Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingnieuws Binnenlands Bestuur"

Transcriptie

1 Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 4 Editie 2013/12 Juli Uitbreiding PwC Fiscaal Portaal Gemeenten / Gratis inlogcode Btw 2. Schoolmodel Gemeente Wageningen 3. BTW inzake renovatie en verbouwingen van gebouwen 4. Exploitatie van kantines door sportverenigingen en btwfondsenwervingsvrijstelling Loonheffingen 5. Oude ZW-beschikkingen worden nu verzonden 6. WNT 7. Opleiden met rendement. De ins en outs van de WVA-onderwijs, heden verleden toekomst 8. Rechter kent reflexwerking aan de WNT toe

2 1. Uitbreiding PwC Fiscaal Portaal Gemeenten / Gratis inlogcode Op dit moment zijn wij bezig met een uitbreiding van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten. Zo is bijvoorbeeld het onderdeel samenwerking uitgebreid met de beschrijving van in totaal 7 verschillende vormen van samenwerking en de bijbehorende btw-aspecten. Deze week zijn daarnaast de onderdelen Vastgoed, MFA en 'Onderwijshuisvesting uitbreiding. De modellabelling wordt doorlopend bijgewerkt en uitbreiding. Uitbreiding van de modellabelling kunt u bijhouden met het wijzigingenoverzicht op het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten. Gratis inlogcode Wij geven u graag een gratis inlogcode zodat u kennis kunt maken met het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten. Neem daarvoor contact op met Joep Swinkels of Jeffrey Rous Btw 2. Schoolmodel Gemeente Wageningen Bron: Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden 18 juni 2013, nr. 12/00381 Op 10 juli 2013 is een uitspraak gepubliceerd van Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden inzake een btw-vriendelijk schoolmodel. Volgens het Gerechtshof is het schoolmodel geen misbruik van recht. Casus De gemeente Wageningen (hierna ook: de gemeente) heeft een schoolgebouw laten bouwen en de verschuldigde btw ( ) in het tijdvak 2003 tot en met 2008 op de btw-aangifte verrekend. De school is aan het schoolbestuur verkocht en geleverd voor een bedrag van ,90 exclusief de verschuldigde btw ( ,10). Het schoolbestuur betaalt voor de school een vergoeding die lager is dan de kostprijs. Normaliter geldt bij de verkrijging van een nieuwe onroerende zaak een vrijstelling overdrachtsbelasting omdat de levering is belast met btw. Deze vrijstelling overdrachtsbelasting vervalt kort weergegeven als een nieuwe onroerende zaak btw-belast onder de kostprijs wordt geleverd. Doordat de vrijstelling overdrachtsbelasting vervalt, moet het schoolbestuur ter zake van de verkrijging een bedrag van aan (strafheffing) overdrachtsbelasting betalen.

3 De gemeente heeft aan het schoolbestuur een lening verstrekt om de verschuldigde overdrachtsbelasting te kunnen betalen. Het schoolgebouw staat na de levering aan het schoolbestuur nog steeds op de balans van de gemeente onder bijdragen aan activa in eigendom van derden. De gemeente heeft het gebouw verzekerd en betaalt de onroerendezaakbelasting. Het schoolbestuur verzorgt het onderhoud van het gebouw. De Belastingdienst bestrijdt de opzet en heeft over het tijdvak 2004 tot en met 2008 een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd van inclusief heffingsrente. Oordeel Gerechtshof Het Gerechtshof oordeelt dat de gemeente als btw-ondernemer een schoolgebouw heeft geleverd. Dat de vergoeding die het schoolbestuur heeft betaald eerst was geoormerkt als een bijdrage voor de nieuwbouw, daarna is getransformeerd naar een eigen bijdrage voor de inrichting van het terrein en in derde instantie is vormgegeven als een betaling voor een schoolgebouw is volgens het Gerechtshof niet van belang. Doorslaggevend is hoe partijen de onderliggende rechtsbetrekking uiteindelijk hebben geregeld. Van misbruik van recht is volgens het Gerechtshof geen sprake. Het staat de gemeente vrij de fiscaal meest aantrekkelijk vorm van overdracht te kiezen. De lage vergoeding is ontstaan door de wijze waarop de Wvo voorziet in de bekostiging van de huisvesting van het voorgezet onderwijs. Het gegeven dat partijen zijn overeengekomen dat het gehele model is opgezet onder de ontbindende voorwaarde dat de levering wordt ontbonden in het geval van niet behalen van de beoogde aftrek van btw doet hier ook niet aan af. In zijn uitspraak van 15 januari 2013 oordeelde het Gerechtshof nog dat de gemeente Aalten ter zake van een nieuw schoolgebouw misbruik van recht maakte. Verder komt het Gerechtshof niet tot eenzelfde conclusie als het Gerechtshof Amsterdam in de zaak van de gemeente Woerden. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde in de zaak van de gemeente Woerden dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de levering van delen van de gebouwen tegen vergoeding, die vervolgens belast met btw worden verhuurd, en de levering om niet in het kader van de Wet op het primair onderwijs van de overige delen van de gebouwen. Zoals wij hebben begrepen is de zaak van de gemeente Woerden voorgelegd aan de Hoge Raad. Dit bericht is opgesteld door: Wladimir Rouwenhorst Joep Swinkels

4 3. BTW inzake renovatie en verbouwingen van gebouwen Veel gemeenten hebben onroerende zaken aangekocht die zij verbouwen tot bijvoorbeeld een multifunctionele accommodatie of een evenementenhal. Daarnaast renoveren gemeenten musea, schouwburgen en openluchttheaters. Met de verbouwingen en renovaties zijn grote bedragen aan btw gemoeid. Een kort overzicht van enkele aandachtspunten. Optreden als overheid of als btw-ondernemer Bij de beantwoording van de verschillende btw-vragen die ter zake van verbouwingen spelen moet eerst worden bekeken of de gemeente als overheid of als btw-ondernemer handelt. Als de gemeente voor haar eigen overheidstaak de verbouwing of renovatie van een gebouw uitvoert dan handelt de gemeente als overheid. Alsdan kan het volledige bedrag aan inkoop btw volledig, naar het mengpercentage of niet worden gecompenseerd. Zo kan de btw op de kosten van een verbouwing van de raadszaal van het stadhuis volledig worden gecompenseerd als deze alleen als raadzaal wordt gebruikt. De btw op de kosten van de verbouwing van een schoolgebouw is kostprijsverhogend tenzij gebruik wordt gemaakt van een btw-vriendelijk model. Als een gemeente tegen (een meer dan symbolische) vergoeding ruimte ter beschikking stelt in een MFA of evenementenhal handelt de gemeente als btw-ondernemer. Nieuw vervaardigde onroerende zaak Als de gemeente in de hoedanigheid van btw-ondernemer een gebouw verbouwt moet de vraag worden beantwoord of de verbouwing leidt tot een nieuw vervaardigde onroerende zaak. Daarvan is volgens de Hoge Raad sprake als in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden. De verandering van functie is daarbij minder van belang dan voorheen werd gedacht. Slechts bij een zeer grondige verbouwing zal een nieuwe onroerende zaak ontstaan. Is geen nieuwe onroerende zaak ontstaan dan wordt volgens jurisprudentie van de Hoge Raad voor de aftrek van btw gekeken naar het gebruik in het jaar van eerste ingebruikneming. Wordt de onroerende zaak in het jaar van eerste ingebruikneming alleen gebruikt voor het verzorgen van met btw belaste prestaties dan kan de gemeente alle inkoop-btw op de btw-aangifte verrekenen. De btw-herzieningsregels zijn volgens de Hoge Raad niet van toepassing. Is er wel een nieuwe onroerende zaak ontstaan dan kan alle btw worden verrekend op de btwaangifte als de nieuwe onroerende zaak wordt gebruikt voor bijvoorbeeld btw-belaste huur of btw-belaste activiteiten zoals de exploitatie van horeca, een schouwburg of museum. Bovendien spelen in dit geval de btw-herzieningsregels.

5 Btw-integratielevering Wordt de nieuw vervaardigde onroerende zaak (deels) gebruikt voor btw-vrijgestelde verhuur dan geldt de btw-integratielevering. Ingevolge de btw-integratielevering moet over alle voortbrengingskosten van de nieuwe onroerende zaak moet btw worden voldaan. De betaalde inkoop-btw kan de gemeente volledig in aftrek brengen. Per saldo komt ook btw te drukken op de waarde van het oude pand. Onder voorwaarden kan de waarde van het oude pand buiten de btw-integratielevering worden gehouden als ter zake in het verleden bij de aanschaf of ingebruikneming btw is voldaan die niet is verrekend en als kostprijsverhogend is geboekt. Dit bericht is opgesteld door: Wladimir Rouwenhorst Joep Swinkels Exploitatie van kantines door sportverenigingen en btwfondsenwervingsvrijstelling Veel sportverenigingen exploiteren een kantine. De btw-behandeling van kantines van sportverenigingen heeft nogal wat wijzigingen ondergaan. Ook nu is een wijziging aanstaande. Hieronder een overzicht van wijzigingen en aandachtspunten. Situatie vóór 1 januari 2013 Tot 1 januari 2013 werden kantineverstrekkingen als een dienst aangemerkt. Als de inkomsten uit fondswervende diensten (dat wil zeggen kantineverstrekkingen en de andere bijkomende diensten zoals sponsoring en dergelijke) niet meer bedroegen dan per jaar, dan was er geen sprake van een btw-belaste prestatie. In dat geval bestond er geen btw-plicht maar ook geen btw-aftrekrecht. Als de opbrengsten uit de fondswervende diensten (dat wil zeggen kantineverstrekkingen etc.) meer waren dan per jaar, dan was er volgens de wettelijke bepalingen sprake van een btw-belaste exploitatie. Dit betekende ook recht op aftrek van btw die door de sportvereniging ter zake van de exploitatie- en investeringskosten (bijvoorbeeld nieuwbouw) voor de kantine aan derden is betaald. Dit was slechts anders als de sportvereniging gebruik maakte van een door de Staatssecretaris verstrekte goedkeuring, de zogenoemde kantineregeling, die goedkeurt dat een kantineomzet tot buiten de btw-heffing kon blijven. In dat geval bestaat ook geen btw-aftrekrecht.

6 Veel sportverenigingen met een beperkte kantineomzet (in ieder geval minder dan ) hebben in de afgelopen jaren gekozen om geen gebruik te maken van de goedkeuring van de kantineregeling. Hierdoor werd de opbrengst van de kantineverstrekkingen (indien de opbrengst tezamen met de overige fondsenwervende diensten meer dan bedroeg) in de btw-heffing betrokken maar ontstond ook (het gewenste) recht op aftrek van de inkoop-btw op de investerings- en exploitatiekosten. In het bijzonder was dit aantrekkelijk als de sportvereniging een nieuwe kantine bouwde en dus de btw op de bouw- en inrichtingskosten bij de Belastingdienst kon terug vragen. Een nadeel was dat de marge met btw werd belast. Situatie per 1 januari 2013 Per 1 januari 2013 worden de kantineverstrekkingen als een levering aangemerkt. Als de fondswervende leveringen (dat wil zeggen kantineverstrekkingen en de andere bijkomende leveringen van producten) door een sportvereniging in totaal niet meer dan per jaar bedragen dan is er geen sprake meer van een btw-belaste prestatie. Deze beleidswijziging heeft tot gevolg dat in gevallen waarin sprake is van een geringe kantineomzet (minder dan ) de kantineomzet vanaf 1 januari 2013 niet langer belast is met btw. De kantineomzet is dan (verplicht) vrijgesteld zodat geen btw meer aan de Belastingdienst hoeft te worden voldaan. Echter, er bestaat voor de sportvereniging ook geen recht meer op aftrek van voorbelasting c.q. inkoop-btw. Tot slot geldt dat per 1 januari 2013 het zogenoemde forfaitaire btw-percentage voor de kantineopbrengsten is verhoogd naar 11.5 (was 11). Overgangsregeling Is de btw-herzieningstermijn voor onroerende zaken en roerende zaken (jaar van ingebruikneming plus volgende negen respectievelijk vier boekjaren) nog niet verstreken dan moet als gevolg van de in de vorige alinea bedoelde wijziging van het btw-regime formeel een deel van de in aftrek genomen btw worden terugbetaald aan de Belastingdienst als de omzet lager is dan In zijn Besluit van 14 februari 2013 (nr. BLKB 2013/279M) heeft de Staatssecretaris een overgangsregeling afgekondigd. De overgangsregeling geldt ook als vóór 1 januari 2013 door de exploitant afspraken zijn gemaakt omtrent de levering van een kantine. De overgangsregeling bepaalt dat de kantineverstrekkingen belast met btw mag worden geëxploiteerd zolang de btw-herzieningstermijn nog loopt. De overgangsregeling is ook van toepassing op de verbouwing van een kantine.

7 Situatie vanaf 1 januari 2014 Uit de fiscale verzamelwet die thans behandeld wordt blijft de btw-fondsenwerving voor leveringen De btw-fondsenwervingsvrijstelling voor diensten wordt verhoogd van naar Kantinestichting Met betrekking tot de exploitatie van de kantine zijn veel vormen van exploitatie denkbaar waaraan weer verschillende btw-aspecten zijn verbonden. Zo is de (verplichte) btwfondsenwervingsvrijstelling naar de letter van de wet niet aan de orde als de exploitatie van de kantine is onder gebracht in een exploitatiestichting hetgeen profijtelijk kan zijn bij nieuwbouw of grote renovatie. Wil men de kantine omzet btw-vrij houden en wordt de drempel bijna overschreden dan zijn er mogelijkheden om de exploitatie te splitsen. Meer informatie over sport en btw vindt u op het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten. Dit bericht is opgesteld door: Wladimir Rouwenhorst Joep Swinkels

8 Loonheffingen 5. Oude ZW-beschikkingen worden nu verzonden Het UWV is momenteel bezig om werkgevers beschikkingen te verzenden van Ziektewetuitkeringen die zijn toegekend aan werknemers die bij u gewerkt hebben, maar ziek uit dienst zijn gegaan. Het gaat dan meestal om werknemers met een tijdelijk contract. Deze actie heeft te maken met de modernisering Ziektewet. Momenteel betaalt u als overheidswerkgever de UFO-premie. Een klein deel van deze premie wordt gereserveerd om de Ziektewet te financieren. Dit systeem gaat veranderen. Vanaf 2014 krijgt u een individueel bepaalde premie opgelegd met betrekking tot de Ziektewet. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de Ziektewetuitkeringen die uw (ex)-werknemers ontvingen in Dit zullen veelal flex-werkers zijn. Vanaf 2014 worden ook de WGA-uitkeringen die deze zieke flex-werknemers ontvingen aansluitend op de Ziektewet-uitkering, verwerkt in de premie die u moet betalen. In totaal kunt u 12 jaar lang financieel hinder ondervinden van de ZWuitkering die u nu wellicht onterecht wordt toegerekend. Wij adviseren u dan ook om de Ziektewetbeschikkingen goed te controleren en in geval van twijfel bezwaar te maken bij het UWV. Uiteraard kunnen wij u hierbij ondersteunen. Dit bericht is opgesteld door: Jasja van t Hullenaar Meike van der Valk

9 6. WNT De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is per 1 januari 2013 in werking getreden. In de WNT is onder meer een maximum bezoldigingsnorm opgenomen voor topfunctionarissen. Deze bedraagt 130% van een (bruto) ministersalaris ( plus onkostenvergoeding en het werkgeversdeel van het pensioen, tezamen ).In het regeerakkoord is afgesproken, dat de maximum bezoldigingsnorm van de WNT wordt verlaagd van 130% naar 100% van een ministersalaris. Dat zal neerkomen op een norm van inclusief onkostenvergoeding en werkgeversdeel van het pensioen. Deze verlaagde norm zal bovendien niet alleen gelden voor topfunctionarissen, maar voor alle medewerkers in de publieke en semipublieke sector. Minister Plasterk heeft op 10 juli 2013 in een kamerbrief aangegeven voornemens te zijn om hierover twee aparte wetsvoorstellen in te dienen. Over het concept-wetsvoorstel, dat strekt tot verlaging van de maximumnorm, zal na de zomer een internetconsulatie worden gehouden. In deze fase zullen eveneens het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) worden geraadpleegd. Naar aanleiding van de consultatie en het overleg, kan het voorliggende conceptwetsvoorstel worden gewijzigd. De verwachte inwerking treding van dit wetsvoorstel tot verlaging van de normering is 1 januari Op 1 januari 2017 volgt naar verwachting de inwerking treding van het wetsvoorstel met betrekking tot de uitbreiding van de WNT naar alle medewerkers in de publieke en semipublieke sector. Om de impact van deze wetswijzigingen op uw organisatie inzichtelijk te maken, adviseren wij u om in kaart te brengen welke medewerkers nu boven de verlaagde norm verdienen. Vergeet daarbij niet uw interimmers mee te nemen. De WNT geldt immers ook voor tijdelijke werknemers en ZZP'ers. Jasja van t Hullenaar Meike van der Valk

10 7. Opleiden met rendement. De ins en outs van de WVA-onderwijs, heden verleden toekomst Alles over de WVA-onderwijs en het door de belastingdienst ingezette offensief tegen onrechtmatig en onbedoeld gebruik van de regeling. Opleiden van werknemers is een belangrijk thema voor veel gemeenten. Niet voor niets is in de CAO geregeld dat een vast percentage van de loonsom aan opleiding besteed dient te worden. De WVA-onderwijs is één van de meest populaire en bekendste subsidie-instrumenten voor werkgevers. Er wordt in Nederland op grote schaal gebruik van gemaakt. Naast populair is de stimuleringsmaatregel al jaren onderwerp van discussie. Om veel gestelde vragen en misverstanden over de toepassing en het gebruik van de stimuleringsmaatregel te beantwoorden, heeft PwC een specifieke publicatie over WVA-onderwijs geschreven. De meerwaarde van onze publicatie is dat het fiscale en onderwijskundige vragen over de WVA integreert, verdiept, toelicht en beantwoordt. De uitgave is van belang voor iedereen die direct of indirect met het onderwerp te maken heeft. Bijvoorbeeld human resource medewerkers, opleidingsfunctionarissen, adviseurs, salarisadministrateurs, financiële administrateurs, bestuurders en vertegenwoordigers van opleidingsinstellingen en sectoren. Momenteel is een toenemende controle-intensiteit waar te nemen van de Belastingdienst met betrekking tot WVA-onderwijs. Zaken waar de belastingdienst actief op controleert zijn bijvoorbeeld onderdelen van opleidingen, deelkwalificaties, oprekken van studieduur en bedrijfstrainingen. Zo is de Belastingdienst van mening dat opleidingen die niet opleiden tot het volledige diploma niet onder de WVA-onderwijs mogen vallen. Onlangs heeft de Rechtbank Noord-Nederland de Belastingdienst hierin in een zaak gelijk gegeven. Gezien de potentiële risico s op naheffingen en boetes bij controles is het raadzaam om alle (potentiële) kansen en risico s in kaart te brengen. Deze onderwerpen komen in onze publicatie in ruime mate aan bod naast uitleg over de onderwijskundige en fiscale regelgeving. Onze publicatie kost 37,50 (exc. btw) per exemplaar. Graag vernemen wij of u geïnteresseerd bent in één of meer exemplaren. Voor zover uw organisatie gebruik maakt (of heeft gemaakt) van WVA-onderwijs, dan bieden wij u bovendien een vrijblijvend contact met ons aan om risico s te inventariseren. Op deze wijze kunnen wij in overleg met u bepalen of er op het gebied van deze stimuleringsmaatregel actie voor uw organisatie gewenst of noodzakelijk is.

11 De bijlage bevat uitgebreidere informatie over de recente ontwikkelingen, namelijk over de plannen van het kabinet om de WVA-onderwijs te vervangen voor een subsidieregeling. Bas Metsers Jasja van t Hullenaar Meike van der Valk Rechter kent reflexwerking aan de WNT toe De kantonrechter heeft onlangs in het kader van een ontslagprocedure een uitspraak gedaan die interessant is in het licht van de WNT. De werkgever en de bestuurder van die instelling zijn bij de kantonrechter terecht gekomen met een verzoek om de arbeidsovereenkomst van de bestuurder te ontbinden. Daarbij wordt verzocht om een reguliere ontslagvergoeding van toe te kennen. Aanvullend wordt verzocht om de wachtgeldregeling toe te kennen, die partijen in de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen. Op basis van deze wachtgeldregeling zou de bestuurder in geval van werkloosheid nog ca. 10 jaren inkomsten kunnen ontvangen. Onder de WNT is de ontslagvergoeding gemaximeerd tot Voor ontslagvergoedingen die door de rechter zijn toegekend kent de WNT echter een uitzondering: die mogen hoger zijn dan De kantonrechter overweegt in zijn uitspraak dat de WNT hem weliswaar de mogelijkheid heeft geboden om ontslagvergoedingen boven het maximum van toe te kennen, maar hij kent de WNT een zekere reflexwerking toe. Dit betekent dat de kantonrechter oordeelt in lijn met die wet. Hij heeft het recht op de contractuele wachtgeldregeling in de casus dan ook niet toegekend. De maatschappelijke aandacht voor deze casus is groot. Dit mede doordat de instelling en de bestuurder in de uitspraak met naam en toenaam worden genoemd en deze openbaar is. Naast het feit dat u de complexe WNT correct dient te hanteren, is de maatschappelijke publieke aandacht een belangrijk bijkomend aspect waarmee u kan worden geconfronteerd.

12 Politiek ambtsdragers zijn overigens uitgesloten van de werking van de WNT. Voor het binnenlands bestuur is deze uitspraak dan ook met name relevant met betrekking tot secretarissen en griffiers. Jasja van t Hullenaar Meike van der Valk

13 Colofon De nieuwsbrief Belastingnieuws Binnenlands Bestuur is een uitgave van PwC Belastingadviseurs die gemeenten, provincies en waterschappen informeert over fiscale ontwikkelingen op het gebied van met name omzetbelasting, het BTW-compensatiefonds, vennootschapsbelasting, loonheffingen, BPM en motorrijtuigenbelasting. Abonnementen Een gratis abonnement voor u of uw collega verkrijgt u na aanmelding. Aanmelden kan door het sturen van een met vermelding van de nieuwsbrief waarop u zich wil abonneren, uw naam, adresgegevens van uw organisatie en adres naar: Mocht u deze nieuwsbrief niet langer willen ontvangen dan kunt u op hetzelfde adres terecht. Reacties Als u op deze nieuwsbrief wil reageren kunt u een sturen aan Deze publicatie is uitsluitend opgesteld als algemene leidraad voor relevante kwesties en dient niet te worden geïnterpreteerd als professioneel advies. U dient niet te handelen op basis van de in deze publicatie vervatte informatie zonder nader professioneel advies te hebben ingewonnen. Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de in deze publicatie vervatte informatie, en voor zover toegestaan krachtens de wet, aanvaarden de bij deze publicatie betrokken PwC firms, medewerkers en vertegenwoordigers geen enkele aansprakelijkheid, voor de gevolgen van enige handeling dan wel omissie door hetzij uzelf hetzij enige andere persoon op basis van de in deze publicatie vervatte informatie of voor enig besluit waaraan die informatie ten grondslag ligt. Bij PwC in Nederland werken ruim mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken: Assurance, Tax & HRS en Advisory. We leveren sectorspecifieke diensten en zoeken verrassende oplossingen, niet alleen voor nationale en internationale ondernemingen, maar ook voor overheden en maatschappelijke organisaties. PwC firms leveren sectorspecifieke diensten op de gebieden Assurance, Tax & HRS en Advisory om waarde toe te voegen voor klanten. Meer dan mensen in 154 landen in firms binnen het PwC-netwerk delen hun gedachten, ervaringen en oplossingen om nieuwe perspectieven en praktische oplossingen te ontwikkelen. 'PwC' is het merk waaronder member firms van PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) handelen en diensten verlenen. Samen vormen deze firms het wereldwijde PwC-netwerk. Elke firm in het netwerk is een afzonderlijke juridische entiteit en handelt voor eigen rekening en verantwoording en niet als vertegenwoordiger van PwCIL of enige andere member firm. PwCIL verricht zelf geen diensten voor klanten. PwCIL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen of nalaten van welke van haar member firms dan ook, kan geen zeggenschap uitoefenen over hun professioneel oordeel en kan hen op geen enkele manier binden PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ). Alle rechten voorbehouden

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 4 Editie 2013/15 Augustus 2013 Btw 1. Leegstand en btw 2. Detacheren van personeel 3. Historische molens 4. Notariële akten /

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 4 Editie 2013/6 Mei 2013 PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Btw 1. Reiskosten en btw 2. Funding / samenwerken 3. Btw-besparende schoolmodellen:

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Nieuwsflits Nieuw Vastgoedbesluit Oktober 2013 1. Inleiding 2. Btw-bouwterrein 3. Verhuur plus 4. Servicekosten 5. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 1. Inleiding

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 4 Editie 2013/14 Augustus 2013 Btw 1. Subsidie is vergoeding voor het ter beschikking stellen van sportaccommodaties 2. Btw-vrijstelling

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Nieuwsflits Juni 2013 Woningstichting Maasdriel inzake het begrip 'btw-bouwterrein' 1. Algemeen 2. Inleiding de samenloopregeling 3. De casus 4. Procedure

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie: December 2013 Editie 2013/21 PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 1. Labelbeheer/onderzoek btw-labels 2. Berichten voor abonnees Btw 3. Sport/Kamervragen

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 3 Editie 2012/4 Februari 2012 In deze editie Btw 1. Besluit Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 3 Editie 2012/19 Oktober 2012 Btw 1. Herziening van btw bij wijziging gebruik stadskantoor 2. Kamervragen inzake het begrip bouwterrein

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 3 Editie 2012/3 Januari 2012 In deze editie Loonbelasting 1. Kamervragen over de onbelaste reiskostenvergoeding Btw 2. Wet Werk en bijstand/

Nadere informatie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen inzake de procedures over btw en leerlingenvervoer.

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 3 Editie 2012/17 September 2012 Algemeen 1. Twee sporen beleid? Btw 2. Btw-besparing nieuwbouw scholen 3. Belastingvoordeel door

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur https://fiscaalportaalgemeenten.pwc.nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie: Jaargang 6 Editie 2015/6 Juni 2015 PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Btw en BTW-compensatiefonds 1. Btw-vriendelijke

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 2 Editie 2011/12 December 2011 BTW 1. Lopende procedures en de rechten van gemeenten 2. Brede Scholen 3. Brandweer 4. Kunstgrasvelden

Nadere informatie

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten www.pwc.nl PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Een schat aan fiscale informatie binnen handbereik PwC Fiscaal Portaal Gemeenten juni 2012 Kostenbesparing Altijd up-to-date Complete modellabeling Brondocumenten

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 3 Editie 2012/11 Juni 2012 In deze editie Loonbelasting 1. Werkkostenregeling 2. Lenteakkoord / Begrotingsakkoord 2013 Btw 3. Wetsvoorstel met

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 4 Editie 2013/11 Juli 2013 1. Update PwC Fiscaal Portaal Gemeenten/Gratis inlogcode 2. Actualiteitenbijeenkomsten Noord- en Zuid-Holland/Utrecht

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 4 Editie 2013/7 Juni 2013 Btw-/BCF-servicepakket 1. Btw-/BCF-servicepakket inclusief gebruik PwC Fiscaal Portaal Gemeenten BPM

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 2 Editie 2011/10 September 2011 BTW 1. Ontwikkelingen inzake btw-bouwterrein 2. Belastingbesparing Mulifunctioneel Centrum 3.

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 2 Editie 2011/8 Augustus 2011 BTW 1. Sportbesluit 2. Btw-vriendelijke modellen inzake levering en exploitatie schoolgebouwen PwC

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 2 Editie 2011/3 Februari 2011 In deze editie Loonbelasting 1. Openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties 2. Wijziging van wetgeving

Nadere informatie

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten www.pwc.nl PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Een schat aan fiscale informatie binnen handbereik voor nog geen 40 per week voor 10 medewerkers van uw gemeente! Fiscaal Portaal Gemeenten September 2013 Themadossiers

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 2 Editie 2011/14 December 2011 In deze editie BTW 1. Nieuwe fiscale verplichtingen 2. Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst 3. Ligplaatsen

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 2 Editie 2011/2 Januari 2011 In deze editie Loonbelasting 1. Rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers gewijzigd 2. Eigenrisicodragerschap

Nadere informatie

Real Estate Bulletin

Real Estate Bulletin Real Estate Bulletin Belastingpakket 2014 Naar aanleiding van de Miljoenennota en het Belastingpakket 2014 hebben wij de belangrijkste fiscale maatregelen voor de vastgoedmarkt voor u op een rij gezet.

Nadere informatie

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws Binnenlands Binnenlands Bestuur Bestuur gemeente Apeldoorn Binnenlands Bestuur Stadhuis Apeldoorn Augustus 2010, nummer 3 In deze editie BPM / MRB 1. Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark BTW 2. BTW-besparing

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 3 Editie 2012/5 Maart 2012 In deze editie Algemeen 1. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Btw 2. Belastingvoordeel bij exploitatie multifunctionele

Nadere informatie

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs Checklist Loonheffingen Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs November / December 2011 Inhoudsopgave Checklist Loonheffingen... 3 1. Afschaffing spaarloonregeling en levensloopregeling en introductie vitaliteitsregeling...

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 4 Editie 2013/13 Augustus 2013 PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 1. Uitbreiding PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Btw 2. Brandweerkazernes

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 2 Editie 2011/7 Juni 2011 BTW 1. Ontwikkelingen Sport / symbolisch lage vergoeding 2. Overgangsregeling 6% btw-tarief renovatie-

Nadere informatie

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur. Belastingnieuws. Belastingnieuws

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur. Belastingnieuws. Belastingnieuws Binnenlands Binnenlands Bestuur Bestuur Binnenlands Bestuur November 2010, nummer 7 In deze editie BTW 1. BTW-besparingsmodellen niet bij voorbaat kansloos 2. Standpunt Belastingdienst inzake combinatiefunctionaris

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur https://fiscaalportaalgemeenten.pwc.nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie: Jaargang 6 Editie 2015/2 Maart 2015 Btw en BTW-compensatiefonds 1. Belastingbesparing door de coöperatie Sport

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur https://fiscaalportaalgemeenten.pwc.nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie: Jaargang 6 Editie 2015/10 Juli 2015 Postacademische cursus btw en BCF bij gemeenten Wij brengen uw kennis in één

Nadere informatie

Btw is ook een sport!

Btw is ook een sport! www.pwc.nl Btw is ook een sport! Investeringen door en voor sportverenigingen: wat zijn de fiscale mogelijkheden? Indirect Taxes Btw Maart 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 3 Editie 2012/2 Januari 2012 In deze editie Algemeen 1. Afstemmen fiscale aspecten met de Belastingdienst BTW 2. Schade en btw 3. Kamervragen

Nadere informatie

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws

Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws Binnenlands Bestuur gemeente Katwijk September 2010, nummer 4 In deze editie Loonheffingen 1. Ontwikkelingen in de werkkostenregeling BTW / Overdrachtsbelasting / Inkomstenbelasting 2. Maatregelen ter

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 2 Editie 2011/9 September 2011 BTW 1. Parkeren en btw 2. Ontwikkelingen brandweer 3. Belastingbesparing Brede School/MFA Loonbelasting

Nadere informatie

Btw is ook een sport!

Btw is ook een sport! Btw is ook een sport! Investeringen door en voor sportverenigingen: wat zijn de fiscale mogelijkheden? Indirect Taxes Btw Februari 2012 Deze notitie is samengesteld door: Wladimir Rouwenhorst Joep Swinkels

Nadere informatie

Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief

Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief 20 september Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief 2012 Gemeente Delft Belastingbesparing door dienstverlening Dierenopvang Een stichting houdt zich bezig met

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 2 Editie 2011/5 April 2011 BTW 1. Uitspraak Rechtbank Den Haag over leerlingenvervoer 2. Btw-heffing over liggelden voor woonboten

Nadere informatie

Btw en combinatiefuncties

Btw en combinatiefuncties Btw en combinatiefuncties 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrondinformatie 3 1.1 Wat is een combinatiefunctie? 3 1.2 Inhoud brochure 3 2. Btw 3 3. Btw-gevolgen als een werknemer tegen vergoeding wordt uitgeleend/gedetacheerd

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 2 Editie 2011/1 Januari 2011 In deze editie Wet belastingen op milieugrondslag 1. Grondwaterbelasting BTW 2. Shared Service Center kan btw kosten

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Nieuwsflits Jaargang 3 Editie 2012/3 Mei 2012 Publicatie onderzoek Ministerie van Financiën: Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven. Eindelijk

Nadere informatie

Algemeen. Gemeente Giessenlanden t.a.v. de heer E. Kraaijeveld Postbus ZG HOORNAAR. gemeente Giessenlanden: memo inzake MFC Noorderhuis

Algemeen. Gemeente Giessenlanden t.a.v. de heer E. Kraaijeveld Postbus ZG HOORNAAR. gemeente Giessenlanden: memo inzake MFC Noorderhuis Deloitte Belastingadviseurs B.V. Indirect Tax Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9963 www.deloitte.nl Gemeente Giessenlanden t.a.v.

Nadere informatie

Afschaffing btwintegratielevering 19 september 2013 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc.

Afschaffing btwintegratielevering 19 september 2013 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc. www.pwc.nl Afschaffing btwintegratielevering 19 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc. : achtergrond Voor de heffing van btw is het voor btw-ondernemers vanuit btw-perspectief door de integratielevering

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 3 Editie 2012/6 Maart 2012 In deze editie Algemeen 1. Vereenvoudiging berichtenverkeer met Belastingdienst 2. Kamervragen inzake betaald tipgeld

Nadere informatie

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur?

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Onlangs heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in een zaak waarbij de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting heeft opgelegd,

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 2 Editie 2011/13 December 2011 BTW 1. Nieuw Besluit: Aftrek van omzetbelasting 2. Lokale en regionale omroepen 3. Bibliotheek

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en Van Ree & Van Driel

Onderwijsinstellingen en Van Ree & Van Driel Onderwijsinstellingen en Van Ree & Van Driel Het verstrekken van onderwijs door daartoe bestemde inrichtingen, zoals omschreven in de wetten die onderwijs regelen, is vrijgesteld van omzetbelasting. Toch

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 3 Editie 2012/14 Augustus 2012 BTW 1. Nieuwe informatie verhoging btw-tarief 2. Terbeschikkingstelling gemeentelijk vastgoed aan

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Nieuwsflits

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Nieuwsflits www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Nieuwsflits Mei 2011 editie 2011/4 In deze editie Antwoorden op kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt over exploitatie van buitensport-accommodaties

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 3 Editie 2012/7 Maart 2012 In deze editie Btw 1. 'Open call' subsidie is niet belast met btw 2. Aanscherping sportbesluit 3. Aandachtspunt btw

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vastgoed

Nieuwsbrief Vastgoed Nieuwsbrief Vastgoed 15 juli 2014 Nieuwbouw en verbouwing scholen door gemeente. Recht op btw-aftrek? De Hoge Raad heeft zich in april tweemaal uitgelaten over omzetbelasting (of: btw) bij de bouw/verbouwing

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

BTW-teruggave op sportaccommodaties onder vuur

BTW-teruggave op sportaccommodaties onder vuur BTW-teruggave op sportaccommodaties onder vuur Mr. drs. Ronald Brouwer, Caraad Belastingadviseurs Utrecht Tel. 06-55853278 E-mail: rbrouwer@caraad.com Nationaal Sportvelden Congres Cuijk, 26 november 2015

Nadere informatie

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving Zoals het er nu naar uit ziet worden als gevolg van de drie grote decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 nieuwe taken

Nadere informatie

BTW tjes actualiteiten juli 2010

BTW tjes actualiteiten juli 2010 Inhoudsopgave 1. Ziekenhuis BTW verschuldigd over administratieve diensten 2. Kosten voor gemene rekening 3. School kan slechts een klein deel van de voorbelasting in aftrek brengen 4. Besluit tot wijziging

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 3 Editie 2012/18 September 2012 Btw 1. Voortgang procedure btw-integratielevering 2. Huren van stadhuis 3. Kosten voor gemene

Nadere informatie

april 2012 Nie i uw u be b slu l it i t re r is i bu b re r aur u e r gelin i g bt b w t pe p r r1 apr p i r l l2012

april 2012 Nie i uw u be b slu l it i t re r is i bu b re r aur u e r gelin i g bt b w t pe p r r1 apr p i r l l2012 april 2012 Nieuw besluit reisbureauregeling btw per 1 april 2012 Op 30 maart 2012 is een besluit 1 van de Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd met een nadere toelichting op de nieuwe btwregels voor

Nadere informatie

De schijnbaar oneindige discussie over bouwterreinen

De schijnbaar oneindige discussie over bouwterreinen Begraafplaatsen Recent heeft rechtbank Den Haag een beslissing genomen over de behandeling van gemeentelijke begraafplaatsen voor het BTW-compensatiefonds. De rechtbank hanteert daarvoor een bijzondere

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 17-2013

BTW-nieuwtjes 17-2013 BTW-nieuwtjes 17-013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 06-7071710 KvK Arnhem 0913609 1. Nieuw vastgoedbesluit

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 3 Editie 2012/20 Oktober 2012 Algemeen 1. Verhuurderheffing Btw 2. Servicekosten en btw 3. Terruggaafregeling overdrachtsbelasting

Nadere informatie

Sportverenigingen en de Belastingdienst 18 april 2011. Gemeente Pijnacker - Nootdorp

Sportverenigingen en de Belastingdienst 18 april 2011. Gemeente Pijnacker - Nootdorp Sportverenigingen en de Belastingdienst 18 april 2011 Gemeente Pijnacker - Nootdorp Henk Rijsdijk Controlespecialist Regiocoördinator Sport Haaglanden Sinds 2004 verbonden aan coördinatiegroep Sport Betrokken

Nadere informatie

Als u deze situatie onderkent bij uw gemeente, vragen wij uw bijzondere aandacht voor een uitspraak van de rechtbank Breda.

Als u deze situatie onderkent bij uw gemeente, vragen wij uw bijzondere aandacht voor een uitspraak van de rechtbank Breda. Nieuwsbrief gemeenten 2010/11 Geachte lezer, Voor u ligt de nieuwsbrief, waarin items zijn opgenomen die in het bijzonder betrekking hebben op het karakter van een te betalen, of een te ontvangen vergoeding

Nadere informatie

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl Raadsvoorstel Vergadering : 23 april 2013 Nummer : Raad 2013/023 Datum voorstel : 26 maart 2013 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp Soort voorstel : P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl

Nadere informatie

Actualiteiten Sportbesluit

Actualiteiten Sportbesluit Actualiteiten Sportbesluit Mr. drs. Ronald Brouwer, Caraad Belastingadviseurs Utrecht Tel. 06-55853278 E-mail: rbrouwer@caraad.com Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden Zwolle, 3 november 2016 Fiscale

Nadere informatie

BTW Almanak Kantines Bedrijfskantines

BTW Almanak Kantines Bedrijfskantines Page 1 of 10 BTW Almanak 2016 26 Kantines Kantines nemen voor de btw zowel in het bedrijfsleven als in het verenigingsleven een bijzondere plaats in. In dit hoofdstuk worden de regels uit de doeken gedaan

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 2 Editie 2011/4 April 2011 BTW 1. Ontwikkeling: btw en parkeren/gedragslijn Belastingdienst 2. BTW-compensatiefonds voortgezet

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2016 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Voorwoord In januari 2015 hebben wij onze brochure Onderwijsinstellingen en de fiscus uitgegeven. Inmiddels

Nadere informatie

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Fiscale gevolgen herziening woningwet Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Combinatie Inleiding Als gevolg van de (flink) herziene woningwet moeten woningcorporaties

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod:

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod: BTW-nieuwtjes 4-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 In dit BTW-nieuwtje komen

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening drs. Klaas Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening Het rommelt in de btw-regelgeving ten aanzien van sportbeoefening, zowel voor wat

Nadere informatie

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012 Special BTW-verhoging Per 1 oktober 2012 Gevolgen van de BTW verhoging per 1 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Facturering en aangifte 4 3. Doorlopende prestaties 4 4. Nieuwbouw/verbouwingen

Nadere informatie

Fiscaal Portaal Gemeenten

Fiscaal Portaal Gemeenten Procedurenummer(s) : AWB 10/365 en 11/5109 Uitspraakdatum : 26-01-2012 Publicatiedatum : 02-02-2012 RECHTBANK ARNHEM Uitspraak uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Fiscaliteit en grond- en bouwexploitatie in het kort

Fiscaliteit en grond- en bouwexploitatie in het kort www.pwc.nl Fiscaliteit en grond- en bouwexploitatie in het kort Versie: oktober 2011 W.A. Rouwenhorst FB (088) 792 30 08 Inhoudsopgave 1. Fiscale theorie 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Btw en toepassing Wet OB

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 3 Editie 2012/9 April 2012 Algemeen 1. Sluiting kantoren Belastingdienst BTW 2. Afvalverwerking en levering van stoom en warmte

Nadere informatie

Werkt de nieuwe werkkostenregeling?

Werkt de nieuwe werkkostenregeling? Werkt de nieuwe werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2011 is de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) een onderdeel van de Wet Uniformering Loonbegrip. Deze regeling vervangt alle bestaande fiscale regels

Nadere informatie

Workshop. Casus woningen en beperking btw druk. Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek. pagina 1

Workshop. Casus woningen en beperking btw druk. Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek. pagina 1 Workshop Casus woningen en beperking btw druk Bedrijfsonroerend goed; leegstand en btw aftrek pagina 1 Casus Ontwikkelende bouwer bouwt woningen en verkoopt die aan woningbelegger Grond 100 ovb 6 Bouwkosten

Nadere informatie

BTW pilot. 20 juni 2014

BTW pilot. 20 juni 2014 BTW pilot 20 juni 2014 ICSadviseurs Inhoud 1. Voorstellen 2. Waarom de BTW-pilot? 3. Wat is BTW? 4. Heffing van BTW 5. Verricht u BTW belaste prestaties? 6. Vrijstellingen 7. Rekenmodel 8. Invulexercitie

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting

Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Handreiking voor de juiste fiscale verwerking van vergoedingen per 1 januari 2017

Nadere informatie

BTW VOOR STICHTINGEN EN VERENIGINGEN - ACTUALITEITEN 10-06-2013. Jolanda Paters Btw-vakgroep Mazars

BTW VOOR STICHTINGEN EN VERENIGINGEN - ACTUALITEITEN 10-06-2013. Jolanda Paters Btw-vakgroep Mazars BTW VOOR STICHTINGEN EN VERENIGINGEN - ACTUALITEITEN 10-06-2013 Jolanda Paters Btw-vakgroep Mazars 1 OVER MAZARS Mazars Niet zomaar accountants en belastingadviseurs Geïntegreerde aanpak; accountancy,

Nadere informatie

De gemeente is opdrachtgever, maar is zij ook de afnemer van de prestatie?

De gemeente is opdrachtgever, maar is zij ook de afnemer van de prestatie? De gemeente is opdrachtgever, maar is zij ook de afnemer van de prestatie? Deze vraag houdt menige gemeente bezig. Als opdrachtgever ontvangt zij weliswaar een factuur, maar alleen als afnemer van de prestatie

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Levering van een bestaand gebouw en vernieuwbouw

Levering van een bestaand gebouw en vernieuwbouw Levering van een bestaand gebouw en vernieuwbouw Voor menig ontwikkelaar van vastgoed is het zorg heffing van overdrachtsbelasting te voorkomen. Zeker als dit betrekking heeft op de zakelijke markt. Recent

Nadere informatie

Besluit van 25 januari 2013, nr. BLKB 2013/82M, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Besluit van 25 januari 2013, nr. BLKB 2013/82M, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Omzetbelasting. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van en en mobiele telefoonabonnementen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingdienstregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 25 januari

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen

Stimuleringsmaatregelen BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 2 september 2010 Stimuleringsmaatregelen Op 30 augustus jl. is bekend geworden dat er op verzoek vanuit de Tweede Kamer maatregelen worden genomen

Nadere informatie

Gert Vos btw-advies MEMO. 1. Uitgangspunten. 2. Vraagstelling. 3. Fiscale aspecten Huisvesting onderwijs

Gert Vos btw-advies MEMO. 1. Uitgangspunten. 2. Vraagstelling. 3. Fiscale aspecten Huisvesting onderwijs MEMO Trix Terwindtstraat 29 4333 CG Middelburg M : 06 306 22 999 Email : gert@vos-btwadvies.nl KVK : 56104588 Btw-nr. : NL.06579.26.46.B.01 Bank : NL69 INGB 00061.111.36 Aan : Gemeente Voerendaal T.a.v.

Nadere informatie

Behandeld door G.J.A. van Kalmthout

Behandeld door G.J.A. van Kalmthout Omzetbelasting Orfeoschouw 66 2726JHZoetermeer U57U2 AC Zoetermeer 79)3465100 ;079) 3465130.delortle.nl Gemeente Dordrecht T.a.v. de heer A. van Prooijen Postbus 8 3 300 AA DORDRECHT Datum Behandeld door

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie