Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingnieuws Binnenlands Bestuur"

Transcriptie

1 Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 3 Editie 2012/14 Augustus 2012 BTW 1. Nieuwe informatie verhoging btw-tarief 2. Terbeschikkingstelling gemeentelijk vastgoed aan kopers, voorafgaande aan juridische levering 3. Overname (stedelijk) waterbeheer door waterschappen Loonheffingen 4. Payrolling 5. Waardering woon-werkverkeer en zakelijke reizen PwC 6. BCF-/btw-netwerkbijeenkomsten 7. Fiscale actualiteitenmiddag donderdag 20 september 8. Cursussen op maat 9. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 10. PwC Fiscale Vragenservice 11. Btw/BCF-servicepakket

2 BTW 1. Nieuwe informatie verhoging btw-tarief In nieuwsbrief 2012/11 hebben wij melding gemaakt van de beoogde verhoging van het btw-tarief van 19% naar 21% met ingang van 1 oktober De Eerste en Tweede kamer hebben het wetsvoorstel inmiddels aangenomen. De overgangsregeling is uitgebreid voor nieuwbouwwoningen die vóór 28 april 2012 zijn aangekocht. Hiervoor geldt dat termijnen die vervallen in de periode tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2013 alsnog zijn onderworpen aan 19% btw. Daarnaast geldt een overgangsregime voor verbouwingen. Het Ministerie van Financiën heeft op 6 augustus jl. 14 vragen en antwoorden gepubliceerd over de aanstaande btwtariefsverhoging. De complete vragen en antwoorden treft u aan als bijlage bij deze nieuwsbrief. Hierin is onder meer opgenomen dat ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 en die onder het 21% tarief vallen reeds voor 1 oktober 2012 het nieuwe btwtarief van 21 % in rekening mogen brengen. Dit om te voorkomen dat achteraf aanvullende facturen moeten worden uitgereikt. Gemeenten die dergelijke facturen ontvangen kunnen de in rekening gebrachte btw conform de regels voor het recht op aftrek of compensatie op hun aangiften in aftrek brengen c.q. compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Voor gemeenten is het van belang te beoordelen of in verband met de aanstaande tariefsverhoging gemeentelijke tarieven moeten worden aangepast, zoals de tarieven van parkeergarages, geprivatiseerde havengelden, de verhuur van onroerende zaken, de levering van elektra en het inzamelen van bedrijfsafval. Waar mogelijk kunnen de tarieven nog per 1 oktober as. worden aangepast. Bij jaartarieven kan de verhoging met ingang van 1 januari 2013 worden ingevoerd. Tenslotte zijn ondernemers verplicht om voor hun doorlopende prestaties vanaf 1 oktober as. 21% btw te berekenen. Ook indien de vergoeding reeds voorafgaand aan oktober is voldaan, moet de gemeente alsnog aanvullend 2% btw voldoen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de periodieke inzameling van bedrijfsafval. Indien voor het gehele jaar vooruit is betaald, moet de gemeente alsnog over 1/4 deel van de vergoeding 2% btw extra voldoen. Navordering van dit bedrag bij de afnemer is in de meeste gevallen niet doelmatig omdat navordering meer kost dan het oplevert. Op het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten hebben wij een speciale pagina opgenomen over de komende btw-tariefswijziging. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de uitwerking van de overgangsregeling in verschillende situaties. Wladimir Rouwenhorst Elles Huinink

3 2. Terbeschikkingstelling gemeentelijk vastgoed aan kopers, voorafgaande aan juridische levering Regelmatig verkoopt een gemeente percelen (eventueel met opstal) aan projectontwikkelaars, woningcorporaties, e.d. Hierbij komt het voor dat de koper al handelingen mag verrichten aan het gekochte perceel voordat het perceel notarieel is geleverd en dus nog in eigendom is van de gemeente. Hierbij valt te denken aan een ontwikkelaar die start met de bouw van nieuwbouwhuizen en de onderliggende grond pas van de gemeente wil afnemen op het moment dat hij kopers heeft gevonden. Een andere veel voorkomende situatie betreft die waarbij een woningcorporatie al gemeentelijke grond bebouwt en deze pas ná de bouw wordt ingemeten en door de gemeente in eigendom aan de corporatie wordt overgedragen. Een koper al de beschikking geven over een door hem gekochte onroerende zaak zonder vooraf de fiscale gevolgen te onderkennen is vragen om fiscale problemen. Door de al wel afgesproken koopsom kent de koper vanaf het moment van die afspraak veelal al een risico op waardeverandering van de onroerende zaak. Als deze koper bovendien meer rechten verkrijgt dan enkel het recht op levering (bijvoorbeeld: recht om voor eigen rekening en risico bouwrijp te maken, te slopen, te bouwen e.d.), verkrijgt de koper naar de mening van de Belastingdienst al de economische eigendom van de onroerende zaak! Deze verkrijging vormt een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting, waardoor de koper op het moment van verkrijging in beginsel overdrachtsbelasting is verschuldigd. De eventuele latere verkrijging van de juridische eigendom door de koper leidt ook weer tot een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting. Om dubbele heffing zoveel als mogelijk te vermijden is in de Wet op belastingen van rechtsverkeer een tegemoetkoming verleend voor de maatstaf van heffing waarover de verschuldigde overdrachtsbelasting bij de volgende verkrijging wordt berekend. De waarde van de tweede verkrijging wordt verminderd met het bedrag waarover bij de eerste verkrijging hetzij overdrachtsbelasting hetzij in het geheel niet-aftrekbare omzetbelasting was verschuldigd. 1 Onder voorwaarden kan de verkrijging van de economische eigendom en/of de juridische eigendom delen in de zogenoemde samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting. Belangrijkste voorwaarde daarbij is dat de verkrijging in de zin van de overdrachtsbelasting samenvalt met de van rechtswege met btw te belasten prestatie die tot de verkrijging leidt. In tegenstelling tot de overdrachtsbelasting, vindt heffing van btw plaats op één moment. De status van de te leveren of in erfpacht e.d. uit te geven onroerende zaak op het moment van de btw-levering c.q. de vestiging van het recht is doorslaggevend om te bepalen of btw is verschuldigd. De Belastingdienst kan stellen dat de btwlevering op een ander moment plaats heeft dan waar de gemeente van uitgaat. 1 Door de staatssecretaris is voor een aantal situaties een ruimere tegemoetkoming gepubliceerd.

4 Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de btw-heffing ter zake van de levering van het perceel, is het van belang om de fiscale risico s van te voren te onderkennen c.q. uit te sluiten. In het bijzonder moet de gemeente bepalen wanneer de btw-levering plaatsvindt en welke fiscale status de onroerende zaak op dat moment bezit. Voorts is het voor een gemeente van belang dat, indien de verkrijging van het economisch eigendom niet in een notariële of in een andere ter registratie aangeboden akte is opgenomen, de gemeente verplicht is om binnen twee weken na de verkrijging aan de Belastingdienst melding te maken dat de economische eigendom is overgedragen. Wij zien dat deze meldingsplicht regelmatig wordt vergeten door de gemeenten. Bovendien geldt dat de gemeente hoofdelijk aansprakelijk is voor de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting ter zake van de economische eigendomsverkrijging. Wladimir Rouwenhorst Dieks Boswinkel Overname (stedelijk) waterbeheer door waterschappen Steeds vaker dragen gemeenten het beheer en onderhoud van het stedelijk water in hun gemeente over aan het waterschap. Door het totale waterbeheer door één partij te laten verzorgen, kan efficiënter worden gewerkt. Ook kan op deze manier beter worden bijgedragen aan bijvoorbeeld het tegengaan van wateroverlast. Op basis van de overeenkomst die wordt afgesloten tussen gemeenten en waterschappen wordt de gemeentelijke (wettelijke) zorgtaak voor het beheer en onderhoud van het stedelijke water overgedragen c.q. uitgevoerd door het waterschap. Waar partijen aan moeten denken is dat door de overeenkomst niet de wettelijke taak overgaat naar het waterschap. Het waterschap verleent in de zin van de btw dan ook een dienst aan de gemeente. Dit betekent dat het waterschap als btwondernemer optreedt en facturen met btw moet uitreiken aan de gemeente. De gemeente kan de aan haar in rekening te brengen btw voor een bijdrage uit het BTWcompensatiefonds in aanmerking laten komen. Het waterschap kan haar inkoopbtw op kosten toerekenbaar aan het beheer en onderhoud van het stedelijk water op haar btw-aangifte in aftrek brengen. De gemeenten die dergelijke overeenkomsten hebben afgesloten, adviseren wij om na te gaan of het waterschap daadwerkelijk btw in rekening brengt. Dit om te voorkomen dat het waterschap haar kosten inclusief btw aan de gemeente doorbelast en de gemeente op die manier een nadeel heeft. Ook voor waterschappen is het belang om te controleren of enerzijds btw aan de gemeenten in rekening wordt gebracht en anderzijds of het waterschap haar inkoop-btw op kosten (deels) toerekenbaar aan het beheer wel op haar btwaangifte in aftrek brengt. Wladimir Rouwenhorst Elles Huinink

5 Loonheffingen 4. Payrolling Payrolling is een vorm van dienstverlening waarbij sprake is van een driehoeksverhouding tussen werknemer, werkgever en opdrachtgever. Het verschil met een uitzendbureau is dat de opdrachtgever (materieel werkgever) zelf verantwoordelijk is voor de werving, selectie en begeleiding van de werknemer. De payroll onderneming neemt vervolgens de administratieve verplichtingen en financiële risico's over die horen bij het (formele) werkgeverschap. Enkele grote vakbonden willen een verbod op payrolling. Zij zijn van mening dat de rechtspositie van de werknemer wordt uitgehold en de werkelijke werkgeversfunctie niet wordt uitgevoerd. FNV zoekt een geschikte casus om een principiële uitspraak van de Hoge Raad te verkrijgen. Advies Stichting van de Arbeid Het advies van de Stichting van de Arbeid over de ontwikkeling van payrolling is als volgt: geen uitzenden bij exclusieve relatie ; aanpassing van de wettelijke definitie van uitzenden; geen uitzendbeding voor allocatiebedrijven; het schrappen van de bijzondere ontslagregels van het UWV. In het advies keren de vakbonden zich af van payrolling, mede omdat naar hun mening werkgevers hun verantwoordelijkheden en de ontslagregels ontlopen. De vakbonden adviseren dan ook aanpassingen in de wet om payrolling niet langer mogelijk te maken. Naar aanleiding van dit advies zijn meer dan honderd payroll bedrijven bij elkaar gekomen. Zij vinden dat payrolling tegemoet komt aan de behoefte van werkgevers. De payroll bedrijven buigen zich de komende maanden over een eenduidig standpunt en aanbevelingen aan de politiek. Reactie Minister Kamp Minister Kamp van Sociale Zaken geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan het te betreuren dat sociale partners niet eenzelfde zienswijze over payrolling hebben. Hij geeft aan de argumenten van zowel de vakbonden als de payroll bedrijven te kunnen volgen. Gezien de demissionaire status van het kabinet acht hij het nu niet mogelijk een kabinetsstandpunt te formuleren. Verder gaat hij in op de vraag of payrolling en detachering onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) vallen, wat volgens hem het geval is. En nu? Het lijkt erop dat payrolling een strijd tussen de vakbonden en payroll bedrijven wordt, waarbij zij beide de steun van Minister Kamp zoeken. Aangezien er nu minimaal payroll krachten werkzaam zijn, kan het ook u raken. Enkele gevolgen van het wegvallen of wijzigen van payrolling voor u als inlener kunnen zijn:

6 overdracht van formeel werkgeverschap; voeren van de salarisadministratie; verzuimadministratie/reintegratiebeleid; aanpassingen in HR-beleid; Het blijft niet lang stil rondom de voorgestelde maatregelen voor de onbelaste reiskostenvergoeding. Zoals wij al eerder schreven is aangekondigd dat de Staatssecretaris van Financiën meer tijd nodig heeft om de maatregelen uit te werken. Hij heeft in de "Hoofdlijnennotie herziening fiscale regime kosten van woonwerk-verkeer" een eerste stap gezet. In de notitie gaat de Staatssecretaris onder andere in op de waardering van woonwerkverkeer en zakelijke reizen. verplichtstellingen binnen pensioenregelingen. Wij raden u aan de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en voorbereid te zijn op eventuele ingrijpende wijzigingen in de inrichting van uw werknemersbestand. Amsterdam Kas van der Meulen Eindhoven Henk van Keersop Rotterdam Paul van Agthoven Utrecht / Zwolle Jaap Verdegaal Waardering woonwerkverkeer en zakelijke reizen 2013 splitsen zakelijk en privégedeelte In de notitie is voorgesteld om per 1 januari 2013 zowel vergoedingen als verstrekkingen voor woon-werkverkeer te belasten. Hiervoor is van belang hoe de waarde van het belastbare voordeel moet worden bepaald. Voor vergoedingen zal dit veelal geen problemen opleveren, voor verstrekkingen des te meer. In de notitie wordt bijvoorbeeld genoemd dat de OV-kaarten voor de belastingheffing moeten worden gesplitst in een privé (o.a. woon-werk) en een zakelijk gedeelte, waarbij het zakelijke gedeelte onbelast blijft. Ook woon-werkverkeer dat wordt georganiseerd door de werkgever, zoals een pendelbus, is voortaan belast. De vraag blijft echter, als er al een splitsing kan worden gemaakt, op welke hoogte het privévoordeel moet worden gewaardeerd. We hopen dat op deze vraag na Prinsjesdag een antwoord kan worden gegeven reiskosten in het werkkostenbudget Tevens wordt in de notitie voorgesteld om per 1 januari 2014 de gerichte vrijstelling voor zakelijke reizen te laten vervallen en zou tevens gelijktijdig het werkkostenbudget met 0,5% worden verhoogd. Dit betekent dat alle reiskostenvergoe-dingen ten laste komen van het werk-kostenbudget of als werknemersloon moeten worden aangewezen. Voor het verstrekken van zakelijke reizen komt een nihilwaardering.

7 Onder deze nihil-waardering valt bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een vervoersmiddel (zoals een fiets, poolauto of een OV kaart) die uitsluitend voor de zakelijke reis wordt gebruikt, maar ook een door de werkgever aangeschaft vliegticket voor een zakelijke reis. Hieruit blijkt eens te meer dat het ter beschikking stellen en verstrekken enerzijds of vergoeden anderzijds onder de werkkostenregeling fiscaal verschillende gevolgen heeft. Tot slot Tot na de verkiezingen blijft het onzeker of de maatregelen daadwerkelijk per 1 januari 2013 worden doorgevoerd. Voor het geval de plannen worden doorgevoerd, adviseren wij om op korte termijn met de voorgestelde maatregelen aan de slag te gaan en in te schatten welke impact, ook rekening houdend met de CAR-UWO, dit kan hebben voor de organisatie. Als de definitieve plannen bekend zijn, kan dan snel worden gereageerd. Amsterdam Kas van der Meulen Eindhoven Henk van Keersop Rotterdam Paul van Agthoven Utrecht / Zwolle Jaap Verdegaal PwC 6. BCF-/btwnetwerkbijeenkomsten In het najaar van 2012 organiseert PwC een aantal btw/bcf-netwerkbijeenkomsten voor gemeenten. Op de bijeenkomst wordt informatie gegeven over nieuwe regelgeving, jurisprudentie, contacten met de Belastingdienst en belangrijke ontwikkelingen op btw/bcf-gebied. Ook bestaat voor de deelnemers de mogelijkheid om met PwC van gedachten te wisselen over de oplossing van de gemeentelijke btw/bcf issues. Aan deelname aan de btw-/bcfnetwerkbijeenkomsten zijn voor medewerkers van gemeenten geen kosten verbonden. Regio Friesland/Groningen 2 oktober in Franeker Regio Noord/Midden Nederland 30 oktober in Emmen Aanmelden kunt u bij: Nikita Brameijer Regio Twente 27 september in Haaksbergen Regio Gelderland-Oost 4 oktober in Borculo Aanmelden kunt u bij: Elles Huinink

8 7. Fiscale actualiteitenmiddag donderdag 20 september PwC organiseert op 20 september 2012 in Delft een fiscale actualiteitenmiddag. Op de bijeenkomst zal een (grote) gemeente een presentatie verzorgen van haar ervaringen op het gebied van Horizontaal Toezicht, de fiscale functie en de nacalculatie. PwC verzorgt een overzicht van de fiscale actualiteiten. Daarnaast wordt ingegaan op de btw-aspecten van samenwerking, subsidies en de mogelijkheden om de kosten van btw te beperken. Voor meer informatie kunt u terecht bij: 8. Cursussen op maat Wij verzorgen voor gemeenten veelvuldig btw-cursussen op locatie. De inhoud van de cursus stemmen wij met u af. In de cursus kunnen wij ook actualiteiten betrekken die in uw gemeente spelen. De groep kan variëren van enkele personen tot een grote groep collega s. Onderwerpen die zeker aan de orde komen zijn: grondbedrijf, belastingbesparing binnen/buitensport accommodaties, btw-integratieheffing, btwaspecten exploitatie gemeentelijk vastgoed Voor meer informatie kunt u terecht bij: Dieks Boswinkel PwC Fiscaal Portaal Gemeenten PwC heeft een databank met fiscale informatie voor gemeenten ontwikkeld. Op eenvoudige wijze en tegen een beperkte vergoeding kunnen gemeenten gebruik maken van deze databank. Per saldo kunnen gemeenten aanzienlijk besparen op budgetten voor fiscale ondersteuning en opleidingstrajecten. Het Portaal bevat een modellabeling die doorlopend wordt bijgewerkt en volledig is onderbouwd met onder andere beleidsbesluiten en jurisprudentie. De brondocumenten zijn ook allen aanwezig en kunnen snel en eenvoudig worden gedownload. Het Portaal bevat een nieuwspagina en een pagina met een overzicht van in de modellabelling aangebrachte wijzigingen. Het Portaal bevat verder een handboek BTW-compensatiefonds, relevante wetteksten, jurisprudentie en beleidsbesluiten maar ook de voor gemeenten van belang zijnde ingetrokken beleidsbesluiten, Kamervragen, Kamerstukken, basisstukken BTWcompensatiefonds en aantekeningen van PwC. Wij werken namelijk zelf ook met het Portaal! Het Portaal biedt verder specifieke informatie over btw-aspecten in relatie tot subsidies, sport, grondbedrijf, onderwijshuisvesting, etc. De onderwerpen worden in een notitie toegelicht en relevante jurisprudentie en beleidsbesluiten zijn via een muisklik toegankelijk. U kunt het Portaal vinden op https://fiscaalportaalgemeenten.pwc.nl.

9 Desgewenst verzorgen wij graag een online presentatie van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten. Wilt u meer informatie, een folder of gebruikmaken van een proefinlog dan kunt contact opnemen met: Jeffrey Rous PwC Fiscale Vragenservice Soms heeft u een vraag en wilt u kort telefonisch overleggen met een adviseur. In overleg met u kunnen wij afspraken maken over de mogelijkheid om per telefoon gedurende één jaar tegen een vaste prijs een aantal fiscale vragen aan ons voor te leggen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 11. Btw/BCF-servicepakket PwC biedt u een servicepakket aan dat bestaat uit het gebruik van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten, de PwC Fiscale Vragenservice en een cursusmiddag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

10 Colofon De nieuwsbrief Belastingnieuws Binnenlands Bestuur is een uitgave van PwC. Redactie drs. D.J. (Dieks) Boswinkel, M.M. (Myrthe) Hinskens LL.M, J. (Jeffrey) Rous M.Sc, mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels, W.A. (Wladimir) Rouwenhorst FB Abonnementen Een gratis abonnement voor u of uw collega verkrijgt u na aanmelding. Aanmelden kan door het sturen van een met vermelding van de nieuwsbrief waarop u zich wil abonneren, uw naam, adresgegevens van uw organisatie en adres naar: Mocht u deze nieuwsbrief niet langer willen ontvangen, dan kunt u op hetzelfde adres terecht. Reacties Als u op deze nieuwsbrief wil reageren kunt u een sturen aan of contact opnemen met de redactie: drs. D.J. (Dieks) Boswinkel M.M. (Myrthe) Hinskens LL.M mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels W.A. (Wladimir) Rouwenhorst FB Voor algemene vragen en opmerkingen over deze nieuwsbrief kunt u ook terecht bij: drs. M.A. (Manon) Ultee J. (Jeffrey) Rous M.Sc Deze publicatie is uitsluitend opgesteld als algemene leidraad voor relevante kwesties en dient niet te worden geïnterpreteerd als professioneel advies. U dient niet te handelen op basis van de in deze publicatie vervatte informatie zonder nader professioneel advies te hebben ingewonnen. Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de in deze publicatie vervatte informatie, en voor zover toegestaan krachtens de wet, aanvaarden de bij deze publicatie betrokken PwC firms, medewerkers en vertegenwoordigers geen enkele aansprakelijkheid, voor de gevolgen van enige handeling dan wel omissie door hetzij uzelf hetzij enige andere persoon op basis van de in deze publicatie vervatte informatie of voor enig besluit waaraan die informatie ten grondslag ligt. Bij PwC in Nederland werken ruim mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken: Assurance, Tax & HRS en Advisory. We leveren sectorspecifieke diensten en zoeken verrassende oplossingen, niet alleen voor nationale en internationale ondernemingen, maar ook voor overheden en maatschappelijke organisaties. PwC firms leveren sectorspecifieke diensten op de gebieden Assurance, Tax & HRS en Advisory om waarde toe te voegen voor klanten. Meer dan mensen in 154 landen in firms binnen het PwC-netwerk delen hun gedachten, ervaringen en oplossingen om nieuwe perspectieven en praktische oplossingen te ontwikkelen. 'PwC' is het merk waaronder member firms van PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) handelen en diensten verlenen. Samen vormen deze firms het wereldwijde PwC-netwerk. Elke firm in het netwerk is een afzonderlijke juridische entiteit en handelt voor eigen rekening en verantwoording en niet als vertegenwoordiger van PwCIL of enige andere member firm. PwCIL verricht zelf geen diensten voor klanten. PwCIL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen of nalaten van welke van haar member firms dan ook, kan geen zeggenschap uitoefenen over hun professioneel oordeel en kan hen op geen enkele manier binden PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ). Alle rechten voorbehouden

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 3 Editie 2012/5 Maart 2012 In deze editie Algemeen 1. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Btw 2. Belastingvoordeel bij exploitatie multifunctionele

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 3 Editie 2012/2 Januari 2012 In deze editie Algemeen 1. Afstemmen fiscale aspecten met de Belastingdienst BTW 2. Schade en btw 3. Kamervragen

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 2 Editie 2011/2 Januari 2011 In deze editie Loonbelasting 1. Rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers gewijzigd 2. Eigenrisicodragerschap

Nadere informatie

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws Binnenlands Binnenlands Bestuur Bestuur gemeente Apeldoorn Binnenlands Bestuur Stadhuis Apeldoorn Augustus 2010, nummer 3 In deze editie BPM / MRB 1. Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark BTW 2. BTW-besparing

Nadere informatie

Btw is ook een sport!

Btw is ook een sport! www.pwc.nl Btw is ook een sport! Investeringen door en voor sportverenigingen: wat zijn de fiscale mogelijkheden? Indirect Taxes Btw Maart 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar

Nadere informatie

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten www.pwc.nl PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Een schat aan fiscale informatie binnen handbereik voor nog geen 40 per week voor 10 medewerkers van uw gemeente! Fiscaal Portaal Gemeenten September 2013 Themadossiers

Nadere informatie

Notitie btw-correctie privégebruik 2012. Indirect Tax

Notitie btw-correctie privégebruik 2012. Indirect Tax Notitie btw-correctie privégebruik 2012 Indirect Tax Januari 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com December 2012 Deze publicatie is uitsluitend

Nadere informatie

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders www.pwc.nl Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders Tax & HRS Deze notitie is samengesteld door: Cees van Ballegooijen Jeroen Bijl September 2012 Disclaimer. Deze publicatie

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoudsopgave Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoud Onderneming 4 Groepsleningen (thin capitalization) 4 Ontvoeging uit fiscale

Nadere informatie

Adviesgroep Indirecte Belastingen

Adviesgroep Indirecte Belastingen Nieuwsbrief 5 maart 2014 Adviesgroep Indirecte Belastingen In deze nieuwsbrief komen aan de orde: Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting 2014, nr. 5 van Caraad. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Real Estate Bulletin

Real Estate Bulletin Real Estate Bulletin Belastingpakket 2014 Naar aanleiding van de Miljoenennota en het Belastingpakket 2014 hebben wij de belangrijkste fiscale maatregelen voor de vastgoedmarkt voor u op een rij gezet.

Nadere informatie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie Indirect Tax November 2014 2 PwC Inhoud Voorwoord 4 Btw-correcties in wet- en regelgeving 5 Horeca-btw 6 BUA 6 Heffing als gevolg van fictieve prestaties

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie!

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! 2 De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! 3 INLEIDING DE WERKKOSTENREGELING 2014 EN 2015 De in 2011

Nadere informatie

Btw-correctie privégebruik 2013

Btw-correctie privégebruik 2013 www.pwc.nl Btw-correctie privégebruik 2013 Indirect Tax December 2013 Deze notitie is samengesteld door: Jeroen Bijl Manon Ultee Adri Meurkes Werner Gelderblom E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com 2 PwC

Nadere informatie

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012 Nieuwsflits 2012 Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Overgang naar de werkkostenregeling

Overgang naar de werkkostenregeling Overgang naar de werkkostenregeling 1. Inleiding De werkkostenregeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Bij de invoering van de werkkostenregeling is voorzien in een keuzeregime. Op basis van dit keuzeregime

Nadere informatie

Fiscaal. Nieuwsbrief Vastgoed. Belastingplan 2014 aangenomen

Fiscaal. Nieuwsbrief Vastgoed. Belastingplan 2014 aangenomen 27 januari 2014 - Editie 22 Nieuwsbrief Vastgoed Fiscaal Belastingplan 2014 aangenomen In onze Nieuwsflash Vastgoed van 17 september 2013 hebben wij u op de hoogte gesteld van de wetsvoorstellen en regeringsplannen

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012 Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief voor de vastgoedsector 25 juli 2012 Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over de btw-tariefsverhoging voor de vastgoedsector. Bij eerdere tariefswijzigingen

Nadere informatie

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014!

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Nieuwsflits 2014 Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 70 Juni 2014 Elektrische of plug-in hybride auto kan ook

Nadere informatie

Alle begin is moeilijk

Alle begin is moeilijk Alle begin is moeilijk september 2012 linkerpagina binnenwerk vrij beschikbare ruimte INLEIDING Bijgevoegd ontvangt u onze nieuwsbrief van dit kwartaal, met informatie over ontwikkelingen op accountancy/fiscaal

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus

Onderwijsinstellingen en de fiscus Onderwijsinstellingen en de fiscus Uitgave 2013 Korte handleiding fiscale aspecten onderwijsinstellingen Uitgegeven door Van Ree Accountants en Van Ree & Van Driel BTW-specialisten Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

September 2010. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

September 2010. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken September 2010 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Inhoudsopgave Loon- en inkomstenbelasting Wijzigingen in de werkkostenregeling.......................................................................

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013 Uitgave oktober 2013 Disclaimer Deze handleiding is mede tot stand gekomen door de vaktechnische ondersteuning van Mazars accountants, belastingadviseurs en management consultants. Hoewel Bouwend Nederland

Nadere informatie

Sportevenementen en belastingen

Sportevenementen en belastingen 12345 Sportevenementen Voor organisatoren van sportevenementen Deze brochure is bestemd voor penningmeesters en andere bestuursleden van stichtingen, verenigingen (waaronder de sportbonden) en andere rechtspersonen

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff. 9 januari 2013 DGA Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan twee recente gerechtelijke uitspraken: het arrest van de Hoge Raad over de zogenoemde afroommethode en de verwijzingsuitspraak

Nadere informatie