T USSEN KOPERS VA N : CUSTOMER JOURNEY B E DDEN - WOONAC C E S S OIRES - Z I T B A N KEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T USSEN KOPERS VA N : CUSTOMER JOURNEY 2012 - B E DDEN - WOONAC C E S S OIRES - Z I T B A N KEN"

Transcriptie

1 V E RGELIJKING T USSEN KOPERS VA N : CUSTOMER JOURNEY KEUKENS -- V LOEREN - B E DDEN - WOONAC C E S S OIRES - G ORDIJNEN - Z I T B A N KEN

2 I N H OUD I n o p d r a c h t va n HBD & C BW - M I T E X is de reis d ie k lanten o n d ergaan b ij de a a n ko o p va n een woonar t ikel in kaar t g ebracht. De reis of c u sto m er journey is ingedeeld in 3 f a sen: d e inspiratiefase, d e o r iëntatiefase en de aanko o p f ase. 3 o n d er werpen staan c e n t r a a l: Welke informatiebro n n en worden g ebruikt ( in to t a a l + per f a se & welke is het belangrijkste vo lgens d e ko p ers) Welk t y p e informatie wordt gezocht ( in to t a a l + per f a se & welke informatie is het belangrijkste vo lgens d e ko p ers) Welke f a c to r en b epalen d e keuze vo o r ( web)winkel waar geko c h t & welke f a c to r was doorslaggevend U I T VOERING De g egevens z ijn g ebaseerd o p online o n d erzoek o n d er ko p ers va n een woonar t ikel in ( en b ij keukens en vloeren o f ). H et veldwerk is uitgevo erd d o o r b u r eau Q&A in d e periode n ovember De analyse & rappor t a g eopmaak d o o r b r a n c h eorganisatie C BW - M I T E X. B erekeni n gswijze b ij r e sultaten n a a r FA S E : A lleen b ij d e informatieb ro n nen o f t y p e informatie waar va n a a n g egeven is dat deze ergens in h et to t a le p ro c es vo o r a f g a a n d a a n de ko o p z ijn g ebruikt/behoef te a a n was, is de ver vo lgvraag g esteld in welke FA S E ( N ) d eze informatiebro n o f t y p e informatie is gebruikt/gez oc h t. Vo o r b eeld: I n to t a le p ro c es ( a lle FA S E N samen) g ebruikt 3 3 % d e website va n d e w inkel. Va n d ie 3 3 % g eef t 4 4 % a a n d eze ( o. a. ) in de I n spiratiefase te g ebruiken. Op basis h ier va n is het to t a a l g e b r u ik p e r ( inspiratie)fase d o o r g erekend, in dit g eva l 1 5 % ( 3 3 % * 44%). N o o t: De resultaten z ijn g ewogen n a a r d e Nederlandse b evo lking d ie p ro d u c ten ko o p t in een aangegeven c a tegorie. De weging is to egekend o p basis va n leef t ijd en g eslacht. H o u d bij u itsplitsingen n a a r g eslacht en leef t ijd r ekening m et een b eperkt a a n t a l waarnemingen p er c a tegorie. C O N TAC T A a n t a l k o p ers C BW - M I T E X Z itbanken 392 A f d eling m a r k to n d erzoek B edden 392 Postbus 76 2 G o r d ijnen AT Z eist V loeren 3 91 Tel. ( ) Keukens 2 07 E - m a il: m a r k to n d cbwmitex.nl Wo o n a c c essoires w w w. cbwmitex.nl

3 INHOUDSOPGAVE H o o fdstuk 1 I n form a t iebro nnen b i j k o p en ( b innen c lusters: w inkel, d r u k werk, f a c e - to-face, m edia, internet ) Totaal van gebruikte INFORMATIEBRONNEN in afgelopen 12 maanden Gebruikte informatiebronnen PER FASE Kanaalloyaliteit (op basis van de als meest belangrijke gekozen infobron) H o o fdstuk 2 Ty p e i n formatie w a a r k o p er b e h o ef te a a n h e ef t Type informatie waaraan behoefte is Belang van type informatie PER FASE De BELANGRIJKSTE informatiebehoefte H o o fdstuk 3 Vo o rkeur verko o pkanaal Voorkeur verkoopkanaal Geplande of ongeplande aankoop? H o o fdstuk 4 Fa c toren d i e d e w i n kelkeuz e b e p a len Belang van factoren die de keuze voor een winkel bepalen Meest DOORSLAGGEVENDE factor bij bepalen keuze winkel H o o fdstuk 5 A c t i viteiten d i e o n d ernomen z i j n n à h et k o p en Activiteiten die ondernomen zijn nà aankoop

4 TOTAAL VAN GEBRUIKTE Hoofdstuk 1 INFORMATIEBRONNEN

5 PERSPECTIEF Van een lineair aankoopproces is al lang geen sprake meer. Informatiebron - nen worden door elkaar in vrijwel alle fasen gebruikt. Wel is er verschil in het gebruik per fase en de bron die als meest belangrijk wordt er varen. Perspectief consument Inspiratiefase Oriëntatiefase Beslisfase Feedbackfase Geen In de af ter -sales fase kunnen activiteiten worden ondernomen die gericht zijn op het product en/of aanbieder. Perspectief ondernemer Atrractie Transactie Retentiei Model ontleend aan The open brand, van K. Mooney & N. Rollins

6 INFORMATIE BRONNEN De vele informatiebronnen d ie d e c o n sument kan g ebruiken in a a n loop to t d e ko o p z ijn ingedeeld in 5 c lusters: W inkel I n ternet Drukwerk M edia Personen H iernavo lgen d wordt p er c luster weergegeven welk informatiebronnen z ijn g ebruikt vo o r a f g a a nd a a n de ko o p va n een keuken, vloer, g o r d ijn, z itbank, b ed en/of woonaccessoir e. Fysieke winkel Winkelpersoneel TV/ displays in de winkel Assortiment in de winkel(s) Etalage van de winkel Internet Online nieuwsbrief van winkel Website van de winkel Website van het product/merk Website met coupons en aanbiedingen Zoekmachines Sites 2e hands aanbod Vergelijkingssites Forum/blogs Mobiele App van de winkel Online folder van de winkel Reviews/klantbeoordelingen Social media Drukwerk Informatie in dagbladen Informatie in tijdschriften Direct mail (geadresseerde post) Huis-aan-huis folders Brochure of magazine van winkels Brochure of magazine van merken Postcatalogus Media Radio programma's en commercials TV programma's en commercials Buitenreclame (billboard) Advies en mening vrienden en bekenden Gezien bij vrienden/bekenden Advies van aannemer, stylist e.d. Andere bronnen

7 WELKE INFORMATIE BRONNEN ZIJN AFGELOPEN 12 MAANDEN GEBRUIKT DOOR KOPERS MBT WINKEL ( U i t g e d r u k t i n % a a n t a l k e e r g e n o e m d. M e e r d e r e a n t w o o r d c a t e - g o r i e ë n w a r e n m o g e l i j k ). H e t w i n k e l a s s o r t i m e n t i s i n a l l e p r o d u c t g r o e p e n e e n v e e l g e b r u i k t e i n f o r m a t i e b r o n. W i n k e l p e r s o n e e l w o r d t b i j k e u k e n s e n b e d d e n v a k e r g e n o e m d d a n v o o r d e a n d e r e w o o n p r o d u c t e n e n h e t m i n s t b i j w o o n a c c e s s o i r e s. D e e t a l a g e i s e e n i n f o b r o n d i e v o o r a l d o o r k o p e r s v a n k e u k e n s e n w o o n a c c e s s o i r e s i s g e b r u i k t. B i j v l o e r e n, g o r d i j n e n e n b e d d e n l i g t h e t g e b r u i k v a n d e e t a l a g e a l s i n f o b r o n r e l a t i e f l a a g. 2 KEUKENS 7 8% 48% 8% VLOEREN 74% 4% 3 1 BEDDEN 64% 1% 40% 27% WOONACCESSOIRES 74% 8% 1 10% GORDIJNEN 7 4% 24% 21% ZITBANKEN 79% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Winkel Etalage van de winkel Assortiment in de winkel(s) TV/ displays in de winkel Winkelpersoneel

8 WELKE INFORMATIE BRONNEN ZIJN AFGELOPEN 12 MAANDEN GEBRUIKT DOOR KOPERS M.B.T. INTERNET ( Uitgedrukt in % a a n t a l keer g enoemd. M eerdere a n t woordcate - g o r ieën waren m o g elijk). B ij vloeren wordt d e w inkelwebsite m inder va a k g ebruikt. B ij keukens en bedden k ijkt m en va ker o o k n a a r websites va n p ro d u c t / m erk, vergelijkin g ssites en r eview s. Z o ekmachines worden r elatief va a k b ij b edden g ebruikt. Overige o n line infobro n nen worden n o g d o o r weinig ko p ers g ebruikt. KEUKENS VLOEREN BEDDEN WOONACCESSOIRES GORDIJNEN ZITBANKEN 4% 9% 10% 11% 9% 21% 24% 2 28% % 24% 2 28% 34% 38% 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Beperkt (< 20% aandeel) 4 Website van de winkel Website van het product/merk Online folder van de winkel Zoekmachines Vergelijkingssites Reviews/klantbeoordelingen Sites 2e hands aanbod Online nieuwsbrief van winkel Social media Mobiele App van de winkel Forum/blogs Website met coupons en aanbiedingen Internet

9 WELKE INFORMATIE BRONNEN ZIJN AFGELOPEN 12 MAANDEN GEBRUIKT DOOR KOPERS M.B.T HET DRUKWERK ( Uitgedrukt in % a a n t a l keer g enoemd. M eerdere a n t woordcate - g o r ieën waren m o g elijk). De h - a - h folder en w inkelbro c h ures z ijn d e 2 m eest g ebruikte g edrukte b ro n n en. M erkbro c h u r es worden r elatief va a k b ij keukens g ebruikt ( 24 % ). T ijdschrif ten z owel d o o r b ijna een k war t va n de keuken- en woonaccessoir es ko p ers. Overige g edrukte b ro n n en worden z eer b eperkt g ebruikt. 3 37% 24% KEUKENS 2 48% 2 1 VLOEREN 1 37% 28% 1 BEDDEN 8% 59% 37% 11% WOONACCESSOIRES % 9% GORDIJNEN 9% ZITBANKEN 9% 0% 20% 40% 60% 80% Beperkt (< 20% aandeel) Huis-aan-huis folders Brochure of magazine van winkels Brochure of magazine van merken Informatie in tijdschriften Informatie in dagbladen Direct mail (geadresseerde post) Postcatalogus Drukwerk

10 WELKE INFORMATIE BRONNEN ZIJN AFGELOPEN 12 MAANDEN GEBRUIKT DOOR KOPERS M.B.T DE MEDIA & PERSONEN ( U i t g e d rukt i n % a a n t a l k e e r g e n o e m d. M e e r d e r e a n t w o o r d c a t e - g o r i e ë n w a r e n m o g e l i j k ). I n v e r g e l i j k i n g t o t d e a n d e r e c l u s t e r s w o r d e n d e i n f o b r o n n e n b i n n e n h e t c l u s t e r m e d i a e n p e r s o n e n r e l a t i e f w e i n i g g e b r u i k t, K e u k e n k o p e r s m a k e n n o g h e t m e e s t g e b r u i k van b i j v b. h e t a d v i e s v a n a a n n e m e r / a r c h i t e c t ( 1 7 % ) e n van v r i e n d e n / be k e n de n ( 2 6 % ). C i r c a e e n v i j f d e v a n d e w o o n a c c e s s o i r e s k o p e r s h e e f t g e k e k e n b i j v r i e n d e n o f z a g i e t s o p t v ( 1 7 % ). 17% 2 2 KEUKENS 17% 10% 1 18% VLOEREN 1 7% 9% 1 BEDDEN 1 21% 1 WOONACCESSOIRES 17% 1 1 GORDIJNEN 9% 11% 1 ZITBANKEN 9% 0% 20% 40% 60% 80% Beperkt (< 20% aandeel) Personen Advies van aannemer, stylist e.d. Gezien bij vrienden/bekenden Advies en mening vrienden en bekenden Buitenreclame (billboard) TV programma's en commercials Radio programma's en commercials Media

11 GEBRUIKTE INFORMATIEBRONNEN PER FASE

12 ZITBANKEN GORDIJNEN WOONACCESSOIRES BEDDEN VLOEREN KEUKENS ZITBANKEN GORDIJNEN WOONACCESSOIRES BEDDEN VLOEREN KEUKENS ZITBANKEN GORDIJNEN WOONACCESSOIRES BEDDEN VLOEREN KEUKENS WELKE INFORMATIE BRONNEN ZIJN GEBRUIKT PER FASE BIJ AANKOOP I n d e i n s p i r a t i e f a s e m a k e n m e t n a m e k o p e r s v a n k e u k e n - e n w o o n a c c e s s o i r e s m e e r i n t e n s i e f g e b r u i k v a n i n f o b r o n n e n, m e t n a m e v a n d r u k w e r k. H e t g e b r u i k v a n i n t e r n e t n e e m t t o e i n d e o r i ë n t a t i e f a s e, v o o r a l b i j b e d d e n e n k e u k e n s. B i j k e u k e n s w o r d t f a c e - to- f a c e ( p e r s o n e n a l s a a n n e m e r e. d. ) r e l a t i e f v a a k a l s i n f o b r o n g e b r u i k t t. o. v. a n d e r e p r o d u c t g r o e p e n. G o r d i j n e n k o p e r s m a k e n r e l a t i e f w e i n i g g e b r u i k v a n i n f o b r o n n e n t e r o r i ë n t a t i e. I n d e a a n k o o p f a s e w o r d e n i n f o b r o n n e n m i n d e r g e b r u i k t e n z i j n d e v e r s c h i l l e n t u s s e n d e p r o d u c t g r o e p e n k l e i n e r. 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Face-to-face 41% Media Drukwerk 31% 19% Internet 2 61% Winkel 1 17% 24% 57% 9 11% % 7% 6 20% 18% 128% 1 70% 5 48% 12 60% 57% 77% 81% 10 74% 3 18% % 14% 5 18% % 57% 30% % 80% 57% 5 71% 7 97% 71% 64% 57% 64% 67% 71% Inspiratiefase Oriëntatiefase Aankoopfase N.b. Vergelijking tussen de clusters is hier minder relevant, omdat de omvang van de bol mede afhangt van het aantal onderliggende antwoordcategorieën per cluster.

13 KANAALLOYALITEIT

14 29% van de kopers vindt in de inspiratiefase de winkel de belangrijkste infobron. Van deze 29% vindt 58% de winkel ook in de oriëntatiefase de belangrijkste bron. De andere 4 van de 29% vindt in de 2 e fase een andere bron het belangrijkst. Maar er zijn ook kopers die bijvb. in de eerste fase internet de belangrijkste bron noemden (29%) en in de tweede (oriëntatie)fase de winkel. (24%). Als we in de oriëntatiefase iedereen die de winkel als belangrijkste bron noemde als uitgangpunt nemen (40%), dan is zichtbaar dat van deze 40% zo n 78% de winkel ook in de aankoopfase de belangrijkste bron vindt. Van degenen die internet de belangrijkste inspiratiebron noemde, blijft 58% dit kanaal trouw in de oriëntatiefase. Van degene die internet de belangrijkste oriëntatiebron noemde blijft 3 het online kanaal loyaal in de aankoopfase, terwijl 5 switched naar de winkel. Van degene die drukwerk als belangrijkste inspiratiebron noemden, switchen veel in de oriëntatiefase naar de winkel of internet. Degen die in oriëntatiefase loyaal blijven aan drukwerk, switchen in de aankoopfase vaak alsnog naar de winkel (68%) als belangrijkste infobron. KANAAL- LOYALITEIT O. b. v. v a n a n t w o o r de n v a n k o p e r s d i e z i t b a n k e n, g o r d i j n e n, v l o e r e n, k e u k e n s, b e d d e n o f w o o n a c c e s s o i r e s k o c h t e n t e z a m e n. P e r f a s e g a f d e k o p e r d e m e e s t b e l a n g r i j k e i n f o b r o n a a n ( 1 a n t w o o r d - c a t e g o r i e w a s m o g e l i j k ). V e r v o l g e n s i s g e k e k e n o f m e n i n d e 2 e f a s e ( o r i e n t a t i e f a s e ) e n 3 e f a s e ( a a n k o o p f a s e ) d i e k a n a a l l o y a a l b l e e f o f i n e e n v o l g e n d e f a s e e e n a n d e r e i n f o b r o n a l s m e e s t b e l a n g r i j k h e b b e n g e k o z e n. * M e d i a & F a c e - to- f a c e z i j n n i e t u i t g e w e r k t o m d a t h e t k l e i n e c a t e g o r i e ë n b e t r e f t. INSPIRATIE Winkel Internet Drukwerk Media Face-to-face 29% 29% 3 1% Winkel 58% 24% 4 Internet 20% 58% 31% ORIENTATIE Drukwerk 17% 1 20% Media 0% 0% 1% Face-to-face 4% ORIENTATIE Winkel Internet Drukwerk Media Face-to-face 40% 3 21% 0% Winkel 78% 5 68% Internet % AANKOOP Drukwerk 1 Media 0% 0% 0% Face-to-face 4% 4% Meest belangrijk in inspiratiefase Meest belangrijk in orientatiefase Meest belangrijk in orientatiefase Meest belangrijk in aankoopfasefase

15 TYPE INFORMATIE DIE WORDT GEZOCHT Hoofdstuk 2

16 WELK T YPE INFORMATIE IS VAN BELANG? M e e r d e r e a n t w o o r d c a t e g o r i e ë n w a r e n m o g e l i j k. H o e h e t p r o d u c t e r u i t z i e t e n d e p r i j s i s v o o r b i j v r i j w e l a l l e p r o d u c t g r o e p e n v a n b e l a n g. I n f o o v e r a c t i e s / a a n b i e d i n g e n w o r d t r e l a t i e f v a a k b i j v l o e r e n, b e d d e n e n w o o n a c c e s s o i r e s g e n o e m d. ( T e c h n i s c h e ) p r o d u c t i n f o i s v o l g e n s 4 8 % v a n d e b e d d e n k o p e r s b e l a n g r i j k e i n f o. B i j v l o e r e n l e t m e n m e e r d a n b i j a n d e r e p r o d u c t g r o e p e n o p d e l e v e n s d u u r ( 5 7 % ). A a n m e r k i n f o w o r d t d o o r k o p e r s w e i n i g b e l a n g g e h e c h t, m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k e u k e n k o p e r s w a a r e e n k w a r t a a n g e e f t d i t v a n b e l a n g t e v i n d e n. O o k h e c h t e n d e k e u k e n k o p e r s, n e t a l s b e d d e n k o p e r s r e l a t i e f v a k e r a a n r e v i e w s. KEUKENS VLOEREN BEDDEN WOONACCESSOIRES GORDIJNEN ZITBANKEN 8% 10% 8% 2 18% 2 27% 21% 20% % % 34% 5 68% 44% 41% 41% 39% 5 64% 54% 57% 64% 54% 51% 48% 44% 57% 57% 60% 54% 69% 68% 64% 47% 34% % 4 40% 41% 24% 20% 79% Het echt kunnen voelen/passen/zien van het product Informatie over verkoopprijzen Informatie over hoe het product eruit ziet (uiterlijk, kleur, stijl, etc.) Informatie over acties en aanbiedingen Informatie over hoe het product gemaakt is (materiaal, afmetingen, maat, pasvorm, etc.) Informatie over garantie en ruilen Informatie over de levensduur van het product Informatie over waar deze producten verkocht worden Informatie over levertijden Informatie over beoordelingen en ervaringen Informatie over merken Informatie over actualiteiten, trends en vernieuwingen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

17 TYPE INFORMATIE PER FASE BIJ AANKOOP

18 ZITBANKEN GORDIJNEN WOONACCESSOIRES BEDDEN VLOEREN KEUKENS ZITBANKEN GORDIJNEN WOONACCESSOIRES BEDDEN VLOEREN KEUKENS DE GEBRUIKTE/ GEZOCHTE T YPEN INFORMATIE PER FASE Meerdere antwoordcategorieën waren mogelijk. In de oriëntatiefase is duidelijk meer behoef te aan informatie dan in de inspiratiefase. In de oriëntatiefase willen met name zitbankkopers het product echt zien/ voelen. 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 21% % % 14% 1 28% 2 31% 2 28% 7% Inspiratiefase 14% 19% 20% % 37% 30% 3 39% 38% 2 44% 30% 34% 2 44% 6 57% 57% 3 57% 58% 44% 71% 4 59% 60% 47% 4 49% 5 37% 4 38% % 3 28% 2 2 Oriëntatiefase 3 29% 47% 40% 29% 3 Informatie over de levensduur van het product Informatie over levertijden Informatie over garantie en ruilen Informatie over waar deze producten verkocht worden Informatie over acties en aanbiedingen Informatie over verkoopprijzen Informatie over beoordelingen en ervaringen Het echt kunnen voelen/passen/zien van het product Informatie over hoe het product eruit ziet Informatie over hoe het product gemaakt is Informatie over actualiteiten, trends en vernieuwingen Informatie over merken

19 DE BELANGRIJKSTE TYPE INFORMATIE

20 ZITBANKEN GORDIJNEN WOONACCESSOIRES BEDDEN VLOEREN KEUKENS ZITBANKEN GORDIJNEN WOONACCESSOIRES BEDDEN VLOEREN KEUKENS DE BELANGRIJK - STE T YPE INFORMATIE PER FASE 1 a n t woord - c a tegorie was m o g elijk. H et m eest f r equent is a ls belangrijkste t y p e info in d e inspiratiefase info over h o e h et p ro d u c t eruit z iet g enoemd e n in de o r iëntatiefase h et echt z ien/passen va n h et pro d u c t. I n fo over a c t u a liteiten / t r ends wordt vrijwel a lleen in de inspiratiefase a ls b elangrijk ste t y p e info g enoemd, en d a n m et n a m e d o o r ( z o n 10%) va n d e keuken en woonaccessoir e - ko p ers. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1 11% 11% 7% 1 14% 1 10% 11% 8% 8% 1 8% 10% 9% 14% 8% 20% 2 18% 1 20% 3 27% 3 28% 37% 34% 10% 7% 11% 10% 0% Inspiratiefase 7% 10% 1 7% 9% % 14% 21% % 3 44% 30% 40% 21% 21% 21% 1 20% 7% 18% 1 8% 8% 8% Oriëntatiefase Informatie over de levensduur van het product Informatie over levertijden Informatie over garantie en ruilen Informatie over waar deze producten verkocht worden Informatie over acties en aanbiedingen Informatie over verkoopprijzen Informatie over beoordelingen en ervaringen Het echt kunnen voelen/passen/zien van het product Informatie over hoe het product eruit ziet Informatie over hoe het product gemaakt is Informatie over actualiteiten, trends en vernieuwingen Informatie over merken

21 VOORKEUR VERKOOPKANAAL Hoofdstuk 3

22 KOOPT MEN LIEVER BIJ EEN WINKEL, EEN WEBWINKEL OF BEIDE? Bij de woonproducten geeft de grote meerderheid de voorkeur aan het kopen in een winkel. Bij woonaccessoires is met 2 het aantal kopers dat aangeeft dat het kanaal hen niet uitmaakt het grootst. Slechts een fractie van de kopers geeft een echt duidelijke voorkeur voor een webwinkel aan. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 8% % 91% 7 81% 87% Winkel Webwinkel Maakt mij niet uit

23 GEPLANDE OF ONGEPLANDE AANKOOP?

24 WAS DE LAATSTE AANKOOP EEN GEPLANDE AANKOOP OF EEN ONGEPLANDE AANKOOP?? 100% 90% 80% 8% 4 7% 8% Bijna de helf t (4) van de woonaccessoire aankopen betref t een toevallige of ongeplande aankoop. Bij de meer duurzame woonproducten is het aandeel ongeplande aankopen beperkt. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % Geplande aankoop 9 94% 9 Ongeplande aankoop (toeval)

25 FACTOREN DIE DE WINKELKEUZE BEPALEN Hoofdstuk 4

26 WAT BEPAALT DE WINKEL- KEUZE? M e e r d e r e a n t w o o r d o p t i e s w a r e n m o g e l i j k, E e n g o e d e p r i j s - k w a l i t e i t v e r h o u d i n g g a a t b o v e n a l l e s o n g e a c h t h e t t y p e w o o n p r o d u c t. K e u k e n k o p e r s z i j n r e l a t i e f g e v o e l i g v o o r d e s k u n d i g e i n f o r m a t i e, p e r s o o n l i j k e a a n d a c h t, k w a l i t e i t, g o e d e k l a c h t a f h a n d e l i n g e n g o e d e m o g e l i j k h e d e n o m v o o r a f t e o r i ë n t e r e n. V l o e r e n k o p e r s h e c h t e n r e l a t i e f s t e r k a a n e e n b e r e i k b a r e w i n k e l l o c a t i e, a c t i e s, d i r e c t b e s c h i k b a a r e n l a g e p r i j s. B i j w o o n a c c e s s o i r e s e n z i t b a n k e n i s e e n p r e t t i g e s f e e r o m t e w i n k e l e n r e l a t i e f b e l a n g r i j k. B e d d e n k o p e r s h e c h t e n r e l a t i e f h e t m i n s t a a n e e n u i t g e b r e i d a a n b o d, G o r d i j n e n, z i t b a n k - e n a c c e s s o i r e k o p e r s h e c h t e n h i e r r e l a t i e f j u i s t s t e r k a a n. D e s k u n d i g h e i d e n p r o d u c t k w a l i t e i t i s m i n d e r b e l a n g r i j k v o o r w o o n a c c e s s o i r e k o p e r s e n o p v a l l e n d g e n o e g o o k v o o r g o r d i j n e n k o p e r s, d i e m e e r h e c h t e n a a n e e n v o u d i g k u n n e n v e r g e l i j k e n e n v i n d e n v a n p r o d u c t e n. Goede prijs-kwaliteitverhouding Goede locatie/bereikbaarheid van de winkel Goede acties en aanbiedingen Een prettige sfeer om te winkelen Ervaringen uit het verleden Uitgebreid aanbod Winkel is netjes/geordend Ik kan winkelen wanneer het mij uitkomt Persoonlijke aandacht Deskundige informatie Producten zijn op voorraad/direct beschikbaar Eenvoudig kunnen vinden van producten Hoogwaardige kwaliteit van de producten Eenvoudig kunnen vergelijken/kiezen van producten Probleemloos kunnen ruilen/geld terug krijgen Laagste prijs Goede afhandeling van klachten/garanties Goede mogelijkheden oriënteren vooraf Bestelde producten worden snel geleverd 74% 80% 7 48% 5 51% 4 48% 39% 3 47% % 3 38% 39% 44% 37% 38% 4 28% 29% 38% 54% 40% 4 59% 4 19% 40% 18% % 37% 50% KEUKENS % VLOEREN 3 21% 2 BEDDEN 2 34% WOONACCESSOIRES 28% 2 39% GORDIJNEN 3 21% 38% ZITBANKEN 2 19% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% De kleinere categorieën zijn niet getoond. Dit betreft Extra voorzieningen in de winkel (Genoemd door 4% vloerkopers tot 14% woonaccessoireskopers); Actueel/vernieuwend aanbod (8% vloeren tot 17% woonaccessoirekopers); Winkelen kost weinig tijd (10% keukens tot 18% gordijnenkopers); Verkopen merken die aanspreken ( gordijnen tot 21% bij keukenkopers) en Zit bij winkels die ik graag bezoek (9% keukens tot 27% van de woonaccessoirekopers).

27 MEEST DOORSLAG- GEVENDE ASPECT DIE DE KEUZE VOOR EEN WINKEL BEPAALT A s p e c t e n m e t e e n h e e l l a a g % z i j n n i e t w e e r g e g e v e n. G o e d e p r i j s - k w a l i t e i t v e r h o u d i n g i s d e m e e s t d o o r s l a g g e v e n d e f a c t o r v o o r r u i m e e n d e r d e v a n d e k o p e r s, m. u. v. d e w o o n a c c e s s o i r e - k o p e r s w a a r d i t v o o r s l e c h t s 2 3 % g e l d t. B i j k e u k e n s e n b e d d e n i s d e s k u n d i g e i n f o r m a t i e v o o r c i r c a 1 3 % d e b e p a l e n d e f a c t o r i n d e w i n k e l k e u z e. V o o r w o o n a c c e s s o i r e e n g o r d i j n e n k o p e r s z i j n e r v a r i n g e n u i t h e t v e r l e d e n v o o r 1 2 % t o t 1 4 % h e t m e e s t b e p a l e n d. B i j k e u k e n s l a a t 1 0 % p e r s o o n l i j k e a a n d a c h t d o o r s l a g g e v e n d z i j n. Goede prijs-kwaliteitverhouding Ervaringen uit het verleden Goede acties en aanbiedingen Laagste prijs Deskundige informatie Hoogwaardige kwaliteit van de producten Producten zijn op voorraad/direct beschikbaar Uitgebreid aanbod Persoonlijke aandacht Ze verkopen de merken die mij aanspreken Eenvoudig kunnen vergelijken/kiezen van producten Probleemloos kunnen ruilen/geld terug krijgen Een prettige sfeer om te winkelen Goede locatie/bereikbaarheid van de winkel Ik kan winkelen wanneer het mij uitkomt 4% 4% 4% 1% 0% 4% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 0% 7% 7% 7% 8% 9% 9% 9% 10% 1 14% 1 14% 3 3 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 2 KEUKENS VLOEREN BEDDEN WOONACCESSOIRES GORDIJNEN ZITBANKEN 38% Klein (< 10% aandeel)

28 ACTIVITEITEN NÀ DE AANKOOP Hoofdstuk 5

29 ACTIVITEITEN DIE ONDERNOMEN ZIJN NÀ DE AANKOOP K o p e r s v a n k e u k e n s e n w o o n a c c e s s o i r e s v e r r i c h t e n r e l a t i e f h e t v a a k s t n o g a c t i v i t e i t e n n a a a n k o o p. B i j d e o v e r i g e p r o d u c t g r o e p e n o n d e r n e e m t r u i m d e h e l f t n a a a n k o o p g e e n a c t i v i t e i t m e e r g e r i c h t o p h e t p r o d u c t o f d e w i n k e l. H e t d e l e n v a n w i n k e l / p r o d u c t e r v a r i n g e n m o n d - t o t - m o n d ( n i e t o n l i n e ) d o e n m e t n a m e k e u k e n -, w o o n a c c e s s o i r e - e n z i t b a n k k o p e r s n a a a n k o o p. M e t n a m e w o o n a c c e s s o i r e k o p e r s ( 2 0 % ) b l i j v e n g e a b o n n e e r d o p d e w i n k e l n i e u w s b r i e f. Z o n 1 5 % v a n d e k e u k e n k o p e r s r e g i s t r e e r t h e t p r o d u c t. H e t o n l i n e d e l e n v a n w i n k e l / p r o d u c t e r v a r i n g e n o f b l i j v e n v o l g e n v a n d e w i n k e l v i a s o c i a l m e d i a w o r d t n o g w e i n i g g e n o e m d. Delen van winkelervaringen met andere gebruikers (mond-tot-mond) Delen van productervaringen met andere gebruikers (mond-tot-mond) Abonneren en/of gebruikmaken van nieuwsbrieven winkel Zoeken naar product gerelateerde informatie Zoeken naar winkel gerelateerde informatie Abonneren en/of gebruikmaken van nieuwsbrieven product Product registreren bij fabrikant of merk Volgen van winkel via social media Delen van winkelervaringen met andere gebruikers via internet Delen van productervaringen met andere gebruikers via internet Volgen van product/merk via social media Ik onderneem geen van deze activiteiten 19% 17% 17% 19% 9% 8% 8% 19% 14% 11% 17% 7% 10% 7% 1 14% 4% 10% 1 10% 4% 1% 7% 4% 4% 7% 4% 1% 3 24% 31% 27% 29% 27% KEUKENS VLOEREN BEDDEN WOONACCESSOIRES GORDIJNEN ZITBANKEN 37% 38% 58% 5 61% 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

30 Op w w w. c b wmitex.nl en w w w. h d d. nl vindt u vo o r 9 p ro d u c t g ro epen a f z o n d erlijke r a p p o r t a g es m et n o g meer d iepte informatie over de reis d ie ko p ers o n d ergaan m et uitsplitsingen n a a r g eslacht en leef t ijdscateg orieën. H et bet r ef t d e p ro d u c t g ro epen: keukens, vloeren, b edden, z itbanken, g o r d ijnen, woonaccessoires, m o d e, schoenen en spor t a r t ikelen. Tevens staan o p onze sites d e resultaten va n een k walitatieve studie waarin d e r eis va n de ko p ers va n een z itbank en w interjas in b eeld en verhaal is va stgelegd ( to t stand g eko m en i.s.m. m et bureau Met r ixlab ). C o pyright Hoofdbedrijf s c h a p Det a ilhandel. G edeelten u it d eze p u b licatie m o g en overgenomen worden, m its met bro nvermelding. H et integraal r epro d u c eren va n de inhoud va n d eze p u b licatie is alleen to egestaan m et schrif telijke to estemming va n het HBD. Disclaimer A a n d e to t standko m ing va n deze p u b licatie is de g ro o t st m o g elijke z o r g b esteed. C BW - M I T E X kan echter n iet g a r a n d eren d a t de inhoud foutloos is en aanva a r d d erhalve g een a a n sprakelijkheid vo o r eventuele o n juistheden. N o c h ku n n en a a n de inhoud r echten worden o n t leend.

CUSTOMER JOURNEY 2012

CUSTOMER JOURNEY 2012 CUSTOMER JOURNEY 2012 VERGELIJKING TUSSEN KOPERS VAN: - MODE - SCHOENEN - SPORT I N H OUD I n o p d r a c h t va n HBD & C BW - M I T E X is de reis d ie k lanten o n d ergaan b ij de a a n ko o p va n

Nadere informatie

Rapportages MultichannelMonitor

Rapportages MultichannelMonitor Rapportages MultichannelMonitor Met de inzet van verschillende informatiebronnen kan de puzzel opgelost worden In het oriëntatie- en koopproces kunnen consumenten gebruik maken van een grote verscheidenheid

Nadere informatie

Cross Channel is King De klant is van ons allemaal

Cross Channel is King De klant is van ons allemaal Cross Channel is King De klant is van ons allemaal Sector Advisory Retail 30 mei 2011 Frank Quix Q&A Research & Consultancy Photo: wugly.nl, 2011 Cross Channel is King Kanaal conflict is passé Cross Channel

Nadere informatie

De digitale customer journey

De digitale customer journey De digitale customer journey 1 Inhoudsopgave Search Informatie zoeken voor aankoop p.3 Belangrijkste informatiebron p.4 Gezochte informatie tijdens oriëntatieproces p.5 Shop Voorkeur voor manier van aankoop

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

Trendsvormers. Hoe de nieuwe mode- consument zich informeert en de trend bepaalt. Ranking van reclame- en redactionele bronnen / Mode

Trendsvormers. Hoe de nieuwe mode- consument zich informeert en de trend bepaalt. Ranking van reclame- en redactionele bronnen / Mode Trendsvormers Hoe de nieuwe mode- consument zich informeert en de trend bepaalt Ranking van reclame- en redactionele bronnen / Mode September Sanoma Afdeling Sales Uitgevers 2008 Bron: Rapportage Trendsvormers

Nadere informatie

cross channel retail update 2014

cross channel retail update 2014 cross channel retail update De invloed van online winkelen cross channel retail update Inleiding koopgedrag in kaart Motieven voor online en offline winkelen. Fysieke winkels maken inhaalslag. Een indruk

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Mediagedrag van nu en de toekomst

Mediagedrag van nu en de toekomst Mediagedrag van nu en de toekomst Agenda Inleiding Gebeurtenissen & informatiebronnen Reden raadplegen informatiebronnen Perceptie informatiebronnen Samenvatting & aanbevelingen Waarom dit onderzoek? Verwachting

Nadere informatie

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN WHITEPAPER HOME DECO 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN Nederlanders houden zich graag bezig met het inrichten van hun huis. Vrouwen hebben meer interesse

Nadere informatie

WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013

WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013 WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013 COLOFON 2 Het rapport Woonaccessoires is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met de brancheorganisatie Inretail

Nadere informatie

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com Online winkelen & conversie Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik Europese winkelaars richten zich eerst tot kanalen voor affiliate marketing wanneer zij inspiratie zoeken met

Nadere informatie

Schoenen. De mening van consumenten over de zeven verschillende P s binnen de schoenenbranche.

Schoenen. De mening van consumenten over de zeven verschillende P s binnen de schoenenbranche. Schoenen De mening van consumenten over de zeven verschillende P s binnen de schoenenbranche. 1 Het retail regiemodel REGIE ROLLEN Conceptbouwer Stylejutter Verwenner Inkoopstrateeg Productmatcher Plekverrijker

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen;

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen; Sportspeciaalzaken De sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen in: Algemene sportzaken Modische sportzaken Gespecialiseerde sportzaken Megastores Outdoorzaken Trends Toenemende belangstelling voor gezondheid,

Nadere informatie

WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013

WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013 WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013 COLOFON 2 Het rapport Woonaccessoires is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met de brancheorganisatie Inretail

Nadere informatie

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail 0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl de consument van 2015 cross channel retail de consument van 2015 cross channel retail 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten

Nadere informatie

USER EXPERIENCE IN DE REISBRANCHE SEMINAR PRESENTATIE INGE VEELENTURF

USER EXPERIENCE IN DE REISBRANCHE SEMINAR PRESENTATIE INGE VEELENTURF USER EXPERIENCE IN DE REISBRANCHE SEMINAR PRESENTATIE INGE VEELENTURF EEN ZEE VAN AANBOD EEN ZEE VAN AANBOD HOOFDVRAAG Hoe verleid en begeleid TUI Nederlandse vakantiegangers optimaal tijdens hun online

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

WHITEPAPER TRAVEL 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN...

WHITEPAPER TRAVEL 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN... WHITEPAPER TRAVEL MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN... 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... Vakantie en reizen staan hoog op de lijst van dingen waar Nederlanders gelukkig van worden: op nummer 4 (voorafgegaan door

Nadere informatie

Samenvatting. Trendonderzoek Dialoogmedia. Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument. Editie 2010

Samenvatting. Trendonderzoek Dialoogmedia. Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument. Editie 2010 Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Synovate BV 1. Een uiteenlopende range aan directe kanalen maakt het bedrijven of organisaties

Nadere informatie

Samenvatting voor POPAI leden. CBHS Consumenten Elektronica België November 2007

Samenvatting voor POPAI leden. CBHS Consumenten Elektronica België November 2007 Samenvatting voor POPAI leden CBHS Consumenten Elektronica België November 2007 Doelstelling onderzoek Inzicht in de specifieke shopperprofielen van de elektronicazaak. Inzicht krijgen in de parameters

Nadere informatie

60% VAN DE DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU

60% VAN DE DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU 60% VAN DE MOEDERS DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU JONGE MOEDERS: EEN UNIEKE DOELGROEP Welke invloed hebben media en reclame op de kennis en het gedrag van jonge moeders? En wat beïnvloedt

Nadere informatie

Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld

Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld 1 Inhoud Pagina Inleiding 3 Introductie van de segmenten demografische kenmerken niet verklarend voor gedrag 4 Aantrekkelijkheid van de segmenten

Nadere informatie

Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven

Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Make strategy work! Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven IG&H Consulting & Interim Nieuwe

Nadere informatie

GROTE WOONONDERZOEK. Hoe woonwinkelt Nederland in 2015? WHITEPAPER

GROTE WOONONDERZOEK. Hoe woonwinkelt Nederland in 2015? WHITEPAPER GROTE WOONONDERZOEK Hoe woonwinkelt Nederland in 2015? 01 WHKMP S GROTE WOONONDERZOEK van inspiratie tot aankoop DirectResearch heeft meer dan 750 respondenten ondervraagd in opdracht van wehkamp Toen

Nadere informatie

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY LEGT KOOPGEDRAG EN DE ROL VAN MEDIA BLOOT IN DE NIEUWE OMNI CHANNEL REALITEIT ORIËNTATIE EN KOOPGEDRAG WAS NOG NOOIT ZO COMPLEX Retail zit in een turbulente periode. Winkelketens

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

Cross Channel Excellence. Rotterdam, 15 november 2012

Cross Channel Excellence. Rotterdam, 15 november 2012 Cross Channel Excellence Rotterdam, 15 november 2012 Mike Hoogveld Partner bij RedFoxBlue: advies en implementatie Wetenschappelijk onderzoek als part-time promovendus Dodelijk voor klantrelaties 85% van

Nadere informatie

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage 2 Autokoper 2008 Onderzoek AutoTrack.nl & Newcom onder n = 1.000 Consumenten hebben vertrouwen in de markt Internet en merkdealers

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de nan i le risi o s wanneer

Nadere informatie

Mode en trends in online winkelen. Een nieuwe catwalk voor modemerken. tradedoubler.com

Mode en trends in online winkelen. Een nieuwe catwalk voor modemerken. tradedoubler.com Mode en trends in online winkelen Een nieuwe catwalk voor modemerken tradedoubler.com Consumenten zijn de manier waarop zij mode ervaren en kopen opnieuw aan het uitvinden; merken die weigeren om zich

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL @NIELSAARTS 18-03-2015 EVOLVE MOBILE Bij Evolve Mobile combineren we technologische innovaties om de mobiele klantervaring te verbeteren

Nadere informatie

Klantbeleving en veerdiensten

Klantbeleving en veerdiensten Klantbeleving en veerdiensten Jos van der Sterren NHTV Breda Academie Toerisme Inhoud De klant van vandaag.. Consumer Decision Journey Travel Tomorrow.. Dé klant van dé veerdienst? Uitdagingen Een consument

Nadere informatie

De customer journey in home & deco: welke reis legt uw klant af?

De customer journey in home & deco: welke reis legt uw klant af? De customer journey in home & deco: welke reis legt uw klant af? Hoe oriënteert en shopt de consument als het gaat om home & deco artikelen? Welke kanalen worden gebruikt tijdens deze customer journey?

Nadere informatie

De Woonconsument Relevante informatie voor uw marketingbeleid

De Woonconsument Relevante informatie voor uw marketingbeleid De Woonconsument Relevante informatie voor uw marketingbeleid T.b.v. Bouwkennis en USP 1 Inhoud presentatie 1 Achtergrond WoonOmnibus 2 Kerncijfers Woonconsument 3 Oriëntatie van de woonconsument 4 Rol

Nadere informatie

Ontwikkelingen en visie vanuit retail. 23 november 2011 Wijnand Jongen Thuiswinkel.org

Ontwikkelingen en visie vanuit retail. 23 november 2011 Wijnand Jongen Thuiswinkel.org Ontwikkelingen en visie vanuit retail 23 november 2011 Wijnand Jongen Thuiswinkel.org Agenda Introductie Online cijfers Trends, stellingen en observaties Logo Macropolis Van Macropolis.. Historie

Nadere informatie

Retail 2014. De klant blijft koning. en de klant is. Hoofdlijnen GfK / Mix DHZ sessie 2014. Jonneke Heins-Mouwen Berry van Oosterhout GfK

Retail 2014. De klant blijft koning. en de klant is. Hoofdlijnen GfK / Mix DHZ sessie 2014. Jonneke Heins-Mouwen Berry van Oosterhout GfK Retail 2014 Hoofdlijnen GfK / Mix DHZ sessie 2014 De klant blijft koning en de klant is terug GfK 2014, Mix DHZ sessie Jonneke Heins-Mouwen Berry van Oosterhout GfK GfK 2014 MIX 2014 1 2013 YTD Consumenten-electronica:

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

Be Relevant! In 4 stappen naar klant relevantie

Be Relevant! In 4 stappen naar klant relevantie Be Relevant! In 4 stappen naar klant relevantie About Me Loraine Nijhuis Projects & Technics Blogger @ Frankwatching Organogram GO HOLDING 60 collega s Data-driven marketing Op basis van verzamelde interne

Nadere informatie

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken 1. Onderzoek door Multiscope onder 750 consumenten 2. Onderzoek door INretail onder bijna 500 ondernemers in mode, sport etc. Onderzoeksgegevens Retourpinnen, oktober

Nadere informatie

Waarom verdient ons onderzoek een AMMA?

Waarom verdient ons onderzoek een AMMA? Waarom verdient ons onderzoek een AMMA? 1 Het Onderzoek: Van Bladbereik naar Merkenbereik Marion Appel, Intomart GfK Swantje Brennecke, Stichting DMS 2 Uniek in bereiksonderzoek in Nederland: Het Media

Nadere informatie

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten?

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Inleiding Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Er zijn geruchten dat Amazon een dergelijke gedetailleerde kennis van haar klanten

Nadere informatie

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack. DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.nl T: 020-5175175 Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Discussie

Nadere informatie

HOE BEREIK JE DE DECISIONMAKERS IN DE HUIS EN INTERIEUR- AANKOPEN 5 praktische tips op basis van research naar doelgroepen in de huis- en

HOE BEREIK JE DE DECISIONMAKERS IN DE HUIS EN INTERIEUR- AANKOPEN 5 praktische tips op basis van research naar doelgroepen in de huis- en HOE BEREIK JE DE DECISIONMAKERS IN DE HUIS EN INTERIEUR- AANKOPEN 5 praktische tips op basis van research naar doelgroepen in de huis- en interieurbranche INLEIDING De huis- en interieurbranche profiteert

Nadere informatie

Multichannel Monitor 2011

Multichannel Monitor 2011 Multichannel Monitor 2011 voor Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Thuiswinkel.org B13401, augustus 2011 Multichannel Monitor 2011 / pag. 1 Copyright 2011 Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het HBD hecht veel

Nadere informatie

LMG. Informatie voor gemeenten en collectieven. Local Media Group

LMG. Informatie voor gemeenten en collectieven. Local Media Group LMG Local Media Group Informatie voor gemeenten en collectieven In deze brochure wordt kort uitgelegd wat LMG (Local Media Group) uw gemeente, collectief, ondernemersvereniging of winkelgebied te bieden

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

REIZEN. Het Semilo Channel Reizen Alles op het gebied van reizen. Automotive Eten & Drinken

REIZEN. Het Semilo Channel Reizen Alles op het gebied van reizen. Automotive Eten & Drinken REIZEN Automotive Eten & Drinken Het Semilo Channel Reizen Alles op het gebied van reizen Familie & Gezin Fotografie Health & Personal Care Nieuws & Informatie Product vergelijking Reizen Tech & Gadgets

Nadere informatie

REIZEN. Het Semilo Channel Reizen Alles op het gebied van reizen

REIZEN. Het Semilo Channel Reizen Alles op het gebied van reizen REIZEN Het Semilo Channel Reizen Alles op het gebied van reizen Websites: 20 Uniek bereik: 5.631.500 Impressies: 126.028.664 Adverteer op het grootste digitale Reizen channel van Nederland en bereik hiermee

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOEKENBRANCHE METING 24 Purchase journey kopen en lenen van boeken

RAPPORTAGE BOEKENBRANCHE METING 24 Purchase journey kopen en lenen van boeken RAPPORTAGE BOEKENBRANCHE METING 24 Purchase journey kopen en lenen van boeken Ewout Witte Bastiaan van Nood Mei 2013 32076 Intomart GfK 2013 Boekenbranche meting 24 Mei 2013 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Conclusies

Nadere informatie

HET PROBLEEM TE KOOP TE HUUR EN ER IS ZOVEEL KEUS!!

HET PROBLEEM TE KOOP TE HUUR EN ER IS ZOVEEL KEUS!! HET PROBLEEM TE KOOP TE HUUR EN ER IS ZOVEEL KEUS!! Een leegstaand b edrijfspand v erhuren/verkopen is n iet m eer z o e envoudig a ls v oorheen. H ier zijn e en h ele h oop redenen v oor. E r s taat m

Nadere informatie

juni Voorbereid op '17 weg met een opgeladen accu Onderzoek onder (potentiele) E-bike gebruikers Door Blauw Research

juni Voorbereid op '17 weg met een opgeladen accu Onderzoek onder (potentiele) E-bike gebruikers Door Blauw Research Voorbereid op juni '17 weg met een opgeladen accu Onderzoek onder (potentiele) E-bike gebruikers Door Blauw Research Woord vooraf Naam: Vera Hulsebosch Weer een erg interessant onderzoek waar de ANWB haar

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal Het Nieuwe Winkelen mobiel sociaal lokaal Het nieuwe winkelen van de consument Filmpje Het Nieuwe Winkelen Winkelen is van alle tijden. Maar de manier waarop een klant zijn aankopen doet verandert. De

Nadere informatie

Succesvol met vergelijkingssites. Ben Kerkhof - CEO Compare Group Webwinkel Vakdagen 2009

Succesvol met vergelijkingssites. Ben Kerkhof - CEO Compare Group Webwinkel Vakdagen 2009 Succesvol met vergelijkingssites Ben Kerkhof - CEO Compare Group Webwinkel Vakdagen 2009 1 Even voorstellen Ben Kerkhof: CEO Compare Group Compare Group exploiteert meerdere toonaangevende prijs en product

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Consumenten. Belang aspecten p.3. Prijs-kwaliteitverhouding p.6. Assortiment p.8. Personeel p.10. Bereikbaarheid p.12. Service p.

Inhoudsopgave. Consumenten. Belang aspecten p.3. Prijs-kwaliteitverhouding p.6. Assortiment p.8. Personeel p.10. Bereikbaarheid p.12. Service p. Positionering 1 Inhoudsopgave Consumenten Belang aspecten p.3 Prijs-kwaliteitverhouding p.6 Assortiment p.8 Personeel p.10 Bereikbaarheid p.12 Service p.14 Koopmogelijkheden p.16 Communicatie p.18 Aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Unieke klantervaringen. In de kanalen en op de momenten die er toe doen

Unieke klantervaringen. In de kanalen en op de momenten die er toe doen Unieke klantervaringen In de kanalen en op de momenten die er toe doen Waarom focussen op unieke klantervaring? Unieke klantervaringen Hoe dragen klantervaringen bij aan de bedrijfsdoelstellingen? Wat

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

Content en kanalen houden van elkaar & kunnen niet zonder elkaar.

Content en kanalen houden van elkaar & kunnen niet zonder elkaar. Content en kanalen houden van elkaar & kunnen niet zonder elkaar. ContentLAB Kanaalstrategie Atie de Heer Inhoud Contentstrategie DE KISS CODE Kanaalstrategie Wat is een kanaalstrategie? Welke kanaalsoorten

Nadere informatie

Wat wil die consument nu eigenlijk

Wat wil die consument nu eigenlijk Wat wil die consument nu eigenlijk duurzaam 13 mei Ronald Provoost 1 Om hoeveel geld gaat het nu eigenlijk 2 Welke plannen heeft hij/zij 3 Welke partijen zijn belangrijk voor de consument 4 Waarop baseert

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Online schoenen kopen 2014. Schoenportaal Online schoenen kopen 2014 1

Online schoenen kopen 2014. Schoenportaal Online schoenen kopen 2014 1 Online schoenen kopen 2014 1 Inhoud Inleiding..3 Opzet onderzoek..4 Bezorgen..5 Retourneren..6 Leveringstijd..7 Bedenkdagen.8 Enquête.. 9 Groepsdiscussie 10 Cases 11 Conclusie 16 Over schoenportaal.17

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

SUCCES IN DE PRAKTIJK

SUCCES IN DE PRAKTIJK SUCCES IN DE PRAKTIJK Wat u kunt leren van uw klant en concullega s Jonneke Heins - GfK GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 1 Inhoud Markt Koper Toekomst Kansen Jonneke Heins Consultant

Nadere informatie

mpact van internet op de golfbranche En het lijkt wel een beetje op de reisbranche.. ANVR Congres 2010.

mpact van internet op de golfbranche En het lijkt wel een beetje op de reisbranche.. ANVR Congres 2010. mpact van internet op de golfbranche En het lijkt wel een beetje op de reisbranche.. ANVR Congres 2010. Veel mensen vinden golf maar saai 2 3 Toch is het kleurrijker 4 En aantrekkelijker dan het lijkt..

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Conversie en Customer Journey

Conversie en Customer Journey Een weergave van de interactie van een klant met een organisatie binnen verkoopen serviceprocessen. Conversie en Customer Journey Team 5 Tyrone Smit, 500655634 Tim te Slaa, 500643345 Anne-Claire Spruijt,

Nadere informatie

Adoptie van nieuwe diensten

Adoptie van nieuwe diensten Adoptie van nieuwe diensten Overzicht van de nieuwste onderzoeksontwikkelingen Dr. R. Prins Rapport CIC-2008-02 ISBN 978-90-811191-6-0 Customer Insights Center onderzoeksrapport 2008-02 CIC 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

Reisafstanden voor woonproducten binnen Nederland. Juli 2013

Reisafstanden voor woonproducten binnen Nederland. Juli 2013 Reisafstanden voor woonproducten binnen Nederland Juli 13 Het rapport Reisafstanden voor Woonproducten verschaft inzicht in de reisafstanden met betrekking tot de oriëntatie en aanschaf van grotere woonproducten.

Nadere informatie

Het magazine In het hart van de burger

Het magazine In het hart van de burger Het magazine In het hart van de burger POWER 9 Belgen op 10 lezen een betalend magazine 1 175 miljoenen magazines worden jaarlijks gekocht Gem. leestijd: 54 min. (specialised magazine: 74 min.) Een magazine

Nadere informatie

Innovatief vermogen. Indicatoren: Visie / Creativiteit / MVO

Innovatief vermogen. Indicatoren: Visie / Creativiteit / MVO Innovatief vermogen Indicatoren: Visie / Creativiteit / MVO Situatie: Tijdens mijn werk, boodschappen doen, aankoopgedrag, studie en nog veel meer dagelijkse stappen komen consumenten, inclusief ik, steeds

Nadere informatie

Gedurende onze jarenlange ervaringen met verkoop hebben wij een sterke evolutie meegemaakt in het aankoopgedrag van onze consumenten.

Gedurende onze jarenlange ervaringen met verkoop hebben wij een sterke evolutie meegemaakt in het aankoopgedrag van onze consumenten. Beste aanwezigen, maar vooral beste collega s winkeliers, Ik ben Veerle van Schoenen Reyskens en wil jullie een praktijkgetuigenis brengen hoe wij omgaan met het nieuwe winkelen. We zijn sinds kort bezig

Nadere informatie

Customer journey SPORT 2000, SPORTSHOP BOUWES

Customer journey SPORT 2000, SPORTSHOP BOUWES Customer journey SPORT 2000, SPORTSHOP BOUWES Klas b, groep 4 NEELTJE COORENGEL, PAUL VAN DUIN, SANJEEV OEMARDIEN, LUKAS MOOIJ HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Inhoud Inleiding... 2 H1 Schets van de situatie...

Nadere informatie

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren 7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren European Merchant Services 2015 1. Zorg ervoor dat u met de smartphone gevonden wordt Ondanks dat de groei van de smartphone inmiddels stabiliseert

Nadere informatie

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. Workshop Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? EVEN VOORSTELLEN E: Joost.Verest@iProspect.com T: +31 (0) 6 27 02 32 89 AGENDA 1. Toen & Nu 2. Gebruik van de zoekmachine 3. Search

Nadere informatie

Back to the Future. KVGO bijeenkomst Ledenraad Bussum, 13 november 2013

Back to the Future. KVGO bijeenkomst Ledenraad Bussum, 13 november 2013 Back to the Future KVGO bijeenkomst Ledenraad Bussum, 13 november 2013 start met een kader modelmatige benadering 4 stappen plan 7 stappen plan 9 stappen plan nog een 9 stappen plan 12 stappen plan

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Zoektrends woonconsumenten. Henk van Ess

Zoektrends woonconsumenten. Henk van Ess Zoektrends woonconsumenten Henk van Ess 3 april 2007 Inhoud 1. Zoektrends 2007 2. Zoekgedrag van woonconsumenten Iets over Henk van Ess Internetconsultant omroepen, kranten en andere informatieprofessionals

Nadere informatie

Vrije licenties voor één jaar. Kranten, Dagbladen, Nieuwsbladen, Huis-aan-huis bladen. Persdiensten!!!! per foto:! 349,00!

Vrije licenties voor één jaar. Kranten, Dagbladen, Nieuwsbladen, Huis-aan-huis bladen. Persdiensten!!!! per foto:! 349,00! Vrije licenties voor één jaar!!!!! Alle gebruik:!! 6214,00 Alle gebruik, maar geen advertenties, tv-reclame en billboards! 2514,00 Juist alleen advertenties, tv-commercials en billboards!! 4050,00 De bovenstaande

Nadere informatie

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 AGENDA 10u15 10u30 11u15 11u45 12u00 12u30 Onthaal Introductie Onze lokale strategie Customer Center in Berchem door Hilde Wuyts,

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Magazines. Line & brand extensions. Webshop. Social Media. Events & beurzen. natgeo.nl + natgeotraveler.nl. Nieuwsbrief. Digital Nomad.

Magazines. Line & brand extensions. Webshop. Social Media. Events & beurzen. natgeo.nl + natgeotraveler.nl. Nieuwsbrief. Digital Nomad. 2016 DorDrecht Cultuurstad aan het water Op pad door een levend verleden Oude ambachten, nieuwe kunsten Biesbosch: waar het water altijd wint dordrecht Customized content Line & brand extensions natgeo.nl

Nadere informatie

Vers van de Visser. Resultaten LEI-enquête. Kees Taal en Mike Turenhout. April 2014

Vers van de Visser. Resultaten LEI-enquête. Kees Taal en Mike Turenhout. April 2014 Vers van de Visser Resultaten LEI-enquête Kees Taal en Mike Turenhout April 2014 Europees Visserij Fonds: Investeren in een duurzame visserij. Vers van de Visser is geselecteerd in het kader van het Nederlands

Nadere informatie

ZALMEN, HARINGEN, en de SERVICE LOGICA. Luk Warlop KU Leuven & Norwegian Business School

ZALMEN, HARINGEN, en de SERVICE LOGICA. Luk Warlop KU Leuven & Norwegian Business School ZALMEN, HARINGEN, en de SERVICE LOGICA Luk Warlop KU Leuven & Norwegian Business School DE STELLING UW KLANTEN ZIJN BANG (VOOR U) DE OPLOSSING (of een begin ervan) ERKEN DAT ZE VAN U EEN DIENST VERLANGEN.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

9. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et pijn. 10. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et m oeheid. 11. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et andere licham elij

9. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et pijn. 10. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et m oeheid. 11. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et andere licham elij Individueel Transitieplan voor Jongeren N aam : D atum van invullen: 1. Ik kan m ijn A. M IJN A A N D OEN IN G aandoening beschrijven. 2. Ik begrijp w at m ijn arts vertelt. 3. Ik w eet w elke m edicijnen

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement Waarom

Nadere informatie

OPTIMALISEER CUSTOMER JOURNEYS MET DIT STAPPENPLAN EN VERGROOT DE LOYALITEIT VAN JE KLANTEN. Ruigrok NetPanel Februari 2016

OPTIMALISEER CUSTOMER JOURNEYS MET DIT STAPPENPLAN EN VERGROOT DE LOYALITEIT VAN JE KLANTEN. Ruigrok NetPanel Februari 2016 OPTIMALISEER CUSTOMER JOURNEYS MET DIT STAPPENPLAN EN VERGROOT DE LOYALITEIT VAN JE KLANTEN Ruigrok NetPanel Februari 2016 INTRODUCTIE Steeds meer organisaties zijn bezig met het in kaart brengen en optimaliseren

Nadere informatie