Opzetten van een actiekader voor financiële di nsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opzetten van een actiekader voor financiële di nsten"

Transcriptie

1 Opzetten van een actiekader voor financiële di nsten Mededeling van de Commissie

2

3 Samenvatting Financiële diensten 1 nemen ongeveer 6% van het BBP en 2,45% van de werkgelegenheid van de EU voor hun re kening. Vo l gens het we rkge l e ge n h e i d s ve rslag van de Commissie (COM(98) 572) is de financiële dienstverlening één van de sectoren in Europa waarvoor de mogelijkheden qua werkgelegenheidsgroei het gro ot st zijn. De inte gratie van de fi n a n c i ë l e markten zal de financiële dienstensector nieuwe c o m m e rciële moge l ijkheden bieden en de consumenten in staat stellen meer waar voor hun geld te krijgen. Deze zullen immers over een ru i m e re keuze aan financiële diensten en p ro d u c ten zoals hy p oth e ken, pensioenfo n d s e n en verzekeringen kunnen beschikken. E ffi c i ë n te en tra n s p a ra n te financiële mark te n d ra gen eveneens bij tot een opt i m a l e ka p i taalallocatie. Door aandelen- en ri s i c o ka p i taal ge m a k ke l ij ker to e ga n ke l ijk te m a ken, zullen zij het MKB en de sta rte n d e ondernemingen de kans bieden hun groei- en we r kge l e ge n h e i d s p otentieel maximaal te benutten. De financiële dienste n s e c tor in de EU loopt evenwel nog steeds achterop bij die in andere industrielanden. H o ewel reeds aanzienlij ke vo r d e ri n gen zij n gemaakt, dient Europa nog een lange weg af te leggen voordat het van de potentiële voordelen van een interne markt voor financiële diensten kan profiteren. Door de invoering van de euro valt één van de voornaamste oorzaken van de m a rk t s e g m e n tatie ve rs chillende munteenheden weg en zijn de potentiële voordelen van een interne markt voor financiële diensten alleen maar groter geworden. De eenheidsmunt vo rmt bovendien een belangrij ke ka ta l ys a to r voor veranderingen. O n d a n ks de vo o ru i t gang die bij de tot sta n d b renging van een eenge m a a k te financiële reta i l m a rkt is geboekt, blij ve n grensoverschrijdende verkopen van traditionele financiële pro d u c ten aan individuele consumenten een uitzondering. Met name een o n to e re i kende fiscale harm o n i s a t i e, a d m i n i st ra t i eve lasten en enig ge b rek aan t ra n s p a rantie vo rmen belangrij ke belemm e ri n gen voor de vo l tooiing van de inte rn e m a r kt en helpen ve rk l a ren wa a r om de c o n s u m e n ten nog altijd van een zeke r wa n t ro u wen ten aanzien van gre n s ove r- schrijdende transacties blijk geven. B ij gevolg moeten pra g m a t i s che oplossinge n worden gevonden om het consumente n- ve rt ro u wen te ve rgroten door de vo l l e d i ge integratie van de financiële markten in de hand te werken en tegelijkertijd een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen. In deze mededeling staan de volgende twee belangrijke aspecten van de voltooiing van de interne markt voor financiële diensten centraal, een interne markt waarvan het potentieel door de euro nog wordt versterkt: diepe en liquide Europese kapitaalmarkten die de belangen van zowel emittenten als beleggers beter dienen; opheffing van de resterende belemmeringen voor de grensoverschrijdende verstrekking van op particulieren afgestemde financiële d i e n sten teneinde de consument een ruimere keuze te bieden en tegelijkertijd het consumentenvertrouwen op peil te houden en een hoog niveau van consumente n- bescherming te bieden. De internationale financiële onrust is geen reden om van deze strategie af te zien. De structurele verbeteringen die een echte financiële interne markt voor de Europese economie met zich mee zal bre n gen, zullen zowel de dire c te als de i n d i re c te bij d ra ge tot een duurzame gro e i, c o n c u r re n t i e k ra cht en we rkge l e ge n h e i d m a x i m a l i s e ren. Gezien de vo o rt s ch rij d e n d e integratie van de mondiale kapitaalmarkt moet een Europese financiële interne markt evenwel vergezeld gaan van een doelmatiger prudentiële regelgeving en bedrijfseconomisch toezicht op zowel Europees als wereldniveau. Dit dient te worden bewe rkstelligd door de coördinatie tussen re ge l geve rs en to e z i ch th o u d e rs te intensiveren, een streven waarbij de Commissie een belangrijke rol te vervullen heeft. 1 Bank- en verzekeringssector. 1

4 De Commissie verheugt zich over het verzoek van de Europese Raad van Cardiff om een " a c t i e kader" voor financiële diensten uit te werken, omdat het net op het gepaste moment komt. In de voorliggende mededeling belicht de Commissie een aantal punten wa a rop actie m o et worden ondernomen om de EU met financiële markten toe te rusten die bij machte z ijn het concurre n t i eve rm o gen in stand te houden en perioden van financiële instabiliteit te doorstaan. De conclusies van de Commissie zijn gebaseerd op de resultaten van een uitgebreide raadpleging van deskundigen van de lidstaten, a f n e m e rs van financiële diensten en marktdeelnemers. De Commissie komt tot de slotsom dat het prudentiële regelgevingskader van de EU geen ingrijpende veranderingen hoeft te ondergaan. Wel is nood aan een ge st ro o m l ijnder en moderner wetgevend apparaat in het licht van de snel ve ra n d e rende omgeving wa a ri n financiële diensten worden verstrekt. Zij verzoekt de Raad en het Parlement derhalve na te gaan hoe tot een meer gestroomlijnde, flexibelere en s n e l l e re wet gev i n g s p ro c e d u re kan wo r d e n ge komen. De to e z i ch thoudende auto ri te i te n kunnen hun steentje bij d ra gen door de s a m e nwe rking te inte n s i ve ren, zodat een uniforme uitleg aan de prudentiële regels wordt gegeven. Tevens dienen mechanismen te worden o p ge z et om de collectieve discipline bij de tenuitvoerlegging en handhaving van de EUwet geving in de sector van de fi n a n c i ë l e dienstverlening te versterken. Het vooruitzicht van de eenheidsmunt werkt een m a rk t ge d reven modern i s e ring van de wholesalemarkten van de EU in de hand. De eenheidsmunt op zich volstaat echter niet om een optimaal functionerende eenge m a a k te w h o l e s a l e m a rkt tot stand te bre n gen. Een s a m e n h a n gend actiepro gramma om de re ste rende wet gevende, administ ra t i eve en fiscale belemmeri n g en voor gre n s ove r- s ch rijdende beurs n ote ri n gen en beleggingsa c t i v i te i ten uit de weg te ruimen, ka n aanzienlijke economische dividenden opleveren. Deze voordelen kunnen zonder ingrij p e n d e veranderingen tot stand worden gebracht door de huidige re ge l i n gen voor pro s p e c t u s s e n, o p e n b a re aanbiedingen en fi n a n c i ë l e verslaglegging, alsook de op de aanbieders van b e l e g g i n g s d i e n sten van toepassing zij n d e voorschriften aan te passen. Alleen als acties in die zin worden ondernomen, zal de door de eenheidsmunt mogelijk gemaakte vermindering van de ko sten van EU-ka p i taal zich ook daadwerkelijk voordoen. De Commissie dringt er bij de lidstaten op aan zo spoedig mogelijk een reeks prioritaire maatregelen uit te werken en door te voeren ter bevordering van de efficiënte integratie van de financiële wholesalemarkten. Wat de financiële reta i l m a rk te n b et re ft, neemt de grote vooruitgang die bij de voltooiing van de financiële interne markt is geboekt niet weg dat gre n s ove rs ch rijdende ve rkopen va n traditionele financiële producten aan gewone c o n s u m e n ten een uitzondering blij ven. De Commissie zal haar inspanningen intensiveren om stapsgewijze de voltooiing van een interne m a rkt voor op de part i c u l i e ren afge ste m d e financiële producten te bewerkstelligen. In de e e rste plaats zal zij de f o rm u l e ri n g a a n m o e d i gen van een ondubbelzinnig en eensluidend standpunt ten aanzien van het o n d e rs cheid tussen professionele en niet - professionele afnemers van financiële diensten. Overeenkomstig de relevante bepalingen van het internationaal privaatrecht en het EU-recht zal ernaar worden gestreefd het opleggen van aanvullende verplichtingen door het land van o n t va n g st aan niet voor bero e p s d o e l e i n d e n handelende consumenten te beperken. Te n t weede zal de Commissie de substa n t i ë l e ve rs chillen tussen wet te l ij ke bepalingen die thans de toepassing van de regels van het land van ontvangst lijken te rechtvaardigen, opsporen en inventariseren. Dit zal niet alleen tot een grote re tra n s p a rantie leiden, maar ook het waarborgen van een evenredige implementatie van de re gels van het land van ontva n g st vergemakkelijken. Ten derde zal de Commissie de conve rgentie van de nationale pra k t ij ke n naar een hoog niveau va n c o n s u m e n te n b e s ch e rming blij ven st i m u l e re n waar dit noodzakelijk en evenredig is om aan de eisen van de consumenten tegemoet te komen. De Raad en het Parlement wordt verzocht zo intensief mogelijk met de Commissie samen te werken om deze stapsgewijze aanpak in praktijk te brengen. 2

5 Samenwerking tussen toezichthouders en re ge l g eve rs binnen de EU en op i n te rnationaal nive a u. Na a rm a te het regelgevingskader voor een financiële interne m a rkt va ste re vo rm aanneemt, krij gen de breuklijnen op het gebied van het toezicht een steeds meer uitge s p ro ken ka ra k te r. De Commissie acht een ge st ru c t u re e r d e samenwerking tussen nationale toezichthouders - veeleer dan het treffen van nieuwe regelingen op EU-niveau - to e re i kend om de fi n a n c i ë l e stabiliteit te waarborgen. Deze samenwerking vindt momenteel op een ad hoc basis plaats en moet derhalve beter worden georganiseerd. Met name op het gebied van het toezicht op de e ff e c te n m a rk ten sch i eten de besta a n d e re ge l i n gen te ko rt om met de plot s e l i n ge versnelling van de marktintegratie gelijke tred te kunnen houden. De Commissie acht het daarom ten zeerste aangewezen een duidelij ke b l a u w d ruk op te stellen wa a r in de ve ra n t wo o r d e l ijkheden van en de coördinatieprocedures tussen de verschillende financiële toezichthouders op nationaal en EUniveau worden omschreven. De moge l ijkheden en uitdagingen voor het handhaven van de financiële stabiliteit reiken verder dan de grenzen van de Unie. De EU is niet immuun voor de thans op de internationale financiële mark ten heersende bero e ring. De Commissie en de lidsta ten moeten actief b ij d ra gen tot de uitvaardiging van een i n te r nationaal minimump a k ket va n fundamentele prudentiële voorschriften en tot de zo wijd mogelijke verbreiding van de beste praktijken op toezichtgebied. De EU dient er in h et bijzonder op toe te zien dat deze d o e l ste l l i n gen in de ka n d i d a a t - l i d sta ten va n Midden- en Oost-Europa worden gerealiseerd. Voor de to t st a n d b renging van de algemene voorwaarden om in de EU een volledig ge ï n te gre e rde financiële inte rn e m a rkt in het leven te ro e p e n, is het noodzakelijk dat op de volgende gebieden actie wordt ondernomen: Er moet een ge ï n te gre e rde infra st ru c t u u r worden opgezet. Er dient niet alleen een betere i n te ractie tussen de nationale betalings- en e ff e c te n a f w i k ke l i n g s s ystemen te wo r d e n bewerkstelligd, maar ook te worden gezorgd voor passende instrumenten om fraude en het witwassen van geld tegen te gaan. De ve rwe z e n l ijking van ge l ij k wa a r d i g e c o n c u rre n t i eve rh o u d i n gen voor fi n a n c i ë l e actoren is een van de sleutelelementen van een ge ï n te greerde inte rne markt voor fi n a n c i ë l e d i e n sten. De inte gratie van de fi n a n c i ë l e m a rk ten moet bij gevolg in de hand wo r d e n gewerkt door strikt de hand te houden aan de Ve r d ra g s re gels op het gebied va n m ede dingin g e n s t a a t s s te u n. De i n s p a n n i n gen op dit te rrein moeten wo r d e n opgevoerd omdat de concurrentie in de sector van de financiële dienst ve rlening na de i nvo e r ing van de euro naar alle wa a rs ch ij n l ijkheid nog in hevigheid zal toenemen. B e l a st i n g h e ffi n g: Nu het wisselko e rs ri s i c o we rke l ijk pan-europese beleggingsst ra te g i e ë n n i et meer in de weg staat, begint van de verschillen in de fiscale behandeling reeds een a a n z i e n l ijk ve rsto rend effect op de middelenallocatie uit te gaan. Er is politieke overeenstemming bereikt over het feit dat de ste rkste fiscale ve rsto ri n gen van de inte rn e markt namelijk fiscale verstoringen van de allocatie van spaargelden en sch a d e l ij ke belastingconcurrentie tussen financiële centra m o eten worden aangepakt. Tevens moet vooruitgang worden geboekt op het gebied van essentiële financiële pro d u c ten, zoals l eve n s ve rz e ke ri n gen en pensioenfo n d s e n, wa a r van de fiscale behandeling de grensoverschrijdende afzet in de weg staat. Werken aan een consensus: Het is nu aan de Raad en het Parlement om, samen met de Commissie, de discussie voort te zetten. Om de politieke dynamiek in stand te houden, stelt de Commissie voor dat de l i d sta ten pers o o n l ij ke ve rte ge nwo o r d i ge rs va n de ministers van financiën aanwijzen en dat deze ve rte ge nwo o r d i ge rs bij e e n komen in het kader van een door de Commissie voorgezeten werkgroep voor het beleid ten aanzien van de financiële dienstverlening. 3

6 De onmiddellijke doelstellingen van deze groep zijn tweeledig. In eerste instantie dient de groep tegen juni 1999 een reeks prioritaire acties te identificeren om aan de Raad voor te stellen. De tweede taak die de groep vóór juni 1999 dient te vervullen, is een aantal prioriteiten van onmiddellijk belang te definiëren teneinde het proces gaande te houden. De Commissie is voornemens regelmatig verslag uit te brengen aan de ECOFIN-Raad. De Commissie zal tevens een procedure voor raadpleging op hoog niveau instellen om zowel marktdeelnemers als afnemers van financiële diensten in staat te stellen een volwaardige b ij d ra ge tot de fo rm u l e ring van het beleid terzake te leveren. De groep zal de Commissie tevens bijstaan bij de uitoefening van het collectieve toezicht op de te n u i t vo e rlegging en handhaving van de wet geving ten aanzien van de fi n a n c i ë l e diensten. 4

7 Inleiding 1. Een eengemaakte diepe en liquide financiële markt die groei, werkgelegenheid en een groter concurr e n t i eve rm o gen van de Europese economie in de hand kan werken, ligt binnen bereik 2. De invoering van de euro is het logische sluitstuk van de interne markt en biedt een historische kans om optimaal van open en ge ï n te greerde mark ten te p ro fi te ren. Het we g vallen van het w i s s e l ko e rs risico en het in de euro z o n e gevoerde ge m e e n s ch a p p e l ij ke moneta i re beleid zullen de inte gratie van ge l d -, kapitaal- en aandelenmarkten een krachtige impuls geven. 2. De afnemers van financiële diensten zullen hun voordeel kunnen doen met concurrerender en innovatieve traditionele financiële diensten die met hoge niveaus van consumente n b e s ch e rming ge p a a r d gaan. Voor de sector van de fi n a n c i ë l e d i e n st ve rlening bieden de ru i m e re en d i e p e r e ka p i ta a l m a rk ten nieuwe commerciële mogelijkheden. Voorts zal de i n te gratie van de ka p i ta a l m a rk ten het a a n t re k ken van ka p i taal door het b e d rij fs l even goedkoper maken doordat, e n e rz ijds, lage re re n teta ri even wo r d e n geboden en, anderz ijds, aandelen- en risicokapitaal gemakkelijker toegankelijk zijn. Dit is met name van belang voor het MKB en sta rtende ondern e m i n gen, wa a rvo o r meer mogelijkheden zullen openstaan dan de dure en infl exibele sch u l d fi n a n c i e ri n g waarop zij momenteel zijn aangewezen De invoering van de euro en de bestaande i n te rn e - m a rk t re ge l geving zijn we l i s wa a r o n o n t b e e rl ij k, maar op zich onto e re i ke n d om in de EU een volledig opera t i o n e l e interne markt voor financiële diensten tot stand te brengen. Ook de huidige opzet moeten worden herzien, wil de financiële sector van de EU bij machte zijn de uit de mondialisering van de financiële markten vo o rt vloeiende sch e rp e re concurrentie te weerstaan. 4. De Europese Raad van Cardiff erkende dat ve r d e re ve r b ete ri n gen moeten wo r d e n nagestreefd en heeft de Commissie daarom opdracht gegeven een "actiekader" voor de ve r b ete ring van de inte rne markt vo o r financiële diensten in te dienen, waarbij in het bijzonder de doeltreffendheid van de toepassing van de huidige wetgeving moet worden getoetst en de gebreken moeten worden aangegeven die mogelijkerwijs een wijziging van de wetgeving vereisen. Gevolg gevend aan dit verzoek stelt de Commissie h et in het vo o rl i g gende document b e s ch reven kader vo o r, wa a rmee wo r d t beoogd: de EU van een wetgevend apparaat te vo o r zien dat op de huidige en toekomstige uitdagingen is berekend; de re ste rende fra g m e n tatie van de ka p i ta a l m a rk ten weg te we rke n teneinde de ko sten om op de EUmarkten kapitaal aan te trekken tot een minimum te beperken; z owel afnemers als aanbieders va n financiële diensten van de vo o r d e l e n van open markten te laten profiteren; n a u we re samenwe rking tussen de to e z i ch thoudende auto ri te i ten aan te moedigen; de tot sta n d koming van een ge ï n te greerde infra st ructuur op EUniveau te bevorderen; de door belast i n g ve rs ch i l l e n o p gewo rpen belemmeri n gen voor de interne markt af te bouwen. Bij de onderstaande analyse is uitgegaan van de re s u l ta t en van een bre d e raadpleging van Europese representatieve o rganisaties van afnemers van fi n a n c i ë l e d i e n sten en van de secto r, alsook va n marktdeelnemers en nationale diensten. 2 Volgens het werkgelegenheidsverslag van de Commissie (COM(98) 572) is de financiële dienstverlening één van de sectoren in Europa die de grootste mogelijkheden qua werkgelegenheidsgroei te bieden heeft. 3 De mate wa a rin het bedrij fs l even een beroep op schuldfinanciering doet, varieert van 50% in Nederland tot ruim 70% in Frankrijk, Duitsland en Italië en 80% in Spanje, tegen 20% in de Verenigde Staten. 5

8 5. Om aan de bovenbeschreven uitdagingen het hoofd te bieden, behoeft de bestaande re ge l geving niet volledig te wo r d e n h e rwe rkt, maar moet pra g m a t i s ch en d o o rta stend worden opget reden te n e i n d e z oveel moge l ijk voordeel uit de ge b o d e n n i e u we moge l ijkheden te halen. De verslechterende internationale economische vooruitzichten mogen geen reden zijn om de n o o d z a ke l ij ke aanpassing uit te ste l l e n, maar moeten daare n te gen een ex t ra b ewe e greden zijn om doeltr e ff e n d e maatregelen te nemen. Een gestroomlijnder en doeltreffender wetgevend apparaat I. Met zijn tijd meegaan 6. De prudentiële re ge l geving om tot een e e n ge m a a k te financiële markt te ko m e n, dient permanent te worden geto et st om erover te waken dat zij een doeltreffend bolwerk tegen financiële instabiliteit vormt. Het is immers mede dankzij de gedegen p rudentiële ve i l i g h e i d s m a a t re gelen, het st ri k te to e z i cht en de daadwe rke l ij ke transparantie die in de Unie bestaan, dat Europa de ergste gevolgen van de thans op de inte rnationale financiële mark te n heersende onrust heeft weten te ontlopen. De wetgeving dient echter voortdurend te worden bij ge stuurd, enerz ijds, om ge l ij ke t red te kunnen houden met de o n t w i k ke l i n gen die zich zowel op de financiële markten als in de instrumenten en producten voordoen en, anderzijds, om de uit de toenemende verwevenheid van de financiële mark ten vo o rt vl o e i e n d e systeemrisico's te beheersen. De prudentiële regels moeten eveneens regelmatig worden bijgewerkt om er zorg voor te dragen dat zij zo efficiënt moge l ijk bij d ra gen tot de s chepping van we rkge l e genheid en de bevordering van het concurrentievermogen. Ter verwezenlijking van deze doelstellingen, dient op twee fro n ten actie te wo r d e n ondernomen: snellere aanpassing van de wetgeving; een gestroomlijnde benadering voor de vaststelling van prudentiële regelgeving. 7. Snellere reactietijden zijn van cruciaal b e l a n g. N i et alle problemen ku n n e n evenwel met minder en betere wetgeving worden opgelost. De wetgeving moet ook sneller worden uitgevaardigd. Als gevo l g van een voortschrijdende technologie en een toenemende mark t i n te gratie loopt het wet gev i n g s p r oces veelal op de m a rk t ve ra n d e ri n gen ach te rop. Bove n d i e n nemen het vo o rstellen, bespre ken en aannemen van ri ch t l ijnen zoveel tijd in beslag, dat deze soms in ge d eta i l l e e r d e oplossingen voorzien voor problemen die niet langer aan de orde zijn. Vertragingen in de modernisering van de EU-voorschriften om deze aan de internationaal aanvaarde o ptimale we rk w ijzen te confo rm e re n, bemoeilijken de taak van de toezichthouders en regelgevers om de stabiliteit van het financiële stelsel te handhaven. Dit heeft reeds een hoge tol geëist op het gebied van het concurrentievermogen, omdat financiële a c to ren het voordeel van een met de a l l e rl a a t s te ontwikke l i n gen re ke n i n g houdende re ge l geving en een sneller reagerend toezicht werd ontzegd (voorbeeld 1). De aan de gang zijnde herziening van essentiële onderdelen van de EUsolvabiliteitsregeling voor banken verloopt p a rallel met de we rkzaamheden in het Bazelse Comité van bankentoezichthouders. Het is daarbij van essentieel belang dat de eindresultaten in Brussel en Bazel niet alleen ge l ijklopend zijn, maar ook ge l ij k t ijdig in regelgeving worden omgezet (in alinea 39 wordt uitgelegd wa a rom het absoluut noodzakelijk is dat de EU haar rol in het Bazelse proces kan vervullen). Voorbeeld 1: In 1996 werd het de VS-banken to e ge staan voor de bere kening van hun " m a rk t r isico's" ge ava n c e e rd e c o mp u te rmodellen te hante ren. Teve n s k re gen deze banken nauwke u ri ger (en lagere) vermogensvereisten opgelegd. In de EU heeft het ongeveer 2 1/2 jaar geduurd vo o rdat de nodige wij z i g i n gen in de 6

9 ri ch t l ijnen wa ren aange b ra cht om de banken in staat te stellen hun activiteiten onder ge l ij k wa a rd i ge concurre n t i eve r - houdingen te ontplooien. 8. Een bespoediging van het wetgevingsproces is bijgevolg dringend noodzakelijk. Daarbij moet echter ook rekening worden gehouden met de bredere discussie over de toepassing van comité p ro c e d u res bij de EGb e s l u i t vo rming. In samenwe rking met de a n d e re inste l l i n gen zal de Commissie n a gaan in hoeve rre met vo l l e d i ge inachtneming van de bepalingen van het EG-Verdrag op dergelijke terreinen versnelde procedures kunnen worden ingevoerd en in overeenstemming met het voorstel van de Commissie voor een herziening van de comitologieprocedures. 9. St ro o m l ijnen van de we t gev i n g s- te ch n i e ke n. De Commissie zal onderzoeken hoe een juister evenwicht kan worden gevonden tussen het definiëren van doelstellingen en de effectieve uitwerking e rvan in wet geving. De besta a n d e wetgeving bevat onnodig veel details; dit is vaak te wij ten aan de ge d eta i l l e e r d e w ij z i g i n gen die in het oors p ro n ke l ij ke voorstel van de Commissie zijn aangebracht (voorbeeld 2). Om de uitvaardiging van al te c o mp l exe regelgeving in de to e ko m st te vermijden, dienen de institutionele partners en de Commissie zelf een zekere mate van zelfdiscipline te betrachten. Voorbeeld 2: Hoe zeker NIET te werk mag worden gegaan bij de regulering van een financiële interne markt: H et oor s p ro n ke l ij ke vo o rstel van de Commissie voor een Rich t l ij n Ka p i ta a l to e re i kendheid was 26 bladzij d e n lang. De versie die na het doorlopen van het wet gev i n g s p roces door de Raad we rd aangenomen, nam echter 79 bladzijden in beslag en omvatte 42 bladzijden bijlagen m et ge d eta i l l e e rde cij f e rm a t i ge b e s ch rij v i n gen van onder meer comp l exe w i s ku n d i ge modellen voor de bere ke n i n g van de vermogensvereisten. Vier jaar later werd een wijzigingsrichtlijn van nog eens 28 bladzijden lang aangenomen. 10. Men dient zich te beraden over een pragmatischer aanpak voor de regelgeving ten aanzien van de financiële dienste n, waarbij het accent veeleer op kwaliteit dan op kwantiteit dient komen te liggen. Eén van de mogelijkheden bestaat erin in de nieuwe wet geving met bet rekking tot d i e n st ve rl e n e rs of pro d u c ten louter de f u n d a m e n tele ve re i sten en de met de wet geving beoogde basisnormen aan te geven. Deze "kader wetgeving" behoeft geen al te diepgaande en/of kwa n t i ta t i eve s p e c i ficatie te beva t ten van de beste methode om deze doelstellingen te bereiken. Waar ge d etailleerde ri ch t s n o e re n n o o d z a ke l ijk blij ken, kunnen deze in een s o e p e l e r, aanvullende vo rm wo r d e n ve rst rekt. Hiertoe kan onder meer va n mededelingen, aanbevelingen of besluiten van de Commissie gebruik worden gemaakt ( b ij de uitvaardiging wa a rvan passende c o m i té p ro c e d u res dienen te wo r d e n gevolgd). De keuze van het wet geve n d instrument zou worden bepaald door de m a te van re ch t s z e ke rheid en/of b e s ch i k b a a rheid van pasklare te ch n i s ch e oplossingen. De Commissie zal zich verder in een dergelijke benadering verdiepen om deze de komende maanden met de lidstaten en het Europees Pa rlement te ku n n e n bespreken. II. De bestaande regels optimaal benutten 11. Voorts kunnen de door de bestaande regels geboden commerciële mogelijkheden beter worden benut. Tekortkomingen in de huidige wetgeving kunnen worden verholpen door een betere omzetting van de EG-wetgeving door de lidsta ten, door een st re n ge re handhaving van deze wetgeving door de Commissie en door een ondubbelzinniger en eensluidender inte rp r etatie van de betrokken wetgeving. 12. Een spoedige en doelmatige omzetting van de bestaande wetgeving. Het heeft lang geduurd, maar de lidstaten hebben de richtlijnen betreffende de financiële diensten thans vrij wel volledig in nationaal re ch t omgezet. Laattijdige (of vaak onvolledige en 7

10 o n j u i ste) omzetting heeft tot aanzienlij ke kosten voor de marktdeelnemers geleid en d i sto rsies en inefficiënties op de inte rn e markt teweeggebracht die de goede werking e rvan hebben ve rsto o r d 4. Bijna vijf jaar nadat het grootste deel van de wetgeving ten aanzien van de financiële diensten in werking is getreden, kan de stand van zaken met betrekking tot de omzetting van de richtlijnen betreffende de financiële diensten als vrij bevredigend worden bestempeld. 12 lidstaten hebben stappen ondernomen om het volledige corpus van bank-, verzekeringsen effectenwetgeving in nationaal recht om te zet ten. Het gemiddelde omzet t i n g s- p e rc e n ta ge voor de EU-15 bedra a g t 9 8, 94%. In de tussenliggende peri o d e hebben zich ech ter aanzienlij ke gecumuleerde vertragingen bij de omzetting van de overeengekomen regels voorgedaan. Het komt erop aan eventuele vertragingen b ij de omzetting in het ve rvolg tot een minimum te beperken. Tevens dient erop te worden to e gezien dat de nationale u i t vo e ri n g s b e p a l i n gen ove ral in de EU daadwerkelijk afdwingbaar zijn. Dit proces vereist de volledige en vastberaden inzet van alle lidstaten, die eventueel kan worden gestimuleerd door een of andere vorm van z e l f c o n t role ter ve rste rking van de c o l l e c t i eve discipline. De Commissie zal samen met de lidstaten nagaan hoe dit het best kan worden bewerkstelligd. 13. Een ondubbelzinnige en eensluidende interpretatie van de regels. De door de l i d s ta ten to e ge p a ste re gels moete n ondubbelzinnig zijn en overal in de Unie op a n a l o ge wijze worden ge ï n te rp rete e r d. A f w ij kende inte rp retaties kunnen wo r d e n ge l ij kget ro k ken door middel va n i n te rp reta t i eve mededelingen van de Commissie op basis van jurisprudentie van het Hof van Justitie. Ook niet-wetgevende en op zelfre g u l e ring gebaseerde re ge l i n ge n tussen toezichthouders kunnen bijdragen tot een brede ove re e n stemming ove r operationele concepten die nodig zijn om een effi c i ë n te inte rne markt ge sta l te te geven. Uiteenlopende benaderingen bij de toepassing van gemeenschappelijke regels m o eten worden ge a n a l yseerd, de ko ste n ervan moeten terdege worden beseft en een systeem van "benchmarking" op basis van de beste to e z i ch t m ethode moet wo r d e n o n t w i k keld om deze ve rs chillen weg te we rken. Een derge l ij ke vo r m va n samenwerking tussen de toezichthouders zal aan belang winnen naar m a te beleggingsdiensten en grensoverschrijdende e ff e c tenhandel verder ingang vinden - o n d e rl i n ge ove re e n stemming en transparantie zullen daarbij van essentieel belang zijn; dit geldt vooral voor de regels b et re ffende de bedrij fs u i toefening. Deze p rocessen moeten worden ve r d i e pt en versterkt: in dit verband kan de onlangs o p ge ri ch te FESCO 5 een centrale ro l ve rvullen. De Commissie zal zulke ontwikkelingen ten zeerste aanmoedigen. 4 De laattij d i ge omzetting van de Rich t l ij n B e l e g g i n g s d i e n sten heeft mark t ri g i d i te i ten ve ro o rz a a k t vanwege een gebrek aan concurrentie en een moeilijke m a rk t to e gang. Dit heeft een rem ge z et op de m a rk t i n n ovatie en de beleggingsondern e m i n gen belet zich optimaal voor te bereiden op de omwenteling en de scherpere concurrentie waartoe de euro aanleiding zal geven. 5 FESCO is de organisatie van Europese beursmakelaars [Forum of European Securities Commissions]. 8

11 ACTIEPUNTEN De Commissie zal verder de hand houden aan de spoedige en doeltreffende omzetting van de richtlijnen en zal nagaan hoe op dit gebied vorderingen kunnen worden gemaakt zal inte rp reta t i eve mededelingen publiceren met ri ch t s n o e ren voor de lidsta ten en marktdeelnemers zal gedetailleerde voorstellen doen voor het op gang brengen van een discussie over een betere benadering voor toekomstige wetgeving inzake financiële diensten De Raad en het Europees Parlement wordt verzocht samen met de Commissie te werken aan een eventuele interinstitutionele overeenkomst waarin de voorwaarden zijn neergelegd om tot een gestroomlijnde, flexibele en sneller uitgevaardigde wetgeving ten aanzien van de interne markt voor financiële diensten te komen dienen bij het wetgevingsproces een zekere mate van zelfdiscipline te betrachten om de uitvaardiging van al te complexe wetgeving te vermijden De lidstaten dienen er bij hun toezichthoudende autoriteiten op aan te dringen hun zelfregulerende rol beter tot haar recht te doen komen door de processen ter verbetering van de regelgevingsnormen en van de werkwijzen met het oog op de totstandbrenging van een doelmatige interne markt te verdiepen en te versterken dienen zich ertoe te verbinden de richtlijnen doeltreffend en zo snel mogelijk toe te passen. 9

12 Geïntegreerde wholesalemarkten liggen binnen bereik 14. De invo e ring van de euro zal de ontwikkeling van een grote en liquide pan- Europese kapitaalmarkt in de hand werken, maar zal op zichzelf niet tot geïntegreerde kapitaalmarkten leiden. De markten zullen ve rsnipperd blij ven als gevolg va n resterende regelgevende, administratieve en fiscale belemmeri n gen. Samen met d i sto rsies elders in het financiële en " c o rp o ra te gove rn a n c e " - s ysteem leidt een d e rge l ij ke ve rs n i p p e ring ertoe dat de ka p i ta a l m a rk ten in een aantal lidsta te n sterk onderontwikkeld blijven 6. Dit eist een hoge tol in die zin dat in vele EU-landen de o n d e rn e m i n gen bepaalde fi n a n c i e ri n g s- mechanismen, zoals aandelen- en obligatieemissies, onderbenutten. Ook de fi n a n c i e ring van innove rende sta rte n d e o n d e rn e m i n gen met behulp va n ri s i c o ka p i taal is duidelijk minder ve r gevorderd dan in de VS De markten zelf maken zich reeds op voor een pan-europese handel in effecten. De e e rste st ra te g i s che allianties tussen effectenbeurzen effenen het pad voor de o p ko m st van een pan-euro p e s e e ff e c tenhandel. Oplossingen wo r d e n a a n ge d ra gen om de te ch n i s ch e compatibiliteit van de systemen voor het verhandelen van effecten en de coördinatie van de marktusances te verzekeren. 16. De ra a d p l e g i n gen van de Commissie hebben een aantal problemen aan het licht ge b ra cht die bet rekking hebben op de to e ga n ke l ijkheid van de ka p i ta a l m a rk te n, beperkingen ten aanzien van beleggingen van bepaalde activa en restricties op de a c t i v i te i ten van aanbieders va n b e l e g g i n g s d i e n s ten. Deze pro b l e m e n worden hieronder besproken uit het oogpunt van de vraag naar en het aanbod va n kapitaal (sommige vraagstukken hebben op beide zijden van het spectrum betrekking). I. Wat de vraagzijde betreft, moeten de emittenten zich gemakkelijk en tegen concurrerende voorwaarden toegang tot de pan-europese kapitaalmarkten kunnen verschaffen. 17. E ffi c i ë n te en ge ï n te greerde mark ten vo o r p rofessionele par t ijen bieden alle o n d e rn e m i n gen de moge l ijkheid ex te rn a a n d e l e n ka p i taal aan te tre k ken. In de huidige omstandigheden is een beursgang voor vele ondernemingen echter onmogelijk - dit geldt met name voor kleine innoverende sta r tende ondern e m i n gen die een b e u rs n ote ring wensen, maar momente e l geen toegang hebben tot de beurs. Op de volgende gebieden zijn verdere maatregelen vereist om de gewenste eengemaakte, diepe en liquide kapitaalmarkt ook daadwerkelijk te bewerkstelligen. We d e rz ijdse erkenning va n prospectussen: Bij emissies leggen de nationale auto ri te i ten doorga a n s st re n ge en veelal uite e n l o p e n d e informatievereisten op. Dit weerhoudt e m i t te n ten en tussenp e rsonen erva n effecten, zoals aandelen en obligaties, over de grenzen heen te plaatsen, waardoor beleggers de keuze uit een b reder scala aan pro d u c ten wo r d t onthouden. De in 1989 aangenomen 6 De kapitalisatie van de aandelenmarkten in de EU (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Nederland) zinkt in het niet in vergelijking met die in de Verenigde Staten (32% van het BBP in de EU, tegenover meer dan 100% in de VS). 7 70% van de emissies in de EU komt voor rekening van veiliger activa (met een kredietwaardigheidsbeoordeling van Aa2 en hoger), terwijl dit percentage in de Verenigde Staten slechts 30% bedraagt. De totstandbrenging van een diepe en liquide markt voor bedrijfsobligaties in de EU zal de ontwikkeling van een segment met een hoger rendement mogelijk maken. 10

13 ri ch t l ijn bet re f fende het bij een openbare aanbieding van effecten te p u b l i c e ren prospectus heeft deze belemmeringen niet kunnen wegnemen. De Commissie zal hierin ve r b ete ri n g trachten te brengen door wijzigingen in de wetgeving en een intensivering van de sam enwe r king tu sse n de toezichthouders voor te stellen. Fi n a n c i e ring van nie t - b e u rs ge n ote e rde sta r te n d e ondernemingen: Er dienen efficiënte gespecialiseerde aandelenmark ten te worden opge z et voor en ten dienste worden gesteld van snelgroeiende, nietbeursgenoteerde innoverende startende ondernemingen. In samenwerking met het Europees Investeringsfonds heeft de Commissie onlangs een inst ru m e n t i n gevoerd om ge s p e c i a l i s e e r d e durfkapitaalfondsen bij te staan bij het m o b i l i s e ren van ka p i ta a l 8. De Commissie onderzoekt tevens of verdere wet gevende initiatieven ge s p e c i a- liseerde durf ka p i ta a l fondsen ku n n e n helpen op pan-europese schaal kapitaal ter financiering van nieuwe starters te mobiliseren 9. Corporate governance : Er bestaat geen uniek model voor een goed ondernemingsbestuur dat een sterkere integratie van de wholesalemarkten zou kunnen ver gemakkelijken. Er tekent zich eve nwel een consensus af over een aantal gemeenschappelijke beginselen die een goed ondernemingsbestuur in de hand kunnen werken, zoals onder meer een billijke behandeling van de a a n d e e l h o u d e rs en een tra n s p a ra n t bestuursproces. De Commissie zal steun blijven verlenen aan de inspanningen van part i c u l i e re en ove rh e i d s o rga n e n om tot een beter regelgevingskader voor " c o rp o ra te gove rnance" te ko m e n. Verschillen in stijl en vorm van bestuur kunnen niettemin een rem zetten op gre n s ove rs ch rijdende inve ste ri n gen en de opri chting van supra - E u ro p e s e b e d rij ven hinderen. Belangrij ke h a rm o n i s a t i evo o rstellen wa a ra ch te r vaart dient te worden gezet, zijn onder meer de ve re i ste re ch t s vo rm van de vennootschap voor de verplaatsing van z etels (ve e rtiende ri ch t l ij n vennootschapsrecht) en, in de Raad, de overnameprocedures en het statuut van de Europese ve n n o ot s chap (SEV). De goedkeuring van een SEV, zelf één van de prioriteiten van het actieplan voor de i n te rne markt, zou ste rk tot de ve rwe z e n l ijking van de inte rne mark t bijdragen. Het is echter van belang dat een eventueel SEV-model niet te strak en onbuigzaam is. II. Wat de aanbodzijde betreft, moeten beleggers hun activa vrijelijk kunnen uitzetten zonder op wettelijke, administratieve of informatiebarrières te stuiten. 18. In dit verband worden drie specifi e ke aspecten behandeld: verschillen in de regels voor de ve rs l a glegging en info rm a t i eve r- st rekking; beleggingsbeperk i n gen vo o rtvloeiende uit voorschriften ten aanzien van de congruentie per muntsoort; en ge l ij k wa a r d i ge concurre n t i eve rh o u d i n ge n voor vergelijkbare financiële producten. Informatieverstrekking: Vanaf 1999 zullen vele ondern e m i n gen hun jaarrekening in euro publiceren. Deze j a a rre ke n i n gen zullen ech ter niet op basis van dezelfde re gels voor de verslaglegging zijn opgesteld (voorbeeld 3). De invo e ring van de euro doet d e rh a lve de vraag rijzen of het niet wenselijk is de verslaglegging binnen de EU verder te harmoniseren. 8 Bekendmaking betreffende de tenuitvoerlegging van de EIF-startersregeling en de MKB-garantiefaciliteit in het kader van het Groei- en werkgelegenheidsinitiatief (PB C 302 van , blz. 8). 9 SEC 98 (552) def. van : "Risicokapitaal: sleutel voor de schepping van werkgelegenheid in de Europese Unie". 11

14 Voorbeeld 3: Het aantal Euro p e s e o n d e rn e m i n gen met NYSE- en NA S DAQ - noteringen in de Verenigde Staten is sedert 1990 vrijwel vervijfvoudigd tot bijna 250 in 1998, wa a r b ij spra ke is van een gecumuleerde marktkapitalisatie van circa 300 miljard $. De druk neemt bijgevolg toe om de EU-richtlijnen met de internationale sta n d a a rden voor de ve rs l a glegging in ove re e n stemming te bre n gen teneinde te ve rm ijden dat ve rs chillende sta n d a a rd e n moeten worden toegepast om afwijkende jaarrekeningen op te stellen. H et is de bedoeling gre n s ove r- s ch r ijdende beleggingen aan te m o e d i gen door de jaarre ke n i n ge n transparanter en beter vergelijkbaar te maken. De Commissie zal onderzoeken of de EU-jaarrekeningenrichtlijnen geen ke u z e m o ge l ijkheden bieden die niet langer nodig of wenselijk zijn. Voorts zal de Commissie nagaan of het a a n gewezen is beurs ge n ote e r d e o n d e rn e m i n gen te ve rp l i ch ten hun j a a rre ke n i n gen ove re e n ko m stig een ste rker ge h a rmoniseerd kader (zoals bijvoorbeeld de IAS) op te stellen. Tevens zal worden gewe rkt aan een gelijkluidend EU-standpunt ten aanzien van de rol van de met de wettelijke c o n t role belaste accountant bij de informatieverstrekking aan beleggers en kapitaalmarkten. O p h e ffen van beleggingsbeperk i n ge n: Manage rs van pensioen- en levensverzekeringsfondsen beheren een groeiend aandeel van de enorm e s p a a rre s e r ves van de EU 10. Vo o rs ch ri f ten ten aanzien van de congruentie per muntsoort verplichten de meeste onder hen ertoe overwegend in activa in de lokale munteenheid te b e l e g gen. Daarn a a st bestaan ook k wa n t i ta t i eve beperk i n g en die voorschrijven in welk type activa mag worden belegd. Dergelijke beperkingen resulteren in ernstige verstoringen in de structuur van de portefeuilles van de i n stitutionele belegge rs 11. Zelfs m a rgin ale ve r b e te ri n gen in de verhouding tussen risico en rendement kunnen voor houders va n pensioenplannen aanzienlijke voordelen o p l eve ren en voor enige ve rl i ch t i n g zorgen van de door de demografische o n t w i k ke l i n gen tewe e g ge b ra ch te financieringsdruk van de pensioenen. Er is behoef te aan we l ove rwo ge n prudentiële regels die pensioenfondsen toestaan hun portefeuille op optimale w ijze over pan-europese aandelen, i n te rnationale aandelen, onro e re n d goed en va st re n tende activa te spreiden. In het kader van de follow-up van het Groenboek over aanv u l l e n d e pensioenen in de interne markt gaat de Commissie na we l ke moge l ij k h e d e n openstaan om de druk van de op dit gebied heersende beperk i n gen te ve rl i ch ten zonder de pr u d e n t i ë l e s o l i d i teit van de fondsen te o n d e rm ijnen. Dit kan bij vo o r b e e l d geschieden door de hand te houden aan een adequate spreiding van de activa, door te wa ken over vo l d o e n d e t ra n s p a rantie jegens houders va n pensioenplannen en door de nadruk te leggen op een streng toezicht 12. Dit kan u i te i n d e l ijk aan de schepping va n arbeidsplaatsen en de werkgelegenheid ten goede komen en tegelijkertijd in een betere bescherming van de besparingen voor oudedagsvoorzieningen resulteren. G e l ij k wa a rd i ge concurre n t i eve r- h o u d i n gen voor ve rge l ij k b a re financiële pro d u c te n: Grote n d e e l s o n d e rling subst i t u e e r b a re pro d u c ten 10 H et ve rm o gen van de pensioenfondsen zal naar verwachting toenemen van 630 miljard $ in 1996 tot miljard $ in Aangenomen wordt dat de activa van verzekeringsmaatschappijen tijdens dezelfde periode zullen oplopen van miljard $ tot miljard $. De activa van de beleggingsfondsen zullen in 2001 naar schatting miljard $ bedragen, tegen miljard $ in (Bank of England, 1998). 11 H et perc e n ta ge aandelen in deze portefeuilles loopt uiteen van 71% in het Verenigd Koninkrijk tot 14% in Frankrijk en 15% in Duitsland. 12 In het Groenboek van de Commissie over "Aanvullende pensioenen in de interne markt" (COM(97) 283) wordt nader ingegaan op aspecten die van cruciaal belang zijn voor "twe e d e - p ij l e r " - p e n s i o e n fondsen en "derde-pij l e r " - levensverzekeringsregelingen. 12

15 zoals pensioenfondsen, leve n s ve r- zekeringen en ICBE's, vallen onder van l i d staat tot lidstaat ve rs ch i l l e n d e toezicht- en belastingregelingen. Dit kan tot arbitra i re ve rs chillen tussen p ro d u c ten leiden, waardoor sommige a c t i va b e h e e r d e rs een onge re ch t- vaardigd voordeel ge n i eten. De Commissie zal een sterkere samenhang van het beleid nastreven en tegelijk een grote re tra n s p a rantie voor de c o n s u m e n ten en een daadwe rke l ij ke mededinging tra ch t en te bewe rkstelligen. III. De aanbieders van beleggingsdiensten moeten hun werkzaamheden overal in de EU kunnen uitoefenen zonder met elkaar overlappende wettelijke en administratieve formaliteiten te worden geconfronteerd. 19. H et feit dat onder de RBD st rikt en o nvo o r wa a r d e l ijk aan plaatselij ke h a n d e l s re gels wordt va st gehouden, heeft ertoe geleid dat thans een veelheid van ste rk uiteenlopende vo o rs ch ri ften va n toepassing is en dat de aanbieders van beleggingsdiensten moeilijk toegang kunnen krijgen tot of effectief kunnen concurreren op de "ge re gl e m e n teerde mark ten" va n a n d e re lidsta ten. (Bij de ra a d p l e g i n ge n werden derge l ij ke problemen het va a kst door de mark t d e e l n e m e rs en hun re p re s e n ta t i eve organisaties ve rm e l d ). Artikel 11 van de richtlijn verleent de lokale toezichthouders verregaande vrijheid bij de toepassing van de plaatselijke regels voor de bedrij fs u i toefening. Vo o r ts zijn er verschillen ten aanzien van fundamentele concepten zoals "bekwaam en zorgvuldig" ("fit and proper"). Nauwere samenwerking tussen eff e c te n to e z i ch th o u d e rs kan hier u i t ko m st bieden. Hare rz ijds zal de Commissie proberen de met de toepassing van de ri ch t l ijn verband houdende moeilijkheden te verhelpen door een betere o n d e rl i n ge afstemming van de nationale opvattingen ten aanzien van de regels voor de bedrijfsuitoefening te bevorderen H et opleggen van beleggingsbeperk i n ge n aan een professionele belegger of een grote cliënt valt moeilijk te rechtvaardigen omdat zij in een betere positie verkeren dan de gewone consument om de gegrondheid van complexe beleggingen in te schatten. De Commissie is derh a lve van oordeel dat gre n s ove rs ch rijdende activite i ten niet aan onnodige handelsregels van het land van ontvangst mogen worden onderworpen. De door het land van herko m st ve rl e e n d e ve rgunning en het op de inste l l i n ge n u i t geoefende to e z i cht bieden de p r ofessionele belegger immers alle garanties die hij nodig heeft. 13 Zie alinea 7. 13

16 ACTIEPUNTEN De Commissie zal verbeteringen in de richtlijn betreffende het prospectus voor een openbare aanbieding van effecten en de richtlijn betreffende het prospectus voor een notering aan een effectenbeurs voorstellen om inconsistente nationale voorschriften te elimineren en wederzijdse erkenning mogelijk te maken zal nagaan of wetgevende initiatieven gespecialiseerde durfkapitaalfondsen kunnen helpen bij het op pan-europese schaal mobiliseren van kapitaal ter financiering van startende kleine ondernemingen zal onderzoeken of sommige van de keuzemogelijkheden die ondernemingen in het kader van de jaarrekeningenrichtlijnen worden geboden, ongerechtvaardigd zijn gezien de noodzaak van een verdere harmonisatie van de financiële verslaglegging zal op grond van een mededeling een richtlijn opstellen voor de afschaffing van niet met munteenheden verband houdende beleggingsbeperkingen voor aanvullende pensioenfondsen zal werken aan een gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van de rol van de met de wettelijke controle belaste accountant bij de informatieverstrekking aan beleggers en kapitaalmarkten zal parallel met particuliere en overheidsorganen blijven werken aan een verbetering van het kader voor het ondernemingsbestuur ("corporate governance") zal alles in het werk stellen om de samenhang tussen het in de EU bestaande kader voor de financiële verslaglegging en de door de IASC ontwikkelde internationale standaarden voor de verslaglegging te handhaven door onder meer de verslaglegging op basis van de waarde in het economisch verkeer in het EU-kader op te nemen zal nagaan welke het meest geschikte (wetgevende of niet-wetgevende) instrument is om de RBD d o e l t re ffender te maken door de noodzake l ij ke onderl i n ge afstemming van de nationale opvattingen ten aanzien van de regels voor de bedrijfsuitoefening in de hand te werken De Raad en het Europees Parlement wordt dringend verzocht vaart te zetten achter de goedkeuring van de voorstellen voor richtlijnen betreffende overnameprocedures en het statuut van de Europese vennootschap (SEV) wordt verzocht te streven naar de spoedige aanneming van wetgeving gebaseerd op de Commissievoorstellen inzake ICBE's 14

17 De retailmarkten van de lidstaten zijn nog verre van open 21. De inspanningen ter vo l tooiing van de interne markt waren tot dusver overwegend op traditionele financiële dienste n to e ge s p i t st. De prudentiële basisre ge l s stellen de voor waarden vast waaronder aan financiële dienst ve rl e n e rs een ve rg u n n i n g wordt toegekend om een aantal financiële d i e n sten aan te bieden. Zodra de dienstverleners over een vergunning van de toezichthouders van hun land van vestiging beschikken, staat het hun vrij op grond van het "ene Europese paspoort" overal in de EU a c t i v i te i ten uit te oefenen. Tot nog to e ge s chiedde deze inte rp e n et ratie van de markten hoofdzakelijk door zich ter plaatse te vestigen, veelal door bestaande actoren over te nemen. De dire c te gre n s ove r- schrijdende dienstverlening van aanbieder aan consument is nog niet echt van de grond ge komen. Op de markt vo o r levensverzekeringen bijvoorbeeld vallen voor de ve rz e ke ri n g s m a a t s ch a p p ijen uit de meeste lidstaten geen grensoverschrijdende ve rkopen te note ren. Het hoogste verkoopcijfer is 0,14% en komt voor rekening van Deense maatsch a p p ijen. In het s ch a d eve rz e ke ri n g s b e d rijf is de situatie i et wat bete r: het aandeel va n grensoverschrijdende verkopen in de omzet varieert van 0,13% in Duitsland tot 4,13% in België. 22. De inspanningen om tot een op de p a rt i c u l i e ren afge stemde eenge m a a k te financiële markt te komen, hebben tot dusver nog geen convergentie van de prijzen voor financiële producten teweeggebracht. Uit voorbeeld 4 blijkt dat de kosten voor het ve rk rij gen van een kre d i et ka a rt in de duurste lidstaat drie keer hoger zijn dan in de goedkoopste. De verschillen in de vaste p rovisies die voor part i c u l i e re aandelentransacties worden aangerekend, zijn nog groter: de provisies liggen niet minder dan 17 keer hoger in de duurste lidstaat dan in de goedko o p s te. Het uitblij ven va n p rij s c o nve rgentie op de eenge m a a k te bancaire markt werd toegeschreven aan he t ontbreken van een eengemaakte geldmarkt en het voortbestaan van verschillen in het c u l t u rele, juri d i s che en to e z i ch t ka d e r. O n d a n ks deze ve rs c hillen heef t het p ro gramma voor de inte rne mark t gaandeweg tot een ruimere keuze voor de consumenten en een algemene verbetering van de kwa l i teit van de fi n a n c i ë l e intermediatie geleid. 14 H et aandeel van de omzet dat voor re kening va n d o ch te ro n d e rn e m i n gen in andere lidsta ten ko m t, s chommelt tussen 0 en 4% voor het levensverzekeringsbedrijf en bereikt ten hoogste 34% voor h et sch a d eve rz e ke ri n g s b e d rijf (bij Belgisch e o n d e rn e m i n gen). Lu xe m b u rg is een geval apart: de grensoverschrijdende omzet is er telkens veel hoger. 15 In de verzekeringssector is tevens sprake van een beperkte c o nve rgentie van de premies. De premies vo o r a u tove rz e ke ri n gen kunnen uiteenlopen van 346 ECU (Portugal) tot ECU (Duitsland) als gevolg van verschillen in zowel contractvoorwaarden en dekking als in de omvang van de door de nationale rechtbanken to e ge kende sch a d eve rgoeding. Het feit dat deze verschillen op uiteenlopende juridische tradities terug te voeren zijn, neemt niet weg dat zij een geduchte barrière voor de gre n s ove rs ch rijdende ve rh a n d e l b a a rheid va n financiële producten vormen. Voorbeeld 4: Prijsverschillen voor financiële producten in de interne markt (1996). Product 16 UK F D B NL I E Handelslening Kredietkaart Hypotheek Particuliere aandelentransactie Alle prijzen in ECU. % verschil = maximum in verhouding tot minimum. Bron: Commissie (1997). 16 Definitie van de in de tabel opgenomen producten: (1). Handelslening: door een middelgrote onderneming te betalen kosten (incl. provisies en lasten) voor een handelslening van ECU. (2). Kredietkaart: jaarlijkse kosten uitgaande van een debetstand van 500 ECU. (3). Jaarlijkse kosten van een hypothecaire lening van ECU. (4). Te betalen provisies voor een contante transactie van ECU. 15

18 Afwegen van doelstellingen 23. Teneinde een werkelijk eengemaakte markt voor op particulieren afgestemde financiële diensten tot stand te brengen, dient een evenwicht te worden gevonden tussen twee soms concurre rende doelste l l i n gen. Te n eerste moeten de consumenten in staat zijn een weloverwogen keuze te maken in het volste vertrouwen dat hun belangen door afdoende wa a r b o rgen zijn veilig ge ste l d. Financiële diensten zijn vaak complex. Zowel de verhouding tussen de veiligheid en het rendement van de pro d u c ten als de betrouwbaarheid van de dienstverlener zijn voor een leek dan ook vaak moeilijk in te s ch a t ten. Tra n s p a ra n te en doelmatige waarborgen moeten het voor het floreren van de financiële mark ten benodigde vertrouwen wekken. Het EU-kader voor het b e d rij fs e c o n o m i s ch to e z i cht vo rmt een ste rke eerste verdedigingslinie voor de c o n s u m e n te n b e l a n gen en biedt de consumenten afdoende bescherming bij hun transacties met financiële instellingen die op basis van het "ene paspoort" actief zijn. In het recente Groenboek van de Commissie en de fo l l ow-up-mededeling "Fi n a n c i ë l e diensten: het vertrouwen van de consument versterken" zijn flankerende maatregelen op EU-niveau aangegeven om te waarborgen dat de belangen van de consument op de voorgrond blijven wanneer de interne markt voor financiële diensten gestalte krijgt 17. De Commissie is vastbesloten een vervolg te geven aan de in dit Gro e n b o e k aangekondigde acties. 24. Een tweede doelstelling bestaat erin de c o n c u rrentie te inte n s i ve ren en de consument een ru i m e re keuze te bieden door de financiële instellingen toe te staan met cliënten van overal in de EU zaken te doen op basis van een vergunning van de toezichthouder van hun land van herkomst. O ver het algemeen zien de fi n a n c i ë l e instellingen zich momenteel om juridische, fiscale of administratieve redenen verplicht dochterondernemingen in andere lidstaten op te richten. In een waarlijk eengemaakte markt dienen de financiële instellingen bij een grensoverschrijdende expansie werkelijk de keuze te hebben tussen de vestiging van bijkantoren of dochterondernemingen, dan wel het verlenen van diensten vanuit hun land van herkomst. 25. De lidstaten willen hun consumenten zo veel m o ge l ijk te gen financiële ri s i c o ' s b e s ch e rmen. Het Ve r d rag is derw ij z e ge ï n te rp reteerd dat geen afbreuk wo r d t gedaan aan het prerogatief van de lidstaten om lokale bepalingen toe te passen, mits dit een noodzakelijk en evenredig middel is om de consumentenbelangen veilig te stellen ( " a l gemeen belang"). De Ove re e n ko m ste n van Rome en Br ussel bieden de c o n s u m e n ten tevens de ge l e genheid zich naar eigen inzicht op het rechtssysteem en het contractrecht van hun eigen land te beroepen. 26. H et st reven naar een hoge mate va n c o n s u m e n te n b e s ch e r ming moet op proportionele wijze geschieden en mag niet als vo o r wendsel worden ge b ruikt om grensoverschrijdende bedrijfsuitoefening te belemmeren. Anders gaan de voordelen in de vorm van ruimere keuzemogelijkheden voor de consument en ef f e c t i eve besparingen verloren. Na de invoering van de euro zullen de consumenten we l l i ch t steeds minder begrip kunnen opbre n ge n voor het feit dat financiële diensten niet gemakkelijk over de grenzen heen kunnen worden gekocht en verkocht. 27. De ve rs chillen die tussen de wet te l ij ke b e p a l i n gen van de lidsta ten inzake faillissementen, waarborgen en toepasselijk re cht heersen, maken ech ter dat deze m o e i l ijkheden zullen blij ven vo o rt b e sta a n. De ontwikkeling van pan-euro p e s e p ro d u c ten zoals hy p oth e ke n, levensverzekeringen en pensioenfondsen is pas moge l ijk nadat de fundamente l e verschillen tussen deze nationale bepalingen gecoördineerd en/of we d e rz ijds erkend 17 Mededeling van de Commissie "Financiële diensten: het vertrouwen van de consument versterken" (COM(97) 309 def.). 16

19 worden. Een cliënt is momenteel niet in staat een gewone bankre kening vo o r verschillende Europese landen te openen. Om uiteenlopende juri d i s ch e, administratieve en fiscale redenen zal dit zo blijven, ondanks de invoering van de euro (voorbeeld 5). Voorbeeld 5: waarom financiële cliënten in de eurozone niet over één enke l e bankrekening zullen kunnen beschikken. Voor cliënten die in verschillende lidstaten actief zijn, zou het interessant zijn mochten z ij hun over de gehele EU uitsta a n d e kassaldi in euro kunnen samenvoegen. Dit zou een theoretische verrekening van de in e u ro en/of nationale munte e n h e d e n luidende credit- en debetsaldi van de rekeninghouder mogelijk maken, waardoor deze in staat wo rdt ge steld zijn re n te - i n ko m sten te maximaliseren. Het b ij e e n b re n gen van gelden in een enke l e rekening zou de rekeninghouder tevens de m o ge l ijkheid bieden zijn ka s st ro m e n soepeler te beheren. Dit alles wo rd t m o m e n teel ve rh i n d e rd door een ve e l h e i d van factoren, zoals onder meer het feit dat geen enkel mechanisme vo o rhanden om l e n i n gen of deposito's in een ge geve n re ch t s gebied met die in een ander re ch t s gebied te ve rre kenen. Vo o rts is er s p ra ke van complicaties die te make n hebben met de uiteenlopende nationale re gels voor de afhandeling va n betalingsopdrachten, de bescherming van beleggers/crediteuren bij faillissementen, de zekerheidstelling, en de vraagstukken op het gebied van de aanspra ke l ijkheid va n moederondernemingen bij het faillissement van een doch te ro n d e rneming. Daarn a a st zijn er tal van administratieve problemen die met de herroeping van opdrachten en de vo o r wa a rden voor de bere kening en b etaling van zege l re cht samenhange n. Tenslotte heeft de overheveling van gelden van re ke n i n gen in de ene lidstaat naar rekeningen in een andere lidstaat gevolgen voor de belast i n g o n t va n g sten. Deze combinatie van facto ren zal ook na de invoering van de euro de opening van één bankrekening blijven beletten. 28. De op essentiële terreinen van het nationale recht noodzakelijke convergentie zal wellicht nog enige tijd op zich laten wa ch te n. Bijgevolg moet op pragmatische methoden worden vertrouwd om het streven naar een volledig geïntegreerde financiële markt in overeenstemming te brengen met een hoog n i veau van consumente n b e s ch e rming en consumentenvertrouwen. In samenwerking met de lidstaten zal de Commissie dan ook de inspanningen inte n s i ve ren om stapsgewijze een interne markt voor op de p a rt i c u l i e ren afge stemde fi n a n c i ë l e producten tot stand te brengen. In de eerste plaats zal de Commissie de fo rm u l e ring aanmoedigen van een ondubbelzinnig en eensluidend standpunt ten aanzien van het o n d e rs cheid tussen professionele en n i et - p rofessionele afnemers va n financiële diensten. Overeenkomstig de re l eva n te bepalingen van het internationaal privaatrecht en het EUrecht zal ernaar worden gestreefd het o p l e g gen van aanv u l l e n d e ve rp l i ch t i n gen door het land va n o n t va n g s t aan niet vo o r b e roepsdoeleinden handelende consumenten te beperken. Ten tweede zal de Commissie de substantiële verschillen tussen wettelijke bepalingen die thans de toepassing van de regels van het land van ontvangst lijken te rechtvaardigen, opsporen en inventariseren. Dit zal niet alleen tot een grotere transparantie leiden, maar de EU-autoriteiten tevens in staat stellen op de evenredige toepassing van de regels van het land van ontvangst toe te zien. Ten derde zal de Commissie de c o nve rgentie van de nationale praktijken naar een hoog niveau van c o n s u m e n te n b e s ch e rming blij ve n st i m u l e ren waar dit nodig en gerechtvaardigd is om te waarborgen dat de voordelen van een daadwerkelijke interne retailmarkt hand in hand gaan met de consumente n- belangen. Ten vierde kunnen tevens waardevolle p ra k t i s che initiatieven wo r d e n 17

20 ondernomen met het oog op een betere coördinatie van de nationale ve rh a a l s p ro c e d u res om oneerl ij ke h a n d e l s p ra k t ij ken op gr e n s ove r- schrijdend niveau tegen te gaan. In het volgende deel wordt dieper ingegaan op de praktische uitvoering van deze acties om tot een inte rne markt voor op p a rt i c u l i e ren afge stemde fi n a n c i ë l e producten te komen die een hoog niveau van consumentenbescherming biedt. Vooruitgang boeken door pragmatische maatregelen te treffen 29. Ten eerste moeten op een ge d e ge n b e s ch e rming van de consument ge ri ch te acties worden opgezet om convergentie van de nationale praktijken in de richting van een hoog niveau van consumente n- bescherming te bewerkstelligen. Er zal werk worden gemaakt van het tra n s p a ra n te r maken van de markt en met name van een b ete re info rm a t i eve rst rekking aan de consument om deze in staat te ste l l e n weloverwogen keuzes te maken. Ook het nemen van de maatre gelen die in de mededeling van de Commissie betreffende het versterken van het vertrouwen van de consument in de financiële markten worden ve rmeld, zal bij d ra gen tot een bete r f u n c t i o n e rende inte rne markt die de belangen van de consumenten dient. Met name de inspanningen tot coördinatie van de nationale pra k t ij ken ten aanzien va n ve rz e ke ri n g st u s s e np e rsonen kunnen zowe l de consumentenbescherming als de grotere ve rh a n d e l b a a rheid van ve rz e ke ri n g s- producten sterk bevorderen. In de loop van 1999 zal de Commissie met specifi e ke voorstellen komen. 30. Een tweede punt is dat de nationale stelsels weliswaar verschillend lijken, maar dat deze situatie niet wegneemt dat de lidstaten in vele gevallen toch gelijkwaardige niveaus van consumentenbescherming bieden. De s u b s tantiële ve rs chillen tussen de nationale regelingen ter bescherming van de rech ten van de consument moete n d e rh a lve worden opgespoord en geïnventariseerd. Het verdient overweging de toepassing van de regels van het land van ontvangst tot deze gevallen te beperken. Gezien het huidige ge b rek aan t ra n s p a rantie wat de toepassing van de re gels op het gebied van de c o n s u m e n te n b e s ch e rming bet re ft, zij n procedures vereist aan de hand waarvan de G e m e e n s ch a p s i n ste l l i n gen zich een samenhangend beeld kunnen vormen van de mate wa a rin de lidsta ten loka l e voorschriften opleggen. 31. Ten derde kunnen doors l a g geve n d e objectieve argumenten worden aangevoerd ten gunste van een grotere differentiatie tussen de cate g o rieën afnemers va n financiële diensten, aangezien professionele b e l e g ge rs minder besch e rming nodig hebben dan gewone consumente n 18. De b e p a l i n gen van het land van ontva n g st dienen derh a lve te zijn ge ri cht op de b e l a n grij kste pr i o ri teit, namelijk het waarborgen van een veilige omgeving voor de consumente n 19. Bij gevolg zal de Commissie conform de terzake vigerende wetgeving een beleid blijven voeren dat een onders cheid maakt tussen consumenten en voor beroepsdoeleinden handelende actoren. 32. Ten vierde moet een benadering worden o n t w i k keld die consumenten te ge n agressieve en oneerlijke handelspraktijken beschermt, maar hun tegelijkertijd toestaat 18 H et st reven naar een ge d i ff e rentieerd niveau va n c o n s u m e n te n b e s ch e rming is uite raard niet nieuw. Dit beginsel werd reeds meer dan tien jaar geleden ingevoerd door het Hof van Justitie, dat erkende dat de redenen voor de consumentenbescherming "niet in (...) (elke) sector hetzelfde gewicht hebben en dat er zelfs gevallen kunnen zijn waarin het, wegens de aard van (de dienst) en de persoon (die de dienst wenst), niet nodig is deze te b e s ch e rmen door toepassing van de dwinge n d e bepalingen van zijn nationaal recht". De Commissie heeft dit beginsel reeds to e ge p a st op de ve rz e ke rings- en beleggingsdiensten. (Arrest van het Hof van Justitie, zaak 205/ , Jurisprudentie 3755). 19 De definitie van "consument" is reeds in de vigerende wetgeving ten aanzien van de consumentenbescherming o p genomen; het bet re ft "een natuurl ij ke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar beroeps- of bedrijfsactiviteit vallen". 18

Financiële diensten: Commissie stelt actiekader voor

Financiële diensten: Commissie stelt actiekader voor IP/98/941 Brussel, 28 oktober 1998 Financiële diensten: Commissie stelt actiekader voor In een zopas door de Europese Commissie goedgekeurde mededeling wordt een reeks maatregelen geschetst die ervoor

Nadere informatie

Fo k ke en Sukke ontdekken het St u d i e h u i s. Vijf scholen voor Voortgezet Onderwijs en één lerarenopleiding in beeld gebracht

Fo k ke en Sukke ontdekken het St u d i e h u i s. Vijf scholen voor Voortgezet Onderwijs en één lerarenopleiding in beeld gebracht Fo k ke en Sukke ontdekken het St u d i e h u i s Vijf scholen voor Voortgezet Onderwijs en één lerarenopleiding in beeld gebracht 2 C o l o fo n Teksten: M a rja Blom J et ten Bri n ke Jan Dij kst ra

Nadere informatie

Vier basisscholen en een Pabo in beeld

Vier basisscholen en een Pabo in beeld Vier basisscholen en een Pabo in beeld 2 C o l o fo n Teksten: Peter van den Dool Wim van de Gri ft Fe rry de Rij cke L e ny Ta b a k Eindredactie en productie: S a n d e rs, Zeilst ra & Pa rt n e rs,

Nadere informatie

Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt

Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt IP/97/507 Brussel, 10 juni 1997 Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een Groenboek over aanvullende pensioenen

Nadere informatie

ICT in BVE: Zes schoolportretten beroepsonderwijs

ICT in BVE: Zes schoolportretten beroepsonderwijs ICT in BVE: Zes schoolportretten beroepsonderwijs 2 C o l o fo n Aan de ict-schoolportretten werken mee: M a rja Blom J et ten Bri n ke J a n D i j k st r a Peter van den Dool Wim van de Gri ft P i et

Nadere informatie

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure.

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure. Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0359 (COD) 9316/17 NOTA van: aan: Nr. Comdoc.: 14875/16 Betreft: het voorzitterschap het Coreper / de Raad JUSTCIV

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, september 2007 (2.09) (OR. en) 2494//07 REV COPEN 23 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36/het COREPER/de Raad nr. vorig doc.: 257/07 COPEN 7 Betreft:

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2014 C(2014) 1392 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 7.3.2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Europees Parlement 2014-2019 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 2016/0403(COD) 11.9.2017 ONTWERPADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 NOTA van: aan: Betreft: Voorzitterschap

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 911 definitief 2011/0447 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0217),

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0217), P7_TA-PROV(2012)0267 Verzekering en herverzekering (Solvabiliteit II) ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2012 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement

Nadere informatie

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 17 april 2015 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 CODEC 463 EF 65 ECOFIN 235 DROIPEN 30 CRIMORG 32 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft:

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2017 COM(2017) 225 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK Een antwoord bieden op uitdagingen voor kritieke financiëlemarktinfrastructuren

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 14 december 2011 (15.12) (OR. en) 18650/11 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (C S) FISC 170

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 14 december 2011 (15.12) (OR. en) 18650/11 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (C S) FISC 170 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 14 december 2011 (15.12) (OR. en) 18650/11 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (C S) FISC 170 OTA I/A-PU T van: het secretariaat-generaal aan: het Coreper / de Raad

Nadere informatie

16435/14 jel/gra/hh 1 DG G 2B

16435/14 jel/gra/hh 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 5 december 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0400 (CNS) 16435/14 FISC 221 ECOFIN 1157 NOTA A-PUNT van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de Raad

Nadere informatie

Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085)

Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085) MEMO/11/640 Brussel, 28 september 2011 Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085) 1. Algemene achtergrondinformatie Waarom

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken.

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 februari 2011 (16.02) (OR. en) 6196/1/11 REV 1 SOC 99 COMPET 34 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) PUBLIC 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-conclusies van de Raad over een

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 JAI 346 COMIX 469 COTER 60 ENFOPOL 159 USA 39 ASIM 57 COHOM 126 COJUR 15 POLGEN 97 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Raad datum:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN XV/6026/99 NL ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN DIRECTORAAT-GENERAAL XV Interne markt en financiële diensten 1 Dit document

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.4.2003 COM(2003) 219 definitief 2003/0084 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 825 definitief 2003/0317 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0051 (NLE) 6144/15 VOORSTEL van: ingekomen: 3 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN 97 EDUC

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur bij

Nadere informatie

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 NOTA van: aan: het voorzitterschap nr. vorig doc.: WK 5263/17 Nr. Comdoc.: 10767/16

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 juni 2004 (23.06) (OR. en) 10665/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0270 (C S) LIMITE COPE 74

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 juni 2004 (23.06) (OR. en) 10665/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0270 (C S) LIMITE COPE 74 eil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE PUBLIC Brussel, 18 juni 2004 (23.06) (OR. en) 10665/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0270 (C S) LIMITE COPE 74 OTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 1.6.2017 L 141/21 BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 november 2016 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten

Nadere informatie

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2011 (13.12) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) 18475/11 JUSTCIV 356 CODEC 2397 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.:

Nadere informatie

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015 Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 6 juli 2015 Reactie van: VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en het Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

10765/11 ADD 1 oms/rts/dp 1 DG C I

10765/11 ADD 1 oms/rts/dp 1 DG C I RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 29 augustus 2011 (02.09) (OR.en) Interinstitutioneel dossier: 2009/0035 (COD) 10765/11 ADD 1 DRS 87 COMPET 217 ECOFI 294 CODEC 917 O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE EF 76 ECOFIN 269 CRIMORG 137 CODEC 744 NOTA van: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet van toepassing

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet van toepassing Fiche 4: Mededeling online platforms 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 1 september 2008 (02.09) (OR. en) 12583/08 ADD 2 FISC 109

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 1 september 2008 (02.09) (OR. en) 12583/08 ADD 2 FISC 109 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 1 september 2008 (02.09) (OR. en) 12583/08 ADD 2 FISC 109 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep Drugshandel Ontwerp-conclusies van de Raad betreffende de noodzaak

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt Brussel, 23 Mei 2001 Bijna zes jaar nadat de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (de BFB-overeenkomst) werd opgesteld, werkt het ontbreken van

Nadere informatie

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2006 (01.12) (OR. en) 15445/1/06 REV 1 COPEN 119 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 15115/06 COPEN 114 nr. Comv.: COM(2005) 91 def.

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 12 september 2012 (OR. en) 2012/0110 (COD) LEX 1288 PE-CO S 34/1/12 REV 1 EF 140 ECOFI 569 SURE 7 CODEC 1642 RICHTLIJ VA HET EUROPEES PARLEME T

Nadere informatie

10460/16 cle/sv 1 DGG 1C

10460/16 cle/sv 1 DGG 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 20 juni 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0270 (COD) 10460/16 EF 199 ECOFIN 636 CODEC 919 RESULTAAT BESPREKINGEN van: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting De Verordening en de adviesaanvraag In juli 2003 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een Verordening over de samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Aanbeveling voor een Brussel, 16.10.2009 COM(2009) 570 definitief 2009/0158 (CNB) BESCHIKKING VAN DE RAAD met betrekking tot het standpunt dat de Europese

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 18 juni 2009 (OR. en) 2008/0084 (COD) LEX 1035 PE-CO S 3748/2/08 REV 2 DRS 84 COMPET 600 CODEC 1918 RICHTLIJ VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG

Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 24.9.2013 2013/2116(INI) ONTWERPVERSLAG over de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG over oneerlijke handelspraktijken (2013/2116(INI))

Nadere informatie

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 30 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van permanente

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 16.12.2014 C(2014) 9950 final Mededeling van de Commissie van 16.12.2014 Richtsnoerennota van de Commissie over de tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen van Verordening

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Unie met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 11 maart 2009 (OR. en) 2008/0199 (COD) LEX 1030 PE-CONS 3743/4/08 REV 4 ECOFIN 645 EF 155 CODEC 1912 RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 915 definitief 2011/0450 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 276/22 26.10.2017 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1945 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 2017 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot kennisgevingen door en aan vergunningaanvragende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 72 (2009) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 96 A. TITEL Aanvullend Protocol bij het Europees Handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2099

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2099 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 30 juni 2008 (08.07) (OR. fr) 11252/08 ADD 3 DRS 17 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 19.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie C 175/11 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 25 april 2012 inzake een voorstel voor een verordening

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 1 december 2015 (OR. en) het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad

Raad van de Europese Unie Brussel, 1 december 2015 (OR. en) het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 1 december 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0058 (CNS) PUBLIC 14509/15 LIMITE FISC 169 ECOFIN 916 NOTA van: aan: nr. vorig doc.: 15756/14 Nr.

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst)

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX C(2011) 4977 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van XXX betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening (Voor de EER relevante tekst) {SEC(2011) 906} {SEC(2011) 907} NL

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij. Voorstel voor een Richtlijn

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij. Voorstel voor een Richtlijn EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 SWD(2015) 265 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement

Nadere informatie

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen MiFID Een betere bescherming van uw vermogen Inhoud MiFID, een betere bescherming van beleggers op Europees niveau............... 4 De verplichtingen van BIL tegenover haar cliënten-beleggers... 6 Classificatie

Nadere informatie

OTA het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten en beklaagden in strafprocedures

OTA het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten en beklaagden in strafprocedures RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 1 juli 2009 (03.07) (OR. en) 11457/09 DROIPE 53 COPE 120 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 VOORSTEL van: ingekomen: 17 augustus 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Nadere informatie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 27.10.2010 2010/0067(CNS) ONTWERPADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 april 2009 (OR. en) 2008/0122 (COD) PE-CONS 3735/08 JUSTCIV 269 JURINFO 90 CODEC 1904 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 15.2.2008 WERKDOCUMENT betreffende het initiatiefverslag over bepaalde kwesties in verband met motorrijtuigenverzekering Commissie

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

la mondi- ale Euro- part- ner

la mondi- ale Euro- part- ner la mondiale Europartner BUSI- NESSBedrijfsactiviteiten en kerncijfers van Europartner Geïnde premies 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097 M 1693 M 2200 M 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2008 (OR. en) 14914/08 COPEN 199 EUROJUST 87 EJN 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij Italië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 119-406. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0139(COD) 10.9.2013. Ontwerprapport Jürgen Klute (PE514.602v02-00)

AMENDEMENTEN 119-406. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0139(COD) 10.9.2013. Ontwerprapport Jürgen Klute (PE514.602v02-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 10.9.2013 2013/0139(COD) AMENDEMENTEN 119-406 Ontwerprapport Jürgen Klute (PE514.602v02-00) Vergelijkbaarheid van kosten in verband

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.5.2000 COM (2000) 346 definitief 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN

Nadere informatie

11263/08 ADD 1 mak/gar/hd 1 DG I - 2 B

11263/08 ADD 1 mak/gar/hd 1 DG I - 2 B RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 oktober 2008 (21.10) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2007/0163 (COD) 11263/08 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft:

Nadere informatie

gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (15853/2/2002 C5-0137/2003) 1,

gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (15853/2/2002 C5-0137/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0325 Verlening van luchtvaartnavigatiediensten ***II Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op

Nadere informatie

Europees Handvest inzake lokale autonomie

Europees Handvest inzake lokale autonomie (Tekst geldend op: 04-02-2010) Europees Handvest inzake lokale autonomie (vertaling: nl) Europees Handvest inzake lokale autonomie PREAMBULE De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Handvest hebben

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie