Nieuwsbrief 12 mei Wij nemen aan dat je na het lezen van deze nieuwsbrief weer op de hoogte bent van wat er omgaat bij ons.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 12 mei 2012. Wij nemen aan dat je na het lezen van deze nieuwsbrief weer op de hoogte bent van wat er omgaat bij ons."

Transcriptie

1 Beste lezer Een nieuwsbrief met divers nieuws, niet alles even leuk. Het eerste onderwerp is een impressie van de algemene ledenvergadering, de notulen daarvan komen pas volgend jaar. Wij vermelden hier alvast de besluiten uit de vergadering. Verder een paar interessante hoogtepunten daaruit:de toekomstvisie door onze voorzitter en het traditionele praatje van onze vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Equens. Het zal niemand verbazen dat beiden het vooral over de hoogte en betrouwbaarheid van onze pensioenen hebben gehad. Aansluitend aan dat onderwerp ook nog wat informatie over de pensioenonderhandelingen tussen Equens en de bonden. Op dit moment is de door de vergadering ingestelde lustrumcommissie ook van start gegaan. Als eerste onderzoekt de commissie welke mogelijkheden er zijn om tot een aantrekkelijke viering van ons eerste lustrum te komen. De commissie mikt op een viering rond eind oktober. Wij beginnen echter met treurig nieuws. Onlang hebben wij gehoord dat ons lid, de heer T.W.E. van Baal op 4 april 2012 is overleden. Wij nemen aan dat je na het lezen van deze nieuwsbrief weer op de hoogte bent van wat er omgaat bij ons. Het bestuur VEP Beste leden, Oproep Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn je geboortedatum door te gegeven aan de secretaris? Wij hebben hiervoor twee redenen: Inzicht in de leeftijdsopbouw van onze vereniging Inzicht in de ingangsdatum van het pensioen (sommige leden zijn eigenlijk nog donateur.) 1

2 1. Korte impressie van de algemene ledenvergadering van 28 maart. Op dinsdag 28 maart kwamen 43 leden naar het gebouw van Equens voor de ledenvergadering van 2012, 78 leden hadden afgezegd. Allereerst werd uiteraard begonnen met koffie en een praatje, daarna kon de vergadering beginnen. Op de vergadering werden de standaard vergadering onderwerpen behandeld, zoals daar zijn: de notulen van de vorige vergadering, het jaarverslag van de secretaris, de financiële verantwoording 2011, de begroting 2012, enz. Dit verliep tot algemeen genoegen in een vlot tempo. Zie voor het inhoudelijk verslag de (concept)notulen die beschikbaar zijn op onze website. Ook worden ze bij de uitnodiging voor volgend jaar meegezonden. Bij het onderwerp Vooruitblik 2012 en toekomstvisie hield onze voorzitter, Wim Duivis, een betoog dat ook nog een terugblik op de afgelopen pensioenonderhandelingen omvatte. Het resultaat ervan is te vinden in het artikel Waar de VEP op moet letten in de komende tijd in deze nieuwsbrief. Vervolgens kwam aan de orde of wij ons eerste lustrum wel of niet zouden moeten vieren, en zo ja, hoe dan. Dit maakte wel het een en ander los omdat veel leden vonden dat de voorstellen van het bestuur nogal zwaarwichtig waren. Het toevoegen van muziek of andere meer frivole activiteiten stuit echter nogal snel op financiële beperkingen. Uiteindelijk kwam er een echt politieke oplossing uit de bus: een commissie. De lustrumcommissie moet met de beperkte middelen van de vereniging een zo leuk mogelijk programma ontwikkelen. Na de formele vergadering was het traditioneel tijd voor het praatje van onze vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Equens. Het verslag hiervan is opgenomen in de notulen, maar is staat ook hierna in deze nieuwsbrief onder de titel Verslag van onze vertegenwoordiger in het bestuur van de SPE, Fred Steenwinkel. Na de vergadering was het tijd voor de lunch. Deze werd weer prima verzorgd door de cateraar Albron. Na een gezellig samenzijn was de bijeenkomst om ca. twee uur afgelopen. De conceptnotulen staan op Besluiten van de ALV: 1. De ALV accepteert het financieel jaarverslag, inclusief een beperkt verlies ten laste van de reserve. Conform het voorstel van de kascommissie verleent de vergadering het bestuur kwijting voor het gevoerde financieel beleid. 2. Wim Duivis wordt herkozen als voorzitter voor een nieuwe periode van 3 jaar. 3. De begroting wordt vastgesteld als gepresenteerd, met de volgende aantekeningen: Dit jaar geen verhoging van de contributie, volgend jaar onder vast te stellen en te publiceren voorwaarden, al dan niet een verhoging. Dit jaar nog wel een agenda, maar er wordt gekeken naar een goedkopere oplossing. 4. Het bestuur maakt een voorstel voor de volgende ALV: Bij welk tekort, cq. bij welk niveau van de reserve, moet de contributie worden verhoogd Bij welk overschot, cq. welk niveau van het overschot, moet de contributie worden verlaagd. Dit zou kunnen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. 5. Wij beginnen ieder geval te werken aan een lustrumviering. De vergadering stemt in met de instelling van een gemengde commissie: 3 bestuursleden + 2 deelnemers aan de ALV. 2

3 6. De nieuwe kascommissie bestaat uit de leden Jan Jonkheer en Peter van der Weerdt. Ruud Ojevaar wordt reserve kandidaat. Een antwoord Op de ALV meldde een van de leden dat hij gehoord had dat de mogelijkheid om een autoverzekering via de Equens personeelsvoorzieningen af te sluiten, zou vervallen. Wij antwoordden hier niets van te weten, en zouden dit navragen. Dat is gebeurd. HRM meldt dat er geen verandering in de collectieve autoverzekering is. Dat betekent: wie bij zijn pensionering al een contract via de fa. Driessen bezit, behoudt dat, zolang betrokkene dat zelf wil. Als lid van de VEP kan elk VEP lid zich aanmelden bij Centraal beheer voor gebruikmaking van de personeelsvoorzieningen, waaronder een autoverzekering met korting. Het gerucht is dus ten onrechte! 2. Waar de VEP op moet letten in de komende tijd. De indexatie van pensioenen vindt alleen plaats als de dekkingsgraad dat toelaat. De inspanning van de SPE is vooral gericht op het voldoen aan de nominale toezegging (d.i. het beloofde pensioen), en het voldoen aan de regels van de DNB. Er bestaat een spanning tussen belangen bij het nastreven van een nominaal pensioen dan wel een reëel pensioen. Dit betekent dat wij maar marginaal indexatie krijgen. Belangrijk voor de robuustheid van de SPE is het af te sluiten CAO contract tussen Equens en de vakbonden. De afgelopen vijf jaar betaalde Equens 22,5% premie aan het fonds. Er is nu nog geen nieuw contract en daarom is de bestaande overeenkomst nog een jaar, d.i. voor 2012, verlengd. Gegeven deze situatie is het belangrijk dat wij contact houden met de bonden. Sturen op geïndexeerde pensioenen eist zulke hoge premies dat de VEP het niet voor elkaar zal krijgen dat de bonden zo n eis stellen. Via een omweg heeft de VEP geprobeerd een zekere pensioenverhoging voor elkaar te krijgen, maar dat lukte niet. Toen is geprobeerd of een extra bijdrage aan de ziektekostenpremie mogelijk was, al staat die juist voor de huidige werknemers onder druk. Dit is echter ook mislukt omdat het hele CAO overleg mislukte: FNV bondgenoten is niet tot een akkoord met Equens gekomen. Nu is er allen een akkoord met de Unie zonder onze inbreng. Overigens leidde deze situatie tot een stakingsdreiging die via de rechter voorkomen is. Deze situatie betekent dat wij op dit punt in de nabije toekomst weinig kunnen doen. Toezicht op het afhandelen van fouten en vragen houden wij wel. Dit gaat echter de laatste jaren vrij goed. De communicatie van SPE met gepensioneerdenkan zeer wel verbeterd worden, al wordt er nu regelmatig een bulletin rondgestuurd. De website bijvoorbeeld is niet actueel (al staat daar wel elke maand de actuele dekkingsgraad vermeld). 3

4 De pensioenwet van 2007 zal aangepast worden, m.n. op het gebied van de organisatie van de pensioenfondsen: Beleid zou gaan naar de werkgever en de bonden, De uitvoering ligt bij de pensioenfondsen. Dit zou betekenen dat wij als gepensioneerden, via onze invloed op het bestuur van het pensioenfonds, geen invloed meer zouden hebben op het beleid van dat fonds. Dit is een bedreiging voor de gepensioneerden, en dus een aandachtspunt voor de VEP. Als bestuur VEP moeten wij dus contacten gaan leggen met degenen die wel invloed hebben op het beleid: De bonden, Andere gepensioneerdenverenigingen. De verschuiving tussen de aantallen gepensioneerden (meer) en de aantallen actieven (steeds minder) werd door ons al eerder onderkend als een dreiging. Het bestuur SPE heeft dit punt overgenomen. 3. Verslag van onze vertegenwoordiger in het bestuur van de SPE, Fred Steenwinkel Na de afsluiting van de algemene ledenvergadering volgt nog een sessie waarin Fred Steenwinkel vertelt over zijn werk als bestuurslid bij de Stichting Pensioenfonds Equens (SPE), en vragen beantwoordt. Hierbij een impressie Indexeren Fred begint door in te haken op wat Wim Duivis heeft gezegd over indexeren en afstempelen. Door de financiële crisis leek het voor de pensioenfondsen op een drama af te stevenen, met name door de lage rente. De rente wordt namelijk gebruikt om de verplichtingen contant te maken, d.i. uit te rekenen hoeveel geld er in kas moet zijn om de pensioenen in de toekomst uit te betalen. Wat er in het pensioenfonds zit gedeeld door de berekende verplichtingen levert de dekkingsgraad. Door de ongebruikelijk lage rente liet de DNB toe dat niet de rente van de afgelopen maand, maar het gemiddelde van de afgelopen drie maanden gebruikt mocht worden. Dit maakte dat de SPE niet hoefde af te stempelen, maar dat de nominale dekking op 107% uitkwam (nominaal betekent de pensioenen zoals toegezegd, dus zonder aanpassing aan de inflatie). Als je naar de reële dekking (dus pensioenen inclusief indexatie) kijkt, dan is de dekkingsgraad rond de 60%. Op indexatie hoeft voorlopig dus niet gerekend te worden. Er is echter in pensioenland een discussie gaande over het feit dat wij prognoses geven over de komende 20 jaar op basis van dagkoersen. Hier is sprake van schijnprecisie. De directe toekomst van het fonds Het is moeilijk om tot een pensioenakkoord te komen met de bonden. Met FNV Bondgenoten is het op dit moment moeilijk zaken doen i.v.m. interne problemen. Het is niet mogelijk om een nieuw akkoord te implementeren voor alleen nieuwe deelnemers. Dus moet er een akkoord komen dat invloed heeft op iedereen. Het is overigens zo dat het afstempelen niet alleen geldt voor de huidige pensioenontvangers, maar ook voor de nu nog actieve deelnemers, d.i. het afstempelen heeft ook zijn invloed op de hoogte van de opgebouwde pensioenrechten. Dit betekent wel, in antwoord op de opmerking van Wim Duivis, dat de uitruil van rechten wat 4

5 minder gemakkelijk is dan hij stelde. De situatie bij de FNV heeft ook consequenties voor het pensioenakkoord tussen Equens en de bonden. Dat is een onderdeel van de cao onderhandelingen. Door het ontbreken van nieuwe afspraken en het aflopen van de oude CDC regeling ontstond een probleem. Dat is met kunst en vliegwerk voor het komende jaar opgelost. Aan een vervolg moet gewerkt worden. Het is overigens zo dat volgens sommigen een CDC regeling binnen het huidige pensioenakkoord niet (meer) mogelijk is. (Een CDC regeling houdt in dat een bedrijf voor een aantal jaren vastlegt dat per jaar een afgesproken bedrag aan pensioenpremies wordt betaald en dat er geen nabetalingen meer zullen plaatsvinden.) Beleggingsbeleid De SPE voert een voorzichtig beleggingsbeleid. Dat betekent dat de resultaten ook bij een aantrekkende markt niet spectaculair zullen zijn, de verliezen echter evenmin. Het voordeel van een pensioenfonds boven individueel te regelen pensioen is dat een beetje risico nemen om een beter rendement te krijgen, altijd mogelijk is. Een individu kan boven zijn 50 e eigenlijk geen risico meer lopen met zijn spaargeld, dat is dan binnen afzienbare tijd nodig voor z n pensioen. Het nadeel van een pensioenfonds is weer wel dat je het eens moet worden over het beleid, m.n. de mate waarin je risico wilt lopen. Vragen Loopt het fonds ook risico met derivaten? Fred antwoordt dat derivaten een verzamelnaam is voor een groot aantal producten die niet allemaal even veel risico kennen. Eén van die producten is het afdekken van het risico van inflatie. Het fonds heeft dat product, maar dat wordt afgebouwd. De SPE gebruikt derivaten om risico s af te dekken, niet om er veel geld mee te verdienen (wat meer risico oplevert). Is de ambitie van de SPE om geld te verdienen om te kunnen indexeren verlaten? Nee dat niet, maar DNB heeft geëist dat als je zo n ambitie hebt, je die ook min of meer waar moet maken. Het is de vraag of dat kan. Wat zijn de kosten van het beleggen? Dat is niet zo simpel te zeggen. Er zijn niet alleen directe kosten, maar ook achterliggende kosten (bv. die van beleggingsfondsen die een deel van de winst houden als vergoeding). Langzaam worden kosten nu duidelijk gemaakt. Dat dit mogelijk is komt omdat de Nederlandse pensioenfondsen door het enorme belegde vermogen een machtspositie hebben. Daarnaast moet je de kosten altijd in verband zien met de opbrengsten. Alleen de kale kosten zeggen niet alles. Wat betekent het als er geen nieuwe cao komt? Dan wordt het lastig voor de SPE. Dat zou betekenen dat de actieve deelnemers geen verdere groei van hun pensioen zouden kennen. Wij (een andere instelling) hebben een beheercontract voor het vermogen bij ABN-AMRO tegen 3,5%. Heeft de SPE dat niet? SPE heeft een contract met Schroders, maar dat is goedkoper (een vast bedrag). Dit zegt echter niets, want het gaat ook om de diensten die daar tegenover staan en de verborgen kosten. 4. De pensioenonderhandelingen tussen Equens en bonden. Zoals al uit opmerkingen in de twee voorafgaande artikelen blijkt, gaan de onderhandelingen tussen Equens en de bonden stroef. Er is zelfs een stakingsdreiging geweest die via de rechter is tegengegaan. Toch zijn er weer nieuwe onderhandelingen geweest, waarbij het erop lijkt dat Equens de twee betrokken bonden, de Unie en FNV Bondgenoten, uit elkaar probeert te spelen. 5

6 Begin april lag er weer een bod van Equens dat aan de bondsleden moest worden voorgelegd. De voorstellen over een salarisverhoging en de afschaffing van de 58+ regeling daarin zijn op zich niet meer interessant voor ons als gepensioneerden. Ze hebben echter aspecten die de pensioenpremie raken, en zijn dat daarmee toch weer wel. Formeel zou de af te dragen pensioenpremie dekkend moeten zijn voor de opbouw van pensioenen voor de actieve deelnemers, maar als die te laag is kan dat de robuustheid van het hele fonds aantasten. Een paar citaten uit de publicatie van de FNV hierover: Aangaande het afschaffen van de 58+ regeling (van 36 naar 32 uur werken, met behoud van salaris) wil Equens niet eens een overgangsregeling afspreken. Het afschaffen van deze regeling wordt gebruikt voor het betalen van de korting op de huidige pensioenpremie (de 2% i.p.v. 5%), m.a.w. je betaalt de premiekorting uiteindelijk zelf vanuit afschaffen van een arbeidsvoorwaarde. Indien uit berekeningen later blijkt, dat het Pensioenfonds te weinig inkomsten krijgt, bijvoorbeeld omdat de pensioenleeftijd toch niet naar 66 of 67 gaat, wil Equens de mogelijkheid hebben door middel van een harde afspraak met de bonden de pensioenpremie voor medewerkers verder te verhogen of de pensioenopbouw te verlagen. De laatste optie leidt tot een lager pensioen. Extra pensioenpremie zal waarschijnlijk betaald moeten worden vanuit je loonsverhoging. FNV Bondgenoten noemde de laatste regeling een blanco cheque waarbij alle risico s van het pensioenfonds bij de werknemer liggen. Dit bod is dan ook door de leden afgewezen. Uiteindelijk is men toch tot elkaar gekomen en nu is er alsnog een CAO met bovengenoemde pensioenafspraken. De blanco cheque is ondervangen door de afspraak te maken dat deze zomer nader met elkaar gesproken zal worden op basis van de ontwikkelingen van de pensioenwetgeving en een ALM studie 1. Eventueel optredende premieproblemen leiden dan tot nieuw overleg op dat punt. 1 ALM is de afkorting van Asset Liability Management, het afstemmen van de beleggingsmix op verplichtingen. 6

Nieuwsbrief 10 september 2011

Nieuwsbrief 10 september 2011 Beste lezer Een korte nieuwsbrief, allereerst bedoeld om je uit te nodigen voor de Najaarsbijeenkomst van de VEP op 19 oktober. De secretaris van de Stichting Pensioenfonds Equens heeft ons erop gewezen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14 mei 2013. Oproep aan de leden

Nieuwsbrief 14 mei 2013. Oproep aan de leden Beste lezer Vooral naar aanleiding van de afgelopen Algemene Ledenvergadering een nieuwsbrief met divers nieuws. Er was een tijd lang niet echt veel te melden. Het eerste onderwerp is een kort verslag

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011

PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011 PENSIOEN 2.0 REGIOBIJEENKOMSTEN FEBRUARI EN MAART 2011 KORTE TERUGBLIK Kabinet Balkenende gevallen: sociale partners pakken kansen Het pensioen is van sociale partners samen, dus moeten wij ook samen naar

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16 april 2014. 1 Korte impressie van de Algemene Ledenvergadering van 2014.

Nieuwsbrief 16 april 2014. 1 Korte impressie van de Algemene Ledenvergadering van 2014. Beste lezer Na een ALV volgt traditiegetrouw een nieuwsbrief, ook degene die niet geweest zijn moeten op de hoogte gebracht. Het eerste onderwerp is daarom een impressie van de ALV, gevolgd door een (droge)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 mei 2011

Nieuwsbrief 9 mei 2011 Beste lezer Een nieuwsbrief met divers nieuws, niet alles even leuk. Het eerste onderwerp is een impressie van de algemene ledenvergadering, de notulen daarvan komen pas volgend jaar. Verder de resultaten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Agenda Welkom Notulen vergadering 2 november Performance SPLB Het pensioengebouw en juridisch advies Financiën Communicatie en LinkedIn groep

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1 RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL Vraag 1 Onder het huidige FTK krijgen pensioenfondsen te maken met de zogenaamde beleggings -spagaat: aan de ene kant kan er weinig risico worden genomen

Nadere informatie

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE?

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Als bestuur nemen we ieder jaar vele besluiten. Een van de belangrijkste besluiten is die over de indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 mei 2010

Nieuwsbrief 6 mei 2010 Beste lezer Sinds ons jaarverslag voor de jaarvergadering van 7 april 2010 heeft de VEP voldoende ondernomen om je weer bij te praten. Al staat alles vrij snel op onze website, www.vepsite.nl, ook niet

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

12 VRAGEN over pensioen

12 VRAGEN over pensioen 12 VRAGEN over pensioen Q&A s voor dieren artsassistenten 12 vragen Inhoudsopgave 01 Waarom bouw ik bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn pensioen op? 3 02 Kan ik ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen?

Nadere informatie

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering 24 november 2011, Voorstel Huib van der Plaat in ALV aangenomen ALV van 24 november 2011 De werkenden krijgen nu een

Nadere informatie

PENSIOEN UPDATE In Nederland

PENSIOEN UPDATE In Nederland PENSIOEN UPDATE In Nederland Oktober 2015 Het pensioenlandschap in het algemeen, maar ook hoe werknemers naar pensioen kijken, verandert in rap tempo. Zowel in 2014 als in 2015 zijn grote bezuinigingen

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 26 maart 2015 17:00 19:00 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

In gesprek over ons pensioen

In gesprek over ons pensioen In gesprek over ons pensioen Doreth van de Heuvel Bert van Kuijck Venlo 3 oktober 2013 juli 2009 Agenda Inleiding Pensioen in Nederland Over het pensioenfonds Pensioenpremie Wat biedt SPF? Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 november 2011

Nieuwsbrief 11 november 2011 Beste lezer Een nieuwsbrief met verslagen van de Gepensioneerdendag van Equens op 28 september en de Najaarsbijeenkomst van de VEP op 19 oktober. Op de Najaarsbijeenkomst hadden wij als spreker Gerben

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

In gesprek over ons pensioen

In gesprek over ons pensioen In gesprek over ons pensioen Doreth van den Heuvel Bert van Kuijck De Rijp 25 november 2013 Regio AMA & Noord-Holland Agenda Inleiding, vragen Pensioen in Nederland Over het pensioenfonds Pensioenpremie

Nadere informatie

Wat is er aan de hand met uw pensioen?

Wat is er aan de hand met uw pensioen? Wat is er aan de hand met uw pensioen? versie 2; 01-01-2012 Programma AOW nu en vanaf 2013 De mogelijkheden van ABP Pensioen Wat is er aan de hand met uw pensioen? Meer weten? versie 2; 01-01-2012 2 AOW

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid

Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid Nieuwsbrief uitgave 3 2013 PensioenWijzer Resultaten risicoanalyseonderzoek Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Equens gaf actieven en gepensioneerden

Nadere informatie

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP Vereniging Gepensioneerden 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 juni 2014 WELKOM Vereniging Gepensioneerden AGENDA 1. Opening door de voorzitter 1.1 Vaststellen agenda 2. Pensioenfonds door Frank Mortier, voorzitter

Nadere informatie

Beleid bij collectieve waardeoverdracht

Beleid bij collectieve waardeoverdracht Beleid bij collectieve waardeoverdracht Voor een collectieve waardeoverdracht zijn geen wettelijke of gemeenschappelijke rekenregels, daarom stelt FNV Bondgenoten haar eigen uitgangspunten vast. FNV Bondgenoten

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

WELKOM! 22 april, NBC Congrescentrum, Nieuwegein

WELKOM! 22 april, NBC Congrescentrum, Nieuwegein WELKOM! 3061504048 Agenda: Algemene situatie pensioenland Wat betekent dit voor het BPF Textielverzorging? Herstructureringstraject Volgende bijeenkomst 23 juni 2 Algemene situatie pensioenland 3 Of verhoogt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Lunch & Learn 27 september / 2 oktober / 8 oktober 2012 Internal use only Programma Wat komt er vandaag aan bod? Van premie tot pensioen 1 Een goede pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen financiële aspecten

Pensioen financiële aspecten Pensioen financiële aspecten VEP workshop 1 september 2015 Contact SPE - deelnemers Dinsdag 27 oktober: ALV van de VEP: 10:30-12:30 + lunch SPE deelnemers: 14:00-16:00 Werkweek van 5 dagen Je werkt: 1

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen.

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. De Bazel 24 mei 2012 Het Pensioenakkoord Drie delen: - De AOW-leeftijd - Pensioen in de tweede pijler - Ouderenparticipatie Wat is de aanleiding?

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening Huidige status Oorzaken Overwegingen van het Bestuur Besluitvorming Vooruitzichten

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Pensioen Vereniging exleaseplan (VeLP) 2 november 2010

Algemene Ledenvergadering Pensioen Vereniging exleaseplan (VeLP) 2 november 2010 Algemene Ledenvergadering Pensioen Vereniging exleaseplan (VeLP) 2 november 2010 Agenda 1. Welkom en Opening 2. Doelstellingen VeLP 3. Bijeenkomsten bestuur in 2010 4. Gerealiseerd in 2010 5. Wat is er

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA).

De meest gestelde vragen over het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA). CB 10115 AB 10066 CBAC 10163 WP 10074 De meest gestelde vragen over het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA). 1. Wanneer gaat de AOW-leeftijd omhoog? 2. Blijft de hoogte van de AOW-uitkering

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen BpfTEX Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Nieuws over uw pensioen Juni 2010 Bas de Lege, secretaris BPF Tex en Jan Edu Kelder, voorzitter

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD Het federatiebestuur van de FNV heeft op 10 juni met de werkgevers en het kabinet een principeakkoord ondertekend over pensioen en AOW. Alleen FNV Bondgenoten stemde tegen in de federatieraad waarin alle

Nadere informatie

Verslag Mandema Update Pensioen mei 2013

Verslag Mandema Update Pensioen mei 2013 Verslag Mandema Update Pensioen mei 2013 Als er één onderwerp is dat regelmatig de voorpagina van de kranten haalt, dan is het de oudedagsvoorziening. Er speelt op dit moment erg veel, zoals de verhoging

Nadere informatie

Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling

Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling Najaarsvergadering met de kerken 24 november 1 Chronologisch perspectief 21 mei Informatiebijeenkomst: de Pensioenwet en de consequenties daarvan voor de SEV

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK PPF APG Pieter Kasse / Manja Rietjens 15/16/17 januari 2014 RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK ONDER DEELNEMERS AANLEIDING ONDERZOEK Inzicht in (risico)voorkeuren van deelnemers en gepensioneerden

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012 De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt Workshop 9 mei 2012 Programma De aanleiding en het pensioenakkoord op hoofdlijnen Aanpassingsmechanismes Fiscale pensioenkader

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Verkort jaarverslag SBZ 2011

Verkort jaarverslag SBZ 2011 Verkort jaarverslag SBZ 2011 uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Verkort jaarverslag SBZ 2011 1 Voorwoord Hoe ging het in 2011 met SBZ? In het complete jaarverslag 2011 gaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF algemene ledenvergadering VGSE 19 april 2011 Eric Dorn, voorzitter SPF Geert Bonte, plv. voorzitter SPF 1 Programma 1. Zorgen over pensioenstelsel 2. Algemeen

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling

Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling In het overleg over de cao 2015 kwam als eerste het probleem over de pensioenregeling op tafel. Het verzekeringscontract loopt op 31 december af en moet dan weer

Nadere informatie

Notulen 5e ledenvergadering vereniging van gepensioneerden Koninklijke Cosun.

Notulen 5e ledenvergadering vereniging van gepensioneerden Koninklijke Cosun. CONCEPT, Goedkeuring pas na ledenvergadering april 2016 Notulen 5e ledenvergadering vereniging van gepensioneerden Koninklijke Cosun. 8-4-2015 Dinteloord, Roosendaal, van Gilse en Centrale Organisatie

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie