3.7 Bereik SKVR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.7 Bereik SKVR 2013 30"

Transcriptie

1 24 maart 2014

2 1.1 Missie Positionering De koers in het kort Nieuw beleid Wijkgericht werken Onderwijs Ondernemerschap Reorganisatie Herinrichting frontoffice / vrijwilligersbeleid Productinnovatie Commercieel aanbod, PR, Sponsoring en fondsenwerving Activiteiten in de regio Verzelfstandiging kcr Bijdrage aan de levendige binnenstad Verbeteren bedrijfsvoering Frictiekosten Arbeidsvoorwaarden Stroomlijning processen Implementatie administratief systeem voor zzp-ers Rationalisatie prestatiegegevens en stroomlijning proces Nieuwe all-in-one ICT oplossing Kwaliteitszorg / certificering Marketing & Communicatie SKVR Merk en Huisstijl SKVR Website Onderzoek / evaluatie producten Sociale media Klantenservice en korting Financien Raad van Toezicht Ondernemingsraad Kengetallen P&O / Huisvesting SKVR Muziek SKVR Dans SKVR Beeldende kunst, mode & Design SKVR Beeldfabriek (fotografie & Media) SKVR Theater SKVR Schrijven 28

3 3.7 Bereik SKVR Begeleiding en onderzoek Werkend leren Cultuurtraject rotterdam en online platform Bereikcijfers 2013 KCR 38

4 Het jaar 2013 is het eerste verslagjaar van de Cultuurplanperiode Daarin maakten we een start met de uitvoering van onze activiteiten binnen de nieuwe koers van SKVR, die met zo n 20% minder (subsidie)inkomsten dan voorheen wordt gerealiseerd. We werken veel samen, stemmen af, laten meer aan de markt over en ondersteunen anderen met faciliteiten en inhoudelijk advies. Ons nieuwe beleid rondom het wijkgerichte werken voeren we niet uit conform plan omdat de gemeente de aangevraagde subsidie niet volledig heeft toegekend. In plaats daarvan ontwikkelen we beleid voor wijkgericht werken in samenwerking Verre Bergen waarbij de vraag/behoefte van de wijk centraal staat en vanuit wijkpartners wordt gewerkt. SKVR constateert in 2013 een zorgwekkende terugloop van belangstelling voor het vrije tijdsaanbod, met name van volwassenen vanaf 25 jaar. De detailanalyse van die afname per discipline moet nog gemaakt worden maar er zijn wel een paar algemene factoren te benoemen. Met deze, toch onverwacht grote terugloop zijn ook de inkomsten lager dan begroot. Dit kon gelukkig grotendeels opgevangen worden door de directe kosten zo veel mogelijk terug te brengen. Gedurende het voorjaar van 2014 zullen alle inspanningen erop gericht zijn om deze grote terugloop te keren. In 2013 vond een directeurswissel plaats. Ocker van Munster verliet na ruim 4,5 jaar SKVR en werd directeur van het Landelijke Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst. Ariëtte Kasbergen, destijds adjunct-directeur, volgde hem met ingang van 1 september 2013 op. De focus ligt deze periode het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie. De toekomst laat zich momenteel moeilijk voorspellen en dan is het zaak om onszelf zo toe te rusten dat we snel kunnen reageren op veranderende omstandigheden. De tweede, afrondende fase van de reorganisatie die we vorig jaar hebben ingezet vindt nu plaats. Daarin koersen we dan ook nadrukkelijk op een slankere organisatie. We voegen onder meer functies samen om tot een managementreductie te komen. In 2013 werd hiervoor het plan ontwikkeld en aan organisatieadviseur Berenschot voorgelegd. De realisatie vindt plaats in Verder onderzoeken we in dat licht de overgang naar een andere cao. Een ander aandachtspunt is het leggen van relaties met andere sectoren, zoals de private sector. Niet alleen om nieuwe financieringsmogelijkheden te vinden, ook om ons maatschappelijke draagvlak te vergroten. Het benefietdiner dat SKVR samen Hilton Hotels organiseerde is daarvan een succesvol voorbeeld. Een derde belangrijk speerpunt is het ondernemerschap. SKVR experimenteerde in 2013 met crowdfunding en richtte Support Fons! op, een donatieprogramma voor de aankoop van muziekinstrumenten voor alle kinderen die deelnemen aan de sociale muziekprogramma s Ieder Kind een Instrument en De Wijkmuziekscholen en de kinderen die muziekles hebben met steun van het Jeugd

5 Cultuur Fonds. Ook startte SKVR in 2013 met een vrijwilligersbeleid en werken er inmiddels ruim 20 vrijwilligers bij SKVR, met name in de sfeer van gastvrijheid en catering. Ariëtte Kasbergen directeur

6 Voor u ligt het jaarverslag Het daaraan ten grondslag liggende jaarplan 2013 werd opgesteld langs de beleidslijnen die wij verwoordden in het meerjarenbeleidsplan SKVR Next, bouwen aan cultureel vermogen, inclusief de bijstelling die wij opstelden in 2013 na de definitieve toekenning van de meerjarensubsidie door de Gemeente Rotterdam. In hoofdstuk 1 van dit jaarverslag geven wij toelichting op de realisatie van onze beleidsplannen. In hoofdstuk 2 komen de diverse aspecten van onze bedrijfsvoering aan de orde. Hoofdstuk 3 is gewijd aan de afzonderlijk jaarverslagen van de SKVR kunstscholen. De SKVR kunstscholen zijn uitvoerders van de in het meerjarenbeleidsplan opgenomen strategie en koers en dienen in samenhang daarmee te worden gelezen. Hoofdstuk 4 omvat het jaarverslag van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR), dit conform afspraak met dienst Kunst & Cultuur (d.d. december 2013). SKVR is de basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst van Rotterdam die zich in samenwerking met partners in de stad inzet voor culturele vorming en talentontwikkeling van Rotterdammers. Wij richten ons in de eerste plaats op kinderen en jongeren, met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling en hun deelname als goed toegeruste burger in de Rotterdamse samenleving. SKVR is het grootste Centrum voor de Kunsten dat Nederland kent. In Rotterdam is SKVR de grootste aanbieder van kunsteducatie met een breed, rijk aanbod voor actieve kunstbeoefening in alle disciplines. SKVR onderscheidt de marktgebieden onderwijs, particuliere afnemers (vrije tijd), amateurs, instellingen en wijken. Talentonwikkeling staat centraal in alle SKVR-activiteiten; SKVR ontwikkelt zich tot een basisvoorziening voor kunsteducatie en faciliteert ook andere aanbieders; SKVR biedt kunsteducatie voor alle Rotterdammers in alle leeftijdscategorieën waarbij volwassenen een kostendekkend tarief betalen; Nieuwe inhoudelijke beleidslijnen zijn: uitbreiding van wijkgerichte activiteiten en intensivering van de lange leerlijnen voor het onderwijs; Als cultureel ondernemer voert SKVR een reorganisatie door, ontwikkelt beleid voor activiteiten die inkomsten genereren en verwerft 500K per jaar aan additionele externe middelen; Bijdrage aan een levendige (binnen)stad; Het KCR verzelfstandigt medio Conform ons jaarplan 2013 presenteerde we onze leerlijnen KunstID en Ieder Kind een Instrument online via de website van KCR (zie verder ).

7 Het geven van vorm en inhoud aan het begrip basisvoorziening is een continue proces bij SKVR en krijgt steeds meer een vertaalslag naar de praktijk. Een paar voorbeelden: SKVR Fotografie & Media ontwikkelde met het Nederlands Fotomuseum gezamenlijk educatief aanbod voor het onderwijs, we faciliteerden (zelfstandige) partners met leslokalen en instrumentarium, podium en presentatiemogelijkheden. Zie verder bij hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen. Om het aanbod voor volwassenen betaalbaar te houden voor onze klanten, hebben de SKVR Kunstscholen op inventieve wijze hun aanbod aangepast, bijvoorbeeld nieuwe lesvormen, grotere groepen, kortere cursusduur en een meer efficiëntere wijze van organiseren. Zie verder hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen. SKVR realiseert conform het jaarplan het wijkgericht werken met extern verworven middelen via Stichting Verre Bergen. Een programmamanager Wijken werd aangetrokken, die invulling geeft aan het ontwikkelen en uitvoeren van programma s in verschillende disciplines. In 2013 startten we in de wijk Hillesluis. Volgens de methodiek Cultuur nieuwe stijl van Cal-XL, een landelijk laboratorium voor kunst in de samenleving. Deze methodiek start met wijkgesprekken en een programmascan van de wijk. Daarna volgde een serie bijeenkomsten voor het opzetten van culturele programma s die vanaf 2014 in de wijk starten. SKVRmedewerkers en wijkpartners werden hierbij getraind in het werken volgens de methodiek. De maatschappelijke vraag van de wijkpartner is daarbij leidend en SKVR zorgt voor een passend antwoord vanuit kunsteducatieve expertise. Op deze manier maakten we een start met een serie duurzame samenwerkingsverbanden die in potentie opschaalbaar zijn en als uitgangspunt dienen voor initiatieven in volgende wijken. Cal-XL is ook betrokken bij het onderzoek naar het effect van de activiteiten op de ontwikkeling op wijkniveau. Voor aanvullend onderzoek naar het effect van de activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling betrekken we stagiaires via de lectoraten van de Hogescholen. In 2013 startten we - op basis van een externe vraag - ook met een nieuwe samenwerking met de Kinderfaculteit van de Pendrecht universiteit met een grootschalig buitenschools programma in de wijk Pendrecht. Dit programma is in 2013 ontwikkeld en we wordt vanaf maart 2014 uitgevoerd. Het wijkproject in Feijenoord, Feyenarts-The Next Level, is later gestart dan voorgenomen en loopt nog door tot in In plan 2013 namen we voor het lesmateriaal van het Cultuurtraject online beschikbaar te maken. Via de Cultuurtraject website van KCR realiseerden we dit. We stelden lesmateriaal en diverse projectbeschrijvingen beschikbaar. De digitale en technische mogelijkheden bouwen we in 2014 verder uit. In 2013 leverden wij - ook conform plan - een bijdrage aan het stedelijke Cultuurtraject van KCR, waarbij we samenwerkten met andere culturele partners. Vanaf 2013 registreren en tellen we het bereik van onze activiteiten in het Cultuurtraject per discipline. Het beoogde aantal deelnemers is gehaald. Het aantal docentcontacturen daalde als gevolg van afname van het aantal programma s dat SKVR in het Cultuurtraject verzorgde en de grotere groepsgrootte. Het aantal scholen dat zich bij KCR inschreef voor

8 het Cultuurtraject is verminderd. Onze indruk bij deze ontwikkeling is niet dat de interesse voor culturele activiteiten daalt, maar dat scholen meer zelfstandig sturen op de programmering van culturele activiteiten. Wij merken dit ook in het voortgezet onderwijs aan de belangstelling voor korte workshops en lessenseries. Samenwerking met andere instellingen op cultuureducatie levert daarbij meerwaarde op. Een goed voorbeeld is de exponentiële groei in de vraag naar activiteiten media en fotografie ten gevolge van de samenwerking met het Fotomuseum. Voorts was het voornemen om de leerlijnen voor Ieder Kind een Instrument (IKEI) en KunstID af te ronden en te presenteren in In januari 2013 publiceerde SKVR de leerlijnen online onder de titel SKVR Leerlijnen Cultuureducatie. De leerlijnen zijn een raamwerk van eindtermen voor groepen 1 tot en met 8 op basisscholen in alle kunstdisciplines. Ze zijn ontwikkeld door docenten en coördinatoren onderwijs, gevoed vanuit de dagelijkse praktijk op Rotterdamse scholen waarmee sinds 2006 wordt samengewerkt. Landelijk is er veel belangstelling voor deze leerlijnen. SKVR werd door verschillende instituten en organisaties gevraagd om de werkwijze te presenteren of een workshop te verzorgen. Een aantal keer werd hierbij samengewerkt met KCR. Ook de stichting leerplanontwikkeling (SLO), die van het ministerie van OCW de opdracht kreeg voor de landelijke ontwikkeling van leerlijnen voor het PO, zocht contact met SKVR en put informatie uit de SKVR leerlijnen. In Rotterdam wil SKVR voor doorontwikkeling van de leerlijnen graag samenwerken met andere culturele instellingen. Voor IKEI gebeurt dit binnen de Rotterdamse Muziekcoalitie samen met KCR. Voor andere disciplines heeft SKVR deze vraag neergelegd bij KCR. Het begrip atelier in school staat bij SKVR voor een kunstzinnige werkplaats waar kinderen vaardigheden kunnen leren en oefenen, maar ook vrij kunnen werken onder begeleiding van een kunstenaar/docent. Het atelier is een plek die uitnodigt tot creativiteit en experiment; een werkplaats waar kinderen actief bezig zijn en waar het creatieve proces belangrijker is dan het eindresultaat. In het atelier is de docent/kunstenaar coach en begeleider; een kunstenaar met een eigen fascinatie, iemand die iets van zichzelf en zijn discipline kan laten zien en dat weer kan vertalen naar educatie. In jaarplan 2013 stelden we voor de ateliers in school verder te ontwikkelen en te implementeren. In 2013 werkten we hieraan samen met KCR en ondersteuning van het Fonds voor Cultuurplarticipatie (via het KCR) en een aantal scholen en culturele instellingen. SKVR onderzoekt binnen de kenniskring van KCR hoe deze werkwijze een inbedding kan krijgen binnen het onderwijscurriculum. SKVR ziet het als een kans om haar werkwijze in Ieder Kind een Instrument en KunstID verder uit te bouwen. Om goed aan te sluiten bij Rotterdamse kinderen en jongeren en bij de vragen vanuit het onderwijs, wordt het steeds belangrijker goed te evalueren en de resultaten van leerlingen te volgen. KCR levert SKVR de evaluaties van scholen op de programma s in het Cultuurtraject. Voor de andere programma s werd in 2013 een opzet gemaakt voor het evalueren van onze activiteiten. Tot voor kort gebeurde dit twee maal per jaar middels een gesprek met de ICC of contactpersoon van een school. In de nieuwe systematiek bevragen we niet alleen directie en leerkrachten op allerlei onderwerpen, maar ook de leerlingen nemen deel aan een enquête. De resultaten van een pilot met alle KunstID scholen in het najaar 2013 worden nu verwerkt. Als de evaluatiemethode succesvol blijkt, dan zetten we deze ook in voor IKEI en onze programma s in het VO. Naast een nieuwe evaluatiemethode is er ook een pilot gedaan met het registreren van vorderingen van

9 leerlingen op een aantal KunstID scholen. Het werken met eindtermen in de leerlijnen maakt de vraag actueel hoe je vorderingen meet en beschrijft. Scholen vragen SKVR ook om resultaten te benoemen en soms zelfs uit te drukken in een cijfer. Resultaat van de pilot: meer docenten brachten meer focus aan op bepaalde doelstellingen in hun lessen en keken anders naar leerlingen. De resultaten uit deze pilot neemt SKVR mee in een vervolgtraject waarvoor we samenwerking zochten met KCR. In ons jaarplan 2013 namen we voor een groei met 4 scholen te realiseren van ons programma IKEI. Geheel volgens plan groeide met de start van het nieuwe schooljaar het aantal deelnemende scholen van 22 naar 26 scholen. Omdat er sterk bezuinigd moet worden bij de ROC s is er minder vraag naar (extra) kunst- en cultuuractiviteiten. Een grote doelgroep van jongeren in Rotterdam is dus vooral op eigen initiatief, of op initiatief van hun ouders aangewezen als het gaat om deelname aan culturele activiteiten. Helaas vindt een groot deel van deze doelgroep niet haar weg naar de vrije tijd activiteiten van SKVR. Om deze reden spannen wij ons toch in voor het MBO. Samenwerking blijkt vooral mogelijk daar waar culturele activiteiten het onderwijs versterken. Het in 2012 ontwikkelde traject Jouw Taal Zijn Taal was daarvan een voorbeeld dat tot ver in 2013 werd afgenomen. Omdat de workshops presenteren goed aan bleken te sluiten bij de leervraag in een groot aantal opleidingen werd in het najaar van 2013 Present ontwikkeld: een dagdeelprogramma voor alle studenten van verschillende opleidingen met naar keuze van de studenten een verdiepingstraject na schooltijd. De uitvoering van het programma is gestart en krijgt een vervolg in Gedurende deze cultuurplanperiode bezuinigt SKVR in totaal 12 FTE. In het najaar van 2013 startten wij een vervolgonderzoek naar de verdere afslanking van de organisatie op zowel management- als uitvoerend niveau. Hierbij is bureau Berenschot ingezet als externe adviseur. Om in te kunnen spelen op de veranderende omstandigheden vraagt SKVR van haar medewerkers een bredere inzetbaarheid, bereidheid tot groei, flexibiliteit en mobiliteit. De vaste personeelsbezetting moet krimpen en flexibiliseren, maar zich tegelijkertijd kwalitatief ontwikkelen. Deze organisatie betekent veranderingen in de organisatiestructuur, de samenstelling van het management en het takenpakket van verschillende functieprofielen. Definitieve implementatie hiervan vindt plaats in Zoals aangekondigd in het jaarplan 2013, grepen we de bezuinigingen aan om tot een efficiëntere functie in gastheerschap en conciërges te komen waarbij we taken combineren. In 2013 werd de ploeg gebouwbeheerders gereorganiseerd en onderzochten we of we voor deze functies vrijwilligers kunnen inzetten naast beroepskrachten. Naar aanleiding daarvan werd een SKVR-breed vrijwilligersbeleid ontwikkeld en een vrijwilligerscoördinator aangetrokken. Door het werven, selecteren en inzetten van de juiste vrijwilligers kan er extra service worden geboden waar SKVR, door beperkte financiële middelen, anders niet toe in staat zou zijn. Door het bieden van vrijwilligersfuncties bij SKVR vinden mensen ook

10 een zinvolle tijdsbesteding, ontwikkelen zich en ontmoeten andere mensen. Het in 2013 ontwikkelde vrijwilligersbeleid wordt in 2014 geïmplementeerd; reeds gestart met een pilot bij Facilitaire Zaken. In 2013 ontwikkelde verschillende disciplines enkele nieuwe lesvormen, enerzijds om aan de norm van kostendekkendheid te voldoen, anderzijds om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Het aangekondigde digitale platform voor amateurkunstenaars bij SKVR Beeldend, Mode & Design is in concept ontwikkeld. De implementatie is uitgesteld tot 2014 in verband met de komst van het nieuwe all-in-one systeem van Abecon. M.b.t. de voorgenomen ontwikkeling van commercieel aanbod verzorgde SKVR Schrijven en Theater in 2013 professioneel aanbod voor telefonische hulpdienst Sonoor en bood SKVR Schrijven begeleiding bij het schrijven van een doktersroman door het personeel van het Havenziekenhuis. Naast een mooi eindproduct leverde dit ook veel positieve media-aandacht op. Op verzoek van Dove werkte leerlingen van SKVR Dans mee aan clip. Commerciële ontwikkeling bij SKVR Fotografie & Media staat op de rol voor Tot slot vernieuwden de SKVR kunstscholen het onderwijsaanbod, dat nu meer eigentijds is gemaakt, beter aansluit bij de doelgroep en is afgestemd op relevante maatschappelijke thema s zoals taalachterstand en sport en beweging, dit conform plan Zie verder voor productinnovatie hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen. In 2013 namen we voor om openlijk naar buiten te treden als fondsenwervende instelling. Het jaar 2013 werd dan ook het jaar van Support Fons: het SKVR instrumentenfonds. Samen met Pony Design Club ontwikkelde we Support Fons voor de actieve de verwerving van extra middelen voor SKVR s sociale projecten. Support Fons is gericht op zowel particulieren als bedrijven en werd - in aanwezigheid van wethouder Laan - gepresenteerd tijdens het Ieder Kind een Instrument concert in juni Fons kreeg een aparte plek op de SKVR website, een eigen Facebookpagina en donatiekaarten. Ook kan er online worden gedoneerd via ideal en vragen we klanten bij betaling van een cursus om bij te dragen aan muziekinstrumenten voor kansarme kinderen. De publieke aftrap van Support Fons vond na de zomervakantie plaats en werd bekroond tijdens een Benefietavond voor Support Fons in samenwerking met het Hilton Rotterdam. Samen met de veiling en tombola tijdens de feestelijke avond bracht het diner ruim ,- op. Daar komt nog de opbrengst van de jaarlijkse Hilton-actie Small Change Big Difference bij. Support Fons heeft inmiddels 3 ambassadeurs die dit sociaal-maatschappelijk initiatief ondersteunen: prof dr. Erik Scherder, Margriet Sjoerdsma en Kevin Ferreira da Silva. Het Sponsorcontract van 5000-, met Rabobank Rotterdam Centrum voor SKVR Fanatics is dit jaar voor de derde keer verlengd, conform plan. Zie voor een overzicht van onze commerciële activiteiten In verband met bezuinigingen in de sector en ook bij collega-instelling in de regio, is er momenteel geen animo voor intensievere samenwerkingen. Wij gaven in ons plan 2013 aan om pas op de plaats te maken en de uitbreiding van activiteiten in de regio na 2013 weer op te pakken. Dit betekent echter niet dat SKVR niet op diverse plekken in de regio acteert. Daar waar we kansen zien pakken we dit op, zoals het verzoek om mee te werken aan een onderzoek van BMC aan een nieuw model voor de muziekschool in Krimpen aan den IJssel. Zie verder ook hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen.

11 Op basis van het meerjarenbeleidsplan werd de verzelfstandiging van KCR gepland per 1 april Deze datum stelden we in het loop van het jaar bij omdat bepaalde zaken nader onderzoek vergden. Inmiddels is de BTW positie van KCR duidelijk en kreeg KCR ontheffing voor een vrijwillige aansluiting bij het ABP. Beide zaken vormden voorwaarden voor de definitieve splitsing. In 2013 werkten KCR en SKVR aan de organisatorische en administratieve ontvlechting en stelden een concept verzelfstandigingsovereenkomst op waarin o.a. afspraken zijn gemaakt over de toekomstige samenwerking en tijdelijke backoffice ondersteuning door SKVR (SLA-afspraken) op het gebied van ICT en HR. Eind 2013 tekende KCR het huurcontract voor een eigen pand aan de Zomerhofstraat 88 waarna de verhuizing begin 2014 plaatsvond. Hiermee profileert KCR zich al naar buiten toe als een zelfstandige organisatie. De definitieve juridische verzelfstandiging is medio april 2014 voorzien. Zie voor het jaarverslag van KCR hoofdstuk 4. Conform plan 2013 nam SKVR actief deel aan een aantal stedelijke activiteiten, zoals 24-uur-cultuur, het kroningsfeest op het Schouwburgplein, de Museumnacht, Meimaand Fotomaand, de Boekenweek en Kinderboekenweek en het jaarlijkse Amateur Theaterfestival (ATFR). Het voorgenomen visiestuk over het vergroten van de marktwaarde rondom deze inspanningen wordt in 2014 opgeleverd. Zoals gepland heeft Codarts haar afdeling Jazz ondergebracht in het WMDC. Het pand is verbouwd en gezamenlijk wordt een nog hogere bezettingsgraad gerealiseerd. Het pand en de locatie zijn aantrekkelijker voor publiek. Conform jaarplan 2013 realiseerden we ook een plan van aanpak voor het bevorderen van een meer coherente programmering op de Wilhelminapier met de culturele partners aldaar. In de loop van 2014 wordt de Stichting Culturele Partners Wilhelminapier opgericht die toezicht houdt op de inhoudelijke programmering. De plint van Las Palmas wordt verbouwd om zo meer publiek aan te trekken en levendigheid op de Pier te bewerkstelligen. Zie verder voor activiteiten rondom de levendige binnenstad hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen. Begin 2013 troffen de gemeente en SKVR een frictiekostenregeling om de voorgenomen 12 FTE af te kunnen laten vloeien. Voor 2012 en 2013 samen ging het om een totaalbedrag van Tot en met 31 december 2013 besteedde SKVR een bedrag van aan frictiekosten voor 8,8 FTE inclusief aan kosten voor juridisch advies. Van het toegekende bedrag heeft SKVR dus nog niet besteed aan frictiekosten. Zoals besproken met de gemeente zal SKVR dit enerzijds aanwenden voor WWverplichtingen voor 3 ontslagen medewerkers en anderzijds voor de afvloeiingsregelingen die de 2 e fase van de reorganisatie met zich meebrengt. De realisatie van de 2 e fase van de reorganisatie is voorzien in voorjaar 2014.

12 SKVR streeft naar een rechtspositie die past bij de (veranderende) markt waarin ze zich bevindt en die een gezonde bedrijfsvoering mogelijk maakt. Het verzekeren van de WW is hiertoe noodzakelijk wat alleen kan door de overgang naar een andere CAO. Het veranderen van rechtspositie maakt dat SKVR een verzoek tot ontheffing van de B3-status moet indienen met als gevolg een overstap naar het Pensioenfonds voor Werk en Welzijn (PFZW). Omdat de kosten die daarmee gemoeid zijn erg hoog zijn, wil SKVR bij het ABP pensioenfonds blijven als vrijwillig toetreder. N.a.v. het verzoek dat ingediend werd, kreeg SKVR in het najaar 2013 dispensatie. Dat betekent dat de weg om in 2014 te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een meer passende rechtspositie en arbeidsvoorwaarden weer open ligt. De interne afstemming van bedrijfsprocessen is in het kader van efficiënter en effectiever werken, een punt van aandacht binnen SKVR. We namen ons in 2013 voor om te focussen op de stroomlijning van het verkoopproces en de registratie van prestatiegegevens. Middels gezamenlijke workshops startten de SKVR kunstscholen met de inrichting van het programmeringsproces (aanbod). Een belangrijk raakvlak hierin is het verkoopproces dat vanuit de programmeringsdoelstelling dient te acteren. Het inschrijfproces voor de Wijkmuziekschoolleerlingen is gelijk getrokken met het inschrijfproces van de vrije tijd producten. Zie voor de stroomlijning van de prestatiegegevens Vanwege de verzelfstandiging van KCR dienden we in 2013 de werkprocessen binnen het Cultuurtraject te stroomlijnen en af te stemmen op beide organisaties. De werkprocessen voor aanvragen en registratie van vraaggericht aanbod zijn voor alle SKVR disciplines geüniformeerd, waarbij we nu op eenduidige wijze gegevens invoeren en afrekenen. Conform plan 2013 is een nieuwe partij aangetrokken voor een ICT systeem voor de registratie en administratieve afhandeling van opdrachten van freelancers; het toenmalige systeem was gebruikersonvriendelijk en arbeidsintensief. In het eerste kwartaal van 2013 implementeerde SKVR succesvol dit nieuwe contracterings- en uitbetalingssysteem, de External Staffing Desk van leverancier OneStopSourcing (OSS). Uit de evaluatie bleek dat de gebruikers tevreden zijn. Het proces verloopt nu soepel en de interne werklast is verminderd. BDO onderzocht eind 2012 de procesgang rondom bereikcijfers en formuleerde vervolgens een reeks verbeterpunten. De procesmanager stelde een procesbeschrijving op en verwerkte hierin de aanbevelingen van de accountant. SKVR registreert nu bereik op een consistente wijze in een uniform Excel model. Dit is een voorlopige oplossing, want met de implementatie van de all-in-one ICT oplossing in 2014 zal de registratie van prestatiegegevens een verdere verbeterslag ondergaan. Later dan gepland rondde SKVR in oktober 2013 de onderzoeksfase af naar een nieuwintegraal ICT systeem en werd de opdracht gegund aan leverancier Abecon. De RvT en de OR zijn nauw betrokken

13 geweest bij dit proces. We trokken een externe (ervarings)deskundige aan die SKVR begeleidde bij de onderhandelingen en hij blijft ons adviseren bij de implementatie in November 2013 startten we met een kick-off voor alle medewerkers, richtten we de projectgroepen in en is de implementatie voorbereid, die in januari 2014 aanving. De integrale automatisering van de (primaire) bedrijfsprocessen maakt een flexibele, maar efficiënte en lichtere organisatie mogelijk waardoor reductie in vaste formatie kan plaatsvinden cf. de doelstellingen van het SKVR Cultuurplan SKVR is gecertificeerd volgens het kwaliteitskeurmerk van Kunstconnectie. Die certificering diende in 2013 hernieuwd te worden. Een plan van aanpak is in 2013 opgesteld. De audit door Hobéon staat echter pas gepland in juli 2014 nadat het project enige vertraging opliep door de directeurswissel. Er is een interne werkgroep geformeerd die de audit voorbereidt middels een zelfevaluatie van de Kunstconnectie. Deze cultuurplanperiode willen wij onze rol, functie en activiteiten beter zichtbaar maken voor (potentiele) klanten en stakeholders en SKVR als merk positioneren. Eind 2012 stelden we daartoe met behulp van Pony Design Club een merkstrategie op waarvan de implementatie voor 2013 gepland was. Alle activiteiten van de zeven SKVR disciplines zijn sinds begin 2013 gekoppeld aan het merk SKVR. De disciplines verbeelden we visueel door zeven verschillende doodles, abstracte vormen met een vaste steunkleur. De frisse vormgeving van de nieuwe huisstijl geeft het enthousiasme van de deelnemers aan onze activiteiten weer. Ook ontwikkelden we een eigen SKVR lettertype om de herkenbaarheid van het merk te versterken. Voor de communicatie naar scholen ontwikkelden we een onderwijs variant. De nieuwe huisstijl introduceerden we groots tijden de wervingscampagnes voor de najaarscursussen in juni 2013: ingezet werden o.a. een tram in huisstijloutfit, posters in de stad, advertenties, reclamespotjes via digitale abri s op Metrostation Beurs, Rotterdam Centraalstation en in alle RET Stadsbussen. Ook de website en correspondentie-set kregen een nieuwe look. Eind 2013 startten we met aanpassen van de het interieur en exterieur van de centrumlocatie van SKVR aan de huisstijl. Volgend jaar volgen de andere locaties. Resultaat van de nieuwe huisstijl is dat SKVR meer zichtbaar is dan voorheen. We ontvingen veel positieve reacties van klanten, collega s en zakelijke contacten. Op verzoek van de klanten van SKVR optimaliseerden we de website verder door de zoekfunctie voor het vinden van een geschikte cursus voor de klant te vereenvoudigen. Zoals aangegeven in ons jaarplan 2013 realiseerden we een digitale Wall of Fame die voorziet in de behoefte van de klant om een digitaal podium voor het werk dat zij tijdens de cursus maakten. Ook is het aanvragen van kortingen met de Rotterdampas en CJP vergemakkelijkt. In 2013 vonden twee geplande klanttevredenheidsonderzoeken plaats. Daaruit bleek een zeer hoge klanttevredenheid met een hoge aanbevelingsintentie. Aandachtspunten zijn het verbeteren van de

14 telefonische bereikbaarheid, de informatievoorziening, voorzieningen op de locaties en het welkomstgevoel. Opvallend is dat prijs steeds vaker als reden genoemd wordt om geen cursus meer te doen. Naast het reguliere klanttevredenheidsonderzoek in de vrije tijd, startten we eind 2013 ook een evaluatietraject voor het onderwijs. We bevragen zowel leerlingen, leerkrachten en contactpersonen als SKVR docenten, zodat een volledig beeld ontstaat van de geboden kwaliteit en verbeterpunten van de onderwijsproducten van SKVR. Begin 2014 zijn hiervan de eerste resultaten beschikbaar. SKVR is actief op Twitter en heeft daar inmiddels 286 volgers. Op Facebook heeft SKVR 2777 vrienden. Support Fons heeft op Facebook inmiddels 185 vrienden. SKVR Jazzschool (nieuw in 2013) heeft op Facebook 107 vrienden. In ons jaarplan 2013 is een plan opgenomen om klanten zowel telefonisch, maar ook per mail, sneller en adequater te helpen. In 2013 volgde de gehele afdeling Klantenservice een intensieve klantgerichtheidstraining. Daarin stond de omgang met klanten aan de telefoon en aan de balie centraal. Resultaat is dat medewerkers nu met meer zelfvertrouwen en op een uniforme wijze contacten met klanten onderhouden. Afgelopen jaar kregen klanten de mogelijkheid om direct op de website van SKVR hun reactie op een cursus achter te laten. Klantenservice beantwoordt deze reacties, om zo klanten snel en adequaat van dienst te zijn. De telefonische bereikbaarheid van SKVR blijft een punt van zorg. Oplossingen worden gezocht in aanpassing van het telefonisch antwoordapparaat en betere afspraken met afdelingen over de bereikbaarheid en vervanging. De samenwerking met het Jeugdcultuurfonds (JCF) is in 2013 aangescherpt en uitgebreid. In 2013 waren ongeveer de helft van de door JCF goedgekeurde aanvragen voor SKVR. Jeugdcultuurfonds Capelle gaat begin 2014 ook van start. SKVR hoopt ook met dit JCF een mooie samenwerking op te zetten. Vanaf 1 februari 2014 is er één Europese betaalmarkt. De Europese betaalmarkt Single Euro Payments Area (SEPA) is een initiatief van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. Betalingen in euro s in en tussen de 31 aangesloten landen worden gestandaardiseerd. Bij betalingsverkeer vervalt onder andere het huidige bankrekeningnummer en wordt vervangen door IBAN. In 2013 voerde SKVR aanpassingen door in het financieel pakket, de cursistenadministratie, de OSS applicatie voor de inhuur van freelancers en de salarisadministratie. Hiermee is SKVR nu volledig SEPA proof. De Raad van Toezicht (RvT) van SKVR vergaderde in 2013 zes keer. In 2012 startte de RvT een aanbestedingstraject voor een nieuwe accountant. Doel was om een kritisch en proactief team aan te trekken met kennis van de culturele sector. Begin 2013 sloten SKVR en BDO na een selectieproces een hernieuwd contract. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de voorwaarden, waaronder een aanscherping van de controlecyclus op proces en planning. Dhr. Rapmund is als RvT lid aangewezen als contactpersoon in de relatie met de accountant ter ondersteuning van SKVR en de directeur. De financiële huishouding

15 van SKVR komt steeds meer op orde. Er is regelmatig contact met de accountant over de financiële bedrijfsvoering van SKVR. Dit naar tevredenheid van de RvT. Belangrijke ontwikkeling in 2013 was de benoeming van een nieuwe directeur SKVR. Conform de statuten van SKVR benoemt de RvT de directeur. Een afvaardiging van de RvT sprak met de leden van de OR en het MT van de SKVR over de opvolging van dhr. Ocker van Munster. Er is verkend of er draagvlak was voor een intern te volgen benoemingsprocedure en voor de beoogde kandidaat. Er bleek voldoende draagvlak voor een interne procedure. Onder begeleiding van een externe onafhankelijke HR-adviseur (werving & selectie) voerden zowel de OR als het MT een sollicitatiegesprek met de beoogde kandidaat, waarna zij positief adviseerden naar de RvT. Met de adviezen van de OR en MT en het gevoerde sollicitatiegesprek, benoemde de RvT mw. Ariëtte Kasbergen per 1 september 2013 tot nieuwe directeur van SKVR. De RvT sprak af om met de nieuwe directeur vanaf half januari 2014 gezamenlijk de koers van SKVR op de lange termijn te bespreken. Formeel stelt de RvT de meerjarenplannen vast, maar de RvT ziet zeker een rol voor zichzelf weggelegd in het verkennen van de koers in filosofisch opzicht, hierbij reflecterend op de rol en functie van SKVR in de context van de maatschappelijke tendensen die zich voordoen. Een eveneens belangrijk bespreekonderwerp in 2013 was de verzelfstandiging van KCR. De RvT adviseerde om de taakscheiding van de beide organisaties goed af te bakenen en stelde dat de verzelfstandiging niet ten koste mag gaan van SKVR. De RvT besprak de risico s van de verzelfstandiging van KCR voor de business van SKVR, maar beseft dat de gemeente marktwerking in de sector wil bevorderen. De RvT adviseerde om een overdrachtsdocument op te stellen om de verzelfstandiging te formaliseren. Na ondertekening gaan de gepaard gaande rechten en plichten over naar KCR. In oktober belegde de directeur een extra RvT vergadering specifiek over de voorgenomen implementatie van een all-in-one ICT systeem (van leverancier Abecon) bij SKVR. Volgens de SKVR statuten dient de RvT goedkeuring te verlenen voor verplichtingen die niet eerder in de begroting zijn voorzien. De projectleider was in deze vergadering aanwezig om inhoudelijke toelichting te geven en vragen van de raad te kunnen beantwoorden. De RvT adviseerde over een steviger positie van de projectleider en om een zorgvuldige implementatie op de werkvloer en aandacht voor verandering bij medewerkers. Voorts keurde de RvT de gevraagde reservering goed en besloot een extra bedrag te reserveren voor onvoorziene kosten. Na positief advies van de OR over het voorgenomen besluit sloot SKVR het contract met de leverancier en startte in december implementatie van het integrale ICT systeem. De RvT besprak de plannen m.b.t. de tweede fase van de reorganisatie. De RvT constateert dat de reorganisatie een afslanking is, maar ook een cultuurverandering betekent: het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij medewerkers en daarmee bij de organisatie als geheel. De RvT adviseerde om dit te bewerkstelligen binnen de kaders van het O&F plan (organisatie en formatie). De RvT heeft in 2013 tweemaal met de OR vergaderd. Zij spraken met elkaar over de continuïteit van SKVR, de positie op de veranderende markt en de activiteiten in de komende jaren. De RvT is te spreken over de betrokkenheid van de OR. Ook kwamen de RvT en OR extra met elkaar in overleg in verband met de benoeming van de nieuwe directeur.

16 In het afgelopen jaar ontstond conform het rooster van aftreden een vacature in de RvT. De RvT wenst haar profiel uit te breiden met kennis uit het bedrijfsleven, commercieel acteren, fondsenwerving en kennis van de stad. Er zijn meerdere kandidaten de revue gepasseerd, maar er is tot op heden nog geen beschikbare kandidaat gevonden. In 2014 gaat de RvT verder met de werving van een nieuw lid. Samenstelling RvT per december Mevrouw K. Schrederhof, voorzitter: Algemeen bestuurlijk georiënteerd 2. De heer R. Rapmund: Bestuurlijk, financieel georiënteerd 3. De heer G.P. van der Beek (op voordracht OR): Juridisch georiënteerd 4. Mevrouw G.Y.M. Heuvel: Maatschappelijk georiënteerd 5. Mevrouw M. van der Plas (op voordracht OR): Onderwijs georiënteerd 6. Vacature: commercieel georiënteerd De leden van de RvT van SKVR participeren onbezoldigd in de raad en acteert volgens de principes van de Governance Cultural Code. De OR was nauw betrokken in het benoemingsproces van de nieuwe directeur (zomer 2013). De OR leden werden begeleid door een externe adviseur bij het voeren van het sollicitatiegesprek met de kandidaat en het formuleren van het advies aan de RvT. De OR sprak haar tevredenheid uit over de zorgvuldigheid van dit proces. Met de komst van de nieuwe directeur is in overleg met de Ondernemingsraad (OR) de overlegstructuur per september 2013 gewijzigd. Tenminste vier keer per jaar vindt er een formeel overleg plaats tussen de directeur en de OR leden (de OR overlegvergaderingen). Tussentijds voeren zij agendaoverleg en wisselen daarnaast de meest urgente relevante en lopende topics uit. Tussentijds zijn op verzoek van de OR momenten voor informeel overleg ingepland. In 2013 spraken de directeur en de OR over de verzelfstandiging van KCR. In februari legde de directeur het voorgenomen besluit tot de verzelfstandiging van KCR voor advies voor aan de OR. De OR adviseerde positief waarbij ze enkele nadrukken legde en voorwaarden stelde. In haar advies uitte de OR haar zorgen over het gewijzigde profiel van SKVR met de verzelfstandiging van KCR. Met het afstoten van de platformfunctie vervalt een belangrijke functie. SKVR dient zich als aanbieder op de markt te profileren en de blik naar buiten te richten, dat vergt een cultuuromslag waar bewust aandacht aan moet worden geschonken. De OR pleitte hiervoor bij de directie. Tot slot adviseerde de OR dat het personeel van KCR niet over kan gaan naar de nieuwe stichting zolang er geen uitsluitsel is over de arbeidsvoorwaarden in het licht van de pensioenkwestie (verzoek om ontheffing van de overstapkosten naar ABP). De OR en directie bleven hierover in overleg. Een belangrijk gespreksonderwerp in 2013 was het voortraject van de implementatie van het all-in-one ICT systeem. De OR adviseerde positief op de implementatie. De OR liet weten zich bewust te zijn van de noodzaak van een dergelijk systeem. De functionaliteiten die het biedt zijn een grote stap voorwaarts in het verbeteren van de dienstverlening van SKVR, zoals eenduidige registreren en rapporteren van managementinformatie en het benaderen van (potentiele) markt, aldus de OR in haar advies. De OR vroeg

17 de directeur wel om extra aandacht voor de implicaties ervan op alle afdelingen en de cultuurverandering die de implementatie van het systeem van medewerkers vraagt. December 2013 legde de directeur een adviesaanvraag voor bij de OR over de invoering van een vrijwilligersbeleid. Een van de aanleidingen voor de invoering van een vrijwilligersbeleid was het stoppen van de gemeentelijke WIW-subsidie waarmee SKVR medewerkers van het RO-bedrijf inzette voor veel conciërge taken. Vrijwilligers bij SKVR worden additioneel ingezet en zij verrichten vooral werkzaamheden om de gastvrijheid bij SKVR te versterken. Begin 2014 verwacht de directeur reactie van de OR op de adviesaanvraag. In 2013 volgde de OR enkele trainingen om hun functioneren als OR te versterken. In de zomer stelde zij een jaarverslag over 2012 op. Dit verslag is ter inzage voor medewerkers op het intranet gepubliceerd. In maart 2014 vinden de landelijke OR verkiezingen plaats. Tijdens de centrale personeelsbijeenkomst in december informeerde de OR de medewerkers hierover. Samenstelling OR per december Carin Mulder, voorzitter OR (Coördinator planning Onderwijs) 2. Leo Timmer, vicevoorzitter OR (medewerker Facilitaire Zaken) 3. Chantal Prins, secretaris OR (medewerker P&O, i.v.m. projectsecretarisschap bij de reorganisatie van SKVR is zij per januari 2014 gestopt als OR secretaris) 4. Caroline Kuijpers (projectcoördinator SKVR Muziek) 5. Dave Vanderheijden, i.v.m. gedwongen ontslag gestopt per april 2013 (projectcoördinator Team Onderwijs, innovatie en Productontwikkeling) 6. Alida Busi, secretaris OR per 1 januari 2014 (medewerker planning Onderwijs) 7. Indira Mendonça (medewerker Klantenservice) 8. Gaby Jongenelen (medewerker Marketing-Communicatie) FTE in dienst SKVR 107,46 FTE inhuur WGI 22,42 FTE ID banen 0 FTE WIW + WSW 3 132,88 aantal medewerkers SKVR 173 aantal medewerkers WGI 29

18 aantal medewerkers ID banen 0 aantal medewerkers WIW + WSW 3 totaal headcount 205 Gemiddelde salarissom* Vast SKVR * bruto salaris + VT + (R)EJU aantal vrouwen 89 aantal mannen 84 aantal voltijders vrouw 7 man 20 aantal deeltijders vrouw 82 man 64 Leeftijd personeel SKVR jaar jaar jaar jaar jaar 68 Leeftijd personeel WGI jaar jaar jaar jaar jaar 0 Vrijwilligers Stagiaires/leerwerkplaatsen 21 Ziekteverzuim Vrouw 3,4 Man 2,9 Kort 0,76 Middellang 0,71 Lang 1,72 Totaal 3,2 Percentage opleidingskosten van totale personeelslasten 1 Gemiddelde diensttijd in jaren SKVR excl. WGI 20,8

19 WGI 2,6 Locatie Eigendom/huur M2 per 31/ M2 per 31/ Rotterdam Huur Building Hennekijnstraat Eigendom Dalweg Eigendom Ringdijk Eigendom Las Palmas Huur WMDC Eigendom Romeynshof Huur Op basis van de meerjarenstrategie van SKVR en de kaders van het jaarplan 2013 bieden de SKVR disciplines een breed aanbod aan kunsteducatie in tal van lesvormen. Hieronder per discipline een kort verslag van de activiteiten in 2013 in het licht van het jaarplan Het onderzoek naar andere les- en ondernemingsvormen door de Muziekschool is voorlopig opgeschort omdat de gepaard gaande risico s te groot waren. Met de uitvoering van de 2 e fase van de reorganisatie half 2014 wordt als opdracht meegegeven aan de nieuwe manager Muziek om de mogelijkheden verder te onderzoeken, mede op basis van ontwikkelingen in het land. In 2013 is de inrichting van de Pop en Jazzschool gewijzigd. Er is nu 1 inhoudelijke en 1 organisatorische coördinator. Hiermee realiseren we een efficiëntere indeling van de lessen en bands. Muziekschool-breed zijn alle vakgroep coördinatietaken opnieuw verdeeld. Beleid t.a.v. (deeltijd)ontslag bij lege uren is in 2013 doorgezet. De Talentklas en talentenpool zijn in 2013 gecontinueerd. Talentzone werkte dit jaar mee aan een multidisciplinaire productie met SKVR Dans en Theater in podium Bird. Met het Hellendaal instituut is een samenwerking aangegaan met als doel het vroegtijdig spotten van talenten in de Ieder Kind een Instrument klassen. Conform plan publiceerde SKVR Muziek op de website een herziene studiegids op waarin per instrument en subdiscipline verwoord is wat de eindtermen per lesperiode zijn. Vanuit jazz faciliteert SKVR Muziek partners: Margriet Sjoerdsma in een samenwerkingsconstructie voor het verzorgen van Jazz koor lessen en FraFraSound en Escola Portátil de música Holanda voor het verzorgen van aanbod in wereldmuziek. SKVR faciliteert deze initiatieven met leslokalen en

20 instrumentarium, podium- en presentatie mogelijkheden, communicatie en PR. Inschrijven verloopt via het SKVR webportaal waarbij de klant direct wordt doorverwezen naar de samenwerkingspartner. Conform plan 2013 is het aantal basiscursussen Muziek (in grote groepen) uitgebreid en gestegen van 21 naar 30. Het kostendekkend aanbieden van cursussen voor volwassenen in een nieuw lesformat is binnen de Popschool en Jazzschool gecontinueerd. We ervaren een lichte daling in het aantal cursisten voor de Popschool. Zorgelijk lijkt de in 2013 verder toegenomen daling van belangstelling bij Basgitaar en Bandcoaching. Om dit te keren is nieuw cursusaanbod ontwikkeld, waarvan de resultaten nog niet bekend zijn. De kindercursussen voor de allerjongsten blijven stijgen. Per september 2013 groeide de omvang van het project Ieder Kind Een Instrument van 22 naar 26 scholen, dit conform jaarplan Bereik en DCU s groeien hiermee eveneens. Er vonden 4 IKEIconcerten plaats in samenwerking met RPhO en De Doelen. Met het Hellendaal instituut realiseerden we in het kader van het samenwerkingsproject van De Muziekcoalitie de start van het doorstromingstraject voor talenten vanuit Ieder Kind een Instrument onder de naam Continu (met steun van het Fonds Cultuurparticipatie). In het kader van de samenwerking met het RPHO m.b.t. fondsenwerving is een aantal vrienden van het RPHO ook supporter van Fons geworden. Per september 2013 brachten wij de leerlingenadministratie van de negen Wijkmuziekscholen onder in de backoffice van SKVR. De leerlingenaantallen van de Brassband school daalden licht in We onderzoeken nu de oorzaak om actie hierop te nemen. Door het wegvallen van de consulent amateurkunst vanwege bezuinigingen en het alleen 100% kostendekkend aanbieden van activiteiten voor volwassenen, waren de activiteiten voor deze doelgroep minimaal in In 2013 gingen we nieuwe samenwerkingen aan met Lantaren/Venster, Jazz International, De Machinist en Capslock. Jaarlessen Pop- en Jazzschool bieden we kostendekkend aan voor volwassenen (zie ook bij vrije tijd). Presentaties brachten we terug van 3 naar 2 keer per jaar. De workshopweek pop is doorgetrokken naar de jazzschool en toegankelijk voor alle cursisten. De vakgroepen herzagen de studiegids en vernieuwden deze naar de maatstaven van In 2013 boden we commercieel maatwerk in de vorm van workshops popkoor, zang. Voor de eindpresentatie Popschool werkten we samen met De Unie. De Jazzschool hield haar eindpresentatie in Lantaren/Venster. Tijdens 24-uur-cultuur werkten de Popschool en wereldmuziek mee met workshops en presentaties in Delfshaven. Met de Machinist startten we een samenwerking waarin

21 singer-songwriters van SKVR een educatief podium in de Machinist krijgen. Tot slot boden we medewerking bij het Kroningsfeest op het Schouwburgplein. In 2013 verzorgde de Muziekschool Westland in opdracht van SKVR de lessen voor de leerlingen uit Hoek van Holland. In Capelle aan den IJssel startten we SKVR Popschool met 2 bands. Cultuurcentrum Capsloc levert de samenspellokalen en podiumfaciliteiten. Het vrij tijdsaanbod bij Dans is versoberd en versimpeld, door onder andere live muzikale begeleiding bij volwassenencursussen te stoppen; dit betekende deeltijd ontslag voor de muzikale begeleiders. Verder is de niveau-indeling teruggebracht van 5 naar 3 niveaus en zijn cursussen samengevoegd, de minimum groepsgrootte werd streng gehanteerd en de maximum groepsgrootte verruimd. SKVR Dans stelde een nieuw programmaraad in, bestaande uit een kernteam dansdocenten die de actualiteit, kwaliteit en aansluiting bij de leerlijnen van het dansaanbod bewaakt. De productiegroepen Kids, Pulse en Flex zijn samengevoegd in een nieuw programma: SKVR dansmakers. Hierbij wordt artistiek onderzoek en ruimte voor danscreatie van jongeren gestimuleerd. SKVR Dans en Future in Dance startten een intensieve samenwerking om een urban dans leerlijn gericht op urban talentontwikkeling voor kinderen en jongeren vanaf 8 jaar te ontwikkelen. Met Sportsupport werkten we samen bij het project Challenge010. Jongeren van VO scholen zijn geselecteerd om via Make You Move in danscrews te trainen en nemen uiteindelijk deel aan een danscompetitie. Doel: stimuleren van een gezonde leefstijl en doorstroming van potentieel talent uit het onderwijs naar dansplekken in de wijk en stad. Tijdens vakanties en in de daluren maken verschillende dansorganisaties en individuele jonge freelance dansers en makers intensief gebruik van studioruimten bij SKVR. Samen met de gebruikers zoeken we naar manieren hoe zij hun (educatieve) danswerk kunnen delen met kinderen en jongeren die via SKVR dansen in de vrije tijd, het onderwijs of in de wijken. Op die manier zijn er regelmatig bijzondere previews van producties in wording en kunnen we binnen ons brede dansnetwerk snel schakelen. Met verschillende particuliere dansondernemers zijn mogelijkheden verkend hen bij SKVR voorzieningen te bieden voor uitbreiding van hun dansaanbod en een brede collegiale context om gezamenlijk aanbod te programmeren in de toekomst. Conform ons jaarplan 2013 had de doelgroep senioren in het verslagjaar speciale aandacht (zie verder bij Wijken). Door het wegvallen van kortingen voor volwassenen bleek een aanzienlijke groep niet in staat de volledige cursusprijs te betalen. Daardoor ontstond terugloop in bereik dat is opgevangen met inspanningen van de doelgroep zelf en extra communicatie.

22 In ons jaarplan 2013 verwachtten wij een groei binnen het VO door de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit is deels gerealiseerd; er werden wel meer workshops en lessenseries in het kader van leertijdverlenging aangevraagd. Binnen het CT VO najaar 2013 voerden we meer workshops uit dan begroot: kennismaking workshops samen met het RPhO, Conny Janssen danst en Dansateliers. Bij ons plan 2013 dachten wij dat het bereik binnen KunstID en maatwerk gelijk zou blijven. Ons bereik binnen de langlopende trajecten KunstID en Dansend leren in het PO bleek hoger uit dan verwacht omdat de groepen op de scholen groter waren dan ingeschat. De ontwikkeling van de Ateliers op school samen met KCR is uitgesteld naar voorjaar Op vraag van de gemeente werd het nieuwe danssport programma Make You Move samen met het HipHopHuis wegens succes gaandeweg 2013 uitgebreid. Conform ons jaarplan 2013 ontwikkelden we samen met SKVR Theater een nieuwe voorstelling Vertel Mij Wat, werd samen met BoekieBoekie een literaire dansworkshop Otto en Dodo ontwikkeld voor kleuters, werd de kinderdansvoorstelling de Dierenwinkel doorontwikkeld tot een SKVR Dans en SKVR Mode & Design project voor de onderbouw van het primair onderwijs. Voor ouderen in de wijken en de zorg werd in het kader van de buurtsportcoach een nieuw programma voorbereid en ontwikkeld met partners Aafje, Laurens en Humanitas. We bereidden producten voor diverse doelgroepen voor: "Het huiskamer project" speciaal voor dementerende ouderen, een lessenserie "Vitaal met dans " voor ouderen in de wijk en lessenseries dans voor ouderen met lichamelijke beperkingen in de zorgsector. In 2014 worden deze verder doorontwikkeld in nauwe samenwerking met zorg- en welzijn partners. In ons plan van 2013 namen we ons voor om dans in te zetten voor het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen. Dit realiseerden we met het project Make You Move op verzoek van Sportsupport. Make You Move is een talentprogramma in het kader van Challenge 010. Kinderen en jongeren bereikten we via de reguliere gymlessen binnen schooltijd, waarna ze wekelijks in de wijken na schooltijd samen trainden. Ook werkte SKVR Dans in het WMDC samen met SKVR Muziek in het kader van Sports & Activity Delfshaven: een speciaal wijkenprogramma voor kinderen waarin talent, taalontwikkeling, samenwerking en ontmoeting centraal staan. In 2013 sloot SKVR Dans zoveel mogelijk aan bij de vraag van amateurs vanuit het Rotterdamse en Nederlandse dansveld. Onze rol en functie wordt steeds meer faciliterend. We boden in 2013 dansers en (semi)freelancers een plek bij SKVR waar ze individueel en als groep terecht kunnen voor advies en begeleiding op allerlei gebieden; dansinhoudelijk, educatief en ondernemend. We ondersteunden op structurele basis (wekelijks) dansondernemingen in opbouw, zoals Circle en Future in Dance. We werkten intensief samen met Rotterdam Circusstad in het speciale zondagmiddag programma Rockin Sunday, waarin amateurs en professionele acrobaten en dansers elkaar ontmoeten, samen trainden en uitwisselden. In 2013 kwamen veel nieuwe samenwerkingen tot stand met partijen uit andere sectoren, met name in de projecten van de buurt sportcoaches, dit conform ons jaarplan Zo zijn we intensief gaan samenwerken met zorg en welzijn en sport instellingen. Daardoor vinden we nieuwe manieren om doelgroepen en doelstellingen te bereiken en manieren om matching van financiële middelen te realiseren. Aansluitend bij SKVR Dansmakers, werd een nieuw product ontwikkeld voor (jong)volwassen en gevorderde amateurdansers: de productie cursus Dansmakers XL. In deze intensieve korte cursus maken

INHOUDSOPGAVE 1. 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1

INHOUDSOPGAVE 1. 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1 JAARPLAN 2014 INHOUDSOPGAVE 1 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1 2. INHOUDELIJKE AMBITIES EN PROGRAMMALIJNEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 JA ARVERSLAG 2011 INhOuDSOpGAVE 1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 2 CuLTuuREDuCATIE BINNENSChOOLS 7 2.1 CultuureduCatie voor kinderen en jongeren in het onderwijs 7 2.2 skvr producten binnenschools

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE DEEL I VOORWOORD 3 INLEIDING 4 ACTIVITEITEN 4 Kunsteducatie 4 Podiumkunsten 6 Popbeleid 7 Cool voor School 8 Projecten 9 Samenwerking 10 Café Cool: horeca en ontvangst 10

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur

Jaarverslag. Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur Jaarverslag 2011 Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur 2012 Een uitgave van: Stichting De Kubus, Centrum voor Kunst & Cultuur Agorabaan 3 Postbus 354 8200 AJ Lelystad T 0320 22 15 24 F 0320 23

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 1 AANPASSEN! Drie termen geven sinds 2011 aan welke competenties in de transitie van CKE belangrijk zijn. Na Ondernemen en Samenwerken nu de focus op Aanpassen. Aanpassen is

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2013-2014 Artiance, Centrum voor de Kunsten

Inhoudelijk jaarverslag 2013-2014 Artiance, Centrum voor de Kunsten Inhoudelijk jaarverslag 2013-2014 Artiance, Centrum voor de Kunsten Muziek Dans Theater Musical Beeldend Media & Design Onderwijs Bureau Cultuur Primair Canadaplein 3 1811 KE Alkmaar (072) 540 4335 info@artiance.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011

Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011 Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE 6 1.1 Albeda algemeen 6 1.1.2 Structuur: juridisch en organisatorisch 8 1.2 College van bestuur 10 1.3 Raad van

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. P3transfer

Jaarverslag 2011. P3transfer Jaarverslag 2011 P3transfer 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de directeur pag. 5 2. Directieverslag pag. 6 t/m 12 De strategie van P3transfer Het primair proces 3. Kwaliteit pag. 14 t/m 23 Verslag niet

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland Jaarverslag 2012 ROC Midden nederland roc midden nederland Jaarverslag 2012 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht Dienst Marketing &

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2014

BESTUURSVERSLAG 2014 BESTUURSVERSLAG 2014 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Samenvatting 7 3. Algemene gegevens 9 3.1 Statutaire naam en juridische structuur 9 3.2

Nadere informatie