Nieuwsbrief 12 mei Wij nemen aan dat je na het lezen van deze nieuwsbrief weer op de hoogte bent van wat er omgaat bij ons.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 12 mei 2012. Wij nemen aan dat je na het lezen van deze nieuwsbrief weer op de hoogte bent van wat er omgaat bij ons."

Transcriptie

1 Beste lezer Een nieuwsbrief met divers nieuws, niet alles even leuk. Het eerste onderwerp is een impressie van de algemene ledenvergadering, de notulen daarvan komen pas volgend jaar. Wij vermelden hier alvast de besluiten uit de vergadering. Verder een paar interessante hoogtepunten daaruit:de toekomstvisie door onze voorzitter en het traditionele praatje van onze vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Equens. Het zal niemand verbazen dat beiden het vooral over de hoogte en betrouwbaarheid van onze pensioenen hebben gehad. Aansluitend aan dat onderwerp ook nog wat informatie over de pensioenonderhandelingen tussen Equens en de bonden. Op dit moment is de door de vergadering ingestelde lustrumcommissie ook van start gegaan. Als eerste onderzoekt de commissie welke mogelijkheden er zijn om tot een aantrekkelijke viering van ons eerste lustrum te komen. De commissie mikt op een viering rond eind oktober. Wij beginnen echter met treurig nieuws. Onlang hebben wij gehoord dat ons lid, de heer T.W.E. van Baal op 4 april 2012 is overleden. Wij nemen aan dat je na het lezen van deze nieuwsbrief weer op de hoogte bent van wat er omgaat bij ons. Het bestuur VEP Beste leden, Oproep Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn je geboortedatum door te gegeven aan de secretaris? Wij hebben hiervoor twee redenen: Inzicht in de leeftijdsopbouw van onze vereniging Inzicht in de ingangsdatum van het pensioen (sommige leden zijn eigenlijk nog donateur.) 1

2 1. Korte impressie van de algemene ledenvergadering van 28 maart. Op dinsdag 28 maart kwamen 43 leden naar het gebouw van Equens voor de ledenvergadering van 2012, 78 leden hadden afgezegd. Allereerst werd uiteraard begonnen met koffie en een praatje, daarna kon de vergadering beginnen. Op de vergadering werden de standaard vergadering onderwerpen behandeld, zoals daar zijn: de notulen van de vorige vergadering, het jaarverslag van de secretaris, de financiële verantwoording 2011, de begroting 2012, enz. Dit verliep tot algemeen genoegen in een vlot tempo. Zie voor het inhoudelijk verslag de (concept)notulen die beschikbaar zijn op onze website. Ook worden ze bij de uitnodiging voor volgend jaar meegezonden. Bij het onderwerp Vooruitblik 2012 en toekomstvisie hield onze voorzitter, Wim Duivis, een betoog dat ook nog een terugblik op de afgelopen pensioenonderhandelingen omvatte. Het resultaat ervan is te vinden in het artikel Waar de VEP op moet letten in de komende tijd in deze nieuwsbrief. Vervolgens kwam aan de orde of wij ons eerste lustrum wel of niet zouden moeten vieren, en zo ja, hoe dan. Dit maakte wel het een en ander los omdat veel leden vonden dat de voorstellen van het bestuur nogal zwaarwichtig waren. Het toevoegen van muziek of andere meer frivole activiteiten stuit echter nogal snel op financiële beperkingen. Uiteindelijk kwam er een echt politieke oplossing uit de bus: een commissie. De lustrumcommissie moet met de beperkte middelen van de vereniging een zo leuk mogelijk programma ontwikkelen. Na de formele vergadering was het traditioneel tijd voor het praatje van onze vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Equens. Het verslag hiervan is opgenomen in de notulen, maar is staat ook hierna in deze nieuwsbrief onder de titel Verslag van onze vertegenwoordiger in het bestuur van de SPE, Fred Steenwinkel. Na de vergadering was het tijd voor de lunch. Deze werd weer prima verzorgd door de cateraar Albron. Na een gezellig samenzijn was de bijeenkomst om ca. twee uur afgelopen. De conceptnotulen staan op Besluiten van de ALV: 1. De ALV accepteert het financieel jaarverslag, inclusief een beperkt verlies ten laste van de reserve. Conform het voorstel van de kascommissie verleent de vergadering het bestuur kwijting voor het gevoerde financieel beleid. 2. Wim Duivis wordt herkozen als voorzitter voor een nieuwe periode van 3 jaar. 3. De begroting wordt vastgesteld als gepresenteerd, met de volgende aantekeningen: Dit jaar geen verhoging van de contributie, volgend jaar onder vast te stellen en te publiceren voorwaarden, al dan niet een verhoging. Dit jaar nog wel een agenda, maar er wordt gekeken naar een goedkopere oplossing. 4. Het bestuur maakt een voorstel voor de volgende ALV: Bij welk tekort, cq. bij welk niveau van de reserve, moet de contributie worden verhoogd Bij welk overschot, cq. welk niveau van het overschot, moet de contributie worden verlaagd. Dit zou kunnen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. 5. Wij beginnen ieder geval te werken aan een lustrumviering. De vergadering stemt in met de instelling van een gemengde commissie: 3 bestuursleden + 2 deelnemers aan de ALV. 2

3 6. De nieuwe kascommissie bestaat uit de leden Jan Jonkheer en Peter van der Weerdt. Ruud Ojevaar wordt reserve kandidaat. Een antwoord Op de ALV meldde een van de leden dat hij gehoord had dat de mogelijkheid om een autoverzekering via de Equens personeelsvoorzieningen af te sluiten, zou vervallen. Wij antwoordden hier niets van te weten, en zouden dit navragen. Dat is gebeurd. HRM meldt dat er geen verandering in de collectieve autoverzekering is. Dat betekent: wie bij zijn pensionering al een contract via de fa. Driessen bezit, behoudt dat, zolang betrokkene dat zelf wil. Als lid van de VEP kan elk VEP lid zich aanmelden bij Centraal beheer voor gebruikmaking van de personeelsvoorzieningen, waaronder een autoverzekering met korting. Het gerucht is dus ten onrechte! 2. Waar de VEP op moet letten in de komende tijd. De indexatie van pensioenen vindt alleen plaats als de dekkingsgraad dat toelaat. De inspanning van de SPE is vooral gericht op het voldoen aan de nominale toezegging (d.i. het beloofde pensioen), en het voldoen aan de regels van de DNB. Er bestaat een spanning tussen belangen bij het nastreven van een nominaal pensioen dan wel een reëel pensioen. Dit betekent dat wij maar marginaal indexatie krijgen. Belangrijk voor de robuustheid van de SPE is het af te sluiten CAO contract tussen Equens en de vakbonden. De afgelopen vijf jaar betaalde Equens 22,5% premie aan het fonds. Er is nu nog geen nieuw contract en daarom is de bestaande overeenkomst nog een jaar, d.i. voor 2012, verlengd. Gegeven deze situatie is het belangrijk dat wij contact houden met de bonden. Sturen op geïndexeerde pensioenen eist zulke hoge premies dat de VEP het niet voor elkaar zal krijgen dat de bonden zo n eis stellen. Via een omweg heeft de VEP geprobeerd een zekere pensioenverhoging voor elkaar te krijgen, maar dat lukte niet. Toen is geprobeerd of een extra bijdrage aan de ziektekostenpremie mogelijk was, al staat die juist voor de huidige werknemers onder druk. Dit is echter ook mislukt omdat het hele CAO overleg mislukte: FNV bondgenoten is niet tot een akkoord met Equens gekomen. Nu is er allen een akkoord met de Unie zonder onze inbreng. Overigens leidde deze situatie tot een stakingsdreiging die via de rechter voorkomen is. Deze situatie betekent dat wij op dit punt in de nabije toekomst weinig kunnen doen. Toezicht op het afhandelen van fouten en vragen houden wij wel. Dit gaat echter de laatste jaren vrij goed. De communicatie van SPE met gepensioneerdenkan zeer wel verbeterd worden, al wordt er nu regelmatig een bulletin rondgestuurd. De website bijvoorbeeld is niet actueel (al staat daar wel elke maand de actuele dekkingsgraad vermeld). 3

4 De pensioenwet van 2007 zal aangepast worden, m.n. op het gebied van de organisatie van de pensioenfondsen: Beleid zou gaan naar de werkgever en de bonden, De uitvoering ligt bij de pensioenfondsen. Dit zou betekenen dat wij als gepensioneerden, via onze invloed op het bestuur van het pensioenfonds, geen invloed meer zouden hebben op het beleid van dat fonds. Dit is een bedreiging voor de gepensioneerden, en dus een aandachtspunt voor de VEP. Als bestuur VEP moeten wij dus contacten gaan leggen met degenen die wel invloed hebben op het beleid: De bonden, Andere gepensioneerdenverenigingen. De verschuiving tussen de aantallen gepensioneerden (meer) en de aantallen actieven (steeds minder) werd door ons al eerder onderkend als een dreiging. Het bestuur SPE heeft dit punt overgenomen. 3. Verslag van onze vertegenwoordiger in het bestuur van de SPE, Fred Steenwinkel Na de afsluiting van de algemene ledenvergadering volgt nog een sessie waarin Fred Steenwinkel vertelt over zijn werk als bestuurslid bij de Stichting Pensioenfonds Equens (SPE), en vragen beantwoordt. Hierbij een impressie Indexeren Fred begint door in te haken op wat Wim Duivis heeft gezegd over indexeren en afstempelen. Door de financiële crisis leek het voor de pensioenfondsen op een drama af te stevenen, met name door de lage rente. De rente wordt namelijk gebruikt om de verplichtingen contant te maken, d.i. uit te rekenen hoeveel geld er in kas moet zijn om de pensioenen in de toekomst uit te betalen. Wat er in het pensioenfonds zit gedeeld door de berekende verplichtingen levert de dekkingsgraad. Door de ongebruikelijk lage rente liet de DNB toe dat niet de rente van de afgelopen maand, maar het gemiddelde van de afgelopen drie maanden gebruikt mocht worden. Dit maakte dat de SPE niet hoefde af te stempelen, maar dat de nominale dekking op 107% uitkwam (nominaal betekent de pensioenen zoals toegezegd, dus zonder aanpassing aan de inflatie). Als je naar de reële dekking (dus pensioenen inclusief indexatie) kijkt, dan is de dekkingsgraad rond de 60%. Op indexatie hoeft voorlopig dus niet gerekend te worden. Er is echter in pensioenland een discussie gaande over het feit dat wij prognoses geven over de komende 20 jaar op basis van dagkoersen. Hier is sprake van schijnprecisie. De directe toekomst van het fonds Het is moeilijk om tot een pensioenakkoord te komen met de bonden. Met FNV Bondgenoten is het op dit moment moeilijk zaken doen i.v.m. interne problemen. Het is niet mogelijk om een nieuw akkoord te implementeren voor alleen nieuwe deelnemers. Dus moet er een akkoord komen dat invloed heeft op iedereen. Het is overigens zo dat het afstempelen niet alleen geldt voor de huidige pensioenontvangers, maar ook voor de nu nog actieve deelnemers, d.i. het afstempelen heeft ook zijn invloed op de hoogte van de opgebouwde pensioenrechten. Dit betekent wel, in antwoord op de opmerking van Wim Duivis, dat de uitruil van rechten wat 4

5 minder gemakkelijk is dan hij stelde. De situatie bij de FNV heeft ook consequenties voor het pensioenakkoord tussen Equens en de bonden. Dat is een onderdeel van de cao onderhandelingen. Door het ontbreken van nieuwe afspraken en het aflopen van de oude CDC regeling ontstond een probleem. Dat is met kunst en vliegwerk voor het komende jaar opgelost. Aan een vervolg moet gewerkt worden. Het is overigens zo dat volgens sommigen een CDC regeling binnen het huidige pensioenakkoord niet (meer) mogelijk is. (Een CDC regeling houdt in dat een bedrijf voor een aantal jaren vastlegt dat per jaar een afgesproken bedrag aan pensioenpremies wordt betaald en dat er geen nabetalingen meer zullen plaatsvinden.) Beleggingsbeleid De SPE voert een voorzichtig beleggingsbeleid. Dat betekent dat de resultaten ook bij een aantrekkende markt niet spectaculair zullen zijn, de verliezen echter evenmin. Het voordeel van een pensioenfonds boven individueel te regelen pensioen is dat een beetje risico nemen om een beter rendement te krijgen, altijd mogelijk is. Een individu kan boven zijn 50 e eigenlijk geen risico meer lopen met zijn spaargeld, dat is dan binnen afzienbare tijd nodig voor z n pensioen. Het nadeel van een pensioenfonds is weer wel dat je het eens moet worden over het beleid, m.n. de mate waarin je risico wilt lopen. Vragen Loopt het fonds ook risico met derivaten? Fred antwoordt dat derivaten een verzamelnaam is voor een groot aantal producten die niet allemaal even veel risico kennen. Eén van die producten is het afdekken van het risico van inflatie. Het fonds heeft dat product, maar dat wordt afgebouwd. De SPE gebruikt derivaten om risico s af te dekken, niet om er veel geld mee te verdienen (wat meer risico oplevert). Is de ambitie van de SPE om geld te verdienen om te kunnen indexeren verlaten? Nee dat niet, maar DNB heeft geëist dat als je zo n ambitie hebt, je die ook min of meer waar moet maken. Het is de vraag of dat kan. Wat zijn de kosten van het beleggen? Dat is niet zo simpel te zeggen. Er zijn niet alleen directe kosten, maar ook achterliggende kosten (bv. die van beleggingsfondsen die een deel van de winst houden als vergoeding). Langzaam worden kosten nu duidelijk gemaakt. Dat dit mogelijk is komt omdat de Nederlandse pensioenfondsen door het enorme belegde vermogen een machtspositie hebben. Daarnaast moet je de kosten altijd in verband zien met de opbrengsten. Alleen de kale kosten zeggen niet alles. Wat betekent het als er geen nieuwe cao komt? Dan wordt het lastig voor de SPE. Dat zou betekenen dat de actieve deelnemers geen verdere groei van hun pensioen zouden kennen. Wij (een andere instelling) hebben een beheercontract voor het vermogen bij ABN-AMRO tegen 3,5%. Heeft de SPE dat niet? SPE heeft een contract met Schroders, maar dat is goedkoper (een vast bedrag). Dit zegt echter niets, want het gaat ook om de diensten die daar tegenover staan en de verborgen kosten. 4. De pensioenonderhandelingen tussen Equens en bonden. Zoals al uit opmerkingen in de twee voorafgaande artikelen blijkt, gaan de onderhandelingen tussen Equens en de bonden stroef. Er is zelfs een stakingsdreiging geweest die via de rechter is tegengegaan. Toch zijn er weer nieuwe onderhandelingen geweest, waarbij het erop lijkt dat Equens de twee betrokken bonden, de Unie en FNV Bondgenoten, uit elkaar probeert te spelen. 5

6 Begin april lag er weer een bod van Equens dat aan de bondsleden moest worden voorgelegd. De voorstellen over een salarisverhoging en de afschaffing van de 58+ regeling daarin zijn op zich niet meer interessant voor ons als gepensioneerden. Ze hebben echter aspecten die de pensioenpremie raken, en zijn dat daarmee toch weer wel. Formeel zou de af te dragen pensioenpremie dekkend moeten zijn voor de opbouw van pensioenen voor de actieve deelnemers, maar als die te laag is kan dat de robuustheid van het hele fonds aantasten. Een paar citaten uit de publicatie van de FNV hierover: Aangaande het afschaffen van de 58+ regeling (van 36 naar 32 uur werken, met behoud van salaris) wil Equens niet eens een overgangsregeling afspreken. Het afschaffen van deze regeling wordt gebruikt voor het betalen van de korting op de huidige pensioenpremie (de 2% i.p.v. 5%), m.a.w. je betaalt de premiekorting uiteindelijk zelf vanuit afschaffen van een arbeidsvoorwaarde. Indien uit berekeningen later blijkt, dat het Pensioenfonds te weinig inkomsten krijgt, bijvoorbeeld omdat de pensioenleeftijd toch niet naar 66 of 67 gaat, wil Equens de mogelijkheid hebben door middel van een harde afspraak met de bonden de pensioenpremie voor medewerkers verder te verhogen of de pensioenopbouw te verlagen. De laatste optie leidt tot een lager pensioen. Extra pensioenpremie zal waarschijnlijk betaald moeten worden vanuit je loonsverhoging. FNV Bondgenoten noemde de laatste regeling een blanco cheque waarbij alle risico s van het pensioenfonds bij de werknemer liggen. Dit bod is dan ook door de leden afgewezen. Uiteindelijk is men toch tot elkaar gekomen en nu is er alsnog een CAO met bovengenoemde pensioenafspraken. De blanco cheque is ondervangen door de afspraak te maken dat deze zomer nader met elkaar gesproken zal worden op basis van de ontwikkelingen van de pensioenwetgeving en een ALM studie 1. Eventueel optredende premieproblemen leiden dan tot nieuw overleg op dat punt. 1 ALM is de afkorting van Asset Liability Management, het afstemmen van de beleggingsmix op verplichtingen. 6

Nieuwsbrief 10 september 2011

Nieuwsbrief 10 september 2011 Beste lezer Een korte nieuwsbrief, allereerst bedoeld om je uit te nodigen voor de Najaarsbijeenkomst van de VEP op 19 oktober. De secretaris van de Stichting Pensioenfonds Equens heeft ons erop gewezen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14 mei 2013. Oproep aan de leden

Nieuwsbrief 14 mei 2013. Oproep aan de leden Beste lezer Vooral naar aanleiding van de afgelopen Algemene Ledenvergadering een nieuwsbrief met divers nieuws. Er was een tijd lang niet echt veel te melden. Het eerste onderwerp is een kort verslag

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

30 september /LJ/AH. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie

30 september /LJ/AH. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Team Pensioenen T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 wwwfnvbondgenotennl Datum 30 september 2015 008/LJ/AH Onderwerp FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011

PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011 PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011 KORTE TERUGBLIK Kabinet Balkenende gevallen: sociale partners pakken kansen Het pensioen is van sociale partners samen, dus moeten wij ook samen naar

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 mei 2011

Nieuwsbrief 9 mei 2011 Beste lezer Een nieuwsbrief met divers nieuws, niet alles even leuk. Het eerste onderwerp is een impressie van de algemene ledenvergadering, de notulen daarvan komen pas volgend jaar. Verder de resultaten

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Agenda Welkom Notulen vergadering 2 november Performance SPLB Het pensioengebouw en juridisch advies Financiën Communicatie en LinkedIn groep

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010 Welkom Waar willen wij het met elkaar over hebben? Pensioen anno 2010 Stand van Zaken AOW en Pensioenakkoord 4

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Lunch & Learn 27 september / 2 oktober / 8 oktober 2012 Internal use only Programma Wat komt er vandaag aan bod? Van premie tot pensioen 1 Een goede pensioenregeling

Nadere informatie

Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016

Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016 Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016 Classification: Status: Wat doet SPE met mijn geld? 1. Wat zit er in de pot en hoe komt die pot tot stand 2. Opties, aandelen, obligaties? Sparen of beleggen?

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16 april 2014. 1 Korte impressie van de Algemene Ledenvergadering van 2014.

Nieuwsbrief 16 april 2014. 1 Korte impressie van de Algemene Ledenvergadering van 2014. Beste lezer Na een ALV volgt traditiegetrouw een nieuwsbrief, ook degene die niet geweest zijn moeten op de hoogte gebracht. Het eerste onderwerp is daarom een impressie van de ALV, gevolgd door een (droge)

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE?

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Als bestuur nemen we ieder jaar vele besluiten. Een van de belangrijkste besluiten is die over de indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd.

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1 RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL Vraag 1 Onder het huidige FTK krijgen pensioenfondsen te maken met de zogenaamde beleggings -spagaat: aan de ene kant kan er weinig risico worden genomen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening Huidige status Oorzaken Overwegingen van het Bestuur Besluitvorming Vooruitzichten

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

12 VRAGEN over pensioen

12 VRAGEN over pensioen 12 VRAGEN over pensioen Q&A s voor dieren artsassistenten 12 vragen Inhoudsopgave 01 Waarom bouw ik bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn pensioen op? 3 02 Kan ik ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen?

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 008 40 04 Onderwerp brief aan uw werknemers inzake VPL-regeling

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks Infosessies PENSIOENEN 2012 20-22 en 26 november 2012 door Peter Boonen en Jan Lodewijks 1 AGENDA Toelichting huidige situatie Septemberpakket en Regeerakkoord Overleg met vakorganisaties Communicatie

Nadere informatie

Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017

Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017 10-3-2017 Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017 1 10-3-2017 2 Opleiding: Doctoraal diploma Anorganische Chemie RU Groningen Carrière: Ruim 30 jaar Koninklijke Philips Electronics:

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

In gesprek over ons pensioen

In gesprek over ons pensioen In gesprek over ons pensioen Doreth van de Heuvel Bert van Kuijck Venlo 3 oktober 2013 juli 2009 Agenda Inleiding Pensioen in Nederland Over het pensioenfonds Pensioenpremie Wat biedt SPF? Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Pensioen Vereniging exleaseplan (VeLP) 2 november 2010

Algemene Ledenvergadering Pensioen Vereniging exleaseplan (VeLP) 2 november 2010 Algemene Ledenvergadering Pensioen Vereniging exleaseplan (VeLP) 2 november 2010 Agenda 1. Welkom en Opening 2. Doelstellingen VeLP 3. Bijeenkomsten bestuur in 2010 4. Gerealiseerd in 2010 5. Wat is er

Nadere informatie

WELKOM! 22 april, NBC Congrescentrum, Nieuwegein

WELKOM! 22 april, NBC Congrescentrum, Nieuwegein WELKOM! 3061504048 Agenda: Algemene situatie pensioenland Wat betekent dit voor het BPF Textielverzorging? Herstructureringstraject Volgende bijeenkomst 23 juni 2 Algemene situatie pensioenland 3 Of verhoogt

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

In gesprek over ons pensioen

In gesprek over ons pensioen In gesprek over ons pensioen Doreth van den Heuvel Bert van Kuijck De Rijp 25 november 2013 Regio AMA & Noord-Holland Agenda Inleiding, vragen Pensioen in Nederland Over het pensioenfonds Pensioenpremie

Nadere informatie

Wat is er aan de hand met uw pensioen?

Wat is er aan de hand met uw pensioen? Wat is er aan de hand met uw pensioen? versie 2; 01-01-2012 Programma AOW nu en vanaf 2013 De mogelijkheden van ABP Pensioen Wat is er aan de hand met uw pensioen? Meer weten? versie 2; 01-01-2012 2 AOW

Nadere informatie

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering 24 november 2011, Voorstel Huib van der Plaat in ALV aangenomen ALV van 24 november 2011 De werkenden krijgen nu een

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 mei 2010

Nieuwsbrief 6 mei 2010 Beste lezer Sinds ons jaarverslag voor de jaarvergadering van 7 april 2010 heeft de VEP voldoende ondernomen om je weer bij te praten. Al staat alles vrij snel op onze website, www.vepsite.nl, ook niet

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Belanghebbendenbijeenkomst 11 oktober 2017

Belanghebbendenbijeenkomst 11 oktober 2017 Belanghebbendenbijeenkomst 11 oktober 2017 NBC congrescentrum Nieuwegein Agenda 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Jaarverslag 2016 3. Nieuwe pensioenregelgeving, herstelplan, actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

2010: jaar van herstel

2010: jaar van herstel Verkort jaarverslag 2010 2010: jaar van herstel Hoe presteerde Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen in 2010? Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? In dit verkort jaarverslag

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

Beleid bij collectieve waardeoverdracht

Beleid bij collectieve waardeoverdracht Beleid bij collectieve waardeoverdracht Voor een collectieve waardeoverdracht zijn geen wettelijke of gemeenschappelijke rekenregels, daarom stelt FNV Bondgenoten haar eigen uitgangspunten vast. FNV Bondgenoten

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

PENSIOEN UPDATE In Nederland

PENSIOEN UPDATE In Nederland PENSIOEN UPDATE In Nederland Oktober 2015 Het pensioenlandschap in het algemeen, maar ook hoe werknemers naar pensioen kijken, verandert in rap tempo. Zowel in 2014 als in 2015 zijn grote bezuinigingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Welkom! september / oktober 2016

Welkom! september / oktober 2016 Informatiebijeenkomst 2016 Welkom! september / oktober 2016 Agenda Voorstellen Deelnemersonderzoek 2016 Jouw pensioen Communicatie Jaarverslag 2015 Afwikkeling contract NN Resultaten Beleggen Verantwoord

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling

Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling Najaarsvergadering met de kerken 24 november 1 Chronologisch perspectief 21 mei Informatiebijeenkomst: de Pensioenwet en de consequenties daarvan voor de SEV

Nadere informatie

Pensioen financiële aspecten

Pensioen financiële aspecten Pensioen financiële aspecten VEP workshop 1 september 2015 Contact SPE - deelnemers Dinsdag 27 oktober: ALV van de VEP: 10:30-12:30 + lunch SPE deelnemers: 14:00-16:00 Werkweek van 5 dagen Je werkt: 1

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 november 2011

Nieuwsbrief 11 november 2011 Beste lezer Een nieuwsbrief met verslagen van de Gepensioneerdendag van Equens op 28 september en de Najaarsbijeenkomst van de VEP op 19 oktober. Op de Najaarsbijeenkomst hadden wij als spreker Gerben

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 26 maart 2015 17:00 19:00 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Deelnemersvergadering mogelijkheden PMA. Amsterdam, 26 augustus 2013

Deelnemersvergadering mogelijkheden PMA. Amsterdam, 26 augustus 2013 Deelnemersvergadering mogelijkheden PMA Amsterdam, 26 augustus 2013 Agenda Bestuur De stand van zaken; Vervolgtraject; Onderzochte mogelijkheden; Toelichting op drie mogelijkheden; Vragen. Deelnemersraad

Nadere informatie

Lage dekkingsgraden: de beleidsopties in het pensioencontract en de gevolgen voor stakeholders

Lage dekkingsgraden: de beleidsopties in het pensioencontract en de gevolgen voor stakeholders Lage dekkingsgraden: de beleidsopties in het pensioencontract en de gevolgen voor stakeholders ALM-seminar VBA 5 november 2009 Niels Kortleve Act_P09079 Lessen uit crisis voor pensioencontract Focus ligt

Nadere informatie

Voor informatie verwijzen we u ook naar de nieuwsbrieven van het pensioenfonds van ALU-PF van september 2015 en november 2015.

Voor informatie verwijzen we u ook naar de nieuwsbrieven van het pensioenfonds van ALU-PF van september 2015 en november 2015. Veelgestelde vragen (FAQ) naar aanleiding van de overgang (Collectieve Waarde overdracht: CWO) van het Alcatel-Lucent Pensioenfonds (ALU-PF) naar het Pensioenfonds van de Metalektro (PME). Voor informatie

Nadere informatie

Zicht op de indexatiekwaliteit van pensioenregelingen

Zicht op de indexatiekwaliteit van pensioenregelingen Prijsstijgingen kunnen een negatieve invloed hebben op de koopkracht. Ook op de koopkracht van pensioenen. Veel Nederlandse pensioenfondsen streven er daarom naar de pensioenen elk jaar te verhogen, of

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP 1 Opening door Voorzitter AGENDA ALV 12 APRIL 2012 2 Mededelingen en ingekomen stukken 2.1 Vaststellen agenda 2.2 Algemene voortgang van de Vereniging 3 Secretariële zaken 3.1 Huishoudelijk Reglement vaststelling.

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda 18.30 Opening Bert 18.35 Hoe staat het fonds er voor René Financieel Beleggingsbeleid Rendement

Nadere informatie