Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingnieuws Binnenlands Bestuur"

Transcriptie

1 Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 3 Editie 2012/2 Januari 2012 In deze editie Algemeen 1. Afstemmen fiscale aspecten met de Belastingdienst BTW 2. Schade en btw 3. Kamervragen inzake intrekking goedkeuring (sport)steunstichtingen/wereldwinkels 4. Lezersvraag: Kosten voor gemene rekening 5. Bijeenkomst Gemeente Vaals PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 6. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten/cursussen/Fiscale Vragenservice 7. Mededelingen abonnee s voor PwC Fiscaal Portaal Gemeenten/ Modellabeling/RSS-feed PwC 8. Oude nummers Belastingnieuws Binnenlands Bestuur 9. Aanmelden collega s 10. Lezersvraag 11. Dagelijks fiscaal nieuws

2 Algemeen 1. Afstemmen fiscale aspecten met de Belastingdienst In de praktijk blijkt dat veel gemeenten de fiscale aspecten van de realisatie en de exploitatie van een sportcomplex graag in een vroeg stadium met de Belastingdienst afstemmen. Op die wijze krijgt de gemeente duidelijkheid en zekerheid over hoe moet worden omgegaan met de btw die wordt betaald bij de realisatie en exploitatie van het sportcomplex. Dit met het doel toekomstige discussies en naheffingsaanslagen te voorkomen. Het Besluit Fiscaal Bestuursrecht Belastingdienst van 5 juli 2011 (nr. BLKB 2011/1087M), biedt de mogelijkheid voor dit vooroverleg met de Belastingdienst. Specifiek voor de fiscale aspecten van de realisatie en exploitatie van sportcomplexen vragen wij ons af of vooroverleg op dit moment nog altijd noodzakelijk is. Vooral in die gevallen waarin geen bijzondere omstandigheden spelen. PwC Belastingadviseurs beschikt inmiddels over een dusdanige hoeveelheid door de Belastingdienst afgegeven goedkeuringen, beleidsstandpunten e.d., in combinatie met vernieuwde regelgeving, dat duidelijkheid over het beleid bestaat en aan de inhoud van dat beleid een in rechte te honoreren vertrouwen kan worden ontleend. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op. Wladimir Rouwenhorst BTW 2. Schade en btw Gemeenten repareren vaak schades aan hun eigendommen. Over de btw-aspecten bestaat veel onduidelijkheid. Wij hebben voor u de belangrijkste btw-aspecten op een rij gezet. Voor wat betreft het recht om de inkoopbtw (ook wel: voorbelasting) te verrekenen via de btw-aangifte of te compenseren bij het BTW-compensatiefonds gelden bij schadegevallen min of meer gelijke regels c.q. uitgangspunten als bij reguliere kosten en investeringen. Als we naar de gemeente kijken zullen we eerst moeten bepalen of de gemeente de schade lijdt in haar ondernemerssfeer (bijvoorbeeld sport, begraafplaatsen, havenbedrijf, verhuurde panden e.d.) of in de overheidssfeer (bijvoorbeeld wegen, pleinen, bruggen, straatmeubilair e.d.). In het eerste geval is in beginsel verrekening van inkoop-btw via aftrek als voorbelasting op de btw-aangiften mogelijk. In het tweede geval is in beginsel compensatie van btw via het BTW-compensatiefonds mogelijk. Heeft de schade betrekking op de ondernemerssfeer van de gemeente, dan moet worden bekeken of de schade het aftrekgerechtigde deel dan wel het nietaftrekgerechtigde deel van de ondernemerssfeer betreft. Indien bijvoorbeeld schade ontstaat aan een sporthal die door de gemeente btw-belast wordt geëxploiteerd, dan heeft de gemeente recht op aftrek van inkoop-btw en kan de inkoop-btw op de herstelkosten via de btw-aangifte als voorbelasting in aftrek worden gebracht. Betreft het echter schade aan een sportveld dat door de gemeente (mogelijk onnodig) vrijgesteld van btw wordt geëxploiteerd, dan kan de gemeente de inkoop-btw op de herstelkosten van de schade niet als

3 voorbelasting (en ook niet via het BTWcompensatiefonds) in aftrek brengen respectievelijk verrekenen. In dat geval vormt de inkoop-btw op de herstelkosten van de schade een kostenpost en zal de niet verrekenbare inkoop-btw bij de verzekeraar moeten worden geclaimd. Omdat de gemeente bij het laten herstellen van de schade geen prestatie als btw-ondernemer aan een derde verricht, mag de gemeente ter zake van het herstel nimmer een gemeentelijke factuur met vermelding van btw aan de schadeveroorzaker uitreiken. In de praktijk blijkt dat bedrijven die schade aan gemeentelijke eigendommen hebben veroorzaakt regelmatig om uitreiking van een gemeentelijke factuur (met btw) verzoeken. Deze verzoeken moeten worden afgewezen. Heeft de schade betrekking op het nietondernemersdeel van de gemeente, dan kan de gemeente de inkoop-btw op de herstelkosten van de schade in beginsel bij het BTW-compensatiefonds compenseren. In dat geval vormt de inkoop-btw geen schadepost. Lange tijd is daarover discussie geweest, omdat gemeenten stelden wel voor deze btw te zijn gekort op de uitkering uit het Gemeentefonds en daardoor dus indirect wel degelijk schade lijden. Echter, de VNG heeft in overleg met het Ministerie van Financiën en de verzekeringsmaatschappijen een compromis gesloten op grond waarvan deze discussie is afgesloten. De gemeente heeft echter geen recht op compensatie van de btw op de herstelkosten van de schade indien deze kosten betrekking hebben op activiteiten die zijn uitgesloten van het recht op compensatie. Hierbij kan worden gedacht aan schade aan gemeentelijke schoolgebouwen of begraafplaatsen. Ook bij schade aan eigendommen in het niet-ondernemersdeel van een gemeente moet de gemeente nimmer overgaan tot het uitreiken van facturen met btw aan de schadeveroorzaker. Een bijzondere situatie doet zich voor indien een ondernemer schade veroorzaakt bij het verrichten van door de gemeente aan de ondernemer opgedragen werkzaamheden. Dit is bijvoorbeeld het geval als een aannemer tijdens werkzaamheden per abuis door een waterleiding boort. Het is verder mogelijk dat partijen vooraf vaststellen dat schade kan ontstaan bij het verrichten van de opgedragen werkzaamheden en dat zij overeenkomen dat de ondernemer/schadeveroorzaker deze schade volledig herstelt. In beide gevallen is er naar de mening van de staatssecretaris van Financiën een direct verband tussen het veroorzaken van de schade en het herstel hiervan door en voor rekening van de ondernemer/schadeveroorzaker. Dit brengt met zich dat de ondernemer/schadeveroorzaker afnemer is van de hersteldienst. Mits hij voldoet aan de overige voorwaarden voor de aftrek van inkoop-btw als voorbelasting kan hij de inkoop-btw die dan aan hem in rekening is gebracht als voorbelasting in aftrek brengen. Het kan ook voorkomen dat een schadeveroorzaker zelf de schade aan gemeentelijke eigendommen moet of laat herstellen. Hij draagt zelf de kosten, maar heeft geen recht op aftrek van voorbelasting, omdat hij niet de afnemer van de hersteldiensten is. Het is immers de gemeente die als eigenaar afnemer van de herstelwerkzaamheden is. In een recent besluit van 25 november 2011, nr. BLKB 2011/641M heeft de staatssecretaris van Financiën onder voorwaarden

4 goedgekeurd dat de gemeente de btw op de herstelkosten kan verrekenen. Hoewel de goedkeuring in beginsel alleen ziet op aftrek van voorbelasting menen wij dat ook compensatie in dat geval tot de mogelijkheden dient te behoren. Wladimir Rouwenhorst Kamervragen inzake intrekking goedkeuring (sport)steunstichtingen/were ldwinkels In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u bericht over het vervallen van de buitenwettelijke btw-vrijstelling voor steunstichtingen en (kleine) wereldwinkels met ingang van 1 januari Voor die wereldwinkels betekent het vervallen van de btw-vrijstelling een grote verandering omdat zij onder andere moeten beoordelen welk btw-tarief van toepassing is op de producten die zij verkopen en de verschuldigde btw periodiek op aangiften moeten voldoen. Op die aangiften zal de wereldwinkel ook de inkoop-btw als voorbelasting in aftrek moeten brengen. De wereldwinkel zal daarom periodiek btwaangiften moeten indienen. De staatssecretaris van Financiën heeft een overgangsregeling getroffen. Op grond van die overgangsregeling mogen de wereldwinkels de oude goedkeuring tot 1 juli 2012 blijven toepassen. Voor sportverenigingen e.d. kan de intrekking van de goedkeuring voor steunstichting de vrienden van tot extra financiële lasten leiden. Ook in dat verband is een overgangsregeling tot 1 juli 2012 getroffen. Toch is het de vraag of een steunstichting in alle gevallen wel als btwplichtige ondernemer moet worden aangemerkt. In reactie op de intrekking van de betreffende goedkeuringen hebben de Kamerleden Omtzigt en Bruins Slot van het CDA een groot aantal vragen aan de staatssecretaris van Financiën voorgelegd. Deze Kamervragen treft u hierna aan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 1. Bent u bekend met het bericht Versobering btw-vrijstelling fondswerving? 1 2. Is het waar dat u op 20 december een nieuw besluit hebt uitgebracht aangaande de omzetbelasting over fondsenwerving en kantines, dat per 1 januari 2012 is ingegaan? 3. Kunt u bevestigen dat in dit nieuwe besluit de btw-vrijstelling voor steunstichtingen, zoals de vrienden-van-stichting, en voor wereldwinkels is komen te vervallen? 4. Wat zijn de concrete gevolgen van het nieuwe besluit voor sportverenigingen, hun steunstichtingen en wereldwinkels? Klopt het dat veel sportverenigingen en/of hun steunstichting die voorheen geen btw hoefden af te dragen, nu wel btw moeten gaan betalen?deelt u de mening dat voor sportverenigingen met een steunstichting dit een verhoging van de af te dragen omzetbelasting gaat betekenen? Wat betekent dit voor de administratieve lasten van sportverenigingen en andere organisaties met een steunstichting? 1 versobering_btw-vrijstelling_fondswerving. 2 Besluit van 20 december 2011, BLKB M.

5 5. Wat kunt u doen om de wereldwinkels tegemoet te komen voor de extra belastinglast waar zij vanaf 1 juli 2012 mee te maken krijgen? 6. Is het waar dat u van mening bent dat de nu ingetrokken goedkeuring voor steunstichtingen is strijd is met de btwrichtlijn? Zo ja, waarom zou deze goedkeuring in strijd zijn met de btwrichtlijn? Waarom was de goedkeuring voorheen niet in strijd met de btw-richtlijn, getuige uw goedkeuring in het besluit van 13 juni 2007? 3 7. Heeft de wijziging van het besluit te maken met het met redenen omkleed advies van de Europese Commissie? 4 Zo ja, waarom heeft u het besluit ruim twee jaar na het met redenen omkleed advies aangepast? Welke communicatie heeft er in de tussentijd met de Europese Commissie plaatsgevonden? 8. Is het waar dat de infractieprocedure van de Europese Commissie met betrekking tot de btwvrijstelling voor fondsenwervende instellingen inmiddels is afgesloten? 9. Bent u van mening dat de bepalingen in het besluit van 20 december 2011 nu richtlijnproof zijn? Zijn er nog meer voorwaarden waar organisaties aan moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van de btwvrijstelling voor fondswervende activiteiten? Is bijvoorbeeld sprake van fondswervende activiteiten ter verkrijging van financiële steun, indien het doorlopende activiteiten betreft waarbij de opbrengst voor de vereniging niet van bijkomstige aard is en voortkomt uit permanente activiteiten waarbij een extra giftelement ontbreekt? Moet de vrijstelling voor fondswervende activiteiten volgens de Europese Commissie beperkt worden uitgelegd, zodat deze eigenlijk alleen betrekking kan hebben op 3 Besluit van 13 juni 2007, CPP2007/1077M. 4 Zie het persbericht van de Europese Commissie van 29 oktober 2009, nr. IP/09/1644 en Vakstudie Nieuws V-N 2009/ een beperkt aantal handelingen per jaar, die noch doorlopend, noch langdurig zijn? 10. Zijn er volgens de Europese Commissie nog meer artikelen in strijd met de btw-richtlijn? Zo ja, kunt u aangeven welke artikelen dat zijn? Vindt ter zake hiervan overleg met de Europese Commissie plaats? 11. Kunt u bevestigen dat steunstichtingen, van bijvoorbeeld sportverenigingen, die voor een eenmalige activiteit zijn opgericht, op grond van het arrest van de Hoge Raad van 14 mei niet kunnen worden aangemerkt als btw-ondernemer en dus geen btw verschuldigd zijn? 12. Hoe verhoudt het intrekken van de bestaande goedkeuring voor steunstichtingen zich met de nieuwe mogelijkheid om een steunstichting in de vorm van een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) op te richten? Betekent dit dat de steunstichting SBBI wel omzetbelasting verschuldigd is? Wordt het voor sportverenigingen niet erg ingewikkeld, wanneer het wel mogelijk is om een steunstichting op te richten die geen schenkbelasting hoeft te betalen en waaraan de giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, als diezelfde steunstichting vervolgens wel omzetbelasting moet afdragen? 13. Deelt u de mening dat organisaties die een sociaal belang behartigen, zoals sportverenigingen, door de overheid zo min mogelijk belemmerd moeten worden en niet moeten worden opgezadeld met onnodige regels? Deelt u de mening dat het daarom niet zou moeten uitmaken of de organisatie zelf fondswervende activiteiten heeft of dat een deel van de fondswervende activiteiten door een steunstichting ondernomen wordt? Zo ja, zou u zich op Europees niveau willen inzetten voor een soepele uitleg van de vrijstelling voor fondswervende activiteiten? Zo nee, waarom niet? 5 Hoge Raad 14 mei 2004, nr , FED 2004/390.

6 14. Waarom heeft u in het besluit wel een oplossing voor amateurtoneel-, amateurmuziek-, carnavals- en kleindierverenigingen opgenomen, maar niet voor steunstichtingen van sportverenigingen? 15. Is het waar dat u in het besluit van 20 december 2011 ook een actualisering van de kantineregeling aankondigt? Wanneer kan deze nieuwe kantineregeling verwacht worden? Welke wijzigingen bent u van plan aan te brengen in de kantineregeling? 16. Is het waar dat organisaties die voor hun primaire activiteiten niet kwalificeren als btw-ondernemer, zoals kerken of buurtverenigingen, voor hun fondswervende activiteiten met ingang van 1 januari 2012 omzetbelasting verschuldigd zijn en geen gebruik kunnen maken van de vrijstelling voor fondswervende activiteiten? Myrthe Hinskens Dieks Boswinkel Lezersvraag: Kosten voor gemene rekening Onze gemeente heeft een samenwerking met twee buurgemeenten. Daarbij is een aantal afdelingen samengevoegd. Afgesproken is dat de kosten van de samenwerking worden verdeeld onder de noemer kosten voor gemene rekening. De verdeelsleutel is het inwoneraantal in het jaar t-1. Dit betekent dat de kosten voor het jaar 2012 worden verdeeld op basis van het inwoneraantal op 1 januari In uw artikel in Belastingnieuws Binnenlands Bestuur 2011/13 staat dat de verdeelsleutel geldt voor de gehele periode van de samenwerking. Dit is in ons geval zo afgesproken. Tevens staat in uw artikel, onder het tweede bullet, dat de verdeelsleutel volgens de Belastingdienst niet uit een aantal variabelen mag bestaan. Mijn vraag is of onze verdeelsleutel zo moet worden geïnterpreteerd, omdat de inwoneraantal ieder jaar iets wijzigt. Antwoord Wij zijn van mening dat het inwoneraantal een vaste verdeelsleutel betreft die recht doet aan de uitgangspunten van het leerstuk. Dat de omvang van het aantal inwoners kan veranderen betekent niet dat de (vaststelling van de) verdeelsleutel wordt gewijzigd. In zijn Besluit van 25 november 2011 met nr. BLKB 2011/641M, lijkt de staatssecretaris van Financiën evenwel aan te nemen dat de verdeelsleutel een vast percentage betreft. Wij bestrijden deze opvatting en zijn van mening dat het leerstuk van het verdelen van voor gemene rekening en risico gemaakte kosten in veel meer gevallen kan worden toegepast dan thans gebeurt. Wouter Blokland Bijeenkomst Gemeente Vaals De gemeente Vaals organiseert samen met bureau STEP, BMC en PwC een ronde tafel

7 conferentie "Horizontaal Toezicht". De gemeente wil graag haar ervaringen delen met andere Limburgse gemeenten. In één dagdeel laten STEP en Vaals zien hoe zij samen HT hebben aangepakt, de voordelen die ermee te behalen zijn en hoe zij hierin hebben samengewerkt. Voor meer informatie kunt terecht bij: PwC Fiscaal Portaal Gemeenten 6. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten/cursussen/ Fiscale Vragenservice PwC heeft voor gemeenten de databank PwC Fiscaal Portaal Gemeenten ontwikkeld. Voor een aantrekkelijke prijs hebben gemeenten toegang tot een groot aantal gegevens waaronder: een complete modellabeling; volledige documentatie over het BTWcompensatiefonds; overzicht (geldende/ingetrokken) beleidsbesluiten; overzicht jurisprudentie; overzicht kamerstukken; PwC notities en aantekeningen bij praktische zaken zoals sport, Brede Scholen, subsidies, grondexploitatie en vele andere onderwerpen. Desgewenst kan het abonnement op het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten worden uitgebreid met (in house) cursussen en een Fiscale Vragenservice. Een folder treft u als bijlage aan bij deze nieuwsbrief. Voor een demonstratie, meer informatie kunt u terecht bij: 7. Mededelingen abonnee s voor PwC Fiscaal Portaal Gemeenten / Modellabeling / RSS-feed Vanwege de ontwikkelingen op btw-gebied afgelopen december, zijn de modellabeling en de onderbouwing van de labeling op een aantal punten aangepast. Het gaat hierbij onder meer om de onderdelen kunstzinnige vorming, de exploitatie van sporthallen en sportlokalen, de uitvoering van taken in het kader van de Wwb en liggeld voor woonschepen. In totaal is de labeling op 35 punten aangepast. Een complete lijst met wijzigingen in de labeling kunnen gemeenten met een abonnement op het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten terugvinden in het wijzigingenoverzicht. Naast de labeling zijn de volgende onderdelen toegevoegd en/of geactualiseerd: Notitie btw-correctie privégebruik Overzicht geldende beleidsbesluiten. Toegevoegde besluiten zijn onder meer: o o Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen Omzetbelasting. Fondswerving en kantines

8 o o Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Jurisprudentieregister Nieuw onderdeel: Vennootschapsbelasting: belastingplicht gemeenten Nieuw onderdeel: Btw-algemeen / Horizontaal Toezicht Nieuw onderdeel: Loonbelasting / Werkkostenregeling Nieuw onderdeel: Wijzigingenoverzicht Ook is het nu mogelijk om de nieuwsitems op het Portaal te volgen door middel van een zogenoemde RSS-feed. Deze RSS-feed biedt abonnees van het Portaal de mogelijkheid om (de kopjes van) de nieuwsitems, met een korte beschrijving, te volgen vanuit een eigen programma of een newsreader. Ook is het mogelijk om door middel van de RSS-feed de laatste nieuwsberichten weer te geven op het intranet van de gemeente. Voor meer informatie kunt terecht bij: PwC 8. Oude nummers Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Wilt u oude nummers uit 2010 en 2011 van Belastingnieuws Binnenlands Bestuur ontvangen dan kunt u deze opvragen bij: Jeffrey Rous Aanmelden collega s Indien u een collega wilt opgeven voor een abonnement op deze gratis nieuwsbrief, dan kunt u haar of hem, onder vermelding van naam, adresgegevens van uw organisatie en adres aanmelden door middel van het verzenden van een naar: 10. Lezersvraag Wilt u een lezersvraag stellen dan vernemen wij die graag via ; Jeffrey Rous

9 11. Dagelijks fiscaal nieuws Via de service kunt u kosteloos en automatisch op de hoogte blijven van het laatste belastingnieuws. Dit bericht wordt voor u persoonlijk samengesteld. Dit gebeurt op basis van de interesses die u bij uw aanmelding kenbaar maakt. Als u zich vandaag nog aanmeldt, dan ontvangt u direct een zodra er belastingnieuws over uw interessegebied is. U kunt zich aanmelden door een persoonlijk profiel aan te maken op:

10 Colofon De nieuwsbrief Belastingnieuws Binnenlands Bestuur is een uitgave van PwC. Redactie drs. D.J. (Dieks) Boswinkel, M.M. (Myrthe) Hinskens LL.M, mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels, W.A. (Wladimir) Rouwenhorst FB Abonnementen Een gratis abonnement voor u of uw collega verkrijgt u na aanmelding. Aanmelden kan door het sturen van een met vermelding van de nieuwsbrief waarop u zich wil abonneren, uw naam, adresgegevens van uw organisatie en adres naar: Mocht u deze nieuwsbrief niet langer willen ontvangen, dan kunt u op hetzelfde adres terecht. Reacties Als u op deze nieuwsbrief wil reageren kunt u een sturen aan of contact opnemen met de redactie: drs. D.J. (Dieks) Boswinkel M.M. (Myrthe) Hinskens LL.M mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels W.A. (Wladimir) Rouwenhorst FB Voor algemene vragen en opmerkingen over deze nieuwsbrief kunt u ook terecht bij: drs. M.A. (Manon) Ultee Deze publicatie is uitsluitend opgesteld als algemene leidraad voor relevante kwesties en dient niet te worden geïnterpreteerd als professioneel advies. U dient niet te handelen op basis van de in deze publicatie vervatte informatie zonder nader professioneel advies te hebben ingewonnen. Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de in deze publicatie vervatte informatie, en voor zover toegestaan krachtens de wet, aanvaarden de bij deze publicatie betrokken PwC firms, medewerkers en vertegenwoordigers geen enkele aansprakelijkheid, voor de gevolgen van enige handeling dan wel omissie door hetzij uzelf hetzij enige andere persoon op basis van de in deze publicatie vervatte informatie of voor enig besluit waaraan die informatie ten grondslag ligt. Bij PwC in Nederland werken ruim mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken: Assurance, Tax & HRS en Advisory. We leveren sectorspecifieke diensten en zoeken verrassende oplossingen, niet alleen voor nationale en internationale ondernemingen, maar ook voor overheden en maatschappelijke organisaties. PwC firms leveren sectorspecifieke diensten op de gebieden Assurance, Tax & HRS en Advisory om waarde toe te voegen voor klanten. Meer dan mensen in 154 landen in firms binnen het PwC-netwerk delen hun gedachten, ervaringen en oplossingen om nieuwe perspectieven en praktische oplossingen te ontwikkelen. 'PwC' is het merk waaronder member firms van PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) handelen en diensten verlenen. Samen vormen deze firms het wereldwijde PwC-netwerk. Elke firm in het netwerk is een afzonderlijke juridische entiteit en handelt voor eigen rekening en verantwoording en niet als vertegenwoordiger van PwCIL of enige andere member firm. PwCIL verricht zelf geen diensten voor klanten. PwCIL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen of nalaten van welke van haar member firms dan ook, kan geen zeggenschap uitoefenen over hun professioneel oordeel en kan hen op geen enkele manier binden PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ). Alle rechten voorbehouden

Btw is ook een sport!

Btw is ook een sport! www.pwc.nl Btw is ook een sport! Investeringen door en voor sportverenigingen: wat zijn de fiscale mogelijkheden? Indirect Taxes Btw Maart 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg verder FIscaal specialisten b.v. herculeslaan 24 3584 ab utrecht postbus 85326 3508 ah utrecht TELEFOON +31 [0]30 20 800 60 EMAIL Info@VerderfIscaal.nl

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Private Equity fondsen. Omzetbelasting. mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014

Private Equity fondsen. Omzetbelasting. mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014 Private Equity fondsen en Omzetbelasting Door: mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Afkortingenlijst... 2 Inleiding... 3 1 Wat is een Private

Nadere informatie

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr Sportvereniging en fiscus Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partner in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF en Ernst & Young en Holland

Nadere informatie

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens?

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Door: D. (Dieuwertje) Euser MSc Post-Master Indirecte Belastingen 2013/2014 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen...

Nadere informatie

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht?

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht? De niet-economisch handelende belastingplichtige Wat is zijn aftrekrecht? Door: Myrthe (M.M.) Hinskens LL.M 2010/2011 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten

Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten Door: R.J.M.C. Lantman MSc 2007/ 2008 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Definitie niet-economische activiteiten 4 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Fiscaal Actueel 2-2015 Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Per 1 maart 2013 werd het btw-tarief op de arbeidskosten bij renovatie, onderhoud en herstel van woningen tijdelijk verlaagd naar

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING

AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING AAN HET WERK MET DE WERKKOSTENREGELING VERKENNING VERBETERING VAN EN VERGROTEN DRAAGVLAK VOOR WERKKOSTENREGELING INHOUDSOPGAVE Introductie en samenvatting Hoofdstuk 1. Algemene Beschouwing 1.1 Doel van

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie