Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingnieuws. In deze editie. Binnenlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Belastingnieuws. Belastingnieuws"

Transcriptie

1 Binnenlands Binnenlands Bestuur Bestuur gemeente Apeldoorn Binnenlands Bestuur Stadhuis Apeldoorn Augustus 2010, nummer 3 In deze editie BPM / MRB 1. Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark BTW 2. BTW-besparing re-integratietrajecten 3. PwC bezwaarprocedures over re-integratie- en begeleidingstrajecten BTW-compensatiefonds 4. Grondexploitatie Loonbelasting 5. Gerichte vrijstellingen en de werkkostenregeling Diensten van PwC 6. Vergrijzingsscan 7. Cursussen (btw / BTW-compensatiefonds / loonheffingen) 8. Fiscale vragenservice (btw / loonheffingen)

2 BPM / MRB 1. Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark Per 1 juli 2005 is bij de registratie van bestelauto s in beginsel BPM verschuldigd en geldt voor deze auto s hetzelfde (hoge) tarief in de motorrijtuigenbelasting als voor personenauto s. De te betalen BPM en motorrijtuigenbelasting is voor uw gemeente een aanzienlijke kostenpost. In een (groot) aantal gevallen echter ten onrechte is onze ervaring! Als een bestelauto (door een gemeente) meer dan bijkomstig dat is voor ten minste 10% - wordt gebruikt voor de als btw-ondernemer te verrichten prestaties (het grondbedrijf, het havenbedrijf, de gemeentelijke sportaccommodaties, de gemeentelijke begraafplaatsen e.d.) kan uw gemeente met een beroep op de zogenoemde ondernemersfaciliteit bij eerste registratie van een bestelauto een verzoek tot teruggaaf van BPM indienen. Ook kan in die situaties voor de motorrijtuigenbelasting het lage bestelautotarief worden toegepast. In de praktijk blijkt dat gemeenten (te) weinig gebruik maken van de hiervoor beschreven ondernemersfaciliteit. Wij adviseren uw gemeente daarom het gebruik van de gemeentelijke bestelauto s te inventariseren. Ook een teruggaaf van eerder abusievelijk betaalde BPM en motorrijtuigenbelasting blijkt regelmatig tot de mogelijkheden te behoren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wladimir Rouwenhorst BTW 2. BTW-besparing re-integratietrajecten Met ingang van 1 juli 2010 is de btw-vrijstelling voor het verzorgen van niet wettelijk erkend beroepsonderwijs gewijzigd. Tot 1 juli 2010 gold een btwvrijstelling zodat over het cursusgeld geen btw is verschuldigd. Met ingang van 1 juli 2010 is niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met btw belast. Dit is slechts anders indien het beroepsonderwijs wordt gegeven door een bedrijf, instelling of persoon die erkend is omdat deze is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. (hierna: CRKBO zie ook Voor contracten gesloten voor 1 juli 2010 geldt een overgangsmaatregel. Het begrip beroepsonderwijs moet ruim worden uitgelegd. Met kort beroepsonderwijs wordt bedoeld: alle opleidingen die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. Het gaat dan bijvoorbeeld om managements-, automatiserings-, ondernemingsraad-, sollicitatie- en taalcursussen. De term kort kan variëren van een dagdeel tot meerdere jaren. Met ingang van 1 juli 2010 zijn opleidings- / werkbegeleidingstrajecten van werkelozen alsmede inburgeringscursussen belast met btw als deze worden aangeboden door niet in het CRKBO opgenomen aanbieder. Naar de mening van de Belastingdienst kan de gemeente deze btw niet compenseren bij het BTWcompensatiefonds omdat volgens de Belastingdienst sprake is van een verstrekking aan individuele derden. Heffing van btw kan worden vermeden door met een erkende aanbieder van beroepsonderwijs te contracteren. Wij adviseren gemeenten bij de inkoop van opleidings/werkbegeleidingstrajecten van werkelozen alsmede inburgeringscursussen met de aanbieder duidelijk af te stemmen of de gemeente btw in rekening wordt gebracht. De btw vormt een kostenpost die kan worden vermeden door alleen met in het CRKBO opgenomen aanbieders te contracteren.

3 3. PwC bezwaarprocedures over re-integratieen begeleidingstrajecten PwC Belastingadviseurs voert voor een aantal (grote) gemeenten bezwaarprocedures met betrekking tot de btw-aspecten van re-integratie- en begeleidingstrajecten. Op grond van de wet Werk en Bijstand heeft een gemeente de (wettelijke) plicht om werkelozen met behulp van een re-integratietraject aan werk te helpen en vaak wordt door gemeenten een re-integratietraject aangeboden. Volgens de Belastingdienst is de btw bij inkoop van een re-integratietraject (op grond van artikel 4, eerste lid, onderdeel a, Wet op het BTWcompensatiefonds) voor een deel van compensatie uitgesloten omdat sprake is van een verstrekking aan een individuele derde. De werkzaamheden tot en met de intakefase hebben volgens de Belastingdienst een algemeen beleidskarakter. De werkzaamheden na het intakegesprek zijn veelal sterk op de persoon gericht zoals persoonlijke begeleiding, opleiding en sollicitatietraining en dienaangaande speelt volgens de Belastingdienst wel de voormelde uitsluitingsgrond. PwC Belastingadviseurs bestrijdt dit standpunt. Volgens PwC Belastingadviseurs vindt in ieder geval geen verstrekking plaats als een persoon wordt verplicht deel te nemen aan re-integratietraject. Wij zullen u over het vervolg van deze bezwaarprocedures nader inlichten en adviseren u bij een eventuele correctie bezwaar te maken. Voor meer informatie kunt contact opnemen met: Joep Swinkels of Wladmir Rouwenhorst BTW-compensatiefonds 4. Grondexploitatie Vaak wordt ons de vraag voorgelegd of de btw op kosten die verband houden met planvoorbereiding voor compensatie uit het BTW-compensatiefonds in aanmerking komen. Alle werkzaamheden die plaatsvinden voordat een plan in exploitatie wordt genomen en betrekking hebben op de vastlegging en goedkeuring van het plan door Gedeputeerde Staten betreffen een overheidstaak en de inkoop-btw ter zake van de planvoorbereidingskosten kan worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. Tot planvoorbereidingskosten kunnen worden gerekend: Werkzaamheden van planologische/stedenbouwkundige aard; Verkennend bodemonderzoek; Voeren van onteigeningsprocedures; Ontwikkelen van planschaderegelingen. Loonbelasting 5. Gerichte vrijstellingen en de werkkostenregeling Dit artikel is een vervolg op het artikel Werkkostenregeling en loonbelasting uit onze vorige nieuwsbrief. Binnen de werkkostenregeling bestaat voor een aantal vergoedingen en verstrekkingen 'een gerichte vrijstellingen'. Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de door u vrij in te vullen ruimte (lees: 1,4% van de fiscale loonsom) voor zover ze binnen de normen blijven die voor deze gerichte vrijstellingen gelden. De gerichte vrijstellingen zijn vergoedingen en verstrekkingen ter zake van:

4 zakelijke reiskosten (incl. woon-werkverkeer) tot en met 0,19 per kilometer. In de eerste plaats zijn de werkelijke kosten voor vervoer in het kader van de dienstbetrekking per openbaar vervoer, taxi, luchtvaartuig, schip of vervoer vanwege de werkgever vrijgesteld. De onderbouwing vindt plaats aan de hand van facturen of bonnen. Voor de andere situaties zijn de vergoedingen tot 0,19 per afgelegde reiskilometer vrijgesteld, ongeacht of dat per auto, fiets, bromfiets of lopend plaats vindt. Dit betekent een voortzetting van de huidige praktijk. tijdelijke verblijfkosten in het kader van de dienstbetrekking. Het gaat dan om maaltijden, overnachtingen en dergelijke tijdens dienstreizen. studie- en opleidingskosten, outplacement, cursussen, congressen, seminars, symposia, studiereizen en dergelijke (incl. de reizen en het verblijf). De huidige vrijstellingen voor cursussen, congressen en dergelijke, met inbegrip van de reis- en verblijfkosten ter zake met bijbehorende voorwaarden, alsmede studiekosten voor een opleiding of studie die gericht is op het verwerven inkomen uit werk of woning zijn met de thans geldende normen en beperkingen zijn opgenomen als gerichte vrijstelling. de 30%-vergoeding voor extraterritoriale kosten. Dit zijn extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst in het kader van de dienstbetrekking. maaltijden als gevolg van overwerk. Het gaat dan om de situatie dat de werknemer niet tussen 17:00 en 20:00 thuis kan eten. de vergoeding van verhuiskosten in het kader van de dienstbetrekking. EVC-procedure s. Een werknemer kan met een procedure Erkenning verworven competenties laten vaststellen welke competenties hij door werkervaring heeft opgedaan en welke aanvullende opleidingen hij eventueel nodig heeft. Het volgen van een dergelijke procedure staat gelijk aan het behalen van een ervaringscertificaat. De voorwaarden die gelden voor het onbelast mogen vergoeden danwel verstrekken van bovenstaande gerichte vrijstellingen veranderen niet ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving. Mocht de gemeente daarentegen een vaste kostenvergoeding willen geven voor deze genoemde vrijstellingen, dan zal onder de werkkostenregeling verplicht vooraf een onderzoek op basis van een steekproef gehouden dienen te worden ter onderbouwing van deze vaste kostenvergoeding. Bestaande afspraken met de Belastingdienst komen namelijk te vervallen. In de volgende nieuwsbrief zullen wij ingaan op loon in natura met een lagere waardering dan wel een nihilwaardering. Bij vragen kunt u contact opnemen met: Michel Kooij of Mariëlle Schoonhoven Diensten van PwC 6. Vergrijzingsscan Doe de online vergrijzingsscan en verzilver uw kansen van de vergrijzing! 7. Cursussen (btw / BTW-compensatiefonds / loonheffingen) PwC Belastingadviseurs biedt gemeenten een aantal cursussen aan. In de eerste plaats betreft het cursussen op het gebied van btw en BTW-compensatiefonds.

5 Zoals de cursussen: BTW algemeen; BTW onroerende zaken; BTW en grondbedrijf; BTW en sportaccommodaties; BTW-compensatiefonds. Echter, ook op het gebied van de loonheffingen bieden wij cursussen aan. Ook kunnen wij in samenspraak met de klant een specifieke cursus btw, BTW-compensatiefonds en/of loonheffingen samenstellen. In die cursus wordt dan nog meer ingegaan op aspecten die bij uw gemeente op het gebied van de btw, BTW-compensatiefonds en/of loonheffingen spelen. Als u belangstelling heeft in een inhouse cursus of in een cursus op locatie dan verzoeken wij u een te sturen naar: 8. Fiscale vragenservice (btw / loonheffingen) Soms heeft u een vraag en wilt u in het kort even telefonisch overleggen met een adviseur. In overleg met uw gemeente kunnen wij afspraken maken over de mogelijkheid om per telefoon gedurende één jaar een aantal fiscale vragen voor te leggen aan een adviseur. PwC Belastingadviseurs kan u een compleet pakket aanbieden voor zowel vragen over btw en overdrachtsbelasting maar ook over loonheffingen. Als u belangstelling heeft in een vorm van een telefonische fiscale vragenservice dan verzoeken wij u een te sturen naar: Colofon De nieuwsbrief Binnenlands Bestuur is een uitgave van PricewaterhouseCoopers. Redactie drs. D.J. (Dieks) Boswinkel, mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels, W.A. (Wladimir) Rouwenhorst FB Abonnementen Een gratis abonnement voor u of uw collega verkrijgt u na aanmelding. Aanmelden kan door het sturen van een met vermelding van uw naam, adresgegevens van uw organisatie en adres naar: Mocht u deze nieuwsbrief niet langer willen ontvangen, dan kunt u op hetzelfde adres terecht. Reacties Als u op deze nieuwsbrief wil reageren kunt u een sturen aan of contact opnemen met de redactie: drs. D.J. (Dieks) Boswinkel mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels W.A. (Wladimir) Rouwenhorst FB Voor algemene vragen en opmerkingen over deze nieuwsbrief kunt u ook terecht bij drs. M.A. (Manon) Ultee Voor eerdere edities van deze nieuwsbrief kunt u een sturen naar: Disclaimer. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld als algemene leidraad voor relevante kwesties en dient niet te worden geïnterpreteerd als professioneel advies. U dient niet te handelen op basis van de in deze publicatie vervatte informatie zonder nader professioneel advies te hebben ingewonnen. Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de in deze publicatie vervatte informatie, en voor zover toegestaan krachtens de wet, aanvaarden PricewaterhouseCoopers, aan haar gelieerde ondernemingen, medewerkers en vertegenwoordigers geen enkele aansprakelijkheid, en wijzen zij iedere verantwoordelijkheid af, voor de gevolgen van enige handeling dan wel omissie door hetzij uzelf hetzij enige andere persoon op basis van de in deze publicatie vervatte informatie of voor enig besluit waaraan die informatie ten grondslag ligt. PricewaterhouseCoopers (PwC) verleent sectorgerichte diensten op de gebieden Assurance, Tax & HRS en Advisory. Ons doel daarbij is het bereiken van maatschappelijk vertrouwen en het creëren van toegevoegde waarde voor klanten en hun belanghebbenden. In Nederland doen we dat met zo n 4900 collega s. Wereldwijd bestaat ons netwerk uit meer dan mensen in 151 landen. Samen delen wij onze gedachten, ervaringen en oplossingen om zo te komen tot verfrissende perspectieven en praktische adviezen. PricewaterhouseCoopers verwijst naar het netwerk van member firms die participeren in PricewaterhouseCoopers International Limited. Iedere member firm is een afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteit. pwc.nl 2010 PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.(KvK ). Alle rechten voorbehouden. Assurance Tax Advisory

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur Jaargang 3 Editie 2012/2 Januari 2012 In deze editie Algemeen 1. Afstemmen fiscale aspecten met de Belastingdienst BTW 2. Schade en btw 3. Kamervragen

Nadere informatie

Btw is ook een sport!

Btw is ook een sport! www.pwc.nl Btw is ook een sport! Investeringen door en voor sportverenigingen: wat zijn de fiscale mogelijkheden? Indirect Taxes Btw Maart 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Cliëntenbrief: Onderwerp: Doel: Bestemd voor: Werkkostenregeling Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Adviseurs Wettekst Fiscale vereenvoudigingswet 2010, Staatsblad 2009/611... 3 Toelichting...11

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkosten en werknemers

Werkkosten en werknemers Werkkosten en werknemers de werkkostenregeling voor werknemers en or-leden FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM Kennisgroep CAO Datum 20 mei 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling Werkkostenregeling Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr Sportvereniging en fiscus Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partner in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF en Ernst & Young en Holland

Nadere informatie

PWDe Gids. Werkkostenregeling. yak media 2 net. Seminar Let s talk about money. Ga slimmer Reizen en Werken. 28 maart 2013

PWDe Gids. Werkkostenregeling. yak media 2 net. Seminar Let s talk about money. Ga slimmer Reizen en Werken. 28 maart 2013 A. PWDe Gids Werkkostenregeling Seminar Let s talk about money Ga slimmer Reizen en Werken yak media 2 net 1 rntha %Mar prainslarols 28 maart 2013 www.gidsonline.nuopleidingen We[Rom Karin Eerden (belastingadviseur

Nadere informatie

Oost/kantoor Almelo ALMELO. Geachte,

Oost/kantoor Almelo ALMELO. Geachte, Oost/kantoor Almelo > 1 Postbus 5105 7600 GL Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 29 januari 2009 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling CAO op fiscale aspecten Geachte, Namens

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg verder FIscaal specialisten b.v. herculeslaan 24 3584 ab utrecht postbus 85326 3508 ah utrecht TELEFOON +31 [0]30 20 800 60 EMAIL Info@VerderfIscaal.nl

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie