ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE HAANWIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE HAANWIJK"

Transcriptie

1 A r t i k e l 1: A l gemeen I n d e ze vo o r w a a r d e n wo r d t v e r s t a a n o n d e r : a ) V e r g a d e r l o c a t i e H a a n w i jk : d e d o o r d e f a m i l i e B i n k e n / o f K o f f i e & T h e e h u i s t H a a n t j e t e r b e s c h i k k i n g ge s t e l d e r u i m t e n o p d e l o c a t i e H a a n w i j k 1 t / m 3 t e S i n t M i c h i e l s gestel, hierna te noemen Haanwijk. b ) O p d r a c h t g e ve r / g e b r u i k e r : d i e g e n e d i e n a m e n s z i c h ze l f o f e e n a n d e r d e o ve r e e n k o m s t m e t H a a n w i j k i s a a n g e gaan Op alle door Haanwijk aan enige partij verst re kte aanbieding (offerte), dan wel gebruiksove reenkomst, dan wel enige o ve r e e n ko m s t t o t het verrichten van d i ensten en/of werkzaamheden zijn uitsluitend d e z e a l gemene vo o r w a a r d e n va n t o e p a s s i n g. Af wi j k i n gen daarop m o e t en uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. In geval van e e n c o n f l i c t b i j d e u i t l e g v a n de t e k s t va n d e o f f e r t e of gebru i k s o ve r e e n k o m s t, gaat de t e k s t va n d e z e a l gemene vo o r wa a r d e n v o o r D e p a r t i j d i e e e n a a n b i e d i n g ( o f f e r t e ) t o t gebru i k va n e e n vergaderlocatie van Haanwijk aanvraagt dan wel de gebruiker van de ve r gaderlo catie van Haanwijk (hierna: " opdrach t ge ve r resp. gebruiker") zal aan Haanwijk kenbaar maken wanneer hij/zij op haar offerte algemene voorwaarden van toepassing verklaart in welk geval de d o o r H a a n w i j k u i t te b r e n gen of uit gebrach t e o f f e r t e s l e c h t s bindend is indien opdrachtgever i n s t e m t m e t de toepasselijkheid van de o n d e r h a v i ge voorwa a r d e n. A r t i k e l 2: O f f e r t e s H a a n w i j k k a n te a l l e n t i j d e o m we l k e r e d e n d a n o o k het s l u i t e n va n e e n o v e r e e n k o m s t we i ge r e n A l l e d o o r H a a n w i j k g e d a n e a a n b i e d i n gen t e r za k e va n d e totstandkoming van enige (gebruiks) overeenkomst zijn vrijblijvend en o n d e r het vo o r b e h o u d zo l a n g d e c a p a c i t e i t t o e r e i k e n d i s Mondelin ge aanbiedin ge n of t oeze ggingen binden Haanwijk n i e t, t e n z i j z i j d o o r h a a r s c h r i f t e l i j k zi j n b e ve s t i gd Haanwijk kan een o p t i e t o t gebru ik van de ve r gaderru imte verlenen, doch d e z e blijft s l e c h t s geldig t o t 4 weken vóór de geplande en/of geoffr eerde uit voerin g s d a t u m va n de gebru i kso ve reen ko m s t. I n d i e n d e o p t i e n i e t b i n n e n d e i n d e o p t i e g e s t e l d e t e r m i j n w o r d t aanvaard, komt deze te vervallen en kan er geen beroep meer op worden gedaan. Voor zo v e r g e e n t e r m i j n i n e n i ge optie i s g e s t e l d g e l d t e e n g e l d i gheid s t e r m i j n va n 7 d a gen. Algemene voorwaarden Vergaderruimte Haanwijk Pagina 1 van 7

2 2. 5. E e n d o o r d e o p d r a c h t ge ve r g e a c c e p t e e r d e o f f e r t e k a n a l s n o g m e t o n m i d d e l l i j k e i n gang door of namens Haanwi j k w o r d e n o p ge ze gd, dan wel wo r d e n ge we i g e r d i n d i e n de o p d r a c h t ge ve r r e s p. gebruiker in financiële moeilijkheden geraakt (waaronder gerekend een aanvrage t o t s u r s e a n c e van betalin g dan we l f aillissement) en/ of de o p d r a c h t ge v e r r e s p. gebru i k e r n a l a t i g is m e t e n i ge aan haar/hem t o e k o m e n d e ve r p l i c h t i n g d a n we l i n zo d a n i ge maatschappelijke opspraak geraakt dat van Haanwijk niet verwacht kan worden d a t ze e e n ve r l e e n d e o p t i e h o n o r e e r t Indien de prijs afhankelijk is ge s t e l d van het aantal deelnemers en niet bij het aangaan van de overeenkomst voorlopig is opgegeven, wordt de o ve r e e n k o m s t s l e c h t s aanvaard onder vo o r wa ard e dat t e n m i n s t e 48 u u r vo o r u i t vo e r i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t het j u i s t e a a n t a l d e e l n e m e r s d o o r d e we d e r p a r t i j a a n H a a n w i j k s c h r i f t e l i j k ( w a a r o n d e r b e d o e l d : p e r e m a i l d a n we l p e r f a x ) i s m e d e g e d e e l d, b i j gebre k e w a a r va n u i t ge gaan wo r d t va n het vo o r l o p i g o p ge ge ve n d e e l n e m e r s a a n t a l De Ha anwijk ve r gaderlocatie s zijn re spect ie ve l ijk ge sch ik t vo o r groepen van 14 (lo catie Haanwijk 1) of 24 personen (locatie Koffie & theehuis). Indien, anders dan de aan Haanwijk do or o p d r a c h t ge ve r / r e s p. gebr u i k e r vo o r a f gaande aan de gebr u i k s - o v e r e e n k o m s t o p ge ge ve n a a n t a l l e n d e e l n e m e r s, a a n d e ve r gaderin g m eer dan de genoemde aantal personen deeln emen, dan we l zich op de lo catie op enig m o m e n t gedurende de o v e r e e n k o m s t m e e r d a n d e genoemde aantallen per s o n e n va n ( o f n a m e n s ) d e o p d r a c h t ge v e r r e s p. g e b r u i k e r a a n we z i g z i j n, h e e f t Haanwijk h e t recht de gebruiksovereenkomst te (doen) beëindigen zulks m e t t o e p a s s i n g van het in 4. 4 en 4. 6 bepaalde. In een dergelijk geva l h e e f t opdrach t ge ver re sp. gebruike r geen recht op c o m p e n s a t i e vo o r d e n i e t o p genomen tijd waarvoor h i j / z i j de o v e r e e n k o m s t i s a a n ge gaan O p d r a c h t ge v e r r e s p. gebru i k e r k a n a a n d e g e s l o t e n gebru i kso ve reenkomst geen andere r e chten ontlenen - o n g e a c h t we l ke j u r i d i s c h e k w a l i f i c a t i e a a n d e g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t za l w o r d e n t o e gekend - dan t o t gebru ik va n de door Haanwijk d a a r t o e a a n g e w e z e n ( d a n we l a a n te w i j z e n ) e n o p d e w e b s i t e aangeduide vergaderruimte en locatie voor de duur van de in de ove reenkomst aangegeven periode. In geen geval zal opdrachtge ve r r e s p. gebr u i k e r e n i g g e b r u i k s r e c h t h e b b e n d a n we l k unnen cla imen voor tijd st ippen gelegen buiten we r kdagen en op tijdstippen buiten de periode gelegen t u s s e n 's o c h t e n d s uur en ' s a v o n d s uur, tenzij d i t u itdru kke l ijk en schrif telijk t u s s e n Haanwijk en opdrachtgever resp. gebruiker is overeengekomen m iddels een door Ha anwijk geïnitie erde en aan opdrachtge v e r re sp. gebruike r aange boden o p g e s t e l d e o ve r e e n k o m s t. Algemene voorwaarden Vergaderruimte Haanwijk Pagina 2 van 7

3 A rt i kel 3: Prijs en betalin gscondit ies Indie n de o v e r e e n k o m s t 6 maanden we rd g e s l o t e n vo or h e t tijdstip waarop d e z e m o e t worden uitgevoerd, geldt dat de af gegeve n prijzen gelden a l s voorlopige prijzen. W ijzigingen in het BTW -tarief worden te allen tijde aan de wederpart i j doorbere kend. Z o wel de gebruiker a l s m e d e de verschenen g a s t e n zijn hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de betalingsverplichtingen. Door te verschijnen g e e f t de g a s t te kennen d a t de gebruiker bevoegd w a s hem bij het sluiten van de o v e r e e n k o m s t te ve rtegenwo o rd i gen Zo lang de opdrachtge ve r r esp. gebru ike r en/of de door haar geïntroduceerde g a s t e n n i et aan hun betalin gs ve rp lic htin gen j e g e n s Haanwijk hebben voldaan, geldt een retentierecht op alle goederen van opdrachtgever resp. gebruiker en/of de door haar geïntroduceerde g a s t e n, we l ke Haanwijk onder zich m o c h t hebben Prijzen voor het verzorgen van lunches, borrels, dan wel diners resp. andere catering services worden afzonderlijk in rekening gebracht. Deze prijzen zu l len af zonderlijk op de f a c t u u r voor h e t gebru i k va n de vergaderlocatie vermeld wo rden. Betalin g d i e n t b innen de g e s t e l d e termijn - en in af we zigheid daarvan uiterlijk b innen 10 we rkdagen na de factuurdatum - zonder enige vorm van korting of verrekening p l a a t s te vinden. Bij niet tijdige betaling wordt een wettelijke r e n t e van 5 % per maand in rekenin g gebrach t, a l s m e d e alle gerechtelijke en buitenge re chtelijke i n c a s s o k o s t e n Betalin g g e s c h i e d t op de door Haanwijk in de opdra chtbeve st i gin g ve rmelde betalings condit ie s. Voor zo ve r daarin geen betalingscondities zijn vermeldt geldt een betalingstermijn van 10 werkdagen na de datum van de factuur. De opdra chtge ve r resp. gebruiker m a c h t i g t H aanwijk onherroepelijk de zaalhuur t e f acture r e n i nclu sief BTW en of ove r i ge van t o e p a s s i n g zijn de t o e s l a g e n. A r t i k e l 4: G e b r u i k va n d e ve r gader l o c a t i e De opdrachtgever resp. gebruiker verplicht zich te houden aan de geldende voorschriften betreffende de veiligheid en openbare orde. In d e ve r ga d e r l o c a t i e s v a n H a a n w i j k g e l d t een a l geheel r o o k ve r b o d. H a a n w i j k h e e f t het r e c h t het gebruiksre c h t va n d e vergaderlocatie m e t onmiddellijke ingang te beëindigen, zulks op verzoek en aanwijzing van vertegenwoordigers van Haanwijk. Niet nakoming va n d e a a n w i j zin g r e s p. het ve r zo e k h e e f t a n n u l e r i n g va n d e gebruiksovereenkomst t o t gevolg. In dat geval h e eft de opdrachtgever resp. gebruiker geen recht op terugbetaling dan wel c ompensa tie voor het ongebruikte tijdsdeel van de Algemene voorwaarden Vergaderruimte Haanwijk Pagina 3 van 7

4 gebruiksovereenkom st dan wel enige a n d e r e vo r m va n c o m p e n s a t i e va n het n i e t g e n o t e n d e e l va n d e gebr u i k s o ve r e e n k o m s t De opdrachtgever resp. gebruiker zal de locatie in ordelijke s t a a t achterlaten en op het overeengekomen tijdstip verlaten. In de in gebruik a f g e s t a n e ruimte m ag niets worden geplaatst, aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van Haanwijk. S c h a d e we lke door of va n we ge de opdrachtge ve r resp. gebruike r a a n het g e b o u w, d e l o c a t i e d a n we l i n ve n t a r i s o f a n d e r e e i gendommen van Haanw i j k d a n we l d e b e h e e r d e r v a n d e l o c a t i e w o r d t t o e g e b r a c h t o f d o o r gebr u i k i s o n t s t a a n, za l d o o r Haanwijk op k o s t e n van de opdrachtgever resp. gebruiker worden h e r s t e l d. H a a n w i j k i s ge r e c h t i gd, a l s v o o r wa a r d e vo o r het aangaan van een gebruiksove reenkomst, de voorwaarde te s tellen d a t een garantie bedra g zal wo rden g e s t o r t onder een door Haanwijk op te ge ve n r e k e n i n g, welk bedra g za l w o r d e n ve r r e k e n d, d a n we l t e r u gbetaald na afloop va n d e t e r m i j n w a a r v o o r d e g e b r u i k s o ve r - e e n k o m s t i s g e s l o t e n H a a n wi j k e n h a a r p e r s o n e e l a a n va a r d e n g e e n a a n s p r a - kelijkheid voor enigerlei s c h ade die op welke wijze dan ook tijdens h e t verblijf in het gebouw voor de opdrachtgever resp. gebruiker en/of zijn eigendom is ontstaan, noch is zij aansprakelijk voor verlies of diefstal van kledingstukken of andere privégoederen van de opdrachtgever resp. gebruiker tijdens zijn verblijf in de vergaderruimte dan wel op de locatie. De opdrachtgever resp. gebruiker is jegens Haanwijk aansprakelijk vo o r a l l e s c h a d e we l k e o n t s t a a t gedurende de l o o p t i j d v a n d e o ve r e e n k o m s t, o n g e a c h t d o o r w i e d e s c h a d e wo r d t v e r o o r z a a k t De opdrachtgever resp. gebruik er is gehouden de vergaderruimte d a n we l d e l o c a t i e s l e c h t s te gebruiken m e t het d o e l wa a r vo o r d e gebr u i k s o ve r e e n k o m s t we r d a a n ge gaan. Indi e n o p d r a c h t ge ve r r e s p. gebruiker zich in strijd m e t d e z e bepaling gedraagt, alsmede indien de o ve r e e n k o m s t wo rd t uitgevoerd in s t rijd m e t de openbare orde en/of g o e d e zeden, is Haanwijk bevoegd m e t onmiddellijk e in gang de o ve r e e n k o m s t te b e ë in d i gen, onve r l e t het r e c h t op schadeve r goeding en de opdrachtgever resp. gebruiker uit de vergaderruimte dan wel de locatie te (doen) laten verwijderen, eventueel m e t behulp van de s t e r k e a r m va n p o l i t i e e n / o f j u s t i t i e H e t is t e n s t r e n g s t e ve rboden ze lf eigen e t e n en/of d r inkwa ren mee te nemen, dan we l die te ge bruiken op, in of nabij de gehuurde ve r gader l o c a t i e H e t i n gebru i k ge ve n a a n d e r d e n, z i j n d e a n d e r e n d a n d e Algemene voorwaarden Vergaderruimte Haanwijk Pagina 4 van 7

5 o p d ra c h t geve r r esp. gebruiker of diens g a s t e n, i s niet t o e g e s t a a n en g e e f t Haanwijk h e t recht de overeenkom st m e t onmiddellijke in gang t e beëindigen onve rlet het r e c h t op s chadeve r goedin g en h e t r e c h t d e r d e n e n / o f d e o p drachtge ve r r e s p. gebr u i k e r u i t d e vergaderruimte dan wel de locatie te (doen) verwijderen, eventueel m e t b e h u l p v a n d e s t e r k e a r m va n p o l i t i e e n / o f j u s t i t i e D e o p d r a c h t ge ve r r e s p. gebr u i k e r d i e n t z i c h te h o u d e n a a n de aanwijzingen en opmerkingen van het personeel van Haanwijk t e n a a n zien va n het gebru i k v a n d e ve r gaderru i m t e e n / o f l o c a t i e. D e o p d r a c h t ge v e r r e s p. gebr u i k e r i s ve r p l i c h t de n o o d za k e l i j k g e a c h t e beveiligingsmaatregelen te aanvaarden en de kosten hiervan te betalen. Geluidsoverlast dient te allen tijde te worden voorkomen. Artikel 4. 4 en 4. 6 zi j n i n d i t ge v a l o n ve r m i n d e r d va n t o e p a s s i n g H a a n w i j k k a n n i e t a a n s p r a k e l i j k w o r d e n g e s t e l d v o o r h e t n i e t f u n c t i o n e r e n v a n a u d i o v i s u e l e a p p a r a t u u r, h e t v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k n i e t f u n c t i o n e r e n v a n n e t w e r k v e r b i n d i n g e n e n o f k o p p e l i n g e n n a a r a a n g e k o p p e l d e a p p a r a t u u r, n o c h v a n H a a n w i j k, n o c h v a n g e b r u i k e r. A r t i k e l 5: A n n u l e r i n gen In geval van annulering van een door opdrachtgever, resp. gebruiker g e a c c e p t e e r d e o f f e r t e, d a n we l gebr u i k s o ve r e e n k o m s t, g e l d t de n a vo l ge n d e ve r s c h u l d i gdheid va n ve r goedingen : V a n a f 7 d a g e n vo o r d e geplande aanva n g s d a t u m va n d e gebr u i k s overeenkomst: 100% van de t o t a l e overeengekomen s o m voor gebruik va n d e v e r gader l o c a t i e ( t e ve r h o g e n m e t B TW ) A n n u l e r i n g dient middels een naar i n f l a n d goed - h a a n w i j k. n l o f s c h r i f t e l i j k t e geshiedden Haanwijk is te allen tijde gerechtigd om de ove reenkomst te o n tbinden zo n der enige ve r p l i c h t in g t o t s ch adeve r goeding zijdens de o p d r a c h t ge ve r r e s p. gebr u i k e r. A r t i k e l 6: A a n s p r a k e l i j k h e i d H a a n wi j k is n i m m e r a a n s p r a k e l i j k vo o r e n i ge d i r e c t e o f i n d i r e c t e s c h a d e, i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t ge vo l gschade, s t a g n a t i e s c h a d e, ve r t r a gingsschade, ve r l i e s va n orders, winstderving en bewerkingskosten van de opdrachtgever resp. gebruiker, zijn g a s t e n o f d e r d e n, v e r b a n d h o u d e n d m e t of vo o r t v l o e i e n d u i t d e z e ove reenkomst, tenzij d e z e s c h a d e is Algemene voorwaarden Vergaderruimte Haanwijk Pagina 5 van 7

6 ve r oorzaakt door o p z e t of gro ve s ch u l d va n H a a n w i j k Onve rm inderd h e t g e e n elders in d e z e A l gemene Voorwaarden is bepaald, is de aansprake l i j k h e i d va n H a a n w i j k j e g e n s de o p d r a c h t ge ve r r e s p. gebr u i k e r, u i t w e l k e n h o o f d e d a n o o k, p e r gebeur t e n i s ( wa a r b i j een s a m e n h a n gende r e e k s va n g e b e u r t e n i s s e n geldt a l s é é n gebeurtenis) beperkt t o t de door de opdrachtgever resp. gebruiker aan Haanwijk voor de overeengekomen diensten betaalde ve r goedin g (e xcl. BTW ). De ze ve r goedin g dient gere lateerd te worden aan de m a t e waarin H aanwijk zou zijn t e k o r t g e s c h o t e n. Gerin ge af wijkin gen in het a a n b o d va n d e d i e n s t e n geve n g e e n r e c h t op c o m p e n s a t i e De opdrach tgeve r, re sp. gebru ike r ve rk laart middels a c c e p t a t i e van de offerte dan wel gebruiksovereenkomst voldoende bekend te zijn m e t de ve r gaderloca t i e e n z i j n f a c i l i t e i t e n v i a d e o p d e w e b s i t e w w w. l a n d g o e d - h a a n w i jk.nl v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e. O p d r a c h t ge ve r r e s p. gebruiker h e e f t dan ook bij aanvang van het gebruik van de vergader locatie geen recht d e ze als onvoldoende of "tegenvallend" of anderszins op welke grond dan ook af te wijzen dan wel te annuleren anders dan t e g e n c o n t a n t e b e talin g va n d e t o t a l e o ve r e e n ge k o m e n s o m vo o r gebru i k va n de vergaderlocatie ( t e ve rhogen m e t BTW ), onder aftre k va n h e t g e e n e ve n t u e e l a l s v o o r s c h o t w a s b e t a a l d D e o p d r a c h t ge ve r r e s p. gebr u i k e r, z i j n g a s t e n en/of door of n a m e n s o p d r a c h t ge ve r r e s p. gebr u i k e r i n geschakeld e d e r d e n z i j n hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor H a a n w i j k of enige derde is en/of zal o n t s t a a n a l s direct of indirect gevolg van een t o e r e k e n b a r e t e k o r t k o m i n g en/of o n r e c h t m a t i g e d a a d, wa a r o n d e r overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door opdrachtgever resp. gebruiker, zijn g a s t e n en/of door of namens opdrachtgever resp. gebr u i k e r i n ge s c h a k e l d e d e r d e n, a l s m e d e vo o r a l l e s c h a d e d i e i s veroorzaakt door enig d ier en/of enige s t o f en/of enige zaak waarvan zij h o u d e r z i j n o f d i e o n d e r h u n t o e z i c h t s t a a n De opdrach tgeve r resp. gebruike r vrijwaart Haanwijk voor alle s c h a d e en/of cla ims van derden en/of g a s t e n van opdra chtge ve r r e s p. gebr u i k e r v e r b a n d h o u d e n d m e t of vo o r t vloeiend uit (a ) het gebruik van de Diensten door opdrachtgever resp. gebruiker, zijn g a s t e n e n / of d o o r o f n a m e n s o p d r a c h t ge v e r r e s p. ge b r u i k e r i n ge s c h a k e l d e d e r d e n e n ( b ) het h a n d e l e n e n / o f n a l a t e n va n o p d r a c h t ge ve r r e s p. gebr u i k e r, z i j n g a s t e n e n / o f d o o r o f n a m e n s o p d r a c h t ge ve r r e s p. gebr u i k e r i n g e s c h a k e l d e d e r d e n i n s t r i j d m e t het b e p a a l d e i n d e O ve r e e n k o m s t e n A l gemene Voorwa a r d e n Haanwijk is niet aanspra ke l ijk voor besch adiging of ve rlie s va n goederen, die op de lo catie zijn m e e gebrach t door een g a s t Algemene voorwaarden Vergaderruimte Haanwijk Pagina 6 van 7

7 va n opdrachtgever resp. gebruiker en/of een door of namens opdrachtgever re sp. gebru ike r in ge schake lde derde. Opdra chtgeve r resp. ge bru i ke r vrijwa a rt Haanwijk t e g e n aansp raken van g a s t e n en/of door of namens opdrachtgever resp. gebruiker ingeschakelde derden t e r zake. A r t i k e l 7: G e v o n d e n vo o r we r p e n Eventueel in of om de vergaderlocatie achterge laten voorwerpen, we l k e d o o r H a a n w i j k w o r d e n ge vo n d e n zu l l e n a a n d e o p d r a c h t ge ve r wo r d e n geretour n e e r d t e g e n ve r goeding va n k o s t e n Verloren of gevonden waarvan de rechthebbende zich niet binnen 2 weken na afloop van de gebruiksperiode meldt, zullen door Haanwijk worden gedeponeerd bij het gemeentehuis van Sint Michielsgestel. H a a n w i j k i s niet aansprake l ijk voor in of om de ve r gaderlocatie achtergelaten goederen va n d e r d e n. A r t i k e l 8: G e s c h i l l e n O p d e z e o v e r e e n k o m s t i s N e d e r l a n d s r e c h t va n t o e p a s s i n g D e R e c h t b a n k s - H e r t o genbosch is a l s e n i ge bevo e gd t o t het h o r e n va n gesch i llen o m t r e n t d e z e algemene voorwaarden, dan we l enig ge schil vo o r t v l o e i e n d u i t d e m e t H a a n w i j k g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t t o t gebr u i k va n d e ve r gaderlocatie, resp. faciliteit. Sint Michielsgestel, april 2011 Algemene voorwaarden Vergaderruimte Haanwijk Pagina 7 van 7

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE REIGERSBERGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE REIGERSBERGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE REIGERSBERGEN Artikel 1: Algemeen 1.1. Op alle door Reigersbergen aan enige partij verstrekte aanbieding (offerte), dan wel gebruiksovereenkomst, dan wel enige overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in Utrecht: de door de familie Ewald/Geuze ter beschikking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel I ALGEMEEN Artikel II OFFERTES

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel I ALGEMEEN Artikel II OFFERTES ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARISTO EINDHOVEN B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te s-hertogenbosch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COMMUNICATIEPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COMMUNICATIEPUNT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COMMUNICATIEPUNT Artikel I ALGEMEEN 1. Op alle door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COMMUNICATIEPUNT, hierna te noemen Communicatiepunt, uitgebrachte offertes

Nadere informatie

credo.algemene leveringsvoorwaarden

credo.algemene leveringsvoorwaarden credo.algemene leveringsvoorwaarden Eindhoven 2012 art. 1. DEFINITIES In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die credo.creatie opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN. CrossXvest International ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN. CrossXvest International ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN CrossXvest International ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 1. Definities In deze algemene voorwaarden zal de volgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 123GESLAAGD V.O.F., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen: Tussenpersoon. De wederpartij van Tussenpersoon is een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast. Algemene Voorwarden van TheoriePro.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan TheoriePro.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer 66013283 bij de Kamer van Koophandel Limburg Versie november 2016 Art.

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Bakkie & Zo, gevestigd te Sint-Oedenrode, geregistreerd onder KvK nummer

Algemene voorwaarden van Bakkie & Zo, gevestigd te Sint-Oedenrode, geregistreerd onder KvK nummer Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Bakkie & Zo, gevestigd te Sint-Oedenrode, geregistreerd onder KvK nummer 000033346526 Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden 1a Deze Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden theoriekoning.nl

Algemene voorwaarden theoriekoning.nl Algemene voorwaarden theoriekoning.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan theoriekoning.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Powerrental

Algemene voorwaarden Powerrental Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene voorwaarden Powerrental 1.1 Powerrental: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F & L Powerrental B.V., statutair gevestigd te Waddinxveen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. a. Gebruiker/Organisator:

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie

SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie Algemene leveringsvoorwaarden 2008/2009 SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie Kvk 09187392 Btw NL 022656170B01 1. Toepasselijkheid 1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 123Watchrepair.nl d.d

Algemene Voorwaarden 123Watchrepair.nl d.d Algemene Voorwaarden 123Watchrepair.nl d.d. 1-10-2016 Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Aanbieding Artikel 3 - Prijs Artikel 4 - Overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding van werk aan derden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Trainingscentrum Inburgering of Online-inburgeren.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN D.D. 1 januari 2012.

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN D.D. 1 januari 2012. ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN D.D. 1 januari 2012. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden onder nr. B 97.027 door: Cannoo & Partners B.V., belastingadviseurs,

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Heliport Safety Improvement V.O.F.

Algemene Voorwaarden Heliport Safety Improvement V.O.F. Algemene Voorwaarden Heliport Safety Improvement V.O.F. Op alle communicatie, opdrachten en handelingen van Heliport safety Improvement zijn de Algemene Voorwaarden van Heliport Safety Improvement van

Nadere informatie

! ALGEMENE VOORWAARDEN

! ALGEMENE VOORWAARDEN ! ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1.1 Frits Philips jr. & Partners B.V. (hierna: FP&P ) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Leersum

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden We Love Fairs Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut voor Interventiekunde,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1. Definities Opdrachtnemer: Oerkracht Advies, Trainings- en coachingsbureau, gevestigd te Breda, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Oerkracht Advies. Overeenkomst: De overeenkomst waarvan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN JEANNE COACHING Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Jeanne Coaching, KvK nummer 68224737, gevestigd Freesialaan 6, 1431

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kwaliteit in WelZijn, Zuiderlaan 23b, 6905 AC te Zevenaar Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

KomPas Opleiding Frans Meulepas Algemene Vooraarden KomPas

KomPas Opleiding Frans Meulepas Algemene Vooraarden KomPas Algemene Vooraarden KomPas 1 ALGEMENE VOORWAARDEN KOMPAS Artikel 1: Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan KomPas een opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Huurovereenkomst Bed & Breakfast The Funfactory

Huurovereenkomst Bed & Breakfast The Funfactory Piet Heinstraat 86 2518CL Den Haag www.thefunfactory.nl Huurovereenkomst Bed & Breakfast The Funfactory Verhuurder: The Funfactory Piet Heinstraat 86 2518CL Den Haag Tel: 070-2125468 Huurder: Naam: Adres:

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie 1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie Artikel 1 Definities 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Dijkhuis Communicatie

Nadere informatie

waaruit gedurende langere tijd losse interventies voorkomen. uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van

waaruit gedurende langere tijd losse interventies voorkomen. uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van Algemene voorwaarden Saskia Tiemens, Praktijk Balans & Inzicht Healing voor Dieren Artikel 1. Definities 1. Partijen: de therapeut/praktijk: Saskia Tiemens, Praktijk Balans & Inzicht Healing voor Dieren,

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen 4. Oriënterend gesprek 5. Totstandkoming van een overeenkomst 6.

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen 4. Oriënterend gesprek 5. Totstandkoming van een overeenkomst 6. Algemene voorwaarden 1. Definities Opdrachtgever : iedere (rechts)persoon, werkgever, die met Koppelpartners een overeenkomst voor loopbaanbegeleiding, outplacement, groepstraining of organisatie advies

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Praktijk JeEigenSpoor (verder JeEigenSpoor):

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opleidingen UCPG

Algemene voorwaarden Opleidingen UCPG Algemene voorwaarden Opleidingen UCPG Artikel 1 Begrippen en Definities 1. UCPG: Universitair Centrum Promotion Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Groningen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie