Adviesrapport Auteurs: Laurien Groenewoud & Annemarie de Jonge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Auteurs: Laurien Groenewoud & Annemarie de Jonge"

Transcriptie

1 Adviesrapport Auteurs: Laurien Groenewoud & Annemarie de Jonge Anders werken = Anders belonen 29 MEI 2012 ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 1

2 Auteurs Laurien Groenewoud & Annemarie de Jonge Studentennr & E mail Opdrachtgever Begeleider Meurs HRM Bert Bloem Opleiding Instelling Begeleider Human Resource Management Hogeschool van Amsterdam Auke Klijnsma Datum 29 mei 2012

3 Beste lezer, Bedankt voor uw interesse in ons onderzoek. Voor u ligt ons adviesrapport Anders werken = Anders belonen, in opdracht van Meurs HRM uitgevoerd. In dit onderzoek zijn wij op zoek gegaan naar andere manieren van!"#$%"%&'()*'+"",'-"."/0#*"".1')%'1)*'213)"/'3$$.'""%'42//"%1'!"#$%)%-//5/*""6'3$$.'7"0./'897&' :)"%' 12*' /*""1/' 6"".' $.-2%)/2<"/' 2A/*244"%' 32%' 1"' *.21)<$%"#"' 62%)".' 32%' $.-2%)/"."%&' B"*' 2#/' 7"0./' -.$")"%'6"*'1"'62%)".'C22.$4'".'-"$.-2%)/"".1'C$.1*&'()*'$%1".:$";'-"",'2%*C$$.1'$4'+$"'""%'$.-2%)/2<"=' 6"*'""%'6$1".%"'62%)".'32%'$.-2%)/"."%='*$>+'""%'42//"%1'!"#$%)%-//5/*""6';2%'$%*C".4"%& zoek gaat naar een eigen werkvorm. Deze wens is vervuld bij Meurs HRM. We willen alle mensen van Meurs In het bijzonder willen we onze twee mannen bedanken: Bert Bloem en Auke Klijnsma, onze begeleiders bij Meurs HRM en de opleiding. Tevens willen we een aantal mensen bedanken die ons onderzoek mede mogelijk hebben gemaakt. Allereerst hebben gegeven over belonen. +21'$6'$%/'2A'"%'*$"'*"'+"#4"%&'9$!='1)"'2#/'>)3)"#"')%-"%)"0.'%)"*'">+*'*+0)/'C2/')%'$%:"'62*".)"='622.'$%/'*$>+' +"",'$%1"./*"0%1'1$$.'"*"%'*"';$;"%'%2'#2%-"'*+0)/C".;12-"%&'I%'U$6='1)"':$'#)"A'C2/'$6'$%/'.244$.*')%'""%' toepasselijke vorm te gieten. Met dit adviesrapport komt er een einde aan onze opleiding bij Human Resource Management aan de opleiding en we het erg naar ons zin hebben gehad, willen we het hele docententeam hiervoor Laurien Groenewoud en Annemarie de Jonge

4 !"#"$%&%#'("&%#)"*#$ Opdrachtbeschrijving ("'<*"#'32%'1)*'213)"/.244$.*')/'VO%1"./'C".;"%'W'O%1"./'!"#$%"%X&'7"0./'897')/'""%'$.-2%)/2<"'1)"'V2%1"./' Z"T)!)#)*")*'/*22%'+)".)%'>"%*.22#&'[)%1/'622.*'FGHH'-"!.0);*'7"0./'897'""%'2%1"."'$.-2%)/2<"3$.6='C22.)%')/' -"C".;*':$%1".'62%2-"./='*"26/'"%'A0%><"4.$J"#"%&'8"*'C".;'!)%%"%'7"0./'897'C$.1*'3".1""#1')%')%)<2<"3"%=' waardoor er een interne arbeidsmarkt is ontstaan. Op dit moment is Meurs HRM op een punt aangekomen dat ".'!"+$","')/'$6'+"*'+0)1)-"'!"#$%)%-//5/*""6='12*'%)"*'6""')/'3".2%1".1'6"*'1"'%)"0C"'$.-2%)/2<"3$.6'"%' Vraagstelling +%,-./%,0#1#$((2('%%&.3"('.4%'./%('./15.!%67(.89!:.$%/"(%%7;.03.;%.-%7#<""7;%#.)"#.;%.)1(1%=..>%?1/1,1'%1':. zelfregie en gedeeld leiderschap? U".'!"2%*C$$.1)%-'32%'1"'+$$A13.22-'C$.1"%'1"'3$#-"%1"'1""#3.2-"%'-"/*"#1Y H&' F&' ]&' ^&' '!$0C/*"%"%\ _&'?"#;"'/*244"%'6$"*'7"0./'897'%"6"%'$6'+"*'-"213)/"".1"'!"#$%)%-//5/*""6'*"')64#"6"%*"."%\' Onderzoeksresultaten B22.' 22%#")1)%-' 32%' #)*".2*00.$%1".:$";=' C$.;/+$4/' 6"*' 6"1"C".;"./' "%' )%*".3)"C/' 6"*' $.-2%)/2<"/' a' S#"T)!"#"'/>+)#' ' ' a' S#"T)!"#"'!"#$%)%-/-.$"4 a' K"#$%)%-'4".')%)<2<"A a' c"#a'/2#2.)/')%.)>+*"% a' c"#a'/2#2.)/'!"42#"% a' c"#a'!"$$.1"#)%-/%"*c".;'/26"%/*"##"% a' O2%1"#"%42.<>)42<" a' Salarissen open en bloot a' E"1".""%'+"*:"#A1"'/*2.*/2#2.)/ "%'!"#$%)%-' 4".' )%)<2<"A&' ("' Z"T)!"#"' />+)#' +"",' 2#/' 1$"#' +"*'!"#$%"%' %22.' -"#"3".1"' 2.!")1=' 1"' 1":"' Z"T)!"#"' -.$"4' 1"'!"/#)//)%-/!"3$"-1+")1' $3".' 1"'!"#$%)%-' 32%' 1"' )%/*.$$6&' O#/' #22*/*"' 1"'!"#$%)%-'4".')%)<2<"A'""%')%*".%"'::4d62.;*'-">."e".1& ("'!$0C/*"%"%' 1)"' 2A-"/*"61' $4' :"#A."-)"' :"#A' /2#2.)/' )%.)>+*"%=' :"#A' /2#2.)/'!"42#"%' "%' :"#A'!"$$.1"#)%-/%"*C".;' /26"%/*"##"%&' 1"'!$0C/*""%' :"#A' /2#2.)/' )%.)>+*"%' +"!!"%' 1"' 6"1"C".;"./' 1"' +"*' /2#2.)/' %22.' ")-"%' C"%/' )%' *"'.)>+*"%&' :"#A' /2#2.)/'!"42#"%' 1"%;"%' 6"1"C".;"./' %2'

5 $3".' +0%'.$#'!)%%"%' 7"0./' 897' "%'!"42#"%' 122.' 1"' E%' 1"' #22*/*"'!$0C/*""%=' :"#A' beoordelingsnetwerk samenstellen, wordt er vanuit gegaan dat medewerkers een salarisverhoging ontvangen op basis van beoordelingen. ("' $4' -"1""#1' #")1"./>+24' 2A-"/*"61"'!$0C/*"%"%' 22%1"#"%42.<>)42<"=' /2#2.)//"%' $4"%' "%'!#$$*' "%' Meurs HRM te kopen. De salarisgegevens worden intern openbaar gemaakt bij de bouwsteen salarissen open en bloot. Bij de laatste bouwsteen wordt er vanuit gegaan dat iedereen binnen Meurs HRM even belangrijk is en 122.$6'+"*:"#A1"'/*2.*/2#2.)/'$%*32%-*& Q$$.' 1"' )%30##)%-' 32%' +"*'!"#$%)%-//5/*""6' 32%' 7"0./' 897' L1"'!"2%*C$$.1)%-' 32%' 1""#3.22-' 3)".N' Z"T)!"#"' />+)#=' /2#2.)/='!"#$%"%' 4".' )%)<2<"A=' :"#A' /2#2.)/' )%.)>+*"%' "%' )"1".""%' +"*:"#A1"'/*2.*/2#2.)/'2A-"32##"%& ("'!$0C/*"%"%' Z"T)!"#"'!"#$%)%-/-.$"4=' :"#A' /2#2.)/'!"42#"%=' :"#A'!"$$.1"#)%-/%"*C".;' /26"%/*"##"%=' gevormd. Advies E%' +"*' O%1"./' K"#$%"%' 6"1"C".;"./' )%' ""%' "f$.g$#)$' 7"0./' 897' "%' 1"' 6"1"C".;"./' :"#A' +0%' A""1!2>;-"3"./' 0)*:$";"%&' 7"1"C".;"./'!"42#"%' :"#A' C"#;' /2#2.)/' +0%'.$#' "%' 3$$.' )"1".""%' 7"1"C".;"./' ;0%%"%' "#;22./' "f$.g$#)$=' /2#2.)/' "%' -"-"3"%`$%*32%-"%' A""1!2>;' inzien. worden van Meurs Q$$.'1"')64#"6"%*2<"'32%'+"*'O%1"./'K"#$%"%'/5/*""6'L!"2%*C$$.1)%-'1""#3.22-'_N'C$.1*'1$$.'6)11"#'32%'""%' #")1"./>+24'22%C":)-')/'3$$.'+"*'O%1"./'K"#$%"%'/5/*""6&

6 Inhoudsopgave 1. Inleiding Meurs HRM Aanleiding...10 H&]'i41.2>+g$.60#".)%-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&HG 1.4 Begrippenkader Leeswijzer...12 BC.D4%07%A(E4.-";%7CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFG F&H'?22.$6'!"#$%"%\&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&H] F&]'K"#$%)%-//5/*""6'$4:"D"%'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'H^ F&^'U+"$."</>+'$%1".:$";/4#2%'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'H^ GC.!%'40;1(E4%.)%7"#'<007;1#$.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.FH 3.1 Onderzoeken kernwaarden van visie Meurs HRM Bouwstenen bepalen die binding hebben met de kernwaarden...16 ]&]'K$0C/*"%"%'/"#">*"."%'3$$.'!"#$%)%-//5/*""6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'Hj ]&^'k"/"#">*"".1"'!$0c/*"%"%')%*".%'$4'"#;22.'2a/*"66"%'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'hj ]&_'Q2#)1)*")*'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'Hj ]&l'k"*.$0c!22.+")1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&hj IC.J06<('%#%#.>%?1/1,1'%1'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFK ^&H'S#"T)!"#"'/>+)#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Hm ^&]'S#"T)!"#"'!"#$%)%-/-.$"4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&FG ^&^'K"#$%)%-'4".')%)<2<"A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&FH 5. Bouwstenen zelfregie...22 _&H'c"#A'/2#2.)/')%.)>+*"%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&FF _&F'c"#A'/2#2.)/'!"42#"%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&FF _&]'c"#a'!"$$.1"#)%-/%"*c".;'/26"%/*"##"%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&f] HC.J06<('%#%#.$%;%%,;.,%1;%7(E4"3CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBL l&h'o2%1"#"%42.<>)42<"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&f_ 6.2 Salarissen open en bloot...25 l&]'e"1".""%'+"*:"#a1"'/*2.*/2#2.)/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&fl MC.N%,%EA%./06<('%#%#CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBM j&h'q".2%*c$$.1)%-'-";$:"%'!$0c/*"%"%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&fj j&f'q".2%*c$$.1)%-'2a-"32##"%'!$0c/*"%"%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&]g OC.P;)1%(.P#;%7(.J%,0#%#.(2('%%&CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCGB 8.1 Vaste beloning Variabele beloning Verantwoordelijkheid...34 n&^'u.2%/42.2%<"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&]^ 8.5 Juridisch Gedragsverandering...35

7 m&h'("'""./*"')64#"6"%*2<"/*24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&]j m&f'e64#"6"%*2<"4#2%'o%1"./'k"#$%"%'/5/*""6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&]j 9.4 Kosten en baten Conclusie en discussie Conclusie Discussie...43 HG&]'O%1"."'$.-2%)/2<"/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&^^ Geraadpleegde bronnen...45 Bijlage 1: Huidig beloningssysteem Meurs HRM...47 Bijlage 2: Stakeholdersanalyse...49 J15,"$%.G=.+07-(403(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLQ J15,"$%.I=.861;1$./%,0#1#$((2('%%&.R1#%?'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLG J15,"$%.L=.861;1$./%,0#1#$((2('%%&.ST%E'072CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLL J15,"$%.H=.U7$"#1("A%E0#'%?'.!%67(.89!CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLO J15,"$%.M=.PV<%$1#$./06<('%#%#CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHQ

8

9 1. Inleiding (":"' )%#")1)%-' 32%' +"*' 213)"/.244$.*' VO%1"./' C".;"%' W' O%1"./'!"#$%"%X'!"-)%*' 6"*' )%A$.62<"' $3".' ' 7"0./' 897&'8)".)%'C$.1*'22%-"-"3"%'C22.$6'7"0./'897'""%'$.-2%)/2<"')/'1)"'VO%1"./'?".;*X&'Q".3$#-"%/'C$.1*'1"' 22%#")1)%-'32%'1)*'$%1".:$";'-"A$.60#"".1'"%'32%'122.0)*'C$.1*'1"'1$"#d'"%'3.22-/*"##)%-'0)*""%-":"*&'U$*'/#$*' 1.1 Meurs HRM ("'<*"#'32%'1)*'213)"/.244$.*')/'VO%1"./'C".;"%'W'O%1"./'!"#$%"%X&'(":"'<*"#'1$"#*'$4'1"'62%)".'C22.$4'7"0./' HRM werkt. Uit de vraagstelling, die later in deze inleiding uiteen wordt gezet, zal blijken dat de manier waarop HRM is en hoe er gewerkt wordt. Business 7"0./'897'>$6!)%"".*'/)%1/'Hmnn'4/5>+$#$-)/>+"'2//"//6"%*"T4".</"'"%'2#-"6"%"'89d1"/;0%1)-+")1&'7"*' $%-"3"".'nG'4.$A"//)$%2#/')%'1)"%/*':"*'7"0./'897'""%'22%*2#'4.$10>*"%'$4'1"'62.;*Y'8"*'%)"0C"'2//"//6"%*=' U7$"#1("A%)%7"#;%71#$ van medewerkers bij Meurs HRM. Deze kenmerken van Meurs HRM zijn echter nooit doorgevoerd in een $,"C"#Y'4.2><>"'C+2*'5$0'4."2>+&'8)".$%1".'/*22*'C"".-"-"3"%'C22.'1"'$.-2%)/2<"3".2%1".)%-='1)"')/'-"/*2.*' in maart 2011, in is geresulteerd. Visie ("' 3)/)"' 32%' 7"0./' 897' )/Y' "%' ;$6' )%'!"C"-)%-X&' Q2%2A' 622.*' FGHH' /*22*' +)".)%' :"#A."-)"=' $6'+"*'$%1".%"6"./>+24'*".0-')%'1"'$.-2%)/2<"'*"'#"--"%&'($$.'*"'C".;"%'32%0)*'1":"'3)/)"'4.$!"".*'7"0./' HRM een betere werkgever te zijn voor de medewerkers en beter in te kunnen spelen om de snel veranderende U7$"#1("A%)07& [)%1/'622.*'FGHH'C".;*'7"0./'897':$%1".'62%2-"./='*"26/'"%'A0%><"4.$J"#"%&'8"*'C".;'!)%%"%'7"0./'897' C$.1*'*"-"%C$$.1)-'3".1""#1')%')%)<2<"3"%='C22.1$$.'".'""%')%*".%"'2.!")1/62.;*')/'$%*/*22%&'c$2#/'7"0./' ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 9

10 Huidig beloningssysteem ;2%' 1"' 62%)".' C22.$4' 7"0./' 897' %0'!"#$$%*' -""%' /5/*""6' C$.1"%' -"%$"61=' 622.' 6"".' ""%' V>$66"%*' 4.2><>"X&' 7"0./' 897' C".;*' :$%1".' >2$' "%' A0%><"+0)/&' i6' 1"'!"#$%)%-' 32%' medewerkers vast te stellen, wordt er gekeken naar de beloning van werknemers met vergelijkbare rollen en 1"'1)."><"'32%'7"0./'897&'("'C".;%"6"./'".32."%'+"*'+0)1)-"'!"#$%)%-//5/*""6'%)"*'2#/'".-'*.2%/42.2%*'"%' /*2;"+$#1"./2%2#5/"&' 1.2 Aanleiding 7"0./'897'%$"6*'1"'%)"0C"'$.-2%)/2<"3$.6':"#A'""%')%-"/#2-"%'C"-='C22.)%'%$-'."-"#62<-'3.22-/*0;;"%'"%' *"'#2*"%'/#0)*"%'$4'1"'$.-2%)/2<"3".2%1".)%-'1)"')/')%-":"*& ("'%)"0C"'$.-2%)/2<"3$.6'32%'7"0./'897'+"",'2#/';"%6".;"%'-"1""#1'#")1"./>+24=':"#A."-)"'"%'Z"T)!)#)*")*&' 8"*'+0)1)-"'!"#$%)%-//5/*""6'/*22*'3".'2A'32%'1":"'$.-2%)/2<"3$.6'"%'!";.2>+<-*'$4'1":"'62%)".'%)"*'1"'%)"0C"' C"-'1)"'7"0./'897'+"",')%-"/#2-"%&'($$.'+"*'!"#$%)%-//5/*""6'*"'3".2%1"."%=':2#'+"*'-22%'/26"%#$4"%'6"*' 1"'62%)".'32%'C".;"%&'8)".1$$.';2%'7"0./'897'""%'3$#-"%1"'/*24'62;"%')%'1"'$.-2%)/2<"$%*C);;"#)%-& FCG.U3;7"E4W07&6,%71#$ achterliggend doel is om de duidelijkheid over belonen te vergroten bij de medewerkers van Meurs HRM, deze is opgebouwd en waarop de hoogte van salarissen is gebaseerd. Meurs HRM wenst dat er gedurende het onderzoek buiten de gebaande paden van belonen wordt getreden. De opdrachtgever is nieuwsgierig naar andere mogelijkheden en de toekomst van belonen, maar wel met De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: +%,-./%,0#1#$((2('%%&.3"('.4%'./%('./15.!%67(.89!:.$%/"(%%7;.03.;%.-%7#<""7;%#.)"#.;%.)1(1%=..>%?1/1,1'%1':. zelfregie en gedeeld leiderschap? U".'!"2%*C$$.1)%-'32%'1"'+$$A13.22-'C$.1"%'1"'3$#-"%1"'1""#3.2-"%'-"/*"#1Y H&' F&' ]&' ^&' '!$0C/*"%"%\ _&'?"#;"'/*244"%'6$"*'7"0./'897'%"6"%'$6'+"*'-"213)/"".1"'!"#$%)%-//5/*""6'*"')64#"6"%*"."%\' ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 10

11 1.4 Begrippenkader $4'2#A2!"</>+"'3$#-$.1"&' Actor Beloningssysteem 2.!")1&'E%'1)*'$%1".:$";':2#'$$;'0)*'C$.1"%'-"-22%'32%'""%'!"#$%)%-'1)"'""%'$.-2%)/2<"'3"./>+2,'2#/'3".-$"1)%-' voor geleverde arbeid. horende dingen en hun onderdelen. ("'3$#-"%1"'1"J%)<"'C$.1*'22%-"+$01"%'2#/'".'-"/4.$;"%'C$.1*'$3".'""%'!"#$%)%-//5/*""6Y'""%'3".:26"#)%-' 32%'!"#$%)%-/"#"6"%*"%='C22.32%'1"'$%1".#)%-"'."#2<"'10/12%)-')/='12*'1)"'3".:26"#)%-'2#/'""%'/26"%+2%-"%1' geheel kan worden beschouwd. Bouwstenen Q$#-"%/'1"'#)*".2*00.'LU+)"..5='FGHHN'!"/*22*'""%'!"#$%)%-//5/*""6'0)*'6"".1"."'!"#$%)%-/>$64$%"%*"%'1)"' worden samengevoegd. In dit onderzoek worden de beloningscomponenten bouwstenen genoemd. R,%?1/1,1'%1' S#"T)!)#)*")*')/'""%';".%C22.1"'32%'1"'3)/)"'32%'7"0./'897&'7"*'Z"T)!)#)*")*'C$.1*')%'1)*'$%1".:$";'!"1$"#1Y'+"*' 3".6$-"%'32%'""%'$.-2%)/2<"'$6'/%"#')%'*"';0%%"%'/4"#"%'$4'$%*C);;"#)%-"%')%'1"'!0)*"%C"."#1& Fwainy en te ondersteunen in hun werkzaamheden. Gedeeld leiderschap Gedeeld leiderschap is een kernwaarde van de visie van Meurs HRM. In dit onderzoek wordt met gedeeld van verantwoordelijkheid. Tevens werkt iedereen aan het realiseren van een gezamenlijk doel, waardoor er gedeeld eigenaarschap wordt E"1"."'6"1"C".;".'32%'7"0./'897';2%')%)<2*$.'C$.1"%'1$$.'""%')%)<2<"A'$4'*"'/*2.*"%&' Kernwaarden Kernwaarden zijn de belangrijkste aspecten van de visie van Meurs HRM. ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 11

12 Portefeuillehouder f".' 22%12>+*/-"!)"1' )/' ".' ""%' 4$.*"A"0)##"+$01".' 22%-"/*"#1' $6' )%' -.$*"' 1"' ;C2#)*")*' *"'!"C2;"%&' aan de doelstellingen van Meurs HRM. Zelfregie c"#a."-)"')/'""%';".%c22.1"'32%'1"'3)/)"'32%'7"0./'897&'e%'1)*'$%1".:$";'c$.1*'1"'1"j%)<"'3$$.':"#a."-)"' -"!.0);*'1)"'7"0./'897':"#A'+"",'-"A$.60#"".1&'c"#A."-)"'-"3"%')/'6"%/"%'1"'.0)6*"'!)"1"%'$6'32%0)*'""%' 1$"#"%='4."/*2<"/'"%'$%*C);;"#)%-& 1.5 Leeswijzer ()*' 213)"/.244$.*' )/' 2#/' 3$#-*' $4-"!$0C1&' E%' +$$A1/*0;' *C""' VU+"$."</>+' ;21".X' C$.1*' 1"' *+"$."</>+"' 3".2%*C$$.1)%-' 3$$.' 1)*' $%1".:$";' -"-"3"%&' E%' +$$A1/*0;' 1.)"' /*22*' 1"' 6"*+$1)/>+"' 3".2%*C$$.1)%-'!"/>+."3"%&'Q".3$#-"%/')/'+"*'.244$.*'$4-"!$0C1'3$#-"%/'1"'1""#3.2-"%'32%'1)*'$%1".:$";&'E%'+$$A1/*0;'3)".' t/m zes worden de bouwstenen gepresenteerd, gebaseerd op de kernwaarden van de visie van Meurs HRM: Z"T)!)#)*")*=' :"#A."-)"' "%' -"1""#1' #")1"./>+24&' (2%' C$.1*' )%' +$$A1/*0;' :"3"%' 1"' /"#"><"' 32%' 1"'!$0C/*"%"%'!"/>+."3"%='C22.)%'1"'2A-"32##"%'"%'-"/"#">*"".1"'!$0C/*"%"%'C$.1"%'-"4."/"%*"".1&'7"*'1"'-"/"#">*"".1"'!$0C/*"%"%' C$.1*' )%' +$$A1/*0;' 2>+*' +"*' -"213)/"".1"'!"#$%)%-//5/*""6'!"/>+."3"%&' Q".3$#-"%/' C$.1*' )%' +$$A1/*0;'%"-"%'+"*')64#"6"%*2<"4#2%'-"4."/"%*"".1'32%'1)*'!"#$%)%-//5/*""6&'U$*'/#$*'/*22*')%'+$$A1/*0;' en onderzoeksresultaten, waarnaar in het rapport wordt verwezen. ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 12

13 BC.D4%07%A(E4.-";%7 Q""#' #)*".2*00.' $3".'!"#$%)%-//5/*"6"%' L$&2&' [>+$"%62;".' t' s$$462%/' LFGGnN=' s#05*62%/' LFGG_N=' K22.12' 1"'.""1/'!"/*22%1"'A0%><"d='>$64"*"%<"d'$A'4."/*2<"!"#$%)%-&'E%'1)*'$%1".:$";'C$.1*'">+*".'-":$>+*'%22.' andere manieren waarop beloond kan worden. Hiervoor is het belangrijk een stap terug te gaan: in plaats van nulpunt bepaald wordt. 2.1 Waarom belonen? ("'?22#' "%' P2%/"%' LFGHHN' +"!!"%' +)".' $%1".:$";' %22.' -"122%' "%' *$*' 1"' >$%>#0/)"' -";$6"%' 12*' I"%'!"#$%)%-//5/*""6')/'3$#-"%/'1"'?22#'""%'+5-)e%"A2>*$.&'("'?22#'LFGHHNY'qO#/'""%'$.-2%)/2<"'-""%'42//"%1'!"#$%)%-//5/*""6'+"",=':2#'+"*')%'1"'4.$!#"6"%';$6"%'6"*'+22.'6"1"C".;"./'$612*'1":"':)>+'3$$.2#'1.0;' :0##"%'62;"%'$3".'1"')%21"u02*"'!"#$%)%-&'("'$.-2%)/2<"':2#'2#/'-"3$#-'122.32%'-.$*"'6$")*"'+"!!"%'6"*'+"*' 3".!"*"."%'32%'1"'4."/*2<"/&'O#/'""%'$.-2%)/2<"'C"#'""%'-$"1'!"#$%)%-//5/*""6'+"",'v')"*/'12*'6"1"C".;"./' $.-2%):2<$%'*"'C$.1"%&r' "T*.2'6$<32<"&' U"%'*C""1"';2%'7"0./'897'6"*'""%'!"#$%)%-//5/*""6'1"'0%)";+")1')%'1"'62%)".'32%'$.-2%)/"."%'$%1"./*."4"%&' een nieuwe manier van werken doorgevoerd. Deze manier van werken kenmerkt Meurs HRM en maakt de $.-2%)/2<"'$$;'0%)";&'8"*'!"#$%)%-//5/*""6'1)"%*'+)".'10/'$4'22%'*"'/#0)*"%&'E%'1"' A'+)".$%1".'3$#-"%' *+"$.)"e%'1)"'c"".-"3"%'+$"'1)*';2%'c$.1"%'!".");*&' 2.2 Beloningssysteem passend bij de algehele bedrijfsstrategie F&]'""%';21".'-">."e".1'+$"'1)*';2%'C$.1"%'-"."2#)/"".1&' a' ' 4#2%'$$;'$%1"./*"0%"%r'LS$$*'t'8$$;='FGGm='4&']GHN& ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 13

14 a' U+)"..5' LFGHHN' :"-*' +)".$3".Y' q+"*'!"#")1' )%:2;"'!"#$%)%-' "%' 2%1"."' 2.!")1/3$$.C22.1"%' +$$.*' -$"1' *"' 2A-"/*"61'$4'1"'1$"#/*"##)%-"%'1)"'*"%'-.$%1/#2-'#)--"%'22%'2%1"."'1""#-"!)"1"%'32%'897r'L4&]N&' BCG.J%,0#1#$((2('%%&.03X%Y%# C$.1"%'L$&2&'k".+2.*'FGGGNY H&' F&' ("'."#2<"'*0//"%'1"'897d/*.2*"-)"'"%'1"'/*.2*"-)"'22%-22%1"'1"'2.!")1/3$$.C22.1"%& ]&' ("'V)%*".%"X'/26"%+2%-'*0//"%'1"'3"./>+)##"%1"'!"#$%)%-/>$64$%"%*"%'LU+)"..5='FGHH='4&H]HN&r *"' %22.' 1"' "%' *"' :$.-"%' 12*' 0)*-2%-/40%*"%' %' $$;' terugkomen in de HRM strategie. gebeurt: 6""/*"'$.-2%)/2<"/'%$-'/*""1/'""%'*2></>+"'!"%21".)%-'$4'!"#$%)%-'-"!.0);"%&'(":"'!"%21".)%-')/')%*0h<"A=' 3".C2>+*"%' C"' 32%' $%/' 4"./$%""#' $4' +"*' -"!)"1' 32%' C22.1"=' 2w*01"/' "%' -"1.2-=' "%' +$"' ;0%%"%' C"' ("'10.A'1)"'/$66)-"'$.-2%)/2<"/'%0'%$-'%)"*'+"!!"%='1)"%*'".'C"#'*"';$6"%='$6'".'3$$.'*"':$.-"%'12*'1"' arbeidsvoorwaarden in lijn liggen met de belangrijkste uitgangspunten van de HRM strategie en dus ook met de componenten bepaald te worden die stuk voor stuk aansluiten op de belangrijkste uitgangspunten van de HRM $.-2%)/2<"&' BCI.D4%07%A(E4.0#;%7X0%-(3,"# K$3"%/*22%1"'*+"$.)"e%'+"!!"%'-"#")1'*$*'""%'*+"$."</>+'$%1".:$";/4#2%'3$$.'1"'0)*3$".)%-'32%'+"*'$%1".:$";&' /*.2*"-)"'22%C":)-')/='+"",'7"0./'897'C"#'/*2%140%*"%')%-"%$6"%'$4'+"*'-"!)"1'32%'4"./$%""#/!"#")1&'(":"' standpunten zijn verweven in de visie. ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 14

15 Meurs HRM zijn: 1. Onderzoeken wat de kernwaarden zijn van de visie van Meurs HRM. ' (":"'/*24')/'-"!2/"".1'$4'1"'*+"$.)"'32%'U+)"..5'LFGHHN'12*'".'0)*-2%-/40%*"%'!"422#1'6$"*"%'C$.1"%'' ' 2. Bouwstenen bepalen die binding hebben met de kernwaarden van de visie. ' (":"'/*24')/'-"!2/"".1'$4'1"'*+"$.)"'32%'U+)"..5'LFGHHN'12*'""%'!"#$%)%-//5/*""6='2#/'2.!")1/3$$.C22.1"' ' ]&' K$0C/*"%"%'/"#">*"."%'3$$.'+"*'!"#$%)%-//5/*""6& ' (":"'/*24')/'*$"-"3$"-1'$6'""%'/"#"><"'*"'62;"%'32%'1"'!$0C/*"%"%'3$$.'+"*'1"J%)<"3"'!"#$%)%-//5/*""6&' ^&' ("'-"/"#">*"".1"'!$0C/*"%"%')%*".%'$4'"#;22.'2A/*"66"%& ' ' 3"./>+)##"%1"'!"#$%)%-/>$64$%"%*"%'L!$0C/*"%"%N&' E%'+"*'3$#-"%1"'+$$A1/*0;'V7"*+$1)/>+"'3".2%*C$$.1)%-X')/'*"'#":"%'+$"'1"'/*244"%'32%'1)*'*+"$."</>+';21".' zijn ingevuld voor het onderzoek. ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 15

16 GC.!%'40;1(E4%.)%7"#'<007;1#$ E%'1)*'$%1".:$";'C$.1"%'3"./>+)##"%1"'/*244"%'-"%$6"%'$6'*"';$6"%'*$*'1"'!"2%*C$$.1)%-'32%'1"'+$$A13.22-&' die logischerwijs volgen uit de deelvragen. De stappen die genomen worden zijn: 1. Onderzoeken wat de kernwaarden zijn van de visie van Meurs HRM. 2. Bouwstenen bepalen die binding hebben met de kernwaarden van de visie. ]&' K$0C/*"%"%'/"#">*"."%'3$$.'+"*'!"#$%)%-//5/*""6& ^&' ("'-"/"#">*"".1"'!$0C/*"%"%')%*".%'$4'"#;22.'2A/*"66"%& GCF.U#;%7X0%-%#.-%7#<""7;%#.)"#.)1(1%.!%67(.89! Allereerst is onderzocht wat de belangrijkste kernwaarden zijn van de visie van Meurs HRM. Meurs HRM )%' +"*' 3$$.$%1".:$";' $%1".:$>+*' 1$$.' 6)11"#' 32%' +"*'!"/*01"."%' 32%' #)*".2*00.' "%' +"*' 2A%"6"%' 32%' semigestructureerde interviews. ("'!"/*01"".1"'#)*".2*00.'!"*."R"%')%*".%'"%'"T*".%'-"40!#)>"".1"'/*0;;"%'$3".'1"'3)/)"'"%'$.-2%)/2<"3$.6&' +0%':)>+*'$4'"%'".32.)%-'6"*'1"'3)/)"&'("'6""/*"'$%1" "'6"1"C".;"./'C2."%'4$.*"A"0)##"+$01"./='622.' GCB.J06<('%#%#./%3",%#.;1%./1#;1#$.4%//%#.&%'.;%.-%7#<""7;%# 6"*'"T*".%"'$.-2%)/2<"/='#)*".2*00.$%1".:$";'"%'C$.;/+$4/'6"*'6"1"C".;"./&' Q$$.' 1"' "T*".%"' )%*".3)"C/' )/' >$%*2>*' $4-"%$6"%' 6"*' 3"./>+)##"%1"' $.-2%)/2<"/' 1)"' $4' ""%' 3".%)"0C"%1"' E%' +"*' #)*".2*00.$%1".:$";' 3"./>+)##"%1"' #)*".2)."' /*0;;"%' 1$$.-"%$6"%' 1)"' )%-22%' $4'!"#$%"%' $A' L["6#".='FGGjN&'8)".)%'C$.1"%'3"./>+)##"%1"'$432w%-"%'-"-"3"%'$3".'+"*'-"3"%'32%':"#A."-)"'22%'6"1"C".;"./' "%'$$;'/4">)J";"'3$$.!""#1"%'-"%$"61'!"*."R"%1"'!"#$%"%& U"%'/#$D"'+"!!"%'".'1.)"'C$.;/+$4/'4#22*/-"3$%1"%'6"*';#")%"'-.$"4"%'6"1"C".;"./'32%'7"0./'897&'(":"' medewerkers vervullen verschillende rollen. De workshops hebben geleid tot input van medewerkers voor de bouwstenen. Ook werd duidelijk welke wensen de medewerkers van Meurs HRM hebben ten opzichte van!"#$%"%'"%'10/'$$;'c"#;"')1""e%'$3".'!"#$%"%'%)"*')%*"."//2%*'-"3$%1"%'c".1"%'3$$.'!$0c/*"%"%&' ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 16

17 GCG.J06<('%#%#.(%,%E'%7%#.)007./%,0#1#$((2('%%& 4#22*/-"3$%1"%' $4' 1.)"' -.$%1"%Y' 7"0./' 897='.)/)>$X/' "%' -"3$#-"%' "%' 1"' 6"%)%-"%' 32%' 1"' medewerkers. 32%'7"0./'897'*"'#"--"%&'E%'1"'$.-2%)/2<"'C$.1*'7"0./'897'32%0)*'6"".1"."'$4:)>+*"%'-"2%2#5/"".1&'("' $.-2%)/2<"2%2#5/"')/'-"3$.61'%2'1"'3$#-"%1"'$%1".:$";/6"*+$1"/'*"'+"!!"%'*$"-"42/*Y'#)*".2*00./*01)"'"%' behandeld en dus in het vooronderzoek hebben plaatsgevonden. De mening van de medewerkers over de bouwstenen zijn onderzocht door middel van een discussiemiddag met rollen hebben binnen Meurs HRM. De meningen van de medewerkers zijn achterhaald door ze in groepen te presenteren aan de groep en onderzoekers. GCI.Z%(%,%E'%%7;%./06<('%#%#.1#'%7#.03.%,-""7."V('%&&%# O#/'22%30##)%-'$4'1""#3.22-'3)".'"%'2#/'2%*C$$.1'$4'1"'+$$A13.22-'+"",'".'3".3$#-"%/'""%'2A/*"66)%-'32%' GCL.[",1;1'%1' 8"*'1$"#'32%'1)*'$%1".:$";')/'""%'42//"%1'!"#$%)%-//5/*""6'$%*C".4"%'3$$.'7"0./'897&'i6'*"':$.-"%'12*'".' U"3"%/' +"",' 2##"' -"/4.";;"%' L)%*".3)"C/' C$.;/+$4/' "%' 1)/>0//)"6)112-N' ""%' -"1"-"%' gemeten ging worden. GCH.J%'706</""74%1; gebruik gemaakt van vragenlijsten. Deze vragenlijsten hebben structuur aangebracht in de gesprekken en ".'6"".1"."'C$.;/+$4/' georganiseerd. Hierdoor zijn de uitkomsten betrouwbaarder dan wanneer er maar een workshop zou hebben ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT Hj

18 plaatsgevonden. Tevens zijn er bij de workshops en de discussiemiddag medewerkers aanwezig geweest die verschillende rollen vervullen binnen Meurs HRM. Q".1".' 32%' 2##"' -"/4.";;"%' L)%*".3)"C/' C$.;/+$4/' "%' 1)/>0//)"6)112-N' 0)*;$6/*"%'1).">*'%2'2Z$$4'-"."-)/*."".1&'x)*".22.1')/'".'-"10."%1"'+"*'$%1".:$";'%20C'>$%*2>*'-"C""/*'6"*' de opdrachtgever over de aanpak, uitvoering en gemeten uitkomsten van het onderzoek. ("'/*244"%'1)"')%'1)*'+$$A1/*0;'V7"*+$1)/>+"'3".2%*C$$.1)%-X'!"/>+."3"%'/*22%='C$.1"%'32%2A'+"*'3$#-"%1"' +$$A1/*0;'0)*-"C".;*&'8"*'3$#-"%1"'+$$A1/*0;'/*2.*'6"*'+"*'4."/"%*"."%'32%'1"'!$0C/*"%"%'Z"T)!)#)*")*='-"3$#-1' 1$$.':"#A."-)"'"%'-"1""#1'#")1"./>+24& ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 18

19 IC.J06<('%#%#.>%?1/1,1'%1' E%'1)*'+$$A1/*0;'C$.1"%'1"'$%1".:$";/."/0#*2*"%'-"4."/"%*"".1'1)"'22%/#0)*"%'$4'1"';".%C22.1"'Z"T)!)#)*")*&' B22.' 22%#")1)%-' 32%' +"*' $%1".:$";' ".' 3)".'!$0C/*"%"%' -"A$.60#"".1=' Z"T)!"#"' />+)#=' ICF.R,%?1/%,%.(E41, Gedachtegang bouwsteen K"#$%"%'%22.'2.!")1'"%'""%'!".$"4';0%%"%'1$"%'$4'Z"T)!"#"'C".;;.2>+*"%& Beschrijving bouwsteen 22%'7"0./'897&'(":"'Z"T)!"#"';.2>+*"%'C$.1"%'!"#$$%1'%22.'0)*-"3$".1"'2.!")1'"%';0%%"%'$4'"#;'-"C"%/*' 6$6"%*'C"#`%)"*'C$.1"%')%-":"*&'7"0./'897';2%'""%'Z"T)!"#"'/>+)#'>."e."%'1$$.'+0)1)-"'6"1"C".;"./'""%' 2.!")1/>$%*.2>*&'(22.%22/*';2%'7"0./'897'1"';"0:"'62;"%'$6'32%2A'%0'2##""%'%$-'622.'Z"T)!"#"';.2>+*"%' )%'*"'+0."%')%'4#22*/'32%'%)"0C"'6"1"C".;"./')%'1)"%/*'*"'%"6"%&'7"0./'897';2%':"#A'!"42#"%'+$"'-.$$*'1"' -"",'22%'12*'1)*';2%'C$.1"%'!".");*'1$$.'$%1".'2%1"."'32/*"'"%'Z"T)!"#"'6"1"C".;"./'/26"%'*"'#2*"%'C".;"%=' L:$2#/'""%';"./*42;;"*'*"'-"3"%N&' Verantwoording bouwsteen opdracht te vervullen. 32%'Z"T)!"#"';.2>+*"%')/')%'1":"'!$0C/*""%'-";$:"%'3$$.'""%'Z"T)!"#"'/>+)#& ICB.+1#('"\"#-%,15-.(","71( Gedachtegang bouwsteen f"./$%""#/;$/*"%'6""'#2*"%'z0>*0"."%'6"*'1"'$6-"3)%-& ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 19

20 Beschrijving bouwsteen J%2%>)""#'-$"1"'/)*02<"'62T)622#'{H_GG=d'C$.1"%& regeling mee te doen, maar dat wel iedere medewerker de mogelijkheid krijgt om deel te nemen. Daarnaast )/' +"*' :22;' 12*' 7"0./' 897' -$"1"' 3$$.#)>+<%-' -"",' $3".' 1"' 32%' 1":"'!$0C/*""%=' :$12*' medewerkers een overwogen keuze kunnen maken. Verantwoording bouwsteen 3".#)"/$%*C);;"#)%-'6""'Z0>*0"."%r'L4&FjjN&'B22/*'12*'["6>$'1":"'."-"#)%-'!)%%"%'1"'$.-2%)/2<"'-"!.0);*')/' het verlies van Meurs HRM en het salaris dus daarop aan te passen. Deze regeling zou het voor Meurs HRM aan op de visie. ICG.R,%?1/%,%./%,0#1#$($70%3 Gedachtegang bouwsteen Beschrijving bouwsteen ""%'%)"0C"'6"1"C".;".'-22*'C$.1"%&'(":"'!$0C/*""%'/*"#*'3$$.'$6'""%'-.$"4'6"1"C".;"./'L!"#$%)%-/-.$"4N' de beslissingsbevoegdheid te geven over het toekennen van een beloning aan nieuwe medewerkers. Dit doen zij 22%'1"'+2%1'32%'""%'!"/*22%1'!"#$%)%-//5/*""6&' Voorwaarden van deze bouwsteen zijn dat de beloningsgroep bestaat uit leden die dat vrijwillig willen doen "%'12*'1"'/26"%/*"##)%-'32%'1"'-.$"4'4".)$1)";'C)//"#*'L$6'*"'3$$.;$6"%'12*'".'""%'-.$"4'$%*/*22*'1)"'3""#' getraind worden in beloning. Verantwoording bouwsteen 8"*')1""'2>+*".'1":"'!$0C/*""%')/'12*'1"'!"/#)//)%-/!"3$"-1+")1'32%'1"'62%2-"./'$A'1)."><"'%22.'1"'6"1"C".;"./' 3"./>+0),&'x)*'1"'C$.;/+$4/';C26'%22.'3$."%'12*'1"'6"1"C".;"./'32%'7"0./'897'-.22-'6"".'!"*.$;;"%'C)##"%' ;$6*' 1":"'#2-".')%' 1"'$.-2%)/2<"'*"'#)--"%&' ($$.' +"*' 1">"%*.2#)/"."%'32%'!"/#)//)%-/!"3$"-1+"1"%' $%*/*22*' ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 20

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes

BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes BUSINESS PLAN FAMI marketing consultancy Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes PBD1EV Tutorgroep 24 05-12-2012 Avans Hogeschool 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville 2013 Onderzoeksrapport De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville Auteur: K. Grondsma, Hogeschool Schoevers Amsterdam Opleiding: Officemanagement Plaats: Bergen NH Datum: 17 juni 2013 Organisatie:

Nadere informatie

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Avans Hogeschool C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Bente Brok 2025454 Begeleidster Ingrid Wakkee Meghan Moonen 2021591 Eerste begeleider Willem Leijten Tweede

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Samen op weg naar zelfsturende teams

Samen op weg naar zelfsturende teams BACHELORSTUDIE: BUSINESS ADMINISTRATION Samen op weg naar zelfsturende teams - Onderzoek naar de ontwikkeling van zelfsturing binnen Zorggroep Manna Bachelor onderzoeksverslag Naam: Heleen van den Berg

Nadere informatie

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Achternaam, voornaam: Sturkenboom, Hans W.A. Studentnummer: 850003692 Studierichting,

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

BETROKKENHEID VAN HET

BETROKKENHEID VAN HET BETROKKENHEID VAN HET PERSONEEL Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X Naam: Michel Brookhuis Examinator: Dr.Ir. J. de Leede Meelezer: Prof.dr. J. K. Looise

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG Wat zijn de risico s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit? Door: Thessa

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Adviesrapport. Panorama in perspectief. Een onderzoek naar de actoren en hun belangen. binnen. Een andere aanpak van verzuim.

Adviesrapport. Panorama in perspectief. Een onderzoek naar de actoren en hun belangen. binnen. Een andere aanpak van verzuim. Adviesrapport Panorama in perspectief Een onderzoek naar de actoren en hun belangen binnen Een andere aanpak van verzuim. In opdracht van HCE JobCreator te Zeist Opdrachtgever: Peter Ottenhoff Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

Over deze bundel. Na de opening door de directeur Personeel en Organisatie hielden drie. van de inleidingen en de parailelsessies.

Over deze bundel. Na de opening door de directeur Personeel en Organisatie hielden drie. van de inleidingen en de parailelsessies. Over deze bundel Het project Waarderen en belonen organiseerde op donderdag 3 1 mei een workshop voor de medezeggenschap van V&W. Zo n veertig leden van de medezeggenschap kwamen bijeen in het Carlton

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging vakgroep Bliksembeveiliging Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging De techniek waarop Nederland draait 1 Voorwoord In opdracht van de Vakgroep Bliksembeveiliging heeft Nick van der Giessen,

Nadere informatie

De effectiviteit van de studietoeslag in de Participatiewet om armoede te bestrijden onder studerende jongeren met een functiebeperking

De effectiviteit van de studietoeslag in de Participatiewet om armoede te bestrijden onder studerende jongeren met een functiebeperking De effectiviteit van de studietoeslag in de Participatiewet om armoede te bestrijden onder studerende jongeren met een functiebeperking Christelijke Hogeschool Ede Minor Hoezo armoede? Auteurs: A. Both,

Nadere informatie

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN Datum: 21-05-2013 Organisatie: Opleiding: Klas: Hogeschool Utrecht Human Resource Management P2B Studenten: Esther de Bruin 1609348 Marlieke Leermakers 1597541 Denise

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie