Stichting Present Sneek Rabobank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245."

Transcriptie

1 Stichting Present Sneek Rabobank Jaarplan 2014

2

3 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2 HUIDIGE SITUATIE (NOVEMBER 2013) KERKEN GROEPEN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES OPERATIONEEL TEAM BESTUUR FINANCIERS PR & COMMUNICATIE REGIONAAL & LANDELIJK 4 3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN CENTRALE DOELSTELLING ORGANISATIES GROEPEN GEMEENTE EN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES OPERATIONEEL TEAM BESTUUR EN ORGANISATIE FINANCIERS PR & COMMUNICATIE REGIONAAL EN LANDELIJK 7 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT Algemene doelstelling Stichting Present heeft als missie: een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. De overtuiging achter het werk van Present is dat mensen in de samenleving bereid zijn om zich in te zetten en om verantwoordelijkheid te nemen voor de ander. Maar de kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor de meeste mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die brug zijn. De formule van Present bouwt een brug tussen, aan de ene kant een groot potentieel aanbod van flexibel beschikbare mensen die zich willen inzetten voor de ander, en aan de andere kant de vraag naar ondersteuning vanuit de samenleving. Present wil groepen die incidenteel hun handen willen aanbieden voor klus- of verhuis- of schoonmaakprojecten in contact brengen met mensen die hulp nodig hebben omdat die zelf niet de gezondheid, het netwerk of het geld hebben om dat te (laten) doen. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties. Een groep die zich wil inzetten kan aangeven welke type klus ze wil doen en wanneer een dag of een dagdeel beschikbaar wordt gesteld. Dit aanbod brengt Present onder de aandacht van bestaande maatschappelijke organisaties. Voor deze organisaties is het aanbod van een vrijwilligersgroep een mogelijkheid die benut kan worden als een impuls voor bestaande trajecten met cliënten. Een groep van 8 personen die is voorbereid en toegerust door Present gaat 8 uur aan het werk en stelt daarmee op één dag al 64 uur in één keer concreet beschikbaar. Opmerking hierbij is dat de inzet van een groep effecten heeft die veel verder reiken dan de klus zelf. Stichting Present Sneek wil vanuit een christelijk sociale motivatie mensen opnieuw bewust maken van hun mogelijkheden om de ander te helpen. Wij geloven dat mensen door God geschapen zijn. Hij roept ons op tijd, middelen en mogelijkheden positief in te zetten in zijn wereld en er anderen ongeacht hun geloof of afkomst in te laten delen. Stichting Present wil zo een maatschappelijke beweging op gang brengen, waarbij mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden zorg te dragen voor elkaar en de samenleving. 2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

5 2 HUIDIGE SITUATIE (NOVEMBER 2013) 2013 was een jaar waarin de Stichting Present Sneek er in is geslaagd het aantal projecten op peil te houden. In Súdwest-Fryslân is er meer bekendheid is gekomen over het bestaan van de stichting. Er zijn tot nu toe 38 projecten uitgevoerd en de reacties zijn zowel van de groepen als van de maatschappelijke organisaties en de hulpontvangers erg positief. 2.1 Kerken We hebben contacten gelegd met verschillende kerken in voormalig Wymbritseradiel. De bestaande contacten met kerken in Sneek onderhouden we. We merken dat kerken in het algemeen positief reageren op het werk van Present. Maar om groepen gemeenteleden daadwerkelijk actief te krijgen voor een project vergt een grotere inspanning. Herhaling van contacten en concretisering van de vraag zijn daarbij van groot belang. 2.2 Groepen We hebben 38 projecten kunnen realiseren. Circa 200 mensen hebben hun tijd gegeven voor een ander die de hulp hard nodig heeft. Bij elkaar zijn dit ongeveer 900 uren die belangeloos zijn ingezet. Gemiddeld is dit 4,6 uren per persoon. Er kwamen twaalf groepen vanuit de kerken, maar ook veel jongeren en een grote groep van Gospelkoor Signalen voerden projecten uit. Dertien projecten werden door flexers uitgevoerd (personen die zich individueel aangemeld hebben en waarvan een groep is gemaakt). Voor de komende maanden hebben zich inmiddels al diverse groepen bij Stichting Present Sneek gemeld die iets voor hun medemens willen betekenen. 2.3 Maatschappelijke organisaties We hebben ons op de kaart gezet bij maatschappelijke organisaties. Het is geweldig dat we zo goed zijn ontvangen bij de maatschappelijke organisaties. Alle maatschappelijke organisaties die betrokken waren bij een project via Stichting Present Sneek zijn positief over de samenwerking en over wat er is bereikt voor hun bewoner/cliënt. Het effect was groot. Er is een samenwerkingsverband tussen de verschillende stichtingen Present in Friesland m.b.t. de maatschappelijke organisaties die in de hele provincie werkzaam zijn. 2.4 Operationeel team Het operationeel team bestaat uit drie mensen. Ze geven alle drie presentaties. Ook voor het begeleiden van de projecten geldt dat alle drie personen daarbij actief zijn geweest. De coördinator is het eerste aanspreekpunt en zij verdeelt in overleg de taken. 2.5 Bestuur Het bestuur bestaat uit zes personen. Een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en drie algemene leden. Allen doen dit als vrijwilligerswerk. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3

6 2.6 Financiers Het Oranjefonds heeft een toezegging gedaan voor 2011, 2012 en Van de toezeggingen is 75% ontvangen, getracht zal worden de laatste 25% ook beschikbaar te krijgen. Voor 2014 zoekt Stichting Present Sneek financiering bij de gemeente Sûdwestfryslân, het bedrijfsleven en fondsen van plaatselijke kerken. Met de andere Present stichtingen in Fryslân zal de samenwerking worden geïntensiveerd zodat gezamenlijk fondsen kunnen worden geworven bij organisaties die de werkgebieden van de individuele stichtingen te boven gaan. 2.7 PR & communicatie We hebben in 2013 twee nieuwsbrieven verspreid. Er is een website en die wordt bijgehouden. De regionale pers heeft meerdere keren aandacht besteed aan Stichting Present Sneek. Present Sneek is te volgen via twitter. 2.8 Regionaal & landelijk Present Sneek is een onafhankelijke stichting die samen werkt met de landelijke stichting Present en zusterorganisaties in Fryslân. Doel van de regionale samenwerking is het bereiken van synergie. De landelijke organisatie ondersteunt met training en coaching en coördineert fondsenwerving bij landelijk opererende organisaties en bedrijven. 4 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

7 3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN 3.1 Centrale doelstelling We kiezen er voor om onze ambitie leidend te laten zijn en de financiering bij het activiteitenplan te zoeken. Tegelijk moeten we ook realistisch zijn, de organisatie is nog klein en bevindt zich in de omslag van de opbouwfase naar consolidatie. We kiezen er daarom voor om het volume aan projecten tenminste op het niveau van 2013 te houden. Present slaat in 2014 een brug tussen 45 groepen en mensen die hulp willen ontvangen en daartoe zijn voorgedragen door een maatschappelijke organisatie. De groepen zetten zich in met de juiste motivatie, een uitstekende begeleiding en we sluiten elk project af met de juiste follow-up. De hieronder vermelde doelstellingen zijn afgeleid van deze centrale doelstelling. 3.2 Organisaties In 2014 benaderen we alle groepen en/of individuele mensen die al eens aan een project voor present hebben gewerkt met de vraag of ze dat nog eens willen doen. We leggen nieuwe contacten met tenminste 10 nieuwe organisaties. We onderzoeken de mogelijkheden van een prijsbeleid voor deelname aan projecten door commerciële organisaties (werken voor Present als bedrijfsuitje ) en indien we er ruimte voor zien gebruiken we die. We stellen een comité van aanbeveling samen. Het bestaande netwerk is een belangrijke bron van potentiële werkers voor Present. Dit betekent dat het belangrijk is om de bestaande contacten te onderhouden en het netwerk verder uit te breiden. Werken voor Present sluit aan bij maatschappelijk ondernemen en in die zin heeft het werken aan een project voor Present ook waarde. Mogelijk zou daar een deel financiering van de stichting gevonden kunnen worden. Een comité van aanbeveling zal bestaan uit aansprekende namen uit de gemeente en kan helpen bij het uitbouwen van het netwerk. 3.3 Groepen Er zetten zich 45 groepen in vanuit verschillende achtergronden en verschillende woonplaatsen uit Súdwest Fryslân. Het is belangrijk te kunnen sturen op het aantal groepen. In 2014 is het belangrijk naast het werven van groepen uit de kerkelijke gemeenten te focussen op groepen vanuit bedrijven en de samenleving. 3.4 Gemeente en Maatschappelijke organisaties Het verder opbouwen van een productieve relatie met de gemeente Sûdwestfryslân De bestaande contacten worden verstevigd en waar nodig wordt nog een presentatie gehouden voor medewerkers Als gevolg van Rijksbeleid (nieuwe wet WMO) ziet de gemeente zich geconfronteerd met een steeds groter wordend takenpakket en afnemende publieke middelen. Als lokale professionele organisatie met een heel laag ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 5

8 kostenniveau door het vele vrijwilligerswerk is Present potentieel van grote waarde voor de gemeente. We zullen in 2014 verder investeren in het opbouwen van de relatie door gesprekken op de juiste niveaus en het uitvoeren van projecten. Het is belangrijk dat professionele organisaties op alle lagen weten van het werk van Present. Dit betekent dat er goede contacten tot stand moeten komen op alle lagen. Daarnaast is het belangrijk dat er meerdere organisaties zijn die projecten aanleveren, omdat het valt en staat met de inzet van individuele medewerkers. Door contacten met meerdere organisaties wordt de druk verdeeld. 3.5 Operationeel team Het operationeel team uitbreiden tot vier personen. Door de nieuwe gemeentelijke indeling is er een groter werkgebied ontstaan. Ook door de toename van het aantal groepen vrijwilligers is het zinvol om het operationeel team uit te breiden om zo de werkdruk te verlagen. Daarnaast is het belangrijk om een duidelijke overlegstructuur te houden, waardoor de medewerkers van het operationeel team zich betrokken blijven voelen, zich gesteund voelen en er oog is voor de ontwikkeling van de medewerkers. 3.6 Bestuur en organisatie Het vaststellen van een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, beroepskracht(en) en operationeel team. Sinds het najaar van 2013 bestaat het bestuur uit zes personen, bijna een verdubbeling van de situatie tot die tijd. Het kleine bestuur uit de beginperiode leidde ertoe dat de coördinator een breed takenpakket heeft. De extra bestuurscapaciteit die nu beschikbaar is biedt de kans om tijd vrij te maken bij de coördinator voor acquisitie en projectbegeleiding. 3.7 Financiers Het verzorgen van een basisfinanciering door het werven van /jaar aan vaste inkomsten door fannoten Het ontwerpen van een financiële verslaglegging die voldoet aan zowel de eisen voor continuïteit als die van de financiers Gemeente Súdwest-Fryslân geeft 7500,-- subsidie Er zijn bedrijven en woningcorporaties die Stichting Present financieel ondersteunen Het is van groot belang dat het werk van Present Sneek gedragen wordt door de gemeenschap. Op deze manier bouwt Present Sneek aan haar toekomst. We zetten een in eerste instantie lokaal gerichte wervingscampagne op die tenminste 10 mille per jaar aan vaste inkomsten moet opleveren. Daarnaast willen we per jaar aan vast inkomsten zoeken om de continuïteit te kunnen waarborgen. 3.8 PR & communicatie Er is eind april een communicatieplan opgesteld. 6 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

9 Om te zorgen dat er een follow-up is naar aanleiding van de PR is het van belang dat er een communicatie plan wordt geschreven. Daarnaast is het van belang om hierin goed voor ogen te houden wat reëel is voor Present Sneek. Dit wil zeggen dat de PR & communicatie passend is bij Present Sneek. In het communicatieplan staat duidelijk wat wij willen bereiken met de PR & communicatie. De doelen worden gehaald. 3.9 Regionaal en landelijk Er is overleg met andere coördinatoren en besturen van de Stichtingen Present in Friesland. Er is overleg tussen de medewerkers van de Friese Present-stichtingen die verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke organisaties. De landelijke trends worden in de gaten gehouden met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en vrijwilligerswerk, om zo nieuwe kansen te creëren voor Stichting Present Sneek. De Presentdag wordt door de meerderheid van het bestuur en operationeel team bezocht. Er wordt invulling gegeven aan het CRM systeem. Het is van belang dat er wordt samengewerkt met andere lokale stichtingen in Friesland. Enerzijds omdat er verschillende maatschappelijke organisaties provinciaal werken. Anderzijds omdat op sommige terreinen krachten gebundeld kunnen worden. Daarnaast is voor Present Sneek belangrijk dat goed kan worden ingesprongen op landelijke trends, zoals bijvoorbeeld in de politiek naar voren komt. Ook de trends in deelname vrijwilligerswerk en ontwikkelingen binnen kerkelijke gemeenten worden gevolgd. Voor een groot gedeelte zal hiervoor input gegeven worden vanuit Stichting Present Nederland. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 7

JAARPLAN 2013 O n d e rt i t e l O n m i sb a a r, ma a r o n b et a a lb a a r?!

JAARPLAN 2013 O n d e rt i t e l O n m i sb a a r, ma a r o n b et a a lb a a r?! Jaarplan 2013 JAARPLAN 2013 Ondertitel Onmisbaar, maar onbetaalbaar?! ///////////////////////////////// CITAAT AUTEUR Inhoud 1 VOORWOORD 2 2 FORMULE STICHTING PRESENT 3 2.1 MISSIE 3 2.2 DE IMPACT VAN

Nadere informatie

Stichting Present Maassluis

Stichting Present Maassluis Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Projectplan Stichting Present Maassluis

Projectplan Stichting Present Maassluis Projectplan 2015-2017 Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

Jaarplan 2019 Stichting Present Assen

Jaarplan 2019 Stichting Present Assen Jaarplan 2019 Stichting Present Assen Voor wie helpen wil! 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen... 3 2. Doelstelling 2019.... 3 2.1. Praktische- en Sociale Projecten..... 3 2.2. Activiteiten t.b.v. Asielzoekers/AZC........

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag 2012 Stichting Present Opsterland

Jaarverslag Jaarverslag 2012 Stichting Present Opsterland Jaarverslag 2012 1 Inleiding Het eerste volle jaar voor Stichting Present Opsterland is achter de rug. Er zijn veel contacten gelegd en 52 projecten uitgevoerd. Al is het wat minder dan gepland, toch een

Nadere informatie

Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER

Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER 1 Inhoud 1. Formule Present Noordoostpolder blz. 3 2. Sterkte/zwakte analyse blz. 6 3. Doelstellingen 2016 blz. 7 4. Begroting blz. 9 2 1 Formule Present Noordoostpolder

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2017-2020 Strategisch plan Stichting Present Noordoostpolder 2017-2020 Voor u ligt het strategisch document van de Stichting Present Noordoostpolder. Dit document omschrijft de plannen

Nadere informatie

Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER

Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER ///////////////////////////////// VRIJWILLIGER: IK VOND HET BIJZONDER OM IEMAND WEER RUIMTE TE KUNNEN GEVEN OM TE LEVEN. LETTERLIJK EN FIGUURLIJK.

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Stichting Present Woerden

Stichting Present Woerden Stichting Present Woerden Strategisch Meerjaren Beleidsplan 2015 2017 Present Woerden slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Inhoud 1. Voorwoord

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag 2014. Inhoud: 1. Inleiding 2. Doelstelling Verduurzaming. 3. Actieplan 2014 4. Bijstelling Plannen 2014/ 2015,Speerpunten 5. Projecten Present

Nadere informatie

Van betekenis...in Zeewolde

Van betekenis...in Zeewolde Van betekenis......in Zeewolde Postbus161 161 Postbus 3890AD ADZeewolde Zeewolde 3890 0626 2601 0180 8007 07 06 KvK-nummer54810043 54810043 KvK-nummer: Regiobank 85.00.30.528 IBAN: NL54 RBRB 0850 0305

Nadere informatie

Jaarplan 2017 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER

Jaarplan 2017 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER Jaarplan 2017 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER 1 Inhoud 1. Formule Present Noordoostpolder blz. 3 2. Sterkte/zwakte analyse blz. 6 3. Doelstellingen 2017 blz. 7 4. Begroting 2017 blz. 9 2 1 Formule Present

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf:

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: 1 Inleiding Een jaar waarin weer veel is veranderd en aangepakt. Sinds 25 mei 2013 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Present Zuidoost Friesland. Reden

Nadere informatie

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuidoost Groningen 2017

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuidoost Groningen 2017 Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuidoost Groningen 2017 Stichting Present Zuidoost Groningen Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Jaarplan 2018 Stichting Present Assen

Jaarplan 2018 Stichting Present Assen Jaarplan 2018 Stichting Present Assen Vertrouwen in de toekomst? Vertrouwen op elklaar! 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 2. Doelstelling 2018..4 2.1. Regulier werk...4 2.2. Present en Asielzoekers/AZC......4

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan:

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan: JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG 2010 Een vliegende start Met dank aan: IK DURF NU DE DEUR WEER OPEN TE DOEN Ik heb Stichting Present ingeschakeld om klussers te zoeken voor het huis van een cliënte met een

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2017 STICHTING PRESENT OLDENZAAL

JAARVERSLAG 2017 STICHTING PRESENT OLDENZAAL JAARVERSLAG 2017 STICHTING PRESENT OLDENZAAL Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Nijverheidsstraat 97 7575 BH Oldenzaal Tel: 06 52 86 25

Nadere informatie

Stichting Present Haarlem. PRESENT HAARLEM 2018

Stichting Present Haarlem.   PRESENT HAARLEM 2018 Stichting Present Haarlem info@presenthaarlem.nl www.presenthaarlem.nl PRESENT HAARLEM 2018 VOORWOORD In 2015 heeft stichting Present Haarlem een succesvolle herstart gemaakt. Een groep enthousiaste mensen

Nadere informatie

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Stichting Present Zuid-Oost Groningen Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela

Nadere informatie

Stichting Present Haarlem. Strategisch Plan PRESENT HAARLEM

Stichting Present Haarlem.   Strategisch Plan PRESENT HAARLEM Stichting Present Haarlem info@presenthaarlem.nl www.presenthaarlem.nl Strategisch Plan PRESENT HAARLEM 2018-2020 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. DOELSTELLINGEN 2018-2020... 4 1.1 AANBOD VAN VRIJWILLIGERS...

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag 2016 Stichting Present Zuidoost Friesland

Jaarverslag Jaarverslag 2016 Stichting Present Zuidoost Friesland Jaarverslag 2016 1 Inleiding. De impact van Present op de omgeving. Er zijn mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben. Dat is een vast gegeven. De uitdaging voor Stichting Present ZO Friesland

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2013 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

JAAR VE R SL AG

JAAR VE R SL AG JAAR VE R SL AG 2 0 13 Jaarverslag 2013 Stichting Present Noordoost Friesland CITAAT: Erg leuk om zo met een groep vrienden zo n klus aan te pakken en iets te betekenen voor andere mensen. Je leert in

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag 2014 Stichting Present Zuidoost Friesland

Jaarverslag Jaarverslag 2014 Stichting Present Zuidoost Friesland Jaarverslag 2014 1 Inleiding Het jaar 2014 mag voor Stichting Present Zuidoost Friesland een productief jaar genoemd worden. Ten opzichte van 2013 is de toename van het aantal projecten (30) naar 105 in

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting. Present Kampen

Jaarrekening Stichting. Present Kampen Jaarrekening 2013 Stichting Present Kampen Inhoudsopgave: 1. Bestuurverslag 2. Activiteitenverslag 3. Jaarrekening 31-12-2013 4. Begroting 2014 Bestuursverslag 2013 Samenstelling van het bestuur G.J. Brouwer,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Zoetermeer T Projectcoördinator: Mirjam Konijn

Jaarverslag Stichting Present Zoetermeer T Projectcoördinator: Mirjam Konijn T 06 38 01 79 11 Projectcoördinator: Mirjam Konijn info@stichtingpresent-zoetermeer.nl www.stichtingpresent.nl/zoetermeer Twitter: @presentzmeer Rabobank: 0388 1444 32 KK: 555 29 046 oorwoord oor u ligt

Nadere informatie

Strategisch Plan STICHTING PRESENT GOUDA

Strategisch Plan STICHTING PRESENT GOUDA Strategisch Plan STICHTING PRESENT GOUDA 2012-2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 3 1.1 MISSIE EN VISIE 3 1.2 DE ONTWIKKELING VAN PRESENT 4 2 SUCCESFACTOREN VAN DE PRESENT-FORMULE 5 2.1 HET

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT OLDENZAAL

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT OLDENZAAL JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT OLDENZAAL Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Tulpstraat 155 7571 AB Oldenzaal Tel: 06 2098 4454 info@presentoldenzaal.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de werkgroep van Stichting Present Delft. Studenten die een wandeling gaan maken met eenzame ouderen in een bejaardentehuis.

Voorwoord. Namens de werkgroep van Stichting Present Delft. Studenten die een wandeling gaan maken met eenzame ouderen in een bejaardentehuis. Voorwoord Studenten die een wandeling gaan maken met eenzame ouderen in een bejaardentehuis. Young professionals die een Turkse alleenstaande moeder helpen haar woonkamer op te knappen. Jongeren die spelletjes

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Present Zuidoost Friesland. Op zaterdag 3 september worden de vrijwilligers om half 2 verwacht op Ieleane 9.

Jaarverslag 2015 Stichting Present Zuidoost Friesland. Op zaterdag 3 september worden de vrijwilligers om half 2 verwacht op Ieleane 9. Op zaterdag 3 september worden de vrijwilligers om half 2 verwacht op Ieleane 9. Dit is een woonvorm waarbij de cliënten veel verzorging nodig hebben. De meeste cliënten zijn afhankelijk van de rolstoel.

Nadere informatie

Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Samenstelling bestuur... 7 Doelstellingen en realisatie... 8 Cijfers en feiten Jaarrekening

Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Samenstelling bestuur... 7 Doelstellingen en realisatie... 8 Cijfers en feiten Jaarrekening Jaarverslag Stichting Present Purmerend 2014 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Samenstelling

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator december Bezoekadres (donderdag):

Moniek Kars - Algemeen Coördinator december Bezoekadres (donderdag): Jaarplan 2018 Moniek Kars - Algemeen Coördinator december 2017 Postadres: Bezoekadres (donderdag): Postbus 8095 Harnjesweg 84 (Ons Huis) 6710 AB Ede Wageningen Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl

Nadere informatie

Missie Naam en logo Werkwijze

Missie Naam en logo Werkwijze Missie Een brug slaan tussen mensen die iets willen doen en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. We zien dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander in de samenleving. De afstand tussen

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Jaarrekening Present Steenwijkerland

Jaarrekening Present Steenwijkerland Jaarrekening 2015 Present Steenwijkerland 31-03-2016-1- STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND Postbus 303 8330 AH Steenwijk E-mail: info@presentsteenwijkerland.nl www.presentsteenwijkerland.nl KvK 08210076

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2012 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Inhoud jaarrapportage

Inhoud jaarrapportage JAARVERSLAG 2016 Jaarrapportage 2016 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Present Zoetermeer in 2016 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting

Nadere informatie

Jaarplan 2018 PRESENT IN DE REGIO NOORDWEST FRIESLAND

Jaarplan 2018 PRESENT IN DE REGIO NOORDWEST FRIESLAND Jaarplan 2018 PRESENT IN DE REGIO NOORDWEST FRIESLAND 1 VOORWOORD In april 2018 begint het 3 e boekjaar van stichting Present Noordwest Friesland. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om de stichting

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December Postbus 8095 Stationsweg AB Ede 6711 PN Ede Telefoon:

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December Postbus 8095 Stationsweg AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2017 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

Beleidsplan STICHTING VRIENDEN VAN GOD S GOLDEN ACRE NEDERLAND. Opgesteld te Hardenberg, d.d Beleidsplan voor de jaren

Beleidsplan STICHTING VRIENDEN VAN GOD S GOLDEN ACRE NEDERLAND. Opgesteld te Hardenberg, d.d Beleidsplan voor de jaren Beleidsplan STICHTING VRIENDEN VAN GOD S GOLDEN ACRE NEDERLAND Opgesteld te Hardenberg, d.d. 18-11-2016 Beleidsplan voor de jaren 2017-2020 1 Inhoudsopgave 1 De organisatie... 3 1.1 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Noordwest Friesland. Zuiderhaven HE Harlingen

Jaarplan Stichting Present Noordwest Friesland. Zuiderhaven HE Harlingen Jaarplan 2017 Stichting Present Noordwest Friesland Zuiderhaven 75 8861 HE Harlingen We willen een voorbeeld zijn in Noordwest Friesland en daarbuiten, en een maatschappelijke beweging op gang brengen

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PRESENT WEST-BETUWE

JAARPLAN 2015 PRESENT WEST-BETUWE Jaarplan 2015 Stichting Present West-Betuwe pag. 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Missie & doel... 4 Hoofdstuk 2 Projecten... 6 Hoofdstuk 3 Organisatie... 7 Hoofdstuk 4 Duurzaamheid... 8 Bijlage

Nadere informatie

Strategisch document 2013 2015

Strategisch document 2013 2015 Strategisch document 2013 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. SWOT Analyse... 4 3. Strategische doelen... 6 3.1 Uitbouwen van vrijwillige inzet... 6 Doel 1: Groei naar een inzet van 150 vrijwilligersgroepen

Nadere informatie

Jaarrekening Present Steenwijkerland

Jaarrekening Present Steenwijkerland Jaarrekening 2016 Present Steenwijkerland 21-03-2017-1- STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND Postbus 303 8330 AH Steenwijk E-mail: info@presentsteenwijkerland.nl www.presentsteenwijkerland.nl KvK 08210076

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren Jaarverslag Stichting Present Walcheren 2013 Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden 1 Voorwoord Intussen zijn we als Stichting Present Walcheren (voortaan

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden Jaarverslag 2013 1 Inhoud Jaarverslag 2013... 1 Inhoud... 2 Eerste lustrum voor SPL... 3 Cijfers... 4 Gegevens Kerken 2013 die groepen ingezet hebben... 5 Gegevens overige organisaties 2013 die groepen

Nadere informatie

Algemene doelstelling. Huidige situatie

Algemene doelstelling. Huidige situatie Jaarplan 2014 Algemene doelstelling Present Leeuwarden heeft als doel de brug te zijn tussen groepen en individuen die iets te bieden hebben en personen of instanties die daarmee geholpen kunnen worden.

Nadere informatie

Uitwerking meerjarenplan Stichting Present Harderwijk

Uitwerking meerjarenplan Stichting Present Harderwijk Uitwerking meerjarenplan Stichting Present Harderwijk 1. Inleiding Stichting Present Harderwijk is onderdeel van een landelijke netwerk (Stichting Present Nederland) dat inmiddels ongeveer 80 lokale stichtingen

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede.

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede. Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043 Jaarverslag IBAN: NL54 Regiobank RBRB 0850 85.00.30.528 0305 2012 2013 Jaarverslag Stichting Present Zeewolde 2012-2013 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 2.0 Missie & Visie 3.0 Werkwijze & Projectaanpak 4.0

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING PRESENT OLDENZAAL

JAARVERSLAG 2014 STICHTING PRESENT OLDENZAAL JAARVERSLAG 2014 STICHTING PRESENT OLDENZAAL Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Tulpstraat 155 7571 AB Oldenzaal Tel: 06 2021 7375 info@presentoldenzaal.nl

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015 Jaarplan 2016 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website:

Nadere informatie

Missie Present. Mensen in beweging brengen voor elkaar

Missie Present. Mensen in beweging brengen voor elkaar JAARVERSLAG 2017 Jaarverslag 2017 Deze presentatie is een verslag van de activiteiten van Stichting Present Zoetermeer in 2017 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Nadere informatie

WERKGROEP STARTEN INTERKERKELIJK SAMENWERKEN BIJ EEN AZC OF IN DE WIJK

WERKGROEP STARTEN INTERKERKELIJK SAMENWERKEN BIJ EEN AZC OF IN DE WIJK WERKGROEP STARTEN INTERKERKELIJK SAMENWERKEN BIJ EEN AZC OF IN DE WIJK WERKGROEP STARTEN Hoe hulp aan vluchtelingen wordt vormgegeven verschilt per plaats. Belangrijk is dat kerken samenwerken om meer

Nadere informatie

JAARVERSLAG Wij geloven in een Hollands Kroon Waar mensen er zijn voor elkaar..

JAARVERSLAG Wij geloven in een Hollands Kroon Waar mensen er zijn voor elkaar.. JAARVERSLAG 2015 Wij geloven in een Hollands Kroon Waar mensen er zijn voor elkaar.. Stichting Present Hollands Kroon Secretariaat: Brugstraat40 1775BG Middenmeer 0227-502057 www.stichtingpresent.nl/hollandskroon

Nadere informatie

Voorwoord. Wij blijven Present in deze mooie stad Rotterdam, bouwt ook u dit jaar weer mee?

Voorwoord. Wij blijven Present in deze mooie stad Rotterdam, bouwt ook u dit jaar weer mee? 1 JAARPLAN 2017 Voorwoord Nadenkend over de toekomst, kijken we ook altijd even terug. Jaren van Present zijn in Rotterdam laten haar sporen na. We worden goed gevonden door vrijwilligers, hulpverleners

Nadere informatie

Jaarverslag 2017 Lekstroom School s cool

Jaarverslag 2017 Lekstroom School s cool Jaarverslag 2017 Lekstroom School s cool Inhoudsopgave Voorwoord 1. Lekstroom School s cool in het kort 2. Aantallen en resultaten 3. Ontwikkelingen vrijwilligers 4. Verbreden in de regio 5. 2017 Financieel

Nadere informatie

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Doelstelling onderzoek Het verkrijgen van inzicht in welk toekomstgericht beleid kan bijdragen aan het (verder)

Nadere informatie

Formule onder de loep

Formule onder de loep Formule onder de loep Uitgangspunten en grenzen verkennen Marleen de Vries, Present NL Gezamenlijk beeld Doel van focussessie Helderheid over uitgangspunten Gesprek over formule en uniciteit Zicht op vraagstukken

Nadere informatie

STICHTING JANGA GARAP LA FOUNDATION

STICHTING JANGA GARAP LA FOUNDATION BELEIDSPLAN 2018-2020 STICHTING JANGA GARAP LA FOUNDATION Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Organisatie 2.1 Statuten 2.2 Huishoudelijk regelement 2.3 Bestuur 3. Doelstelling van de stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Zoeken... 3 1. Missie, visie en werkwijze... 4 Werkwijze... 4 2. Aanbod, inzet en begeleiding van vrijwilligers... 5

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Noordoost Friesland 1

Jaarverslag Stichting Present Noordoost Friesland 1 Jaarverslag 2016 - Stichting Present Noordoost Friesland 1 CITATEN PROJECTEN Vrijwilligers: Wat ons bovenal is bijgebleven, is hoe goed en gezellig het met elkaar was. Hoe wij als vriendengroep elkaar

Nadere informatie

www.kv.nl/opdrachten/ Directeur Bevlogen, communicatief, (cultureel) ondernemend, innovatief Naarden Directeur Stichting Grote Kerk Naarden Organisatie Stichting Grote Kerk Naarden Stichting Grote Kerk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING PRESENT OLDENZAAL

JAARVERSLAG 2015 STICHTING PRESENT OLDENZAAL JAARVERSLAG 2015 STICHTING PRESENT OLDENZAAL Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Tulpstraat 155 7571 AB Oldenzaal Tel: 06 2021 7375 info@presentoldenzaal.nl

Nadere informatie

Meerjarenplan bijgewerkt

Meerjarenplan bijgewerkt Meerjarenplan 2015-2017 bijgewerkt 30-09-2015 Stichting De Slinger Almelo www.deslingeralmelo.nl 1 1. Missie en Visie De Slinger Almelo Missie De missie van De Slinger Almelo is de betrokkenheid (MBO)

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Present Meppel

Jaarrekening Stichting Present Meppel Jaarrekening 2016 Stichting Present Meppel 7-3-2017 Stichting Present Meppel Postbus 433 7940 AK Meppel E-mail: info@presentmeppel.nl www.stichtingpresent.nl/meppel KvK 59301821 RSIN 853411955 Bankgegevens:

Nadere informatie

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow 2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow... 2 Doelstelling... 2 Christelijke grondslag... 2 Organisatiestructuur... 2 Werkgebied... 2 Visie op armoede en armoedebestrijding...

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag 2015 Stichting Present Barneveld Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos. De statutaire vestigingsplaats

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 mensen voor mensen Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Missie Present. Mensen in beweging brengen voor elkaar

Missie Present. Mensen in beweging brengen voor elkaar JAARVERSLAG 2018 Jaarverslag 2018 Deze presentatie is een verslag van de activiteiten van Stichting Present Zoetermeer in 2018 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Nadere informatie

Identiteit: Missie, Visie en Kernwaarden. De ontwikkeling van Stichting Present

Identiteit: Missie, Visie en Kernwaarden. De ontwikkeling van Stichting Present Voorwoord Hoe dit handboek is ontstaan? De insteek van de initiatiefnemers in Zwolle was in 2002: De formule van Stichting Present ontwikkelen in de Zwolse context met de intentie om het overdraagbaar

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6.

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. JAARPLAN 2016 1 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. UITBREIDEN PERSONEELSUREN 7. PERSONALIA (o.a.

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2013 Present Noord-Groningen 3

Inhoud. Jaarverslag 2013 Present Noord-Groningen 3 Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Onze organisatie... 6 4. Onze werkwijze... 7 5. Relatie met Present Nederland... 8 6. Evaluatie 2013... 9 6.1. Algemeen... 9 6.2. Het operationele

Nadere informatie

Stichting Present Leeuwarden NL03 RABO

Stichting Present Leeuwarden   NL03 RABO Stichting Present Leeuwarden info@presentleeuwardend.nl www.presentleeuwarden.nl NL03 RABO 0149 9235 89 Voor u ligt het jaarverslag over 2017 van de Stichting Present Leeuwarden. Het was een jaar waarin

Nadere informatie

Beleidsplan. 2015 en verder

Beleidsplan. 2015 en verder Beleidsplan 2015 en verder Inhoud Over wijkpanel Tinga... 3 Waarom is er een wijkpanel Tinga Sneek?... 3 Wat kan het wijkpanel voor de wijk doen?... 3 Wat kan het wijkpanel voor individuele inwoners doen?...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Inhoud: Hulpvragers Maatjes Coördinatoren Sponsors Financiën Bestuur Toekomst Namens het bestuur mag ik u verslag uitbrengen van de activiteiten van Schuldhulpmaatje-WF

Nadere informatie

Present Purmerend wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Present Purmerend wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Jaarverslag Stichting Present Purmerend 2012-2013 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Wat vooraf ging... 4

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator september Postbus 8095 Stationsweg AB Ede 6711 PN Ede Telefoon:

Moniek Kars - Algemeen Coördinator september Postbus 8095 Stationsweg AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: Moniek Kars - Algemeen Coördinator september 2018 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

PRESENT WEST-BETUWE

PRESENT WEST-BETUWE beleidsplan 2016-2018 Stichting Present West-Betuwe pag. 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Missie & doel... 4 Hoofdstuk 2 Projecten... 6 Hoofdstuk 3 Organisatie... 7 Hoofdstuk 4 Duurzaamheid...

Nadere informatie