Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fries burgerpanel Fryslân inzicht"

Transcriptie

1 Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over veranderingen in de langdurige zorg september 2014

2 Fries burgerpanel over veranderingen in de langdurige zorg Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. Er vindt een verschuiving in verantwoordelijkheid plaats en er wordt flink bezuinigd. Zo worden bepaalde zorgtaken overgeheveld van de rijksoverheid naar gemeenten. En ook is de aandacht in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving. De overheid trekt zich meer terug en de burger is meer aan zet. De overheid vindt dat mensen meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen leven en elkaar daarbij moeten helpen. Niet alleen voor de mensen met een zorgvraag gaat dus iets veranderen, óók voor de mensen om hun heen. Voor het beantwoorden van zorgvragen richt het huidige kabinetsbeleid zich namelijk veel meer op het inzetten van het sociale netwerk van de burger. De roep om vrijwilligers en mantelzorgers neemt dus toe. 48% 52% 940 RESPONDENTEN = 74% RESPONS Wat vinden de leden van het Fries burgerpanel van de veranderingen in de langdurige zorg? Hoe denken zij over de inzet van het sociale netwerk bij het beantwoorden van een hulp- of zorgvraag? Wie is er verantwoordelijk voor het regelen en financieren van de zorg? En hoe zit het met de nabijheid van voorzieningen wanneer ouderen langer thuis moeten blijven wonen? 4% 38% 58% van de respondenten heeft zelf langdurig zorg nodig van de respondenten kent iemand in zijn/haar naaste omgeving met een langdurige zorgvraag van de respondenten heeft zelf geen zorgvraag en kent ook niemand met een langdurige zorgvraag Dit panelonderzoek gaat uitsluitend over de organisatie van de langdurige zorg. Hiermee wordt bedoeld: zorg langer dan een jaar, voor mensen met beperking, ouderen en chronisch zieken. Zij hebben in hun dagelijks leven zorg en/of begeleiding nodig. Deze zorg kan worden geleverd door formele zorg- en dienstverleners (zoals thuiszorg, zorginstellingen, etc.), maar ook door informele zorgverleners, zoals familie, vrienden, buren en vrijwilligers. Had u voor deze enquête al over de transities in de zorg/hervorming van de langdurige zorg gehoord en/of gelezen? En weet u wat het betekent? Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat de panelleden in de praktijk vaak aan ouderenzorg denken, en minder aan zorg voor mensen met een beperking of chronisch zieken. Ik kende de term en weet (ongeveer) wat het betekent Ik had de term wel eens gehoord/gelezen, maar weet niet wat het inhoudt. Dit is voor mij abracadabra 9% 22% 69%

3 Vrijwillige inzet in de zorg De regering gaat ervan uit dat burgers in de toekomst meer voor zichzelf en elkaar gaan zorgen en minder beroep doen op de overheid. De roep om vrijwillige inzet in de zorg neemt daardoor toe. 99% van de panelleden is van dit voornemen op de hoogte. Ook respondenten die zelf niemand met langdurige zorg kennen in hun persoonlijke netwerk, zien weinig heil in de plannen voor meer vrijwillige inzet in de zorg. 82% van hen beantwoordde de vraag met niet goed of het zal wel moeten. Wat vindt u van dit voornemen? weet ik niet 3% goed 13% Wat zeggen de panelleden over meer inzet van het sociale netwerk? Ik denk dat het niet meer dan logisch is dat mensen meer voor zichzelf en hun naasten gaan zorgen en ook meer zelf gaan betalen. Ik moet er niet aan denken dat er beperkt professionele hulp beschikbaar zou zijn en dat ik mijn eigen omgeving steeds lastig ga vallen met mijn behoeftes voor zorg. niet goed 57% het zal wel moeten 27% Wat wordt bedoeld met het sociale netwerk? In deze publicatie hebben we het vaak over de inzet van het sociale netwerk. Met sociaal netwerk wordt bedoeld: partner, (schoon)ouders, kinderen, andere familieleden, vrienden, kennissen, buren, etc. Kortom: personen op wie mensen met een zorgvraag eventueel een beroep kunnen doen voor het beantwoorden van die zorgvraag. Ik ben erg voor het feit dat we elkaar in de samenleving meer moeten helpen, maar enkel bezuinigingen in de zorg zal hier niet voor zorgen. Hier zijn meer veranderingen voor nodig; de maatschappij is erg prestatiegericht en geïndividualiseerd, iedereen heeft het druk. Dit sluit niet aan bij het zorgen voor elkaar. Het is niet fair dat de één de zorg vrijwillig krijgt en een ander ervoor moet betalen. Ik maak mij zorgen over mensen die geen sociaal netwerk hebben. Hoe moeten die zich nu redden als ze hulp nodig hebben? Vereenzaming ligt op de loer. Ouderen zijn lang niet assertief genoeg om met de nieuwe werkelijkheid om te gaan. De vraag is of een buur of familielid, die de zorgvraag nu meer moet signaleren, wel de vaardigheden heeft om hier doorheen te prikken. Zeker als het voorkomen van kosten het hoofddoel is, zullen er slachtoffers vallen.

4 Vrijwillige inzet in de zorg Ruimte voor vrijwillige inzet Een ruime kwart van de respondenten vindt dat mensen met een zorgvraag meer een beroep op hun eigen sociale netwerk kunnen doen dan ze nu al doen. Het zijn met name panelleden die zelf geen zorgvraag hebben die dit vinden. Het zal nog niet zo makkelijk zijn om dit te verwezenlijken. Driekwart van de panelleden geeft namelijk aan het moeilijk te (zullen) vinden om iemand in zijn of haar sociale netwerk om hulp te vragen. Het panel geeft aan dat de taak van het inzetten van het sociale netwerk niet alleen bij zorgbehoevenden ligt. 63% van de respondenten is het eens met de stelling Het sociale netwerk heeft de taak te signaleren of iemand hulp nodig heeft. De sociale omgeving van de zorgbehoevende moet dus een oogje in het zeil houden en opmerken of en wanneer iemand hulp nodig heeft. Ook dit kan lastig zijn, omdat 38% van de respondenten aangeeft het moeilijk te vinden om hulp aan te bieden. Duidelijk is wel dat de inzet van het sociale netwerk een wisselwerking is tussen zorgbehoevende en het sociale netwerk. 82% van de respondenten vindt dat mensen zelf moeten kunnen beslissen of ze hun sociale netwerk in willen zetten wanneer zij hulp nodig hebben. Zoals het woord het al zegt: de zorg moet vrijwillig zijn, en niet opgelegd. Vooral respondenten die iemand met een zorgvraag kennen, vinden dat het sociale netwerk de taak heeft te signaleren of iemand hulp nodig heeft (69%). Respondenten die zélf een zorgvraag hebben zijn hierover een stuk minder positief, van hen is 36% het hiermee eens. Het sociale netwerk ziet dus meer een taak voor zichzelf bij het beantwoorden van een hulpvraag dan de zorgbehoevende dat zelf ziet. Mensen moeten zelf kunnen kiezen of zij hun sociale netwerk inzetten bij het beantwoorden van hun hulpvraag. 82% 10% 8% Ik vind/zou het moeilijk vinden iemand in mijn sociale netwerk hulp te vragen voor een zorgvraag. 74% 11% 15% Het sociale netwerk heeft de taak te signaleren of iemand hulp nodig heeft. 63% 17% 20% Mensen met een zorgvraag kunnen meer een beroep op hun eigen sociale netwerk doen dan ze nu doen. 27% 27% 46% Mee eens Neutraal Niet mee eens

5 Vrijwillige inzet in de zorg Hoe zit het met vrijwillige inzet van het panel op dit moment? 64% van de respondenten heeft het afgelopen jaar iemand in zijn/haar sociale omgeving geholpen met een zorg- of hulpvraag Wie heeft u geholpen? (meerdere antwoorden mogelijk) (schoon)ouder (niet bij u inwonend) vriend of kennis iemand in de buurt ander familielid (niet bij u inwonend) gezinslid/huisgenoot iemand anders kind (niet bij u inwonend) 13% 12% 17% 22% 27% 31% 41% Vrouwen helpen vaker iemand uit hun omgeving dan mannen. 71% van de vrouwen heeft iemand geholpen met een zorgvraag, tegenover 58% van de mannen. Vrouwen zorgen met name vaker voor uitwonende (schoon) ouders, een kind of een ander familielid dan mannen. Respondenten in de leeftijdscategorie jaar helpen andere mensen in hun omgeving het meest. Bijna driekwart van hen heeft het afgelopen jaar iemand geholpen. Deze groep respondenten helpt met name hun ouders met een zorgvraag. Mannen verzorgen vaker dan vrouwen klusjes in en om het huis. Vrouwen verrichten daarentegen vaker huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, sociale ondersteuning en emotionele ondersteuning. Waarmee heeft u iemand geholpen? (meerdere antwoorden mogelijk) Panelleden geven vooral emotionele ondersteuning De helft van de panelleden die iemand heeft geholpen, deed dat door één of twee van emotionele ondersteuning materiële ondersteuning sociale ondersteuning huishoudelijke hulp klusjes in en om het huis zorg organiseren/coördineren persoonlijke verzorging begeleiding 13% 12% 21% 36% 43% 48% 47% 65% de genoemde ondersteuningstaken te verrichten. Verreweg de meesten van deze groep ondersteunde door middel van emotionele ondersteuning, sociale ondersteuning, klusjes of materiele ondersteuning. Dit is steun die vaak minder tijd in beslag neemt, of vrij eenvoudig is, of steun die minder gestructureerd van aard is. Intensievere hulp, zoals persoonlijke verzorging of de zorg organiseren, wordt door de panelleden veel minder verleend. Veel panelleden geven aan dat dit soort zorg door professionals gedaan moet worden. Wat wordt met welke hulp bedoeld? Emotionele ondersteuning: bijvoorbeeld luisterend oor zijn, moed inspreken. Materiële ondersteuning: bijvoorbeeld ergens heen brengen, administratie bijhouden. Sociale ondersteuning: bijvoorbeeld samen koffie drinken, spelletje doen, wandelen. Huishoudelijke hulp: bijvoorbeeld schoonmaken, boodschappen of de was doen Klusjes in en om het huis: bijvoorbeeld de tuin onderhouden, iets repareren, dingen installeren. De zorg organiseren/coördineren: bijvoorbeeld zorgen voor een goede afstemming tussen familie en beroepskrachten. Persoonlijke verzorging: bijvoorbeeld aankleden, eten geven, helpen bij toiletbezoek. Begeleiding: bijvoorbeeld toezicht houden bij een dementerende.

