Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fries burgerpanel Fryslân inzicht"

Transcriptie

1 Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over veranderingen in de langdurige zorg september 2014

2 Fries burgerpanel over veranderingen in de langdurige zorg Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. Er vindt een verschuiving in verantwoordelijkheid plaats en er wordt flink bezuinigd. Zo worden bepaalde zorgtaken overgeheveld van de rijksoverheid naar gemeenten. En ook is de aandacht in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving. De overheid trekt zich meer terug en de burger is meer aan zet. De overheid vindt dat mensen meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen leven en elkaar daarbij moeten helpen. Niet alleen voor de mensen met een zorgvraag gaat dus iets veranderen, óók voor de mensen om hun heen. Voor het beantwoorden van zorgvragen richt het huidige kabinetsbeleid zich namelijk veel meer op het inzetten van het sociale netwerk van de burger. De roep om vrijwilligers en mantelzorgers neemt dus toe. 48% 52% 940 RESPONDENTEN = 74% RESPONS Wat vinden de leden van het Fries burgerpanel van de veranderingen in de langdurige zorg? Hoe denken zij over de inzet van het sociale netwerk bij het beantwoorden van een hulp- of zorgvraag? Wie is er verantwoordelijk voor het regelen en financieren van de zorg? En hoe zit het met de nabijheid van voorzieningen wanneer ouderen langer thuis moeten blijven wonen? 4% 38% 58% van de respondenten heeft zelf langdurig zorg nodig van de respondenten kent iemand in zijn/haar naaste omgeving met een langdurige zorgvraag van de respondenten heeft zelf geen zorgvraag en kent ook niemand met een langdurige zorgvraag Dit panelonderzoek gaat uitsluitend over de organisatie van de langdurige zorg. Hiermee wordt bedoeld: zorg langer dan een jaar, voor mensen met beperking, ouderen en chronisch zieken. Zij hebben in hun dagelijks leven zorg en/of begeleiding nodig. Deze zorg kan worden geleverd door formele zorg- en dienstverleners (zoals thuiszorg, zorginstellingen, etc.), maar ook door informele zorgverleners, zoals familie, vrienden, buren en vrijwilligers. Had u voor deze enquête al over de transities in de zorg/hervorming van de langdurige zorg gehoord en/of gelezen? En weet u wat het betekent? Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat de panelleden in de praktijk vaak aan ouderenzorg denken, en minder aan zorg voor mensen met een beperking of chronisch zieken. Ik kende de term en weet (ongeveer) wat het betekent Ik had de term wel eens gehoord/gelezen, maar weet niet wat het inhoudt. Dit is voor mij abracadabra 9% 22% 69%

3 Vrijwillige inzet in de zorg De regering gaat ervan uit dat burgers in de toekomst meer voor zichzelf en elkaar gaan zorgen en minder beroep doen op de overheid. De roep om vrijwillige inzet in de zorg neemt daardoor toe. 99% van de panelleden is van dit voornemen op de hoogte. Ook respondenten die zelf niemand met langdurige zorg kennen in hun persoonlijke netwerk, zien weinig heil in de plannen voor meer vrijwillige inzet in de zorg. 82% van hen beantwoordde de vraag met niet goed of het zal wel moeten. Wat vindt u van dit voornemen? weet ik niet 3% goed 13% Wat zeggen de panelleden over meer inzet van het sociale netwerk? Ik denk dat het niet meer dan logisch is dat mensen meer voor zichzelf en hun naasten gaan zorgen en ook meer zelf gaan betalen. Ik moet er niet aan denken dat er beperkt professionele hulp beschikbaar zou zijn en dat ik mijn eigen omgeving steeds lastig ga vallen met mijn behoeftes voor zorg. niet goed 57% het zal wel moeten 27% Wat wordt bedoeld met het sociale netwerk? In deze publicatie hebben we het vaak over de inzet van het sociale netwerk. Met sociaal netwerk wordt bedoeld: partner, (schoon)ouders, kinderen, andere familieleden, vrienden, kennissen, buren, etc. Kortom: personen op wie mensen met een zorgvraag eventueel een beroep kunnen doen voor het beantwoorden van die zorgvraag. Ik ben erg voor het feit dat we elkaar in de samenleving meer moeten helpen, maar enkel bezuinigingen in de zorg zal hier niet voor zorgen. Hier zijn meer veranderingen voor nodig; de maatschappij is erg prestatiegericht en geïndividualiseerd, iedereen heeft het druk. Dit sluit niet aan bij het zorgen voor elkaar. Het is niet fair dat de één de zorg vrijwillig krijgt en een ander ervoor moet betalen. Ik maak mij zorgen over mensen die geen sociaal netwerk hebben. Hoe moeten die zich nu redden als ze hulp nodig hebben? Vereenzaming ligt op de loer. Ouderen zijn lang niet assertief genoeg om met de nieuwe werkelijkheid om te gaan. De vraag is of een buur of familielid, die de zorgvraag nu meer moet signaleren, wel de vaardigheden heeft om hier doorheen te prikken. Zeker als het voorkomen van kosten het hoofddoel is, zullen er slachtoffers vallen.

4 Vrijwillige inzet in de zorg Ruimte voor vrijwillige inzet Een ruime kwart van de respondenten vindt dat mensen met een zorgvraag meer een beroep op hun eigen sociale netwerk kunnen doen dan ze nu al doen. Het zijn met name panelleden die zelf geen zorgvraag hebben die dit vinden. Het zal nog niet zo makkelijk zijn om dit te verwezenlijken. Driekwart van de panelleden geeft namelijk aan het moeilijk te (zullen) vinden om iemand in zijn of haar sociale netwerk om hulp te vragen. Het panel geeft aan dat de taak van het inzetten van het sociale netwerk niet alleen bij zorgbehoevenden ligt. 63% van de respondenten is het eens met de stelling Het sociale netwerk heeft de taak te signaleren of iemand hulp nodig heeft. De sociale omgeving van de zorgbehoevende moet dus een oogje in het zeil houden en opmerken of en wanneer iemand hulp nodig heeft. Ook dit kan lastig zijn, omdat 38% van de respondenten aangeeft het moeilijk te vinden om hulp aan te bieden. Duidelijk is wel dat de inzet van het sociale netwerk een wisselwerking is tussen zorgbehoevende en het sociale netwerk. 82% van de respondenten vindt dat mensen zelf moeten kunnen beslissen of ze hun sociale netwerk in willen zetten wanneer zij hulp nodig hebben. Zoals het woord het al zegt: de zorg moet vrijwillig zijn, en niet opgelegd. Vooral respondenten die iemand met een zorgvraag kennen, vinden dat het sociale netwerk de taak heeft te signaleren of iemand hulp nodig heeft (69%). Respondenten die zélf een zorgvraag hebben zijn hierover een stuk minder positief, van hen is 36% het hiermee eens. Het sociale netwerk ziet dus meer een taak voor zichzelf bij het beantwoorden van een hulpvraag dan de zorgbehoevende dat zelf ziet. Mensen moeten zelf kunnen kiezen of zij hun sociale netwerk inzetten bij het beantwoorden van hun hulpvraag. 82% 10% 8% Ik vind/zou het moeilijk vinden iemand in mijn sociale netwerk hulp te vragen voor een zorgvraag. 74% 11% 15% Het sociale netwerk heeft de taak te signaleren of iemand hulp nodig heeft. 63% 17% 20% Mensen met een zorgvraag kunnen meer een beroep op hun eigen sociale netwerk doen dan ze nu doen. 27% 27% 46% Mee eens Neutraal Niet mee eens

5 Vrijwillige inzet in de zorg Hoe zit het met vrijwillige inzet van het panel op dit moment? 64% van de respondenten heeft het afgelopen jaar iemand in zijn/haar sociale omgeving geholpen met een zorg- of hulpvraag Wie heeft u geholpen? (meerdere antwoorden mogelijk) (schoon)ouder (niet bij u inwonend) vriend of kennis iemand in de buurt ander familielid (niet bij u inwonend) gezinslid/huisgenoot iemand anders kind (niet bij u inwonend) 13% 12% 17% 22% 27% 31% 41% Vrouwen helpen vaker iemand uit hun omgeving dan mannen. 71% van de vrouwen heeft iemand geholpen met een zorgvraag, tegenover 58% van de mannen. Vrouwen zorgen met name vaker voor uitwonende (schoon) ouders, een kind of een ander familielid dan mannen. Respondenten in de leeftijdscategorie jaar helpen andere mensen in hun omgeving het meest. Bijna driekwart van hen heeft het afgelopen jaar iemand geholpen. Deze groep respondenten helpt met name hun ouders met een zorgvraag. Mannen verzorgen vaker dan vrouwen klusjes in en om het huis. Vrouwen verrichten daarentegen vaker huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, sociale ondersteuning en emotionele ondersteuning. Waarmee heeft u iemand geholpen? (meerdere antwoorden mogelijk) Panelleden geven vooral emotionele ondersteuning De helft van de panelleden die iemand heeft geholpen, deed dat door één of twee van emotionele ondersteuning materiële ondersteuning sociale ondersteuning huishoudelijke hulp klusjes in en om het huis zorg organiseren/coördineren persoonlijke verzorging begeleiding 13% 12% 21% 36% 43% 48% 47% 65% de genoemde ondersteuningstaken te verrichten. Verreweg de meesten van deze groep ondersteunde door middel van emotionele ondersteuning, sociale ondersteuning, klusjes of materiele ondersteuning. Dit is steun die vaak minder tijd in beslag neemt, of vrij eenvoudig is, of steun die minder gestructureerd van aard is. Intensievere hulp, zoals persoonlijke verzorging of de zorg organiseren, wordt door de panelleden veel minder verleend. Veel panelleden geven aan dat dit soort zorg door professionals gedaan moet worden. Wat wordt met welke hulp bedoeld? Emotionele ondersteuning: bijvoorbeeld luisterend oor zijn, moed inspreken. Materiële ondersteuning: bijvoorbeeld ergens heen brengen, administratie bijhouden. Sociale ondersteuning: bijvoorbeeld samen koffie drinken, spelletje doen, wandelen. Huishoudelijke hulp: bijvoorbeeld schoonmaken, boodschappen of de was doen Klusjes in en om het huis: bijvoorbeeld de tuin onderhouden, iets repareren, dingen installeren. De zorg organiseren/coördineren: bijvoorbeeld zorgen voor een goede afstemming tussen familie en beroepskrachten. Persoonlijke verzorging: bijvoorbeeld aankleden, eten geven, helpen bij toiletbezoek. Begeleiding: bijvoorbeeld toezicht houden bij een dementerende.

6 Vrijwillige inzet in de zorg Bereidheid om iemand te helpen 28% van de respondenten helpt op het moment niemand, maar zou dat wel willen doen, mocht iemand hulp nodig hebben. Samen met de 64% van de respondenten die al wel helpt, houdt dit in dat 92% van de respondenten al hulp biedt, of hulp zou willen bieden aan hun sociale netwerk. 65-plussers zijn minder vaak bereidt huishoudelijke hulp te bieden. (Mannelijke) 65-plussers zijn juist vaker te porren voor materiele ondersteuning dan respondenten uit andere leeftijdscategorieën. Van de respondenten die nog niemand in hun omgeving helpen, geven mannen vaker dan vrouwen aan dat ze wel iemand in hun omgeving zouden willen helpen (83% versus 74%). U geeft aan dat u op dit moment niet iemand in uw sociale netwerk helpt vanwege een zorgvraag. Zou u dit wel willen doen, mocht iemand hulp nodig hebben? En wat zou dan willen doen? (meerdere antwoorden mogelijk) ja, sociale ondersteuning 47% ja, emotionele ondersteuning 45% ja, materiële ondersteuning 45% ja, klusjes in en om het huis ja, huishoudelijke hulp 35% 43% Wie in uw sociale netwerk zou u wel willen ondersteunen voor een zorgvraag? ja, de zorg organiseren/coördineren 16% ja, begeleiding 9% vriend of kennis 85% ja, persoonlijke verzorging 2% gezinslid/huisgenoot 82% nee, ik zou geen hulp kunnen geven nee, ik zou geen hulp willen geven 7% 15% iemand in de buurt (schoon)ouder 66% 77% Panelleden zijn vooral bereid een vriend of kennis te ondersteunen Ondanks de grote bereidheid ondersteuning te bieden, zitten er behoorlijke verschillen tussen wat respondenten wel en niet zouden willen doen voor hun sociale omgeving. Vooral de meer praktische hulp (materiele ondersteuning, klusjes in en om het huis) en ondersteuning waar relatief weinig voor geregeld hoeft te worden (sociale ondersteuning, emotionele ondersteuning) zouden de panelleden wel willen geven. Intensievere ondersteuning is een stuk minder in trek. Er komt duidelijk naar voren dat respondenten meer bereid zijn om persoonlijke verzorging en begeleiding te bieden aan een gezinslid/ huisgenoot dan aan andere mensen.opvallend is dat respondenten het meest bereid zijn een vriend of kennis hulp te bieden (85%). Men is het minst bereid een (schoon)ouder te helpen. Uit het onderzoek komt niet naar voren wat de reden hiervoor is.

7 Vrijwillige inzet in de zorg Bereidheid om iemand te helpen Veel respondenten maken zich zorgen over de mogelijkheid om hun werk en vrijwillige inzet in de zorg te kunnen combineren. U geeft aan dat u iemand in uw sociale netwerk helpt of heeft geholpen. U geeft geen hulp voor alle mogelijke zorgvragen. Is er ook hulp die u niet zou willen geven aan iemand in uw sociale netwerk? Wat zeggen de panelleden over niet willen of kunnen ondersteunen van het sociale netwerk? 63% Persoonlijke verzorging 29% Begeleiding 20% Organisatie/Coördinatie van zorg De belangrijkste redenen die panelleden aangeven om niet alle soorten hulp te geven zijn: 1. Sommige zorg moet gedaan worden door professionals 2. Te intiem 3. Ik ben hier niet tot in staat vanwege mijn eigen gezondheid 4. Tijdsgebrek/te druk 5. Ik vind dit niet mijn verantwoordelijkheid Uit ervaring: langer werken en tegelijk de zorg voor mijn partner en mijn ouders kost mij zoveel energie dat dit ten koste gaat van mezelf. Ik verleen al twee jaar intensieve mantelzorg. Dit valt me erg zwaar om het te combineren met werk en gezin. Het is emotioneel ook erg belastend naarmate de te bieden zorg langer duurt. Mantelzorg voor een relatief korte tijd is beter vol te houden, dan structurele en langdurige zorg. Als je werkt, zul je minder moeten gaan werken om echt zorgtaken over te nemen. En dat onbetaald? Het is een domme maatregel. Ik wil best veel doen voor iedereen, maar naast je dagelijkse werk? Ik kan overdag niet van huis, moet mijn moeder dan de hele dag wachten op eten, drinken, wassen en andere hulp? Eerst wordt onze samenleving geïndividualiseerd, iedereen moet aan het werk, ver weg werk zoeken waar blijft dan de tijd en energie voor je ouders, 150 km verderop te gaan zorgen? Het contact met je (schoon)ouders is niet altijd zo goed dat zorg welgemeend gegeven kan worden. Ik werk als professional in de zorg en ik zie dat sommige dingen gewoon niet te realiseren zijn door mantelzorgers. It stiet fier fan my ôf, mar kin my net yntinke bot belutsen te wêzen by soarch foar buorlju dy t ik amper ken. Boppedat ha wy mar in bytsje frije tiid, it falt net ta dan struktureel soargen foar in oar op je te nimmen.

8 Bezuinigingen in de zorg De nieuwe organisatie van de zorg en ondersteuning gaat gepaard met een forse bezuiniging. Er zullen daardoor lastige keuzes gemaakt moeten worden in wat wel en niet bekostigd wordt met gemeenschapsgeld. Aan de panelleden is gevraagd op welke zorg, voorzieningen of middelen er volgens hen wel en niet bespaard kan worden. De panelleden zijn het erover een dat er op verpleging, persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging en zorg in een verzorgings- of verpleeghuis niet bezuinigd kan worden. Dit vindt gemiddeld 85%. Huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen zijn juist hulpvormen waarvan gemiddeld 52% vindt dat er wel op bezuinigd kan worden. Gemiddeld geeft 10% van de respondenten aan niet te weten of er wel of niet bezuinigd kan worden. Waar vindt u dat er wel op bezuinigd kan worden? Vervoersvoorzieningen 52% Huishoudelijke hulp 51% Hulpmiddelen 50% Woningaanpassingen 35% Zorg in verzorgings- of verpleeghuis 10% Persoonlijke verzorging 7% Verpleging 6% Gespecialiseerde verzorging 5% Wat wordt bedoeld met welke zorgvraag? Wat zeggen de panelleden over bezuinigingen in de zorg? Met besparen op bijvoorbeeld huishoudelijke hulp denk ik dat het op den duur alleen maar duurder wordt. Mensen vereenzamen zo en vervuilen, omdat ze hun huishouden niet kunnen doen. Bovendien heeft huishoudelijke hulp een signaleringsfunctie. Ook die valt dan weg. De indicatie voor verzorgingshuizen en verpleeginrichtingen wordt verzwaard. Tegelijkertijd wordt enorm bezuinigd op de thuiszorg. Dat kan natuurlijk nooit goed gaan. Eén van mijn oudere kennissen zei laatst: de overheid heeft het liefst dat ik vroeg overlijd. Dat is het goedkoopst. En zo zit het. Het grootste probleem zie ik bij de financiering door gemeenten die nu al financiële problemen hebben. Minder geld is veelal ook minder of slechtere zorg. Ik vind het heel erg dat in deze maatschappij, waar iedereen steeds meer op zichzelf gericht is, zorgbehoevenden steeds meer aan hun lot overgelaten worden. We betalen ons arm aan ziektekostenverzekeringen, waar we nauwelijks gebruik van maken. En op het moment dat we wel zorg nodig hebben, moeten we deze dan ook nog eens betalen. Schandelijk. Er is veel bureaucratie in de zorg, die voorzieningen onnodig duur maken. Het zou veel efficiënter kunnen. Ik heb geen idee waar het naar toe moet, dat er iets veranderen moet is zeker waar, maar de tijd zal het leren wat de juiste oplossing is. Echter, je kan niet gaan bezuinigen op de kwaliteit van iemands leven, dan kan je net zo goed meteen een spuit geven en paar honderd/ duizend euro besparen... Vervoersvoorzieningen: Hulpmiddelen: Woningaanpassingen: Gespecialiseerde verzorging: Persoonlijke verzorging: Huishoudelijke hulp: Verpleging: bijvoorbeeld taxivervoer naar familie, sportclub, etc. bijvoorbeeld rolstoel, scootmobiel, aangepaste fiets bijvoorbeeld traplift bijvoorbeeld hulp aan mensen met psychische of sociale problemen bijvoorbeeld hulp bij wassen en aankleden bijvoorbeeld de was doen of schoonmaken bijvoorbeeld wondverzorging

9 Zelf zorg betalen en eigen regie 16% van de panelleden vindt dat burgers niet verantwoordelijk zijn voor het betalen van hun eigen zorg. Van burgers wordt verwacht dat ze in de toekomst meer verantwoordelijk- heid nemen voor het betalen van hun eigen zorg. Aan de panelleden is gevraagd voor welke zorgbehoeftes burgers dat dan zouden kunnen doen. De top 3 waarop volgens de panelleden wel bezuinigd kan worden (zie pagina hiervoor), is ook de top 3 waar burgers zelf meer aan mee kunnen betalen: vervoersvoorzieningen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. De panelleden geven ook duidelijk aan dat voor gespecialiseerde verzorging, zorg in verzorgings- of verpleeghuis en verpleging weinig ruimte is voor een eigen bijdrage. 27% van de respondenten is bereid zijn of haar eigen spaargeld te gebruiken om nu of in de toekomst zorg te kunnen kopen. Wat zeggen de panelleden over het zelf financieren van de zorg? Waarom moet iedereen wel zijn eigen fiets betalen en krijgt een oudere zomaar een rollator of scootmobiel? En dat geldt ook voor huishoudelijke hulp: waarom moet een werkende ouder zelf een schoonmaakster betalen en krijgt een oudere dat voor het grootste deel vergoed? Goed dat mensen hier nu meer zelf voor moeten betalen. Voor zorghulpmiddelen kan men een soort tweedehandsmarkt creëren. Het moet niet zo zijn, dat de kwaliteit van je zorg af gaat hangen van de grootte van je beurs. Zorg mag geen elitekwestie worden! Keuzevrijheid Een risico van de bezuinigingen in de zorg is dat mensen minder keuzevrijheid hebben. Hoe denken de leden van het burgerpanel hierover? Het blijkt dat zij zelfregie erg belangrijk vinden. Ze kiezen zelf graag een zorgorganisatie, bepalen welke zorg ze krijgen en op welk moment. Hoe belangrijk vindt u het dat u (% beantwoord met belangrijk of heel belangrijk ) Had ik maar niet zo hard gespaard en alles verbrast, dan komt er wél iemand voor mij op. Ik ben al op advies van Jetta (Klijnsma, red.) een moestuin begonnen om mijn pensioen op peil te houden, moet nu waarschijnlijk ook nog een boomgaard beginnen om mijn eventuele zorgbehoeften te kunnen betalen. Langdurige zorg die nodig is voor ouderdom moet een onderdeel worden van het oudedagvoorzieningsstelsel. Je weet dat als je ouder wordt je meer zorg nodig hebt. Dus ervoor sparen, net als voor het pensioen. Eén van de panelleden geeft aan: Let op! Velen zullen zeggen: WELK spaargeld?? Ik vind het erg belangrijk om zelf een thuiszorgorganisatie te kunnen kiezen. Er zijn grote verschillen in werkwijze. zelf kunt bepalen welke zorg u krijgt (zoals hulp bij aankleden, of hulp in de huishouding? door een aantal vaste verzorgers verzorgd wordt? zelf kunt bepalen op welk moment u zorg krijgt (zoals :jds:p van aankleden of douchen)? zelf kunt bepalen bij welke zorgorganisa:e u de zorg afneemt? 89% 78% 78% 67%

10 Langer thuis blijven wonen Eén van de gevolgen van de hervormingen in de langdurige zorg, is dat mensen met een zorgvraag langer thuis blijven wonen. Om dit plezierig te kunnen doen, zijn er onder andere verschillende voorzieningen nodig. Welke voorzieningen zijn belangrijk? Om daar een beeld van te krijgen, is aan de respondenten de volgende vraag gesteld: Stel: u moet (in de toekomst) als oudere langer thuis blijven wonen. Welke voorzieningen vindt u dan het meest belangrijk om in uw directe omgeving te hebben? (meerdere antwoorden mogelijk) 38% 70% Winkels dagelijkse boodschappen 32% 52% Huisarts/zorgcentrum 31% Wat zeggen de panelleden over langer thuis blijven wonen? Hoe kan een mens langer op zichzelf blijven wonen als de zorg afneemt?! Als je ouder wordt is het haast niet meer mogelijk om je woonomgeving zelf te onderhouden. Bij de veranderingen in de zorg wordt weinig rekening gehouden met het sociale aspect. Veel ouderen die thuis wonen, vereenzamen. Ze komen de deur niet of weinig uit. Maken geen gebruik van internet. In mijn omgeving zie ik mensen opbloeien als zij in een verzorgingshuis komen. Mijn vrouw en ik zijn 84 en 87 jaar. In 2005 zijn wij bewust naar een aanleunwoning verhuisd. De gedachte hierbij was: dichterbij de zorg zijn als het nodig is. Inmiddels zijn de overheidsregels zo verslechterd, dat er van onze theorie over hulp vrijwel niets meer over is. Goede internetverbinding, zodat ik praktische zaken kan regelen Goede internetverbinding, zodat ik mijn zorg op afstand kan regelen Goede internetverbinding, zodat ik mijn sociale contacten kan onderhouden 15% 30% van de respondenten overweegt om nu of in de toekomst te verhuizen naar een gebied met meer zorgvoorzieningen. van de respondenten is het eens met de stelling Je kunt niet van de overheid verwachten dat zij alle zorgvoorzieningen op het Friese platteland in stand houdt. Het zijn vooral de groepen respondenten tussen de 55 en 64 jaar en 75+ die hier over nadenken. Er is geen verschil tussen de antwoorden van respondenten uit de stedelijke gebieden en plattelandsgebieden.

11 Hoe ziet u de hervormingen in de langdurige zorg tegemoet? De plannen van de regering zorgen voor grote problemen. Dit is door de gemeente niet op te lossen: te weinig geld en te weinig deskundigheid. We zijn in Nederland veel te afhankelijk van de overheid geworden. Het wordt tijd dat we aandacht gaan besteden aan de dingen die echt van waarde zijn. We moeten er zijn voor onze medemens als die hulp nodig heeft. het houdt mij niet zo bezig 6% laat maar komen! 11% De overheid wil zich terugtrekken omdat er veel geld naar ander doeleinden moet. Moeten onze ouderen daar de dupe van worden? Het is schandalig. weet niet 9% met zorgen 74% Laten we vooral sociaal blijven in een tijdperk waarin men steeds asocialer en egoïstischer wordt. De overheid moet hierin het goede voorbeeld geven en absoluut geen asociaal beleid maken. van de panelleden voelt zich veilig in zijn of haar e Het wordt heel moeilijk voor hulpbehoevende mensen om zich staande te houden in deze verhardende maatschappij. Zeker als men niet over voldoende geld beschikt om zelf zorg in te kopen. De transities gaan inderdaad gepaard met minder geld maar door de zorg dichterbij de mensen te brengen en door het effectiever en efficiënter te organiseren kan er meer geregeld worden met minder geld. Je zou bijna bang worden om oud te worden of hulp nodig te hebben. Het ontbreekt politici volledig aan contact met de gewone maatschappij en de problemen van de oudere en zieke mensen daarbij. Laat de gebruiker en de helper eens samen nagaan waar het wat zuiniger kan, niet alles van boven af regelen. Zelf doet mij deze transitie niet zoveel, maar ik zie om me heen, als dominee, dat er al problemen ontstaan en dat mensen bezorgd worden.

12 Conclusies De organisatie van de langdurige zorg verandert ingrijpend. Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat dit veel panelleden bezighoudt. Velen hebben er een mening over en/of maken zich zorgen over hoe het in de toekomst zal zijn voor henzelf, hun ouders, kinderen of andere naasten. In het kort: 31% van de panelleden ziet met zorgen de hervorming van de langdurige zorg tegemoet. Het sociale netwerk zal in de toekomst meer (zorg)taken op zich moeten nemen. 57% van de panelleden vindt dit geen goed plan. 27% zegt het zal wel moeten. De panelleden zijn zeer bereid om wat te betekenen voor hun omgeving. Wel geven zij een duidelijke grens aan in wat zij wel en niet willen doen voor hun sociale omgeving. Vooral eenvou-dige, weinig structurele ondersteuning zijn zij bereid te doen. De panelleden geven aan dat ze het lastig (zouden) vinden om hulp of ondersteuning te vragen van het sociale netwerk. Aan de andere kant zouden ze het ook lastig vinden hulp aan te bieden. Professionele zorgverleners die bij zorg betrokken zijn kunnen hierin een stimulerende en/of bemiddelende rol spelen. Veel panelleden vragen zich af hoe zij de ondersteuning van iemand in hun sociale netwerk kunnen combineren met hun eigen werk en/of gezin. Hier zal door gemeenten en werkgevers goed op geanticipeerd moeten worden. Zij kunnen samen werken aan het ontwikkelen van mantelzorg vriendelijk personeelsbeleid. Zelfregie is belangrijk. Panelleden kiezen graag zelf een zorgorganisatie, en bepalen het liefst zelf welke zorg ze krijgen en op welk moment. Fries burgerpanel Fryslân inzicht Het Fries burgerpanel is een groep inwoners van Fryslân van 18 jaar en ouder die zijn mening geeft over verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen dragen de panelleden zelf aan, of worden door bepaalde instellingen aangedragen. Lid worden van het Fries burgerpanel? Kijk op Colofon Fries burgerpanel over veranderingen in de langdurige zorg is een uitgave van Partoer, september 2014 Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân. Auteurs Inge de Vries Els Hiemstra Eindredactie Paula Graafsma Partoer Westersingel CK Leeuwarden T (058) Opmaak Jongens van de Jong

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl Burenhulp: geven en ontvangen Fries vrouwenpanel over burenhulp Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. De aandacht is in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving,

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân januari 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau 1.342 Panel Fryslân over dit onderzoek ouder worden in Fryslân RESPONDENTEN

Nadere informatie

28 november Onderzoek: Mantelzorgen

28 november Onderzoek: Mantelzorgen 28 november 2014 Onderzoek: Mantelzorgen 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Mantelzorg

Hoofdstuk 14. Mantelzorg Hoofdstuk 14. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen www.nivel.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen  www.nivel. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Waardering mantelzorg

Waardering mantelzorg Waardering mantelzorg Rapportage peiling oktober 2014 Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Achtergrond en vraagstelling 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Deze dag is bedoeld om mantelzorgers in het

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Zoveel mogelijk vóór het gesprek invullen. Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt Geboortejaar Telefoon Mobiele telefoon

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie In juni 2013 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun ervaringen met mantelzorg en dementie. Hiervoor hebben PGGM

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Mantelzorg in Nederland; soorten en maten. Alice de Boer SCP/VU

Mantelzorg in Nederland; soorten en maten. Alice de Boer SCP/VU Mantelzorg in Nederland; soorten en maten Alice de Boer SCP/VU 1 Beelden bij mantelzorg hulp aan familie, niet buren of vrienden persoonlijke verzorging is echte zorg vrouwen van middelbare leeftijd die

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK VRAGENLIJST BEHEFTENDERZEK Beste deelnemer, Met Beste deze deelnemer, vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw n op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wat denkt u nodig te hebben om zo lang

Nadere informatie

Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos

Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Maak Werk van Mantelzorg! Margreet Woessner, projectmanager Werk&Mantelzorg is een initiatief

Nadere informatie

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Inleiding Inwoners van Haren met fysieke of psychosociale beperkingen hebben vaak ondersteuning nodig om nog zo veel mogelijk volwaardig deel uit te kunnen maken

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan

Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan Algemene gegevens Naam mantelzorger:... Soort relatie met de cliënt:... Geboortejaar:... Telefoon:... Mobiele telefoon:... E-mail:... Woont u in hetzelfde huis

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Mantelzorg. langdurige zorg voor uw naaste

Mantelzorg. langdurige zorg voor uw naaste langdurige zorg voor uw naaste 1 ers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg. En hun rol wordt steeds belangrijker; ook bij Valkenhof. Maar wat is mantelzorg precies en hoe geven we hier invulling

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2017

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2017 Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2017 2 Inhoud Voorwoord... 4 Familieparticipatie... 5 Mantelzorg Algemeen... 6 Samen doen spaarpunten... 7 Mantelzorger aan het woord (1):... 10 Mantelzorger aan

Nadere informatie

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg, G. Waverijn & M. Heijmans, NIVEL, 2015) worden gebruikt. U vindt deze factsheet

Nadere informatie

Questionnaire (in Dutch): LASAE189 / LASAF189 / LASAG189 / LASAH189

Questionnaire (in Dutch): LASAE189 / LASAF189 / LASAG189 / LASAH189 NB. Medical care indication is also asked in LASA*177 and LASA*178 (Med. Interview), and LASA *610, LASA*611, LASA*710 and LASA*711 (Tel. interview) LASAE189 L. Medische Indicatie De volgende vragen gaan

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg Vragenlijst Ervaren regie in de zorg versie voor mondelinge afname Introductie Zwart = tekst interviewer Schuingedrukt = ter ondersteuning interviewer (niet hardop lezen) De vragen uit deze vragenlijst

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten Aalsmeer Zorg enquête ANBO Tijdens de geraniummarkt van 10 mei heeft ANBO Aalsmeer een enquête gehouden onder bezoekers van hun stand. De vragen gingen over de veranderingen in de zorg en hoe mensen met

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014 Zorg en Welzijn Tirza 20 oktober 2014 1 Veel veranderingen: Transities Herinrichting: Decentralisatie AWBZ Nieuwe wet WMO Wet op de Jeugdzorg Participatiewet Bezuinigingen (25-30%) 2 Hervorming 2015 Zwaarste,

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Enquête Baas over eigen lijf : conclusies

Enquête Baas over eigen lijf : conclusies Enquête Baas over eigen lijf : conclusies Tijdens de zomer van 2016 voerde de Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH) in samenwerking met de Liberale Mutualiteiten en de VZW s VIEF en

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren Het gevolg: meer verzuim Het aantal mantelzorgers in de Nederlandse samenleving neemt in hoog tempo toe. Niet alleen omdat mensen steeds ouder worden, maar

Nadere informatie

Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging Het pakket Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging is wonen in een verpleeghuis

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2016

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2016 Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2016 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samen doen Positoos... 7 In gesprek... 11 Verschillende zorgtaken... 12 Waardering door Positoos... 13 Tijdstip mantelzorg... 14 Cursussen/scholing...

Nadere informatie

Vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg Vragenlijst mantelzorg Aanwijzingen bij de vragenlijst Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer twintig minuten Als u leest uw naaste, dan gaat de vraag over de persoon voor wie u mantelzorger bent.

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp Mantelzorg. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, december 2016

Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp Mantelzorg. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, december 2016 Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp Mantelzorg Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, december 2016 Respons 61% 39 61 Ingevuld Niet ingevuld Wat verstaat u onder mantelzorg? Afspraken maken in het ziekenhuis

Nadere informatie

Informele hulp in Nederland. Mirjam de Klerk Alice de Boer

Informele hulp in Nederland. Mirjam de Klerk Alice de Boer Informele hulp in Nederland Mirjam de Klerk Alice de Boer 26 maart 2015 Beleid Wanneer mensen langer in hun omgeving willen blijven wonen zal er ook meer van die omgeving worden gevraagd De regering zet

Nadere informatie

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN Veel jongeren hebben al vroeg de zorg voor een gezinslid. Maar wie zorgt er eigenlijk voor hen? De klassieke verzorgingsstaat verandert in

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16 Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg januari 16 1 Maatschappelijke ontwikkelingen Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar Interpolis 7-9-2015 Doel- en probleemstelling 7-9-2015 2 Samenvatting en conclusies (1/6) De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen,

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt?

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Startvraag A B C D E F G H Start van het proces: Klant komt in het loket Startvraag Waar kan ik u mee helpen? Antwoord van de klant De klant vertelt zijn verhaal in zijn eigen

Nadere informatie

Informele hulp: wie doet er wat? Kerncijfers

Informele hulp: wie doet er wat? Kerncijfers Informele hulp: wie doet er wat? Kerncijfers Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014 Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Inger Plaisier, Peggy Schyns,

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Daniëlle Jansen (NIVEL) Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Anneke L. Francke (NIVEL) Samenvatting en aanbevelingen Het

Nadere informatie

2014, peiling 1 maart 2014

2014, peiling 1 maart 2014 resultaten 2014, peiling 1 maart 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben vragen

Nadere informatie

Pijnacker - Nootdorp

Pijnacker - Nootdorp Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Zeg nou zelf! Wat zeggen burgers over de gezondheidszorg?

Zeg nou zelf! Wat zeggen burgers over de gezondheidszorg? Zeg nou zelf! Wat zeggen burgers over de gezondheidszorg? Josje den Ridder 1 Zeg nou zelf! Praat mee over burgers en gezondheid! Wat zouden burgers zeggen als ze zelf mee zouden praten? Houdt het onderwerp

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

Mantelzorgers in Delft

Mantelzorgers in Delft intensief begrip partner zorgtaken (schoon)ouders overbelasting ondersteuning kind combineren met werk Mei 2016 Advies/O&S langdurig openheid vriend/kennis Mantelzorgers in Delft Intensief en langdurig

Nadere informatie