Boliviaanse c o c a in België?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boliviaanse c o c a in België?"

Transcriptie

1 Boliviaanse c o c a in België? Een eerste stap 6 Om een eerste concrete stap te doen in de richting va n een duurzaam drugbeleid zoals dat in het vorige hoofdstuk is beschreven is een wijziging van de V N - ve rd r ag e n over drugs nodig. Deze wijziging hoeft niet gecomp l i c e e rd te zijn. In feite ga at het om de toevoeging va n t wee wo o rden. Daar waar het de lidstaten nu wo rd t toegestaan om de produktie en handel van drugs in een wettelijk kader te vatten mits deze gebruikt wo rd e n voor medische en we t e n s c h a p p e l i j ke doeleinden, zou de t o evoeging en andere (doeleinden) volstaan om de l e gale ruimte te scheppen om het beleid te decentraliseren. Die toevoeging is immers voldoende om die n ationale overheden die dit wensen, toe te staan de m a rkt voor drugs wettelijk te re g u l e ren. Landen zouden in ieder geval de vrijheid krijgen om een drugbeleid uit te stippelen dat niet is gebaseerd op een algeheel ve r b o d, zoals dit momenteel het geval is. Vroeg of l a at zal het tot een wijziging van de V N - ve r- d r agen over drugs moeten komen. Zolang het dru g- beleid gebaseerd blijft op een unive rseel verbod op produktie en handel in dru g s, draagt dit beleid direct bij aan gewapende conflicten, sociale onlusten, criminalisering en uitsluiting van miljoenen mensen, ecol og i s c h e s c h a d e, culturele genocide en, last but not least, aan de h a n d h aving van een reusachtig crimineel imperium. Desalniettemin is er tijdens de jaarlijkse bijeenko m s t e n van de Commissie Ve rd ovende Midelen van de Ve re n i g d e N aties in Wenen tot nog toe geen enkele re g e r i n g s d e l e- gatie die ook maar de suggestie durft te doen dat V N - ve rd r agen wel eens gewijzigd zouden moeten wo rd e n. De in 1998 gestelde deadline voor een drugsvrije we re l d in 2008 blijft tijdens deze bijeenkomsten ove re i n d. Ve r t e g e n wo o rd i g e rs van de VN houden de moed erin met succesverhalen uit sommige landen waar de illega l e p roduktie van drugs zou zijn afgenomen, maar niemand gelooft ze nog echt. Het pro bleem is dat de meeste ve r t e g e n wo o rd i g e rs op d eze bijeenkomsten niet geïntere s s e e rd zijn in een waarl i j ke discussie over het tot nu toe gevo e rde beleid. De We s t e rse landen willen het verbod handhaven om daaraan de mogelijkheid te ontlenen om drugs intern a- tionaal en nationaal te bl i j ven bestrijden. De ontwikkelingslanden hopen vooral op financiële steun in ru i l voor hun medewe rking aan deze bestrijding. Intussen doen steeds meer regeringen hun eigen zin als het ga at om beteugeling van het gebruik. In de meeste geva l l e n komt dit neer op een beleid van schadeve rm i n d e r i n g, voor gebru i ke rs en hun omgev i n g. Met dien ve rs t a n d e, d at een grote oorzaak voor het ve rschijnsel d ru g g e re l a- t e e rde schade, namelijk het feit dat drugs ve r b o d e n zijn, niet kan wo rden we g g e we rk t. Het ziet er vo o rlopig naar uit dat een eerste stap naar een ander drugbeleid genomen moet wo rden zonder dat de huidige VN ve rd r agen wo rden gewijzigd. In dit l a atste hoofdstuk wo rdt ingegaan op de mog e l i j ke stappen die men in een land als België in dat geval zou kunnen nemen. Dit wo rdt geïllustre e rd aan de hand van het voorbeeld van de mog e l i j ke import van Bol iv i a a n s e c o c a p ro d u k t e n. WAAROM C O C A UIT BOLIVIA? Het importeren van traditionele cocaprodukten uit B ol ivia zou een eerste concrete stap zijn naar een duurzaam drugbeleid in Noord en Zuid. Wa a ro m? Coca is een goed produkt C o c abl a d e ren wo rden al jaar lang geconsumeerd in de A n d e s - re g i o. Nog nooit is er een we t e n s c h a p p e l i j k bewijs geleve rd van enige schadelijke effecten op de l i c h a m e l i j ke of g e e s t e l i j ke gezondheid van de gebru i ke r. Integendeel, de we t e n s c h a p p e l i j ke literatuur over coca s t a at vol van bewijzen en sterke indicaties van het feit d at het gebruik van de bl a d e ren in hun nat u u rl i j ke vo rm vooral positieve eigenschappen heeft. 1 De reden waaro m het cocablad toch op de lijst van verboden middelen va n 37

2 Coca kan onder andere gebruikt wo rden in de behandeling van cocaïnege b r u i k De laatste jaren is het gebruik van cocaïne in Europa, en ook in België, aanzienlijk gestegen. Juist va n wege haar i l l e gale status is de cocaïnemarkt aan geen enkele cont role onderwo rpen. Dit leidt tot een gro t e re ve rs c h e i- denheid aan produkten die go e d ko p e r, sneller en g e m a k ke l i j ker te consumeren zijn, zoals crack. Er is op dit moment geen enkel middel dat als substituut kan dienen in de behandeling van personen die hun g e b ruik van cocaïne willen minderen, zoals dit bij hero ï n e wel het geval is (methadon of bu p renorfine). De enige behandeling voor cocaïnegebruik in de meeste ontwe n- n i n g s k l i n i e ken is op dit moment volledige onthouding, maar dat ideaal is voor vele gebru i ke rs niet haalbaar. de VN terecht is gekomen is dat de commissie va n experts die in 1949 we rd uitgezonden om het cocag e- b ruik te onderzoeken we rd geke n m e rkt door een gro t e vooringenomenheid ten opzichte van de inheemse cultuur waarvan coca een exponent is. Er zijn ve rschillende toepassingen waarin consumenten in Europa zouden kunnen genieten van de heilzame we rking van coca: bijvoorbeeld in thee, extracten, zalf, tandpasta, frisdrank. Pe rsonen die ooit in de A n d e s h e bben gereisd of op een andere manier met de we rk i n g van coca in contact zijn gekomen, hebben aan den lijve o n d e r vonden dat deze als remedie kan gelden voor ve l e kleine en grote kwalen: ve rkoudheid, griep, zwaarl i j - vigheid, hoofd- en darmklachten, lusteloosheid, huidklachten, spier- en kiespijnen etc. 2 In Zuid-Amerika bestaan al jaren experimenten met g e b ruik van coca in de behandeling van cocaïnegebru i k. D o k t o ren in Bol ivia en Pe ru geven ve rstokte cocaïnegeb ru i ke rs die dit gebruik willen afbouwen of ve rm i n- d e ren, cocathee te drinken of bl a d e ren te kauwen, waardoor een deel van de sterke drang naar de stimu l e re n d e we rking van cocaïne wo rdt weggenomen. Zoals uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, levert deze behandeling interessante re s u l t aten op, die aanleiding zouden kunnen geven tot het uitvo e ren van dezelfde experimenten in Euro p a. 3 Coca speelt een cruciale rol in de ove rl ev i n g s s t r at eg i e van de betro k ken boere n b evolking in Boliv i a. Alle pogingen om de cocaverbouw in Zuid-Amerika te e l i m i n e ren of aanzienlijk te doen ve rm i n d e ren zijn mislukt. Daar zijn ve rschillende redenen vo o r, maar de belangrijkste is dat er geen dialoog plaatsvindt tussen de autoriteiten en de plaat s e l i j ke bevol k i n g, de c o c ab o e ren zelf. De situatie in de Chapare, Bol ivia, is i l l u s t r at i e f voor dit pro bleem. De Chapare is een van de twee belangrijkste cocaprod u c e rende stre ken in Bol ivia. Boeren zijn hier naar toe getrokken omdat ze geen grond hadden of hun baan als m i j n we rker met de neoliberale hervo rmingen in de jare n 80 zijn kwijtgeraakt. Die hervo rmingen waren nodig o m d at de Bol iviaanse ol i ga rchie een enorme schuldenlast bij We s t e rse banken had opgebouwd. De staat is a f wezig in de Chapare, de boeren hebben hun eigen s a m e n l eving opgebouwd dankzij de cocave r b o u w. Op dit moment is het enige altern at i e f voor de meeste b o e ren een roemloze aftocht naar de stad waar zij als bedelaar of s j o u wer kunnen pro b e ren te ove rl eve n. 38

3 B ol iviaanse cocab o e ren willen niet geassocieerd wo rd e n met de cocaïnehandel. Zij zijn trots op hun produkt en zouden niets liever willen dat de we reld kennis neemt van de positieve eigenschappen van het blad. Al jare n stellen zij de nationale regering en intern at i o n a l e gemeenschap voor hen toe te staan coca te ve r b o u we n voor de binnenlandse markt en studies te doen naar haalbaarheid van handel in heilzame cocapro d u k t e n buiten Bol ivia. De MAS (Movimiento al Socialismo), de partij van de B ol iviaanse cocab o e ren, en de tweede grootste van het land, dringt sinds kort aan op re f e rendum over lega l i - sering van de coca. Doord at de meerderheid va n B ol iv i a s bevolking inheemse wortels heeft, en coca g e b ruikt, zou dit re f e rendum hoog s t w a a rschijnlijk in het vo o rdeel van legalisering uitvallen. Bol ivia zou in d at geval de toorn van de VS over zich af k u n n e n ro epen. Zeker als de huidige politiek van de VS re g e r i n g ook na de ve rk i ezingen van november 2004 ve rder wo rd t g ezet, zou een militaire dreiging om de Bol iv i a a n s e regering tot andere gedachten te brengen niet denkbeeldig zijn. E c h t e r, als landen in Europa of de rest van de we reld er toe zouden ove rgaan om Bol iviaanse cocaprodukten te i m p o r t e ren, zou dit de positie van Bol ivia ten opz i c h t e van de Ve renigde Staten aanzienlijk ve rs t e rke n. Het verbod op coca dient geen enkel ander belang dan dat van de regering van de Verenigde Staten. Het levert Washington de rechtvaardiging om haar strategische en militaire controle op de Andesregio te handhaven. Het verbod op coca dient louter de politieke age n d a van de Ve renigde Stat e n Het besluit om coca verboden te houden dient geen e n kel ander belang dan dat van de regering van de Ve renigde Staten. Dit verbod levert Washington de re c h t va a rdiging om de strategische en militaire control e op de A n d e s - regio te handhaven. Onder het mom va n d rugbestrijding hebben de VS zich de afgelopen decennia kunnen bl i j ven bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van een groot aantal landen in Zuid- Amerika, en is hun militaire aanwezigheid er alleen maar toegenomen. Noch de Zuidamerikaanse landen zelf noch andere a c t o ren in de we reld hebben enig belang bij het ve r- bieden van coca. Dit leidt immers alleen tot confl i c t e n met de ongeveer anderhalf miljoen boeren in Zuid- Amerika die dit gewas ve r b o u wen. Pogingen om hen aan te zetten tot het telen van altern at i eve gewassen misl u k ken onder andere juist door het feit dat zij als criminelen wo rden aanschouwd en dus niet als gelijkwaard i- ge partners mee mogen denken en we rken aan deze altern at i eve n. In Europa en Latijns-Amerika bestaat inmiddels voldoende inzicht in de noodzaak het dru g p ro bleem op een n i e t - rep re s s i eve wijze te benaderen. Samenwe rk i n g tussen beide continenten, bijvoorbeeld middels de handel in cocaprodukten als begin van een vre e d z a m e oplossing voor de pro bl e m atiek rond de illega l e d ru g s p ro d u k t i e, kan een zeer belangrijke stap zijn om het concept s c h a d eve rm i n d e r i n g op we reldschaal in praktijk te brengen. WELKE M O G E L I J K H E D E N ZIJN ER? Om cocabl a d e ren of traditionele produkten waarin d eze zijn ve r we rkt (zoals thee, kauwgom of extracten) te i m p o r t e ren naar een EU-land, in dit geval België (maar voor Nederland gelden dezelfde regels), dan zijn er g ro f weg drie mog e l i j k h e d e n : 39

4 zouden grijpen om de import tegen te houden. Deze zou het immers ontbreken aan echte sanctiemiddelen om Europese regeringen op de knieën te dwingen zeker als het om zoiets onschuldigs gaat als het cocablad. Het voorbeeld van Zwitserland toont aan dat het uiteindelijk de regering is die beslist wat er in een land gebeurt. Het besluit om gecontrol e e rde hero ï n eve r- strekking tot officieel beleid te maken is de Zwitserse autoriteiten op veel kritiek komen te staan van de Verenigde Naties, maar meer dan een jaarlijkse vingerwijzing op papier heeft dat nooit om het lijf gehad. Het feit dat Zwitserland niet alle VN-verdragen over drugs heeft ondertekend speelt daarbij natuurlijk een rol. Aan het einde van de 19e eeuw was de Vin Mariani,een wijn op basis van cocabladeren,een populaire drank bij de toenmalige jet-set. MOGELIJKHEID 1: België trotseert de VN ve rd r age n Als het Belgisch parlement tot de conclusie zou ko m e n d at de import van cocaprodukten in weerwil van de V N ve rd r agen een goede zaak zou zijn staat het haar vrij een wet aan te nemen om deze import toe te staan. In f e b ruari 1995 is dit gebeurd in Luxe m bu rg: een motie waarin de regering we rd opgero epen de import va n o n s c h a d e l i j ke cocaderivaten toe te staan we rd unaniem go e d g e ke u rd door de Luxe m bu rgse C h a m b re des D ep u t e s. 4 Sindsdien is er niets met deze motie gebeurd. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontving daags na de aanname ervan een telefoontje van de Ambassade van de Ve renigde Staten waarin we rd gev r a agd of d e L u xe m bu rgse vol k s ve r t e g e n wo o rd i g e rs gek ware n g e wo rden. De regering van het gro o t h e r t ogdom staat niet sterk genoeg om in haar eentje over te gaan tot de import van cocaprodukten. Als een of meer Euro p e s e landen dat ook zouden doen, zou die situatie ve r a n- d e ren. Het is niet te verwachten dat de VS of de VN in Moed zal er altijd nodig zijn, van autoriteiten, burgers met ondernemingszin, of ondernemers met een sociaal geweten, om via het importeren van coca naar Europa de stap te zetten naar een duurzaam drugbeleid in Noord en Zuid Maar laten we eerlijk zijn: om de Belgische ove r h e i d z over te brengen dat ze een vo o r t re k ke rs rol speelt in het d e b at over het intern ationale dru g verbod moet de m e d e we rking ve r z e ke rd zijn van bu re a u c r aten. Zij moeten hun positie op het spel durven zetten, en dat is niet erg aannemelijk. Burgers kunnen natuurlijk ook zelf de marge van de wet opzoeken, om vervolgens de autoriteiten tot een rationeel standpunt te dwingen. Zo zijn er reeds winkels voor natuurlijke drugs in Nederland (zogenaamde head- of smartshops) waar cocathee en zelfs bladeren te koop zijn. I nvoer en ve rkoop gebeurt met medeweten van de autoriteiten, maar is niet volledig legaal. MOGELIJKHEID 2: C o c ap rodukten wo rden gebruikt in een legaal medisch e n / o f we t e n s c h appelijk ex p e r i m e n t C o c a p rodukten kunnen legaal in België wo rden geïmp o r t e e rd zonder de V N - ve rd r agen op te zeggen of t e wijzigen, als zij wo rden gebruikt in een medisch en/of 40

5 wetenschappelijk experiment dat door de nat i o n a l e overheid is go e d g e ke u rd. Het beheer van drugs vo o r d eze twee doeleinden wo rdt immers ove rg e l aten aan de n ationale overheden. Op dit moment is dit ook het g eval met cannabis voor medicinale doeleinden en h e roïne voor gecontrol e e rde ve rs t re k k i n g. Iedereen in België met een ve r w i j s b r i e f van een arts mag cannab i s uit Nederland invo e ren voor eigen gebru i k. C o c a p rodukten hebben vele medicinale toep a s s i n g e n. De lijst is te lang om hier te rep ro d u c e re n 5, maar er zijn vele mogelijkheden voor de behandeling van hedend a agse ziektes zoals zwaarlijvigheid, stre s s, diab e t i s. Coca is een nat u u rl i j ke bron van energie en stelt het lichaam in staat om beter te functioneren. Er zijn op dit moment geen negat i eve bijwe rkingen van een norm a a l g e b ruik beke n d. Een interessante toepassing is die van cocapro d u k t e n in de behandeling van ve rslaafden aan cocaïne of c r a ck. In Bol ivia en Pe ru gebru i ken artsen deze methode niet zonder re s u l t a at. In Europa is men juist n a a rstig op zoek naar een ve r vangingsmiddel vo o r c o c a ï n e. Als genoeg medici en juristen dit onders t e u - nen zou een officieel verzoek aan het ministerie va n Vol k s g ezondheid volstaan om toestemming te krijgen een experiment met coca uit te vo e ren. Als deze zelfde toestemming wo rdt gegeven in het geval van cannab i s en hero ï n e, zou dit voor cocathee geen pro bl e e m m ogen zijn. MOGELIJKHEID 3: C o c ap rodukten (bijna) zonder cocaïne De laatste mogelijkheid voor het importeren van coca in Europa zou gelden voor produkten die coca als g ro n d s t o f h e bben, maar waar de cocaïne is uitgehaald. Coca wo rdt immers ook aangewend als smaakstof i n de ve r va a rdiging van Coca Cola, en er zijn we i n i g p l e k ken op aarde te vinden waar deze drank niet aan de man wo rdt gebracht. Op een Italiaanse like u r, Coca Buton genaamd, na, zijn er geen andere produkten op basis van coca legaal ve rkrijgbaar in Europa, maar o n wetendheid lijkt hier de grootste oorzaak van. In Pe ru en Bol ivia zijn ve rschillende produkten in de handel, die ook in een We s t e rse context hun diensten zouden kunnen bewijzen. 6 Om vrij op de intern ationale markt te opere ren, hoeft men zelfs niet alle cocaïne uit de cocaprodukten te ve r- Het gebruik van coca in een Westerse context zou een brug kunnen slaan tussen verschillende culturen. w i j d e ren. Volgens een clausule van het eerste V N - ve r- d r ag over drugs uit 1961 kan een nationale ove r h e i d een speciale regeling tre ffen voor produkten die tot aan 0,1% cocaïne bevatten, dit om de handel in farm a- ceutische prep a r aten met cocaïne die vooral door tandartsen wo rden gebruikt niet te zeer te belemmeren. In 1995 trachtte Oxfam We re l dw i n kels de toestemming te krijgen van het Belgische Ministerie va n Vol k s g ezondheid om zogenaamde t r i m at e in te vo e ren, een thee op basis van kamille, anijs en coca, die minder dan 0,1% cocaïne bevat. De vraag van Oxfam b a s e e rde zich op de desbetre ffende clausule. Een hog e ambtenaar van het Ministerie we i g e rde de toestemming met het argument dat de genoemde clausule alleen zou slaan op prep a r aten waar cocaïne reeds in ve r we rkt zou zijn, in tegenstelling tot nat u u rp ro d u k- ten. Dit is nat u u rlijk slechts een interp re t atie van de b e t ro k ken ambtenaar, die zonder veel moeite aangevochten zou kunnen wo rden. Oxfam We re l dw i n ke l s heeft reeds aangegeven dit niet te zullen doen, a a n g ezien ze vreest voor negat i eve publiciteit. We l l i c h t h e bben andere importeurs van vo e d s e l p rodukten uit o n t w i k kelingslanden meer moed. Wat dat laatste betreft: moed zal er altijd nodig zijn, van autoriteiten, burgers met ondernemingszin, of ondernemers met een sociaal geweten, om bijvoorbeeld via het importeren van coca naar Europa de stap te zetten naar een duurzaam drugbeleid in Noord en Zuid. Twintig jaar geleden leek de Berlijnse Muur een voldongen feit waar de we reld mee moest leren leve n. Het Ap a r t h e i d s regime in Zuid-Afrika zat stevig in het 41

6 zadel. Momenteel lijkt evenmin een opheffing van het i n t e rn ationale dru g verbod een haalbare zaak, ook al is het ve r a n t wo o rdelijk voor het lijden van miljoenen mensen en de handhaving van een crimineel imperium. In het Europa van de 17e en 18e eeuw was het gebru i k van tabak en ko ffie ook verboden. Toen dit beleid misl u k t e, gingen de autoriteiten over op een re g u l e r i n g van de handel in beide middelen. Deze re g u l e r i n g, die l ater we rd uitgebreid naar de handel in alcohol, had ten doel de schade voor de gebru i ker en zijn omgeving te ve rm i n d e ren. Vroeg of l a at zal deze aanpak ook ten o pzichte van het dru g s v r a agstuk de meest ve r a n t woo rde bl i j ken. De vraag is niet of, maar wanneer het zo ver zal ko m e n. 1 Een Commissie van experts van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO,kwam in 1995 na uitgebreid onderzoek van alle aanwezige kennis over coca tot de conclusie dat de consumptie van het blad positieve therapeutische effecten diende. Vervolgens dreigde de Verenigde Staten ermee de financiering van de WHO te zullen stopzetten als deze conclusie gehandhaafd zou worden. 2 Zie voor een opsomming van mogelijke toepassingen van coca in een Westerse context het artikel van de beroemde Amerikaanse gezondheidsexpert Andrew Weil: Why coca should be available as a recreational drug,journal of Psychoactive Drugs,1977; 9 (1): 3 Voor een verslag van een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van coca in de behandeling van cocaïnegebruikers, zie: Teobaldo Llosa: The Standard Low Dose of Oral Cocaine Used for Treatment of Cocaine d e p e n d e n c e. I n : Substance A b u s e, v 15 ( 4 ), , 4 Voor de complete tekst van deze motie,zie Joep Oomen:Coca,geschenk van de goden.ed.boliviacentrum, Zie voor een complete opsomming van cocaprodukten en hun medicinale werking Hugo Cabieses: Commercialising coca. Ed: CIIR. Londen, Verkrijgbaar bij het Boliviacentrum. 6 Zie Hugo Cabieses:op.cit. 42

HET ENCOD BULLETIN OVER DRUGSBELEID IN EUROPA NR. 13. JANUARI 2006 WE ZIJN ALLEN BURGERS

HET ENCOD BULLETIN OVER DRUGSBELEID IN EUROPA NR. 13. JANUARI 2006 WE ZIJN ALLEN BURGERS HET ENCOD BULLETIN OVER DRUGSBELEID IN EUROPA NR. 13. JANUARI 2006 WE ZIJN ALLEN BURGERS Als mensen hun individuele krachten bundelen en zich op een gemeenschappelijk doel richten, zijn ze in staat wonderen

Nadere informatie

Vier basisscholen en een Pabo in beeld

Vier basisscholen en een Pabo in beeld Vier basisscholen en een Pabo in beeld 2 C o l o fo n Teksten: Peter van den Dool Wim van de Gri ft Fe rry de Rij cke L e ny Ta b a k Eindredactie en productie: S a n d e rs, Zeilst ra & Pa rt n e rs,

Nadere informatie

Fo k ke en Sukke ontdekken het St u d i e h u i s. Vijf scholen voor Voortgezet Onderwijs en één lerarenopleiding in beeld gebracht

Fo k ke en Sukke ontdekken het St u d i e h u i s. Vijf scholen voor Voortgezet Onderwijs en één lerarenopleiding in beeld gebracht Fo k ke en Sukke ontdekken het St u d i e h u i s Vijf scholen voor Voortgezet Onderwijs en één lerarenopleiding in beeld gebracht 2 C o l o fo n Teksten: M a rja Blom J et ten Bri n ke Jan Dij kst ra

Nadere informatie

Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië?

Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië? Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië? Korte omschrijving werkvorm: Leerlingen moeten zich inleven in een permanent lid van de Veiligheidsraad van de VN. Ze gaan aan de slag met het vraagstuk of de

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

ICT in BVE: Zes schoolportretten beroepsonderwijs

ICT in BVE: Zes schoolportretten beroepsonderwijs ICT in BVE: Zes schoolportretten beroepsonderwijs 2 C o l o fo n Aan de ict-schoolportretten werken mee: M a rja Blom J et ten Bri n ke J a n D i j k st r a Peter van den Dool Wim van de Gri ft P i et

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat.

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat. 1 Toespraak van de heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, naar aanleiding van het bezoek van de heer Mahmoud Abbas, President van de Palestijnse Autoriteit 23 februari 2010 Excellenties, Beste

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

Zelfonderzoek voor de Groep met behulp van de tradities

Zelfonderzoek voor de Groep met behulp van de tradities Zelfonderzoek voor de Groep met behulp van de tradities De Twaalf Tradities zijn voor de groep wat de stappen zijn voor het individu. De tradities helpen om het programma van herstel levend en succesvol

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw Werk van iedereen Democratisering en vredesopbouw Foto: Rebke Klokke Werk van Gladys Haar man werd vermoord. Haar broer ontvoerd. En zelf raakte Gladys getraumatiseerd door wat ze meemaakte tijdens de

Nadere informatie

De elektronische vra c ht b ri e f

De elektronische vra c ht b ri e f E E N V I S I E O P H E T N A T I O N A A L E N I N T E R N A T I O N A A L W E G V E R V O E R R E C H T A u g u s t u s 2 0 0 3 j a a r g a n g 1 6 n u m m e r 4 6 46 De elektronische vra c ht b ri e

Nadere informatie

Armoedemonitor Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1999 Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek A rmoedemonitor 1999 E xe m p l a ren van deze uitgave zijn ve rk rijgbaar in de boekhandel en bij E l s evier bedri

Nadere informatie

Bedrijfsleven in beeld: C a l l c e n t e rs

Bedrijfsleven in beeld: C a l l c e n t e rs Bedrijfsleven in beeld: C a l l c e n t e rs d rs. R.M. Bra a k s m a Z o e t e r m e e r, december 1998 ISBN: 90-371 - 070 6-0 Prijs: ƒ 25,- Bestelnummer: A981 8 EIM is een onde r z o e k s b u reau met

Nadere informatie

Epidemiologische gegevens

Epidemiologische gegevens Epidemiologische gegevens ESPAD (Vlaanderen) European School Survey Project on Alcohol and other Drugs Deelname van 35 landen 15- en 16-jarigen Sinds 2003 ook deelname van België (n= 2.320) Hieronder de

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 NOTA van: aan: Betreft: het Italiaanse voorzitterschap de horizontale Groep drugs Ontwerp-resolutie van

Nadere informatie

Technologische samenwe r- king in de industrie en de z a ke l i j ke diensten 1998 U i t komsten Monitor TECHSAM2 1998

Technologische samenwe r- king in de industrie en de z a ke l i j ke diensten 1998 U i t komsten Monitor TECHSAM2 1998 Technologische samenwe r- king in de industrie en de z a ke l i j ke diensten 1998 U i t komsten Monitor TECHSAM2 1998 m w. ir. H.E. Hulshoff d rs. D. Snel Z o e t e r m e e r, november 1998 ISBN: 90-371

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD I. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Stand van zaken en mogelijke verdere stappen met betrekking tot de situatie

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace EUROPEES PARLEMENT TIJDELIJKE COMMISSIE ECHELON-INTERCEPTIESYSTEEM SECRETARIAAT MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN De leden treffen als aanhangsel een document aan met de titel Recht en Criminaliteit

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 1. Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is in 2013 met 1,0% gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012 tot 433,8 miljard euro. De bescheiden

Nadere informatie

INTE RN ATI O N AAL RI JDEN WE OOK OP DE AVC!

INTE RN ATI O N AAL RI JDEN WE OOK OP DE AVC! E E N V I S I E O P H E T N A T I O N A A L E N I N T E R N A T I O N A A L W E G V E R V O E R R E C H T D e c e m b e r 2 0 0 2 j a a r g a n g 1 6 n u m m e r 4 5 4 5 I nt e rn ationaal rijden we ook

Nadere informatie

Wate r beleid voor de 21 e. e e u w. Geef water de ru i mte en de aandacht die het ve rd i e nt. Advies van de Commissie Wate r beheer 21 e e e u w

Wate r beleid voor de 21 e. e e u w. Geef water de ru i mte en de aandacht die het ve rd i e nt. Advies van de Commissie Wate r beheer 21 e e e u w Wate r beleid voor de 21 e e e u w Geef water de ru i mte en de aandacht die het ve rd i e nt Advies van de Commissie Wate r beheer 21 e e e u w Ui tg e b ra c ht op 31 augustus 2000 aan de staat s s e

Nadere informatie

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid Kader en samenvatting onderzoeksresultaten 14 augustus 2007 Hoe heeft de maatschappelijke betrokkenheid zich in Nederland de afgelopen jaren ontwikkeld?

Nadere informatie

Ondernemen met visie. Kansen en uitdagingen voor de ondernemer aan de vo o ra vo n d van het jaar 2000

Ondernemen met visie. Kansen en uitdagingen voor de ondernemer aan de vo o ra vo n d van het jaar 2000 Ondernemen met visie Kansen en uitdagingen voor de ondernemer aan de vo o ra vo n d van het jaar 2000 Z o e t e r m e e r, juli 1998 ISBN: 90-371 - 0 6 7 7-3 Prijs: ƒ 50, - Bestelnummer: A9802 EIM is een

Nadere informatie

MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september 2014. Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits

MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september 2014. Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september 2014 Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits Wonen voor een specifieke doelgroep De locatie heeft zeer sterke eigenschappen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 Ontwerpadvies (PE 329.885) Carmen Cerdeira Morterero

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 NOTA van: het Italiaanse voorzitterschap aan: de horizontale Groep drugs nr. vorig doc.: 11051/03 CORDROGUE

Nadere informatie

veilig ler en lezen 2 e ma a nver s ie M e e t m o m e nt 1 na ke rn 2

veilig ler en lezen 2 e ma a nver s ie M e e t m o m e nt 1 na ke rn 2 veilig ler en lezen 2 e ma a nver s ie M e e t m o m e nt 1 na ke rn 2 p r oto col lee s p r o b l e m en en dys l e xie voo r h et sbo veilig ler en lezen 2 e ma a nver s ie - m ee tm om ent 1 G ra fe

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Les 1 woordenschat 2F. de markt de uitvinding favoriet waarde hechten aan waar voor je geld krijgen de consumptie de trend de claim

Les 1 woordenschat 2F. de markt de uitvinding favoriet waarde hechten aan waar voor je geld krijgen de consumptie de trend de claim Fris innoveert Woorden van deze les de markt de uitvinding favoriet waarde hechten aan waar voor je geld krijgen de consumptie de trend de claim de omzet innoveren Wat weet je al? Lees het woord. Kun jij

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Natalia Tsvetkova. Samenvatting

Natalia Tsvetkova. Samenvatting Natalia Tsvetkova De hervorming van Duitse universiteiten tijdens de Koude Oorlog: De mislukking van het culturele imperialisme van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie Samenvatting Mijn onderzoek reconstrueert

Nadere informatie

Sectorscoop Ondernemen in de G roothandel 1999

Sectorscoop Ondernemen in de G roothandel 1999 Sectorscoop Ondernemen in de G roothandel 1999 G. de Jong d rs. A.P. Muizer J.M. van der Zwan Z o e t e r m e e r, maart 1999 ISBN: 90-371 - 071 9-2 Prijs: ƒ 75,- Bestelnummer: A9823 EIM is een onde r

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

H E U P F R A C T U U R OSTEOSYNTHESE

H E U P F R A C T U U R OSTEOSYNTHESE H E U P F R A C T U U R OSTEOSYNTHESE Hier het identificatie-etiket van de patiënt aanbre n g e n. Betreft M. Mevr. Mej... Fractuur opgetreden op / / ZIJDE Links - Rechts Operatie uitgevoerd op / / door

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

Opzetten van een actiekader voor financiële di nsten

Opzetten van een actiekader voor financiële di nsten Opzetten van een actiekader voor financiële di nsten Mededeling van de Commissie Samenvatting Financiële diensten 1 nemen ongeveer 6% van het BBP en 2,45% van de werkgelegenheid van de EU voor hun re

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari 2017 www.ret.nl Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Starten in de pra k t i j k E r varingen van twaalf starters

Starten in de pra k t i j k E r varingen van twaalf starters Starten in de pra k t i j k E r varingen van twaalf starters d rs. J.N. Meijer d rs. F. W. van Uxem Z o e t e r m e e r, augustus 1998 ISBN: 90-371 - 0 6 8 6-2 Prijs: ƒ 25,- Bestelnummer: A9805 EIM is

Nadere informatie

KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. 7 3 2 0 AC Ap e ld o om

KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. 7 3 2 0 AC Ap e ld o om ko o pm a n s TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. K a n a a l N oo rd 3 5 0 7 3 2 3 A M A p e l d oo rn P o s tb u s 4 1 2 4 7 3 2 0 AC Ap e ld o om Te l e foo n 0 5 5-5 2 2 2 3 4 1 Fa x 0 5 5-5 2 2 0

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

A-blad. D a k k a p p e n. dakplaten, dakelementen, s c h a r n i e r k a p p e n. Arbouw voor gezond en veilig werken

A-blad. D a k k a p p e n. dakplaten, dakelementen, s c h a r n i e r k a p p e n. Arbouw voor gezond en veilig werken A-blad dakplaten, dakelementen, s c h a r n i e r k a p p e n Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Datum 31 maart 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de "Palestinians in Europe" conferentie van 15 april 2017 in Rotterdam

Datum 31 maart 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de Palestinians in Europe conferentie van 15 april 2017 in Rotterdam 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Hernieuwde samenwerking tussen Zuid-Amerika en Europa

Hernieuwde samenwerking tussen Zuid-Amerika en Europa Waterlandstichting Hernieuwde samenwerking tussen Zuid-Amerika en Europa Henkjan Laats In Zuid-Amerika is de afgelopen jaren de politieke situatie ingrijpend gewijzigd en voeren sociaal-democratische regeringen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE HAANWIJK

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE HAANWIJK A r t i k e l 1: A l gemeen 1. 1. I n d e ze vo o r w a a r d e n wo r d t v e r s t a a n o n d e r : a ) V e r g a d e r l o c a t i e H a a n w i jk : d e d o o r d e f a m i l i e B i n k e n / o f

Nadere informatie

S C R I P T I E B A N K

S C R I P T I E B A N K een experimenteel onderzoek naar de invloed van de perceptie van c ov e rs va n spannende boeken op de preferentie voor deze boeken Ronald Piters 1995 Doctoraalscriptie va n : Ronald Piters Taal- en Cultuurs

Nadere informatie

Slimme financiering van zorgvastgoed. George Muller & John Reimerink Realink Consultancy & JR Care

Slimme financiering van zorgvastgoed. George Muller & John Reimerink Realink Consultancy & JR Care Slimme financiering van zorgvastgoed George Muller & John Reimerink Realink Consultancy & JR Care Slimme financiering van zorgvastgoed John Reimerink & George Müller i n f o @ r e a l i n k. n l 06-34855943

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Dorstig Europa? Snel, J. (2007). Dorstig Europa? AdFundum, Vakblad voor de Drankenbranche, 15(6/7):10-11, juni/juli.

Dorstig Europa? Snel, J. (2007). Dorstig Europa? AdFundum, Vakblad voor de Drankenbranche, 15(6/7):10-11, juni/juli. Snel, J. (2007). Dorstig Europa? AdFundum, Vakblad voor de Drankenbranche, 15(6/7):10-11, juni/juli. Dorstig Europa? Maart 2007 werd een 76 bladzijden tellend rapport gepubliceerd over meningen over Alcohol

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 4 februari 2003

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 4 februari 2003 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 4 februari 2003 WERKDOCUMENT over de VN-verdragen inzake drugs Commissie vrijheden en rechten van

Nadere informatie

H e rziening van de Europese Co n c e n t ratie Ve ro rd e n i n g

H e rziening van de Europese Co n c e n t ratie Ve ro rd e n i n g M E D E D I N G I N G Vo o rgenomen besluitvorming EU H e rziening van de Europese Co n c e n t ratie Ve ro rd e n i n g M r. M.N. Dijkman en mr. I.W. Ve r L o ren van Themaat O p 11 december 2001 pre

Nadere informatie

Het mysterie: Moord op Lumumba

Het mysterie: Moord op Lumumba Het mysterie: Moord op Lumumba Lumumba was de eerste premier van onafhankelijk Congo in 1960. Twee weken na zijn aantreden werden Lumumba en zijn regering afgezet tijdens een staatsgreep en werd Lumumba

Nadere informatie

Karel van België: Brussel, 10 oktober Oostende, 1 juni 1983

Karel van België: Brussel, 10 oktober Oostende, 1 juni 1983 Karel van België: Brussel, 10 oktober 1903 - Oostende, 1 juni 1983 Karel Theodoor Hendrik Anton Meinrad, graaf van Vlaanderen, prins van België, was regent van België van 1944 tot 1950. Graaf van Vlaanderen

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Datum 18 oktober 2016 Betreft Beantwoording vragen over geheime beïnvloedingsoperaties door Rusland

Datum 18 oktober 2016 Betreft Beantwoording vragen over geheime beïnvloedingsoperaties door Rusland Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 18 oktober 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Marije Smits ZINTUIGEN PROEF OPDRACHT 1. Esra Isguzar CMD2E. Experience Design Zintuigen Proef Esra Isguzar

Marije Smits ZINTUIGEN PROEF OPDRACHT 1. Esra Isguzar CMD2E. Experience Design Zintuigen Proef Esra Isguzar E X P E R I E N C E D E S I G N Marije Smits ZINTUIGEN PROEF OPDRACHT 1 Esra Isguzar 0841000 CMD2E Experience Design Zintuigen Proef Esra Isguzar 0841000 Inleiding Ik vond deze opdracht vrij moeilijk.

Nadere informatie

Ze l f b e o o rd e l i n g s l i j s t voor leerkra c hten bij de invo e ring van het P ro to co l Le e s p roblemen en Dys l ex i e

Ze l f b e o o rd e l i n g s l i j s t voor leerkra c hten bij de invo e ring van het P ro to co l Le e s p roblemen en Dys l ex i e B i jl a ge 1 Ze l f b e o o rd e l i n g s l i j s t voor leerkra c hten bij de invo e ring van het P ro to co l Le e s p roblemen en Dys l ex i e H e t co m p e t e nt i e p rofiel voor leerkra c hten

Nadere informatie

Consument en marktwe r k i n g E r varingen van consumenten met het marktwerkingsbeleid in drie sectore n

Consument en marktwe r k i n g E r varingen van consumenten met het marktwerkingsbeleid in drie sectore n Consument en marktwe r k i n g E r varingen van consumenten met het marktwerkingsbeleid in drie sectore n d rs. H.J. Heere s G. Re g t e r d rs. J.F. Suyver Z o e t e r m e e r, maart 1998 ISBN: 90-371

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Onafhankelijke denktank met durf

Onafhankelijke denktank met durf Onafhankelijke denktank met durf Als CE een uitspraak doet, ordt daarn a a r g e l u i s t e rd door zoel de overheden als m i l i e u o rganisaties. CE erkt vanuit een o v e rtuiging, maar CE is een onafhankelijke

Nadere informatie

nr. 236 van LORIN PARYS datum: 13 januari 2016 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werking

nr. 236 van LORIN PARYS datum: 13 januari 2016 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 236 van LORI PARYS datum: 13 januari 2016 aan JO VADEURZE VLAAMS MIISTER VA WELZIJ, VOLKSGEZODHEID E GEZI Justitiehuizen - Werking Justitiehuizen hebben verschillende mandaten.

Nadere informatie

Vlugschrift. Geen dierproeven voor cosmetica. Animal Rights International

Vlugschrift. Geen dierproeven voor cosmetica. Animal Rights International Vlugschrift Nederland koploper in lang proces naar proefdiervrije producten Geen dierproeven voor cosmetica d In ons land geldt sinds 1997 een verbod op het gebruik van proefdieren bij het testen van (ingrediënten

Nadere informatie

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Tweede voortgangsverslag over de eerste

Nadere informatie

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden EUROPESE UNIE ~OVERZICHT~ De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden PERS 6 februari 2008 In december 2001 heeft de EU voor

Nadere informatie

Notitie Projectgroepen

Notitie Projectgroepen Notitie Projectgroepen Stichting Pleegoudersupport Zeeland Willem-Alexanderstraat 9 4388 HZ Oost-Souburg N o titie P ro je c tg ro e p e n I n le id in g In deze notitie wordt de organisatie en werkwijze

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Datum 18 juni 2015 Betreft Beantwoording vragen van de leden Jasper Van Dijk en Smaling (SP) over het bericht TTIP tast gezondheid EU aan

Datum 18 juni 2015 Betreft Beantwoording vragen van de leden Jasper Van Dijk en Smaling (SP) over het bericht TTIP tast gezondheid EU aan Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z07933 Datum 18 juni

Nadere informatie

Stap 1: Verdeel de leerlingen in groepjes van 4 tot 6 leerlingen. Er zijn 5 casussen, dus maximaal 5 groepjes. Geef elk groepje een casus.

Stap 1: Verdeel de leerlingen in groepjes van 4 tot 6 leerlingen. Er zijn 5 casussen, dus maximaal 5 groepjes. Geef elk groepje een casus. Botsende Belangen Korte omschrijving: Dwars door politieke verbanden heen wordt soms verschillend gedacht over het nationale en het Europese belang. Voorstellen van de Europese Commissie kunnen door de

Nadere informatie

Uw kind en genotmiddelen Dinsdag 7 oktober 2014. Linda van Delft Gezondheidsbevorderaar 088-3084284 lvandelft@ggdhm.nl

Uw kind en genotmiddelen Dinsdag 7 oktober 2014. Linda van Delft Gezondheidsbevorderaar 088-3084284 lvandelft@ggdhm.nl Uw kind en genotmiddelen Dinsdag 7 oktober 2014 Linda van Delft Gezondheidsbevorderaar 088-3084284 lvandelft@ggdhm.nl Wat zijn genotmiddelen? Dit zijn stoffen die een verandering van het bewustzijn veroorzaken

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht drugs 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over cannabis en andere drugs De materialen zijn verkrijgbaar bij VAD.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Voorwoord bij de tweede druk / VII

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Voorwoord bij de tweede druk / VII INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Voorwoord bij de tweede druk / VII HOOFDSTUK 1 Historische kaders / 1 1.1 Strafrechtelijke handhaving tot de zestiger jaren: van legaal tot semilegaal tot illegaal handelen

Nadere informatie

Thema: Grenzen en bruggen - Migratie

Thema: Grenzen en bruggen - Migratie Thema: Grenzen en bruggen - Migratie Onderdeel 2: De beleving van migratie achter ieder verhaal een mens Te vaak gaan de echte verhalen van migranten schuil achter kaarten, grafieken en cijfers. We horen

Nadere informatie

Bedrijfsleven in beeld: Het ve r t a a l b u re a u

Bedrijfsleven in beeld: Het ve r t a a l b u re a u Bedrijfsleven in beeld: Het ve r t a a l b u re a u P.A. van Eck van der Sluijs Z o e t e r m e e r, december 1998 ISBN: 90-371 - 0701 - X Prijs: ƒ 25,- Bestelnummer: A981 4 EIM is een onde r z o e k s

Nadere informatie

Fris innoveert. Vooraf. Les 1 Sleutel 2F

Fris innoveert. Vooraf. Les 1 Sleutel 2F Fris innoveert Vooraf Onderwerp: Fris innoveert Strategie: Voorspellen CLIB-niveau van de tekst: 82/8 (2F) MI-tip: laat de studenten een onderzoek doen naar het drinkgedrag in de klas. Let op: in deze

Nadere informatie

Sectorscoop Ondernemen in het Ambacht 1999

Sectorscoop Ondernemen in het Ambacht 1999 Sectorscoop Ondernemen in het Ambacht 1999 d rs. R.M. Bra a k s m a d rs. J.P.J. de Jong d rs. A.P. Muizer Z o e t e r m e e r, november 1998 ISBN 90-371 - 0 6 9 5-1 Prijs ƒ 75,- Bestelnummer: A9810 EIM

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

School Veiligheid Onderzoek

School Veiligheid Onderzoek School Veiligheid Onderzoek Geef aan in welke mate deze factoren voorkomen in uw school en in de buurt: Kies telkens 1 antwoordmogelijkheid. Het vakje Naam invuller mag ingevuld worden, het is niet vereist.

Nadere informatie

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen Door rechtopmigratie op 8 oktober, 2015-00:00 foto, school in Nederland uit 1937 De aanslepende vluchtelingencrisis en de daar bijhorende verklaringen van bepaalde politici heeft niemand onberoerd gelaten.

Nadere informatie

UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen:

UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen: UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren

Nadere informatie

De rechten van de mens

De rechten van de mens A 342286 Paul Morren De rechten van de mens Vereniging voor de Verenigde Naties Brussel ÖQÏÏM -Apeldoorn Inhoud Voorwoord Mare Bossuyt 9 Deel I: De rechten van de mens: waarover gaat het? 13 1. Het concept

Nadere informatie

INTERVIEWS OVER MIJ Het verhaal van Wendy

INTERVIEWS OVER MIJ Het verhaal van Wendy LIN K S BLO GRO LL INTERVIEWS OVER MIJ Het verhaal van Wendy 29 mei 2015 Wendy was 33 toen ze zich inschreef bij een kliniek. Met maar 1 werkende eierstok en eileider werd ze toch zwanger. Na een zware

Nadere informatie

Crostino Gelateria & Café staat voor kwaliteit en service voor een eerlijke prijs.

Crostino Gelateria & Café staat voor kwaliteit en service voor een eerlijke prijs. 1. Algemeen Crostino Gelateria & Café is een onderneming gespecialiseerd in ambachtelijk vers bereid ijs, ondersteund met de verkoop van diverse producten. Deze producten worden verder toegelicht in het

Nadere informatie

B i jl a ge 1a Toets au d i t i eve anal yse voor kleuters 2

B i jl a ge 1a Toets au d i t i eve anal yse voor kleuters 2 B i jl a ge 1a Toets au d i t i eve anal yse voor kleuters 2 N a a m :... M ax i m ale sco re : 20 G ro e p :... Totale score leerling : L e e f t i j d :... G ro e p s g e m i d d e l d e : D a t u m

Nadere informatie

Voorzitter, Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt.

Voorzitter, Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt. Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt. Afschuwelijke misdrijven. Aanslagen waar alleen, maar alleen, de terroristen zelf verantwoordelijkheid

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 13.6.2007 WERKDOCUMENT over diplomatieke en consulaire bescherming van de burgers van de Unie in

Nadere informatie

Expertisecentrum Europees Recht

Expertisecentrum Europees Recht Expertisecentrum Europees Recht ECER-infobijeenkomst Nederlands EUvoorzitterschap 2016: de Eurowob Den Haag 9 november 2015 Eurowob Transparantie: de politieke invalshoek Gabriëlle Metz Directie Integratie

Nadere informatie

Lijst van de bijlagen

Lijst van de bijlagen Lijst van de bijlagen BIJLAGE 1 Uittreksel uit: Council Directive of 29 July 1991 on driving licences (91/439/EEC) BIJLAGE 2 Uittreksel uit: Richtlijn van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs

Nadere informatie