Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei Waarom een extra nieuwsbrief?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?"

Transcriptie

1 Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal verontrustend. Daarom wil het bestuur van SPF, het pensioenfonds van SABIC, via deze nieuwsbrief extra informatie geven over de gang van zaken bij ons eigen fonds. Vorig jaar zijn alle actieve deelnemers, slapers en pensioengerechtigden van SPF geïnformeerd over de nieuwe pensioenregeling van het pensioenfonds. Het afgelopen jaar is, vanwege de crisis, de financiële positie van ons fonds verslechterd en is de dekkingsgraad (de verhouding tussen pensioenvermogen en pensioenverplichtingen) beneden het minimaal vereist vermogen van 105% gekomen. Er is dan sprake van een dekkingstekort. Er konden dan ook geen toeslagen worden verleend. Dit jaar heeft het bestuur van SPF wederom het besluit moeten nemen om geen toeslagen te verlenen. Besloten is verder vooralsnog geen korting op de pensioenen aan te kondigen. Over deze besluiten is iedereen inmiddels per brief geïnformeerd. Deze extra nieuwsbrief geeft informatie over de achtergronden van bovenstaande bestuursbesluiten en over de verwachtingen voor de komende tijd. Tot slot wordt ook nog informatie verstrekt over de Prepensioenspaarregeling (PPS) en de Vrijwillige pensioenspaarregeling (VPS). De positie van het pensioenfonds Veel pensioenfondsen verkeren sinds enige tijd in zwaar weer, hetgeen de nodige gevolgen heeft voor de door het bestuur te nemen besluiten. Het bestuur van SPF moest de laatste tijd belangrijke beslissingen nemen die gevolgen hebben voor de pensioenaanspraken en -uitkeringen van de individuele deelnemers en gepensioneerden. Om de keuze voor deze beslissingen van het bestuur goed te kunnen begrijpen, is het van belang meer te weten over de positie van ons pensioenfonds. Hieronder wordt een aantal onderwerpen toegelicht, die van belang zijn voor de positie van ons fonds. De pensioenpremie Om de pensioenen te kunnen betalen, is geld nodig. Daarvoor krijgt het pensioenfonds een premie van 25,5% van het salaris van de werknemers van SABIC. Een deel van die premie verhaalt SABIC op zijn 1

2 werknemers, namelijk 2,5% van het pensioengevend salaris tot en 6,5% voor het deel daarboven. De sociale partners (SABIC en de vakbonden) zijn in 2006 overeengekomen dat na betaling van deze premie SABIC niet meer aangesproken kan worden op eventuele tekorten bij het pensioenfonds. SABIC betaalt dus, ook als het financieel slecht gaat met het fonds, de voor vijf jaar vastgestelde premie. Daar staat tegenover dat SABIC géén aanspraak kan maken op een deel van het vermogen uit het pensioenfonds, mocht het heel goed gaan met het fonds. In vaktermen heet een pensioenregeling met deze kenmerken een Collective Defined Contribution-regeling (CDC-regeling). Deze CDC-regeling bepaalt voor een belangrijk deel de speelruimte waarbinnen het pensioenfonds zijn beslissingen moet nemen. Naast de aard van de regeling (CDC), die door sociale partners is vastgesteld, bepaalt SPF hoe de pensioenpremies worden belegd door middel van het beleggingsbeleid. Daar gaan we verder in deze nieuwsbrief op in. Karakter van het fonds SPF is wat men noemt een jong fonds. In vergelijking met andere pensioenfondsen zijn er veel jonge deelnemers (werknemers van SABIC) die nog pensioen opbouwen en weinig gepensioneerden. Veel jonge deelnemers betekent dat de looptijd van de pensioenverplichtingen lang is. De totale pensioenverplichting van SPF wordt berekend door de pensioenverplichting van alle deelnemers contant te maken met behulp van de rente. Door de financiële crisis is deze rente laag en de verwachting is dat dit voorlopig zo zal blijven. Deze lage rente drukt bij ons jonge fonds met veel langdurige verplichtingen extra negatief op de hoogte van de dekkingsgraad. Externe ontwikkelingen Er zijn externe omstandigheden waar het fonds weinig invloed op heeft, maar die wel de positie van ons fonds mede bepalen, zoals: - Een sterk stijgende levensverwachting; - Een dalende rente; - Dalende aandelenbeurzen. Dit zijn factoren die het pensioenfonds niet kan beïnvloeden en waarvan de gevolgen bij het pensioenfonds en dus bij de deelnemers liggen. Stijgende levensverwachting Een belangrijke factor waarmee alle pensioenfondsen, dus ook SPF, worden geconfronteerd houdt verband met de levensverwachting van de deelnemers. Deze neemt de laatste jaren substantieel toe waar 2

3 door de pensioenen langer moeten worden uitgekeerd. Dit laatste houdt in dat de voorziening pensioenverplichtingen moet worden opgehoogd. Zo werd eind 2009 en eind 2010 de voorziening met in totaal 5% verhoogd. Dit had tot gevolg dat de dekkingsgraad met een vergelijkbaar percentage is gedaald. Dalende rente Door de dalende rente in 2011 zijn de pensioenverplichtingen aanzienlijk toegenomen. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd op de door De Nederlandsche Bank (DNB) vastgestelde rente. Hoe lager die rente is, hoe hoger de pensioenverplichtingen zijn. Aangezien SPF een jong fonds is weegt dit aspect zwaar. Door het rente effect zijn de pensioenverplichtingen in 2011 met circa 16% toegenomen. Dalende aandelenbeurzen Het bestuur van SPF heeft vanzelfsprekend geen invloed op de beurzen. Het bestuur is echter wel verantwoordelijk voor het prudent (verstandig) beleggen van de pensioengelden. Bij het beleggingsbeleid staat het risicobeleid centraal met een goede balans tussen rendement en risico. Welke risico s kunnen op een verantwoorde manier worden genomen? Zonder risico is er geen rendement. En zonder rendement geen toeslagen. Zoals afgesproken tussen sociale partners moeten toeslagen immers betaald worden uit die rendementen. Rendementen op de beleggingen kunnen voor een hogere dekkingsgraad zorgen. Terwijl de vele sombere verhalen in de media wellicht anders doen vermoeden, is het rendement van SPF op haar beleggingen in 2011 toch nog 9,1% geweest. SPF heeft voortdurend aandacht voor de financiële positie van het fonds en houdt continu de vinger aan de pols. Dat gebeurt via een systeem dat Integraal Balansmanagement heet. Daardoor kan er snel gereageerd worden op ontwikkelingen op financieel gebied. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat het risico van rentedalingen voor een groot deel is afgedekt. Het bestuur kiest niet voor een volledige afdekking aangezien hierdoor niet van toekomstige rentestijgingen geprofiteerd kan worden. Het positief rendement op de beleggingen en de renteafdekking hebben echter niet kunnen voorkomen dat de dekkingsgraad vorig jaar daalde. Samenvattend kan geconstateerd worden dat de financiële positie van ons fonds in 2011 aanzienlijk is verslechterd. De dekkingsgraad is gezakt van 107% aan het begin van het jaar naar 99% aan het eind van het jaar. Hierbij heeft het goede rendement (inclusief de gedeeltelijke renteafdekking) van 9,1% een deel van het effect van de lagere rente op de dekkingsgraad gecompenseerd. 3

4 Toeslagverlening (indexatie) Beleid inzake toeslagen SPF probeert de pensioenen van pensioengerechtigden en de opgebouwde pensioenen van slapers jaarlijks te laten meegroeien met de stijging van de prijzen. Voor de werknemers van SABIC probeert SPF de pensioenopbouw te laten meegroeien met de jaarlijkse CAO-verhoging (algemene loonsverhoging). Het bestuur kan niet vrijelijk besluiten om toeslagen te verlenen. De sociale partners (SABIC en de vakbonden) hebben afspraken gemaakt over die toeslagverlening. Alleen binnen het kader van die afspraken, die zijn vastgelegd in de pensioenreglement, kan het pensioenfonds toeslagen verlenen. Die afspraken zien er in grote lijnen als volgt uit: Volledige toeslagverlening vindt alleen plaats in jaren dat de dekkingsgraad gelijk of hoger is dan 120%. Ligt de dekkingsgraad tussen 110 en 120% dan kan het bestuur besluiten de helft van de toeslagen te verlenen. Is de dekkingsgraad minder dan 110% dan worden er géén toeslagen verleend. Door het geven van een (gedeeltelijke) toeslag mag de dekkingsgraad niet door de grens van 110% zakken. Het bestuur kan hiervan alleen afwijken als daarvoor goede redenen zijn. Een besluit over toeslagverlening aan de pensioengerechtigden hoeft niet meer te wachten op de uitkomst van de CAObesprekingen. De CAO-verhogingen van SABIC zijn niet meer het plafond voor de toeslag aan de pensioengerechtigden. Het bestuur kan bij voldoende herstel van het financiële vermogen ook besluiten in het verleden niet verleende toeslagen alsnog toe te kennen. Over de manier waarop dat gebeurt, zal het pensioenfonds nog regels opstellen (zie hierna onder Inhalen van toeslagen). Bij het verlenen van toeslagen moet SPF niet alleen rekening houden met de regels die de sociale partners daarover hebben afgesproken. SPF moet ook rekening houden met de eisen die DNB en de Pensioenwet stellen. In een periode dat een herstelplan geldt (zoals op dit moment) met een dekkingsgraad lager dan 105% is indexatie niet mogelijk. In dat geval moet SPF vervolgens drie kwartalen eindigen met een hogere dekkingsgraad dan 105%, voordat weer toeslagen mogen worden verleend. Recente bestuursbesluiten Het bestuur van SPF heeft in januari 2012, op basis van de regels van DNB en op basis van de dekkingsgraad van 99% op 31 december 2011, besloten geen toeslagen toe te kennen. 4

5 Door het niet verlenen van deze toeslagen is de achterstand in de toeslagverlening toegenomen. Voor actieve deelnemers met 3,02% (= de algemene loonsverhoging bij SABIC over 2011). Voor sla pers en pensioengerechtigden met 2,74% (= de prijsstijging over de periode januari oktober 2011, volgens het indexcijfer CPI alle huishoudens afgeleid ). De totale achterstand in de toeslagverlening over de afgelopen jaren kwam daarmee op 1 januari 2012 voor gepensioneerden en slapers op 7,83% en voor actieve deelnemers op 8,50%. Inhalen van toeslagen Zoals hierboven vermeld, is het bestuur van SPF bij de toeslagverlening gebonden aan de regels van DNB en de afspraken die de sociale partners over toeslagverlening hebben gemaakt. Bij beslissingen over het inhalen van niet verleende toeslagen uit het verleden heeft het bestuur meer bevoegdheden. Voor het inhalen van niet verleende toeslagen heeft het bestuur een aantal uitgangspunten vastgesteld en met de sociale partners afgestemd. Er bestaat voor deelnemers geen recht op het inhalen van niet verleende toeslagen. Niet verleende toeslagen vervallen na 5 jaar. Bij het verlenen van inhaaltoeslagen worden de oudste niet verleende toeslagen het eerst ingehaald, om zoveel mogelijk te voorkomen dat niet verleende toeslagen vervallen. Inhalen van niet verleende toeslagen is pas aan de orde bij een dekkingsgraad van 120% of hoger. Reguliere toeslagen (per 1 januari) gaan vóór inhaaltoeslagen Die inhaaltoeslagen gaan vóór het inhalen van kortingen (voor kortingen zie hierna). Als er inhaaltoeslagen worden verleend, gelden die voor alle actieve deelnemers, slapers en pensioengerechtigden als groep. Zij ontvangen als groep dus dezelfde inhaaltoeslag. Niet verleende toeslagen leveren geen individuele rechten op. 5

6 Informatie over VPS- en PPS-regeling Rente op VPS en PPS: 9,1% Over het VPS-saldo en het prepensioenkapitaal (PPS) wordt jaarlijks een rente toegekend. Deze is onlangs voor de periode van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 door het bestuur van SPF vastgesteld op 9,1%. Dit percentage komt overeen met het eerder genoemde beleggingsrendement over Nieuwe rekenwijze rente PPS Hoeveel rente wordt verkregen over het prepensioenkapitaal hangt af van het rendement dat het pensioenfonds maakt op zijn beleggingen. Is dat rendement hoog dan wordt veel rente bijgeschreven. Is het rendement negatief, dan worden de deelnemers beschermd tegen deze negatieve rendementen doordat ze een kapitaalgarantie hebben. Met andere woorden: in geval van negatieve rendementen vermindert het PPS-kapitaal niet voor de deelnemer. Positieve rendementen kunnen echter pas weer worden bijgeschreven zodra de cumulatieve negatieve rendementen zijn gecompenseerd door positieve rendementen in de jaren daarna. Recentelijk heeft SPF met sociale partners nieuwe afspraken gemaakt hoe deze verrekening van negatieve rendementen met toekomstige positieve rendementen dient plaats te vinden. In onderstaande tabel is de verandering ten opzichte van het verleden weergegeven. Nieuwe rekenwijze voor prepensioenkapitaal (PPS) Wat zou de nieuwe rekenwijze in de afgelopen jaren betekend hebben als die was toegepast? Volgens oude rekenwijze Rendement Rente PPS Periode rente(vergoeding) SPF (Prepensioenkapitaal) ,5% 0% 1 juli 2009 tot 1 juli ,4% 0% 1 juli 2010 tot 1 juli ,9% 6,8% * 1 juli 2011 tot 1 juli 2012 Volgens nieuwe rekenwijze Rendement Rente PPS Periode rente(vergoeding) SPF (Prepensioenkapitaal) ,5% 0% 1 juli 2009 tot 1 juli ,4% 0% 1 juli 2010 tot 1 juli ,9% 3,7% ** 1 juli 2011 tot 1 juli 2012 (* Dit percentage is als volgt berekend: 100% -17,5% + 14,4% + 9,9% = 106,8% (** Dit percentage is als volgt berekend: Jaar 1: 100% 17,5% = 82,5% / jaar 2: 82,5% x 114,4% = 94,38 % / Jaar 3: 94,38% x 109,9% = 103,7% Deze verrekening vindt niet plaats bij de VPS-kapitalen, waarop jaarlijks het feitelijke rendement wordt toegepast. 6

7 Rendementen en rente VPS, PPS en prepensioenkapitaal in de afgelopen jaren Jaar Rendement Rente VPS Rente PPS Periode SPF (Prepensioenkapitaal) rente(vergoeding) ,8% 14,8% 14,8% 1 juli 2006 tot 1 juli ,9% 5,9% 5,9% 1 juli 2007 tot 1 juli ,3% 1,3% 1,3% 1 juli 2008 tot 1 juli ,5% - 17,5% 0,0% 1 juli 2009 tot 1 juli ,4% 14,4% 0,0% 1 juli 2010 tot 1 juli ,9% 9,9% 6,8% 1 juli 2011 tot 1 juli ,1% 9,1% 9,1% 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 Bij de vaststelling van het rendement wordt rekening gehouden met 0,10% beleggingskosten. Op het VPS-saldo en het PPS-saldo en prepensioenkapitaal worden geen kosten ingehouden. Korten van pensioenen en van toekomstige pensioenopbouw De financiële toestand van het fonds kan het noodzakelijk maken dat er gekort wordt op pensioenen en/of op de toekomstige pensioenopbouw. Bij een beslissing daarover is de speelruimte van het pensioenfonds beperkt. Korten is door de wetgever uitsluitend toegestaan, en vindt dus enkel plaats, als andere middelen niet meer helpen om de financiële positie van het fonds op het vereiste niveau te brengen. In zo n situatie is korten onvermijdelijk, aangezien niet korten zou betekenen dat pensioenen worden opgebouwd/uitgekeerd, die niet worden gedekt door het fondsvermogen. In zo n situatie zou SPF dus interen op het vermogen en daardoor op de herstelcapaciteit hetgeen ten koste gaat van de deelnemers. In de situatie van dekkingstekort (een dekkingsgraad lager dan 105%), waarin het fonds nu verkeert, zal het fonds bij een bepaalde (lage) dekkingsgraad een korting moeten aankondigen en na enige tijd ook moeten uitvoeren. In het herstelplan dat SPF heeft opgesteld, en dat goedgekeurd is door De Nederlandsche Bank (DNB), staat precies aangegeven bij welke dekkingsgraad dat moet gebeuren. Op basis van de dekkingsgraad van 99% eind 2011 heeft het bestuur besloten nog geen korting aan te kondigen. Zoals hiervoor beschreven heeft het bestuur van SPF beperkte invloed op het besluit dat gekort moet worden, omdat hiervoor duidelijke voorschriften gelden. Over de manier waarop gekort wordt heeft het bestuur, in overleg met de sociale partners, uitgangspunten vastgesteld. Bij een korting tot 10% geldt de korting in gelijke mate voor actieve deelnemers, slapers en pensioengerechtigden. Kortingen worden pas ingehaald (hersteld) bij een zeer goede positie van het fonds. 7

8 Kortingen worden pas ingehaald (hersteld) na het inhalen van alle niet verleende toeslagen. Op VPS-, PPS-kapitalen en tijdelijke PPS-uitkeringen wordt niet gekort. Los hiervan hebben de sociale partners afgesproken dat ook de jaarlijkse pensioenopbouw van 2,1% van deelnemers in bepaalde situaties gekort kan worden. Dat gebeurt als de pensioenregeling zo duur wordt dat de huidige premie niet meer toereikend is. De premies dekken dan niet meer de kosten van de pensioenopbouw in de periode waarvoor die premie geldt. We spreken dan van een premietekort. In dat geval wordt de toekomstige pensioenopbouw zodanig gekort dat de premie weer toereikend is. Verwachtingen voor de toekomst Indexatie, (inhaal)toeslagverlening en korting Het bestuur van SPF heeft het laatste jaar zijn verwachtingen vanwege de financiële crisis naar beneden moeten bijstellen. Vorig jaar, bij de invoering van de nieuwe pensioenregeling, dacht het bestuur nog positief over het verlenen van toeslagen. Inmiddels is het bestuur daar eerder somber over. Ondanks het feit dat de marge in de premie voor toeslagen ruimer is dan onder de oude regeling hebben de economische omstandigheden gezorgd voor een slechtere financiële positie. Externe ontwikkelingen droegen er toe bij dat de positie van het fonds onvoldoende is om in de nabije toekomst (inhaal) toeslagen te kunnen verlenen. Ook zijn kortingen op pensioenen, opgebouwde pensioenaanspraken en/of toekomstige pensioenopbouw niet uit te sluiten. Eind 2012 neemt SPF een besluit over een eventuele korting. Toekomstige ontwikkelingen In de politiek worden de komende tijd belangrijke besluiten genomen die de pensioenen van SPF zullen raken. Zo is er onzekerheid over wat er gebeurt met het Pensioenakkoord dat de regering eerder sloot met de sociale partners. Ook rond de AOW zijn veranderingen op komst die van invloed zullen zijn op de pensioenen. Onlangs heeft de regering nog besloten het tijdstip dat de AOW ingaat te veranderen van begin van de maand naar de dag van de 65ste verjaardag. Over de gevolgen hiervan voor de SPF-pensioenen wordt u door ons op de hoogte gehouden. Tot slot In deze nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de financiële positie van ons fonds en over de externe ontwikkelingen waarmee het bestuur wordt geconfronteerd. Tevens hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop het bestuur het beleid vaststelt alsmede over de verwachtingen voor de nabije toekomst. Wij blijven u op de hoogte houden over nieuwe ontwikkelingen. Wij zien dit als een belangrijke taak. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. In dat geval kunt u terecht bij de Pension Desk van SPF, tel , 8

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

De toeslagen die door het bestuur met ingang van 1 juli 2011 zijn vastgesteld, zien er als volgt uit:

De toeslagen die door het bestuur met ingang van 1 juli 2011 zijn vastgesteld, zien er als volgt uit: Ons kenmerk 2011-002716 Behandeld door Afdeling Communicatie Doorkiesnummer +31 (0)45 5788100 E-mailadres info.pdn@dsm.com Heerlen juli 2011 Onderwerp Toeslagverlening (Indexatie) Beste heer, mevrouw,

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Extra uitgave nieuwe pensioenregeling

Extra uitgave nieuwe pensioenregeling Extra uitgave nieuwe pensioenregeling Nieuwsbrief april 2011 PDN heeft een nieuwe pensioenregeling Bij PDN is vanaf 1 januari 2011 een nieuwe pensioenregeling van kracht. De afgelopen tijd ben je daarover

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 1.1.2015 Inhaaltoeslagverlening Pensioenpremie 2015 De informatie in dit document

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Agenda 1. Opening 2. Evaluatie herstelplan 31-12-2012 en korting pensioenen 3. Toeslagenbesluit (indexatie) 4. Rondvraag

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 2012 Inhaaltoeslagverlening 2010 en 2011 Pensioenpremie s 2013 Franchise 2013 De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 1.1.2014 Inhaaltoeslagverlening Pensioenpremie 2014 De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Financiële crisis en lage rente bepalend voor SPF in 2011. Dekkingsgraad en rente

Jaarbericht 2011. Financiële crisis en lage rente bepalend voor SPF in 2011. Dekkingsgraad en rente Jaarbericht 2011 Financiële crisis en lage rente bepalend voor SPF in 2011 Het jaar 2011 was een moeilijk jaar voor de Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF). De economische en financiële crisis en de lage

Nadere informatie

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort Verkort jaarverslag 2011 Elk jaar publiceert Metro Pensioenfonds een jaarverslag waarin het pensioenfonds verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Dat moet van de toezichthouder,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF algemene ledenvergadering VGSE 19 april 2011 Eric Dorn, voorzitter SPF Geert Bonte, plv. voorzitter SPF 1 Programma 1. Zorgen over pensioenstelsel 2. Algemeen

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Toelichting en aanvullende onderwerpen Indexatie Bij indexatie streeft het bestuur er naar om de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Risico s rond pensioen. Versie 29-12-2015

Risico s rond pensioen. Versie 29-12-2015 Risico s rond pensioen Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Risico s rond pensioen Volgens een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijken de meeste Nederlanders nog hoge, ja vaak te hoge,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2017

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2017 Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2017 1 Programma Agenda 1. Organisatie SPF 2. Pensioenregeling SPF (animatie) 3. SPF 2016 4. SPF 2017 Q1 (recente ontwikkelingen) 5. Slotopmerkingen en rondvraag 2

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Waardeoverdracht van VPTech naar Pensioenfonds Vegro

Waardeoverdracht van VPTech naar Pensioenfonds Vegro Waardeoverdracht van VPTech naar Pensioenfonds Vegro Doel: overdracht van de aanspraken vroegpensioen (OP/PP 61-64 jaar) naar SPGV (pens. > 65 jaar) VPTech: tot 2011 collectieve w.o. / individuele w.o.

Nadere informatie

Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012

Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012 Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012 Geachte heer, mevrouw, Via deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de financiële positie van het pensioenfonds en de

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Jaarbericht 2010. Nieuwe vorm van jaarbericht. Dekkingsgraad en rente. Wijzigingen in het bestuur

Jaarbericht 2010. Nieuwe vorm van jaarbericht. Dekkingsgraad en rente. Wijzigingen in het bestuur Jaarbericht 2010 Nieuwe vorm van jaarbericht Ieder voorjaar komt het jaarbericht van Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) op de website van SPF beschikbaar voor de deelnemers en pensioen gerechtigden. Tot

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016 Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016 1 Programma Agenda 1. Pensioenbewustzijn 2. Governance SPF 3. SPF 2015 4. SPF 2016 Q1 (recente ontwikkelingen) 5. Slotopmerkingen en rondvraag 2 1. Pensioenbewustzijn:

Nadere informatie

Jaarbericht 2013. 2013: Een onrustig jaar. Dekkingsgraad en rente in 2013. Vragen over pensioen?

Jaarbericht 2013. 2013: Een onrustig jaar. Dekkingsgraad en rente in 2013. Vragen over pensioen? Jaarbericht 2013 2013: Een onrustig jaar Het jaar 2013 was voor pensioenfonds SABIC (SPF) een onrustig jaar. Het was een jaar waarin lang onzekerheid bestond over indexatie en korting. Uiteindelijk bleek

Nadere informatie

Wat is er aan de hand met uw pensioen?

Wat is er aan de hand met uw pensioen? Wat is er aan de hand met uw pensioen? versie 2; 01-01-2012 Programma AOW nu en vanaf 2013 De mogelijkheden van ABP Pensioen Wat is er aan de hand met uw pensioen? Meer weten? versie 2; 01-01-2012 2 AOW

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC 1 Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF algemene ledenvergadering VGSE 26 april 2012 Eric Dorn, voorzitter SPF Guido Croonen, plv. voorzitter SPF 2 3 Programma 1. Algemeen 2. Financiële positie

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement I Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

De gevolgen voor medewerkers

De gevolgen voor medewerkers De gevolgen voor medewerkers De belangrijkste kenmerken van het onderhandelingsresultaat voor medewerkers zijn: Eén nieuwe pensioenregeling 2015 per 1 januari 2015 voor alle medewerkers voor het salaris

Nadere informatie

Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken

Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken Voor wie? Deze toelichting is van belang voor medewerkers die deelnemen aan de nettopensioenregeling. Doel toelichting Het pensioenfonds communiceert in

Nadere informatie

DNBulletin: Pensioenfondsen gaan in herstelplannen uit van hoge rendementen

DNBulletin: Pensioenfondsen gaan in herstelplannen uit van hoge rendementen DNBulletin DNBulletin: Pensioenfondsen gaan in herstelplannen uit van hoge rendementen Datum 18 mei 2017 Thema Pensioenen Pensioenfondsen verwachten uit hun financiële tekorten te komen door hoge rendementen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad 11 - dekkingsgraad SPR gestegen van 102,9% (104,5%) naar 109,1%; - positief resultaat van 51,8 miljoen; - SPR kampt nog met dekkingstekort: geen winstbijschrijving

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Indexatie pensioenen blijft achter bij loon- en prijsstijging

Indexatie pensioenen blijft achter bij loon- en prijsstijging Indexatie pensioenen blijft achter bij loon- en prijsstijging In 2010 worden pensioenaanspraken- en uitkeringen naar verwachting gemiddeld met 0,4 procent verhoogd om te corrigeren voor gestegen lonen

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Pensioenfonds Update September 2013

Pensioenfonds Update September 2013 Pensioenfonds Update September 2013 nr 15 september 2013 pagina 1 INHOUD 1. Voorwoord van de voorzitter 1 2. Toeslagverlening per 1 juli 2013 3 3. Dekkingsgraad gehaald in Q2 2013 3 4. Toeslagenbeleid

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Pensioengerechtigden en voormalige deelnemers Pensioenreglement I en II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Stichting Pensioenfonds SPF Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Programma 1. Pensioenbewustzijn 2. SPF 2014 3. SPF 2015 4. Rondvraag 2 Pensioenbewustzijn via collectieve communicatie Website:

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie