INHOUDSOPGAVE MISSIE EN KOERS SKVR Missie van SKVR Positionering 1.3. De koers in het kort SKVR als basisvoorziening 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE 1. 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1"

Transcriptie

1 JAARPLAN 2014 INHOUDSOPGAVE 1 1. MISSIE EN KOERS SKVR Missie van SKVR Positionering 1.3. De koers in het kort SKVR als basisvoorziening 1 2. INHOUDELIJKE AMBITIES EN PROGRAMMALIJNEN Talentontwikkeling Vrije tijd Amateurs Deskundigheidsbevordering Levendige (binnen)stad Ondernemerschap Programma Onderwijs Programma Wijken en participatie 4 3. SKVR KUNSTSCHOLEN 3 4. BEDRIJFSVOERING EN MARKETING SKVR als basisvoorziening Personeel en arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden Vrijwilligersorganisatie Binden en boeien freelancers Automatisering en stroomlijning processen Verbetering automatisering en procesmanagement Kwaliteit en klanten Klantenservice Huisvesting en onderhoud Kwaliteitszorg Financiën Bereikcijfers SEPA Marketing, communicatie en onderzoek Sterk merk SKVR PR en sponsoring Onderzoek 9 5. PRESTATIECIJFERS BEGROTING

2 INLEIDING De inhoudelijke ambities voor 2014 zijn conform het Cultuurplan met inachtneming van de bijstelling. Deze bijstelling betrof onder andere een budgetreductie op het voorgenomen nieuwe beleid m.b.t. het wijkgericht werken. Consequentie hiervan is dat de uitvoering minder snel zal gaan en minder omvang zal hebben. Andere wijzigingen betroffen verder o.a. het schrappen van de grote productie van Young Stage, het laten vervallen van de Summerschool, afstoten van een kleinere locatie en een extra bezuiniging op overhead. De begroting 2014 is gebaseerd op een subsidiebehoefte van 8.2 mln. Dit is conform de aflopende meerjarenbegroting zoals ingediend bij het Cultuurplan Onze begroting 2014 presenteren wij nu sluitend, maar de afloop en het effect van de voorgenomen afvloeiingen van 7 FTE in het najaar 2013 op de begroting zijn nog onbekend. Ons bereik neemt in 2014 met deelnemers af ten opzichte van het cultuurplan dat uitging van deelnemers. Deze afname zit in de extra bezuinigingen door bovengenoemde bijstelling op de reeds voorgenomen bezuiniging van 1,5 mln. cf. Cultuurplan Talentontwikkeling staat centraal in alle SKVR-activiteiten en SKVR heeft zich doorontwikkeld tot een basisvoorziening die kunsteducatie aanbiedt voor alle Rotterdammers. Hoewel volwassenen geen gesubsidieerd aanbod meer mogen genieten, biedt SKVR deze Cultuurplanperiode wel activiteiten aan, die weliswaar in prijs gestegen zijn om aan de norm van kostendekkendheid te komen maar door intelligente programmering zo betaalbaar mogelijk blijven. De uitvoering van nieuwe beleidsrichtingen Uitbreiding wijkgerichte activiteiten en Intensivering lange leerlijnen in het onderwijs wordt in 2014 voortgezet en verder uitgebreid. 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1.1 Missie van SKVR SKVR is de basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst van Rotterdam die zich in samenwerking met partners in de stad inzet voor culturele vorming en talentontwikkeling van Rotterdammers. SKVR richt zich in de eerste plaats op kinderen en jongeren, met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling en hun deelname als goed toegeruste burger in de Rotterdamse samenleving. 1.2 Positionering SKVR is het grootste Centrum voor de Kunsten dat Nederland kent. In Rotterdam is SKVR de grootste aanbieder van kunsteducatie met een breed, rijk aanbod voor actieve kunstbeoefening in alle disciplines. SKVR onderscheidt de marktgebieden onderwijs, particuliere afnemers, amateurs, instellingen en professionals. 1.3 De koers in het kort - Talentonwikkeling staat centraal in alle SKVR-activiteiten; - SKVR ontwikkelt zich tot een basisvoorziening voor kunsteducatie en faciliteert ook andere aanbieders; - SKVR biedt kunsteducatie voor alle Rotterdammers in alle leeftijdscategorieën waarbij volwassenen een kostendekkend tarief betalen; - Nieuwe inhoudelijke beleidslijnen zijn: uitbreiding van wijkgerichte activiteiten en intensivering lange leerlijnen voor het onderwijs; - Als cultureel ondernemer voert SKVR een reorganisatie door, ontwikkelt beleid voor activiteiten die inkomsten genereren en genereert 500K per jaar aan additionele externe middelen; - Bijdrage aan een levendige (binnen)stad. 1.4 SKVR als basisvoorziening SKVR biedt een breed aanbod op het gebied van actieve kunstbeoefening, zowel in lesvormen als afgeleide producten en diensten en is er voor alle Rotterdammers. Jaarlijks past SKVR het programma aan op basis van klanttevredenheidsonderzoeken en trends. SKVR zet in 2014 actief in op voortzetting 1

3 en verdere uitbouw van samenwerking met vrijwel alle kunstaanbieders in Rotterdam. Daarbij is afstemming de minimale vorm. SKVR zet de deuren open voor kleinschalige culturele ondernemers die zelfstandig aanbod op de markt brengen en inhoudelijk en bedrijfsmatige ondersteuning krijgen, zoals de Choromuziekschool of Dansscholen. SKVR neemt initiatieven over die zonder infrastructuur niet overleven, bijvoorbeeld de Brassband School. Of laat initiatieven los die zelfstandig kunnen bestaan, bijvoorbeeld docenten die een eigen praktijk willen starten, al dan niet onder de naam SKVR. Ook verwijst SKVR door naar andere aanbieders, zoals kunstenaars in wijken die workshopaanbod hebben voor naburige basisscholen. SKVR stelt lessen en workshops ter beschikking aan doelgroepen van anderen, bijvoorbeeld de Weekendschool, waarmee SKVR doelgroepen bereikt die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunsteducatie. SKVR maakt deel uit van strategische coalities waar integrale programma s mee ontwikkeld en aangeboden worden, zoals de Rotterdamse Muziekcoalitie die een muziekleerlijn voor het basisonderwijs ontwikkeld. 2. INHOUDELIJKE AMBITIES EN PROGRAMMALIJNEN 2.1 Talentontwikkeling Talentontwikkeling is de kernactiviteit van SKVR waarbij de ontwikkeling van kinderen en jongeren centraal staat. SKVR doet dit primair door educatieprogramma s te ontwikkelen, zowel binnen schools en wijkgericht als in de vrije tijd. SKVR werkt met een leerpiramide en kent binnen alle kunstdisciplines een doorstroomstimulering naar de kunstvakopleiding. Verder werken de kunstscholen structureel samen met partners in de stad om zowel een brede talentontwikkeling te bewerkstelligen als toptalent goed door te geleiden. Daarnaast kent SKVR eigen talentontwikkelingsprogramma s. Het Maatjesproject (multidisciplinair) of de T-factor (beeldende kunst) zijn enkele voorbeelden uit de wijken, de Talentenroute Dans of de Talentpool Muziek in de vrije tijd. 2.2 Vrije tijd SKVR biedt in de vrije tijd vanuit 7 kunstscholen aanbod op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst, mode & design, fotografie & media, theater en schrijven. Ontwikkelingen in de belangstelling en vraag van klanten hebben geresulteerd in een splitsing van de kunstschool beeldend & design in twee kunstscholen beeldende kunst en mode & design. Tot nu toe (half 2013) kent SKVR vrijwel geen afnemende belangstelling voor het vrijetijdsaanbod, ondanks de forse prijsstijgingen voor volwassenen en dalingen elders in het land. Alleen de kunstschool Fotografie & Media kent een forse afname aan deelnemers in de vrije tijd. SKVR ontwikkelt momenteel een nieuwe aanbodsvorm waarbij in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum een digitale leeromgeving is gecreëerd die 24/7 beschikbaar is, gecombineerd met live cursus-ontmoetingen. In de loop van 2013 zullen de eerste resultaten van deze omvorming beschikbaar zijn. 2.3 Amateurs Onder amateurs verstaat SKVR kunstbeoefenaars, die niet direct deelnemen aan kunst educatieve activiteiten maar wel actief zijn binnen een discipline. SKVR richt zich daarbij vooral op de jonge(re) amateur en biedt deze groep niet-beroepsmatige kunstenaars faciliteiten, expertise en een breed netwerk. De ondersteuning, vanuit de SKVR kunstscholen georganiseerd, bestaat uit onder meer het beschikbaar stellen van ruimtes en faciliteiten, advisering over zowel artistiek inhoudelijke als bedrijfsmatige aspecten, het bieden van een platform en het coachen van (jong) talent. Om de amateur kunstbeoefenaar zo goed mogelijk van dienst te zijn, zoekt SKVR samenwerking met stedelijke partners of wijkgebonden initiatieven. SKVR neemt deel aan het recent opgestarte overleg Doedok XL, waaraan diverse organisaties en instellingen deelnemen die actief zijn in het Rotterdamse amateurveld. Doel is om in gezamenlijkheid de amateurkunst meer zichtbaar te maken, krachten te bundelen en activiteiten af te stemmen. 2

4 2.4 Deskundigheidsbevordering SKVR draagt met verschillende programma s bij aan het vergroten van de deskundigheid van professionals, zowel de eigen medewerkers en de zzp-ers die in opdracht voor SKVR werken, als externen. Er is onder meer vraag bij docenten naar bijscholing op het gebied van ondernemerschap. SKVR deelt de opgedane kennis en ervaring actief in het veld. Het aanbieden van deskundigheidsbevordering op het gebied van binnenschoolse cultuureducatie laat SKVR in eerste instantie over aan KCR, met als doel cultuureducatie een vaste plek in het curriculum te geven. SKVR richt zich op discipline-specifieke vaardigheden (gitaar in de klas), zowel via het onderwijs als via de opleidingen tot leerkracht (o.m. PABO s). Daar waar het scholing en begeleiding van eigen medewerkers betreft werkt SKVR zo veel mogelijk samen met KCR. De jaarlijkse Summerschool is vervallen. Daarvoor in de plaats organiseert SKVR enkele scholingsweken door het jaar heen. 2.5 Levendige (binnen)stad SKVR draagt ook in 2014 bij aan de levendige (binnen)stad met presentaties van programma s bij instellingen (zoals de Unie, Lantaren/Venster) en op pleinen en festivals (BOA, Metropolis, Zomer carnaval, Taptoe, Schouwburgplein). Ook stelt SKVR structureel werk tentoon van leerlingen beeldende kunst op allerlei plekken in de stad. 2.6 Ondernemerschap Ondernemerschap staat voor SKVR voor openstaan voor de externe omgeving, kansen zien en benutten en een bijdrage leveren aan de stad. Ondernemerschap komt bij SKVR onder meer tot uitdrukking in de ontwikkeling van nieuwe business cases op basis van dialoog met de buitenwereld, sterk gericht op kostenbesparing en/of inkomstenverhoging zoals het aangaan van allianties met de private sector of het ontwikkelen van commercieel aanbod. Zo sloot SKVR een overeenkomst met Stichting De Verre Bergen voor het ontwikkelen en implementeren van wijkgericht aanbod en loopt er een programma voor sponsorwerving voor instrumenten voor alle sociale muziekprojecten van SKVR (IKEI, Wijkmuziekscholen en leerlingen via het Jeugd Cultuur Fonds). Ook sluit SKVR aan bij maatschappelijke tendensen (bijvoorbeeld door het inzetten van dans bij stedelijke beweegdoelstellingen en bestrijding van overgewicht met de Buurt Sport Coaches of activiteiten in het kader van Sports & Activity) of omgevingsgericht werken en wijkgerichte activering. SKVR verkent en bereikt ook andere markten buiten Rotterdam. Inmiddels subsidiëren zowel Schiedam als Capelle aan den IJssel SKVR voor aanbod ter plekke en loopt er een onderzoek naar een derde gemeente. 2.7 Programma Onderwijs Vanuit 7 verschillende kunstscholen verzorgt SKVR activiteiten in het primair en voortgezet onderwijs en meer incidenteel ook voor jongeren in het MBO en HBO. Binnen het Stedelijk Cultuurtraject worden workshops en programma s vaak in samenwerking met andere culturele instellingen verzorgd. Ook voor scholen die niet deelnemen aan het Cultuurtraject heeft SKVR workshops en lessenseries waarmee zij leerlingen actief kennis kunnen laten maken met een kunstdiscipline. Het aantal PO scholen dat kiest voor het implementeren van cultuureducatie in de verlengde leertijd in samenwerking met SKVR, groeit ook in SKVR heeft hiervoor leerlijnen Cultuureducatie ontwikkeld met de productnamen KunstID en Ieder Kind een Instrument. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij het landelijk beleid Cultuureducatie met kwaliteit. Nu er een leerlijn ligt met eindtermen per discipline groeit ook de vraag vanuit de scholen naar het registreren van vorderingen en prestaties. Het onderwijsbeleid Beter Presteren draagt hier ook aan bij. In 2013 maakt SKVR in samenwerking met KCR een projectplan voor het registreren en monitoren van prestaties. Hiervoor wordt aanvullende financiering gezocht. Doelstelling is om in 2014 een pilot op dit gebied uit te kunnen zetten samen met een aantal scholen. 3

5 Het ontwikkelen van ateliers in school is een andere werkwijze waarmee SKVR aansluit bij het landelijk beleid Cultuureducatie met kwaliteit. In de ateliers staat niet het lesgeven centraal, maar het accent ligt op het maakproces van de kinderen. Het atelier is een kunstwerkplaats waar de docent ook kunstenaar is die als coach leerlingen begeleidt. SKVR zet in op een dans-atelier, een media-atelier en een atelier voor de disciplines mode &design. In het atelier ontwikkelen en trainen kinderen skills die zij kunnen inzetten bij en nodig hebben voor andere schoolvakken. In het voortgezet onderwijs kiest een beperkt aantal scholen voor een jaarprogrammering. Mogelijk is het accent dat zowel landelijk als lokaal gelegd wordt bij het primair onderwijs hier een oorzaak van. Scholen voor voortgezet onderwijs hebben minder te besteden dan scholen voor primair onderwijs. SKVR maakt zich daarom sterk om subsidies aan te vragen waarmee activiteiten voor jongeren kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd. SKVR heeft de ambitie om ook een grote groep jongeren die nu niet deelnemen aan culturele activiteiten te bereiken. Bij het activeren van deze groep is samenwerking met scholen heel belangrijk. Een voorbeeld is de inzet van buurtsportcoaches dans in verschillende wijken in Rotterdam. In afstemming met de docent lichamelijke opvoeding wordt doorstroming van binnen naar buitenschoolse dansactiviteiten bevorderd. In het MBO zullen minder activiteiten worden uitgevoerd dan beraamd ten tijde van het schrijven van het Cultuurplan Dit heeft vooral te maken met de moeilijke financiële positie van Zadkine, een ROC waarmee SKVR lange tijd een samenwerking had op meerdere terreinen. Het bureau Cultdock binnen Zadkine is opgeheven en de minoren waarvoor SKVR als uitvoerend partner werd gevraagd zijn gestopt. Het bereik van jongeren in het MBO is nu sterk afhankelijk van projecten waarvoor extra financiering kan worden aangevraagd. SKVR is wel gespitst op kansen op dit gebied. Voor verschillende opleidingen van Albeda zijn programma s ontwikkeld die aansluiten bij het onderwijs. Wij streven er naar deze programma s in 2014 opnieuw in te zetten. Met het Grafisch Lyceum is de samenwerking in de afgelopen jaren geïntensiveerd. Deze samenwerking zet SKVR voort in Programma Wijken en participatie SKVR kent al sinds begin jaren 80 de wijkmuziekscholen en sinds enkele jaren de Brassband School. Deze worden in 2014 onverkort voortgezet. Nieuwe ontwikkelingen zijn conform de bijstelling geheel afhankelijk van externe financiering. In 2013 is daartoe de samenwerking met Stichting De Verre Bergen (SDVB) beklonken waarbij SKVR 500K per jaar kan investeren. Inhoudelijk is in dat programma waarbij de activiteiten dienen bij te dragen aan verbetering van de wijk én de inwoners ervan. In 2013 start dit programma in Hillesluis met een aantal kraamkamer projecten. Deze worden gedurende enkele jaren gevolgd en onderzocht op hun effectiviteit. De successen worden vervolgens uitgerold over andere wijken. De verwachting is dat er zowel in 2013 als in tot 3 van dergelijke meerjarige projecten zullen starten. Intussen zoekt SKVR door naar middelen om dit programma verder uit te bouwen. Zo heeft SKVR in 2013 een aanvraag ingediend bij het Oranje Fonds voor een Surinaamse Muziekschool die in 2014 geïmplementeerd zal zijn. 3. SKVR KUNSTSCHOLEN Inleiding De SKVR kunstscholen bieden een breed aanbod aan kunsteducatie in tal van lesvormen, conform het Cultuurplan Hieronder per kunstdiscipline een korte omschrijving van de eventuele afwijkingen van het cultuurplan, alsmede de vernieuwende ontwikkelingen en highlights. 3.1 Muziek Bij SKVR Muziek loopt momenteel een onderzoek naar andere les- en ondernemingsvormen. Er draaien pilots met grote lesgroepen en de netwerkdocent. Als dit onderzoek uitmondt in een nieuw businessmodel, dan wordt dat met het schooljaar geïmplementeerd. SKVR Muziek voorziet in ca. 15 stageplaatsen voor studenten van Codarts. In het WMDC werkt SKVR mee aan de 4

6 ontwikkeling van een nieuw concept voor pop-, jazz- en wereldmuziek. Codarts is voornemens de Jazzafdeling ook onder te brengen in het pand waarmee er inhoudelijk een stevige basis is voor samenwerking. Voor het aanbod in Hoek van Holland, dat op verzoek van SKVR tegen een vergoeding door Muziekschool Westland wordt gerealiseerd, zijn met ingang van 1 januari 2013 de tarieven geharmoniseerd waarmee de kosten voor SKVR gereduceerd zijn. Vrije tijd: het aanbod aan basiscursussen voor grote groepen wordt uitgebreid met 15, zowel voor kinderen als volwassenen. De talentenklas/-pool kennen een lagere deelname dan begroot (25 leerlingen totaal i.p.v. de beoogde 45). Dit heeft te maken met een lagere behoefte bij de klant. Bij pop en jazz wordt n.a.v. klantwensen het lesmodel veranderd en geharmoniseerd. Wijken: in het kader van het project in Pandrecht start daar een nieuwe wijkmuziekschool. Bij de BrassBandSchool wordt de peer-to-peer education doorontwikkeld, alsmede de community building door vooral te kijken wat er aan ouder participatie kan plaatsvinden. Een extra subsidie is aangevraagd bij het Oranjefonds om een tweede bijzondere wijkmuziekschool te starten, deze voor Surinaamse muziek. Verder zijn er plannen om ook aanbod voor senioren uit kansarme omgevingen te realiseren. Onderwijs: Ieder kind een Instrument (IKEI) breidt in 2014 uit tot het beoogde totaal van 30 scholen, zo n 7000 kinderen. Binnen de Muziekcoalitie maakt IKEI deel uit een integrale leerlijn muziekeducatie voor het PO die met steun van het Fonds Cultuur Participatie en de Gemeente Rotterdam in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Een nieuw programma in het Cultuurtraject is een voorstelling met workshop door Jazz International en de SKVR Brassbandschool samen. Het bereik in het Cultuurtraject voor muziek ligt iets lager dan begroot, voor PO i.p.v en voor VO 450 i.p.v Deze aantallen blijken achteraf enigszins overbegroot te zijn. Daar staat een hoger bereik voor IKEI tegenover. 3.2 Dans Vrij tijd: SKVR Dans intensiveert in 2014 samenwerkingen binnen het Rotterdamse dansveld met als belangrijk speerpunt de ontmoeting tussen amateurs en professionals. Een nieuwe programmalijn in de vrije tijd is Dansmakers: podium, vrijetraining en coaching voor jonge makers & de danscompanies (productie groepen). Dit biedt SKVR voor verschillende leeftijdscategorieën aan. Om de aansluiting met andere aanbieders te verbeteren verstevigt SKVR de dansleerlijnen en programmalijnen en brengt het aantal leerniveaus terug van 5 naar 3. De achterliggende visie gaat uit van een brede dansontwikkeling, waarin de dansbeleving, creativiteit, muzikaliteit en fysieke training centraal staan. Naar aanleiding van klantreacties wordt al vanaf 6 jaar meer keuze aangeboden in dansstijlen. Onderwijs/wijken: een belangrijk speerpunt is het uitbreiden en intensiveren van het bereik aan jongeren in wijken en scholen. SKVR Dans werkt daarvoor onder meer samen met het HipHopHuis aan het stimuleren van een gezonde leefstijl door dans. Activiteiten zijn gericht op jongeren tussen 10 en 18 jaar in de wijken en op scholen die niet vanzelfsprekend deel nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Een speciaal team van BSC coördinatoren en dansdocenten is inmiddels opgeleid. Zij zorgen samen voor een duurzaam, sportief, uitdagend en inspirerend dansprogramma dat past binnen de beleving van Rotterdamse jongeren. Een nieuwe doelgroep zijn de senioren waarvoor SKVR een aanvraag heeft gedaan voor een Buurt Sport Coach die zich op die doelgroep gaat richten. Wijken: SKVR Dans onderzoekt mogelijkheden om samen te werken met Dance United (Londen) voor het opzetten van een dansprogramma ter verbetering van leef- en leeromstandigheden van vastgelopen jongeren. 3.3 Beeldende kunst Vrije tijd: de nadruk ligt op aanbod voor jongeren van 17 tot 24 jaar. De discipline trekt in de vrije tijd vooral volwassenen. Kinderen en jongeren worden bereikt via het onderwijs en de activiteiten in de wijken. De intensieve trajecten worden vraaggerichter qua programmering en de instroom wordt 5

7 flexibel gemaakt, bijvoorbeeld de Stadsacademie. Voor jongeren programmeert SKVR een tussenjaar waarbij desgewenst gewerkt kan worden aan portfolio voor toelating op een kunstvakopleiding. Er wordt ingezet op (bij)scholing van docenten m.b.t. klantenbinding en nieuwe media. Voor de amateurs staat in 2014 de doorontwikkeling van het digitale amateur platform op de rol dat in 2013 start. Wijken: met de T-Factor een samenwerking met Villa Zebra wordt talent aangeboord van kinderen in de basisschoolleeftijd met een intensief lesprogramma dat resulteert in een expositie. Voor 2014 staat de T-Factor in meerdere wijken gepland. In de wijken worden allianties gezocht die bijzondere semiprofessionele expoplekken opleveren voor amateurs, zoals het Brugwachtershuisje op het LCC zuid. HBO onderwijs: de samenwerking Willem de Kooning Academie wordt uitgebreid naar grote groepen studenten art & mediating. SKVR faciliteert met interessante stageplekken maar gebruiken de doelgroep ook voor het aanbod voor jaar. 3.4 Mode & Design Vrije tijd: voor de disciplines mode & design wordt vaak gebruik gemaakt van ateliers van externe beeldende kunstenaars, omdat de faciliteiten daar voorhanden zijn. Het gaat daarbij om re-design, glas in lood, mozaïek e.d. 3.5 Fotografie & Media Vrije tijd: SKVR Fotografie & Media kent voor het aanbod in de vrije tijd vooral een volwassen doelgroep. Gezien de landelijke trend werd voor 2013 en verder minder bereik verwacht dan in het verleden, waarop is geanticipeerd door een geheel nieuwe aanbodvorm te ontwikkelen. Daarbij is in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum een digitale leeromgeving gecreëerd die 24/7 beschikbaar is, gecombineerd met live cursus-ontmoetingen. In de loop van het seizoen zullen de eerste resultaten van deze omvorming beschikbaar zijn en wordt bepaald hoe het aanbod daarna vormgegeven wordt. Amateurs krijgen veel aandacht. Mei is bijvoorbeeld de maand van de fotografie. SKVR is daarin actief met aansluitende activiteiten. Wijken: een bijzonder project is Kunstmaatjes. Daarin worden kinderen in de basisschoolleeftijd uit kansarme omgevingen gekoppeld aan kunstvakstudenten en trekken zij een seizoen lang samen op in wekelijkse ontmoetingen c.q. kunstzinnige activiteiten. Beiden leren en ontwikkelen zich in dit programma. Onderwijs: SKVR streeft naar een groter verzorgingsgebied en maakt in het aanbod de omslag naar concrete titels met vaste prijzen per groep (maatwerk, maar wel efficiënt te organiseren, dus tegen een laag tarief voor scholen). In samenwerking met het NFM, LV, LPII en Luxor wordt in 2014 een eerste editie neergezet van het Mediamaakfestival, een podium van good practica. Bedoeld voor algemeen publiek, vooral gericht op onderwijs en educatie. De focus ligt op de combinatie van verbeelding en techniek. 3.6 Theater Vrije tijd: de jeugdtheaterschool van SKVR All Stars kent een vast programma dat zowel in Rotterdam als in Schiedam geprogrammeerd wordt. De nadruk ligt daarbij op de plus producties, waarin talent kans krijgt om zich door te ontwikkelen. Voor volwassenen is de samenwerking met Theater Hofplein een nieuw gegeven. Voor 2014 staat de coproductie "Bloodbrothers" op de rol. Voor jongeren is de samenwerking tussen Young Stage en de acteerschool Hofplein nieuw, waarbij leerlingen vanuit Hofplein doorstromen als spelers voor Young Stage. Onderwijs: besloten is om geen grote productie meer door Young Stage te laten ontwikkelen en uitvoeren. In plaats van het werken met een vaste crew aan acteurs komt er een pool van ex-young Stage acteurs die interactieve inspringworkshops voor het PO (bovenbouw) en VO ontwikkelen over thema's waar kinderen mee bezig zijn. Ook brengt Young Stage een korte schoolvoorstelling over taal met taalworkshops. 6

8 Wijken: een concept voor Wijktheaterscholen is ontwikkeld. Vooralsnog wordt onderzocht of en waar gestart kan worden, mede afhankelijk van te werven additionele financiering. 3.7 Schrijven Vrije tijd: SKVR Schrijven wil in 2014 de ingezette verjonging (docenten en deelnemers) in de vrije tijd vasthouden. Het evenement Pagina Groots, waarin jongeren elkaar ontmoeten in de Rotterdamse Schouwburg, vindt een aantal keer plaats. Ook biedt SKVR aanbod voor jong talent op gebied van semiprofessioneel schrijven met het programma Vers. Samen met de Bibliotheek organiseert SKVR weer de Rotterdamse schrijfwedstrijd en een columnwedstrijd. Ook samen met de Schouwburg wordt een aantal Schrijfcafés aangeboden waarin leerlingen van SKVR professionele schrijvers ontmoeten en uitwisselen over het schrijverschap. Een bijzondere cursus is die voor jonge professionele toneelschrijvers. De eenakters die zij schrijven worden door amateurs gespeeld, in samenwerking met samen met het Theaternetwerk Rotterdam. Onderwijs: voor het onderwijs worden workshops en lessenseries over taalontwikkeling geprogrammeerd voor het PO (bovenbouw), VO en MBO. 4. BEDRIJFSVOERING & MARKETING 4.1 SKVR als basisvoorziening Als basisvoorziening voor kunsteducatie zet SKVR haar deuren open voor kleinschalige culturele ondernemers die zelfstandig aanbod op de markt brengen en zowel inhoudelijke als bedrijfsmatige ondersteuning krijgen. De faciliteiten en het merk staan ter beschikking voor tal van activiteiten van en voor derden. Het betreft promotie, presentatie, advisering en deskundigheidsbevordering. Maar ook huisvesting, systemen, communicatie en marketing e.d. Derden zijn in dit verband amateurs, cursisten en andere aanbieders. Zij maken gebruik van faciliteiten, klantsystemen en merkwaarde. Bij SKVR staat de klant centraal, levert de juiste kwaliteit en waarborgt het gebruikersgemak en levert het afgesproken product of dienst op het afgesproken tijdstip tegen de laagst mogelijke prijs. Binnen deze visie werkt SKVR aan een verbetering van de bedrijfsvoering in de cultuurplanperiode met een blik op de toekomst en om in te spelen op veranderende externe ontwikkelingen. 4.2 Personeel en arbeidsvoorwaarden arbeidsvoorwaarden In 2013 startte SKVR met een onderzoek naar de overstap naar een andere CAO. Momenteel volgt SKVR de rechtspositie van de gemeente Rotterdam en is daarmee eigenrisicodrager voor de kosten van WW en bovenwettelijke uitkeringen. Dit staat een gezonde bedrijfsvoering in de weg in relatie tot de bezuinigingen en de wendbaarheid van de organisatie. SKVR wil een rechtspositie die past bij de (veranderende) markt waarin ze zich bevindt en die een gezonde bedrijfsvoering mogelijk maakt. Het verzekeren van de WW is hiertoe noodzakelijk. Tevens moet onderzocht worden of een overstap naar de CAO KE hiertoe aan kan bijdragen. Indien besloten wordt over te gaan naar de CAO KE is het streven dit per 1 januari 2014 te implementeren Vrijwilligersorganisatie In 2013 heeft de afdeling FZ haar conciërgetaken op een andere wijze ingericht. Reden hiervan was de afbouw van de gemeentelijke subsidies waarmee SKVR de salarissen van deze medewerkers bekostigde. De afdeling is opnieuw ingericht waarbij de nadruk ligt op decentrale aansturing van de verschillende SKVR locaties met een hoofdconciërge en de professionalisering van de conciërges op gebied van klantgerichtheid en gastvrije benadering. SKVR stelt de klant centraal en heeft besloten om een vrijwilligerspool in te richten ter ondersteuning van de facilitaire dienstverlening en de gastvrije begeleiding van bezoekers. Dit betreft een nieuwe beleidskeuze die voortkomt uit steeds beperktere financiële middelen. In 2014 wordt een vrijwilligerscoördinator aangesteld om deze vrijwilligers te werven. SKVR streeft ernaar vrijwilligers aan zich te binden, maar ook om hen te scholen en te begeleiden. 7

9 4.2.3 Binden en boeien van freelancers De afgelopen periode is met de implementatie van een freelancersregistratiesysteem gestuurd op de administratieve ondersteuning van de ruim 500 zzp-ers die in opdracht van SKVR aanbod ontwikkelen en verzorgen. Nu deze basis gelegd is, is er in 2014 meer ruimte om aandacht te besteden aan het binden en boeien van deze voor SKVR zeer belangrijke doelgroep. 4.3 Automatisering en stroomlijning processen Verbetering automatisering en procesmanagement In 2012/2013 startte SKVR met een onderzoek naar de implementatie van een all-in-one ICT oplossing: een geïntegreerd systeem die voor een vereenvoudiging en kwalitatieve verbetering van de bedrijfsvoering zal zorgen en waarbij bedrijfsinformatie accurater en efficiënter geregistreerd en gegenereerd wordt. Het automatiseren van (primaire) werkprocessen draagt op termijn ook bij aan de reductie van personeel dat de komende cultuurplanperiode een punt van aandacht blijft. In 2013 en 2014 worden de financiële en projectadministraties omgezet, inclusief de inrichting van een CRM, waarna later in het jaar de cursusadministratie (seizoen ) zal volgen. Om dit zorgvuldig te laten verlopen zijn een goede procesinrichting en beschrijvingen nodig waarbij de begeleiding van medewerkers in een nieuwe manier van werken niet uit het oog wordt verloren. 4.4 Kwaliteit en klanten Klantenservice De afdelingen Klantenservice en Planning gaan in 2014 op in een nieuw Servicecentrum met de basis in Rotterdam Building. Het Servicecentrum zal op professionele en prettige wijze alle klanten van SKVR helpen en zonodig doorverwijzen naar een meer inhoudelijke afdeling. Medewerkers Servicecentrum zijn klantgericht, goed thuis in de systemen van de (financiële) cursusadministratie en goed op de hoogte van het gehele aanbod van SKVR (vrije tijd en onderwijs). Een kwalitatief goed functionerend systeem voor de cursusadministratie is daarbij uiteraard onontbeerlijk. Het servicecentrum zal als een frontoffice functioneren, ondersteund door medewerkers in een backoffice-functie Huisvesting en onderhoud De verhuisbewegingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een evenwichtig en passend huisvestingsprogramma. SKVR wil haar beschikbare huisvesting zo efficiënt en optimaal mogelijk benutten. Door inhoudelijke samenwerking en door ruimtes beschikbaar te stellen aan (culturele) partners kunnen de gebouwen een (grotere) bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kunsteducatie in de stad. Veiligheid in de gebouwen voor zowel klanten als medewerkers blijft een punt van aandacht. In 2013 stelde SKVR een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) vast. In 2014 zal vooral aandacht worden gegeven aan buitenschilderwerk en het renoveren van toiletgroepen. Een gebouw waarin bezoekers het prettig vinden om te verblijven wordt bovendien ervaren als veiliger Kwaliteitszorg Halverwege 2013 zijn de kaders en werkwijze van de nieuwe certificeringssystematiek van de landelijke branchevereniging Kunstconnectie definitief vastgesteld. Om de kosten van certificering binnen de branche te drukken is er een peer-systematiek opgesteld: gelijkwaardige culturele instellingen in het land bereiden gezamenlijk de audit voor. Dit brengt kennisuitwisseling en een standaardisering van het niveau van kwaliteit binnen de branche met zich mee. Eind 2013 dient SKVR de her-certificering rond te hebben, waarna een jaarlijkse monitoring plaatsvindt. Met dit kwaliteitskeurmerk staat SKVR garant voor de kwaliteit van haar aanbod op gebied van kunsteducatie inhoud, lesmateriaal, sfeer, klantvriendelijkheid ed. 8

10 4.5 Financiën Bereikcijfers SKVR heeft stappen ondernomen om te komen tot een eenduidige en betrouwbare vastlegging van de prestatiegegevens. Op verzoek van SKVR heeft BDO de procedures en totstandkoming van de prestatieoverzichten onderzocht en beoordeeld. De volgende elementen zijn aan bod gekomen in dit onderzoek: definities, verantwoordelijkheden, onderbouwing van de prestaties, informatiesystemen, interne controle en rapportage. Met de aanbevelingen die BDO heeft geopperd heeft SKVR in 2013 reeds een aanvang gemaakt en in de loop van 2014 zal SKVR het proces van registratie prestatiegegevens verder verfijnen SEPA Met SEPA komt er in Europa één geïntegreerde betaalmarkt waar iedereen op dezelfde manier betaalt. SEPA staat voor Single Euro Payments Area. Zo verdwijnen de Nederlandse overschrijvingen en daar komen dan Europese varianten voor in de plaats. Ook de bestaande bankrekeningnummers verdwijnen. Betalen gaat voortaan via met het internationale rekeningnummer IBAN. SEPA heeft impact op de SKVR bedrijfsvoering, systemen en processen. SKVR begint deze zomer met de voorbereidingen van de implementatie en zal per 1 februari 2014 (de wettelijke deadline) SEPA proof zijn. 4.6 Marketing, communicatie en onderzoek Sterk merk SKVR In 2013 zijn we gestart met de versterking van het merk SKVR. In de nieuwe huisstijl krijgen alle disciplines, projecten, activiteiten en samenwerkingen van SKVR een plek en beeld. Dit proces zal nog doorlopen in SKVR wil het merk inhoudelijk gaan verbinden met belangrijke partijen in de stad. Ook staat vergroten van de zichtbaarheid van het merk centraal, zowel in de stad zelf als via de off- en online media PR en Sponsoring Het sponsorbeleid van SKVR zal in 2014 meer gericht zijn op het aangaan van inhoudelijke samenwerkingen met partijen in Rotterdam. Op basis van inhoudelijk aanbod (in company trainingen of workshops door of bij SKVR) wil SKVR graag met Rotterdamse bedrijven een structurele relatie aangaan. Ook wil SKVR zich met particulieren meer en beter gaan verbinden. In 2014 wordt een vriendenprogramma ontwikkeld om Rotterdammers meer te betrekken bij de ontwikkeling en de activiteiten van SKVR. Daarbij is een goed functionerend klantrelatiesysteem noodzakelijk. Begin 2014 worden de eerste stappen gezet om dit systeem draaiende te hebben komend jaar. In 2014 wordt een donatie- en wervingsbeleid ontwikkeld voor bedrijven en particulieren. Bedrijven en particulieren worden gevraagd om SKVR met eenmalige of structurele donaties en giften te ondersteunen. Deze donaties en giften worden gebruikt om meer kansarmere Rotterdamse kinderen en jongeren deel te laten nemen aan het sociaal maatschappelijk muziekprogramma van SKVR, Ieder Kind een Instrument Onderzoek Twee keer per jaar houdt SKVR een klanttevredenheidsonderzoek onder alle cursisten. Tussendoor vinden kleinere enquêtes en panelgesprekken plaats om goed voeling te houden met wat leeft onder onze klanten en niet-klanten. Halverwege 2014 staat een uitgebreid imago-onderzoek op de agenda. In vervolg op het imago-onderzoek van 2012, kunnen we zien of de merkstrategie en nieuwe huisstijlcampagne zijn vruchten heeft afgeworpen. Omdat we erg graag willen weten waarom Rotterdammers juist geen activiteit doen bij SKVR, gaan we ook uitgebreid onderzoek doen naar de motieven daarachter. 9

11 5. PRESTATIECIJFERS 2014 Conform de wijze waarop de prestatiecijfers gepresenteerd zijn in het SKVR Cultuurplan treft u de voorgenomen prestatiecijfers aan voor 2014: een totaalbereik SKVR en de bereikcijfers per kunstschool. Deze cijfers zijn gebaseerd op de activiteiten en trends zoals beschreven in hoofdstuk 2 en 3 van dit jaarplan. Toelichting algemeen In de prestatiecijfers 2014 gaat SKVR uit van een ontvlochten organisatie KCR. Er is rekening gehouden met alleen het SKVR aandeel in het Stedelijk Cultuurtraject. Voor Cultuurplanperiode werkt SKVR met een aflopende begroting. In 2014 is de subsidiebehoefte naar beneden gesteld op een totaalbedrag van 8,2 mln. Conclusie is dat het totale bereik in 2014 vrijwel op hetzelfde niveau ligt als de plancijfers van 2013 waarbij het financiële uitgangspunt tevens 8,2 mln. was. Bij eventuele markante afwijkingen in bereik per kunstschool treft u op het raster van de betreffende kunstschool een toelichting aan. Een prominente daler in (totaal)bereik betreft de activiteiten in het voortgezet onderwijs en MBO. De afname in de vraag komt vooral door verminderde budgetten bij deze scholen. Hiertegenover staat een groei in het primair onderwijs van scholen die kiezen voor het implementeren van cultuureducatie in de verlengde leertijd (KunstID/IKEI). I.v.m. het kostendekkend aanbieden van het vrije tijdsaanbod en doorgevoerde tariefstijgingen zien we geen grote afwijkende dalers in deelnemers in 2014 t.o.v Tegenover de opgegeven plancijfers in het cultuurplan zien we in 2014 een totaal verschil van minder deelnemers tegen een opgegeven totaal bereik deelnemers in het cultuurplan. Dit betreft een effect van de extra bezuinigingen (de ingediende bijstelling van het CP13-16) bovenop de extra bezuinigingen van 1,5 mln. cf. het SKVR Cultuurplan BEGROTING 2014 De normbegroting die ingediend is met het cultuurplan gaat uit van een structurele subsidie van 8.466k. Deze normbegroting is een gemiddelde begroting van de individuele jaarbegrotingen 2013 t/m Hierin loopt de benodigde subsidie terug van 8.753k in 2013 tot 8.245k in Zoals bekend moet SKVR nog rekening houden met een reductie hierop van 266k. Dit betekent dat dkc voornemens is aan SKVR vanaf 2013 jaarlijks een beschikking zal toekennen van conform advies RRKC. SKVR wil voor 2014 een begroting indienen zonder dat de liquiditeit in gevaar komt en zonder dat het eigen vermogen negatief wordt. In het overleg met dkc op 13 december 2012 heeft SKVR voorgesteld om de subsidiebeschikking vast te stellen op basis van een aflopende subsidiebehoefte conform onderstaand schema. IST begroting wil zeggen de begroting uit het cultuurplan en SOLL begroting is de begroting die we jaarlijks gaan indienen. 10

12 NORM IST begroting cp Reductie subsidie Aanpassing dkc Totaal reductie subsidie SOLL begroting De begroting 2014 sluit op , maar hierbij moet wel de volgende kanttekening geplaatst worden: In het najaar van 2013 zal SKVR een tweede afvloeiingsronde opstarten voor 7 FTE die naar verwachting per 1 januari 2014 zal zijn afgerond. Daarom zijn de salariskosten van deze 7 FTE buiten de begroting 2014 gehouden maar het beeld kan nog veranderen als de ontslagronde financieel ongunstig uitpakt. De eerste kolom NIEUW bevat de begroting 2014 en deze is afgezet tegen de kolom CP14 ofwel de jaarbegroting 2014 die de basis vormde voor de meerjarenbegroting die is ingediend met de subsidieaanvraag Deze begroting is inclusief KCR. Het verzelfstandigingsproces van KCR is op dit moment nog in volle gang. De begroting KCR zal afgesplitst worden van SKVR zodra de verzelfstandiging volledig is gerealiseerd. 11

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 JA ARVERSLAG 2011 INhOuDSOpGAVE 1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 2 CuLTuuREDuCATIE BINNENSChOOLS 7 2.1 CultuureduCatie voor kinderen en jongeren in het onderwijs 7 2.2 skvr producten binnenschools

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018 Creatieve Kracht 1 2 3 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4 Creatieve Kracht Inhoud

Nadere informatie

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1 Scala in Bedrijf Centrum voor de Kunsten Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Introductie 3 3. Missie, Visie en Bedrijfscultuur 3 3.1 Missie 3 3.2 De Visie 3 3.3 Bedrijfscultuur 4 4. Markt, trends

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur

Jaarverslag. Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur Jaarverslag 2011 Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur 2012 Een uitgave van: Stichting De Kubus, Centrum voor Kunst & Cultuur Agorabaan 3 Postbus 354 8200 AJ Lelystad T 0320 22 15 24 F 0320 23

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Begroting 2015 September 2014

Begroting 2015 September 2014 Begroting 2015 September 2014 INHOUDSOPGAVE BEGROTING Samenstelling bestuur 4 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidsbegroting 9 2.1 Thema s 10 2.1.1 Culturele hoofdstad 10 2.1.2 Transformatie

Nadere informatie

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 CONTACT EN COLOFON De Misse 2 5384 BZ Heesch Tel. 06-10894663 www.cubebernheze.nl info@cubebernheze.nl COLOFON Auteurs : Dinie van

Nadere informatie

Zicht op... centra voor de kunsten. Achtergronden, literatuur en adressen

Zicht op... centra voor de kunsten. Achtergronden, literatuur en adressen Zicht op... centra voor de kunsten Achtergronden, literatuur en adressen Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2004 Inhoud Vooraf 5 Centra voor de kunsten voor de keuze 7 Literatuur 19 Beleidsplannen, jaarverslagen

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad.

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad. Via Vinex culturele projectontwikkelaars De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad Beleidsplan 2015 Via Vinex Hoge Weide 3 3541 BC Utrecht www.devrijstaat.nl / www.viavinex.nl

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie