Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingnieuws Binnenlands Bestuur"

Transcriptie

1 Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 2 Editie 2011/2 Januari 2011 In deze editie Loonbelasting 1. Rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers gewijzigd 2. Eigenrisicodragerschap en WGA 3. Reacties seminar Werkkostenregeling BTW 4. Experimentenwet Bedrijven Investeringszônes (Wet Biz) 5. Opleidingen en trainingen met btw? 6. Herzieningstermijnen en aanvullende teruggaaf van btw Diensten PwC 7. Aanmelding collega s 8. Oude nummers Belastingnieuws Binnenlands Bestuur 9. Cursus op maat 10. Dagelijks fiscaal nieuws

2 Loonbelasting 1. Rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers gewijzigd Per 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op basis van deze regeling geldt voor door de werkgever aan te wijzen vergoedingen en verstrekkingen een forfaitaire vrijstelling van 1,4% van de totale fiscale loonsom. Indien en voor zover deze vrije ruimte wordt overschreden, vindt een eindheffing van 80% ten laste van de werkgever plaats. De invoering van de werkkostenregeling heeft er mede toe geleid dat de rechtspositiebesluiten van de verschillende groepen politieke ambtsdragers zijn aangepast. Deze aangepaste rechtspositiebesluiten zijn op 11 januari 2011 gepubliceerd in het Staatsblad. Vanuit fiscaal perspectief belangrijke wijzigingen zijn onder meer dat de maandelijkse onkostenvergoedingen gewijzigd zijn in lagere netto bedragen ( debrutering ) en dat de in deze besluiten bedoelde vergoedingen en verstrekkingen zijn aangewezen als eindheffingsbestanddelen. Deze wijzigingen zullen met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 gaan gelden. Besluit van 28 december 2010 / gepubliceerd in de Staatscourant op 11 januari Een afschrift van het voormelde besluit kunt u opvragen bij: Michel Kooij Antoine Roes Eigenrisicodragerschap en WGA Waarschijnlijk heeft u onlangs van de Belastingdienst de beschikking met de gedifferentieerde WGA-premie voor het jaar 2011 ontvangen. Het beoordelen van deze beschikking is een goed moment om te bezien of het eigenrisicodragerschap WGA wellicht interessant is voor uw gemeente. Voor een aantal gemeenten heeft dit namelijk al tot zeer grote besparingen geleid. Maar er zijn uiteraard ook aandachtspunten bij het eigenrisicodragerschap. Met ingang van 1 juli 2011 kunnen gemeenten ook voor werknemers in het openbaar onderwijs eigenrisicodrager worden voor de WGA en de ZW. De uitzondering dat gemeenten geen eigenrisicodrager kunnen zijn voor werknemers in het openbaar onderwijs, komt namelijk te vervallen. Bent u als gemeente al eigenrisicodrager voor het overige personeel? Dan bent u vanaf 1 juli 2011 automatisch ook eigenrisicodrager voor al uw werknemers in het openbaar onderwijs. Bent u geen eigenrisicodrager dan is het eerstvolgende overstap moment daarvoor 1 juli 2011, zij het dat deze keuze vóór 1 april 2011 aan de Belastingdienst moet worden medegedeeld. Mocht u overwegen om over te stappen, dan raden we aan hier tijdig mee aan te vangen. Uiteraard zijn wij u bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap graag behulpzaam. U kunt hiertoe contact opnemen met: Michel Kooij

3 Antoine Roes Reacties seminar Werkkostenregeling Op 19 januari en 20 januari 2010 heeft op de kantoren Zwolle en Eindhoven het seminar Optimaal gebruik maken van de nieuwe werkkostenregeling en actualiteiten loonheffingen plaatsgevonden. De bijeenkomst was bedoeld voor controllers, medewerkers van financiële afdelingen en salarisadministraties, HR-managers en ORleden van gemeenten, provincies, sociale werkvoorzieningen, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Gezien de grote belangstelling voor beide seminars en de vele positieve reacties zal PwC in de toekomst vaker dergelijke bijeenkomsten organiseren. Hieronder enkele reacties van deelnemende organisaties: De heer Collenteur van de provincie Overijssel merkte op: "Woensdag 19 januari jl. hebben we ons door PwC laten bijpraten over de Werkkostenregeling en de laatste ontwikkelingen. Het was zoals altijd weer een geruststellende gedachte te zien tot welk detail de PwC-consultants de materie beheersen. Bijzonder om te merken daarbij is de wijze waarop alle nieuwe maatregelen worden vertaald in nuttige en pragmatische handvatten, waardoor het bijna niet eens opvalt hoe complex de materie eigenlijk is. Wetende daarbij ondersteund te worden door PwC, geeft dat vertrouwen voor de toekomst voor wat betreft implementatie van de Werkkostenregeling". De heer Stoffers van de provincie Drenthe benadrukte "Naast het opdoen van specialistische informatie heb ik kunnen netwerken met de collega van de organisatie die het wiel al uitgevonden heeft. Hun aanpak en creatieve ideeën spreken mij aan, bij mijn advisering ga ik die dan ook zeker betrekken. Bij actuele onderwerpen die breed leven zijn dergelijke seminars waardevol!" Een uitvoerig verslag en meer reacties zult u in de volgende nieuwsbrief aantreffen. Een seminar in Utrecht staat in de planning. BTW 4. Experimentenwet Bedrijven Investeringszônes (Wet Biz) In 2009 is de Experimentenwet BI-zones (hierna: de wet) van kracht geworden. Onder de naam BIZ-bijdrage wordt door een gemeente een gebiedsgerichte bestemmingsheffing geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone zoals een winkelgebied of bedrijventerrein. De BIZbijdrage wordt geheven van gebruikers van de in de zones gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. De wet bepaalt dat de gemeente de opbrengst van de belasting als subsidie verstrekt aan een in de belastingverordening aangewezen stichting of vereniging die zorgt voor de uitvoering van de activiteiten. Omdat de stichting of vereniging niet in opdracht van derden handelt maar op eigen initiatief activiteiten ontplooit is naar de mening van de Belastingdienst in beginsel geen sprake van btw-ondernemerschap.

4 De stichting of vereniging hoeft geen btw aan derden te factureren maar kan ook geen btw verrekenen met de Belastingdienst. De btw op de inkopen vormt binnen dat model een kostenpost! Omdat veel bedrijven die deelnemen aan bedrijfsinvesteringszones, btw met de Belastingdienst kunnen verrekenen heeft de Belastingdienst naar verluid goedgekeurd dat de stichting of vereniging btw mag verrekenen voor zover de deelnemende bedrijven dat ook kunnen. Daarmee kan een deel van de inkoop-btw overigens nog steeds een kostenpost vormen. Als de gemeente zelf opdracht had gegeven voor werkzaamheden dan had alle btw kunnen worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds mits geen sprake is van een individuele verstrekking. Aangezien de BIZ-bijdrage op grond van de wet als een subsidie aan de stichting of vereniging ter beschikking moet worden gesteld is er naar de mening van de Belastingdienst geen sprake van een dienstverleningsovereenkomst tussen enerzijds de gemeente en anderzijds de stichting of vereniging. In de praktijk wordt daarom door sommige gemeenten afgezien van een BIZ-bijdrage en extra inkomsten verkregen door een verhoging van de OZB-tarieven. De extra OZB-inkomsten kunnen vervolgens door de gemeente worden aangewend om een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met een ondernemersvereniging. In onze nieuwsbrief 2009/2 hebben wij gewezen op enige aantrekkelijke fiscale aspecten van de dienstverleningsovereenkomst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wladimir Rouwenhorst Joep Swinkels Opleidingen en trainingen met btw? Diverse partijen bieden in de markt opleidingen en trainingen aan om de kennis van mensen voor beroepsdoeleinden op peil te houden of te vergroten. U kunt hierbij denken aan opleidingen of trainingen voor zeer specifieke doelgroepen (bv. voor professionals in ruimtelijke ordening en milieu), maar ook aan opleidingen en trainingen die voor een brede doelgroep bestemd zijn (bv. taalcursussen, computercursussen en communicatietrainingen). Het spreekt voor zich dat uw gemeente veelvuldig overeenkomsten sluit met deze aanbieders. Afhankelijk van de aanbieder van een opleiding of training wordt over de cursusprijs btw in rekening gebracht of niet. Dit hangt samen met de btw-vrijstelling voor kortdurend beroepsonderwijs. Tot 1 juli 2010 (en met een overgangsregeling tot 1 januari 2011) hadden aanbieders van dergelijk onderwijs per opleiding of training de keuze om btw in rekening te brengen of niet. Sinds 1 juli 2010 geldt de btwvrijstelling verplicht als de aanbieder (dat kan ook een zzp er zijn) is opgenomen in het Register Kortdurend Beroepsonderwijs ( RKBO ). Als de aanbieder niet in het RKBO is opgenomen, is een enkele uitzondering daargelaten de aanbieder verplicht om btw in rekening te brengen over de cursusprijs.

5 Een aantal aanbieders heeft gekozen hun bedrijfsvoering zodanig in te richten dat zij opleidingen en trainingen zowel btw-belast als btw-vrijgesteld kunnen aanbieden. Veelal bieden deze aanbieders een korting op de cursusprijs exclusief btw als u kiest voor een opleiding of training met btw, dan wel is er een opslag verschuldigd voor een opleiding of training zonder btw. Bijvoorbeeld: u kunt kiezen om een opleiding btw-belast af te nemen voor btw (= 1.190) of btwvrijgesteld voor Als uw organisatie de btw op de opleiding voor meer dan 50% kan verrekenen (en/of compenseren in het geval van gemeenten en provincies), is het in dit voorbeeld voordelig om ervoor te kiezen de opleiding met btw af te nemen (bij 75% aftrek/compensatie kost de opleiding u netto 1047,50 i.p.v. 1095). Bij het afsluiten van grotere contracten loopt het voordeel uiteraard navenant op. De reden dat een korting wordt verleend bij het afnemen van opleidingen met btw, is dat de aanbieder van de opleiding door btw-belast te presteren zijn inkoop-btw kan verrekenen. Wij merken overigens op dat diensten op het gebied van coaching en advisering veelal verplicht btw-belast zijn, ook als de aanbieder in het RKBO is opgenomen. Dergelijke diensten kunnen meestal niet als beroepsonderwijs in de zin van de btwwetgeving worden gezien. Dat geldt ook voor horeca-arrangementen die in combinatie met opleidingen worden aangeboden. Ook deze zijn veelal verplicht btw-belast. Verder valt onderwijs dat zich primair richt op het bijbrengen en ontwikkelen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer (bv. lessen voor EHBO of het rijbewijs BE) niet onder het begrip beroepsopleiding, zodat dit onderwijs ook verplicht btw-belast is. Specifiek voor gemeenten merken wij nog het volgende op. De btw op ingekochte cursussen voor inburgering (bv. taalcursussen) en re-integratie (bv. sollicitatiecursussen) is volgens de Belastingdienst niet compensabel. Het zal daarom veelal voordeliger zijn dergelijke opleidingen btwvrijgesteld af te nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wouter Blokland Joep Swinkels Herzieningstermijnen en aanvullende teruggaaf van btw Het blijkt in de praktijk regelmatig voor te komen dat gemeenten een aanvullende teruggaaf van btw kunnen bewerkstelligen door gebruik te maken van de btw-herzieningstermijnen. Hiermee kan onder voorwaarden en omstandigheden btw worden teruggevraagd op kosten van in het verleden aanschafte of gerealiseerde (on)roerende zaken. Een korte toelichting en voorbeeld. Bij de aanschaf of realisatie van een (on)roerende zaak moet worden bepaald hoe de zaak zal worden gebruikt. Afhankelijk van het gebruik kan de inkoop-btw worden verrekend, gecompenseerd, voor toepassing van een mengpercentage in aanmerking komen dan wel als kostenpost worden geboekt. Deze beoordeling vindt

6 plaats in het jaar van aanschaf of ingebruikneming van de (on)roerende zaak. De aftrek / compensatie van inkoop-btw op roerende en onroerende zaken wordt daarna nog gedurende vier (voor roerende zaken) of negen boekjaren (voor onroerende zaken) gevolgd. Indien het gebruik van de zaak in deze periode wijzigt, doet zich een wijziging van het recht op aftrek of compensatie voor. Hierdoor bestaan mogelijkheden tot aanvullende teruggaaf van de in het verleden niet verrekende btw. Dit is bijvoorbeeld aan de orde indien een gemeente in het verleden (in 2002 of later) een nieuwe onroerende zaak in gebruik heeft genomen voor vrijgestelde doeleinden en in latere jaren (al dan niet gedeeltelijk) belast met btw is gaan exploiteren. Als gevolg van deze (gedeeltelijke) btw-belaste exploitatie kan voor het restant van de herzieningstermijn recht op teruggaaf van btw bestaan. Afhankelijk van de omvang van de kosten en de omvang van het belaste gebruik, kan dit op jaarbasis leiden tot een aanzienlijke btw-teruggaaf. Voorbeeld In het jaar 2005 laat een gemeente een nieuw sportpark aanleggen, bestaande uit drie nieuwe kunstgrasvelden en clubaccommodatie. De sportvelden en de accommodatie verhuurt de gemeente vanaf 2005 aan de plaatselijke voetbalvereniging. Vanwege deze btw-vrijgestelde verhuur kan de gemeente de inkoop-btw niet verrekenen noch compenseren. Daarnaast krijgt de gemeente volgens de Belastingdienst bovendien te maken met de aanvullende btw-integratieheffing. Wij stellen de totale voortbrengingskosten van het sportpark voor dit voorbeeld op 6 miljoen, exclusief 1.1 miljoen btw. In 2011 wijzigt de gemeente haar beleid ten aanzien van de sportaccommodaties, omdat het wenselijk wordt geacht om de gemeente meer invloed te geven op het beheer en onderhoud van het sportpark. De dienstverlening van de gemeente wordt zodanig uitgebreid dat geen sprake meer is van de enkele verhuur van het sportpark, maar van het gelegenheid bieden tot sportbeoefening. Deze dienstverlening is belast met 6% btw, zodat de gemeente 6% btw moet voldoen uit de bijdrage die de voetbalvereniging betaalt. In eerdere nieuwsbrieven informeerden wij u reeds hierover. Als gevolg van deze btw-belaste exploitatie met ingang van 2011, heeft deze gemeente recht op een aanvullende teruggaaf van btw. Vanwege de herzieningsregels wordt aan elk jaar 10% van de btw toegerekend, zijnde Het jaar 2005 is het eerste jaar van de herzieningstermijn; het jaar 2014 is het laatste jaar. Uitgaande van een belaste exploitatie met ingang van 2011, heeft de gemeente gedurende de jaren 2011 tot en met 2014 recht op een jaarlijkse teruggaaf van , in totaal Uit dit voorbeeld blijkt dat een gemeente een substantiële btw-besparing kan realiseren door de exploitatie van de sportaccommodaties in de btw-heffing te trekken. Het voordeel is doorgaans vele malen groter dan de verschuldigde 6% btw. Wij adviseren dan ook om voor de onroerende zaken die gemeenten aan derden ter beschikking stellen, te inventariseren of een aanvullende btwteruggaaf tot de mogelijkheden behoort. Naast het vaststellen of btw-herziening mogelijk is in situaties waarin de btwbelaste exploitatie reeds bestaat, is het in

7 dit verband tevens aan te raden om na te gaan of btw-optimalisatie mogelijk is door de exploitatie van een onroerende zaak in de btw-heffing te trekken, zoals bijvoorbeeld de dorpshuizen en de (buiten)sportaccommodaties (zie het gegeven voorbeeld). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wladimir Rouwenhorst Myrthe Hinskens Diensten PwC 7. Aanmelding collega s Indien u een collega een abonnement op deze gratis nieuwsbrief wil laten ontvangen, dan kunt u haar of hem, onder vermelding van naam, adresgegevens van uw organisatie en adres aanmelden door middel van een naar: 8. Oude nummers Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Wilt u oude nummers uit 2010 van onze nieuwsbrief ontvangen dan kunt u deze opvragen bij: 9. Cursus op maat In de cursus kunnen wij ook actualiteiten betrekken die in uw gemeente spelen. De groep kan variëren van enkele personen tot een grote groep collega s. Onderwerpen die zeker aan de orde komen zijn: grondbedrijf, belastingbesparing binnen/buitensport accommodaties, btw-integratieheffing, btwaspecten exploitatie gemeentelijk vastgoed. De kosten van een cursus bedragen 1.150,- exclusief btw per dagdeel. Voor meer informatie kunnen gemeenten uit Zuid en West Nederland contact opnemen met: Joep Swinkels Gemeenten uit Oost en Noord Nederland kunnen contact opnemen met: Dieks Boswinkel Dagelijks fiscaal nieuws Via de service kunt u kosteloos en automatisch op de hoogte blijven van het laatste belastingnieuws. Dit bericht wordt voor u persoonlijk samengesteld. Dit gebeurt op basis van de interesses die u bij uw aanmelding kenbaar maakt. Als u zich vandaag nog aanmeldt, dan ontvangt u direct een zodra er belastingnieuws over uw interessegebied is. U kunt zich aanmelden door een persoonlijk profiel aan te maken op Momenteel verzorgen wij voor gemeenten veelvuldig btw-cursussen op locatie. De inhoud van de cursus stemmen wij met u af.

8 Colofon De nieuwsbrief Belastingnieuws Binnenlands Bestuur is een uitgave van PwC. Redactie drs. D.J. (Dieks) Boswinkel, M.M. (Myrthe) Hinskens LL.M, mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels, W.A. (Wladimir) Rouwenhorst FB Abonnementen Een gratis abonnement voor u of uw collega verkrijgt u na aanmelding. Aanmelden kan door het sturen van een met vermelding van de nieuwsbrief waarop u zich wil abonneren, uw naam, adresgegevens van uw organisatie en adres naar: Mocht u deze nieuwsbrief niet langer willen ontvangen, dan kunt u op hetzelfde adres terecht. Reacties Als u op deze nieuwsbrief wil reageren kunt u een sturen aan of contact opnemen met de redactie: drs. D.J. (Dieks) Boswinkel M.M. (Myrthe) Hinskens LL.M mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels W.A. (Wladimir) Rouwenhorst FB Voor algemene vragen en opmerkingen over deze nieuwsbrief kunt u ook terecht bij: drs. M.A. (Manon) Ultee Deze publicatie is uitsluitend opgesteld als algemene leidraad voor relevante kwesties en dient niet te worden geïnterpreteerd als professioneel advies. U dient niet te handelen op basis van de in deze publicatie vervatte informatie zonder nader professioneel advies te hebben ingewonnen. Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de in deze publicatie vervatte informatie, en voor zover toegestaan krachtens de wet, aanvaarden de bij deze publicatie betrokken PwC firms, medewerkers en vertegenwoordigers geen enkele aansprakelijkheid, voor de gevolgen van enige handeling dan wel omissie door hetzij uzelf hetzij enige andere persoon op basis van de in deze publicatie vervatte informatie of voor enig besluit waaraan die informatie ten grondslag ligt. Bij PwC in Nederland werken ruim mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken: Assurance, Tax & HRS en Advisory. We leveren sectorspecifieke diensten en zoeken verrassende oplossingen, niet alleen voor nationale en internationale ondernemingen, maar ook voor overheden en maatschappelijke organisaties. PwC firms leveren sectorspecifieke diensten op de gebieden Assurance, Tax & HRS en Advisory om waarde toe te voegen voor klanten. Meer dan mensen in 154 landen in firms binnen het PwC-netwerk delen hun gedachten, ervaringen en oplossingen om nieuwe perspectieven en praktische oplossingen te ontwikkelen. 'PwC' is het merk waaronder member firms van PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) handelen en diensten verlenen. Samen vormen deze firms het wereldwijde PwC-netwerk. Elke firm in het netwerk is een afzonderlijke juridische entiteit en handelt voor eigen rekening en verantwoording en niet als vertegenwoordiger van PwCIL of enige andere member firm. PwCIL verricht zelf geen diensten voor klanten. PwCIL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen of nalaten van welke van haar member firms dan ook, kan geen zeggenschap uitoefenen over hun professioneel oordeel en kan hen op geen enkele manier binden PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ). Alle rechten voorbehouden

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 3 Editie 2012/2 Januari 2012 In deze editie Algemeen 1. Afstemmen fiscale aspecten met de Belastingdienst BTW 2. Schade en btw 3. Kamervragen

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 3 Editie 2012/5 Maart 2012 In deze editie Algemeen 1. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Btw 2. Belastingvoordeel bij exploitatie multifunctionele

Nadere informatie

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws Binnenlands Binnenlands Bestuur Bestuur gemeente Apeldoorn Binnenlands Bestuur Stadhuis Apeldoorn Augustus 2010, nummer 3 In deze editie BPM / MRB 1. Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark BTW 2. BTW-besparing

Nadere informatie

Btw is ook een sport!

Btw is ook een sport! www.pwc.nl Btw is ook een sport! Investeringen door en voor sportverenigingen: wat zijn de fiscale mogelijkheden? Indirect Taxes Btw Maart 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar

Nadere informatie

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten www.pwc.nl PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Een schat aan fiscale informatie binnen handbereik voor nog geen 40 per week voor 10 medewerkers van uw gemeente! Fiscaal Portaal Gemeenten September 2013 Themadossiers

Nadere informatie

Notitie btw-correctie privégebruik 2012. Indirect Tax

Notitie btw-correctie privégebruik 2012. Indirect Tax Notitie btw-correctie privégebruik 2012 Indirect Tax Januari 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com December 2012 Deze publicatie is uitsluitend

Nadere informatie

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders www.pwc.nl Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders Tax & HRS Deze notitie is samengesteld door: Cees van Ballegooijen Jeroen Bijl September 2012 Disclaimer. Deze publicatie

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoudsopgave Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoud Onderneming 4 Groepsleningen (thin capitalization) 4 Ontvoeging uit fiscale

Nadere informatie

Real Estate Bulletin

Real Estate Bulletin Real Estate Bulletin Belastingpakket 2014 Naar aanleiding van de Miljoenennota en het Belastingpakket 2014 hebben wij de belangrijkste fiscale maatregelen voor de vastgoedmarkt voor u op een rij gezet.

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie!

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! 2 De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! 3 INLEIDING DE WERKKOSTENREGELING 2014 EN 2015 De in 2011

Nadere informatie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie Indirect Tax November 2014 2 PwC Inhoud Voorwoord 4 Btw-correcties in wet- en regelgeving 5 Horeca-btw 6 BUA 6 Heffing als gevolg van fictieve prestaties

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus

Onderwijsinstellingen en de fiscus Onderwijsinstellingen en de fiscus Uitgave 2013 Korte handleiding fiscale aspecten onderwijsinstellingen Uitgegeven door Van Ree Accountants en Van Ree & Van Driel BTW-specialisten Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Btw-correctie privégebruik 2013

Btw-correctie privégebruik 2013 www.pwc.nl Btw-correctie privégebruik 2013 Indirect Tax December 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com 2 PwC

Nadere informatie

Overgang naar de werkkostenregeling

Overgang naar de werkkostenregeling Overgang naar de werkkostenregeling 1. Inleiding De werkkostenregeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Bij de invoering van de werkkostenregeling is voorzien in een keuzeregime. Op basis van dit keuzeregime

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Aan: De relaties van NAHV Accountants Datum 21 november 2014 Onderwerp Werkkostenregeling (WKR) Beste relatie, Wij vinden het belangrijk u te informeren over de werkkostenregeling. Deze nieuwe regeling

Nadere informatie

AANPASSING BTW-VRIJSTELLING

AANPASSING BTW-VRIJSTELLING 1149 AANPASSING BTW-VRIJSTELLING VOOR BEROEPSONDERWIJS MR. DR. J.J.P. SWINKELS* 1 Inleiding Met ingang van 1 juli 2010 is de Nederlandse btw-vrijstelling voor het verzorgen van beroepsonderwijs aangepast

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding I Algemeen nut beogende instellingen II Inkomstenbelasting III Schenk- en erfbelasting IV Omzetbelasting (BTW) V Loonheffingen

Nadere informatie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie Naar sportieve concurrentie Pagina 1/20 Een analyse van de naleving van de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid door gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties T 070 722 20

Nadere informatie

September 2010. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

September 2010. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken September 2010 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Inhoudsopgave Loon- en inkomstenbelasting Wijzigingen in de werkkostenregeling.......................................................................

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Fiscaal. Nieuwsbrief Vastgoed. Belastingplan 2014 aangenomen

Fiscaal. Nieuwsbrief Vastgoed. Belastingplan 2014 aangenomen 27 januari 2014 - Editie 22 Nieuwsbrief Vastgoed Fiscaal Belastingplan 2014 aangenomen In onze Nieuwsflash Vastgoed van 17 september 2013 hebben wij u op de hoogte gesteld van de wetsvoorstellen en regeringsplannen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg verder FIscaal specialisten b.v. herculeslaan 24 3584 ab utrecht postbus 85326 3508 ah utrecht TELEFOON +31 [0]30 20 800 60 EMAIL Info@VerderfIscaal.nl

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014. voorwoord Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 70 Juni 2014 Elektrische of plug-in hybride auto kan ook

Nadere informatie