Opzetten van een actiekader voor financiële di nsten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opzetten van een actiekader voor financiële di nsten"

Transcriptie

1 Opzetten van een actiekader voor financiële di nsten Mededeling van de Commissie

2

3 Samenvatting Financiële diensten 1 nemen ongeveer 6% van het BBP en 2,45% van de werkgelegenheid van de EU voor hun re kening. Vo l gens het we rkge l e ge n h e i d s ve rslag van de Commissie (COM(98) 572) is de financiële dienstverlening één van de sectoren in Europa waarvoor de mogelijkheden qua werkgelegenheidsgroei het gro ot st zijn. De inte gratie van de fi n a n c i ë l e markten zal de financiële dienstensector nieuwe c o m m e rciële moge l ijkheden bieden en de consumenten in staat stellen meer waar voor hun geld te krijgen. Deze zullen immers over een ru i m e re keuze aan financiële diensten en p ro d u c ten zoals hy p oth e ken, pensioenfo n d s e n en verzekeringen kunnen beschikken. E ffi c i ë n te en tra n s p a ra n te financiële mark te n d ra gen eveneens bij tot een opt i m a l e ka p i taalallocatie. Door aandelen- en ri s i c o ka p i taal ge m a k ke l ij ker to e ga n ke l ijk te m a ken, zullen zij het MKB en de sta rte n d e ondernemingen de kans bieden hun groei- en we r kge l e ge n h e i d s p otentieel maximaal te benutten. De financiële dienste n s e c tor in de EU loopt evenwel nog steeds achterop bij die in andere industrielanden. H o ewel reeds aanzienlij ke vo r d e ri n gen zij n gemaakt, dient Europa nog een lange weg af te leggen voordat het van de potentiële voordelen van een interne markt voor financiële diensten kan profiteren. Door de invoering van de euro valt één van de voornaamste oorzaken van de m a rk t s e g m e n tatie ve rs chillende munteenheden weg en zijn de potentiële voordelen van een interne markt voor financiële diensten alleen maar groter geworden. De eenheidsmunt vo rmt bovendien een belangrij ke ka ta l ys a to r voor veranderingen. O n d a n ks de vo o ru i t gang die bij de tot sta n d b renging van een eenge m a a k te financiële reta i l m a rkt is geboekt, blij ve n grensoverschrijdende verkopen van traditionele financiële pro d u c ten aan individuele consumenten een uitzondering. Met name een o n to e re i kende fiscale harm o n i s a t i e, a d m i n i st ra t i eve lasten en enig ge b rek aan t ra n s p a rantie vo rmen belangrij ke belemm e ri n gen voor de vo l tooiing van de inte rn e m a r kt en helpen ve rk l a ren wa a r om de c o n s u m e n ten nog altijd van een zeke r wa n t ro u wen ten aanzien van gre n s ove r- schrijdende transacties blijk geven. B ij gevolg moeten pra g m a t i s che oplossinge n worden gevonden om het consumente n- ve rt ro u wen te ve rgroten door de vo l l e d i ge integratie van de financiële markten in de hand te werken en tegelijkertijd een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen. In deze mededeling staan de volgende twee belangrijke aspecten van de voltooiing van de interne markt voor financiële diensten centraal, een interne markt waarvan het potentieel door de euro nog wordt versterkt: diepe en liquide Europese kapitaalmarkten die de belangen van zowel emittenten als beleggers beter dienen; opheffing van de resterende belemmeringen voor de grensoverschrijdende verstrekking van op particulieren afgestemde financiële d i e n sten teneinde de consument een ruimere keuze te bieden en tegelijkertijd het consumentenvertrouwen op peil te houden en een hoog niveau van consumente n- bescherming te bieden. De internationale financiële onrust is geen reden om van deze strategie af te zien. De structurele verbeteringen die een echte financiële interne markt voor de Europese economie met zich mee zal bre n gen, zullen zowel de dire c te als de i n d i re c te bij d ra ge tot een duurzame gro e i, c o n c u r re n t i e k ra cht en we rkge l e ge n h e i d m a x i m a l i s e ren. Gezien de vo o rt s ch rij d e n d e integratie van de mondiale kapitaalmarkt moet een Europese financiële interne markt evenwel vergezeld gaan van een doelmatiger prudentiële regelgeving en bedrijfseconomisch toezicht op zowel Europees als wereldniveau. Dit dient te worden bewe rkstelligd door de coördinatie tussen re ge l geve rs en to e z i ch th o u d e rs te intensiveren, een streven waarbij de Commissie een belangrijke rol te vervullen heeft. 1 Bank- en verzekeringssector. 1

4 De Commissie verheugt zich over het verzoek van de Europese Raad van Cardiff om een " a c t i e kader" voor financiële diensten uit te werken, omdat het net op het gepaste moment komt. In de voorliggende mededeling belicht de Commissie een aantal punten wa a rop actie m o et worden ondernomen om de EU met financiële markten toe te rusten die bij machte z ijn het concurre n t i eve rm o gen in stand te houden en perioden van financiële instabiliteit te doorstaan. De conclusies van de Commissie zijn gebaseerd op de resultaten van een uitgebreide raadpleging van deskundigen van de lidstaten, a f n e m e rs van financiële diensten en marktdeelnemers. De Commissie komt tot de slotsom dat het prudentiële regelgevingskader van de EU geen ingrijpende veranderingen hoeft te ondergaan. Wel is nood aan een ge st ro o m l ijnder en moderner wetgevend apparaat in het licht van de snel ve ra n d e rende omgeving wa a ri n financiële diensten worden verstrekt. Zij verzoekt de Raad en het Parlement derhalve na te gaan hoe tot een meer gestroomlijnde, flexibelere en s n e l l e re wet gev i n g s p ro c e d u re kan wo r d e n ge komen. De to e z i ch thoudende auto ri te i te n kunnen hun steentje bij d ra gen door de s a m e nwe rking te inte n s i ve ren, zodat een uniforme uitleg aan de prudentiële regels wordt gegeven. Tevens dienen mechanismen te worden o p ge z et om de collectieve discipline bij de tenuitvoerlegging en handhaving van de EUwet geving in de sector van de fi n a n c i ë l e dienstverlening te versterken. Het vooruitzicht van de eenheidsmunt werkt een m a rk t ge d reven modern i s e ring van de wholesalemarkten van de EU in de hand. De eenheidsmunt op zich volstaat echter niet om een optimaal functionerende eenge m a a k te w h o l e s a l e m a rkt tot stand te bre n gen. Een s a m e n h a n gend actiepro gramma om de re ste rende wet gevende, administ ra t i eve en fiscale belemmeri n g en voor gre n s ove r- s ch rijdende beurs n ote ri n gen en beleggingsa c t i v i te i ten uit de weg te ruimen, ka n aanzienlijke economische dividenden opleveren. Deze voordelen kunnen zonder ingrij p e n d e veranderingen tot stand worden gebracht door de huidige re ge l i n gen voor pro s p e c t u s s e n, o p e n b a re aanbiedingen en fi n a n c i ë l e verslaglegging, alsook de op de aanbieders van b e l e g g i n g s d i e n sten van toepassing zij n d e voorschriften aan te passen. Alleen als acties in die zin worden ondernomen, zal de door de eenheidsmunt mogelijk gemaakte vermindering van de ko sten van EU-ka p i taal zich ook daadwerkelijk voordoen. De Commissie dringt er bij de lidstaten op aan zo spoedig mogelijk een reeks prioritaire maatregelen uit te werken en door te voeren ter bevordering van de efficiënte integratie van de financiële wholesalemarkten. Wat de financiële reta i l m a rk te n b et re ft, neemt de grote vooruitgang die bij de voltooiing van de financiële interne markt is geboekt niet weg dat gre n s ove rs ch rijdende ve rkopen va n traditionele financiële producten aan gewone c o n s u m e n ten een uitzondering blij ven. De Commissie zal haar inspanningen intensiveren om stapsgewijze de voltooiing van een interne m a rkt voor op de part i c u l i e ren afge ste m d e financiële producten te bewerkstelligen. In de e e rste plaats zal zij de f o rm u l e ri n g a a n m o e d i gen van een ondubbelzinnig en eensluidend standpunt ten aanzien van het o n d e rs cheid tussen professionele en niet - professionele afnemers van financiële diensten. Overeenkomstig de relevante bepalingen van het internationaal privaatrecht en het EU-recht zal ernaar worden gestreefd het opleggen van aanvullende verplichtingen door het land van o n t va n g st aan niet voor bero e p s d o e l e i n d e n handelende consumenten te beperken. Te n t weede zal de Commissie de substa n t i ë l e ve rs chillen tussen wet te l ij ke bepalingen die thans de toepassing van de regels van het land van ontvangst lijken te rechtvaardigen, opsporen en inventariseren. Dit zal niet alleen tot een grote re tra n s p a rantie leiden, maar ook het waarborgen van een evenredige implementatie van de re gels van het land van ontva n g st vergemakkelijken. Ten derde zal de Commissie de conve rgentie van de nationale pra k t ij ke n naar een hoog niveau va n c o n s u m e n te n b e s ch e rming blij ven st i m u l e re n waar dit noodzakelijk en evenredig is om aan de eisen van de consumenten tegemoet te komen. De Raad en het Parlement wordt verzocht zo intensief mogelijk met de Commissie samen te werken om deze stapsgewijze aanpak in praktijk te brengen. 2

5 Samenwerking tussen toezichthouders en re ge l g eve rs binnen de EU en op i n te rnationaal nive a u. Na a rm a te het regelgevingskader voor een financiële interne m a rkt va ste re vo rm aanneemt, krij gen de breuklijnen op het gebied van het toezicht een steeds meer uitge s p ro ken ka ra k te r. De Commissie acht een ge st ru c t u re e r d e samenwerking tussen nationale toezichthouders - veeleer dan het treffen van nieuwe regelingen op EU-niveau - to e re i kend om de fi n a n c i ë l e stabiliteit te waarborgen. Deze samenwerking vindt momenteel op een ad hoc basis plaats en moet derhalve beter worden georganiseerd. Met name op het gebied van het toezicht op de e ff e c te n m a rk ten sch i eten de besta a n d e re ge l i n gen te ko rt om met de plot s e l i n ge versnelling van de marktintegratie gelijke tred te kunnen houden. De Commissie acht het daarom ten zeerste aangewezen een duidelij ke b l a u w d ruk op te stellen wa a r in de ve ra n t wo o r d e l ijkheden van en de coördinatieprocedures tussen de verschillende financiële toezichthouders op nationaal en EUniveau worden omschreven. De moge l ijkheden en uitdagingen voor het handhaven van de financiële stabiliteit reiken verder dan de grenzen van de Unie. De EU is niet immuun voor de thans op de internationale financiële mark ten heersende bero e ring. De Commissie en de lidsta ten moeten actief b ij d ra gen tot de uitvaardiging van een i n te r nationaal minimump a k ket va n fundamentele prudentiële voorschriften en tot de zo wijd mogelijke verbreiding van de beste praktijken op toezichtgebied. De EU dient er in h et bijzonder op toe te zien dat deze d o e l ste l l i n gen in de ka n d i d a a t - l i d sta ten va n Midden- en Oost-Europa worden gerealiseerd. Voor de to t st a n d b renging van de algemene voorwaarden om in de EU een volledig ge ï n te gre e rde financiële inte rn e m a rkt in het leven te ro e p e n, is het noodzakelijk dat op de volgende gebieden actie wordt ondernomen: Er moet een ge ï n te gre e rde infra st ru c t u u r worden opgezet. Er dient niet alleen een betere i n te ractie tussen de nationale betalings- en e ff e c te n a f w i k ke l i n g s s ystemen te wo r d e n bewerkstelligd, maar ook te worden gezorgd voor passende instrumenten om fraude en het witwassen van geld tegen te gaan. De ve rwe z e n l ijking van ge l ij k wa a r d i g e c o n c u rre n t i eve rh o u d i n gen voor fi n a n c i ë l e actoren is een van de sleutelelementen van een ge ï n te greerde inte rne markt voor fi n a n c i ë l e d i e n sten. De inte gratie van de fi n a n c i ë l e m a rk ten moet bij gevolg in de hand wo r d e n gewerkt door strikt de hand te houden aan de Ve r d ra g s re gels op het gebied va n m ede dingin g e n s t a a t s s te u n. De i n s p a n n i n gen op dit te rrein moeten wo r d e n opgevoerd omdat de concurrentie in de sector van de financiële dienst ve rlening na de i nvo e r ing van de euro naar alle wa a rs ch ij n l ijkheid nog in hevigheid zal toenemen. B e l a st i n g h e ffi n g: Nu het wisselko e rs ri s i c o we rke l ijk pan-europese beleggingsst ra te g i e ë n n i et meer in de weg staat, begint van de verschillen in de fiscale behandeling reeds een a a n z i e n l ijk ve rsto rend effect op de middelenallocatie uit te gaan. Er is politieke overeenstemming bereikt over het feit dat de ste rkste fiscale ve rsto ri n gen van de inte rn e markt namelijk fiscale verstoringen van de allocatie van spaargelden en sch a d e l ij ke belastingconcurrentie tussen financiële centra m o eten worden aangepakt. Tevens moet vooruitgang worden geboekt op het gebied van essentiële financiële pro d u c ten, zoals l eve n s ve rz e ke ri n gen en pensioenfo n d s e n, wa a r van de fiscale behandeling de grensoverschrijdende afzet in de weg staat. Werken aan een consensus: Het is nu aan de Raad en het Parlement om, samen met de Commissie, de discussie voort te zetten. Om de politieke dynamiek in stand te houden, stelt de Commissie voor dat de l i d sta ten pers o o n l ij ke ve rte ge nwo o r d i ge rs va n de ministers van financiën aanwijzen en dat deze ve rte ge nwo o r d i ge rs bij e e n komen in het kader van een door de Commissie voorgezeten werkgroep voor het beleid ten aanzien van de financiële dienstverlening. 3

6 De onmiddellijke doelstellingen van deze groep zijn tweeledig. In eerste instantie dient de groep tegen juni 1999 een reeks prioritaire acties te identificeren om aan de Raad voor te stellen. De tweede taak die de groep vóór juni 1999 dient te vervullen, is een aantal prioriteiten van onmiddellijk belang te definiëren teneinde het proces gaande te houden. De Commissie is voornemens regelmatig verslag uit te brengen aan de ECOFIN-Raad. De Commissie zal tevens een procedure voor raadpleging op hoog niveau instellen om zowel marktdeelnemers als afnemers van financiële diensten in staat te stellen een volwaardige b ij d ra ge tot de fo rm u l e ring van het beleid terzake te leveren. De groep zal de Commissie tevens bijstaan bij de uitoefening van het collectieve toezicht op de te n u i t vo e rlegging en handhaving van de wet geving ten aanzien van de fi n a n c i ë l e diensten. 4

7 Inleiding 1. Een eengemaakte diepe en liquide financiële markt die groei, werkgelegenheid en een groter concurr e n t i eve rm o gen van de Europese economie in de hand kan werken, ligt binnen bereik 2. De invoering van de euro is het logische sluitstuk van de interne markt en biedt een historische kans om optimaal van open en ge ï n te greerde mark ten te p ro fi te ren. Het we g vallen van het w i s s e l ko e rs risico en het in de euro z o n e gevoerde ge m e e n s ch a p p e l ij ke moneta i re beleid zullen de inte gratie van ge l d -, kapitaal- en aandelenmarkten een krachtige impuls geven. 2. De afnemers van financiële diensten zullen hun voordeel kunnen doen met concurrerender en innovatieve traditionele financiële diensten die met hoge niveaus van consumente n b e s ch e rming ge p a a r d gaan. Voor de sector van de fi n a n c i ë l e d i e n st ve rlening bieden de ru i m e re en d i e p e r e ka p i ta a l m a rk ten nieuwe commerciële mogelijkheden. Voorts zal de i n te gratie van de ka p i ta a l m a rk ten het a a n t re k ken van ka p i taal door het b e d rij fs l even goedkoper maken doordat, e n e rz ijds, lage re re n teta ri even wo r d e n geboden en, anderz ijds, aandelen- en risicokapitaal gemakkelijker toegankelijk zijn. Dit is met name van belang voor het MKB en sta rtende ondern e m i n gen, wa a rvo o r meer mogelijkheden zullen openstaan dan de dure en infl exibele sch u l d fi n a n c i e ri n g waarop zij momenteel zijn aangewezen De invoering van de euro en de bestaande i n te rn e - m a rk t re ge l geving zijn we l i s wa a r o n o n t b e e rl ij k, maar op zich onto e re i ke n d om in de EU een volledig opera t i o n e l e interne markt voor financiële diensten tot stand te brengen. Ook de huidige opzet moeten worden herzien, wil de financiële sector van de EU bij machte zijn de uit de mondialisering van de financiële markten vo o rt vloeiende sch e rp e re concurrentie te weerstaan. 4. De Europese Raad van Cardiff erkende dat ve r d e re ve r b ete ri n gen moeten wo r d e n nagestreefd en heeft de Commissie daarom opdracht gegeven een "actiekader" voor de ve r b ete ring van de inte rne markt vo o r financiële diensten in te dienen, waarbij in het bijzonder de doeltreffendheid van de toepassing van de huidige wetgeving moet worden getoetst en de gebreken moeten worden aangegeven die mogelijkerwijs een wijziging van de wetgeving vereisen. Gevolg gevend aan dit verzoek stelt de Commissie h et in het vo o rl i g gende document b e s ch reven kader vo o r, wa a rmee wo r d t beoogd: de EU van een wetgevend apparaat te vo o r zien dat op de huidige en toekomstige uitdagingen is berekend; de re ste rende fra g m e n tatie van de ka p i ta a l m a rk ten weg te we rke n teneinde de ko sten om op de EUmarkten kapitaal aan te trekken tot een minimum te beperken; z owel afnemers als aanbieders va n financiële diensten van de vo o r d e l e n van open markten te laten profiteren; n a u we re samenwe rking tussen de to e z i ch thoudende auto ri te i ten aan te moedigen; de tot sta n d koming van een ge ï n te greerde infra st ructuur op EUniveau te bevorderen; de door belast i n g ve rs ch i l l e n o p gewo rpen belemmeri n gen voor de interne markt af te bouwen. Bij de onderstaande analyse is uitgegaan van de re s u l ta t en van een bre d e raadpleging van Europese representatieve o rganisaties van afnemers van fi n a n c i ë l e d i e n sten en van de secto r, alsook va n marktdeelnemers en nationale diensten. 2 Volgens het werkgelegenheidsverslag van de Commissie (COM(98) 572) is de financiële dienstverlening één van de sectoren in Europa die de grootste mogelijkheden qua werkgelegenheidsgroei te bieden heeft. 3 De mate wa a rin het bedrij fs l even een beroep op schuldfinanciering doet, varieert van 50% in Nederland tot ruim 70% in Frankrijk, Duitsland en Italië en 80% in Spanje, tegen 20% in de Verenigde Staten. 5

8 5. Om aan de bovenbeschreven uitdagingen het hoofd te bieden, behoeft de bestaande re ge l geving niet volledig te wo r d e n h e rwe rkt, maar moet pra g m a t i s ch en d o o rta stend worden opget reden te n e i n d e z oveel moge l ijk voordeel uit de ge b o d e n n i e u we moge l ijkheden te halen. De verslechterende internationale economische vooruitzichten mogen geen reden zijn om de n o o d z a ke l ij ke aanpassing uit te ste l l e n, maar moeten daare n te gen een ex t ra b ewe e greden zijn om doeltr e ff e n d e maatregelen te nemen. Een gestroomlijnder en doeltreffender wetgevend apparaat I. Met zijn tijd meegaan 6. De prudentiële re ge l geving om tot een e e n ge m a a k te financiële markt te ko m e n, dient permanent te worden geto et st om erover te waken dat zij een doeltreffend bolwerk tegen financiële instabiliteit vormt. Het is immers mede dankzij de gedegen p rudentiële ve i l i g h e i d s m a a t re gelen, het st ri k te to e z i cht en de daadwe rke l ij ke transparantie die in de Unie bestaan, dat Europa de ergste gevolgen van de thans op de inte rnationale financiële mark te n heersende onrust heeft weten te ontlopen. De wetgeving dient echter voortdurend te worden bij ge stuurd, enerz ijds, om ge l ij ke t red te kunnen houden met de o n t w i k ke l i n gen die zich zowel op de financiële markten als in de instrumenten en producten voordoen en, anderzijds, om de uit de toenemende verwevenheid van de financiële mark ten vo o rt vl o e i e n d e systeemrisico's te beheersen. De prudentiële regels moeten eveneens regelmatig worden bijgewerkt om er zorg voor te dragen dat zij zo efficiënt moge l ijk bij d ra gen tot de s chepping van we rkge l e genheid en de bevordering van het concurrentievermogen. Ter verwezenlijking van deze doelstellingen, dient op twee fro n ten actie te wo r d e n ondernomen: snellere aanpassing van de wetgeving; een gestroomlijnde benadering voor de vaststelling van prudentiële regelgeving. 7. Snellere reactietijden zijn van cruciaal b e l a n g. N i et alle problemen ku n n e n evenwel met minder en betere wetgeving worden opgelost. De wetgeving moet ook sneller worden uitgevaardigd. Als gevo l g van een voortschrijdende technologie en een toenemende mark t i n te gratie loopt het wet gev i n g s p r oces veelal op de m a rk t ve ra n d e ri n gen ach te rop. Bove n d i e n nemen het vo o rstellen, bespre ken en aannemen van ri ch t l ijnen zoveel tijd in beslag, dat deze soms in ge d eta i l l e e r d e oplossingen voorzien voor problemen die niet langer aan de orde zijn. Vertragingen in de modernisering van de EU-voorschriften om deze aan de internationaal aanvaarde o ptimale we rk w ijzen te confo rm e re n, bemoeilijken de taak van de toezichthouders en regelgevers om de stabiliteit van het financiële stelsel te handhaven. Dit heeft reeds een hoge tol geëist op het gebied van het concurrentievermogen, omdat financiële a c to ren het voordeel van een met de a l l e rl a a t s te ontwikke l i n gen re ke n i n g houdende re ge l geving en een sneller reagerend toezicht werd ontzegd (voorbeeld 1). De aan de gang zijnde herziening van essentiële onderdelen van de EUsolvabiliteitsregeling voor banken verloopt p a rallel met de we rkzaamheden in het Bazelse Comité van bankentoezichthouders. Het is daarbij van essentieel belang dat de eindresultaten in Brussel en Bazel niet alleen ge l ijklopend zijn, maar ook ge l ij k t ijdig in regelgeving worden omgezet (in alinea 39 wordt uitgelegd wa a rom het absoluut noodzakelijk is dat de EU haar rol in het Bazelse proces kan vervullen). Voorbeeld 1: In 1996 werd het de VS-banken to e ge staan voor de bere kening van hun " m a rk t r isico's" ge ava n c e e rd e c o mp u te rmodellen te hante ren. Teve n s k re gen deze banken nauwke u ri ger (en lagere) vermogensvereisten opgelegd. In de EU heeft het ongeveer 2 1/2 jaar geduurd vo o rdat de nodige wij z i g i n gen in de 6

9 ri ch t l ijnen wa ren aange b ra cht om de banken in staat te stellen hun activiteiten onder ge l ij k wa a rd i ge concurre n t i eve r - houdingen te ontplooien. 8. Een bespoediging van het wetgevingsproces is bijgevolg dringend noodzakelijk. Daarbij moet echter ook rekening worden gehouden met de bredere discussie over de toepassing van comité p ro c e d u res bij de EGb e s l u i t vo rming. In samenwe rking met de a n d e re inste l l i n gen zal de Commissie n a gaan in hoeve rre met vo l l e d i ge inachtneming van de bepalingen van het EG-Verdrag op dergelijke terreinen versnelde procedures kunnen worden ingevoerd en in overeenstemming met het voorstel van de Commissie voor een herziening van de comitologieprocedures. 9. St ro o m l ijnen van de we t gev i n g s- te ch n i e ke n. De Commissie zal onderzoeken hoe een juister evenwicht kan worden gevonden tussen het definiëren van doelstellingen en de effectieve uitwerking e rvan in wet geving. De besta a n d e wetgeving bevat onnodig veel details; dit is vaak te wij ten aan de ge d eta i l l e e r d e w ij z i g i n gen die in het oors p ro n ke l ij ke voorstel van de Commissie zijn aangebracht (voorbeeld 2). Om de uitvaardiging van al te c o mp l exe regelgeving in de to e ko m st te vermijden, dienen de institutionele partners en de Commissie zelf een zekere mate van zelfdiscipline te betrachten. Voorbeeld 2: Hoe zeker NIET te werk mag worden gegaan bij de regulering van een financiële interne markt: H et oor s p ro n ke l ij ke vo o rstel van de Commissie voor een Rich t l ij n Ka p i ta a l to e re i kendheid was 26 bladzij d e n lang. De versie die na het doorlopen van het wet gev i n g s p roces door de Raad we rd aangenomen, nam echter 79 bladzijden in beslag en omvatte 42 bladzijden bijlagen m et ge d eta i l l e e rde cij f e rm a t i ge b e s ch rij v i n gen van onder meer comp l exe w i s ku n d i ge modellen voor de bere ke n i n g van de vermogensvereisten. Vier jaar later werd een wijzigingsrichtlijn van nog eens 28 bladzijden lang aangenomen. 10. Men dient zich te beraden over een pragmatischer aanpak voor de regelgeving ten aanzien van de financiële dienste n, waarbij het accent veeleer op kwaliteit dan op kwantiteit dient komen te liggen. Eén van de mogelijkheden bestaat erin in de nieuwe wet geving met bet rekking tot d i e n st ve rl e n e rs of pro d u c ten louter de f u n d a m e n tele ve re i sten en de met de wet geving beoogde basisnormen aan te geven. Deze "kader wetgeving" behoeft geen al te diepgaande en/of kwa n t i ta t i eve s p e c i ficatie te beva t ten van de beste methode om deze doelstellingen te bereiken. Waar ge d etailleerde ri ch t s n o e re n n o o d z a ke l ijk blij ken, kunnen deze in een s o e p e l e r, aanvullende vo rm wo r d e n ve rst rekt. Hiertoe kan onder meer va n mededelingen, aanbevelingen of besluiten van de Commissie gebruik worden gemaakt ( b ij de uitvaardiging wa a rvan passende c o m i té p ro c e d u res dienen te wo r d e n gevolgd). De keuze van het wet geve n d instrument zou worden bepaald door de m a te van re ch t s z e ke rheid en/of b e s ch i k b a a rheid van pasklare te ch n i s ch e oplossingen. De Commissie zal zich verder in een dergelijke benadering verdiepen om deze de komende maanden met de lidstaten en het Europees Pa rlement te ku n n e n bespreken. II. De bestaande regels optimaal benutten 11. Voorts kunnen de door de bestaande regels geboden commerciële mogelijkheden beter worden benut. Tekortkomingen in de huidige wetgeving kunnen worden verholpen door een betere omzetting van de EG-wetgeving door de lidsta ten, door een st re n ge re handhaving van deze wetgeving door de Commissie en door een ondubbelzinniger en eensluidender inte rp r etatie van de betrokken wetgeving. 12. Een spoedige en doelmatige omzetting van de bestaande wetgeving. Het heeft lang geduurd, maar de lidstaten hebben de richtlijnen betreffende de financiële diensten thans vrij wel volledig in nationaal re ch t omgezet. Laattijdige (of vaak onvolledige en 7

10 o n j u i ste) omzetting heeft tot aanzienlij ke kosten voor de marktdeelnemers geleid en d i sto rsies en inefficiënties op de inte rn e markt teweeggebracht die de goede werking e rvan hebben ve rsto o r d 4. Bijna vijf jaar nadat het grootste deel van de wetgeving ten aanzien van de financiële diensten in werking is getreden, kan de stand van zaken met betrekking tot de omzetting van de richtlijnen betreffende de financiële diensten als vrij bevredigend worden bestempeld. 12 lidstaten hebben stappen ondernomen om het volledige corpus van bank-, verzekeringsen effectenwetgeving in nationaal recht om te zet ten. Het gemiddelde omzet t i n g s- p e rc e n ta ge voor de EU-15 bedra a g t 9 8, 94%. In de tussenliggende peri o d e hebben zich ech ter aanzienlij ke gecumuleerde vertragingen bij de omzetting van de overeengekomen regels voorgedaan. Het komt erop aan eventuele vertragingen b ij de omzetting in het ve rvolg tot een minimum te beperken. Tevens dient erop te worden to e gezien dat de nationale u i t vo e ri n g s b e p a l i n gen ove ral in de EU daadwerkelijk afdwingbaar zijn. Dit proces vereist de volledige en vastberaden inzet van alle lidstaten, die eventueel kan worden gestimuleerd door een of andere vorm van z e l f c o n t role ter ve rste rking van de c o l l e c t i eve discipline. De Commissie zal samen met de lidstaten nagaan hoe dit het best kan worden bewerkstelligd. 13. Een ondubbelzinnige en eensluidende interpretatie van de regels. De door de l i d s ta ten to e ge p a ste re gels moete n ondubbelzinnig zijn en overal in de Unie op a n a l o ge wijze worden ge ï n te rp rete e r d. A f w ij kende inte rp retaties kunnen wo r d e n ge l ij kget ro k ken door middel va n i n te rp reta t i eve mededelingen van de Commissie op basis van jurisprudentie van het Hof van Justitie. Ook niet-wetgevende en op zelfre g u l e ring gebaseerde re ge l i n ge n tussen toezichthouders kunnen bijdragen tot een brede ove re e n stemming ove r operationele concepten die nodig zijn om een effi c i ë n te inte rne markt ge sta l te te geven. Uiteenlopende benaderingen bij de toepassing van gemeenschappelijke regels m o eten worden ge a n a l yseerd, de ko ste n ervan moeten terdege worden beseft en een systeem van "benchmarking" op basis van de beste to e z i ch t m ethode moet wo r d e n o n t w i k keld om deze ve rs chillen weg te we rken. Een derge l ij ke vo r m va n samenwerking tussen de toezichthouders zal aan belang winnen naar m a te beleggingsdiensten en grensoverschrijdende e ff e c tenhandel verder ingang vinden - o n d e rl i n ge ove re e n stemming en transparantie zullen daarbij van essentieel belang zijn; dit geldt vooral voor de regels b et re ffende de bedrij fs u i toefening. Deze p rocessen moeten worden ve r d i e pt en versterkt: in dit verband kan de onlangs o p ge ri ch te FESCO 5 een centrale ro l ve rvullen. De Commissie zal zulke ontwikkelingen ten zeerste aanmoedigen. 4 De laattij d i ge omzetting van de Rich t l ij n B e l e g g i n g s d i e n sten heeft mark t ri g i d i te i ten ve ro o rz a a k t vanwege een gebrek aan concurrentie en een moeilijke m a rk t to e gang. Dit heeft een rem ge z et op de m a rk t i n n ovatie en de beleggingsondern e m i n gen belet zich optimaal voor te bereiden op de omwenteling en de scherpere concurrentie waartoe de euro aanleiding zal geven. 5 FESCO is de organisatie van Europese beursmakelaars [Forum of European Securities Commissions]. 8

11 ACTIEPUNTEN De Commissie zal verder de hand houden aan de spoedige en doeltreffende omzetting van de richtlijnen en zal nagaan hoe op dit gebied vorderingen kunnen worden gemaakt zal inte rp reta t i eve mededelingen publiceren met ri ch t s n o e ren voor de lidsta ten en marktdeelnemers zal gedetailleerde voorstellen doen voor het op gang brengen van een discussie over een betere benadering voor toekomstige wetgeving inzake financiële diensten De Raad en het Europees Parlement wordt verzocht samen met de Commissie te werken aan een eventuele interinstitutionele overeenkomst waarin de voorwaarden zijn neergelegd om tot een gestroomlijnde, flexibele en sneller uitgevaardigde wetgeving ten aanzien van de interne markt voor financiële diensten te komen dienen bij het wetgevingsproces een zekere mate van zelfdiscipline te betrachten om de uitvaardiging van al te complexe wetgeving te vermijden De lidstaten dienen er bij hun toezichthoudende autoriteiten op aan te dringen hun zelfregulerende rol beter tot haar recht te doen komen door de processen ter verbetering van de regelgevingsnormen en van de werkwijzen met het oog op de totstandbrenging van een doelmatige interne markt te verdiepen en te versterken dienen zich ertoe te verbinden de richtlijnen doeltreffend en zo snel mogelijk toe te passen. 9

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 januari 2003 (17.01) (OR. fr) 5271/03 UEM 7 ECOFIN 7 MI 10 EF 2 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.11.2010 COM(2010) 639 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S 25.4.2013 Publicatieblad van de Europese Unie C 119/1 I (Resoluties, aanbevelingen en adviezen) AANBEVELINGEN EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S AANBEVELING VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (21.11) (OR. fr) 15944/08 E ER 400 E V 851 RELEX 930 ATO 110 POLGE 122 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden Het investeringsplan Vragen en antwoorden Inhoud 1. In welke zin is deze investeringsbenadering nieuw en anders?... 2 2. Waarom een nieuw Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI)?... 2 3.

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief het BElgischE depositogarantiestelsel vanuit EEn EuropEEs perspectief Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief ch. van nieuwenhuyze m. D. zachary Inleiding Een depositogarantiestelsel

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Datum 13 december 2013 Onderwerp Motie-Kox c.s over het garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp

Datum 13 december 2013 Onderwerp Motie-Kox c.s over het garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (24/25 oktober 2013).

EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (24/25 oktober 2013). EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 COC 7 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 24/25 oktober 2013 COCUSIES

Nadere informatie

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Nederlandse vertaling, versie 2011 mesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberrad

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 557.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 557. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 5 mei 2009 (06.05) (OR. en) 9493/09 ADD 2 EF 66 ECOFI 340 CO SOM 104 I GEKOME DOCUME T - ADDE DUM van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal

Nadere informatie

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader 1. Inleiding In het deel Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht van het Verslag wordt met nieuwe bankwet bedoeld het grote project van hervorming van

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten

Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten Mystery shopping in de bank

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie