Adviesrapport Auteurs: Laurien Groenewoud & Annemarie de Jonge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Auteurs: Laurien Groenewoud & Annemarie de Jonge"

Transcriptie

1 Adviesrapport Auteurs: Laurien Groenewoud & Annemarie de Jonge Anders werken = Anders belonen 29 MEI 2012 ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 1

2 Auteurs Laurien Groenewoud & Annemarie de Jonge Studentennr & E mail Opdrachtgever Begeleider Meurs HRM Bert Bloem Opleiding Instelling Begeleider Human Resource Management Hogeschool van Amsterdam Auke Klijnsma Datum 29 mei 2012

3 Beste lezer, Bedankt voor uw interesse in ons onderzoek. Voor u ligt ons adviesrapport Anders werken = Anders belonen, in opdracht van Meurs HRM uitgevoerd. In dit onderzoek zijn wij op zoek gegaan naar andere manieren van!"#$%"%&'()*'+"",'-"."/0#*"".1')%'1)*'213)"/'3$$.'""%'42//"%1'!"#$%)%-//5/*""6'3$$.'7"0./'897&' :)"%' 12*' /*""1/' 6"".' $.-2%)/2<"/' 2A/*244"%' 32%' 1"' *.21)<$%"#"' 62%)".' 32%' $.-2%)/"."%&' B"*' 2#/' 7"0./' -.$")"%'6"*'1"'62%)".'C22.$4'".'-"$.-2%)/"".1'C$.1*&'()*'$%1".:$";'-"",'2%*C$$.1'$4'+$"'""%'$.-2%)/2<"=' 6"*'""%'6$1".%"'62%)".'32%'$.-2%)/"."%='*$>+'""%'42//"%1'!"#$%)%-//5/*""6';2%'$%*C".4"%& zoek gaat naar een eigen werkvorm. Deze wens is vervuld bij Meurs HRM. We willen alle mensen van Meurs In het bijzonder willen we onze twee mannen bedanken: Bert Bloem en Auke Klijnsma, onze begeleiders bij Meurs HRM en de opleiding. Tevens willen we een aantal mensen bedanken die ons onderzoek mede mogelijk hebben gemaakt. Allereerst hebben gegeven over belonen. +21'$6'$%/'2A'"%'*$"'*"'+"#4"%&'9$!='1)"'2#/'>)3)"#"')%-"%)"0.'%)"*'">+*'*+0)/'C2/')%'$%:"'62*".)"='622.'$%/'*$>+' +"",'$%1"./*"0%1'1$$.'"*"%'*"';$;"%'%2'#2%-"'*+0)/C".;12-"%&'I%'U$6='1)"':$'#)"A'C2/'$6'$%/'.244$.*')%'""%' toepasselijke vorm te gieten. Met dit adviesrapport komt er een einde aan onze opleiding bij Human Resource Management aan de opleiding en we het erg naar ons zin hebben gehad, willen we het hele docententeam hiervoor Laurien Groenewoud en Annemarie de Jonge

4 !"#"$%&%#'("&%#)"*#$ Opdrachtbeschrijving ("'<*"#'32%'1)*'213)"/.244$.*')/'VO%1"./'C".;"%'W'O%1"./'!"#$%"%X&'7"0./'897')/'""%'$.-2%)/2<"'1)"'V2%1"./' Z"T)!)#)*")*'/*22%'+)".)%'>"%*.22#&'[)%1/'622.*'FGHH'-"!.0);*'7"0./'897'""%'2%1"."'$.-2%)/2<"3$.6='C22.)%')/' -"C".;*':$%1".'62%2-"./='*"26/'"%'A0%><"4.$J"#"%&'8"*'C".;'!)%%"%'7"0./'897'C$.1*'3".1""#1')%')%)<2<"3"%=' waardoor er een interne arbeidsmarkt is ontstaan. Op dit moment is Meurs HRM op een punt aangekomen dat ".'!"+$","')/'$6'+"*'+0)1)-"'!"#$%)%-//5/*""6='12*'%)"*'6""')/'3".2%1".1'6"*'1"'%)"0C"'$.-2%)/2<"3$.6'"%' Vraagstelling +%,-./%,0#1#$((2('%%&.3"('.4%'./%('./15.!%67(.89!:.$%/"(%%7;.03.;%.-%7#<""7;%#.)"#.;%.)1(1%=..>%?1/1,1'%1':. zelfregie en gedeeld leiderschap? U".'!"2%*C$$.1)%-'32%'1"'+$$A13.22-'C$.1"%'1"'3$#-"%1"'1""#3.2-"%'-"/*"#1Y H&' F&' ]&' ^&' '!$0C/*"%"%\ _&'?"#;"'/*244"%'6$"*'7"0./'897'%"6"%'$6'+"*'-"213)/"".1"'!"#$%)%-//5/*""6'*"')64#"6"%*"."%\' Onderzoeksresultaten B22.' 22%#")1)%-' 32%' #)*".2*00.$%1".:$";=' C$.;/+$4/' 6"*' 6"1"C".;"./' "%' )%*".3)"C/' 6"*' $.-2%)/2<"/' a' S#"T)!"#"'/>+)#' ' ' a' S#"T)!"#"'!"#$%)%-/-.$"4 a' K"#$%)%-'4".')%)<2<"A a' c"#a'/2#2.)/')%.)>+*"% a' c"#a'/2#2.)/'!"42#"% a' c"#a'!"$$.1"#)%-/%"*c".;'/26"%/*"##"% a' O2%1"#"%42.<>)42<" a' Salarissen open en bloot a' E"1".""%'+"*:"#A1"'/*2.*/2#2.)/ "%'!"#$%)%-' 4".' )%)<2<"A&' ("' Z"T)!"#"' />+)#' +"",' 2#/' 1$"#' +"*'!"#$%"%' %22.' -"#"3".1"' 2.!")1=' 1"' 1":"' Z"T)!"#"' -.$"4' 1"'!"/#)//)%-/!"3$"-1+")1' $3".' 1"'!"#$%)%-' 32%' 1"' )%/*.$$6&' O#/' #22*/*"' 1"'!"#$%)%-'4".')%)<2<"A'""%')%*".%"'::4d62.;*'-">."e".1& ("'!$0C/*"%"%' 1)"' 2A-"/*"61' $4' :"#A."-)"' :"#A' /2#2.)/' )%.)>+*"%=' :"#A' /2#2.)/'!"42#"%' "%' :"#A'!"$$.1"#)%-/%"*C".;' /26"%/*"##"%&' 1"'!$0C/*""%' :"#A' /2#2.)/' )%.)>+*"%' +"!!"%' 1"' 6"1"C".;"./' 1"' +"*' /2#2.)/' %22.' ")-"%' C"%/' )%' *"'.)>+*"%&' :"#A' /2#2.)/'!"42#"%' 1"%;"%' 6"1"C".;"./' %2'

5 $3".' +0%'.$#'!)%%"%' 7"0./' 897' "%'!"42#"%' 122.' 1"' E%' 1"' #22*/*"'!$0C/*""%=' :"#A' beoordelingsnetwerk samenstellen, wordt er vanuit gegaan dat medewerkers een salarisverhoging ontvangen op basis van beoordelingen. ("' $4' -"1""#1' #")1"./>+24' 2A-"/*"61"'!$0C/*"%"%' 22%1"#"%42.<>)42<"=' /2#2.)//"%' $4"%' "%'!#$$*' "%' Meurs HRM te kopen. De salarisgegevens worden intern openbaar gemaakt bij de bouwsteen salarissen open en bloot. Bij de laatste bouwsteen wordt er vanuit gegaan dat iedereen binnen Meurs HRM even belangrijk is en 122.$6'+"*:"#A1"'/*2.*/2#2.)/'$%*32%-*& Q$$.' 1"' )%30##)%-' 32%' +"*'!"#$%)%-//5/*""6' 32%' 7"0./' 897' L1"'!"2%*C$$.1)%-' 32%' 1""#3.22-' 3)".N' Z"T)!"#"' />+)#=' /2#2.)/='!"#$%"%' 4".' )%)<2<"A=' :"#A' /2#2.)/' )%.)>+*"%' "%' )"1".""%' +"*:"#A1"'/*2.*/2#2.)/'2A-"32##"%& ("'!$0C/*"%"%' Z"T)!"#"'!"#$%)%-/-.$"4=' :"#A' /2#2.)/'!"42#"%=' :"#A'!"$$.1"#)%-/%"*C".;' /26"%/*"##"%=' gevormd. Advies E%' +"*' O%1"./' K"#$%"%' 6"1"C".;"./' )%' ""%' "f$.g$#)$' 7"0./' 897' "%' 1"' 6"1"C".;"./' :"#A' +0%' A""1!2>;-"3"./' 0)*:$";"%&' 7"1"C".;"./'!"42#"%' :"#A' C"#;' /2#2.)/' +0%'.$#' "%' 3$$.' )"1".""%' 7"1"C".;"./' ;0%%"%' "#;22./' "f$.g$#)$=' /2#2.)/' "%' -"-"3"%`$%*32%-"%' A""1!2>;' inzien. worden van Meurs Q$$.'1"')64#"6"%*2<"'32%'+"*'O%1"./'K"#$%"%'/5/*""6'L!"2%*C$$.1)%-'1""#3.22-'_N'C$.1*'1$$.'6)11"#'32%'""%' #")1"./>+24'22%C":)-')/'3$$.'+"*'O%1"./'K"#$%"%'/5/*""6&

6 Inhoudsopgave 1. Inleiding Meurs HRM Aanleiding...10 H&]'i41.2>+g$.60#".)%-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&HG 1.4 Begrippenkader Leeswijzer...12 BC.D4%07%A(E4.-";%7CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFG F&H'?22.$6'!"#$%"%\&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&H] F&]'K"#$%)%-//5/*""6'$4:"D"%'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'H^ F&^'U+"$."</>+'$%1".:$";/4#2%'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'H^ GC.!%'40;1(E4%.)%7"#'<007;1#$.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.FH 3.1 Onderzoeken kernwaarden van visie Meurs HRM Bouwstenen bepalen die binding hebben met de kernwaarden...16 ]&]'K$0C/*"%"%'/"#">*"."%'3$$.'!"#$%)%-//5/*""6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'Hj ]&^'k"/"#">*"".1"'!$0c/*"%"%')%*".%'$4'"#;22.'2a/*"66"%'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'hj ]&_'Q2#)1)*")*'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'Hj ]&l'k"*.$0c!22.+")1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&hj IC.J06<('%#%#.>%?1/1,1'%1'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFK ^&H'S#"T)!"#"'/>+)#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Hm ^&]'S#"T)!"#"'!"#$%)%-/-.$"4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&FG ^&^'K"#$%)%-'4".')%)<2<"A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&FH 5. Bouwstenen zelfregie...22 _&H'c"#A'/2#2.)/')%.)>+*"%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&FF _&F'c"#A'/2#2.)/'!"42#"%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&FF _&]'c"#a'!"$$.1"#)%-/%"*c".;'/26"%/*"##"%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&f] HC.J06<('%#%#.$%;%%,;.,%1;%7(E4"3CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBL l&h'o2%1"#"%42.<>)42<"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&f_ 6.2 Salarissen open en bloot...25 l&]'e"1".""%'+"*:"#a1"'/*2.*/2#2.)/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&fl MC.N%,%EA%./06<('%#%#CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBM j&h'q".2%*c$$.1)%-'-";$:"%'!$0c/*"%"%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&fj j&f'q".2%*c$$.1)%-'2a-"32##"%'!$0c/*"%"%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&]g OC.P;)1%(.P#;%7(.J%,0#%#.(2('%%&CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCGB 8.1 Vaste beloning Variabele beloning Verantwoordelijkheid...34 n&^'u.2%/42.2%<"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&]^ 8.5 Juridisch Gedragsverandering...35

7 m&h'("'""./*"')64#"6"%*2<"/*24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&]j m&f'e64#"6"%*2<"4#2%'o%1"./'k"#$%"%'/5/*""6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&]j 9.4 Kosten en baten Conclusie en discussie Conclusie Discussie...43 HG&]'O%1"."'$.-2%)/2<"/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&^^ Geraadpleegde bronnen...45 Bijlage 1: Huidig beloningssysteem Meurs HRM...47 Bijlage 2: Stakeholdersanalyse...49 J15,"$%.G=.+07-(403(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLQ J15,"$%.I=.861;1$./%,0#1#$((2('%%&.R1#%?'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLG J15,"$%.L=.861;1$./%,0#1#$((2('%%&.ST%E'072CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLL J15,"$%.H=.U7$"#1("A%E0#'%?'.!%67(.89!CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLO J15,"$%.M=.PV<%$1#$./06<('%#%#CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHQ

8

9 1. Inleiding (":"' )%#")1)%-' 32%' +"*' 213)"/.244$.*' VO%1"./' C".;"%' W' O%1"./'!"#$%"%X'!"-)%*' 6"*' )%A$.62<"' $3".' ' 7"0./' 897&'8)".)%'C$.1*'22%-"-"3"%'C22.$6'7"0./'897'""%'$.-2%)/2<"')/'1)"'VO%1"./'?".;*X&'Q".3$#-"%/'C$.1*'1"' 22%#")1)%-'32%'1)*'$%1".:$";'-"A$.60#"".1'"%'32%'122.0)*'C$.1*'1"'1$"#d'"%'3.22-/*"##)%-'0)*""%-":"*&'U$*'/#$*' 1.1 Meurs HRM ("'<*"#'32%'1)*'213)"/.244$.*')/'VO%1"./'C".;"%'W'O%1"./'!"#$%"%X&'(":"'<*"#'1$"#*'$4'1"'62%)".'C22.$4'7"0./' HRM werkt. Uit de vraagstelling, die later in deze inleiding uiteen wordt gezet, zal blijken dat de manier waarop HRM is en hoe er gewerkt wordt. Business 7"0./'897'>$6!)%"".*'/)%1/'Hmnn'4/5>+$#$-)/>+"'2//"//6"%*"T4".</"'"%'2#-"6"%"'89d1"/;0%1)-+")1&'7"*' $%-"3"".'nG'4.$A"//)$%2#/')%'1)"%/*':"*'7"0./'897'""%'22%*2#'4.$10>*"%'$4'1"'62.;*Y'8"*'%)"0C"'2//"//6"%*=' U7$"#1("A%)%7"#;%71#$ van medewerkers bij Meurs HRM. Deze kenmerken van Meurs HRM zijn echter nooit doorgevoerd in een $,"C"#Y'4.2><>"'C+2*'5$0'4."2>+&'8)".$%1".'/*22*'C"".-"-"3"%'C22.'1"'$.-2%)/2<"3".2%1".)%-='1)"')/'-"/*2.*' in maart 2011, in is geresulteerd. Visie ("' 3)/)"' 32%' 7"0./' 897' )/Y' "%' ;$6' )%'!"C"-)%-X&' Q2%2A' 622.*' FGHH' /*22*' +)".)%' :"#A."-)"=' $6'+"*'$%1".%"6"./>+24'*".0-')%'1"'$.-2%)/2<"'*"'#"--"%&'($$.'*"'C".;"%'32%0)*'1":"'3)/)"'4.$!"".*'7"0./' HRM een betere werkgever te zijn voor de medewerkers en beter in te kunnen spelen om de snel veranderende U7$"#1("A%)07& [)%1/'622.*'FGHH'C".;*'7"0./'897':$%1".'62%2-"./='*"26/'"%'A0%><"4.$J"#"%&'8"*'C".;'!)%%"%'7"0./'897' C$.1*'*"-"%C$$.1)-'3".1""#1')%')%)<2<"3"%='C22.1$$.'".'""%')%*".%"'2.!")1/62.;*')/'$%*/*22%&'c$2#/'7"0./' ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 9

10 Huidig beloningssysteem ;2%' 1"' 62%)".' C22.$4' 7"0./' 897' %0'!"#$$%*' -""%' /5/*""6' C$.1"%' -"%$"61=' 622.' 6"".' ""%' V>$66"%*' 4.2><>"X&' 7"0./' 897' C".;*' :$%1".' >2$' "%' A0%><"+0)/&' i6' 1"'!"#$%)%-' 32%' medewerkers vast te stellen, wordt er gekeken naar de beloning van werknemers met vergelijkbare rollen en 1"'1)."><"'32%'7"0./'897&'("'C".;%"6"./'".32."%'+"*'+0)1)-"'!"#$%)%-//5/*""6'%)"*'2#/'".-'*.2%/42.2%*'"%' /*2;"+$#1"./2%2#5/"&' 1.2 Aanleiding 7"0./'897'%$"6*'1"'%)"0C"'$.-2%)/2<"3$.6':"#A'""%')%-"/#2-"%'C"-='C22.)%'%$-'."-"#62<-'3.22-/*0;;"%'"%' *"'#2*"%'/#0)*"%'$4'1"'$.-2%)/2<"3".2%1".)%-'1)"')/')%-":"*& ("'%)"0C"'$.-2%)/2<"3$.6'32%'7"0./'897'+"",'2#/';"%6".;"%'-"1""#1'#")1"./>+24=':"#A."-)"'"%'Z"T)!)#)*")*&' 8"*'+0)1)-"'!"#$%)%-//5/*""6'/*22*'3".'2A'32%'1":"'$.-2%)/2<"3$.6'"%'!";.2>+<-*'$4'1":"'62%)".'%)"*'1"'%)"0C"' C"-'1)"'7"0./'897'+"",')%-"/#2-"%&'($$.'+"*'!"#$%)%-//5/*""6'*"'3".2%1"."%=':2#'+"*'-22%'/26"%#$4"%'6"*' 1"'62%)".'32%'C".;"%&'8)".1$$.';2%'7"0./'897'""%'3$#-"%1"'/*24'62;"%')%'1"'$.-2%)/2<"$%*C);;"#)%-& FCG.U3;7"E4W07&6,%71#$ achterliggend doel is om de duidelijkheid over belonen te vergroten bij de medewerkers van Meurs HRM, deze is opgebouwd en waarop de hoogte van salarissen is gebaseerd. Meurs HRM wenst dat er gedurende het onderzoek buiten de gebaande paden van belonen wordt getreden. De opdrachtgever is nieuwsgierig naar andere mogelijkheden en de toekomst van belonen, maar wel met De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: +%,-./%,0#1#$((2('%%&.3"('.4%'./%('./15.!%67(.89!:.$%/"(%%7;.03.;%.-%7#<""7;%#.)"#.;%.)1(1%=..>%?1/1,1'%1':. zelfregie en gedeeld leiderschap? U".'!"2%*C$$.1)%-'32%'1"'+$$A13.22-'C$.1"%'1"'3$#-"%1"'1""#3.2-"%'-"/*"#1Y H&' F&' ]&' ^&' '!$0C/*"%"%\ _&'?"#;"'/*244"%'6$"*'7"0./'897'%"6"%'$6'+"*'-"213)/"".1"'!"#$%)%-//5/*""6'*"')64#"6"%*"."%\' ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 10

11 1.4 Begrippenkader $4'2#A2!"</>+"'3$#-$.1"&' Actor Beloningssysteem 2.!")1&'E%'1)*'$%1".:$";':2#'$$;'0)*'C$.1"%'-"-22%'32%'""%'!"#$%)%-'1)"'""%'$.-2%)/2<"'3"./>+2,'2#/'3".-$"1)%-' voor geleverde arbeid. horende dingen en hun onderdelen. ("'3$#-"%1"'1"J%)<"'C$.1*'22%-"+$01"%'2#/'".'-"/4.$;"%'C$.1*'$3".'""%'!"#$%)%-//5/*""6Y'""%'3".:26"#)%-' 32%'!"#$%)%-/"#"6"%*"%='C22.32%'1"'$%1".#)%-"'."#2<"'10/12%)-')/='12*'1)"'3".:26"#)%-'2#/'""%'/26"%+2%-"%1' geheel kan worden beschouwd. Bouwstenen Q$#-"%/'1"'#)*".2*00.'LU+)"..5='FGHHN'!"/*22*'""%'!"#$%)%-//5/*""6'0)*'6"".1"."'!"#$%)%-/>$64$%"%*"%'1)"' worden samengevoegd. In dit onderzoek worden de beloningscomponenten bouwstenen genoemd. R,%?1/1,1'%1' S#"T)!)#)*")*')/'""%';".%C22.1"'32%'1"'3)/)"'32%'7"0./'897&'7"*'Z"T)!)#)*")*'C$.1*')%'1)*'$%1".:$";'!"1$"#1Y'+"*' 3".6$-"%'32%'""%'$.-2%)/2<"'$6'/%"#')%'*"';0%%"%'/4"#"%'$4'$%*C);;"#)%-"%')%'1"'!0)*"%C"."#1& Fwainy en te ondersteunen in hun werkzaamheden. Gedeeld leiderschap Gedeeld leiderschap is een kernwaarde van de visie van Meurs HRM. In dit onderzoek wordt met gedeeld van verantwoordelijkheid. Tevens werkt iedereen aan het realiseren van een gezamenlijk doel, waardoor er gedeeld eigenaarschap wordt E"1"."'6"1"C".;".'32%'7"0./'897';2%')%)<2*$.'C$.1"%'1$$.'""%')%)<2<"A'$4'*"'/*2.*"%&' Kernwaarden Kernwaarden zijn de belangrijkste aspecten van de visie van Meurs HRM. ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 11

12 Portefeuillehouder f".' 22%12>+*/-"!)"1' )/' ".' ""%' 4$.*"A"0)##"+$01".' 22%-"/*"#1' $6' )%' -.$*"' 1"' ;C2#)*")*' *"'!"C2;"%&' aan de doelstellingen van Meurs HRM. Zelfregie c"#a."-)"')/'""%';".%c22.1"'32%'1"'3)/)"'32%'7"0./'897&'e%'1)*'$%1".:$";'c$.1*'1"'1"j%)<"'3$$.':"#a."-)"' -"!.0);*'1)"'7"0./'897':"#A'+"",'-"A$.60#"".1&'c"#A."-)"'-"3"%')/'6"%/"%'1"'.0)6*"'!)"1"%'$6'32%0)*'""%' 1$"#"%='4."/*2<"/'"%'$%*C);;"#)%-& 1.5 Leeswijzer ()*' 213)"/.244$.*' )/' 2#/' 3$#-*' $4-"!$0C1&' E%' +$$A1/*0;' *C""' VU+"$."</>+' ;21".X' C$.1*' 1"' *+"$."</>+"' 3".2%*C$$.1)%-' 3$$.' 1)*' $%1".:$";' -"-"3"%&' E%' +$$A1/*0;' 1.)"' /*22*' 1"' 6"*+$1)/>+"' 3".2%*C$$.1)%-'!"/>+."3"%&'Q".3$#-"%/')/'+"*'.244$.*'$4-"!$0C1'3$#-"%/'1"'1""#3.2-"%'32%'1)*'$%1".:$";&'E%'+$$A1/*0;'3)".' t/m zes worden de bouwstenen gepresenteerd, gebaseerd op de kernwaarden van de visie van Meurs HRM: Z"T)!)#)*")*=' :"#A."-)"' "%' -"1""#1' #")1"./>+24&' (2%' C$.1*' )%' +$$A1/*0;' :"3"%' 1"' /"#"><"' 32%' 1"'!$0C/*"%"%'!"/>+."3"%='C22.)%'1"'2A-"32##"%'"%'-"/"#">*"".1"'!$0C/*"%"%'C$.1"%'-"4."/"%*"".1&'7"*'1"'-"/"#">*"".1"'!$0C/*"%"%' C$.1*' )%' +$$A1/*0;' 2>+*' +"*' -"213)/"".1"'!"#$%)%-//5/*""6'!"/>+."3"%&' Q".3$#-"%/' C$.1*' )%' +$$A1/*0;'%"-"%'+"*')64#"6"%*2<"4#2%'-"4."/"%*"".1'32%'1)*'!"#$%)%-//5/*""6&'U$*'/#$*'/*22*')%'+$$A1/*0;' en onderzoeksresultaten, waarnaar in het rapport wordt verwezen. ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 12

13 BC.D4%07%A(E4.-";%7 Q""#' #)*".2*00.' $3".'!"#$%)%-//5/*"6"%' L$&2&' [>+$"%62;".' t' s$$462%/' LFGGnN=' s#05*62%/' LFGG_N=' K22.12' 1"'.""1/'!"/*22%1"'A0%><"d='>$64"*"%<"d'$A'4."/*2<"!"#$%)%-&'E%'1)*'$%1".:$";'C$.1*'">+*".'-":$>+*'%22.' andere manieren waarop beloond kan worden. Hiervoor is het belangrijk een stap terug te gaan: in plaats van nulpunt bepaald wordt. 2.1 Waarom belonen? ("'?22#' "%' P2%/"%' LFGHHN' +"!!"%' +)".' $%1".:$";' %22.' -"122%' "%' *$*' 1"' >$%>#0/)"' -";$6"%' 12*' I"%'!"#$%)%-//5/*""6')/'3$#-"%/'1"'?22#'""%'+5-)e%"A2>*$.&'("'?22#'LFGHHNY'qO#/'""%'$.-2%)/2<"'-""%'42//"%1'!"#$%)%-//5/*""6'+"",=':2#'+"*')%'1"'4.$!#"6"%';$6"%'6"*'+22.'6"1"C".;"./'$612*'1":"':)>+'3$$.2#'1.0;' :0##"%'62;"%'$3".'1"')%21"u02*"'!"#$%)%-&'("'$.-2%)/2<"':2#'2#/'-"3$#-'122.32%'-.$*"'6$")*"'+"!!"%'6"*'+"*' 3".!"*"."%'32%'1"'4."/*2<"/&'O#/'""%'$.-2%)/2<"'C"#'""%'-$"1'!"#$%)%-//5/*""6'+"",'v')"*/'12*'6"1"C".;"./' $.-2%):2<$%'*"'C$.1"%&r' "T*.2'6$<32<"&' U"%'*C""1"';2%'7"0./'897'6"*'""%'!"#$%)%-//5/*""6'1"'0%)";+")1')%'1"'62%)".'32%'$.-2%)/"."%'$%1"./*."4"%&' een nieuwe manier van werken doorgevoerd. Deze manier van werken kenmerkt Meurs HRM en maakt de $.-2%)/2<"'$$;'0%)";&'8"*'!"#$%)%-//5/*""6'1)"%*'+)".'10/'$4'22%'*"'/#0)*"%&'E%'1"' A'+)".$%1".'3$#-"%' *+"$.)"e%'1)"'c"".-"3"%'+$"'1)*';2%'c$.1"%'!".");*&' 2.2 Beloningssysteem passend bij de algehele bedrijfsstrategie F&]'""%';21".'-">."e".1'+$"'1)*';2%'C$.1"%'-"."2#)/"".1&' a' ' 4#2%'$$;'$%1"./*"0%"%r'LS$$*'t'8$$;='FGGm='4&']GHN& ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 13

14 a' U+)"..5' LFGHHN' :"-*' +)".$3".Y' q+"*'!"#")1' )%:2;"'!"#$%)%-' "%' 2%1"."' 2.!")1/3$$.C22.1"%' +$$.*' -$"1' *"' 2A-"/*"61'$4'1"'1$"#/*"##)%-"%'1)"'*"%'-.$%1/#2-'#)--"%'22%'2%1"."'1""#-"!)"1"%'32%'897r'L4&]N&' BCG.J%,0#1#$((2('%%&.03X%Y%# C$.1"%'L$&2&'k".+2.*'FGGGNY H&' F&' ("'."#2<"'*0//"%'1"'897d/*.2*"-)"'"%'1"'/*.2*"-)"'22%-22%1"'1"'2.!")1/3$$.C22.1"%& ]&' ("'V)%*".%"X'/26"%+2%-'*0//"%'1"'3"./>+)##"%1"'!"#$%)%-/>$64$%"%*"%'LU+)"..5='FGHH='4&H]HN&r *"' %22.' 1"' "%' *"' :$.-"%' 12*' 0)*-2%-/40%*"%' %' $$;' terugkomen in de HRM strategie. gebeurt: 6""/*"'$.-2%)/2<"/'%$-'/*""1/'""%'*2></>+"'!"%21".)%-'$4'!"#$%)%-'-"!.0);"%&'(":"'!"%21".)%-')/')%*0h<"A=' 3".C2>+*"%' C"' 32%' $%/' 4"./$%""#' $4' +"*' -"!)"1' 32%' C22.1"=' 2w*01"/' "%' -"1.2-=' "%' +$"' ;0%%"%' C"' ("'10.A'1)"'/$66)-"'$.-2%)/2<"/'%0'%$-'%)"*'+"!!"%='1)"%*'".'C"#'*"';$6"%='$6'".'3$$.'*"':$.-"%'12*'1"' arbeidsvoorwaarden in lijn liggen met de belangrijkste uitgangspunten van de HRM strategie en dus ook met de componenten bepaald te worden die stuk voor stuk aansluiten op de belangrijkste uitgangspunten van de HRM $.-2%)/2<"&' BCI.D4%07%A(E4.0#;%7X0%-(3,"# K$3"%/*22%1"'*+"$.)"e%'+"!!"%'-"#")1'*$*'""%'*+"$."</>+'$%1".:$";/4#2%'3$$.'1"'0)*3$".)%-'32%'+"*'$%1".:$";&' /*.2*"-)"'22%C":)-')/='+"",'7"0./'897'C"#'/*2%140%*"%')%-"%$6"%'$4'+"*'-"!)"1'32%'4"./$%""#/!"#")1&'(":"' standpunten zijn verweven in de visie. ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 14

15 Meurs HRM zijn: 1. Onderzoeken wat de kernwaarden zijn van de visie van Meurs HRM. ' (":"'/*24')/'-"!2/"".1'$4'1"'*+"$.)"'32%'U+)"..5'LFGHHN'12*'".'0)*-2%-/40%*"%'!"422#1'6$"*"%'C$.1"%'' ' 2. Bouwstenen bepalen die binding hebben met de kernwaarden van de visie. ' (":"'/*24')/'-"!2/"".1'$4'1"'*+"$.)"'32%'U+)"..5'LFGHHN'12*'""%'!"#$%)%-//5/*""6='2#/'2.!")1/3$$.C22.1"' ' ]&' K$0C/*"%"%'/"#">*"."%'3$$.'+"*'!"#$%)%-//5/*""6& ' (":"'/*24')/'*$"-"3$"-1'$6'""%'/"#"><"'*"'62;"%'32%'1"'!$0C/*"%"%'3$$.'+"*'1"J%)<"3"'!"#$%)%-//5/*""6&' ^&' ("'-"/"#">*"".1"'!$0C/*"%"%')%*".%'$4'"#;22.'2A/*"66"%& ' ' 3"./>+)##"%1"'!"#$%)%-/>$64$%"%*"%'L!$0C/*"%"%N&' E%'+"*'3$#-"%1"'+$$A1/*0;'V7"*+$1)/>+"'3".2%*C$$.1)%-X')/'*"'#":"%'+$"'1"'/*244"%'32%'1)*'*+"$."</>+';21".' zijn ingevuld voor het onderzoek. ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 15

16 GC.!%'40;1(E4%.)%7"#'<007;1#$ E%'1)*'$%1".:$";'C$.1"%'3"./>+)##"%1"'/*244"%'-"%$6"%'$6'*"';$6"%'*$*'1"'!"2%*C$$.1)%-'32%'1"'+$$A13.22-&' die logischerwijs volgen uit de deelvragen. De stappen die genomen worden zijn: 1. Onderzoeken wat de kernwaarden zijn van de visie van Meurs HRM. 2. Bouwstenen bepalen die binding hebben met de kernwaarden van de visie. ]&' K$0C/*"%"%'/"#">*"."%'3$$.'+"*'!"#$%)%-//5/*""6& ^&' ("'-"/"#">*"".1"'!$0C/*"%"%')%*".%'$4'"#;22.'2A/*"66"%& GCF.U#;%7X0%-%#.-%7#<""7;%#.)"#.)1(1%.!%67(.89! Allereerst is onderzocht wat de belangrijkste kernwaarden zijn van de visie van Meurs HRM. Meurs HRM )%' +"*' 3$$.$%1".:$";' $%1".:$>+*' 1$$.' 6)11"#' 32%' +"*'!"/*01"."%' 32%' #)*".2*00.' "%' +"*' 2A%"6"%' 32%' semigestructureerde interviews. ("'!"/*01"".1"'#)*".2*00.'!"*."R"%')%*".%'"%'"T*".%'-"40!#)>"".1"'/*0;;"%'$3".'1"'3)/)"'"%'$.-2%)/2<"3$.6&' +0%':)>+*'$4'"%'".32.)%-'6"*'1"'3)/)"&'("'6""/*"'$%1" "'6"1"C".;"./'C2."%'4$.*"A"0)##"+$01"./='622.' GCB.J06<('%#%#./%3",%#.;1%./1#;1#$.4%//%#.&%'.;%.-%7#<""7;%# 6"*'"T*".%"'$.-2%)/2<"/='#)*".2*00.$%1".:$";'"%'C$.;/+$4/'6"*'6"1"C".;"./&' Q$$.' 1"' "T*".%"' )%*".3)"C/' )/' >$%*2>*' $4-"%$6"%' 6"*' 3"./>+)##"%1"' $.-2%)/2<"/' 1)"' $4' ""%' 3".%)"0C"%1"' E%' +"*' #)*".2*00.$%1".:$";' 3"./>+)##"%1"' #)*".2)."' /*0;;"%' 1$$.-"%$6"%' 1)"' )%-22%' $4'!"#$%"%' $A' L["6#".='FGGjN&'8)".)%'C$.1"%'3"./>+)##"%1"'$432w%-"%'-"-"3"%'$3".'+"*'-"3"%'32%':"#A."-)"'22%'6"1"C".;"./' "%'$$;'/4">)J";"'3$$.!""#1"%'-"%$"61'!"*."R"%1"'!"#$%"%& U"%'/#$D"'+"!!"%'".'1.)"'C$.;/+$4/'4#22*/-"3$%1"%'6"*';#")%"'-.$"4"%'6"1"C".;"./'32%'7"0./'897&'(":"' medewerkers vervullen verschillende rollen. De workshops hebben geleid tot input van medewerkers voor de bouwstenen. Ook werd duidelijk welke wensen de medewerkers van Meurs HRM hebben ten opzichte van!"#$%"%'"%'10/'$$;'c"#;"')1""e%'$3".'!"#$%"%'%)"*')%*"."//2%*'-"3$%1"%'c".1"%'3$$.'!$0c/*"%"%&' ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 16

17 GCG.J06<('%#%#.(%,%E'%7%#.)007./%,0#1#$((2('%%& 4#22*/-"3$%1"%' $4' 1.)"' -.$%1"%Y' 7"0./' 897='.)/)>$X/' "%' -"3$#-"%' "%' 1"' 6"%)%-"%' 32%' 1"' medewerkers. 32%'7"0./'897'*"'#"--"%&'E%'1"'$.-2%)/2<"'C$.1*'7"0./'897'32%0)*'6"".1"."'$4:)>+*"%'-"2%2#5/"".1&'("' $.-2%)/2<"2%2#5/"')/'-"3$.61'%2'1"'3$#-"%1"'$%1".:$";/6"*+$1"/'*"'+"!!"%'*$"-"42/*Y'#)*".2*00./*01)"'"%' behandeld en dus in het vooronderzoek hebben plaatsgevonden. De mening van de medewerkers over de bouwstenen zijn onderzocht door middel van een discussiemiddag met rollen hebben binnen Meurs HRM. De meningen van de medewerkers zijn achterhaald door ze in groepen te presenteren aan de groep en onderzoekers. GCI.Z%(%,%E'%%7;%./06<('%#%#.1#'%7#.03.%,-""7."V('%&&%# O#/'22%30##)%-'$4'1""#3.22-'3)".'"%'2#/'2%*C$$.1'$4'1"'+$$A13.22-'+"",'".'3".3$#-"%/'""%'2A/*"66)%-'32%' GCL.[",1;1'%1' 8"*'1$"#'32%'1)*'$%1".:$";')/'""%'42//"%1'!"#$%)%-//5/*""6'$%*C".4"%'3$$.'7"0./'897&'i6'*"':$.-"%'12*'".' U"3"%/' +"",' 2##"' -"/4.";;"%' L)%*".3)"C/' C$.;/+$4/' "%' 1)/>0//)"6)112-N' ""%' -"1"-"%' gemeten ging worden. GCH.J%'706</""74%1; gebruik gemaakt van vragenlijsten. Deze vragenlijsten hebben structuur aangebracht in de gesprekken en ".'6"".1"."'C$.;/+$4/' georganiseerd. Hierdoor zijn de uitkomsten betrouwbaarder dan wanneer er maar een workshop zou hebben ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT Hj

18 plaatsgevonden. Tevens zijn er bij de workshops en de discussiemiddag medewerkers aanwezig geweest die verschillende rollen vervullen binnen Meurs HRM. Q".1".' 32%' 2##"' -"/4.";;"%' L)%*".3)"C/' C$.;/+$4/' "%' 1)/>0//)"6)112-N' 0)*;$6/*"%'1).">*'%2'2Z$$4'-"."-)/*."".1&'x)*".22.1')/'".'-"10."%1"'+"*'$%1".:$";'%20C'>$%*2>*'-"C""/*'6"*' de opdrachtgever over de aanpak, uitvoering en gemeten uitkomsten van het onderzoek. ("'/*244"%'1)"')%'1)*'+$$A1/*0;'V7"*+$1)/>+"'3".2%*C$$.1)%-X'!"/>+."3"%'/*22%='C$.1"%'32%2A'+"*'3$#-"%1"' +$$A1/*0;'0)*-"C".;*&'8"*'3$#-"%1"'+$$A1/*0;'/*2.*'6"*'+"*'4."/"%*"."%'32%'1"'!$0C/*"%"%'Z"T)!)#)*")*='-"3$#-1' 1$$.':"#A."-)"'"%'-"1""#1'#")1"./>+24& ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 18

19 IC.J06<('%#%#.>%?1/1,1'%1' E%'1)*'+$$A1/*0;'C$.1"%'1"'$%1".:$";/."/0#*2*"%'-"4."/"%*"".1'1)"'22%/#0)*"%'$4'1"';".%C22.1"'Z"T)!)#)*")*&' B22.' 22%#")1)%-' 32%' +"*' $%1".:$";' ".' 3)".'!$0C/*"%"%' -"A$.60#"".1=' Z"T)!"#"' />+)#=' ICF.R,%?1/%,%.(E41, Gedachtegang bouwsteen K"#$%"%'%22.'2.!")1'"%'""%'!".$"4';0%%"%'1$"%'$4'Z"T)!"#"'C".;;.2>+*"%& Beschrijving bouwsteen 22%'7"0./'897&'(":"'Z"T)!"#"';.2>+*"%'C$.1"%'!"#$$%1'%22.'0)*-"3$".1"'2.!")1'"%';0%%"%'$4'"#;'-"C"%/*' 6$6"%*'C"#`%)"*'C$.1"%')%-":"*&'7"0./'897';2%'""%'Z"T)!"#"'/>+)#'>."e."%'1$$.'+0)1)-"'6"1"C".;"./'""%' 2.!")1/>$%*.2>*&'(22.%22/*';2%'7"0./'897'1"';"0:"'62;"%'$6'32%2A'%0'2##""%'%$-'622.'Z"T)!"#"';.2>+*"%' )%'*"'+0."%')%'4#22*/'32%'%)"0C"'6"1"C".;"./')%'1)"%/*'*"'%"6"%&'7"0./'897';2%':"#A'!"42#"%'+$"'-.$$*'1"' -"",'22%'12*'1)*';2%'C$.1"%'!".");*'1$$.'$%1".'2%1"."'32/*"'"%'Z"T)!"#"'6"1"C".;"./'/26"%'*"'#2*"%'C".;"%=' L:$2#/'""%';"./*42;;"*'*"'-"3"%N&' Verantwoording bouwsteen opdracht te vervullen. 32%'Z"T)!"#"';.2>+*"%')/')%'1":"'!$0C/*""%'-";$:"%'3$$.'""%'Z"T)!"#"'/>+)#& ICB.+1#('"\"#-%,15-.(","71( Gedachtegang bouwsteen f"./$%""#/;$/*"%'6""'#2*"%'z0>*0"."%'6"*'1"'$6-"3)%-& ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 19

20 Beschrijving bouwsteen J%2%>)""#'-$"1"'/)*02<"'62T)622#'{H_GG=d'C$.1"%& regeling mee te doen, maar dat wel iedere medewerker de mogelijkheid krijgt om deel te nemen. Daarnaast )/' +"*' :22;' 12*' 7"0./' 897' -$"1"' 3$$.#)>+<%-' -"",' $3".' 1"' 32%' 1":"'!$0C/*""%=' :$12*' medewerkers een overwogen keuze kunnen maken. Verantwoording bouwsteen 3".#)"/$%*C);;"#)%-'6""'Z0>*0"."%r'L4&FjjN&'B22/*'12*'["6>$'1":"'."-"#)%-'!)%%"%'1"'$.-2%)/2<"'-"!.0);*')/' het verlies van Meurs HRM en het salaris dus daarop aan te passen. Deze regeling zou het voor Meurs HRM aan op de visie. ICG.R,%?1/%,%./%,0#1#$($70%3 Gedachtegang bouwsteen Beschrijving bouwsteen ""%'%)"0C"'6"1"C".;".'-22*'C$.1"%&'(":"'!$0C/*""%'/*"#*'3$$.'$6'""%'-.$"4'6"1"C".;"./'L!"#$%)%-/-.$"4N' de beslissingsbevoegdheid te geven over het toekennen van een beloning aan nieuwe medewerkers. Dit doen zij 22%'1"'+2%1'32%'""%'!"/*22%1'!"#$%)%-//5/*""6&' Voorwaarden van deze bouwsteen zijn dat de beloningsgroep bestaat uit leden die dat vrijwillig willen doen "%'12*'1"'/26"%/*"##)%-'32%'1"'-.$"4'4".)$1)";'C)//"#*'L$6'*"'3$$.;$6"%'12*'".'""%'-.$"4'$%*/*22*'1)"'3""#' getraind worden in beloning. Verantwoording bouwsteen 8"*')1""'2>+*".'1":"'!$0C/*""%')/'12*'1"'!"/#)//)%-/!"3$"-1+")1'32%'1"'62%2-"./'$A'1)."><"'%22.'1"'6"1"C".;"./' 3"./>+0),&'x)*'1"'C$.;/+$4/';C26'%22.'3$."%'12*'1"'6"1"C".;"./'32%'7"0./'897'-.22-'6"".'!"*.$;;"%'C)##"%' ;$6*' 1":"'#2-".')%' 1"'$.-2%)/2<"'*"'#)--"%&' ($$.' +"*' 1">"%*.2#)/"."%'32%'!"/#)//)%-/!"3$"-1+"1"%' $%*/*22*' ANDERS WERKEN = ANDERS BELONEN ADVIESRAPPORT 20

$ "!" "! % & %! ' " ( ) *! +,,-.! # "! " / 0 & &!!!! "! ) &)!! 1 2 3 & "" 3 " '! % % 6 *! +,,7!"!! 8

$ ! ! % & %! ' ( ) *! +,,-.! # ! / 0 & &!!!! ! ) &)!! 1 2 3 & 3 '! % % 6 *! +,,7!!! 8 Heyl enkr i st of, LeRoyMar i e, VandenBr oucke St even, Vandeker ckhove Br echt& Wi nt er ssi en. # $ % & % ' ( ) * +,,-. # / 0 & & ) &) 1 2 3 & 3 4. 5 ' % % 6 * +,,7 8 ( 66 %9 90$;%90= $ *? *: *

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

C C CC DDC C CEC C CC C

C C CC DDC C CEC C CC C C DC CCDEEC CCF C DECEFC CC DCE ECCCC CC EDCEEFC CDCCC C CE ECCCCC E DCEEFC CDCC C CDCCC CC CF CC CDCCCEFC DFCC C ACFCC C C CCA CFCCEFC DC ECDC CCCF CDC CCACDC ECDCEFC FDC CCFCC CC CC FECCFCCEFC ED CCE

Nadere informatie

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden N; O 4 j V L I z N, j N c, j j I N D N é j f j I j áj V j, j? 2008 G 2009 1 D N T ; M Vj-j/c V 70, 1200 c, 9, 2 Cc C, 4 j 1 j z 5000 c 4000 2 M V N 2009 MRM P D M V j c V S c! V c z f V c zczf cc H cc

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Emotiemanagement: test u zelf!

Emotiemanagement: test u zelf! Emotiemanagement: test u zelf! Arn Lautenbach 1. SITUATIE Tegenwoordig wordt het succes van een manager aan meer afgemeten dan uitsluitend zijn inhoudelijke resultaten. Het omgaan met gevoelens, het opvangen

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Arbeidsvoorwaardenonderzoek Arbeidsvoorwaardenonderzoek voor bid- en tendermanagers Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron. Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010

Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010 Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 1. Methodiek... 5 Enquête... 5 Steekproef... 5 Resultaten... 5 2. Resultaten gehele steekproef... 6 Opleidingsniveau

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Persoonlijke ontslaganalyse. Mevrouw Mulder. 31 oktober 2013. Inkijkexemplaar

Persoonlijke ontslaganalyse. Mevrouw Mulder. 31 oktober 2013. Inkijkexemplaar Mevrouw A.C. Mulder 31 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Introductie... 4 1.1 Opbouw rapport...4 1.2 Leeswijzer...5 1.3 Nieuwe informatie...5 1.4 Ontslagvergoeding...5 1.5 Tegenvoorstel/volgende stap...5 1.6

Nadere informatie

Informatie over afstudeerprojecten voor (potentiële) opdrachtgevers Human Resource Management van de AMA

Informatie over afstudeerprojecten voor (potentiële) opdrachtgevers Human Resource Management van de AMA Informatie over afstudeerprojecten voor (potentiële) opdrachtgevers Human Resource Management van de AMA Wie bent u als opdrachtgever? U bent werkgever, HRM-adviseur, directeur, decaan of beleidsmedewerker

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER Wij zijn pas tevreden als u het bent! WIJ ZIJN PAS TEVREDEN ALS U HET BENT Als jong en dynamisch kantoor is QBENEFITS gespecialiseerd in het geven van inkomensadviezen

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen Wat zijn de rechten ( en plichten?) van de Ondernemingsraad als het om het pensioendossier gaat? Zodra het gaat om de collectieve pensioenregeling dan heeft

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2011 Nederland Inleiding Als de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog belangrijker om hun jaarlijkse beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Hoe ver komt u met uw spaargeld?

Hoe ver komt u met uw spaargeld? Hoe ver komt u met uw spaargeld? Sharesave Sharesave biedt u de mogelijkheid om gedurende drie jaren maandelijks geld te sparen en dit spaargeld te gebruiken om aandelen van Thomas Cook Group plc te kopen

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Rapport Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V.

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 De ondergetekenden: als partij ter ener zijde en FNV Horecabond En CNV Vakmensen Elk als partij ter andere zijde, zijn de navolgende

Nadere informatie

Cursief gedrukte coderingen zijn niet verplicht en dienen enkel in de toepasselijke gevallen te worden ingevuld. 15/02/2007 1 / 5 BRRC / FP

Cursief gedrukte coderingen zijn niet verplicht en dienen enkel in de toepasselijke gevallen te worden ingevuld. 15/02/2007 1 / 5 BRRC / FP Het uitwisselen van inventarisatiegegevens betreffende visueel rioolonderzoek tussen de en de uitvoerder van het onderzoek volgens NBN EN 13508-2: Het BEFDSS formaat voor het uitwisselen van gegevens betreffende

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 253 HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Vertrouwen in veerkracht. jeugdzorg in de regio Holland Rijnland

Vertrouwen in veerkracht. jeugdzorg in de regio Holland Rijnland Vertrouwen in veerkracht jeugdzorg in de regio Holland Rijnland Universiteit Utrecht Augustus 2012 Vertrouwen in veerkracht de jeugdzorg in de regio Holland Rijnland www.electric-ґvehiclenews.com, bewerking:

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen)

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen) Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen) Inleiding Dit dienstverleningsdocument van Lenen Op Maat is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft

Nadere informatie

Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015.

Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015. 3/8 1. De elementen van het cao-pakket: Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015. Wachtgeld huidige groep boventallige medewerkers Voor de groep medewerkers die

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Potenco BV. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Potenco BV. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten

NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten Jan de Werker 19 september 2015 Disclaimer Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Dit rapport, evenals de analyses die er aan ten grondslag

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

Algemene organisatiegegevens (alle velden verplicht in te vullen)

Algemene organisatiegegevens (alle velden verplicht in te vullen) Geachte lezer, In dit document vindt u de vragenlijst die gebruikt is bij het onderzoek naar de beloning bij het MKB in de sectoren Industrie, Logistiek en Productie. Deelnemers hebben tijdens het invullen

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015

Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015 Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015 (AMS/GG.145 d.d. 20 november 2015): HPO Selectieprocedure Deze sheets vormen tevens onderdeel van het document AMS/DA.1066 d.d. 7 september 2015 Besproken met: OR

Nadere informatie

De gemeente als informatiebron!

De gemeente als informatiebron! De gemeente als informatiebron! Auteur: Marije Arah Opleiding: Bachelor of Communication Opdrachtgever: Stichting Burger (Onderzoek) Juni 2008, Den Haag 1 Samenvatting De gemeente fungeert voor veel burgers

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

WORKSHOP GOED WERKGEVERSCHAP

WORKSHOP GOED WERKGEVERSCHAP WORKSHOP GOED WERKGEVERSCHAP De meeste organisaties hanteren het integraal management-model, waarbij lijnmanagers de (eind)verantwoordelijkheid hebben over het personeelsmanagement van de eigen mensen.

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 Uw aanspreekpunt voor Financiële Participatie door Werknemers Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 1 Over de Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) Het SNPI is Het SNPI is een non-profit

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta.

De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta. Regeling Beheerst Beloningsbeleid Monuta: Het beloningsbeleid van Monuta is gericht op het aantrekken, behouden en bevorderen van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles is nauw verbonden met een

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Betreft Kamervragen van het lid Krol Hierbij zend ik u de

Nadere informatie

Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure

Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure Schilderij Het appeltje is speciaal gemaakt voor en eigendom van Randstad Mediation & Coaching Wie recht zoekt

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Beoordelen en Belonen

Beoordelen en Belonen Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Werkgevers kunnen nu nog kiezen of ze gebruik willen maken van de werkkostenregeling. Vanaf 1 januari 2015 zijn alle werkgevers echter verplicht

Nadere informatie

Benchmark Slim Werken Slim Reizen 2012 Toelichting en analyse

Benchmark Slim Werken Slim Reizen 2012 Toelichting en analyse Benchmark Slim Werken Slim Reizen 2012 Toelichting en analyse Juli 2012 Inhoud Samenvatting: een paar saillante resultaten... 1 1.... 2 2. De aard en omvang van de organisaties... 2 3. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

)! ) *! ** 0-' $$! " #$ % $ " & " ' ( % +, " -../

)! ) *! ** 0-' $$! #$ % $ & ' ( % +, -../ )!) *!** 0-'$$! " #$ %$"&"'( %+,"-../ %)!*!$$ &,, 1/. -../ %$"&"'( $ 2*** "233,'" " 4 "*56"! "!, 6! 6 *! *7!, 6 6 7! ) "" 8 94:(9%94& 8 88 % 8 8- ;82 8 8< ;-2( - 8= >? - 81 :*7 0-4@$9AA(:94&(4'(4@(::94&'4+(@$$)99>'4%((>@(+(9%

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Inhoudsopgave Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie van Delta Lloyd Waarom Collectief Defined Contribution? 5 Wat is het? 5 De kracht van

Nadere informatie

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Mobiliteit Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Opzet Verschillende vormen van mobiliteit Sectoren Betrokken partijen: Werknemers Werkgevers O&O fondsen En verder Hoe te organiseren

Nadere informatie

WERELDS Diversiteitsmanagement

WERELDS Diversiteitsmanagement WERELDS Diversiteitsmanagement Geachte heer, mevrouw, Bedankt voor uw interesse in WERELDS diversiteitsmanagement! Hieronder treft u algemene informatie aan over ons bedrijf. In seperate PDF bestanden

Nadere informatie

Van Dreumel Human Capital B.V.

Van Dreumel Human Capital B.V. Cliënten Audit Rapport Norm : Blik op Werk Keurmerk Scope: Begeleiding van zieke werknemers, Outplacement, Reïntegratieactiviteite tweede spoor, Vacaturebemiddeling. Datum: 26-29 augustus 2014 DNV Team

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Wat motiveert u in uw werk?

Wat motiveert u in uw werk? Wat motiveert u in uw werk? Begin dit jaar heeft u kunnen deelnemen aan een online onderzoek naar de motivatie en werktevredenheid van actuarieel geschoolden. In dit artikel worden de resultaten aan u

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

! #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#( ( 2. , 561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

In gesprek over ons pensioen

In gesprek over ons pensioen In gesprek over ons pensioen Doreth van den Heuvel Bert van Kuijck De Rijp 25 november 2013 Regio AMA & Noord-Holland Agenda Inleiding, vragen Pensioen in Nederland Over het pensioenfonds Pensioenpremie

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2014

REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIERAPPORT Het remuneratierapport behandelt het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur, van de Raad van Commissarissen en van de werknemers van Propertize B.V. De inhoud

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza Handleiding Benefits-Plaza voor werkgevers 1. Indienstmelding 2. Uitdienstmelding 3. Wijziging bestaande werknemer 4. Documenten toevoegen 5. Verzenden wijzingen 6. Samenstellen overzichten 7. Historie

Nadere informatie

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen 14 september 2015 VERD VERD VERD VERD GEWIJZI Vooraf VERD VERD 08 VERD Herziening IORP-richtlijn VERD G 01 02 03 04 05 VERD Toekomst pensioenstelsel Algemeen

Nadere informatie