Sectorscoop Ondernemen in de G roothandel 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectorscoop Ondernemen in de G roothandel 1999"

Transcriptie

1 Sectorscoop Ondernemen in de G roothandel 1999 G. de Jong d rs. A.P. Muizer J.M. van der Zwan Z o e t e r m e e r, maart 1999

2 ISBN: Prijs: ƒ 75,- Bestelnummer: A9823 EIM is een onde r z o e k s b u reau met 170 prof e s s io na l s. EIM verschaft beleid s- ge r ic hte en pra k t i j kge r ic hte info r ma t ie van socia a l - e c o no m i s c he aard voor en over alle sectoren van het bedrijfsleven en voor beleid s i ns t a nt ie s. EIM is ge v e s t igd in Zo e t e r me e r. Behalve op Ne de r l a nd ric ht EIM zich ook op de E u ropese econo m ie en op ande re cont i ne nten. Voor meer info r ma t ie over EIM en wat EIM voor u kan beteke nen, kunt u contact met ons opne me n. Adre s : Italiëlaan 33 Po s t a dre s : Postbus AA Zo e t e r me e r t e l e fo o n : t e l e fa x : We b s i t e : w w w. e i m. n l Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische Z a ke n De ve ra n t wo o rdelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of onders t e u n i n g in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wo rdt ve r m e l d. Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking in we l ke vorm ook, alsmede opslag in een re t r i eval system, is uitsluitend toegestaan na s c h r i f t e l i j ke toestemming van EIM. EIM aanva a rdt geen aanspra kelijkheid voor drukfouten en/of andere o n vo l ko m e n h e d e n. The responsibility for the contents of this report lies with EIM. Quoting of numbers and/or texts as an explanation or support in p a p e rs, essays and books is permitted only when the source is clearly m e n t i o n e d. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM. EIM does not accept responsibility for printing erro rs and/or other i m p e r f e c t i o n s.

3 I n h o u d 1 I n l e i d i n g Kenschets van de gro o t h a n d e l Plaats van de groothandel in de nationale economie S t r u c t u u rg e g eve n s O n d e r n e m i n g e n We r kg e l e g e n h e i d O m z e t B r u t owinst en nettobedrijfsre s u l t a t e n A f z e t ka n a l e n Export en import I n ve s t e r i n g e n Kosten en pre s t a t i e s Vo o r ra a d f u n c t i e Financiële structuur O n d e r n e m i n g s c o n c e n t atie r en ko l o m ve r h o u d i n g e n Trends en pro g n o s e s Tre n d s P ro g n o s e s Internationale ve rg e l i j k i n g S c h a a l g ro o t t e, schaaltrends en schaalvo o rd e l e n I n l e i d i n g Wat wo rdt onder schaalgrootte ve rs t a a n? S t i m u l e rende factoren van gro o t s c h a l i g h e i d S t i m u l e rende factoren van kleinschaligheid Trends die de schaalgrootte beïnvloeden De twee gezichten van schaaltre n d s S c h a a l t rends en -vo o rdelen in de gro o t h a n d e l C o n c l u s i e s B i j l a g e n I Ve rdeling sector groothandel in 9 subsectore n I I E n kele ke r n g e g evens op bra n c h e n i ve a u I I I Definities van gehanteerde begrippen

4

5 Ondernemen in de Groothandel I n l e i d i n g De sectorale rapportage Ondernemen in de Groothandel 1999 schetst een actueel beeld van de groothandel in Nederland. Dit rapport bouwt onder meer voort op de informatie die eerder is g e p u b l i c e e rd in het EIM-rapport Kleinschalig Ondernemen 1998, en geeft daar voor de groothandel een sectorale ve rdieping aan. In de publicatie Kleinschalig Ondernemen 1998 wo rdt een beeld gegeve n van de economische ontwikkeling in het particuliere bedrijfsleve n, ve rdeeld naar gro o t t e k l a s s e, tegen de achterg rond van de macro - e c o- nomische ontwikkeling die het Centraal Planbureau heeft gepublic e e rd in het Centraal Economisch Plan De relatie tussen de d i ve rse publicaties is in figuur 1 we e rg e g even (voor 1998). Natuurlijk is het niet mogelijk om in één rapport alle facetten van de sector te belichten. De sectorscoop spitst zich dan ook toe op een aantal centrale onderwe r p e n. Door de groothandel kunnen ve rschillende functies, voor uiteenlopende partijen in binnen- en buitenland wo rden vervuld. Hoofdstuk 2 gaat in op de ve rscheidenheid in bedrijfstypen en geeft de hoofdke n m e r ken van de sector we e r. In hoofdstuk 3 komt de plaats van de groothandel in de nationale economie aan bod. In hoofdstuk 4 wo rdt ingegaan op de structuur van de gro o t h a n d e l. Geschetst wo rdt wat de bijdrage is van de sector als geheel en van de ve rschillende subsectoren in termen van we r kgelegenheid, afzet, kosten en andere indicatoren van de structuur en prestaties van de s e c t o r. Ve r volgens wo rdt in hoofdstuk 5 een schets gegeven van de ve r wachte ontwikkelingen en trends binnen de groothandel op de korte termijn. In hoofdstuk 6 wo rdt de Nederlandse groothandel op hoofdpunten ve rg e l e ken met die de andere landen van de Europese Unie. Ten slotte handelt hoofdstuk 7 over de betekenis van schaaleffecten in de g ro o t h a n d e l. De bijlagen bevatten een ve rdeling van de groothandel in negen s u b s e c t o ren (bijlage I), een overzicht van enkele ke r n g e g evens op b ra n c h e n i veau (bijlage II) en definities van gehanteerde begrippen (bijlage III). 5

6 I n l e i d i n g f iguur 1 p u b l ic a t ie s c he ma ra m i nge n M K B - n i v e a u v o o r j a a r s r a m i n g e n M K B - n i v e a u n a j a a r s r a m i n g e n M K B - n i v e a u n i e u w j a a r s r a m i n g e n K l e i ns c h a l ig Onde r ne men 1998 O nde r ne men 1999 N ieuwe inzic hten voor 1999 S e c t o r s c o p e n s e c t o r n i v e a u n a j a a r s r a m i n g e n i ndu s t r ie de t a i l h a nde l g ro o t h a nde l d ie ns t e n a m b a c ht 6

7 Ondernemen in de Groothandel Kenschets van de gro o t h a n d e l Definitie sector gro o t h a n d e l Tot de sector groothandel wo rden ondernemingen gere kend die vo o r eigen re kening en risico goederen verhandelen die buiten de eigen onderneming zijn ve r va a rdigd, en die aan bedrijfsmatige afnemers (niet-eindve r b r u i ke rs) wo rden afgel eve rd. Functies van de gro o t h a n d e l De hoofdfunctie van de groothandel is het vo o r t s t u wen van goedere n s t romen. Vo o r wa a rden wa a ronder toeleve ra n c i e rs kunnen en willen ve r kopen, wo rden door de groothandel getra n s f o r m e e rd tot vo o r wa a rden wa a ronder afnemers kunnen en willen ko p e n. De groothandel biedt voor het vervullen van deze functie niet alleen een assortiment goederen aan, maar ook een pakket van materiële en immateriële bijbehorende diensten, zoals logistieke diensten, financiering, scholing en pre- en after-sales services. Marktpartijen van de gro o t h a n d e l De plaats die de groothandel in het handels- en distributietra j e c t inneemt en de daarmee samenhangende soorten leve ra n c i e rs en a f n e m e rs zijn afhankelijk van de soorten producten waarin gehandeld wo rdt. Zo vormt de gro n d s t o f f e n g roothandel een schakel tussen o e r p roducenten en de ve r we r kende industrie. De consumptiegoedere n g roothandel daarentegen koopt in binnen- of buitenland bij de ve r we r kende industrie en/of bij de oerproducent (landbouwpro d u c- ten) en ve r koopt aan de detailhandel en aan gro o t ve r b r u i ke rs (horeca, ziekenhuizen, ka n t o ren e.d.). De groothandel in ka p i t a a l g o e d e re n wo rdt beleve rd door (binnen- en buitenlandse) fabrikanten en import e u rs en zet af aan alle bedrijfssectoren, van oerproducenten (landbouw) en ve r we r kende industrie tot aan de dienstensector (bijvo o r- beeld kantoormachines aan de zake l i j ke dienstve r l e n i n g ). Typen gro o t h a n d e l s b e d r i j ve n A f h a n kelijk van de plaats waar de groothandel in- dan wel ve r ko o p t en de specifieke product- en marktkennis die daarvoor nodig is, kunnen ve rschillende typen gro o t h a n d e l s b e d r i j ven wo rden onders c h e i- d e n. 7

8 Kenschets van de groothandel De i m p o r t e u rhoudt zich voornamelijk bezig met de inkoop va n g o e d e ren in het buitenland en de afzet daarvan op de Nederlandse markt, hetzij re c h t s t reeks aan de bedrijfsmatige eindafnemer, hetzij via binnenlandse handelsschake l s. E x p o r t e u rs zijn gro o t h a n d e l s b e d r i j ven die gespecialiseerd zijn in het ve r kopen van producten aan afnemers in het buitenland. Im- & exportbedrijven zijn zowel wat de inkoop als de ve r koop va n g o e d e ren betreft voor een belangrijk deel actief op buitenlandse markten. Als het de uitvoer van importgoederen betreft, dan is er s p ra ke van we d e rexport. H a n d e l s h u i z e nzijn handelsorganisaties die veelal uiteenlopende a s s o r t i m e n t s g roepen vo e ren en die sterk gericht zijn op de internationale handel, al dan niet via Nederland. Het dienstenpakket is veelal sterk gedive rs i f i c e e rd. Grote handelshuizen hebben ve s t i- gingen over de gehele we re l d. D e binnenlandse gro o t h a n d e lricht zich zowel wat de inkoop als de ve r koop betreft voornamelijk op binnenlandse leve ra n c i e rs ( i m p o r t e u rs / f a b r i kanten) en afnemers. De g ro s s i e ris eveneens sterk op de binnenlandse in- en ve r ko o p- markt georiënteerd, maar levert vo o ral aan detailhandel en gro o t- ve r b r u i ke rs. In- en verkoopkantore n van buitenlandse pro d u c t i e o n d e r n e m i n- gen wo rden statistisch tot de sector groothandel gere kend, omdat ze voor een belangrijk deel dezelfde functies vervullen als de Nederlandse groothandel en als zodanig ook als directe concurrenten wo rden gezien. S u b s e c t o ren in de gro o t h a n d e l Op basis van pro d u c t ve r wantschap en de daaruit vo o r t v l o e i e n d e ve rschillen in functies en functievervullende activiteiten, kunnen binnen de sector groothandel negen subsectoren wo rden onders c h e i d e n. Deze zijn de groothandel in: 1. a g rarische pro d u c t e n 2. g rondstoffen en halffabrika t e n 3. b o u w m a t e r i a l e n 4. ka p i t a a l g o e d e re n 5. c o n s u m p t i e g o e d e ren food: ve rs p ro d u c t e n 6. c o n s u m p t i e g o e d e ren food: overige pro d u c t e n 7. c o n s u m p t i e g o e d e ren non-food: modegevoelige pro d u c t e n 8. c o n s u m p t i e g o e d e ren non-food: overige pro d u c t e n 9. overige artike l e n. 8

9 Ondernemen in de Groothandel Plaats van de groothandel in de nationale economie Tabel 1 geeft de positie weer die de groothandel inneemt temidden van de andere sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven. Die positie is gemeten aan de hand van het aantal ondernemingen, het a r b e i d s vo l u m e, de afzet, de toegevoegde wa a rd e, de exportomzet en de arbeidspro d u c t i v i t e i t. tabel 1 de gro o t h a ndel in verge l i j k i ng met ande re sectoren, 1997 b r u t o a r b e id s v o l u me t o e ge v o e gde a r b e id s p ro - o nde r ne m i nge n in arbeid s j a re n a f z e t w a a rde ex p o r t o m z e t duc t i v i t e i t a a nt a l x x mln. gld. x mln. gld. x mln. gld. x ƒ p a r t ic u l ier bedr i j f s l e v e n w a a r b i n n e n: g ro o t h a n d e l de t a i l h a nde l i ndu s t r ie b o u w c o m me rciële die ns t e n B ron: CBS, ra m i ng en bewerking EIM. G roothandel: veel kleinschalige en arbeidsintensieve o n d e r n e m i n g e n De detailhandel is qua aantal ondernemingen de op twee na gro o t s t e sector van het Nederlandse bedrijfsleven. Hij neemt bijna 13% va n het totale aantal ondernemingen voor zijn re kening. De commerc i ë- le dienstverlening is de grootste sector met een aandeel van 35%. De ondernemingen in de groothandel zijn relatief kleinschalig. Zij hebben gemiddeld circa 8 werkzame personen met een arbeidsvo l u- me van gemiddeld ruim 7 arbeidsjare n. De bijdrage van de groothandel in de totale afzet is een kleine 10 % (87 miljard gulden). Van die afzet wo rdt ruim 1/5 deel via ex p o r t g e re a l i s e e rd. De arbeidsproductiviteit in de groothandel is met gulden per mensjaar naar verhouding gro o t. Tabel 2 laat de ve rdeling van het aantal ondernemingen naar gro o t- teklasse zien voor de sectoren detailhandel, groothandel en industrie. 9

10 Plaats van de groothandel in de nationale economie tabel 2 a a ntal actieve onde r ne m i ngen per grootteklasse en per sector in 1997 totaal partic u l ie r g ro o t h a nde l i ndu s t r ie de t a i l h a nde l b e dr i j f s l e v e n k l e i n b e dr i j f m idde n b e dr i j f g ro o t b e dr i j f * t o t a a l * Dit aantal wijkt af van dat in voorg a a nde jaren omdat er een vera nde r i ng in de de f i n i t ie heeft plaatsge v o nde n. B ron: EIM, ERBO/KVV, bewerking EIM. Van de ruim ondernemingen in de groothandel behoort 87% tot het kleinbedrijf. Voor het totale particuliere bedrijfsleven is dat 89%. Minder dan een procent van het totale aantal ondernemingen behoort tot het grootbedrijf. De 400 grote ondernemingen. leve re n overigens wel een grote bijdrage aan de bruto toegevoegde wa a rd e van de groothandel. In figuur 2 is af te lezen dat die bijdrage bijna 30% bedraagt. f iguur 2 a a ndeel per grootteklasse in de bruto toege v o e gde waarde t e gen fa c t o r kosten (=pro duc t ie) per sector in 1997 % industrie groothandel detailhandel horeca groot midden klein B ron: CBS, ra m i ng en bewerking EIM. 1 0

11 Plaats van de groothandel in de nationale economie Tabel 3 illustreert het aandeel van de groothandel in de inve s t e r i n g e n door het Nederlandse bedrijfsleven in de jaren tabel 3 i n v e s t e r i ngen in de gro o t h a ndel en enkele ande re sectore n, (in miljoenen gulde ns ) s e c t o r g ro o t h a n d e l i ndu s t r ie de t a i l h a nde l c o m me rciële die ns t v e r l e n i ng totaal partic u l ier bedr i j f s l e v e n * * Totaal partic u l ier bedrijfsleven is exc l u s ief bouwnijverhe id. B ron: CBS en ERBO, bewerking EIM. G roothandel: een grote en intensieve inve s t e e rd e r De investeringen zijn in de periode in alle sectoren van het b e d r i j f s l even toegenomen. Zo ook in de groothandel. Deze sector i n vesteert voor zo n 13 miljard gulden op jaarbasis. Wanneer dit b e d rag afgezet wo rdt tegen de we r kgelegenheid en de bruto toegevoegde wa a rd e, dan blijkt de inve s t e r i n g s d rang groot te zijn. De snelle informatisering, internationalisering van handelsactiviteiten, comp l exe re logistieke systemen en last but not least vo o r b e re i d i n g e n op de euro en het millenniumprobleem, zullen daaraan hebben bijg e d ragen. Een kleine ve rgelijking van vier sectoren benadrukt de intensiteit va n i n ve s t e ren in de groothandel. De investeringen per arbeidsjaar illus t re ren de ve randeringen van de arbeid in de ve rschillende sectore n, qua fys i e ke productiemiddelen en informatie-infra s t r u c t u u r. De i n vesteringen als % van de bruto toegevoegde wa a rde illustre ren de marktdynamiek in de sectore n. i n vesteringen per arbeidsjaar gro o t h a n d e l ƒ industrie ƒ commerciële dienstensector ƒ detailhandel ƒ i n vesteringen per gulden bruto toegevoegde wa a rd e detailhandel 34 % gro o t h a n d e l 25 % commerciële dienstensector 21 % industrie 19 % 1 1

12

13 Ondernemen in de Groothandel S t r u c t u u rg e g eve n s 4. 1 O n d e r n e m i n g e n G rote in- en uitstroom met per saldo flinke gro e i Het aantal ondernemingen in de groothandel steeg in het jaar 1997 per saldo met ca. vierduizend. Op 1 januari 1998 wa ren er ruim actieve bedrijven. Deze groei deed zich in elke gro o t t e k l a s s e vo o r. Het aandeel van het kleinbedrijf bleef traditioneel veruit dominant. Al jarenlang wo rdt de groothandel gekenmerkt door een gro t e bedrijfsdynamiek. Er vindt ten opzichte van andere sectoren een g rote in- en uitstroom van ingeschreven bedrijven plaats. Ook is het aantal overnames in de groothandel beduidend hoger dan in andere s e c t o ren. Dit komt onder andere doordat de groothandel als geen a n d e re sector beïnvloed wo rdt door ontwikkelingen van aan de ene kant (internationale) handelspolitiek en aan de andere kant va n l o g i s t i e ke en distributietechnische aard. Dit is er mede de oorzaak van dat er een constante herwa a rdering en innovatie plaatsvinden binnen de functies van de gro o t h a n d e l. In 1997 groeiden alle subsectoren in vrijwel dezelfde mate In 1997 bedroeg de groei van het aantal ondernemingen in de gro o t- handel ruim 5%. Een derg e l i j ke groei deed zich in 1997 binnen alle s u b s e c t o ren vo o r. De groei van het aantal ondernemingen in bouwmaterialen en in ka p i t a a l g o e d e ren was bescheiden met rond 4%. De aantallen bedrijven in de traditioneel sterk ve r t e g e nwo o rdigde sectoren van consumptiegoederen groeiden ook in 1996, en wel met ruim 5%. Ondanks de grote concurrentie en voortgaande concentratie in de groothandel in de foodsector van de consumptiegoederen, blijft het saldo van toe- en uittreding van ondernemingen positief (zie figuur 3). 1 3

14 S t r u c t u u r g e g e v e n s f iguur 3 o nt w i k ke l i ng van het aantal onde r ne m i ngen in de gro o t h a nde l per subsector, agr.prod. gr./halffabr. bouwmat. kap.goed. food/vers food/ov. nfood/mode nfood/ov. ov.art (aantal) B ron: CBS; 1997: ra m i ng EIM We r kg e l e g e n h e i d G e r i n g e re groei van we r kgelegenheid in 1997 De we r kgelegenheid uitgedrukt in arbeidsjaren het arbeidsvolume nam in 1997 toe met 3,75% tot ruim (tabel 4). Het aantal werkzame personen steeg met ruim , een groei ten opzichte van 1996 met 3,9%. Tegen de achterg rond van een nettogroei van het aantal ondernemingen met rond 5% is de groei van de we r kg e l e g e n- heid betre k kelijk bescheiden. tabel 4 o nt w i k ke l i ng van de werkge l e ge n he id (aantal arbeid s j a ren) in de gro o t h a ndel per subsector, groothandel in: a g ra r i s c he pro duc t e n g ro nd s t offen en halffa b r i ka t e n b o u w ma t e r ia l e n ka p i t a a l go e de re n c o ns u m p t ie go e de en r fo o d / v e r s c o ns u m p t ie go e de en r fo o d / o v e r ig c o ns u m p t ie go e de en r no n - fo o d / mo de ge v o e gl i c o ns u m p t ie go e de en r no n - fo o d / o v e r ig o v e r ige artike l e n g ro o t h a ndel totaal B ron: CBS, bewerking EIM; 1997: ra m i ng EIM. 1 4

15 S t r u c t u u r g e g e v e n s G roei van we r kgelegenheid in alle subsectore n De groei van het arbeidsvolume varieert in de subsectore n. In de consumptiegoederen non-food bedroeg de groei rond 5%. In de consumptiegoederen food was de groei van het arbeidsvolume slechts iets meer dan 2%. In de overige subsectoren (ka p i t a a l g o e d e ren, bouwmaterialen, a g rarische producten, grondstoffen) groeide het arbeidsvo l u m e met een kleine 4%. De groei van het aantal werkzame personen in 1997 met per saldo ruim kwam voor een kwart voor re kening van de ka p i t a a l- g o e d e re n g roothandel (de grootste subsector) en voor een kwart vo o r re kening van de non-food consumptiegoedere n g roothandel. In tegenstelling tot vo o rafgaande jaren wo rdt de groei van de we r kg e l e g e n- heid niet meer gedomineerd door de ka p i t a a l g o e d e re n g ro o t h a n d e l, die overigens altijd nog goed is voor zo n 30% van de totale we r k- gelegenheid in de gro o t h a n d e l s s e c t o. r f iguur 4 o nt w i k ke l i ng van de werkge l e ge n he id (aantal werkzame personen) in de gro o t h a ndel per subsector, agr.prod. gr./halffabr. bouwmat. kap.goed. food/vers food/ov. nfood/mode nfood/ov. ov.art (aantal) B ron: CBS, bewerking EIM; 1997: ra m i ng EIM. Aantal va c a t u res blijft toenemen De gunstige conjunctuur in de jaren ging gepaard met een b e t re k kelijk hoog niveau van va c a t u re s. De grote vraag naar specifiek c o m m e rcieel en technisch geschoold personeel door de ve r h o u- d i n g s g ewijs ke n n i s i n t e n s i eve ka p i t a a l g o e d e re n g roothandel is daar vermoedelijk sterk debet aan. Het aantal va c a t u res zoals dat per 1 5

16 S t r u c t u u r g e g e v e n s k wartaal gepeild wo rdt, lag eind 1993 op gemiddeld zo n stuks. Sindsdien steeg het va c a t u re n i veau tot tegen eind 1996 en zelfs tot per eind In 1998 bleef het aantal va c a t u res zeer sterk d o o rg roeien. De hoge niveaus van de topjaren 1990 en 1991 ( ) zijn daarbij ruim gepasseerd (zie figuur 5). De klaarblijkelijk sterke groei van de spanning op de arbeidsmarkt voor gekwa l i f i c e e rd gro o t h a n d e l s p e rsoneel is er vermoedelijk mede debet aan, dat de feitelijke groei van we r kgelegenheid in de sector b e l e m m e rd wo rd t. f iguur 5 o nt w i k ke l i ng van het aantal vacatures in de gro o t h a ndel, v a c a t u re s B ron: CBS, bewerking EIM. 1 6

17 S t r u c t u u r g e g e v e n s 4. 3 O m z e t G rote vo l u m e g ro e i De groothandelsomzet in 1997 bedroeg 393 miljard gulden. Daarmee g roeide de omzetwa a rde ten opzichte van 1995 met 7,6% (zie figuur 6). Exclusief de prijsstijging van 1,9% is er dan een vo l u m e g roei va n 5,6% op jaarbasis. Vo o ral op de exportmarkten was 1997 een topjaar, met gro e i p e rcentages van 6 tot 8%. f iguur 6 i ndex van omzetont w i k ke l i ng in de gro o t h a ndel, ( = ) B ron: CBS; : Raming EIM. Aandeel ka p i t a a l g o e d e re n g roothandel stijgt Omdat de omzetgroei in de groothandel in alle subsectoren beduidend wa s, ve randert de samenstelling van de sectoromzet slechts langzaam. De groei van het aandeel van de ka p i t a a l g o e d e re n g ro o -t handel blijft doorgaan. Momenteel bedraagt deze al meer dan een k wart (zie figuur 9). f iguur 7 p ro c e ntuele verde l i ng van de omzet in de gro o t h a ndel per subs e c t o r, % 4% 12% agr.prod. gr./halffabr. 3% 6% 15% 14% 6% bouwmat. kap.goed. food/vers food/ov. nfood/mode nfood/ov. B ron: Raming EIM. 26% ov.art. 1 7

18 S t r u c t u u r g e g e v e n s O m z e t g roei op alle fro n t e n Het beeld per groothandelssubsector varieert weinig (zie tabel 5). C o n s u m p t i e g o e d e ren food en ka p i t a a l g o e d e ren behaalden een g roei van de geldomzet van 6,5 tot 7%. In alle andere subsectoren beliep de groei circa 8,5%. In alle groothandelsgeledingen was 1997 een goed jaar, en ve rg e l e- ken met andere jaren een topjaar. tabel 5 o m z e t g roei in pro c e nten in de gro o t h a ndel per subsector, 1997 groothandel in: o m z e t g roei in % a g ra r i s c he pro duc t e n 8, 4 g ro nd s t offen en halffa b r i ka t e n 8, 4 b o u w ma t e r ia l e n 8, 6 ka p i t a a l go e de re n 6, 5 c o ns u m p t ie go e de en r fo o d / v e r s 7, 0 c o ns u m p t ie go e de en r fo o d / o v e r ig 7, 0 c o ns u m p t ie go e de en r no n - fo o d / mo de ge v o e gl i 8, 5 c o ns u m p t ie go e de en r no n - fo o d / o v e r ig 8, 5 o v e r ige artike l e n 8, 4 g ro o t h a ndel totaal 7, 6 omzet 1997 B ron: Raming EIM. 392,6 mld. gld B r u t owinst en nettobedrijfsre s u l t a t e n Gemiddelde marge bleef in 1997 vrijwel onve ra n d e rd De gemiddelde brutow i n s t m a rge is in 1997 nauwelijks ve ra n d e rd ten opzichte van het jaar daarvoor (zie tabel 6). tabel 6 b r u t o w i ns t ma rge (in %) in de gro o t h a ndel per subsector, groothandel in: a g ra r i s c he pro duc t e n 11, 6 11, 5 11, 2 g ro nd s t offen en halffa b r i ka t e n 16, 3 16, 3 16, 0 b o u w ma t e r ia l e n 21, 0 22, 2 22, 0 ka p i t a a l go e de re n 26, 6 24, 0 24, 2 c o ns u m p t ie go e de en r fo o d / v e r s 11, 4 11, 5 11, 3 c o ns u m p t ie go e de en r fo o d / o v e r ig 14, 7 14, 7 14, 5 c o ns u m p t ie go e de en r no n - fo o d / mo de ge v o e gl i 25, 3 22, 8 22, 9 c o ns u m p t ie go e de en r no n - fo o d / o v e r ig 26, 0 25, 9 26, 0 o v e r ige artike l e n 21, 5 23, 1 22, 8 g ro o t h a ndel totaal 19, 3 19, 1 19, 0 B ron: CBS; 1997: Raming EIM. 1 8

19 S t r u c t u u r g e g e v e n s S t e r ke groei van bruto- en nettow i n s t In 1996 steeg het brutow i n s t b e d rag in de groothandel met 7%, wa a r- van 4,8% door vo l u m e g roei van de afzet en 2,2% door prijseffecten. De nettowinst in de groothandel steeg in 1997 zelfs met iets meer dan 9 %. De ve rdeling van de brutowinst over de ve rschillende subsectore n i l l u s t reert de dominante positie van de groothandel in ka p i t a a l g o e- d e ren en van die in non-food consumptiegoederen, met achtere e n- volgens 33% en 24% van het sectortotaal (zie figuur 8). f iguur 8 p ro c e ntuele verde l i ng van de brutowinst in de gro o t h a ndel over s u b s e c t o ren, % 7% agr.prod. 20% 12% gr./halffabr. bouwmat. 4% 5% 8% kap.goed. food/vers food/ov. nfood/mode 7% nfood/ov. 33% ov.art. B ron: Raming EIM A f z e t ka n a l e n B e l a n g r i j ke intermediaire functie Bijna een derde deel van de groothandelsafzet gaat via export en t ransitohandel naar het buitenland (zie tabel 7). De binnenlandse functie van de groothandel is in belangrijke mate intermediair; leveringen aan andere sectoren dan de detailhandel zijn goed voor een d e rde van de sectorafzet. De detailhandel tekent voor ruim 20% va n de afzet, terwijl onderlinge leveringen binnen de gro o t h a n d e l s s e c t o r goed voor 14% van de omzet. 1 9

20 S t r u c t u u r g e g e v e n s tabel 7 v e rde l i ng van de omzet van de sector gro o t h a ndel naar afne me r s c a t e go r ieën, 1995 t ra ns i t o - g ro o t - de t a i l - o v. groothandel in: ex p o r t h a nde l i ndu s t r ie h a nde l h a nde l a f ne me r s t o t a a l a g ra r i s c he pro duc t e n 36, 3 21, 6 5, 3 14, 0 4, 9 17, 8 100, 0 g ro nd s t offen en halffa b r i ka t e n 22, 5 7, 8 27, 2 13, 5 10, 1 18, 9 100, 0 b o u w ma t e r ia l e n 9, 8 0, 9 51, 5 10, 1 12, 5 15, 2 100, 0 ka p i t a a l go e de re n 24, 2 10, 0 21, 2 13, 0 7, 5 24, 2 100, 0 c o ns u m p t ie go e de en r fo o d / v e r s 29, 4 3, 7 4, 5 14, 8 36, 7 10, 9 100, 0 c o ns u m p t ie go e de en r fo o d / o v e r ig 13, 1 3, 1 1, 6 19, 5 36, 5 26, 0 100, 0 c o ns u m p t ie go e de en r no n - fo o d / mo de ge v o e gl i 40, 4 0, 9 1, 2 9, 2 47, 5 0, 9 100, 0 c o ns u m p t ie go e de en r no n - fo o d / o v e r ig 17, 0 3, 8 4, 4 17, 3 40, 7 16, 8 100, 0 o v e r ige artike l e n 32, 4 3, 0 13, 6 6, 8 14, 9 29, 3 100, 0 g ro o t h a ndel totaal 24, 1 7, 5 14, 9 14, 0 20, 9 18, 6 100, 0 B ron: CBS, bewerking EIM Export en import Een derde van de afzet gaat naar het buitenland Bijna 32% van de groothandelsafzet ging in 1995 richting buitenland via export en transitohandel (zie tabel 7). Tegen de achterg rond va n een groei van de wa a rde van de export voor de totale economie va n rond 11% in 1997, mag voor de groothandel voor dat jaar een navenante groei geraamd wo rden. De gro o t h a n d e l s export bedroeg in 1996 c i rca 80 miljard gulden, terwijl deze voor 1997 op 89 miljard gulden wo rdt geraamd. Daarmee neemt de groothandel ruim een kwart va n de wa a rde van de nationale export voor zijn re kening. Daarnaast gelden voor transitohandel bedragen van rond 25 miljard gulden, re s p e c t i evelijk 28 miljard gulden in 1996 en Drie pijlers van gro o t h a n d e l s ex p o r t Het ex p o r t p a k ket van de Nederlandse groothandel (zie figuur 9) wo rdt gedomineerd door ka p i t a a l g o e d e re n a g rarische pro d u c t e n ve rs p roducten in de food. 2 0

21 S t r u c t u u r g e g e v e n s f iguur 9 p ro c e ntuele verde l i ng van de export in de gro o t h a ndel per subs e c t o r, % 6% 18% agr.prod. gr./halffabr. 4% 4% 14% bouwmat. kap.goed. food/vers food/ov. 18% 3% nfood/mode nfood/ov. 22% ov.art. B ron: CBS. Import groeide nog sterker dan ex p o r t Nederlandse gro o t h a n d e l s b e d r i j ven importeerden in 1995 voor een wa a rde van 94 miljard gulden, wa a r van 13 miljard aan tra n s i t o - import. Voor 1996 en 1997 schatten wij bedragen van 106 (wa a r va n 21 transito-import), re s p e c t i evelijk 119 miljard gulden (wa a r van 23 t ra n s i t o - i n koop). In de totale inko o pwa a rde vormt import een o m va n g r i j ke post: circa 35% van de totale gro o t h a n d e l s i n koop ko m t uit het buitenland. Het aandeel van de groothandelssector in de totale Nederlandse goederenimport beloopt rond 40%! Binnen de totale groothandelsimport neemt de ka p i t a a l g o e d e re n- g roothandel ruim dertig procent voor zijn re kening. Ook de gro o t- handel in non-food consumptiegoederen en de gro n d s t o f f e n g ro o -t handel leggen beslag op een behoorlijk deel van de totale import. De g roothandel in agrarische producten en die in bouwmaterialen zijn d a a rentegen kwantitatief minder re l evant. Figuur 10 geeft de uitsplitsing weer van de totale groothandelsimport over de subsectoren. Het g rote aandeel van de ka p i t a a l g o e d e re n g roothandel illustreert de b e l a n g r i j ke intermediaire functie richting industrie. 2 1

22 S t r u c t u u r g e g e v e n s f iguur 10 p ro c e ntuele verde l i ng van de import in de gro o t h a ndel per subs e c t o r, % 7% agr.prod. 19% 17% gr./halffabr. bouwmat. kap.goed. 5% 4% 5% food/vers food/ov. nfood/mode 8% nfood/ov. 31% ov.art. B ron: CBS. Export- en importquotes va r i ë ren per subsector Export is van bovengemiddeld belang in de groothandel in agra r i s c h e p roducten, in die in modegevoelige non-food consumptiegoedere n, en in foodgroepen. Deze sectoren behalen rond 30% van hun nettoomzet uit export. Figuur 11 geeft het aandeel van de export en import in de netto-omzet per subsector we e r. De betekenis van import is ook niet voor alle sectoren conform het totaalbeeld. De groothandel in consumptiegoederen non-food ve r- toont een forse importquote van 40-55%. Daarnaast zijn de importen door de groothandel in grondstoffen en die in ka p i t a a l g o e d e re n met eenderde tot de helft van hun inkopen van groot belang f iguur 11 import- en ex p o r t a a ndeel per subsector en voor de gro o t h a nde l totaal, 1995 agr.prod. gr./halffabr. bouwmat. kap.goed. food/vers food/ov. nfood/mode nfood/ov. ov.art. totaal export % omzet import % inkoop B ron: CBS. 2 2

23 S t r u c t u u r g e g e v e n s 4. 7 I n ve s t e r i n g e n Stijgende inve s t e r i n g e n De omvang van de investeringssom is een graadmeter voor het ve r- t ro u wen van het bedrijfsleven in de economie. De totale inve s t e- ringssom in de groothandel bedroeg in de jaren 1997 en 1998 naar schatting 12,5 re s p e c t i evelijk 13,3 miljard gulden (zie tabel 3). Het gros van de gro o t h a n d e l s i n vesteringen tegen de 40% wo rd t besteed aan grond en gebouwen voor huisvesting van opslag, ove r- slag en diensten (zie figuur 14). De tweede belangrijke inve s t e r i n g s- categorie voor vrijwel alle subsectoren is transport, met een aandeel van rond 25%. Intern transport scoort daarbij vo o ral hoog in de f o o d s e c t o r. I n ve s t e r i n g s b e reidheid neemt toe Ondanks het stabiele beeld van de investeringssom, is het perc e n t a- ge inve s t e rende bedrijven gestegen. In 1993 we rd door 59% van de g roothandelsondernemingen geïnve s t e e rd; in de jaren is dat percentage toegenomen tot circa 62. Ingrijpende ve ra n d e r i n g e n in de logistieke en communicatie-infra s t r u c t u ren en de inspanningen om het millenniumprobleem voor te zijn, hebben in belangrijke mate b i j g e d ragen aan de groei van inve s t e r i n g e n. f iguur 12 p ro c e ntuele verde l i ng van het investering s b e drag per subsector naar investering s c a t e go r ie, 1995 agr.prod. gr./halffabr. bouwmat. kap.goed. food/vers food/ov. nfood/mode nfood/ov. ov.art. totaal % terreinen grondwerken en gebouwen extern transport intern transport machines overig B ron: CBS. 2 3

24 S t r u c t u u r g e g e v e n s 4. 8 Kosten en pre s t a t i e s Winsten ve r b e t e ren aanhoudend Na de betre k kelijk teleurstellende jaren 1992 en 1993, waarin de winst voor belasting daalde tot 2,6 re s p e c t i evelijk 2,2% van de nettoomzet, is er vanaf 1994 een herstel aan de gang. In 1996 is dat herstel doorgegaan tot rond 4% van de netto-omzet en voor 1997 wo rd t een uitkomst van 3,7% van de netto-omzet genoteerd (zie tabel 8). Met andere wo o rden: de nettowinst (vóór belasting) bedroeg in 1997 gemiddeld zo n 19% van de brutomarg e. De subsectoren waar de verhouding winst/brutomarge duidelijk achterblijft bij het sectorgemiddelde (0,19) zijn: agrarische pro d u c t e n, bouwmaterialen en modische non-food consumptiegoederen. Daar ligt de verhouding winst/brutomarge op circa 0,15. In de andere drie pro d u c t g roepen in de consumptiegoederen is de verhouding winst/-brutomarge juist gunstig. tabel 8 re s u l t a t e n re ke n i ng gro o t h a ndel totaal en per subsector, 1997 t o t a l e a g ra r i s c he g ro nd s t offen en b o u w ka p i t a a l - o ms c h r i j v i ng g ro o t h a n d e l p ro duc t e n h a l f fa b r i ka t e n ma t e r ia l e n go e de re n ne t t o - o m z e t 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 i n ko o p w a a rde 81, 0 88, 8 84, 0 78, 0 75, 8 b r u t o w i ns t 19, 0 11, 2 16, 0 22, 0 24, 2 o v. opbre ng s t e n 0, 7 0, 7 0, 5 0, 4 0, 7 o p b re ngsten totaal 19, 7 11, 9 16, 5 22, 4 24, 9 ex p l o i t a t ie ko s t e n 14, 6 9, 2 12, 0 16, 9 18, 0 b e dr i j f s re s u l t a a t 5, 1 2, 6 4, 5 5, 5 6, 9 o v e r ige lasten 1, 9 1, 0 1, 7 2, 5 2, 5 3, 2 1, 6 2, 8 3, 0 4, 4 o v e r ige baten 0, 5 0, 1 0, 4 0, 4 0, 5 w i nst voor belasting 3, 7 1, 7 3, 3 3, 4 4, 9 B ron: Raming EIM. 2 4

25 S t r u c t u u r g e g e v e n s tabel 8 re s u l t a t e n re ke n i ng gro o t h a ndel totaal en per subsector, 1997 ( v e r v o l g ) o ms c h r i j v i ng c o ns u m p t ie -c o ns u m p t ie -c o ns u m p t e- i c o ns u m p t ie - go e de ren go e de re n go e de ren no n - go e de ren no n - o v e r ige fo o d / v e r s fo o d / o v e r ig fo o d / mo de ge v o e gl ifo o d / o v e r ig a r t i ke l e n ne t t o - o m z e t 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 i n ko o p w a a rde 88, 7 85, 5 77, 1 74, 0 77, 2 b r u t o w i ns t 11, 3 14, 5 22, 9 26, 0 22, 8 o v. opbre ng s t e n 0, 9 0, 5 0, 9 0, 8 1, 0 o p b re ngsten totaal 12, 2 15, 0 23, 8 26, 8 23, 8 ex p l o i t a t ie ko s t e n 9, 2 11, 1 18, 9 20, 5 16, 5 b e dr i j f s re s u l t a a t 2, 9 3, 9 4, 9 6, 3 7, 2 o v e r ige lasten 1, 4 1, 2 2, 3 3, 6 3, 7 1, 6 2, 7 2, 6 2, 7 3, 5 o v e r ige baten 0, 3 0, 0 0, 5 3, 1 1, 3 w i nst voor belasting 1, 9 2, 7 3, 1 5, 9 4, 8 B ron: Raming EIM. E x p l o i t a t i e kosten in 1997 belopen ruim 51 miljard gulden In 1997 bedroegen de ex p l o i t a t i e kosten van de Nederlandse gro o t- handel in totaal ruim 57 miljard gulden, ofwel 14,6% van de omzetwa a rd e. Dat is vrijwel hetzelfde percentage als in Samenstelling ex p l o i t a t i e kosten ve randert langzaam Het aandeel van pers o n e e l s kosten in het totaal van de ex p l o i t a t i e- kosten daalt langzaam. Van bijna 48% in 1990 is het in 1997 teruggelopen tot 44,4% (zie tabel 9). Huisvesting wo rdt daarentegen een steeds belangrijke re post: van 5,6% in 1990 via 6,4% in 1995 naar 6,6% in Binnen de ve r ko o p kosten is de post betaalde vra c h- ten aan derden een kwart van de ve r ko o p kosten, d.w.z. ruim 4,6% van de totale ex p l o i t a t i e kosten (zie tabel 10 ). 2 5

26 S t r u c t u u r g e g e v e n s tabel 9 s a me ns t e l l i ng ex p l o i t a t ie kosten (incl. afschrijvingen) gro o t- h a ndel totaal en per subsector, 1997 (in %) t o t a l e a g ra r i s c he g ro nd s t offen en b o u w - ka p i t a a l - o ms c h r i j v i ng g ro o t h a n d e l p ro duc t e n h a l f fa b r i ka t e n ma t e r ia l e n go e de re n p e r s o ne e l s ko s t e n 44, 4 39, 3 43, 3 49, 7 49, 8 hu i s v e s t i ng s ko s t e n 6, 6 6, 1 7, 5 7, 7 5, 9 i n v e ntaris- en ma c h i ne ko s t e n 1, 4 1, 5 2, 6 2, 3 1, 1 a u t o ko s t e n 5, 7 7, 0 7, 5 7, 2 5, 2 v e r ko o p ko s t e n 18, 8 21, 9 15, 8 10, 6 16, 0 a l ge me ne ko s t e n 16, 1 17, 6 14, 3 14, 0 15, 5 a f s c h r i j v i nge n 7, 0 6, 7 9, 0 8, 5 6, 6 t o t a a l 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 B ron: Raming EIM. tabel 9 s a me ns t e l l i ng ex p l o i t a t ie kosten (incl. afschrijvingen) gro o t- h a ndel totaal en per subsector, 1997 (in %) (vervolg) o ms c h r i j v i ng c o ns u m p t ie -c o ns u m p t ie -c o ns u m p t e- i c o ns u m p t ie - go e de ren go e de re n go e de ren no n - go e de ren no n - o v e r ige fo o d / v e r s fo o d / o v e r gi fo o d / mo de ge v o e gl ifo o d / o v e r gi a r t i ke l e n p e r s o ne e l s ko s t e n 41, 9 42, 0 35, 4 39, 8 44, 9 hu i s v e s t i ng s ko s t e n 7, 2 7, 0 8, 0 5, 8 9, 0 i n v e ntaris- en ma c h i ne ko s t e n 2, 1 1, 4 0, 6 0, 8 1, 1 a u t o ko s t e n 5, 5 6, 3 4, 6 4, 9 5, 0 v e r ko o p ko s t e n 21, 5 20, 5 25, 1 25, 1 13, 2 a l ge me ne ko s t e n 13, 7 14, 6 21, 0 18, 1 19, 2 a f s c h r i j v i nge n 8, 0 8, 3 5, 3 5, 4 7, 6 t o t a a l 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 B ron: Raming EIM. G evoeligheid voor kostendruk loopt sterk uiteen De mate waarin de ve rschillende gro o t h a n d e l s s u b s e c t o ren gevo e l i g zijn voor (externe) kostendruk op de acquisitie, varieert nogal. In tabel 10 staat de samenstelling van de ve r ko o p kosten de belangrijkste kostencategorie buiten pers o n e e l s kosten aangegeve n. Daaruit blijkt onder meer, dat: het aandeel van re c l a m e kosten met een factor 2,5 kan uiteenlopen (hoog in non-food en niet-ve rs g roepen consumptiegoederen ve r- sus laag bij grondstoffen en agrarische pro d u c t e n ) ; de kosten voor inschakeling van extern transport met bijna een factor drie uiteenlopen, afhankelijk van omzetsnelheid en wa a r- dedichtheid van de goedere n. 2 6

27 S t r u c t u u r g e g e v e n s tabel 10 s a me ns t e l l i ng verko o p kosten gro o t h a ndel totaal en per subs e c t o r, 1997 (in %) o ms c h r i j v i ng t o t a l e a g ra r i s c he g ro nd s t of f e n b o u w - ka p i t a a l - g ro o t h a n d e l p ro duc t e n en halffa b r i ka t e n ma t e r ia l e n go e de re n re c l a me ko s t e n 33, 2 24, 5 22, 6 29, 8 28, 6 reis-, verblijfs- en re p re s e nt a t ie ko s t e n 10, 9 6, 7 12, 2 12, 6 15, 7 b e t a a l de vra c ht e n aan de rde n 26, 6 43, 5 45, 6 31, 0 17, 8 o v. verko o p ko s t e n 29, 2 25, 2 19, 5 26, 6 38, 0 t o t a a l 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 B ron: C B S. tabel 10 o ms c h r i j v i ng s a me ns t e l l i ng verko o p kosten gro o t h a ndel totaal en per subs e c t o r, 1997 (in %) (vervolg) c o ns u m p t ie -c o ns u m p t ie -c o ns u m p t e- i c o ns u m p t ie - go e de ren go e de re n go e de ren no n - go e de ren no n - o v e r ige fo o d / v e r s fo o d / o v e r ig fo o d / mo de ge v o e gl ifo o d / o v e r ig a r t i ke l e n p e r s o ne e l s ko s t e n 41, 9 42, 0 35, 4 39, 8 44, 9 re c l a me ko s t e n 18, 6 43, 9 34, 3 45, 0 42, 4 reis-, verblijfs- en re p re s e nt a t ie ko s t e n4, 4 7, 6 10, 0 9, 1 15, 4 b e t a a l de vra c ht e n aan de rde n 42, 4 26, 5 24, 1 18, 7 22, 5 o v. verko o p ko s t e n 34, 6 22, 0 31, 6 27, 1 19, 7 t o t a a l 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 B ron: CBS. B r u t ow i n s t p restaties in subsectoren hebben kleine bandbre e d t e Tussen de subsectoren bestaan er aanmerke l i j ke ve rschillen in de samenstelling van de ex p l o i t a t i e kosten. Deze zijn vo o ral toe te schrijven aan de ve rschillen in vo o r ra a d n i veau, dienstenintensiteit en de distributiestructuur waarin men opereert. Wat omzetprestaties en vo o ral brutow i n s t b i j d ragen betreft, blijkt gro t e re eenvo r m i g h e i d. In tabel 11 staan de omzetprestaties en winstprestaties voor de ve r- schillende subsectoren vermeld. De omzetten per persoon c.q. per arbeidsjaar va r i ë ren va n z e l f s p re kend sterk, va nwege de uiteenlopende omloopsnelheid van de desbetreffende producten. De brutow i n- sten liggen echter dicht bij elkaar: ove r wegend tussen en gulden per arbeidsjaar. 2 7

28 S t r u c t u u r g e g e v e n s tabel 11 f i na nciële ke ngetallen in de gro o t h a ndel totaal en per subs e c t o r, 1997 omzet per b r u t o w i ns t b r u t o w i nst w e r k z a me omzet per per werkzame per p e r s o o n a r b e id s j a a r p e r s o o n a r b e id s j a a r groothandel in: (x mln. gld. ) (x mln. gld. ) (x ƒ 1.000,-) (x ƒ 1.000,-) a g ra r i s c he pro duc t e n 1, 2 1, g ro nd s t offen en halffa b r i ka t e n 1, 1 1, b o u w ma t e r ia l e n 0, 6 0, ka p i t a a l go e de re n 0, 7 0, c o ns u m p t ie go e de en r fo o d / v e r s 1, 2 1, c o ns u m p t ie go e de en r fo o d / o v e r ig 1, 0 1, c o ns u m p t ie go e de en r no n - fo o d / mo de ge v o e l gi 0, 8 0, c o ns u m p t ie go e de en r no n - fo o d / o v e r ig 0, 7 0, o v e r ige artike l e n 0, 5 0, g ro o t h a ndel totaal 0, 9 0, B ron: Raming EIM Vo o r ra a d f u n c t i e Omloopsnelheid van vo o r raad stijgt tot meer dan 10 De wa a rde van de vo o r raden in de groothandel bedroeg in 1996 ro n d 29 miljard gulden. Gegeven de omzetstijgingen in 1997 en 1998 va n in totaal zo n 14%, zal de wa a rde van de gro o t h a n d e l s vo o r ra a d momenteel op een niveau van 33 miljard gulden liggen. De omloopsnelheid van de vo o r raad is na het dal in 1992 met een wa a rde van 8,8 weer stijgend. Dit laatste komt tot uitdrukking in de daling van de vo o r raadtermijn. In 1992 was deze gestegen tot 41 dagen. In 1996 is de omloopsnelheid van de vo o r raad toegenomen tot 10,2 met een vo o r raadtermijn van 35 dagen. Deze ontwikke l i n g we e rspiegelt het verloop van de conjunctuur (zie tabel 12). 2 8

29 S t r u c t u u r g e g e v e n s tabel 12 v e rde l i ng ge m idde l de voorra a d, omloopsne l he id en voorra a dt e r- mijn in da gen in de gro o t h a ndel totaal en per subsector, 1996 ge m idde l de voor- o m l o o p - v o o r ra a d - groothandel in: raad (mln. gld. ) s ne l he id termijn (in da ge n ) a g ra r i s c he pro duc t e n , 4 23 g ro nd s t offen en halffa b r i ka t e n , 4 29 b o u w ma t e r ia l e n , 3 50 ka p i t a a l go e de re n , 8 41 c o ns u m p t ie go e de en r fo o d / v e r s , 0 16 c o ns u m p t ie go e de en r fo o d / o v e r ig , 5 34 c o ns u m p t ie go e de en r no n - fo o d / mo de ge v o e l ig , 4 48 c o ns u m p t ie go e de en r no n - fo o d / o v e r ig , 4 56 o v e r ige artike l e n , 3 49 g ro o t h a ndel totaal , 2 35 B ron: CBS, bewerking EIM. Wa a rschijnlijk is de ve r korting van de vo o r raadtermijn nog gro t e r wanneer wo rdt afgezien van de (tegen)effecten van het steeds va ke r h a n t e ren van Value Added Logistics (VAL). Activiteiten zoals a s s e m b l a g e, ve redeling en eenvoudige handelingen in het eindstadium van het pro d u c t i e p roces van de toeleve rancier winnen aan belang. Zij maken deel uit van de brede scala van mogelijke behandelingen die de gro o t h a n d e l s vo o r raad kan ondergaan. Wanneer de g roothandel meerd e re activiteiten gaat verrichten, kan dit uitera a rd reden zijn om de vo o r raad langer binnen het bedrijf te houden. Toenemend vermogensbeslag va nwege vo o r raden gaat ove r we g e n d g e p a a rd met handhaven van de brutomarg e. Helft van vo o r raden in twee subsectore n De ve rschillende subsectoren lopen uiteen qua vo o r ra a d n i veau en qua vo o r raadtermijn. De figuren 13 en 14 geven de uitsplitsing naar de ve rschillende subsectoren we e r. Producten die snel bederven hebben doorgaans een korte vo o r raadtermijn. Zo blijven agrarische producten en consumptiegoederen food gemiddeld maximaal 34 dagen in de groothandel. Aan de andere kant staan de groothandel in bouwmaterialen en de groothandel in consumptiegoederen nonfood, waar producten pas na 50 tot 60 dagen uitgaan. Bijna de helft van de wa a rde van de vo o r raden zit bij de ka p i t a a l g o e d e re n g ro o -t handel (8 miljard gulden) en bij de niet-modegevoelige non-food c o n s u m p t i e g o e d e ren (6 miljard gulden). 2 9

30 S t r u c t u u r g e g e v e n s f iguur 13 o nt w i k ke l i ng van de waarde van de ge m idde l de voorraad in de g ro o t h a ndel per subsector, B ron: CBS. f iguur 14 o nt w i k ke l i ng van de ge m idde l de voorra a dtermijn (in da gen) in de gro o t h a ndel per subsector, B ron: CBS. agr.prod. gr./halffabr. bouwmat. kap.goed. food/vers food/ov. nfood/mode nfood/ov. ov.art. agr.prod. gr./halffabr. bouwmat. kap.goed. food/vers food/ov. nfood/mode nfood/ov. ov.art (x mln. gld.) (dagen)

31 S t r u c t u u r g e g e v e n s Financiële structuur De financiële structuur van de ondernemingen wo rdt we e rg e g eve n door die van bijna re c h t s p e rsonen, die samen goed zijn vo o r ruim 80% van de sectoro m z e t. De bere kende kengetallen geven aan dat: de verhouding eigen ve r m o g e n / v reemd vermogen in 1996 is gestegen, in het bijzonder door de toeneming van het eigen ve r- m o g e n ; tabel 13 f i na nciële structuur van een deel van de gro o t h a ndel (uitsluitend re c ht s p e r s o ne n ), o ms c h r i j v i ng e e n he id b e s t a n d s g e g eve n s a a ntal onde r ne m i nge n , 3 17, 9 18, 1 20, 6 21, 4 29, 6 29, 7 o m z e t m l d. gld. 269, 3 300, 5 284, 9 307, 7 304, 7 282, 1 300, 3 a a ntal werkne me r s , 3 322, 3 324, 1 381, a c t i va vaste activa m l d. gld. 57, 0 79, 1 85, 1 90, 8 98, 2 59, 8 56, 2 (im)ma t e r i ë l e m l d. gld. 24, 1 26, 1 27, 2 30, 0 26, 7 27, 0 29, 2 fina nc i ë l e m l d. gld. 32, 9 52, 9 57, 9 60, 8 71, 6 32, 8 27, 0 vlottende activa m l d. gld. 85, 8 102, 8 105, 0 109, 8 116, 6 97, 5 103, 1 vorde r i nge n m l d. gld. 48, 4 61, 1 60, 6 61, 9 69, 4 52, 4 55, 9 liquide midde l e n m l d. gld. 12, 2 12, 8 15, 5 17, 0 17, 7 17, 2 19, 2 p a s s i va eigen vermogen m l d. gld. 47, 6 57, 3 64, 5 67, 4 70, 8 63, 1 64, 8 vreemd vermogen m l d. gld. 95, 3 124, 5 125, 6 133, 3 144, 0 94, 3 94, 4 vre e md vermo gen lang m l d. gld. 30, 7 46, 1 51, 0 56, 1 53, 6 25, 4 22, 1 vre e md vermo gen ko r t m l d. gld. 64, 6 78, 4 74, 6 77, 2 90, 5 68, 9 72, 3 ke n g e t a l l e n re nt a b i l i t e i a t % 14, 3 11, 8 9, 7 7, 4 13, 9 12, 7 12, 8 solvabiliteit b % 33, 3 31, 5 33, 9 33, 6 33, 0 40, 1 40, 7 curre nt ra t io c 1, 33 1, 31 1, 41 1, 42 1, 29 1, 42 1, 43 quick ra t io d 0, 94 0, 95 1, 02 1, 02 0, 96 1, 01 1, 04 omloopsne l he id totaal v e r mo ge n e 1, 88 1, 65 1, 50 1, 53 1, 42 1, 79 1, 89 de b i t e u re nt e r m i j f n da ge n 39, 0 39, 2 37, 4 35, 3 44, 9 42, 6 43, 0 a. (Ne t t o resultaat / eigen vermo gen) x 100%. b. (Eigen vermo gen / totaal vermo gen) x 100%. c. Vlottende activa / vre e md vermo gen ko r t. d. (Vlottende activa -/- voorra den) / vre e md vermo gen ko r t. e. Omzet / totaal vermo ge n. f. (Debiteuren / omzet) x 365. B ron: CBS (statistiek fina nciën van onde r ne m i nge n ). 3 1

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) prognose 2006 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Sectorscoop Ondernemen in het Ambacht 1999

Sectorscoop Ondernemen in het Ambacht 1999 Sectorscoop Ondernemen in het Ambacht 1999 d rs. R.M. Bra a k s m a d rs. J.P.J. de Jong d rs. A.P. Muizer Z o e t e r m e e r, november 1998 ISBN 90-371 - 0 6 9 5-1 Prijs ƒ 75,- Bestelnummer: A9810 EIM

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, 5 juli 2013 Rapportnummer : A201337 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015 Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar René Vogels Zoetermeer, 10 april De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Minirapportage ir. C.C. van de Graaff drs. W.H.J. Verhoeven drs. P. Vroonhof K. Bakker Zoetermeer, 18 september 2002 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Sectorscoop Ondernemen in de Groothandel 2000

Sectorscoop Ondernemen in de Groothandel 2000 Sectorscoop Ondernemen in de Groothandel 2000 G. de Jong drs. J.P.J. de Jong J. M. van der Zwan Zoetermeer, december 1999 ISBN: 90-371-0755-9 Prijs: ƒ 75,- Bestelnummer: A9912 EIM is een onderzoeksbureau

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bedrijfsleven in beeld: C a l l c e n t e rs

Bedrijfsleven in beeld: C a l l c e n t e rs Bedrijfsleven in beeld: C a l l c e n t e rs d rs. R.M. Bra a k s m a Z o e t e r m e e r, december 1998 ISBN: 90-371 - 070 6-0 Prijs: ƒ 25,- Bestelnummer: A981 8 EIM is een onde r z o e k s b u reau met

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Ondernemen in de Groothandel 2001

Ondernemen in de Groothandel 2001 Sectorscoop Ondernemen in de Groothandel 2001 G. de Jong J.M. van der Zwan ISBN: 90-371-0797-4 Prijs: ƒ 75,- Bestelnummer: A0010 Dit onderzoek maakt deel uit van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Bedrijfsleven in beeld: Het ve r t a a l b u re a u

Bedrijfsleven in beeld: Het ve r t a a l b u re a u Bedrijfsleven in beeld: Het ve r t a a l b u re a u P.A. van Eck van der Sluijs Z o e t e r m e e r, december 1998 ISBN: 90-371 - 0701 - X Prijs: ƒ 25,- Bestelnummer: A981 4 EIM is een onde r z o e k s

Nadere informatie

Nader onderzoek handhaving bra n d ve i l i g h e i d

Nader onderzoek handhaving bra n d ve i l i g h e i d Nader onderzoek handhaving bra n d ve i l i g h e i d E i ndra p p o r t a ge de e l o nde r z o e ke n N I B R A 109 110 c a f é b ra nd nie u w j a a r s na c ht Vo o r wo o rd In het ka der van het

Nadere informatie

Vro u welijk ondernemerschap

Vro u welijk ondernemerschap Vro u welijk ondernemerschap in Nederland 1 9 9 4-1 9 9 7 Een studie naar ove re e n komsten en ve rschillen tussen vro u wel i j ke en mannelijke ondernemers in de eerste jaren na de start m e v r. drs.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling Tevredenheidsonderzoek 2015 Stap.nu Reïntegratie & Counseling Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Stap.nu Reïntegratie & Counseling De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Brancheonderzoek BNA Conjunctuurmeting oktober 2012 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering Tevredenheidsonderzoek 2011 BHP Groep Loopbaanadvisering Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van BHP Groep Loopbaanadvisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/Stratus.

Nadere informatie

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Effecten BTW-verandering op het gedrag van consumenten in de Schilders- en stukadoorsbranche drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Zoetermeer, 23 maart 2012 Dit onderzoek is gefinancierd door CNV Vakmensen, FNV

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 Rijn IJssel, Educatie & Integratie Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Rijn IJssel, Educatie & Integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Technologische samenwe r- king in de industrie en de z a ke l i j ke diensten 1998 U i t komsten Monitor TECHSAM2 1998

Technologische samenwe r- king in de industrie en de z a ke l i j ke diensten 1998 U i t komsten Monitor TECHSAM2 1998 Technologische samenwe r- king in de industrie en de z a ke l i j ke diensten 1998 U i t komsten Monitor TECHSAM2 1998 m w. ir. H.E. Hulshoff d rs. D. Snel Z o e t e r m e e r, november 1998 ISBN: 90-371

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Stichting ActiefTalent Zoetermeer, donderdag 21 mei 2015 In opdracht van Stichting ActiefTalent De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Global Entrepreneurship Monitor 2002

Global Entrepreneurship Monitor 2002 Global Entrepreneurship Monitor 2002 Niels Bosma Zoetermeer, 14 november 2002 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Stemming onder ondernemers in het MKB

Stemming onder ondernemers in het MKB Stemming onder ondernemers in het MKB ISBN : 978-90-371-1130-9 Rapportnummer : A201424 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Panteia

Nadere informatie

Afra en Willem Schilder (2)

Afra en Willem Schilder (2) Afra en Willem Schilder (2) Hysterisch mens " Toen de ambulances er waren, ging ik naar buiten om de broeders te roepen: "Ik heb kindere n boven, die moeten naar het ziekenhuis!" Maar ze wilden niet naar

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Staatvandienst B.V. Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Staatvandienst B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Debat Bestuurlijke Handhaving Bra n d ve i l i g h e i d

Debat Bestuurlijke Handhaving Bra n d ve i l i g h e i d Debat Bestuurlijke Handhaving Bra n d ve i l i g h e i d D e e l n e m e rs Bestuurders en uitvoerders D h r. W. van de Bospoort, coördinator aanpak brandveiligheid binnenstad Amsterdam D h r. J.H. Ehrismann,

Nadere informatie

Financiering bij familiebedrijven

Financiering bij familiebedrijven Financiering bij familiebedrijven Ro Braaksma Zoetermeer, 23 september 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Centrum van het Familiebedrijf. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM.

Nadere informatie

Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen

Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen Zoetermeer, 6 juni 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Benchmark klanten Qredits

Benchmark klanten Qredits Benchmark klanten Qredits Lia Smit Zoetermeer, maart 2013 Rapportnummer: A201308 Dit onderzoek is mede gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl). Voor alle

Nadere informatie

Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB. drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus

Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB. drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1096-8 Rapportnummer : A201363 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Coaching en Advisering Zoetermeer, zondag 3 augustus 2014 In opdracht van Coaching en Advisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten Evaluatie campagne Doe meer met Afval mening betrokken gemeenten Zoetermeer, 10 maart 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven

MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven Lia Smit, Ro Braaksma, Pieter Fris Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1108-8 Rapportnummer : A201374

Nadere informatie

MKB in regionaal perspectief 2006

MKB in regionaal perspectief 2006 MKB in regionaal perspectief 2006 Zoetermeer, juli 2006 ISBN: 90-371-0971-3 Bestelnummer: A200606 Prijs: 25,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd

Nadere informatie

Innovatie in het MKB in Noord-Nederland

Innovatie in het MKB in Noord-Nederland Innovatie in het MKB in C10978 Petra Gibcus en Yvonne Prince Zoetermeer, 16 juli 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of

Nadere informatie

Algemeen beeld van het MKB in 2015

Algemeen beeld van het MKB in 2015 Algemeen beeld van het MKB in 2015 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Drs. K.L. Bangma Drs. D. Snel Zoetermeer, 9 februari 2015 De

Nadere informatie

Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2004

Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2004 Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2004 Hoofdrapport Samenstelling: Dr. L. Broersma & Drs D. Stelder, Sectie Ruimtelijke Economie, FEW, RuG Prof. Dr. J. van Dijk, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen,

Nadere informatie

Financieringsmonitor MKB

Financieringsmonitor MKB M200901 Financieringsmonitor MKB Eerste resultaten, december 2008 dr. J. Meijaard drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, januari 2009 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Onderchap,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Arbo Coaching B.V. Zoetermeer, maandag 20 juli 2015 In opdracht van Arbo Coaching B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Ondernemen met visie. Kansen en uitdagingen voor de ondernemer aan de vo o ra vo n d van het jaar 2000

Ondernemen met visie. Kansen en uitdagingen voor de ondernemer aan de vo o ra vo n d van het jaar 2000 Ondernemen met visie Kansen en uitdagingen voor de ondernemer aan de vo o ra vo n d van het jaar 2000 Z o e t e r m e e r, juli 1998 ISBN: 90-371 - 0 6 7 7-3 Prijs: ƒ 50, - Bestelnummer: A9802 EIM is een

Nadere informatie

Vertrouwen in eigen bedrijf keldert Ondernemersvertrouwen door de jaren heen

Vertrouwen in eigen bedrijf keldert Ondernemersvertrouwen door de jaren heen Vertrouwen in eigen bedrijf keldert Ondernemersvertrouwen door de jaren heen Bram van der Linden Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1107-1 Rapportnummer : A201373 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Baanfit verzuim en re-integratie Zoetermeer, zaterdag 20 juli 2013 In opdracht van Baanfit verzuim en re-integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Exportprestaties van het industriële MKB in 2003

Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 M200410 Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 Exportthermometer Jolanda Hessels Kees Bakker Zoetermeer, november 2004 Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 In 2003 laat de export

Nadere informatie

Stijging van export en exportkansen in industrie, diensten en groothandel

Stijging van export en exportkansen in industrie, diensten en groothandel M200515 Stijging van export en exportkansen in industrie, diensten en groothandel Exportthermometer drs. S.C. Oudmaijer Zoetermeer, januari 2006 Exportprestaties en exportpotentieel van de industrie, de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Economische kracht van het MKB in Kop van Noord-Holland in 2011

Economische kracht van het MKB in Kop van Noord-Holland in 2011 Economische kracht van het MKB in Kop van Noord-Holland in 2011 Hoe meten we de economische kracht? In deze rapportage leest u hoe groot de economische kracht is van het midden- en kleinbedrijf (MKB) 1

Nadere informatie

Ouders Edward Jonk (1)

Ouders Edward Jonk (1) Ouders Edward Jonk (1) E d w a rd Jonk is in de brand omgekomen. Uit de verhalen maken zijn ouders op dat hij eerst in de Amvo was geweest. Toen daar de bel ging, is hij naar t Hemeltje gegaan. Na de o

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching Tevredenheidsonderzoek 2009 Zoetermeer, 19 mei 2010 In opdracht van De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

groothandel Nicole Braams, Peter Daniëls, Cees Steenlage, Noortje Urlings Publicatiedatum CBS-website: 13 mei 2009 Den Haag/Heerlen

groothandel Nicole Braams, Peter Daniëls, Cees Steenlage, Noortje Urlings Publicatiedatum CBS-website: 13 mei 2009 Den Haag/Heerlen 08 Branchebeschrijving 0c chrijving groothandel Nicole Braams, Peter Daniëls, Cees Steenlage, Noortje Urlings Publicatiedatum CBS-website: 13 mei 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

De Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2000-2006. drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven

De Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2000-2006. drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven De Exportindex MKB Ontwikkelingen 2000-2006 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, juli 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Starten in de pra k t i j k E r varingen van twaalf starters

Starten in de pra k t i j k E r varingen van twaalf starters Starten in de pra k t i j k E r varingen van twaalf starters d rs. J.N. Meijer d rs. F. W. van Uxem Z o e t e r m e e r, augustus 1998 ISBN: 90-371 - 0 6 8 6-2 Prijs: ƒ 25,- Bestelnummer: A9805 EIM is

Nadere informatie

Effecten invoering nieuwe ziektekostenstelsel 2006

Effecten invoering nieuwe ziektekostenstelsel 2006 Effecten invoering nieuwe ziektekostenstelsel 2006 Gevolgen voor de werkgeversbijdrage voor het MKB en het grootbedrijf M. Folkeringa P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, 30 december 2003 Bestelnummer: M200311

Nadere informatie

Reconstructie van de b rand in bar t Hemeltje in Vo l e n d a m

Reconstructie van de b rand in bar t Hemeltje in Vo l e n d a m Reconstructie van de b rand in bar t Hemeltje in Vo l e n d a m T NO I r. P.H.E. van de Leur I r. M. Öhlin I ng. P. B. Reijma n 96 R e c o ns t r uc t ie van de bra nd 1 I n l e i d i n g In de nie u w

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Financieringsmonitor MKB Starters

Financieringsmonitor MKB Starters Financieringsmonitor MKB Starters Starters en gevestigd MKB vergeleken Pim van der Valk Lia Smit Zoetermeer, 19 januari 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door Ministerie van Economische Zaken Programmaonderzoek

Nadere informatie

M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt

M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Meer hoger opgeleiden in het MKB Het aandeel hoger opgeleiden in het MKB is de laatste jaren gestegen. Met name in de

Nadere informatie

Aandeel MKB in buitenlandse handel en investeringen

Aandeel MKB in buitenlandse handel en investeringen Rapport Aandeel MKB in buitenlandse handel en investeringen Drie afbakeningen van het MKB Oscar Lemmers Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Er waren geen

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

VBO Woonindex. Vierde kwartaal 2008. drs. J.J.J. Donkers

VBO Woonindex. Vierde kwartaal 2008. drs. J.J.J. Donkers VBO Woonindex Vierde kwartaal 2008 drs. J.J.J. Donkers Zoetermeer, 7 januari 2009 In opdracht van VBO Makelaars. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Het belang van het MKB

Het belang van het MKB MKB Regio Top 40 Themabericht Rogier Aalders De nieuwe MKB Regio Top 40 is uit. Zoals u van ons gewend bent, rangschikken we daarin de veertig Nederlandse regio s op basis van de prestaties van het MKB

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. Oog voor werk

Tevredenheidsonderzoek 2014. Oog voor werk Tevredenheidsonderzoek 2014 Oog voor werk Zoetermeer, vrijdag 30 januari 2015 In opdracht van Oog voor werk De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Monitor MKB Bouw & Infra 27 november 2013

Monitor MKB Bouw & Infra 27 november 2013 Monitor MKB Bouw & Infra 27 november 2013 Onderzoek uitgevoerd door Panteia / EIM in opdracht van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra Monitor MKB Bouw & Infra 27 november 2013 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

De bijdrage van cohorten aan het niveau en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit

De bijdrage van cohorten aan het niveau en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit De bijdrage van cohorten aan het niveau en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit Minirapportage drs. W.H.J Verhoeven dr. R.G.M. Kemp drs. H.H.M. Peeters Zoetermeer, 26 september 2002 Deze studie

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Monitor nieuw ondernemerschap 2006 Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Monitor nieuw ondernemerschap 2006 Zoetermeer, 30 januari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Zoetermeer, 16 januari 2015

Zoetermeer, 16 januari 2015 Arbeidsmarkt Groothandel Bloemen en Planten 2014 Zoetermeer, 16 januari 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Loopbaankamer

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Loopbaankamer Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Loopbaankamer Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van Loopbaankamer De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

C a f é b rand Nieuwjaars n a c h t P u b l i e ks ve rs i e

C a f é b rand Nieuwjaars n a c h t P u b l i e ks ve rs i e C a f é b rand Nieuwjaars n a c h t P u b l i e ks ve rs i e 1 I n l e i d i n g In de nie u w j a a r s na c ht van 2001 brak er bra nd uit in café t He meltje aan de Haven in Vo l e ndam. Een korte bra

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2009. Renga BV

Tevredenheidsonderzoek 2009. Renga BV Tevredenheidsonderzoek 2009 Zoetermeer, 1 juni 2010 In opdracht van De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

Second Opinion Achter de Lange Stallen

Second Opinion Achter de Lange Stallen Second Opinion Achter de Lange Stallen Henk J. Gianotten Capelle aan den IJssel, 5 februari 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Henk Gianotten. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Ondernemen in de Groothandel 2002 Sectorscoop

Ondernemen in de Groothandel 2002 Sectorscoop Ondernemen in de Groothandel 2002 Sectorscoop G. de Jong Zoetermeer, december 2001 ISBN: 90-371-0832-6 Bestelnummer: A0107 Prijs: ƒ 85,94 39,- Dit onderzoek maakt deel uit van het Programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

L i t e ra t u u rstudie branden in publieks g e b o u wen ve rgelijkbaar met de brand in t Hemeltje op 1 januari 2001

L i t e ra t u u rstudie branden in publieks g e b o u wen ve rgelijkbaar met de brand in t Hemeltje op 1 januari 2001 L i t e ra t u u rstudie branden in publieks g e b o u wen ve rgelijkbaar met de brand in t Hemeltje op 1 januari 2001 T NO - ra p p o r t 145 Au t e u rs I r. P.H.E. van de Leur I r. L. Tw i l t D r.

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS ONDERZOEK. Conjunctuurenquête voorjaar 2015

HALFJAARLIJKS ONDERZOEK. Conjunctuurenquête voorjaar 2015 HALFJAARLIJKS ONDERZOEK Conjunctuurenquête voorjaar 2015 Samenvatting Uit de FME Conjunctuurenquête voorjaar 2015 wordt duidelijk dat veel bedrijven een gezonde uitgangspositie hebben om de uitdagingen

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Werkelijk B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2015. Werkelijk B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Werkelijk B.V. Zoetermeer, zondag 31 januari 2016 In opdracht van Werkelijk B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

TRENDBEELD INVESTERINGEN IN GELDERLAND

TRENDBEELD INVESTERINGEN IN GELDERLAND TRENDBEELD INVESTERINGEN IN GELDERLAND De investeringen (inter)nationaal vergeleken De kapitaalgoederenvoorraad in een land of regio wordt geleidelijk opgebouwd door de jaarlijkse investeringen. De investeringen

Nadere informatie

Indirecte export van het MKB. en de rol van de groothandel. Een verkennend onderzoek. Ro Braaksma Nicolette Tiggeloove

Indirecte export van het MKB. en de rol van de groothandel. Een verkennend onderzoek. Ro Braaksma Nicolette Tiggeloove Indirecte export van het MKB en de rol van de groothandel Een verkennend onderzoek Ro Braaksma Nicolette Tiggeloove Zoetermeer, 20 november 2009 Dit onderzoek is mede gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Uitkomsten knelpuntenstudie

Uitkomsten knelpuntenstudie Uitkomsten knelpuntenstudie Heleen Stigter Maureen Lankhuizen Zoetermeer, september 2003 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

M201115. Innovatie in het MKB. Ontwikkelingen 1999-2011. A. Ruis

M201115. Innovatie in het MKB. Ontwikkelingen 1999-2011. A. Ruis M201115 Innovatie in het MKB Ontwikkelingen 1999-2011 A. Ruis Zoetermeer, oktober 2011 Crisis drukt innovativiteit De economische crisis heeft zijn weerslag op de innovativiteit in het midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

Pastoor Berkhout (1) (Deel 2 zie pagina 195) S t i l t e c e n t rum in Scholengemeenschap Don Bosco College

Pastoor Berkhout (1) (Deel 2 zie pagina 195) S t i l t e c e n t rum in Scholengemeenschap Don Bosco College Pastoor Berkhout (1) Pastoor Berkhout werd na de rampnacht s morgens om half acht gebeld door het hoofd van de re c h e rche, die hij had leren kennen als gevolg van de Open Brief, die hij in juli 2000

Nadere informatie

Consument en marktwe r k i n g E r varingen van consumenten met het marktwerkingsbeleid in drie sectore n

Consument en marktwe r k i n g E r varingen van consumenten met het marktwerkingsbeleid in drie sectore n Consument en marktwe r k i n g E r varingen van consumenten met het marktwerkingsbeleid in drie sectore n d rs. H.J. Heere s G. Re g t e r d rs. J.F. Suyver Z o e t e r m e e r, maart 1998 ISBN: 90-371

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

MKB in regionaal perspectief

MKB in regionaal perspectief MKB in regionaal perspectief 2008 Zoetermeer, januari 2009 ISBN: 978-90-371-0991-7 Bestelnummer: A200901 Prijs: 35,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318.

a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318. PDB Financiering Uitwerkingen Hoofdstuk 7 Opgave 7.1 a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318.900 Krediettermijn

Nadere informatie