6 Vrijwillige inzet in de zorg Bereidheid om iemand te helpen 28% van de respondenten helpt op het moment niemand, maar zou dat wel willen doen, mocht iemand hulp nodig hebben. Samen met de 64% van de respondenten die al wel helpt, houdt dit in dat 92% van de respondenten al hulp biedt, of hulp zou willen bieden aan hun sociale netwerk. 65-plussers zijn minder vaak bereidt huishoudelijke hulp te bieden. (Mannelijke) 65-plussers zijn juist vaker te porren voor materiele ondersteuning dan respondenten uit andere leeftijdscategorieën. Van de respondenten die nog niemand in hun omgeving helpen, geven mannen vaker dan vrouwen aan dat ze wel iemand in hun omgeving zouden willen helpen (83% versus 74%). U geeft aan dat u op dit moment niet iemand in uw sociale netwerk helpt vanwege een zorgvraag. Zou u dit wel willen doen, mocht iemand hulp nodig hebben? En wat zou dan willen doen? (meerdere antwoorden mogelijk) ja, sociale ondersteuning 47% ja, emotionele ondersteuning 45% ja, materiële ondersteuning 45% ja, klusjes in en om het huis ja, huishoudelijke hulp 35% 43% Wie in uw sociale netwerk zou u wel willen ondersteunen voor een zorgvraag? ja, de zorg organiseren/coördineren 16% ja, begeleiding 9% vriend of kennis 85% ja, persoonlijke verzorging 2% gezinslid/huisgenoot 82% nee, ik zou geen hulp kunnen geven nee, ik zou geen hulp willen geven 7% 15% iemand in de buurt (schoon)ouder 66% 77% Panelleden zijn vooral bereid een vriend of kennis te ondersteunen Ondanks de grote bereidheid ondersteuning te bieden, zitten er behoorlijke verschillen tussen wat respondenten wel en niet zouden willen doen voor hun sociale omgeving. Vooral de meer praktische hulp (materiele ondersteuning, klusjes in en om het huis) en ondersteuning waar relatief weinig voor geregeld hoeft te worden (sociale ondersteuning, emotionele ondersteuning) zouden de panelleden wel willen geven. Intensievere ondersteuning is een stuk minder in trek. Er komt duidelijk naar voren dat respondenten meer bereid zijn om persoonlijke verzorging en begeleiding te bieden aan een gezinslid/ huisgenoot dan aan andere mensen.opvallend is dat respondenten het meest bereid zijn een vriend of kennis hulp te bieden (85%). Men is het minst bereid een (schoon)ouder te helpen. Uit het onderzoek komt niet naar voren wat de reden hiervoor is.

7 Vrijwillige inzet in de zorg Bereidheid om iemand te helpen Veel respondenten maken zich zorgen over de mogelijkheid om hun werk en vrijwillige inzet in de zorg te kunnen combineren. U geeft aan dat u iemand in uw sociale netwerk helpt of heeft geholpen. U geeft geen hulp voor alle mogelijke zorgvragen. Is er ook hulp die u niet zou willen geven aan iemand in uw sociale netwerk? Wat zeggen de panelleden over niet willen of kunnen ondersteunen van het sociale netwerk? 63% Persoonlijke verzorging 29% Begeleiding 20% Organisatie/Coördinatie van zorg De belangrijkste redenen die panelleden aangeven om niet alle soorten hulp te geven zijn: 1. Sommige zorg moet gedaan worden door professionals 2. Te intiem 3. Ik ben hier niet tot in staat vanwege mijn eigen gezondheid 4. Tijdsgebrek/te druk 5. Ik vind dit niet mijn verantwoordelijkheid Uit ervaring: langer werken en tegelijk de zorg voor mijn partner en mijn ouders kost mij zoveel energie dat dit ten koste gaat van mezelf. Ik verleen al twee jaar intensieve mantelzorg. Dit valt me erg zwaar om het te combineren met werk en gezin. Het is emotioneel ook erg belastend naarmate de te bieden zorg langer duurt. Mantelzorg voor een relatief korte tijd is beter vol te houden, dan structurele en langdurige zorg. Als je werkt, zul je minder moeten gaan werken om echt zorgtaken over te nemen. En dat onbetaald? Het is een domme maatregel. Ik wil best veel doen voor iedereen, maar naast je dagelijkse werk? Ik kan overdag niet van huis, moet mijn moeder dan de hele dag wachten op eten, drinken, wassen en andere hulp? Eerst wordt onze samenleving geïndividualiseerd, iedereen moet aan het werk, ver weg werk zoeken waar blijft dan de tijd en energie voor je ouders, 150 km verderop te gaan zorgen? Het contact met je (schoon)ouders is niet altijd zo goed dat zorg welgemeend gegeven kan worden. Ik werk als professional in de zorg en ik zie dat sommige dingen gewoon niet te realiseren zijn door mantelzorgers. It stiet fier fan my ôf, mar kin my net yntinke bot belutsen te wêzen by soarch foar buorlju dy t ik amper ken. Boppedat ha wy mar in bytsje frije tiid, it falt net ta dan struktureel soargen foar in oar op je te nimmen.

8 Bezuinigingen in de zorg De nieuwe organisatie van de zorg en ondersteuning gaat gepaard met een forse bezuiniging. Er zullen daardoor lastige keuzes gemaakt moeten worden in wat wel en niet bekostigd wordt met gemeenschapsgeld. Aan de panelleden is gevraagd op welke zorg, voorzieningen of middelen er volgens hen wel en niet bespaard kan worden. De panelleden zijn het erover een dat er op verpleging, persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging en zorg in een verzorgings- of verpleeghuis niet bezuinigd kan worden. Dit vindt gemiddeld 85%. Huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen zijn juist hulpvormen waarvan gemiddeld 52% vindt dat er wel op bezuinigd kan worden. Gemiddeld geeft 10% van de respondenten aan niet te weten of er wel of niet bezuinigd kan worden. Waar vindt u dat er wel op bezuinigd kan worden? Vervoersvoorzieningen 52% Huishoudelijke hulp 51% Hulpmiddelen 50% Woningaanpassingen 35% Zorg in verzorgings- of verpleeghuis 10% Persoonlijke verzorging 7% Verpleging 6% Gespecialiseerde verzorging 5% Wat wordt bedoeld met welke zorgvraag? Wat zeggen de panelleden over bezuinigingen in de zorg? Met besparen op bijvoorbeeld huishoudelijke hulp denk ik dat het op den duur alleen maar duurder wordt. Mensen vereenzamen zo en vervuilen, omdat ze hun huishouden niet kunnen doen. Bovendien heeft huishoudelijke hulp een signaleringsfunctie. Ook die valt dan weg. De indicatie voor verzorgingshuizen en verpleeginrichtingen wordt verzwaard. Tegelijkertijd wordt enorm bezuinigd op de thuiszorg. Dat kan natuurlijk nooit goed gaan. Eén van mijn oudere kennissen zei laatst: de overheid heeft het liefst dat ik vroeg overlijd. Dat is het goedkoopst. En zo zit het. Het grootste probleem zie ik bij de financiering door gemeenten die nu al financiële problemen hebben. Minder geld is veelal ook minder of slechtere zorg. Ik vind het heel erg dat in deze maatschappij, waar iedereen steeds meer op zichzelf gericht is, zorgbehoevenden steeds meer aan hun lot overgelaten worden. We betalen ons arm aan ziektekostenverzekeringen, waar we nauwelijks gebruik van maken. En op het moment dat we wel zorg nodig hebben, moeten we deze dan ook nog eens betalen. Schandelijk. Er is veel bureaucratie in de zorg, die voorzieningen onnodig duur maken. Het zou veel efficiënter kunnen. Ik heb geen idee waar het naar toe moet, dat er iets veranderen moet is zeker waar, maar de tijd zal het leren wat de juiste oplossing is. Echter, je kan niet gaan bezuinigen op de kwaliteit van iemands leven, dan kan je net zo goed meteen een spuit geven en paar honderd/ duizend euro besparen... Vervoersvoorzieningen: Hulpmiddelen: Woningaanpassingen: Gespecialiseerde verzorging: Persoonlijke verzorging: Huishoudelijke hulp: Verpleging: bijvoorbeeld taxivervoer naar familie, sportclub, etc. bijvoorbeeld rolstoel, scootmobiel, aangepaste fiets bijvoorbeeld traplift bijvoorbeeld hulp aan mensen met psychische of sociale problemen bijvoorbeeld hulp bij wassen en aankleden bijvoorbeeld de was doen of schoonmaken bijvoorbeeld wondverzorging

9 Zelf zorg betalen en eigen regie 16% van de panelleden vindt dat burgers niet verantwoordelijk zijn voor het betalen van hun eigen zorg. Van burgers wordt verwacht dat ze in de toekomst meer verantwoordelijk- heid nemen voor het betalen van hun eigen zorg. Aan de panelleden is gevraagd voor welke zorgbehoeftes burgers dat dan zouden kunnen doen. De top 3 waarop volgens de panelleden wel bezuinigd kan worden (zie pagina hiervoor), is ook de top 3 waar burgers zelf meer aan mee kunnen betalen: vervoersvoorzieningen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. De panelleden geven ook duidelijk aan dat voor gespecialiseerde verzorging, zorg in verzorgings- of verpleeghuis en verpleging weinig ruimte is voor een eigen bijdrage. 27% van de respondenten is bereid zijn of haar eigen spaargeld te gebruiken om nu of in de toekomst zorg te kunnen kopen. Wat zeggen de panelleden over het zelf financieren van de zorg? Waarom moet iedereen wel zijn eigen fiets betalen en krijgt een oudere zomaar een rollator of scootmobiel? En dat geldt ook voor huishoudelijke hulp: waarom moet een werkende ouder zelf een schoonmaakster betalen en krijgt een oudere dat voor het grootste deel vergoed? Goed dat mensen hier nu meer zelf voor moeten betalen. Voor zorghulpmiddelen kan men een soort tweedehandsmarkt creëren. Het moet niet zo zijn, dat de kwaliteit van je zorg af gaat hangen van de grootte van je beurs. Zorg mag geen elitekwestie worden! Keuzevrijheid Een risico van de bezuinigingen in de zorg is dat mensen minder keuzevrijheid hebben. Hoe denken de leden van het burgerpanel hierover? Het blijkt dat zij zelfregie erg belangrijk vinden. Ze kiezen zelf graag een zorgorganisatie, bepalen welke zorg ze krijgen en op welk moment. Hoe belangrijk vindt u het dat u (% beantwoord met belangrijk of heel belangrijk ) Had ik maar niet zo hard gespaard en alles verbrast, dan komt er wél iemand voor mij op. Ik ben al op advies van Jetta (Klijnsma, red.) een moestuin begonnen om mijn pensioen op peil te houden, moet nu waarschijnlijk ook nog een boomgaard beginnen om mijn eventuele zorgbehoeften te kunnen betalen. Langdurige zorg die nodig is voor ouderdom moet een onderdeel worden van het oudedagvoorzieningsstelsel. Je weet dat als je ouder wordt je meer zorg nodig hebt. Dus ervoor sparen, net als voor het pensioen. Eén van de panelleden geeft aan: Let op! Velen zullen zeggen: WELK spaargeld?? Ik vind het erg belangrijk om zelf een thuiszorgorganisatie te kunnen kiezen. Er zijn grote verschillen in werkwijze. zelf kunt bepalen welke zorg u krijgt (zoals hulp bij aankleden, of hulp in de huishouding? door een aantal vaste verzorgers verzorgd wordt? zelf kunt bepalen op welk moment u zorg krijgt (zoals :jds:p van aankleden of douchen)? zelf kunt bepalen bij welke zorgorganisa:e u de zorg afneemt? 89% 78% 78% 67%

10 Langer thuis blijven wonen Eén van de gevolgen van de hervormingen in de langdurige zorg, is dat mensen met een zorgvraag langer thuis blijven wonen. Om dit plezierig te kunnen doen, zijn er onder andere verschillende voorzieningen nodig. Welke voorzieningen zijn belangrijk? Om daar een beeld van te krijgen, is aan de respondenten de volgende vraag gesteld: Stel: u moet (in de toekomst) als oudere langer thuis blijven wonen. Welke voorzieningen vindt u dan het meest belangrijk om in uw directe omgeving te hebben? (meerdere antwoorden mogelijk) 38% 70% Winkels dagelijkse boodschappen 32% 52% Huisarts/zorgcentrum 31% Wat zeggen de panelleden over langer thuis blijven wonen? Hoe kan een mens langer op zichzelf blijven wonen als de zorg afneemt?! Als je ouder wordt is het haast niet meer mogelijk om je woonomgeving zelf te onderhouden. Bij de veranderingen in de zorg wordt weinig rekening gehouden met het sociale aspect. Veel ouderen die thuis wonen, vereenzamen. Ze komen de deur niet of weinig uit. Maken geen gebruik van internet. In mijn omgeving zie ik mensen opbloeien als zij in een verzorgingshuis komen. Mijn vrouw en ik zijn 84 en 87 jaar. In 2005 zijn wij bewust naar een aanleunwoning verhuisd. De gedachte hierbij was: dichterbij de zorg zijn als het nodig is. Inmiddels zijn de overheidsregels zo verslechterd, dat er van onze theorie over hulp vrijwel niets meer over is. Goede internetverbinding, zodat ik praktische zaken kan regelen Goede internetverbinding, zodat ik mijn zorg op afstand kan regelen Goede internetverbinding, zodat ik mijn sociale contacten kan onderhouden 15% 30% van de respondenten overweegt om nu of in de toekomst te verhuizen naar een gebied met meer zorgvoorzieningen. van de respondenten is het eens met de stelling Je kunt niet van de overheid verwachten dat zij alle zorgvoorzieningen op het Friese platteland in stand houdt. Het zijn vooral de groepen respondenten tussen de 55 en 64 jaar en 75+ die hier over nadenken. Er is geen verschil tussen de antwoorden van respondenten uit de stedelijke gebieden en plattelandsgebieden.

11 Hoe ziet u de hervormingen in de langdurige zorg tegemoet? De plannen van de regering zorgen voor grote problemen. Dit is door de gemeente niet op te lossen: te weinig geld en te weinig deskundigheid. We zijn in Nederland veel te afhankelijk van de overheid geworden. Het wordt tijd dat we aandacht gaan besteden aan de dingen die echt van waarde zijn. We moeten er zijn voor onze medemens als die hulp nodig heeft. het houdt mij niet zo bezig 6% laat maar komen! 11% De overheid wil zich terugtrekken omdat er veel geld naar ander doeleinden moet. Moeten onze ouderen daar de dupe van worden? Het is schandalig. weet niet 9% met zorgen 74% Laten we vooral sociaal blijven in een tijdperk waarin men steeds asocialer en egoïstischer wordt. De overheid moet hierin het goede voorbeeld geven en absoluut geen asociaal beleid maken. van de panelleden voelt zich veilig in zijn of haar e Het wordt heel moeilijk voor hulpbehoevende mensen om zich staande te houden in deze verhardende maatschappij. Zeker als men niet over voldoende geld beschikt om zelf zorg in te kopen. De transities gaan inderdaad gepaard met minder geld maar door de zorg dichterbij de mensen te brengen en door het effectiever en efficiënter te organiseren kan er meer geregeld worden met minder geld. Je zou bijna bang worden om oud te worden of hulp nodig te hebben. Het ontbreekt politici volledig aan contact met de gewone maatschappij en de problemen van de oudere en zieke mensen daarbij. Laat de gebruiker en de helper eens samen nagaan waar het wat zuiniger kan, niet alles van boven af regelen. Zelf doet mij deze transitie niet zoveel, maar ik zie om me heen, als dominee, dat er al problemen ontstaan en dat mensen bezorgd worden.

12 Conclusies De organisatie van de langdurige zorg verandert ingrijpend. Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat dit veel panelleden bezighoudt. Velen hebben er een mening over en/of maken zich zorgen over hoe het in de toekomst zal zijn voor henzelf, hun ouders, kinderen of andere naasten. In het kort: 31% van de panelleden ziet met zorgen de hervorming van de langdurige zorg tegemoet. Het sociale netwerk zal in de toekomst meer (zorg)taken op zich moeten nemen. 57% van de panelleden vindt dit geen goed plan. 27% zegt het zal wel moeten. De panelleden zijn zeer bereid om wat te betekenen voor hun omgeving. Wel geven zij een duidelijke grens aan in wat zij wel en niet willen doen voor hun sociale omgeving. Vooral eenvou-dige, weinig structurele ondersteuning zijn zij bereid te doen. De panelleden geven aan dat ze het lastig (zouden) vinden om hulp of ondersteuning te vragen van het sociale netwerk. Aan de andere kant zouden ze het ook lastig vinden hulp aan te bieden. Professionele zorgverleners die bij zorg betrokken zijn kunnen hierin een stimulerende en/of bemiddelende rol spelen. Veel panelleden vragen zich af hoe zij de ondersteuning van iemand in hun sociale netwerk kunnen combineren met hun eigen werk en/of gezin. Hier zal door gemeenten en werkgevers goed op geanticipeerd moeten worden. Zij kunnen samen werken aan het ontwikkelen van mantelzorg vriendelijk personeelsbeleid. Zelfregie is belangrijk. Panelleden kiezen graag zelf een zorgorganisatie, en bepalen het liefst zelf welke zorg ze krijgen en op welk moment. Fries burgerpanel Fryslân inzicht Het Fries burgerpanel is een groep inwoners van Fryslân van 18 jaar en ouder die zijn mening geeft over verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen dragen de panelleden zelf aan, of worden door bepaalde instellingen aangedragen. Lid worden van het Fries burgerpanel? Kijk op Colofon Fries burgerpanel over veranderingen in de langdurige zorg is een uitgave van Partoer, september 2014 Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân. Auteurs Inge de Vries Els Hiemstra Eindredactie Paula Graafsma Partoer Westersingel CK Leeuwarden T (058) Opmaak Jongens van de Jong

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl Burenhulp: geven en ontvangen Fries vrouwenpanel over burenhulp Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. De aandacht is in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving,

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen www.nivel.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen  www.nivel. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke

Nadere informatie

Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos

Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Maak Werk van Mantelzorg! Margreet Woessner, projectmanager Werk&Mantelzorg is een initiatief

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie In juni 2013 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun ervaringen met mantelzorg en dementie. Hiervoor hebben PGGM

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren Het gevolg: meer verzuim Het aantal mantelzorgers in de Nederlandse samenleving neemt in hoog tempo toe. Niet alleen omdat mensen steeds ouder worden, maar

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Waardering mantelzorg

Waardering mantelzorg Waardering mantelzorg Rapportage peiling oktober 2014 Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Achtergrond en vraagstelling 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Deze dag is bedoeld om mantelzorgers in het

Nadere informatie

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Zoveel mogelijk vóór het gesprek invullen. Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt Geboortejaar Telefoon Mobiele telefoon

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan

Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan Algemene gegevens Naam mantelzorger:... Soort relatie met de cliënt:... Geboortejaar:... Telefoon:... Mobiele telefoon:... E-mail:... Woont u in hetzelfde huis

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt.

Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Handige ondersteuningsproducten Ouderen van nu en de toekomst willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen, liefst in hun eigen woonomgeving. Om het

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Weer thuis na opname in het ziekenhuis

Weer thuis na opname in het ziekenhuis Weer thuis na opname in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. Weer thuis na opname in het ziekenhuis 3 - Checklist 3 Wat kunt u thuis zelf regelen 4 - Gebruikelijke zorg 5 - Overige voorzieningen

Nadere informatie

Informele hulp: wie doet er wat? Kerncijfers

Informele hulp: wie doet er wat? Kerncijfers Informele hulp: wie doet er wat? Kerncijfers Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014 Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Inger Plaisier, Peggy Schyns,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK VRAGENLIJST BEHEFTENDERZEK Beste deelnemer, Met Beste deze deelnemer, vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw n op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wat denkt u nodig te hebben om zo lang

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 13 Inleiding Het aandeel ouderen in neemt sterk toe de komende jaren. Voor het wonen heeft dit grote betekenis. Ouderdom

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

Memo. Leden van de commissie WOS. R.Kool- van Mourik CDA-fractie. Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011

Memo. Leden van de commissie WOS. R.Kool- van Mourik CDA-fractie. Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011 Aan: Van: Leden van de commissie WOS R.Kool- van Mourik CDA-fractie Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011 Inleiding. Ruim een kwart van de 65-plussers is kwetsbaar voor ernstige

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG MANTELZORGBELEID EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG Dit beleid is opgesteld voor extramurale cliënten van ISZ De Brug en geldt vanaf 1 januari 2015. 1 INLEIDING Door veranderingen in de zorg wordt er een steeds

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en informele zorg binnen de transities

Vrijwilligerswerk en informele zorg binnen de transities Vrijwilligerswerk en informele zorg binnen de transities 02/2015 Sinds 2015 is de transitie van het sociaal domein een feit. Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de

Nadere informatie

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg Thuiszorg Sint Annaklooster Uw wensen, onze zorg Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB Zin en onzin over het Persoons Gebonden Budget PGB Dit e-book is aan jou persoonlijk verstrekt en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Familycare Support worden doorgegeven aan derden. Familycare

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Questionnaire (in Dutch): LASAE189 / LASAF189 / LASAG189 / LASAH189

Questionnaire (in Dutch): LASAE189 / LASAF189 / LASAG189 / LASAH189 NB. Medical care indication is also asked in LASA*177 and LASA*178 (Med. Interview), and LASA *610, LASA*611, LASA*710 and LASA*711 (Tel. interview) LASAE189 L. Medische Indicatie De volgende vragen gaan

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Even voorstellen Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven en Helmond. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten Aalsmeer Zorg enquête ANBO Tijdens de geraniummarkt van 10 mei heeft ANBO Aalsmeer een enquête gehouden onder bezoekers van hun stand. De vragen gingen over de veranderingen in de zorg en hoe mensen met

Nadere informatie

Bijeenkomst 6 Module Zorg thuis (1)

Bijeenkomst 6 Module Zorg thuis (1) Bijeenkomst 6 Module Zorg thuis (1) Doelen van deze bijeenkomst Doelen voor de cursusbegeleider: b stimuleren tot het benoemen van beelden en verwachtingen over hulp- en zorgverlening en deze bespreekbaar

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

Vrouwen, mannen en mantelzorg Beelden en feiten. Alice de Boer en Saskia Keuzenkamp

Vrouwen, mannen en mantelzorg Beelden en feiten. Alice de Boer en Saskia Keuzenkamp Vrouwen, mannen en mantelzorg Beelden en feiten Alice de Boer en Saskia Keuzenkamp Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, 2009 In kranten en beleidsstukken is met enige regelmaat te lezen dat mannen

Nadere informatie

De Transferverpleegkundige

De Transferverpleegkundige De Transferverpleegkundige In het Lievensberg ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook de zorg, die nodig is na een ziekenhuisopname. De transferverpleegkundige

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS Informatie voor managers en beleidsmedewerkers van thuiszorgorganisaties ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Thuiszorg. Samen actief in zorg aan huis. persoonlijk. dichtbij ACTIEF ZORG HULP IN DE HUISHOUDING VERZORGING VERPLEGING ADVIES

Thuiszorg. Samen actief in zorg aan huis. persoonlijk. dichtbij ACTIEF ZORG HULP IN DE HUISHOUDING VERZORGING VERPLEGING ADVIES ACTIEF ZORG Postbus 317 5000 AH Tilburg T 013-467 28 30 F 013-750 82 10 E info@actiefzorg.nl www.actiefzorg.nl REGIO TILBURG Nimrodstraat 27 5042 WX Tilburg REGIO S-HERTOGENBOSCH Tolbrugstraat 8 5211 RW

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie

ZorgRbij. Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl

ZorgRbij. Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl ZorgRbij Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij Maak kennis met ZorgRbij Komt u als zorgverlener graag bij mensen thuis en wilt u regelmatig een aantal uren per week werken? Maak dan kennis

Nadere informatie

Voorstel van wet van de leden Sap en van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurig Zorgverlof)

Voorstel van wet van de leden Sap en van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurig Zorgverlof) GL Nr. 2 Voorstel van wet van de leden Sap en van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurig Zorgverlof) VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers With support from the European Union Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers De gemeente Amsterdam werkt mee aan een onderzoek van de Europese Unie naar de gevolgen van vergrijzing. Een van

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van Lonkhuijzen

Nadere informatie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015 Vragen & discussie Aanleiding tot veranderingen? De zorgkosten stijgen onrustbarend. Maar is de Zorg daardoor ook verbeterd? Nee, daarom.. Oplossingen

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Thuiszorg die bij ú past

Thuiszorg die bij ú past Thuiszorg die bij ú past www.evitazorg.nl Evita, thuiszorg die bij ú past Evita Zorg is een organisatie die professionele zorg en ondersteuning aan huis biedt. Volgens onze visie vraagt thuiszorg altijd

Nadere informatie

Functioneringsinstrument NAH (FINAH)

Functioneringsinstrument NAH (FINAH) Functioneringsinstrument NAH (FINAH) Meetinstrument voor het functioneren van personen met NAH op vlak van activiteiten en participatie vanuit het standpunt van de persoon met NAH en zijn/haar Versie Mantelzorger

Nadere informatie

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven waarom het loket WWZ U hebt de brochure van het Loket WWZ in de hand. Hierin willen wij u laten zien wat het loket WWZ voor u kan betekenen. Wij willen u graag helpen om de weg te vinden in het woud van

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg is voor mensen die een

Nadere informatie

Onderzoek Wonen, welzijn en zorg

Onderzoek Wonen, welzijn en zorg Onderzoek Wonen, welzijn en zorg Wonen Limburg augustus 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

2014, peiling 1 maart 2014

2014, peiling 1 maart 2014 resultaten 2014, peiling 1 maart 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben vragen

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg 4-06-13 Inhoud - In welke mantelzorgsituaties kom je eenzaamheid tegen? - Welke drie stappen kun je zetten om eenzaamheid te

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Familieparticipatie en mantelzorg

Familieparticipatie en mantelzorg Familieparticipatie en mantelzorg Inleiding: Mantelzorg en familieparticipatie zijn twee begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden. Norschoten maakt onderscheid in deze twee begrippen. In deze notitie

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries burgerpanel over meertaligheid in Fryslân. Fryslân inzicht. juni 2014

Fries burgerpanel. Fries burgerpanel over meertaligheid in Fryslân. Fryslân inzicht. juni 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh Opgesteld door: Bijlage: Albert Tahaparij Eveline Stehouwer Ellen van den Bosch Folder Mantelzorg Vastgesteld MT d.d. 10 september 2013 Opgesteld

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Zorgt u voor iemand die niet bij u in buurt woont, dan kan de afstand

Zorgt u voor iemand die niet bij u in buurt woont, dan kan de afstand Mantelzorg en Wonen Zorgt u voor iemand die niet bij u in buurt woont, dan kan de afstand Zorgen een probleem zijn. voor U en degene een voor ander wie u zorgt en kunnen geldzaken dan dichter bij Me elkaar

Nadere informatie