo veel mogelijk terug te brengen. Gedurende het voorjaar van 2014 zullen alle inspanningen erop gericht zijn om deze grote terugloop te keren. In 2013 vond een directeurswissel plaats. Ocker van Munster verliet na ruim 4,5 jaar SKVR en werd directeur van het Landelijke Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst. Ariëtte Kasbergen, destijds adjunct-directeur, volgde hem met ingang van 1 september 2013 op. De focus ligt deze periode het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie. De toekomst laat zich momenteel moeilijk voorspellen en dan is het zaak om onszelf zo toe te rusten dat we snel kunnen reageren op veranderende omstandigheden. De tweede, afrondende fase van de reorganisatie die we vorig jaar hebben ingezet vindt nu plaats. Daarin koersen we dan ook nadrukkelijk op een slankere organisatie. We voegen onder meer functies samen om tot een managementreductie te komen. In 2013 werd hiervoor het plan ontwikkeld en aan organisatieadviseur Berenschot voorgelegd. De realisatie vindt plaats in Verder onderzoeken we in dat licht de overgang naar een andere cao. Een ander aandachtspunt is het leggen van relaties met andere sectoren, zoals de private sector. Niet alleen om nieuwe financieringsmogelijkheden te vinden, ook om ons maatschappelijke draagvlak te vergroten. Het benefietdiner dat SKVR samen Hilton Hotels organiseerde is daarvan een succesvol voorbeeld. Een derde belangrijk speerpunt is het ondernemerschap. SKVR experimenteerde in 2013 met crowdfunding en richtte Support Fons! op, een donatieprogramma voor de aankoop van muziekinstrumenten voor alle kinderen die deelnemen aan de sociale muziekprogramma s Ieder Kind een Instrument en De Wijkmuziekscholen en de kinderen die muziekles hebben met steun van het Jeugd

5 Cultuur Fonds. Ook startte SKVR in 2013 met een vrijwilligersbeleid en werken er inmiddels ruim 20 vrijwilligers bij SKVR, met name in de sfeer van gastvrijheid en catering. Ariëtte Kasbergen directeur

6 Voor u ligt het jaarverslag Het daaraan ten grondslag liggende jaarplan 2013 werd opgesteld langs de beleidslijnen die wij verwoordden in het meerjarenbeleidsplan SKVR Next, bouwen aan cultureel vermogen, inclusief de bijstelling die wij opstelden in 2013 na de definitieve toekenning van de meerjarensubsidie door de Gemeente Rotterdam. In hoofdstuk 1 van dit jaarverslag geven wij toelichting op de realisatie van onze beleidsplannen. In hoofdstuk 2 komen de diverse aspecten van onze bedrijfsvoering aan de orde. Hoofdstuk 3 is gewijd aan de afzonderlijk jaarverslagen van de SKVR kunstscholen. De SKVR kunstscholen zijn uitvoerders van de in het meerjarenbeleidsplan opgenomen strategie en koers en dienen in samenhang daarmee te worden gelezen. Hoofdstuk 4 omvat het jaarverslag van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR), dit conform afspraak met dienst Kunst & Cultuur (d.d. december 2013). SKVR is de basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst van Rotterdam die zich in samenwerking met partners in de stad inzet voor culturele vorming en talentontwikkeling van Rotterdammers. Wij richten ons in de eerste plaats op kinderen en jongeren, met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling en hun deelname als goed toegeruste burger in de Rotterdamse samenleving. SKVR is het grootste Centrum voor de Kunsten dat Nederland kent. In Rotterdam is SKVR de grootste aanbieder van kunsteducatie met een breed, rijk aanbod voor actieve kunstbeoefening in alle disciplines. SKVR onderscheidt de marktgebieden onderwijs, particuliere afnemers (vrije tijd), amateurs, instellingen en wijken. Talentonwikkeling staat centraal in alle SKVR-activiteiten; SKVR ontwikkelt zich tot een basisvoorziening voor kunsteducatie en faciliteert ook andere aanbieders; SKVR biedt kunsteducatie voor alle Rotterdammers in alle leeftijdscategorieën waarbij volwassenen een kostendekkend tarief betalen; Nieuwe inhoudelijke beleidslijnen zijn: uitbreiding van wijkgerichte activiteiten en intensivering van de lange leerlijnen voor het onderwijs; Als cultureel ondernemer voert SKVR een reorganisatie door, ontwikkelt beleid voor activiteiten die inkomsten genereren en verwerft 500K per jaar aan additionele externe middelen; Bijdrage aan een levendige (binnen)stad; Het KCR verzelfstandigt medio Conform ons jaarplan 2013 presenteerde we onze leerlijnen KunstID en Ieder Kind een Instrument online via de website van KCR (zie verder ).

7 Het geven van vorm en inhoud aan het begrip basisvoorziening is een continue proces bij SKVR en krijgt steeds meer een vertaalslag naar de praktijk. Een paar voorbeelden: SKVR Fotografie & Media ontwikkelde met het Nederlands Fotomuseum gezamenlijk educatief aanbod voor het onderwijs, we faciliteerden (zelfstandige) partners met leslokalen en instrumentarium, podium en presentatiemogelijkheden. Zie verder bij hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen. Om het aanbod voor volwassenen betaalbaar te houden voor onze klanten, hebben de SKVR Kunstscholen op inventieve wijze hun aanbod aangepast, bijvoorbeeld nieuwe lesvormen, grotere groepen, kortere cursusduur en een meer efficiëntere wijze van organiseren. Zie verder hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen. SKVR realiseert conform het jaarplan het wijkgericht werken met extern verworven middelen via Stichting Verre Bergen. Een programmamanager Wijken werd aangetrokken, die invulling geeft aan het ontwikkelen en uitvoeren van programma s in verschillende disciplines. In 2013 startten we in de wijk Hillesluis. Volgens de methodiek Cultuur nieuwe stijl van Cal-XL, een landelijk laboratorium voor kunst in de samenleving. Deze methodiek start met wijkgesprekken en een programmascan van de wijk. Daarna volgde een serie bijeenkomsten voor het opzetten van culturele programma s die vanaf 2014 in de wijk starten. SKVRmedewerkers en wijkpartners werden hierbij getraind in het werken volgens de methodiek. De maatschappelijke vraag van de wijkpartner is daarbij leidend en SKVR zorgt voor een passend antwoord vanuit kunsteducatieve expertise. Op deze manier maakten we een start met een serie duurzame samenwerkingsverbanden die in potentie opschaalbaar zijn en als uitgangspunt dienen voor initiatieven in volgende wijken. Cal-XL is ook betrokken bij het onderzoek naar het effect van de activiteiten op de ontwikkeling op wijkniveau. Voor aanvullend onderzoek naar het effect van de activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling betrekken we stagiaires via de lectoraten van de Hogescholen. In 2013 startten we - op basis van een externe vraag - ook met een nieuwe samenwerking met de Kinderfaculteit van de Pendrecht universiteit met een grootschalig buitenschools programma in de wijk Pendrecht. Dit programma is in 2013 ontwikkeld en we wordt vanaf maart 2014 uitgevoerd. Het wijkproject in Feijenoord, Feyenarts-The Next Level, is later gestart dan voorgenomen en loopt nog door tot in In plan 2013 namen we voor het lesmateriaal van het Cultuurtraject online beschikbaar te maken. Via de Cultuurtraject website van KCR realiseerden we dit. We stelden lesmateriaal en diverse projectbeschrijvingen beschikbaar. De digitale en technische mogelijkheden bouwen we in 2014 verder uit. In 2013 leverden wij - ook conform plan - een bijdrage aan het stedelijke Cultuurtraject van KCR, waarbij we samenwerkten met andere culturele partners. Vanaf 2013 registreren en tellen we het bereik van onze activiteiten in het Cultuurtraject per discipline. Het beoogde aantal deelnemers is gehaald. Het aantal docentcontacturen daalde als gevolg van afname van het aantal programma s dat SKVR in het Cultuurtraject verzorgde en de grotere groepsgrootte. Het aantal scholen dat zich bij KCR inschreef voor

8 het Cultuurtraject is verminderd. Onze indruk bij deze ontwikkeling is niet dat de interesse voor culturele activiteiten daalt, maar dat scholen meer zelfstandig sturen op de programmering van culturele activiteiten. Wij merken dit ook in het voortgezet onderwijs aan de belangstelling voor korte workshops en lessenseries. Samenwerking met andere instellingen op cultuureducatie levert daarbij meerwaarde op. Een goed voorbeeld is de exponentiële groei in de vraag naar activiteiten media en fotografie ten gevolge van de samenwerking met het Fotomuseum. Voorts was het voornemen om de leerlijnen voor Ieder Kind een Instrument (IKEI) en KunstID af te ronden en te presenteren in In januari 2013 publiceerde SKVR de leerlijnen online onder de titel SKVR Leerlijnen Cultuureducatie. De leerlijnen zijn een raamwerk van eindtermen voor groepen 1 tot en met 8 op basisscholen in alle kunstdisciplines. Ze zijn ontwikkeld door docenten en coördinatoren onderwijs, gevoed vanuit de dagelijkse praktijk op Rotterdamse scholen waarmee sinds 2006 wordt samengewerkt. Landelijk is er veel belangstelling voor deze leerlijnen. SKVR werd door verschillende instituten en organisaties gevraagd om de werkwijze te presenteren of een workshop te verzorgen. Een aantal keer werd hierbij samengewerkt met KCR. Ook de stichting leerplanontwikkeling (SLO), die van het ministerie van OCW de opdracht kreeg voor de landelijke ontwikkeling van leerlijnen voor het PO, zocht contact met SKVR en put informatie uit de SKVR leerlijnen. In Rotterdam wil SKVR voor doorontwikkeling van de leerlijnen graag samenwerken met andere culturele instellingen. Voor IKEI gebeurt dit binnen de Rotterdamse Muziekcoalitie samen met KCR. Voor andere disciplines heeft SKVR deze vraag neergelegd bij KCR. Het begrip atelier in school staat bij SKVR voor een kunstzinnige werkplaats waar kinderen vaardigheden kunnen leren en oefenen, maar ook vrij kunnen werken onder begeleiding van een kunstenaar/docent. Het atelier is een plek die uitnodigt tot creativiteit en experiment; een werkplaats waar kinderen actief bezig zijn en waar het creatieve proces belangrijker is dan het eindresultaat. In het atelier is de docent/kunstenaar coach en begeleider; een kunstenaar met een eigen fascinatie, iemand die iets van zichzelf en zijn discipline kan laten zien en dat weer kan vertalen naar educatie. In jaarplan 2013 stelden we voor de ateliers in school verder te ontwikkelen en te implementeren. In 2013 werkten we hieraan samen met KCR en ondersteuning van het Fonds voor Cultuurplarticipatie (via het KCR) en een aantal scholen en culturele instellingen. SKVR onderzoekt binnen de kenniskring van KCR hoe deze werkwijze een inbedding kan krijgen binnen het onderwijscurriculum. SKVR ziet het als een kans om haar werkwijze in Ieder Kind een Instrument en KunstID verder uit te bouwen. Om goed aan te sluiten bij Rotterdamse kinderen en jongeren en bij de vragen vanuit het onderwijs, wordt het steeds belangrijker goed te evalueren en de resultaten van leerlingen te volgen. KCR levert SKVR de evaluaties van scholen op de programma s in het Cultuurtraject. Voor de andere programma s werd in 2013 een opzet gemaakt voor het evalueren van onze activiteiten. Tot voor kort gebeurde dit twee maal per jaar middels een gesprek met de ICC of contactpersoon van een school. In de nieuwe systematiek bevragen we niet alleen directie en leerkrachten op allerlei onderwerpen, maar ook de leerlingen nemen deel aan een enquête. De resultaten van een pilot met alle KunstID scholen in het najaar 2013 worden nu verwerkt. Als de evaluatiemethode succesvol blijkt, dan zetten we deze ook in voor IKEI en onze programma s in het VO. Naast een nieuwe evaluatiemethode is er ook een pilot gedaan met het registreren van vorderingen van

9 leerlingen op een aantal KunstID scholen. Het werken met eindtermen in de leerlijnen maakt de vraag actueel hoe je vorderingen meet en beschrijft. Scholen vragen SKVR ook om resultaten te benoemen en soms zelfs uit te drukken in een cijfer. Resultaat van de pilot: meer docenten brachten meer focus aan op bepaalde doelstellingen in hun lessen en keken anders naar leerlingen. De resultaten uit deze pilot neemt SKVR mee in een vervolgtraject waarvoor we samenwerking zochten met KCR. In ons jaarplan 2013 namen we voor een groei met 4 scholen te realiseren van ons programma IKEI. Geheel volgens plan groeide met de start van het nieuwe schooljaar het aantal deelnemende scholen van 22 naar 26 scholen. Omdat er sterk bezuinigd moet worden bij de ROC s is er minder vraag naar (extra) kunst- en cultuuractiviteiten. Een grote doelgroep van jongeren in Rotterdam is dus vooral op eigen initiatief, of op initiatief van hun ouders aangewezen als het gaat om deelname aan culturele activiteiten. Helaas vindt een groot deel van deze doelgroep niet haar weg naar de vrije tijd activiteiten van SKVR. Om deze reden spannen wij ons toch in voor het MBO. Samenwerking blijkt vooral mogelijk daar waar culturele activiteiten het onderwijs versterken. Het in 2012 ontwikkelde traject Jouw Taal Zijn Taal was daarvan een voorbeeld dat tot ver in 2013 werd afgenomen. Omdat de workshops presenteren goed aan bleken te sluiten bij de leervraag in een groot aantal opleidingen werd in het najaar van 2013 Present ontwikkeld: een dagdeelprogramma voor alle studenten van verschillende opleidingen met naar keuze van de studenten een verdiepingstraject na schooltijd. De uitvoering van het programma is gestart en krijgt een vervolg in Gedurende deze cultuurplanperiode bezuinigt SKVR in totaal 12 FTE. In het najaar van 2013 startten wij een vervolgonderzoek naar de verdere afslanking van de organisatie op zowel management- als uitvoerend niveau. Hierbij is bureau Berenschot ingezet als externe adviseur. Om in te kunnen spelen op de veranderende omstandigheden vraagt SKVR van haar medewerkers een bredere inzetbaarheid, bereidheid tot groei, flexibiliteit en mobiliteit. De vaste personeelsbezetting moet krimpen en flexibiliseren, maar zich tegelijkertijd kwalitatief ontwikkelen. Deze organisatie betekent veranderingen in de organisatiestructuur, de samenstelling van het management en het takenpakket van verschillende functieprofielen. Definitieve implementatie hiervan vindt plaats in Zoals aangekondigd in het jaarplan 2013, grepen we de bezuinigingen aan om tot een efficiëntere functie in gastheerschap en conciërges te komen waarbij we taken combineren. In 2013 werd de ploeg gebouwbeheerders gereorganiseerd en onderzochten we of we voor deze functies vrijwilligers kunnen inzetten naast beroepskrachten. Naar aanleiding daarvan werd een SKVR-breed vrijwilligersbeleid ontwikkeld en een vrijwilligerscoördinator aangetrokken. Door het werven, selecteren en inzetten van de juiste vrijwilligers kan er extra service worden geboden waar SKVR, door beperkte financiële middelen, anders niet toe in staat zou zijn. Door het bieden van vrijwilligersfuncties bij SKVR vinden mensen ook

10 een zinvolle tijdsbesteding, ontwikkelen zich en ontmoeten andere mensen. Het in 2013 ontwikkelde vrijwilligersbeleid wordt in 2014 geïmplementeerd; reeds gestart met een pilot bij Facilitaire Zaken. In 2013 ontwikkelde verschillende disciplines enkele nieuwe lesvormen, enerzijds om aan de norm van kostendekkendheid te voldoen, anderzijds om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Het aangekondigde digitale platform voor amateurkunstenaars bij SKVR Beeldend, Mode & Design is in concept ontwikkeld. De implementatie is uitgesteld tot 2014 in verband met de komst van het nieuwe all-in-one systeem van Abecon. M.b.t. de voorgenomen ontwikkeling van commercieel aanbod verzorgde SKVR Schrijven en Theater in 2013 professioneel aanbod voor telefonische hulpdienst Sonoor en bood SKVR Schrijven begeleiding bij het schrijven van een doktersroman door het personeel van het Havenziekenhuis. Naast een mooi eindproduct leverde dit ook veel positieve media-aandacht op. Op verzoek van Dove werkte leerlingen van SKVR Dans mee aan clip. Commerciële ontwikkeling bij SKVR Fotografie & Media staat op de rol voor Tot slot vernieuwden de SKVR kunstscholen het onderwijsaanbod, dat nu meer eigentijds is gemaakt, beter aansluit bij de doelgroep en is afgestemd op relevante maatschappelijke thema s zoals taalachterstand en sport en beweging, dit conform plan Zie verder voor productinnovatie hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen. In 2013 namen we voor om openlijk naar buiten te treden als fondsenwervende instelling. Het jaar 2013 werd dan ook het jaar van Support Fons: het SKVR instrumentenfonds. Samen met Pony Design Club ontwikkelde we Support Fons voor de actieve de verwerving van extra middelen voor SKVR s sociale projecten. Support Fons is gericht op zowel particulieren als bedrijven en werd - in aanwezigheid van wethouder Laan - gepresenteerd tijdens het Ieder Kind een Instrument concert in juni Fons kreeg een aparte plek op de SKVR website, een eigen Facebookpagina en donatiekaarten. Ook kan er online worden gedoneerd via ideal en vragen we klanten bij betaling van een cursus om bij te dragen aan muziekinstrumenten voor kansarme kinderen. De publieke aftrap van Support Fons vond na de zomervakantie plaats en werd bekroond tijdens een Benefietavond voor Support Fons in samenwerking met het Hilton Rotterdam. Samen met de veiling en tombola tijdens de feestelijke avond bracht het diner ruim ,- op. Daar komt nog de opbrengst van de jaarlijkse Hilton-actie Small Change Big Difference bij. Support Fons heeft inmiddels 3 ambassadeurs die dit sociaal-maatschappelijk initiatief ondersteunen: prof dr. Erik Scherder, Margriet Sjoerdsma en Kevin Ferreira da Silva. Het Sponsorcontract van 5000-, met Rabobank Rotterdam Centrum voor SKVR Fanatics is dit jaar voor de derde keer verlengd, conform plan. Zie voor een overzicht van onze commerciële activiteiten In verband met bezuinigingen in de sector en ook bij collega-instelling in de regio, is er momenteel geen animo voor intensievere samenwerkingen. Wij gaven in ons plan 2013 aan om pas op de plaats te maken en de uitbreiding van activiteiten in de regio na 2013 weer op te pakken. Dit betekent echter niet dat SKVR niet op diverse plekken in de regio acteert. Daar waar we kansen zien pakken we dit op, zoals het verzoek om mee te werken aan een onderzoek van BMC aan een nieuw model voor de muziekschool in Krimpen aan den IJssel. Zie verder ook hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen.

11 Op basis van het meerjarenbeleidsplan werd de verzelfstandiging van KCR gepland per 1 april Deze datum stelden we in het loop van het jaar bij omdat bepaalde zaken nader onderzoek vergden. Inmiddels is de BTW positie van KCR duidelijk en kreeg KCR ontheffing voor een vrijwillige aansluiting bij het ABP. Beide zaken vormden voorwaarden voor de definitieve splitsing. In 2013 werkten KCR en SKVR aan de organisatorische en administratieve ontvlechting en stelden een concept verzelfstandigingsovereenkomst op waarin o.a. afspraken zijn gemaakt over de toekomstige samenwerking en tijdelijke backoffice ondersteuning door SKVR (SLA-afspraken) op het gebied van ICT en HR. Eind 2013 tekende KCR het huurcontract voor een eigen pand aan de Zomerhofstraat 88 waarna de verhuizing begin 2014 plaatsvond. Hiermee profileert KCR zich al naar buiten toe als een zelfstandige organisatie. De definitieve juridische verzelfstandiging is medio april 2014 voorzien. Zie voor het jaarverslag van KCR hoofdstuk 4. Conform plan 2013 nam SKVR actief deel aan een aantal stedelijke activiteiten, zoals 24-uur-cultuur, het kroningsfeest op het Schouwburgplein, de Museumnacht, Meimaand Fotomaand, de Boekenweek en Kinderboekenweek en het jaarlijkse Amateur Theaterfestival (ATFR). Het voorgenomen visiestuk over het vergroten van de marktwaarde rondom deze inspanningen wordt in 2014 opgeleverd. Zoals gepland heeft Codarts haar afdeling Jazz ondergebracht in het WMDC. Het pand is verbouwd en gezamenlijk wordt een nog hogere bezettingsgraad gerealiseerd. Het pand en de locatie zijn aantrekkelijker voor publiek. Conform jaarplan 2013 realiseerden we ook een plan van aanpak voor het bevorderen van een meer coherente programmering op de Wilhelminapier met de culturele partners aldaar. In de loop van 2014 wordt de Stichting Culturele Partners Wilhelminapier opgericht die toezicht houdt op de inhoudelijke programmering. De plint van Las Palmas wordt verbouwd om zo meer publiek aan te trekken en levendigheid op de Pier te bewerkstelligen. Zie verder voor activiteiten rondom de levendige binnenstad hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen. Begin 2013 troffen de gemeente en SKVR een frictiekostenregeling om de voorgenomen 12 FTE af te kunnen laten vloeien. Voor 2012 en 2013 samen ging het om een totaalbedrag van Tot en met 31 december 2013 besteedde SKVR een bedrag van aan frictiekosten voor 8,8 FTE inclusief aan kosten voor juridisch advies. Van het toegekende bedrag heeft SKVR dus nog niet besteed aan frictiekosten. Zoals besproken met de gemeente zal SKVR dit enerzijds aanwenden voor WWverplichtingen voor 3 ontslagen medewerkers en anderzijds voor de afvloeiingsregelingen die de 2 e fase van de reorganisatie met zich meebrengt. De realisatie van de 2 e fase van de reorganisatie is voorzien in voorjaar 2014.

12 SKVR streeft naar een rechtspositie die past bij de (veranderende) markt waarin ze zich bevindt en die een gezonde bedrijfsvoering mogelijk maakt. Het verzekeren van de WW is hiertoe noodzakelijk wat alleen kan door de overgang naar een andere CAO. Het veranderen van rechtspositie maakt dat SKVR een verzoek tot ontheffing van de B3-status moet indienen met als gevolg een overstap naar het Pensioenfonds voor Werk en Welzijn (PFZW). Omdat de kosten die daarmee gemoeid zijn erg hoog zijn, wil SKVR bij het ABP pensioenfonds blijven als vrijwillig toetreder. N.a.v. het verzoek dat ingediend werd, kreeg SKVR in het najaar 2013 dispensatie. Dat betekent dat de weg om in 2014 te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een meer passende rechtspositie en arbeidsvoorwaarden weer open ligt. De interne afstemming van bedrijfsprocessen is in het kader van efficiënter en effectiever werken, een punt van aandacht binnen SKVR. We namen ons in 2013 voor om te focussen op de stroomlijning van het verkoopproces en de registratie van prestatiegegevens. Middels gezamenlijke workshops startten de SKVR kunstscholen met de inrichting van het programmeringsproces (aanbod). Een belangrijk raakvlak hierin is het verkoopproces dat vanuit de programmeringsdoelstelling dient te acteren. Het inschrijfproces voor de Wijkmuziekschoolleerlingen is gelijk getrokken met het inschrijfproces van de vrije tijd producten. Zie voor de stroomlijning van de prestatiegegevens Vanwege de verzelfstandiging van KCR dienden we in 2013 de werkprocessen binnen het Cultuurtraject te stroomlijnen en af te stemmen op beide organisaties. De werkprocessen voor aanvragen en registratie van vraaggericht aanbod zijn voor alle SKVR disciplines geüniformeerd, waarbij we nu op eenduidige wijze gegevens invoeren en afrekenen. Conform plan 2013 is een nieuwe partij aangetrokken voor een ICT systeem voor de registratie en administratieve afhandeling van opdrachten van freelancers; het toenmalige systeem was gebruikersonvriendelijk en arbeidsintensief. In het eerste kwartaal van 2013 implementeerde SKVR succesvol dit nieuwe contracterings- en uitbetalingssysteem, de External Staffing Desk van leverancier OneStopSourcing (OSS). Uit de evaluatie bleek dat de gebruikers tevreden zijn. Het proces verloopt nu soepel en de interne werklast is verminderd. BDO onderzocht eind 2012 de procesgang rondom bereikcijfers en formuleerde vervolgens een reeks verbeterpunten. De procesmanager stelde een procesbeschrijving op en verwerkte hierin de aanbevelingen van de accountant. SKVR registreert nu bereik op een consistente wijze in een uniform Excel model. Dit is een voorlopige oplossing, want met de implementatie van de all-in-one ICT oplossing in 2014 zal de registratie van prestatiegegevens een verdere verbeterslag ondergaan. Later dan gepland rondde SKVR in oktober 2013 de onderzoeksfase af naar een nieuwintegraal ICT systeem en werd de opdracht gegund aan leverancier Abecon. De RvT en de OR zijn nauw betrokken

13 geweest bij dit proces. We trokken een externe (ervarings)deskundige aan die SKVR begeleidde bij de onderhandelingen en hij blijft ons adviseren bij de implementatie in November 2013 startten we met een kick-off voor alle medewerkers, richtten we de projectgroepen in en is de implementatie voorbereid, die in januari 2014 aanving. De integrale automatisering van de (primaire) bedrijfsprocessen maakt een flexibele, maar efficiënte en lichtere organisatie mogelijk waardoor reductie in vaste formatie kan plaatsvinden cf. de doelstellingen van het SKVR Cultuurplan SKVR is gecertificeerd volgens het kwaliteitskeurmerk van Kunstconnectie. Die certificering diende in 2013 hernieuwd te worden. Een plan van aanpak is in 2013 opgesteld. De audit door Hobéon staat echter pas gepland in juli 2014 nadat het project enige vertraging opliep door de directeurswissel. Er is een interne werkgroep geformeerd die de audit voorbereidt middels een zelfevaluatie van de Kunstconnectie. Deze cultuurplanperiode willen wij onze rol, functie en activiteiten beter zichtbaar maken voor (potentiele) klanten en stakeholders en SKVR als merk positioneren. Eind 2012 stelden we daartoe met behulp van Pony Design Club een merkstrategie op waarvan de implementatie voor 2013 gepland was. Alle activiteiten van de zeven SKVR disciplines zijn sinds begin 2013 gekoppeld aan het merk SKVR. De disciplines verbeelden we visueel door zeven verschillende doodles, abstracte vormen met een vaste steunkleur. De frisse vormgeving van de nieuwe huisstijl geeft het enthousiasme van de deelnemers aan onze activiteiten weer. Ook ontwikkelden we een eigen SKVR lettertype om de herkenbaarheid van het merk te versterken. Voor de communicatie naar scholen ontwikkelden we een onderwijs variant. De nieuwe huisstijl introduceerden we groots tijden de wervingscampagnes voor de najaarscursussen in juni 2013: ingezet werden o.a. een tram in huisstijloutfit, posters in de stad, advertenties, reclamespotjes via digitale abri s op Metrostation Beurs, Rotterdam Centraalstation en in alle RET Stadsbussen. Ook de website en correspondentie-set kregen een nieuwe look. Eind 2013 startten we met aanpassen van de het interieur en exterieur van de centrumlocatie van SKVR aan de huisstijl. Volgend jaar volgen de andere locaties. Resultaat van de nieuwe huisstijl is dat SKVR meer zichtbaar is dan voorheen. We ontvingen veel positieve reacties van klanten, collega s en zakelijke contacten. Op verzoek van de klanten van SKVR optimaliseerden we de website verder door de zoekfunctie voor het vinden van een geschikte cursus voor de klant te vereenvoudigen. Zoals aangegeven in ons jaarplan 2013 realiseerden we een digitale Wall of Fame die voorziet in de behoefte van de klant om een digitaal podium voor het werk dat zij tijdens de cursus maakten. Ook is het aanvragen van kortingen met de Rotterdampas en CJP vergemakkelijkt. In 2013 vonden twee geplande klanttevredenheidsonderzoeken plaats. Daaruit bleek een zeer hoge klanttevredenheid met een hoge aanbevelingsintentie. Aandachtspunten zijn het verbeteren van de

14 telefonische bereikbaarheid, de informatievoorziening, voorzieningen op de locaties en het welkomstgevoel. Opvallend is dat prijs steeds vaker als reden genoemd wordt om geen cursus meer te doen. Naast het reguliere klanttevredenheidsonderzoek in de vrije tijd, startten we eind 2013 ook een evaluatietraject voor het onderwijs. We bevragen zowel leerlingen, leerkrachten en contactpersonen als SKVR docenten, zodat een volledig beeld ontstaat van de geboden kwaliteit en verbeterpunten van de onderwijsproducten van SKVR. Begin 2014 zijn hiervan de eerste resultaten beschikbaar. SKVR is actief op Twitter en heeft daar inmiddels 286 volgers. Op Facebook heeft SKVR 2777 vrienden. Support Fons heeft op Facebook inmiddels 185 vrienden. SKVR Jazzschool (nieuw in 2013) heeft op Facebook 107 vrienden. In ons jaarplan 2013 is een plan opgenomen om klanten zowel telefonisch, maar ook per mail, sneller en adequater te helpen. In 2013 volgde de gehele afdeling Klantenservice een intensieve klantgerichtheidstraining. Daarin stond de omgang met klanten aan de telefoon en aan de balie centraal. Resultaat is dat medewerkers nu met meer zelfvertrouwen en op een uniforme wijze contacten met klanten onderhouden. Afgelopen jaar kregen klanten de mogelijkheid om direct op de website van SKVR hun reactie op een cursus achter te laten. Klantenservice beantwoordt deze reacties, om zo klanten snel en adequaat van dienst te zijn. De telefonische bereikbaarheid van SKVR blijft een punt van zorg. Oplossingen worden gezocht in aanpassing van het telefonisch antwoordapparaat en betere afspraken met afdelingen over de bereikbaarheid en vervanging. De samenwerking met het Jeugdcultuurfonds (JCF) is in 2013 aangescherpt en uitgebreid. In 2013 waren ongeveer de helft van de door JCF goedgekeurde aanvragen voor SKVR. Jeugdcultuurfonds Capelle gaat begin 2014 ook van start. SKVR hoopt ook met dit JCF een mooie samenwerking op te zetten. Vanaf 1 februari 2014 is er één Europese betaalmarkt. De Europese betaalmarkt Single Euro Payments Area (SEPA) is een initiatief van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. Betalingen in euro s in en tussen de 31 aangesloten landen worden gestandaardiseerd. Bij betalingsverkeer vervalt onder andere het huidige bankrekeningnummer en wordt vervangen door IBAN. In 2013 voerde SKVR aanpassingen door in het financieel pakket, de cursistenadministratie, de OSS applicatie voor de inhuur van freelancers en de salarisadministratie. Hiermee is SKVR nu volledig SEPA proof. De Raad van Toezicht (RvT) van SKVR vergaderde in 2013 zes keer. In 2012 startte de RvT een aanbestedingstraject voor een nieuwe accountant. Doel was om een kritisch en proactief team aan te trekken met kennis van de culturele sector. Begin 2013 sloten SKVR en BDO na een selectieproces een hernieuwd contract. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de voorwaarden, waaronder een aanscherping van de controlecyclus op proces en planning. Dhr. Rapmund is als RvT lid aangewezen als contactpersoon in de relatie met de accountant ter ondersteuning van SKVR en de directeur. De financiële huishouding

15 van SKVR komt steeds meer op orde. Er is regelmatig contact met de accountant over de financiële bedrijfsvoering van SKVR. Dit naar tevredenheid van de RvT. Belangrijke ontwikkeling in 2013 was de benoeming van een nieuwe directeur SKVR. Conform de statuten van SKVR benoemt de RvT de directeur. Een afvaardiging van de RvT sprak met de leden van de OR en het MT van de SKVR over de opvolging van dhr. Ocker van Munster. Er is verkend of er draagvlak was voor een intern te volgen benoemingsprocedure en voor de beoogde kandidaat. Er bleek voldoende draagvlak voor een interne procedure. Onder begeleiding van een externe onafhankelijke HR-adviseur (werving & selectie) voerden zowel de OR als het MT een sollicitatiegesprek met de beoogde kandidaat, waarna zij positief adviseerden naar de RvT. Met de adviezen van de OR en MT en het gevoerde sollicitatiegesprek, benoemde de RvT mw. Ariëtte Kasbergen per 1 september 2013 tot nieuwe directeur van SKVR. De RvT sprak af om met de nieuwe directeur vanaf half januari 2014 gezamenlijk de koers van SKVR op de lange termijn te bespreken. Formeel stelt de RvT de meerjarenplannen vast, maar de RvT ziet zeker een rol voor zichzelf weggelegd in het verkennen van de koers in filosofisch opzicht, hierbij reflecterend op de rol en functie van SKVR in de context van de maatschappelijke tendensen die zich voordoen. Een eveneens belangrijk bespreekonderwerp in 2013 was de verzelfstandiging van KCR. De RvT adviseerde om de taakscheiding van de beide organisaties goed af te bakenen en stelde dat de verzelfstandiging niet ten koste mag gaan van SKVR. De RvT besprak de risico s van de verzelfstandiging van KCR voor de business van SKVR, maar beseft dat de gemeente marktwerking in de sector wil bevorderen. De RvT adviseerde om een overdrachtsdocument op te stellen om de verzelfstandiging te formaliseren. Na ondertekening gaan de gepaard gaande rechten en plichten over naar KCR. In oktober belegde de directeur een extra RvT vergadering specifiek over de voorgenomen implementatie van een all-in-one ICT systeem (van leverancier Abecon) bij SKVR. Volgens de SKVR statuten dient de RvT goedkeuring te verlenen voor verplichtingen die niet eerder in de begroting zijn voorzien. De projectleider was in deze vergadering aanwezig om inhoudelijke toelichting te geven en vragen van de raad te kunnen beantwoorden. De RvT adviseerde over een steviger positie van de projectleider en om een zorgvuldige implementatie op de werkvloer en aandacht voor verandering bij medewerkers. Voorts keurde de RvT de gevraagde reservering goed en besloot een extra bedrag te reserveren voor onvoorziene kosten. Na positief advies van de OR over het voorgenomen besluit sloot SKVR het contract met de leverancier en startte in december implementatie van het integrale ICT systeem. De RvT besprak de plannen m.b.t. de tweede fase van de reorganisatie. De RvT constateert dat de reorganisatie een afslanking is, maar ook een cultuurverandering betekent: het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij medewerkers en daarmee bij de organisatie als geheel. De RvT adviseerde om dit te bewerkstelligen binnen de kaders van het O&F plan (organisatie en formatie). De RvT heeft in 2013 tweemaal met de OR vergaderd. Zij spraken met elkaar over de continuïteit van SKVR, de positie op de veranderende markt en de activiteiten in de komende jaren. De RvT is te spreken over de betrokkenheid van de OR. Ook kwamen de RvT en OR extra met elkaar in overleg in verband met de benoeming van de nieuwe directeur.

16 In het afgelopen jaar ontstond conform het rooster van aftreden een vacature in de RvT. De RvT wenst haar profiel uit te breiden met kennis uit het bedrijfsleven, commercieel acteren, fondsenwerving en kennis van de stad. Er zijn meerdere kandidaten de revue gepasseerd, maar er is tot op heden nog geen beschikbare kandidaat gevonden. In 2014 gaat de RvT verder met de werving van een nieuw lid. Samenstelling RvT per december Mevrouw K. Schrederhof, voorzitter: Algemeen bestuurlijk georiënteerd 2. De heer R. Rapmund: Bestuurlijk, financieel georiënteerd 3. De heer G.P. van der Beek (op voordracht OR): Juridisch georiënteerd 4. Mevrouw G.Y.M. Heuvel: Maatschappelijk georiënteerd 5. Mevrouw M. van der Plas (op voordracht OR): Onderwijs georiënteerd 6. Vacature: commercieel georiënteerd De leden van de RvT van SKVR participeren onbezoldigd in de raad en acteert volgens de principes van de Governance Cultural Code. De OR was nauw betrokken in het benoemingsproces van de nieuwe directeur (zomer 2013). De OR leden werden begeleid door een externe adviseur bij het voeren van het sollicitatiegesprek met de kandidaat en het formuleren van het advies aan de RvT. De OR sprak haar tevredenheid uit over de zorgvuldigheid van dit proces. Met de komst van de nieuwe directeur is in overleg met de Ondernemingsraad (OR) de overlegstructuur per september 2013 gewijzigd. Tenminste vier keer per jaar vindt er een formeel overleg plaats tussen de directeur en de OR leden (de OR overlegvergaderingen). Tussentijds voeren zij agendaoverleg en wisselen daarnaast de meest urgente relevante en lopende topics uit. Tussentijds zijn op verzoek van de OR momenten voor informeel overleg ingepland. In 2013 spraken de directeur en de OR over de verzelfstandiging van KCR. In februari legde de directeur het voorgenomen besluit tot de verzelfstandiging van KCR voor advies voor aan de OR. De OR adviseerde positief waarbij ze enkele nadrukken legde en voorwaarden stelde. In haar advies uitte de OR haar zorgen over het gewijzigde profiel van SKVR met de verzelfstandiging van KCR. Met het afstoten van de platformfunctie vervalt een belangrijke functie. SKVR dient zich als aanbieder op de markt te profileren en de blik naar buiten te richten, dat vergt een cultuuromslag waar bewust aandacht aan moet worden geschonken. De OR pleitte hiervoor bij de directie. Tot slot adviseerde de OR dat het personeel van KCR niet over kan gaan naar de nieuwe stichting zolang er geen uitsluitsel is over de arbeidsvoorwaarden in het licht van de pensioenkwestie (verzoek om ontheffing van de overstapkosten naar ABP). De OR en directie bleven hierover in overleg. Een belangrijk gespreksonderwerp in 2013 was het voortraject van de implementatie van het all-in-one ICT systeem. De OR adviseerde positief op de implementatie. De OR liet weten zich bewust te zijn van de noodzaak van een dergelijk systeem. De functionaliteiten die het biedt zijn een grote stap voorwaarts in het verbeteren van de dienstverlening van SKVR, zoals eenduidige registreren en rapporteren van managementinformatie en het benaderen van (potentiele) markt, aldus de OR in haar advies. De OR vroeg

17 de directeur wel om extra aandacht voor de implicaties ervan op alle afdelingen en de cultuurverandering die de implementatie van het systeem van medewerkers vraagt. December 2013 legde de directeur een adviesaanvraag voor bij de OR over de invoering van een vrijwilligersbeleid. Een van de aanleidingen voor de invoering van een vrijwilligersbeleid was het stoppen van de gemeentelijke WIW-subsidie waarmee SKVR medewerkers van het RO-bedrijf inzette voor veel conciërge taken. Vrijwilligers bij SKVR worden additioneel ingezet en zij verrichten vooral werkzaamheden om de gastvrijheid bij SKVR te versterken. Begin 2014 verwacht de directeur reactie van de OR op de adviesaanvraag. In 2013 volgde de OR enkele trainingen om hun functioneren als OR te versterken. In de zomer stelde zij een jaarverslag over 2012 op. Dit verslag is ter inzage voor medewerkers op het intranet gepubliceerd. In maart 2014 vinden de landelijke OR verkiezingen plaats. Tijdens de centrale personeelsbijeenkomst in december informeerde de OR de medewerkers hierover. Samenstelling OR per december Carin Mulder, voorzitter OR (Coördinator planning Onderwijs) 2. Leo Timmer, vicevoorzitter OR (medewerker Facilitaire Zaken) 3. Chantal Prins, secretaris OR (medewerker P&O, i.v.m. projectsecretarisschap bij de reorganisatie van SKVR is zij per januari 2014 gestopt als OR secretaris) 4. Caroline Kuijpers (projectcoördinator SKVR Muziek) 5. Dave Vanderheijden, i.v.m. gedwongen ontslag gestopt per april 2013 (projectcoördinator Team Onderwijs, innovatie en Productontwikkeling) 6. Alida Busi, secretaris OR per 1 januari 2014 (medewerker planning Onderwijs) 7. Indira Mendonça (medewerker Klantenservice) 8. Gaby Jongenelen (medewerker Marketing-Communicatie) FTE in dienst SKVR 107,46 FTE inhuur WGI 22,42 FTE ID banen 0 FTE WIW + WSW 3 132,88 aantal medewerkers SKVR 173 aantal medewerkers WGI 29

18 aantal medewerkers ID banen 0 aantal medewerkers WIW + WSW 3 totaal headcount 205 Gemiddelde salarissom* Vast SKVR * bruto salaris + VT + (R)EJU aantal vrouwen 89 aantal mannen 84 aantal voltijders vrouw 7 man 20 aantal deeltijders vrouw 82 man 64 Leeftijd personeel SKVR jaar jaar jaar jaar jaar 68 Leeftijd personeel WGI jaar jaar jaar jaar jaar 0 Vrijwilligers Stagiaires/leerwerkplaatsen 21 Ziekteverzuim Vrouw 3,4 Man 2,9 Kort 0,76 Middellang 0,71 Lang 1,72 Totaal 3,2 Percentage opleidingskosten van totale personeelslasten 1 Gemiddelde diensttijd in jaren SKVR excl. WGI 20,8

19 WGI 2,6 Locatie Eigendom/huur M2 per 31/ M2 per 31/ Rotterdam Huur Building Hennekijnstraat Eigendom Dalweg Eigendom Ringdijk Eigendom Las Palmas Huur WMDC Eigendom Romeynshof Huur Op basis van de meerjarenstrategie van SKVR en de kaders van het jaarplan 2013 bieden de SKVR disciplines een breed aanbod aan kunsteducatie in tal van lesvormen. Hieronder per discipline een kort verslag van de activiteiten in 2013 in het licht van het jaarplan Het onderzoek naar andere les- en ondernemingsvormen door de Muziekschool is voorlopig opgeschort omdat de gepaard gaande risico s te groot waren. Met de uitvoering van de 2 e fase van de reorganisatie half 2014 wordt als opdracht meegegeven aan de nieuwe manager Muziek om de mogelijkheden verder te onderzoeken, mede op basis van ontwikkelingen in het land. In 2013 is de inrichting van de Pop en Jazzschool gewijzigd. Er is nu 1 inhoudelijke en 1 organisatorische coördinator. Hiermee realiseren we een efficiëntere indeling van de lessen en bands. Muziekschool-breed zijn alle vakgroep coördinatietaken opnieuw verdeeld. Beleid t.a.v. (deeltijd)ontslag bij lege uren is in 2013 doorgezet. De Talentklas en talentenpool zijn in 2013 gecontinueerd. Talentzone werkte dit jaar mee aan een multidisciplinaire productie met SKVR Dans en Theater in podium Bird. Met het Hellendaal instituut is een samenwerking aangegaan met als doel het vroegtijdig spotten van talenten in de Ieder Kind een Instrument klassen. Conform plan publiceerde SKVR Muziek op de website een herziene studiegids op waarin per instrument en subdiscipline verwoord is wat de eindtermen per lesperiode zijn. Vanuit jazz faciliteert SKVR Muziek partners: Margriet Sjoerdsma in een samenwerkingsconstructie voor het verzorgen van Jazz koor lessen en FraFraSound en Escola Portátil de música Holanda voor het verzorgen van aanbod in wereldmuziek. SKVR faciliteert deze initiatieven met leslokalen en

20 instrumentarium, podium- en presentatie mogelijkheden, communicatie en PR. Inschrijven verloopt via het SKVR webportaal waarbij de klant direct wordt doorverwezen naar de samenwerkingspartner. Conform plan 2013 is het aantal basiscursussen Muziek (in grote groepen) uitgebreid en gestegen van 21 naar 30. Het kostendekkend aanbieden van cursussen voor volwassenen in een nieuw lesformat is binnen de Popschool en Jazzschool gecontinueerd. We ervaren een lichte daling in het aantal cursisten voor de Popschool. Zorgelijk lijkt de in 2013 verder toegenomen daling van belangstelling bij Basgitaar en Bandcoaching. Om dit te keren is nieuw cursusaanbod ontwikkeld, waarvan de resultaten nog niet bekend zijn. De kindercursussen voor de allerjongsten blijven stijgen. Per september 2013 groeide de omvang van het project Ieder Kind Een Instrument van 22 naar 26 scholen, dit conform jaarplan Bereik en DCU s groeien hiermee eveneens. Er vonden 4 IKEIconcerten plaats in samenwerking met RPhO en De Doelen. Met het Hellendaal instituut realiseerden we in het kader van het samenwerkingsproject van De Muziekcoalitie de start van het doorstromingstraject voor talenten vanuit Ieder Kind een Instrument onder de naam Continu (met steun van het Fonds Cultuurparticipatie). In het kader van de samenwerking met het RPHO m.b.t. fondsenwerving is een aantal vrienden van het RPHO ook supporter van Fons geworden. Per september 2013 brachten wij de leerlingenadministratie van de negen Wijkmuziekscholen onder in de backoffice van SKVR. De leerlingenaantallen van de Brassband school daalden licht in We onderzoeken nu de oorzaak om actie hierop te nemen. Door het wegvallen van de consulent amateurkunst vanwege bezuinigingen en het alleen 100% kostendekkend aanbieden van activiteiten voor volwassenen, waren de activiteiten voor deze doelgroep minimaal in In 2013 gingen we nieuwe samenwerkingen aan met Lantaren/Venster, Jazz International, De Machinist en Capslock. Jaarlessen Pop- en Jazzschool bieden we kostendekkend aan voor volwassenen (zie ook bij vrije tijd). Presentaties brachten we terug van 3 naar 2 keer per jaar. De workshopweek pop is doorgetrokken naar de jazzschool en toegankelijk voor alle cursisten. De vakgroepen herzagen de studiegids en vernieuwden deze naar de maatstaven van In 2013 boden we commercieel maatwerk in de vorm van workshops popkoor, zang. Voor de eindpresentatie Popschool werkten we samen met De Unie. De Jazzschool hield haar eindpresentatie in Lantaren/Venster. Tijdens 24-uur-cultuur werkten de Popschool en wereldmuziek mee met workshops en presentaties in Delfshaven. Met de Machinist startten we een samenwerking waarin

21 singer-songwriters van SKVR een educatief podium in de Machinist krijgen. Tot slot boden we medewerking bij het Kroningsfeest op het Schouwburgplein. In 2013 verzorgde de Muziekschool Westland in opdracht van SKVR de lessen voor de leerlingen uit Hoek van Holland. In Capelle aan den IJssel startten we SKVR Popschool met 2 bands. Cultuurcentrum Capsloc levert de samenspellokalen en podiumfaciliteiten. Het vrij tijdsaanbod bij Dans is versoberd en versimpeld, door onder andere live muzikale begeleiding bij volwassenencursussen te stoppen; dit betekende deeltijd ontslag voor de muzikale begeleiders. Verder is de niveau-indeling teruggebracht van 5 naar 3 niveaus en zijn cursussen samengevoegd, de minimum groepsgrootte werd streng gehanteerd en de maximum groepsgrootte verruimd. SKVR Dans stelde een nieuw programmaraad in, bestaande uit een kernteam dansdocenten die de actualiteit, kwaliteit en aansluiting bij de leerlijnen van het dansaanbod bewaakt. De productiegroepen Kids, Pulse en Flex zijn samengevoegd in een nieuw programma: SKVR dansmakers. Hierbij wordt artistiek onderzoek en ruimte voor danscreatie van jongeren gestimuleerd. SKVR Dans en Future in Dance startten een intensieve samenwerking om een urban dans leerlijn gericht op urban talentontwikkeling voor kinderen en jongeren vanaf 8 jaar te ontwikkelen. Met Sportsupport werkten we samen bij het project Challenge010. Jongeren van VO scholen zijn geselecteerd om via Make You Move in danscrews te trainen en nemen uiteindelijk deel aan een danscompetitie. Doel: stimuleren van een gezonde leefstijl en doorstroming van potentieel talent uit het onderwijs naar dansplekken in de wijk en stad. Tijdens vakanties en in de daluren maken verschillende dansorganisaties en individuele jonge freelance dansers en makers intensief gebruik van studioruimten bij SKVR. Samen met de gebruikers zoeken we naar manieren hoe zij hun (educatieve) danswerk kunnen delen met kinderen en jongeren die via SKVR dansen in de vrije tijd, het onderwijs of in de wijken. Op die manier zijn er regelmatig bijzondere previews van producties in wording en kunnen we binnen ons brede dansnetwerk snel schakelen. Met verschillende particuliere dansondernemers zijn mogelijkheden verkend hen bij SKVR voorzieningen te bieden voor uitbreiding van hun dansaanbod en een brede collegiale context om gezamenlijk aanbod te programmeren in de toekomst. Conform ons jaarplan 2013 had de doelgroep senioren in het verslagjaar speciale aandacht (zie verder bij Wijken). Door het wegvallen van kortingen voor volwassenen bleek een aanzienlijke groep niet in staat de volledige cursusprijs te betalen. Daardoor ontstond terugloop in bereik dat is opgevangen met inspanningen van de doelgroep zelf en extra communicatie.

22 In ons jaarplan 2013 verwachtten wij een groei binnen het VO door de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit is deels gerealiseerd; er werden wel meer workshops en lessenseries in het kader van leertijdverlenging aangevraagd. Binnen het CT VO najaar 2013 voerden we meer workshops uit dan begroot: kennismaking workshops samen met het RPhO, Conny Janssen danst en Dansateliers. Bij ons plan 2013 dachten wij dat het bereik binnen KunstID en maatwerk gelijk zou blijven. Ons bereik binnen de langlopende trajecten KunstID en Dansend leren in het PO bleek hoger uit dan verwacht omdat de groepen op de scholen groter waren dan ingeschat. De ontwikkeling van de Ateliers op school samen met KCR is uitgesteld naar voorjaar Op vraag van de gemeente werd het nieuwe danssport programma Make You Move samen met het HipHopHuis wegens succes gaandeweg 2013 uitgebreid. Conform ons jaarplan 2013 ontwikkelden we samen met SKVR Theater een nieuwe voorstelling Vertel Mij Wat, werd samen met BoekieBoekie een literaire dansworkshop Otto en Dodo ontwikkeld voor kleuters, werd de kinderdansvoorstelling de Dierenwinkel doorontwikkeld tot een SKVR Dans en SKVR Mode & Design project voor de onderbouw van het primair onderwijs. Voor ouderen in de wijken en de zorg werd in het kader van de buurtsportcoach een nieuw programma voorbereid en ontwikkeld met partners Aafje, Laurens en Humanitas. We bereidden producten voor diverse doelgroepen voor: "Het huiskamer project" speciaal voor dementerende ouderen, een lessenserie "Vitaal met dans " voor ouderen in de wijk en lessenseries dans voor ouderen met lichamelijke beperkingen in de zorgsector. In 2014 worden deze verder doorontwikkeld in nauwe samenwerking met zorg- en welzijn partners. In ons plan van 2013 namen we ons voor om dans in te zetten voor het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen. Dit realiseerden we met het project Make You Move op verzoek van Sportsupport. Make You Move is een talentprogramma in het kader van Challenge 010. Kinderen en jongeren bereikten we via de reguliere gymlessen binnen schooltijd, waarna ze wekelijks in de wijken na schooltijd samen trainden. Ook werkte SKVR Dans in het WMDC samen met SKVR Muziek in het kader van Sports & Activity Delfshaven: een speciaal wijkenprogramma voor kinderen waarin talent, taalontwikkeling, samenwerking en ontmoeting centraal staan. In 2013 sloot SKVR Dans zoveel mogelijk aan bij de vraag van amateurs vanuit het Rotterdamse en Nederlandse dansveld. Onze rol en functie wordt steeds meer faciliterend. We boden in 2013 dansers en (semi)freelancers een plek bij SKVR waar ze individueel en als groep terecht kunnen voor advies en begeleiding op allerlei gebieden; dansinhoudelijk, educatief en ondernemend. We ondersteunden op structurele basis (wekelijks) dansondernemingen in opbouw, zoals Circle en Future in Dance. We werkten intensief samen met Rotterdam Circusstad in het speciale zondagmiddag programma Rockin Sunday, waarin amateurs en professionele acrobaten en dansers elkaar ontmoeten, samen trainden en uitwisselden. In 2013 kwamen veel nieuwe samenwerkingen tot stand met partijen uit andere sectoren, met name in de projecten van de buurt sportcoaches, dit conform ons jaarplan Zo zijn we intensief gaan samenwerken met zorg en welzijn en sport instellingen. Daardoor vinden we nieuwe manieren om doelgroepen en doelstellingen te bereiken en manieren om matching van financiële middelen te realiseren. Aansluitend bij SKVR Dansmakers, werd een nieuw product ontwikkeld voor (jong)volwassen en gevorderde amateurdansers: de productie cursus Dansmakers XL. In deze intensieve korte cursus maken

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Inspiratie door de brede school Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Deelnemende scholen: CSG Calvijn Maarten Luther OSG Nieuw Zuid: Putsebocht Nova College

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Ten behoeve van een duidelijke positionering in de stad van zowel CultuurSchakel als Koorenhuis in de nieuwe structuur van cultuureducatie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR Cultuurbeleid en cultuurbeleidsplan Uren Wie doet wat Hier ben ik goed in - een overzicht hebben van het cultuurbeleid van de overheden: ministerie, gemeente etc.

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00 Notitie Herijking Muziekonderwijs Datum 27-10-2016 Afdeling Publiekszaken en Sociaal Domein Printdatum: 17-11-2016 10:09:00 Samenvatting toekomstig muziekonderwijs Gemeente Bellingwedde Gemeente kiest

Nadere informatie

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 2015 Jaarverslag Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 Het jaarverslag 2015 is in een ander jasje gestoken. In het kort komen een aantal speerpunten

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4555433 Nummer 2013-221 Vragen van het raadslid Meijer (SP) inzake Scholen in de Kunst,

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1

INHOUDSOPGAVE 1. 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1 JAARPLAN 2014 INHOUDSOPGAVE 1 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1 2. INHOUDELIJKE AMBITIES EN PROGRAMMALIJNEN

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Het credo wordt steeds meer: zorgen dat.in plaats van zorgen voor.

Het credo wordt steeds meer: zorgen dat.in plaats van zorgen voor. Jaarplan 2014 Inleiding In dit jaarplan wordt tegen de achtergrond van grote veranderingen in de zorgfinanciering een uitwerking gegeven van de plannen van Orion voor het jaar 2014. De gemeentes worden

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15bb3613, gewijzigd raadsvoorstel 15bb7281 en bijbehorende (herziene) ontwerpbesluiten 15bb4408 en 15bb7551 komen hiermee te vervallen

Raadsvoorstel 15bb3613, gewijzigd raadsvoorstel 15bb7281 en bijbehorende (herziene) ontwerpbesluiten 15bb4408 en 15bb7551 komen hiermee te vervallen 2 9 SEP. 2015 Rotterdam, 29 september 2015. TWEEDE HERZIENE RAADSVOORSTEL 15bb7750 Raadsvoorstel 15bb3613, gewijzigd raadsvoorstel 15bb7281 en bijbehorende (herziene) ontwerpbesluiten 15bb4408 en 15bb7551

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99 Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. mevr. Noe Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL datum kenmerk onderwerp 8 april 2015 15181-LB/LvI Offerte Taalcoaching 2015 Geachte mevrouw Noe, Hierbij sturen

Nadere informatie

Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie

Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie Organisatiemodellen voor kunst en cultuureducatie Uitgangspunten toekomstig organisatiemodel Aan de gemeenteraad zullen de uitgangspunten voor een toekomstig organisatiemodel voor kunst en cultuureducatie

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Voor vragen over SKVR Start! kun je contact opnemen met Sannah de Jong of Corine Nieuwschepen via het e- mailadres:

Voor vragen over SKVR Start! kun je contact opnemen met Sannah de Jong of Corine Nieuwschepen via het e- mailadres: Van maandag 15 t/m vrijdag 19 augustus 2016 vindt SKVR Start! plaats. Vijf dagen met informatie, kennis-en inspiratieworkshops georganiseerd voor en door SKVR om het nieuwe seizoen goed te beginnen. Alle

Nadere informatie

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Technolab in transitie: van 2013 naar 2016 3. Partners & Vrienden van Technolab 4. Organisatie & Bestuur 5. Communicatieplan 6. Financiën Bijlage

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID Aanleiding: Scholen in de regio hebben geen behoefte aan een verruiming van het aanbod, maar aan het inzichtelijk maken van het aanbod en de keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

Functieprofiel lid Raad van Toezicht

Functieprofiel lid Raad van Toezicht Functieprofiel lid Raad van Toezicht Deze notitie geeft u informatie over de positie en het profiel van leden van de Raden van Toezicht van Stichting EduDivers en Stichting GALE. Beide stichtingen doen

Nadere informatie

Museum De Hermitage in Amsterdam

Museum De Hermitage in Amsterdam Museum De Hermitage in Amsterdam Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Onder de naam De Hermitage voor Kinderen besteedt het museum sinds tien jaar veel aandacht aan educatie en talentontwikkeling

Nadere informatie

Projectinformatie 1,2,3 STA STIL. Groep 1-2 Project Nieuwe Media Primair Onderwijs

Projectinformatie 1,2,3 STA STIL. Groep 1-2 Project Nieuwe Media Primair Onderwijs Projectinformatie 1,2,3 STA STIL Groep 1-2 Project Nieuwe Media Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project Grote Kunst voor kleine mensen - 1,2,3 Sta stil! waaraan uw school

Nadere informatie

Projectinformatie VERBEELD JE. Leerjaar 1 Nieuwe Media Voortgezet Onderwijs

Projectinformatie VERBEELD JE. Leerjaar 1 Nieuwe Media Voortgezet Onderwijs Projectinformatie VERBEELD JE Leerjaar 1 Nieuwe Media Voortgezet Onderwijs BESTE DOCENT Graag informeren wij u over het project Verbeeld Je waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document vindt

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 Toezichtkader Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland vast langs welke lijnen de RvT

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Projectinformatie MULTI-JAM. Groep 5-6 Keuzeproject muziek Primair Onderwijs

Projectinformatie MULTI-JAM. Groep 5-6 Keuzeproject muziek Primair Onderwijs Projectinformatie MULTI-JAM Groep 5-6 Keuzeproject muziek Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project Keuzeproject muziek: Multi-jam waaraan uw school binnenkort mee doet.

Nadere informatie

1. Welke gevolgen heeft het zelfstandig ondernemerschap voor de rechtspositie van het personeel van het Kunstbedrijf?

1. Welke gevolgen heeft het zelfstandig ondernemerschap voor de rechtspositie van het personeel van het Kunstbedrijf? Schriftelijke vragen rechtspositie personeel Kunstbedrijf Arnhem In het ondernemingsplan van het Kunstbedrijf Arnhem wordt uitgegaan van een nieuwe rol voor het bedrijf, die van regisseur. Het kunstbedrijf

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Op Koers. Presentatie voor gemeente Emmen Drs. Coen van Meerten

Op Koers. Presentatie voor gemeente Emmen Drs. Coen van Meerten Op Koers Presentatie voor gemeente Emmen Drs. Coen van Meerten CQ in Emmen Enkele gegevens Aantallen leerlingen 2007 2008 AMV 304 250 Instr/vocaal 1482 1305 Dans 429 445 Theater 139 149 Beeldend 109 96

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2014-2015 Arnhem, augustus 2014 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2014-2015. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Leerlijnen Cultuureducatie SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Programma Ontwikkelproces SKVR activiteiten in verlengde leertijd Waarom leerlijnen cultuureducatie Van praktijk naar leerlijn Kinderen

Nadere informatie

Aanhangsel nr. 392403

Aanhangsel nr. 392403 Aanhangsel nr. 392403 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden,

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post» Postbus 3078» 5003 DB Tilburg tel» 013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post» Postbus 3078» 5003 DB Tilburg tel» 013 583 99 99 f contourdetwern Rappel KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2 8 JAN. 2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. mevrouw Noë Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL R03.no. datum 15 januari 2014 kenmerk 14059-RK-AD

Nadere informatie

1.1 Missie van SKVR 3 1.2 Positionering 3 1.3 De Koers in het kort deze cultuurplanperiode 3 1.4 SKVR als basisvoorziening 4

1.1 Missie van SKVR 3 1.2 Positionering 3 1.3 De Koers in het kort deze cultuurplanperiode 3 1.4 SKVR als basisvoorziening 4 2 juni 2014 1.1 Missie van SKVR 3 1.2 Positionering 3 1.3 De Koers in het kort deze cultuurplanperiode 3 1.4 SKVR als basisvoorziening 4 2.1 Talentontwikkeling 4 2.2 Vrije tijd 4 2.3 Amateurs 5 2.4 Levendige

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie