Onderwijsconcept Locatie Oosterbeek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsconcept 2014-2015. Locatie Oosterbeek"

Transcriptie

1 Onderwijsconcept Locatie Oosterbeek

2 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Kenmerken van de leerlingenpopulatie De leerlingen Doelgroepen & Deskundigheid Scholen van herkomst Behandelduur Dr. Leo Kannerhuis Frequentie in- en uitstroom 4 Hoofdstuk 2 Aanmelding en toelating Eén kind één plan, samenwerking met Dr. Leo Kannerhuis en externe ketenpartners Afstemming behandeling en onderwijs Commissie van Begeleiding (CVB) 7 Hoofdstuk 3 Oudercontacten 9 Hoofdstuk 4 Brugfunctie onderwijs 10 Hoofdstuk 5 Resultaten in relatie tot handelingsgericht werken op De Brouwerij Handelingsgericht werken binnen De Brouwerij Ontwikkelingsperspectief Leerrendement en resultaten Opbrengstgericht werken 13 Hoofdstuk 6 Brouwerij Instructiemodel en Klassenmanagement 14 Hoofdstuk 7 Speciaal Onderwijs (SO) 15 Hoofdstuk 8 Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Leerroutes De Brouwerij Oosterbeek Leergebiedoverstijgende doelen VSO Kerndoelen per uitstroomprofiel 18 Bijlage 1a 1. Zorgroute & werkwijze CVB, in-, door en uitstroom van interne leerlingen Bijlage 1b 1. Zorgroute & werkwijze CVB, in-, door en uitstroom van externe leerlingen Bijlage 1c Planmatige leerlingenzorg De Brouwerij, locatie Oosterbeek (intern) Bijlage 1d Planmatige leerlingenzorg De Brouwerij, locatie Oosterbeek (extern) Bijlage 2 Fase-model Leren Leren Bijlage 3 Toetsprotocol SGM De Brouwerij Bijlage 4 Instructiemodel & Klassenmanagement voor de leerkracht 1

3 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek Inleiding De Brouwerij is een specialist in het intensief en integraal aanbieden van speciaal onderwijs aan leerlingen met ernstige onderwijsbeperkingen die in relatie staan met een psychiatrische stoornis of een vermoeden daarvan, in de leeftijd van vier tot en met twintig jaar. Op het moment dat de leerling wordt aangemeld bij De Brouwerij, verzamelt de CVB didactische en (ortho)pedagogische gegevens en start bij het in kaart brengen van de kenmerken van de leerling en in wijder perspectief de kenmerken van de populatie. Op basis van deze kenmerken kan worden vastgesteld wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerling, zowel in cognitieve en didactische zin, als op het gebied van de leergebiedoverstijgende doelen. Opbrengstgerichtheid staat centraal bij het beschrijven en uitvoeren van (ortho)didactische doelen. Deze doelen sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de leerling en dagen de leerling uit tot een verbetering van leerresultaten. Na zes weken stelt De Brouwerij een ontwikkelingsperspectief op, waarbij rekening gehouden wordt met psychologische, didactische gegevens en onderwijsbehoeften. Het ontwikkelingsperspectief beschrijft een uitstroombestemming ná de basisschoolleeftijd, of ná het voortgezet onderwijs. Leerlingen bij SGM De Brouwerij, locatie Oosterbeek, volgen onderwijs, gebaseerd op het regulier onderwijsprogramma, waarbij de gemiddelde verblijfsduur 24 maanden is. De leerkrachten weten een goede balans te vinden tussen orthopedagogische ondersteuning en didactisch sterk onderwijs, om zo voor de leerlingen een optimaal onderwijsleerproces te verzorgen. De samenwerking met behandelaar Dr. Leo Kannerhuis (LKH) en externe ketenpartners gaat uit van het principe: één kind - één plan. Dat wil zeggen dat onderwijs altijd een vast onderdeel vormt in het behandelplan van de leerling. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij De Brouwerij, de verantwoordelijkheid voor de behandeling ligt bij het Dr. Leo Kannerhuis en externe ketenpartners. Een goede afstemming tussen ouders, onderwijs en behandeling is noodzakelijk om tot realisatie van het principe één kind - één plan te komen. Multidisciplinair overleg met het Dr. Leo Kannerhuis is cyclisch georganiseerd tussen ouders, behandelcoördinatoren, interne begeleiding, orthopedagogen, sociotherapeuten en leerkrachten. Waar mogelijk wordt met externe partners op dezelfde manier samengewerkt. 2

4 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek 1. Kenmerken leerlingenpopulatie 1.1 De leerlingen De leerlingen op De Brouwerij Oosterbeek hebben de leeftijd vanaf vier tot en met twintig jaar, wat betekent dat locatie Oosterbeek (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en MBO speciaal beroepsonderwijs verzorgt. Het intelligentieniveau van de leerlingen ligt boven een IQ van 80 en varieert van moeilijk lerend, normaal lerend, met uitschieters naar leerlingen met hoogbegaafd niveau, allen in combinatie met een diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Binnen de Brouwerij Oosterbeek zijn er 2 typen leerlingen. De interne leerlingen vormen een groep die een combinatie met onderwijs en behandeling heeft via het Dr. Leo Kannerhuis, door middel van plaatsbekostiging. De externe leerlingen worden aangemeld door ouders of andere scholen binnen het samenwerkingsverband, onderwijsconsulenten of zorginstellingen. Waar de ondersteuningsbehoefte van de leerling het onderwijs ontstijgt, wordt samenwerking georganiseerd met externe ketenpartners zoals GGZ, Dr. Leo Kannerhuis, MEE etc. Een contra-indicatie voor plaatsing op De Brouwerij zijn: een ernstige lichamelijke beperking, een ernstige medische aandoening, niet Nederlands sprekend. De leerling die op De Brouwerij wordt aangemeld, is uit balans of dreigt uit balans te raken. De leerling heeft vaak een combinatie van problemen in de ontwikkeling, op het gebied van: Sociale en emotionele ontwikkeling: faalangstig gedrag, niet meer naar school willen, problemen met leeftijdgenoten of leerkrachten, moeilijkheden in communicatie, moeilijkheden met het voor zichzelf kunnen opkomen, driftaanvallen, zich terugtrekken. We signaleren het moeilijk aanvaarden van regels, angstig en teruggetrokken zijn, problemen met de sociale omgang, grensoverschrijdend en/of agressief gedrag en het nodig hebben van een duidelijke structuur. Lichamelijke ontwikkeling: bewegingsproblemen, gespannenheid, zindelijkheidsproblemen, vermoeidheid, verslavingsproblematiek, motorische onhandigheid en onvoldoende zelfredzaamheid. Executieve functieontwikkeling: problemen in het vermogen om te kunnen plannen, problemen in het vermogen om juiste beslissingen te nemen, organisatie problemen, concentratieproblemen, moeilijkheden in de vaardigheid bij het uitvoeren van complexe taken als ook problemen in zelfmonitoring en zelfevaluatie. Cognitieve ontwikkeling: we zien leerproblemen en/of hiaten in de vakken: taal, (begrijpend) lezen, spelling, rekenen als ook problemen in de denkontwikkeling en (ernstige) dyslexie. 1.2 Doelgroepen & Deskundigheid Specifieke beschrijving van doelgroepen en deskundigheid van De Brouwerij, locatie Oosterbeek. De Brouwerij locatie Oosterbeek verzorgt onderwijs voor moeilijk lerende tot hoogbegaafde leerlingen met een stoornis binnen het autistisch spectrum (ASS). Binnen de doelgroep van locatie Oosterbeek bevinden zich zowel interne leerlingen, welke in behandeling zijn bij het Dr. Leo Kannerhuis, als externe leerlingen, welke thuiswonend zijn, dan wel wonend in een andere instelling en/of in behandeling bij een andere instelling in de regio. Naast de ASS problematiek is bij de doelgroep van leerlingen in Oosterbeek zeer regelmatig sprake van comorbiditeit met andere (psychiatrische) stoornissen als ADHD, Gilles de la Tourette, ODD en leerproblematiek. 3

5 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek Deskundigheid Locatie Oosterbeek kent een complexe doelgroep. Deskundigheid ligt op deze locatie dan ook in het optimaal bedienen van leerlingen met ondersteuningsbehoeften voortkomend uit (ernstige) ASS-problematiek. Deze leerlingen hebben in meer of mindere mate beperkingen ten aanzien van centrale coherentie (zien van samenhang), executieve functies (planning, organisatie, zelfsturen en monitoren van (taak)gedrag) en Theory of Mind (het vermogen zich te verplaatsen in een ander). Binnen de locatie Oosterbeek wordt gewerkt vanuit de TEACCH methodiek (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children). Binnen deze methodiek wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke ondersteuning en een zo zelfstandig mogelijk functioneren voor iedere individuele leerling. Leerlingen worden niet onnodig afhankelijk gemaakt van vaste pictosystemen, structuren en overbodige hulpmiddelen. Werken vanuit deze methodiek biedt juist de mogelijkheid om vanuit een veilige basis te werken aan het ontwikkelen van vaardigheden. Binnen de locatie Oosterbeek is zichtbaar dat, naar gelang de mogelijkheden en behoeften van een leerling, in meer en mindere mate structuur in de tijd, ruimte en activiteit wordt geboden. Er wordt binnen alle klassen gewerkt met een dagprogramma en (individueel) rooster. Klassen zijn prikkelarm ingericht. Werkplekken afgescheiden door schotten waar nodig, instructieplekken, speelplekken hebben allemaal hun specifieke plaats en functie. Overzicht in tijd wordt geboden door individuele picto s, het werken met mandjes met taken erin, timetimer klokken, picto s op het dag rooster, geschreven roosters. Waar mogelijk maakt de leerling de roosterplanning zelf. Onderwijs wordt gegeven volgens reguliere methodes, welke in presentatie en manier van aanbieden worden aangepast waar nodig. 1.3 Scholen van herkomst De scholen van herkomst variëren van regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs, cluster 2, 3 en 4, tot voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Wij zien ook leerlingen die gedurende langere periode geen onderwijs hebben genoten en op de locatie in Oosterbeek een nieuwe schoolstart maken. 1.4 Behandelduur Dr. Leo Kannerhuis De behandelduur van interne leerlingen is in eerste instantie drie maanden (observatieperiode Dr. Leo Kannerhuis en de Brouwerij), de behandelduur kan daarna variëren van één jaar tot en met vier jaar. De gemiddelde opnameduur, gezien de historie is 24 maanden. 1.5 Frequentie in- en uitstroom De Brouwerij locatie Oosterbeek heeft ongeveer 150 leerlingen, zowel intern als extern. Interne leerlingen zijn gedurende het schooljaar ook in behandeling bij het Dr. Leo Kannerhuis dat een aangepast schoolprogramma vraagt. De onderwijstijd verschilt per leerling en er wordt onderwijs op maat aangeboden. Het merendeel van externe leerlingen volgt het reguliere voltijd onderwijsprogramma. Waar dit afwijkt, is dit in het OPP vastgesteld. Geslacht Van de leerling-populatie is in het schooljaar % meisje. Dit percentage sluit aan bij de geslachtsgegevens (V)SO die landelijk gevonden worden op het gebied van ASS problematiek en lijkt stabiel over de onderzochte jaren. 4

6 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek 2. Aanmelding en toelating De Brouwerij streeft ernaar om de leerling na zijn aanmelding zo spoedig mogelijk naar school te laten komen. (zie Bijlage 1a: 1-Zorgroute & werkwijze CVB In-, door- en uitstroom van interne leerlingen, De Brouwerij Oosterbeek en Bijlage 1b: 1-Zorgroute & werkwijze CVB In-, door- en uitstroom van externe leerlingen, De Brouwerij Oosterbeek) Interne leerlingen Leerlingen in behandeling bij het Dr. Leo Kannerhuis worden altijd toegelaten tot de Brouwerij. Dr. Leo Kannerhuis is hét expertisecentrum voor zorg en kennis rond het autistisch spectrum. Deze doelgroep van leerlingen wordt toegelaten tot het specialistisch behandelaanbod van het Dr. Leo Kannerhuis wanneer er sprake is van: - Een stoornis in het autistisch spectrum, vastgesteld middels de DSM IV classificatie door een psychiater en/of GZ-psycholoog - een gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentie (een van de intelligentiefactoren 85 of hoger, verbale en performale intelligentie is 70 of hoger) - Ambulante en klinische behandelmogelijkheden binnen tweedelijns GGZ instellingen in de regio ontoereikend zijn gebleken. - Er sprake is van een vastgelopen ontwikkeling waarbij het perspectief bestaat dat hierin door behandeling verandering kan worden gebracht. Dit betekent dat deze leerlingen ook binnen het onderwijs vragen om een zeer specialistisch aanbod, ze zijn dikwijls in alle milieus vastgelopen. Externe leerlingen De doelgroep van externe leerlingen wordt toegelaten op basis van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afgegeven door het betrokken samenwerkingsverband. Na aanmelding door ouders verzamelt de Commissie van Begeleiding (CVB), in samenwerking met het Frontoffice van De Brouwerij, de benodigde gegevens voor de afgifte van een TLV. Er is enkel een indicatie voor plaatsing wanneer er sprake is van gediagnosticeerde ASS problematiek als primaire stoornis en een gemiddeld IQ van 80 of hoger. Daarnaast dient de leerling in staat te zijn onderwijs te volgen binnen de schoolse omgeving van De Brouwerij en te voldoen aan één van de niveaus die De Brouwerij aanbiedt. Tevens wordt afgewogen of binnen de meer reguliere vormen van onderwijs het uiterste geprobeerd is om deze leerlingen te ondersteunen en begeleiden. Dit betekent dat er een handelingsverlegenheid moet bestaan bij de toeleverende scholen. 2.1 Eén kind - één plan, samenwerking met Dr. Leo Kannerhuis Samenwerking met het Dr. Leo Kannerhuis is intensief en gaat uit van het principe één-kindéén-plan. Onderwijs is een vast onderdeel binnen het behandelplan. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij De Brouwerij, de eindverantwoordelijkheid voor het behandelplan ligt bij het Dr. Leo Kannerhuis. De Brouwerij begeleidt de leerling op basis van het opgestelde ontwikkelingsperspectief. Doel is altijd het bereiken van een zo optimaal mogelijke ontwikkeling bij een leerling. Zowel op didactisch/cognitief gebied, sociaalemotioneel gebied als in taak-werkhouding. De ondersteuningsbehoeften van een leerling worden zowel binnen de behandeling als binnen het onderwijs geïnventariseerd. Vervolgens wordt in intensieve samenwerking afgestemd hoe in de bijzondere behoeften van iedere leerling kan worden voorzien. Het onderwijs zet hierbij zijn specifieke kennis en deskundigheid in ten aanzien van didactische middelen en aanpak. 5

7 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek Samenwerking met externe ketenpartners Voor externe leerlingen die De Brouwerij bezoeken wordt eveneens gestreefd naar een intensieve samenwerking tussen het onderwijs en behandeling. Bij intake van een leerling wordt geïnventariseerd welke hulpverlening betrokken is en wordt aan ouders expliciet toestemming gevraagd voor de uitwisseling van gegevens. De Brouwerij hanteert dezelfde uitgangspunten ten aanzien van externe leerlingen en hun zorgverleners, als beschreven bij de samenwerking met het Dr. Leo Kannerhuis. Door leden van de CVB worden adviezen aan ouders gegeven wanneer een behandeling of therapie geïndiceerd lijkt vanuit observatie en onderzoek binnen de school. 2.2 Afstemming behandeling en onderwijs Om tot een goede afstemming van het principe één kind - één plan te komen, bestaan de volgende overlegmomenten tussen De Brouwerij en Dr. Leo Kannerhuis: Structureel overleg door de gedragswetenschapper van De Brouwerij en de behandelcoördinatoren van Dr. Leo Kannerhuis. Dit betreft afstemming tussen de behandeling en onderwijs; gelet op de (bij)gestelde diagnose in combinatie met het onderwijs. Wat is voor welke leerling nodig? Dit vertaalt zich in handelingsadviezen naar de leerkracht, leerling, als ook de behandelgroep. Deelname van leerkracht van De Brouwerij bij het cyclisch proces van de behandelplanbesprekingen bij Dr. Leo Kannerhuis. Ouders, behandelaars en de leerkracht van De Brouwerij bespreken gezamenlijk de algehele voortgang van de leerling. Deze informatie wordt gebruikt voor het bijstellen van diagnoses, medicijngebruik, onderwijsprogramma, ontwikkelingsperspectief en het bepalen van een juiste vervolgplek voor de leerling/patiënt. Structureel overleg tussen sociotherapeuten en leerkrachten over leerlingen (wekelijks). De behandelgroepen mailen overdrachten en er zijn vaste contactmomenten tussen leerkracht en sociotherapeut (mentor) van de leerling, (zie Bijlage 1a: 1-Zorgroute & werkwijze CVB In-, door- en uitstroom van interne leerlingen, De Brouwerij Oosterbeek en Bijlage 1b: 1-Zorgroute & werkwijze CVB In-, dooren uitstroom van externe leerlingen, De Brouwerij Oosterbeek en bijlage 1c: Planmatige leerlingenzorg De Brouwerij, locatie Oosterbeek) 6

8 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek Communicatie matrix De Brouwerij en Dr. Leo Kannerhuis. Overleg Frequentie Betrokkenen Inhoud Verslaglegging Clientbespreking Eerste na 3 maanden, vervolgens elk half jaar Leerkracht De Brouwerij, behandelcoördinator LKH, betrokken (socio)therapeuten, psychiater, ouders, soms cliënt Multidisciplinair overleg over de cliënt. Behandelplan LKH, OPP De Brouwerij Overdracht behandelgroepen Mentor & Leerkracht Algemene voortgang: afstemmen één-kind-éénplan Afstemming één-kind-éénplan Gedragswetenschapper De Brouwerij & Behandelcoördinator LKH Managementoverleg Bestuurlijk overleg Dagelijks Eenmaal in de maand Eenmaal in de vier weken Vier maal per schooljaar Eenmaal in de maand Zesmaal per jaar Behandelgroepen (sociotherapeuten) Leerkracht en mentor behandelgroep Gedragswetenschapper De Brouwerij, Behandelcoördinator LKH Alle behandelcoördinatoren LKH en orthopedagoog De Brouwerij Locatiedirecteur, clustermanagers Raad van Bestuur LKH en Directeurbestuurder De Brouwerij Bijzonderheden Afstemming werkwijze en communicatie (beleid) Afstemming samenwerking, operationele en beleidszaken, Beleidsoverleg Bijzonderheden vanuit behandelgroep worden iedere ochtend in het team plenair besproken. Afspraken, acties worden beschreven in Lopende Zaken. Overdracht in CVB Notulen op server Wanneer er sprake is van het niet volgen van een volledig onderwijsprogramma, wordt dit afgestemd met de hoofdbehandelaar van het LKH en de gedragswetenschapper van De Brouwerij. De afstemming rondom de leerling staat beschreven in een document, geschreven door de behandelaar van LKH en de gedragswetenschapper van De Brouwerij. Deze brief/verantwoording zit in het leerlingendossier en het aangepaste onderwijsprogramma staat vermeld in het document ontwikkelingsperspectief. 2.3 Commissie van Begeleiding (CvB) De Commissie van Begeleiding is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leerlingenzorg en volgt daarbij de 1-Zorgroute. (zie Bijlage 1a: 1-Zorgroute & werkwijze CVB In-, door- en uitstroom van interne leerlingen, De Brouwerij Oosterbeek en Bijlage 1b: 1-Zorgroute & werkwijze CVB In-, door- en uitstroom van externe leerlingen, De Brouwerij Oosterbeek en 7

9 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek bijlage 1c: Planmatige leerlingenzorg De Brouwerij, locatie Oosterbeek) De 1-Zorgroute wordt gecoördineerd vanuit de Commissie van Begeleiding, waarbij de leerkrachten een belangrijke taak hebben bij het opstellen van specifieke doelstellingen, het meedenken bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief en bij het observeren, registreren en toetsen van de leerling, als ook het analyseren van deze toetsen (zie bijlage 3: Toetsprotocol). Het ontwikkelingsperspectief wordt beschreven, door de leden van de CVB, aan de hand van cognitieve- en psychologische gegevens, beschermende- en belemmerende factoren én ondersteuningsbehoeften. Deze gegevens zijn uitgangspunten voor het bepalen en beschrijven van het ontwikkelingsperspectief en ondersteunen gefundeerde keuzes naar het uitstroomprofiel. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten bij het opstellen van de specifieke doelstellingen door middel van: - Analyse methode gebonden- en methodeonafhankelijke toetsen - Klassenobservaties gericht op de leerling en/of gericht op leerkrachtgedrag De kerntaak van de intern begeleider is onderwijskundige begeleiding en ondersteuning van de leerkracht van de lespraktijk op de werkvloer. De gedragswetenschapper neemt deel aan de Commissie van Begeleiding van de locatie. Binnen de 1-zorg route levert zij haar bijdrage vanuit gedragswetenschappelijke achtergrond en met name gericht op de ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek van de leerlingen. De gedragswetenschapper draagt zorg voor gerichte diagnostiek en begeleiding bij casuïstiek van leerlingen waarbij handelingsverlegenheid ontstaat binnen de school. Binnen het cyclisch proces van leerlingenzorg zijn dit de leerlingen die vanuit groepsbesprekingen verwezen worden naar de individuele leerlingbespreking. Waar nodig verricht de gedragswetenschapper observaties en doet onderzoek, waarna een advies (en begeleiding) volgt aan leerkracht, ouders en behandelaars. De locatiedirecteur is de voorzitter van de Commissie van Begeleiding en is verantwoordelijk voor de werkwijze van het CVB (zie bijlage 1a en 1b: 1-Zorgroute & Werkwijze CVB). De Commissie van Begeleiding werkt volgens vaste agendapunten en verwerking notulen. Op deze manier houdt de CVB een totaal overzicht op alle leerlingen met daaraan de vervolgacties gekoppeld. Besluiten worden op de directe lijn door de CVB-leden teruggekoppeld naar de leerkrachten en overige betrokkenen. De hoofdbehandelaar (psychiater Karakter) is, op verzoek, aanwezig in het CVB. 8

10 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek 3. Oudercontacten Na aanmelding bij Brouwerij Oosterbeek hebben ouder(s)/verzorger(s) een kennismaking op De Brouwerij met een lid van de CVB. Zij worden wegwijs gemaakt in het onderwijstraject dat hun zoon/dochter wordt aangeboden tijdens het verblijf op De Brouwerij. Na de eerste week op De Brouwerij heeft de leerkracht telefonisch contact met ouders over de voortgang in de klas. Na dit gesprek wordt een nieuw telefonisch contact ingepland door leerkracht en ouders. Ouders ontvangen wekelijks een mail over het verloop van de week en voortgang van hun kind. Na 6 weken krijgen ouders het document ontwikkelingsperspectief opgestuurd en worden zij uitgenodigd dit document te bespreken op school met de verantwoordelijke leerkracht. Na 3 maanden observatie wordt het behandelplan besproken bij het Dr. Leo Kannerhuis waar het behandelteam, leerkracht en ouders bij aanwezig zijn. School is een vast agendapunt. Gedurende de behandeling vinden halfjaarlijks cliëntbesprekingen plaats. Bij externe leerlingen streven we dezelfde samenwerking na met de betrokken zorgverleners. De leerkracht stelt altijd de ouders op de hoogte wanneer er een incident heeft plaatsgevonden op school. Door leerkrachten wordt er altijd een incidentenregistratieformulier ingevuld. Mocht het incident zo ernstig zijn dat er sprake is van schorsing of verwijdering, dan wordt dit volgens bestaande afspraken door de locatiedirecteur uitgesproken en afgehandeld. Ouders worden bij schorsing telefonisch en schriftelijk op de hoogte gebracht door een CVB-lid. Tweemaal per schooljaar wordt van de ouders verwacht aanwezig te zijn bij een ouderavond om de gang van zaken en de vorderingen op het gebied van onderwijs te bespreken. Kort na aanvang van het schooljaar is er een algemene informatieavond waarbinnen de algemene gang van zaken binnen de school worden toegelicht en ouders vragen kunnen stellen. In januari is er een voorlichtingsavond voor ouders over de mogelijkheden binnen het vervolgonderwijs. De gedragswetenschapper of intern begeleider heeft in de eindfase contact met ouders over de uitstroom naar de school van herkomst of naar een nieuwe setting. In deze eindfase is ook de behandelcoördinator van Dr. Leo Kannerhuis betrokken en daar waar nodig een onderwijsconsulent of ambulante begeleiding. Ouder(s)/verzorger(s) worden op zorgvuldige wijze meegenomen in het traject van vervolgsetting. Cyclus oudercontacten Week 0 Kennismaking op De Brouwerij, ouders en leerling Week 1 Telefonisch contact over de voortgang van de leerling, ouders en leerkracht Een nieuw telefonisch contact wordt ingepland 3x per jaar Voor interne leerlingen, cliëntbespreking bij het Dr. Leo Kannerhuis met ouders, behandelaars en leerkracht Week 7 Oudercontact op school voor bespreking OPP, ouders en leerkracht 2 x per In de maand januari en juni is er op De Brouwerij een ouderavond. Hier wordt schooljaar het OPP met ouders vastgesteld en geëvalueerd. 9

11 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek 4. Brugfunctie onderwijs De brugfunctie van De Brouwerij is het weer op gang brengen van een verstoorde of gestagneerde (leer) ontwikkeling en/of de leerling voorbereiden op een terugkeer naar het regulier onderwijs. De kerntaak van De Brouwerij is het geven van onderwijs aan leerlingen met onderwijsbelemmeringen en (leer)achterstanden die samengaan met een psychiatrische problematiek (een stoornis binnen ASS), als waarbij leerlingen bedreigd zijn in de ontwikkeling op het gebied van persoonskenmerken en/of omgevingsfactoren. Voor de leerlingen geldt dat het onderwijs dat zij volgen op De Brouwerij, onderwijs op maat is, gericht op de individuele onderwijsbehoeften van de leerling. Om te kunnen bepalen op welke manier het onderwijs voor een leerling moet worden ingericht, werkt De Brouwerij met een fase-model: het onderwijs is opgebouwd in vier fases om op een gefundeerde wijze aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Het fase-model sluit aan bij de leergebied overstijgende leerlijnen Leren Leren. De leerlijn Leren Leren (van CED) zijn de leervoorwaarden om tot leren te komen. (Zie Bijlage 2: Fase-model Leren Leren) Fase-model De visie op het fasemodel, in verhouding tot onderwijs; de leerling ontwikkelt zich binnen de leerlijn Leren Leren, met het fasemodel als uitgangspunt. Het fasemodel beschrijft de voorwaarden die nodig zijn om tot leren te komen (fase 1) t/m het verantwoordelijk zijn voor het eigen onderwijsleerproces (fase 4). Het vaststellen van de beginsituatie komt tot stand door middel van dossieranalyse, informatie van de school van herkomst, observaties van de leerkracht a.d.h.v. registratie formulier Leren Leren, observaties van intern begeleider en/of orthopedagoog. Zo wordt in kaart gebracht in welke fase de leerling functioneert. Voortdurend wordt bekeken, d.m.v. registratie, wat de leerling nodig heeft om een overstap te kunnen maken naar de volgende fase, dit wordt vertaald in een specifieke doelstelling op het gebied van werkhouding/taakaanpak (document ontwikkelingsperspectief). De volgende onderdelen hebben, binnen het fase-model, de aandacht; taakaanpak, uitgestelde aandacht/hulp vragen, zelfstandig (door)werken, samen spelen en samen werken en reflectie op het werk. Fase 1: Startfase In de startfase is de leerkracht veelal in de nabijheid van de leerling. De leerling wordt voortdurend ondersteund binnen het onderwijsprogramma. Drempels die in het verleden hebben gezorgd voor stagnatie van de schoolgang worden zoveel als mogelijk weggenomen. De leerling verwerkt enkelvoudige (didactische) opdrachten, in opdracht en directe nabijheid van de leerkracht. Fase 2: Leer- en werk voorwaardelijke fase Het verbeteren van de taakaanpak en het leer- en werkgedrag staat centraal. De leerlijn Leren Leren is hierbij het uitgangspunt, aangezien de leergebied overstijgende doelen voorwaarden zijn om tot leren te komen. In fase 2 wordt met name gewerkt aan: het verbeteren van de leermotivatie, het vergroten van de concentratie, het leren maken van een plan en het verwerken van een meervoudige opdracht met aansturing van de leerkracht. Het onderwijs in deze fase geeft richting op welke wijze de gestelde schooldoelen behaald kunnen worden. 10

12 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek Fase 3: Leer- of werk effectuerende fase Dat wat geleerd is, moet zich stabiliseren. Onderwijs is leidend om de gestelde leergebied specifieke doelen te behalen, daarnaast wordt de leerlijn Leren Leren verder uitgediept. In fase 3 wordt toegewerkt naar: het werken met een planning, het werken aan meervoudige opdrachten, het verantwoordelijk zijn voor eigen werk (dagtaak/weektaak) en leert de leerling effectieve hulpvragen te stellen aan de leerkracht. Fase 4: Uitstroomfase De leerling heeft geleerd om gebruik te maken van uiteenlopende strategieën en vaardigheden voor het opnemen, verwerken en hanteren van informatie. De leerling voelt zich verantwoordelijk voor eigen leerwerk en voert leertaken uit zonder directe aansturing van de leerkracht. De leerling weet op adequate wijze aan te geven wat hij/zij nodig heeft op het gebied van leren en gedrag. Opbrengsten, evaluatie en vervolgstappen in Leren Leren Tijdens de evaluatiemomenten (zie voor planning Toetsprotocol) van de specifieke doelstelling, op het leergebiedoverstijgende ontwikkelgebied Leren Leren, wordt de leerlijn naast het fasemodel gelegd. Aan de hand van het instrument: Registratie Leren Leren (bijlage 3, Fase-model Leren Leren), krijgen de leerkracht en de intern begeleider, zicht op de ontwikkeling van de leerling op dit ontwikkelgebied en zien wat de leerling nodig heeft om een vervolgstap te kunnen maken en stellen hier een specifieke doelstelling voor vast. 11

13 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek 5. Resultaten in relatie tot handelingsgericht werken op De Brouwerij Passend onderwijs in breed perspectief Een veilige en gezonde omgeving, goed onderwijs en passende zorg en ondersteuning dragen bij aan een succesvolle schoolloopbaan. Iedere leerling moet de gelegenheid krijgen om binnen zijn/haar mogelijkheden ten volle te ontplooien in een schoolklimaat van hoge verwachtingen. * Referentiekader Passend Onderwijs, Eindversie, 21 februari Handelingsgericht werken binnen De Brouwerij. Het onderwijsaanbod wordt systematisch afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van iedere leerling, binnen het onderwijsaanbod op De Brouwerij, locatie Oosterbeek. Het begrip afstemming staat centraal; afstemming op de leerling, op de leermogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerling en de verwachting wat betreft het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Binnen handelingsgericht werken worden leerlingen aangesproken op hun mogelijkheden en talenten en richt de leerkracht zich op betrokkenheid, welbevinden en op de optimale (leer)ontwikkeling van de leerling. Voor iedere individuele leerling wordt in kaart gebracht wat zijn/haar beschermende- en belemmerende factoren zijn, vertaald in onderwijsondersteuningsbehoeften. 5.2 Ontwikkelingsperspectief De beschermende, belemmerende factoren en onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling, in combinatie met de cognitieve/didactische gegevens, vormen de basis van het concept ontwikkelingsperspectief. De leerkracht werkt met de leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke kerndoelen binnen de leerroute van de leerling. Hiaten binnen een leerlijn krijgen specifieke aandacht binnen het onderwijs en staan beschreven in specifieke doelstellingen. Na zes weken staat het definitieve ontwikkelingsperspectief beschreven als ook de specifieke doelstellingen op de domeinen: cognitieve leerontwikkeling (leerlijnen en kerndoelen), werkhouding/taakgedrag (leerlijn Leren Leren) en sociaal-emotionele ontwikkeling (leerlijn Leefstijl en LVS SeoL). 5.3 Leerrendement en resultaten De Brouwerij, locatie Oosterbeek, gebruikt voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen de volgende genormeerde instrumenten: Cito, Cito SO, Cito VO, TOA en SeoL (voor sociaal emotionele ontwikkeling), met daarnaast de analyses uit methodegebonden toetsen. De afname van de toetsen gebeurt aan de hand van het Toetsprotocol, welke Brouwerijbreed is ingezet (Zie Bijlage 3, Toetsprotocol De Brouwerij). De SO-afdeling werkt met het landelijke Cito toetsinstrument en het digitale leerlingvolgsysteem. Cito toetsen en methodegebonden toetsen worden door de leerkracht en intern begeleider geanalyseerd, zodat opbrengsten gecheckt worden aan de verwachtingen en daar waar nodig krijgt de cognitieve leerontwikkeling een extra impuls (zie specifieke doelstelling cognitieve leerontwikkeling in document ontwikkelingsperspectief). De VSO-afdeling werkt met het landelijke Cito toetsinstrument VO, het landelijk TOA toetsinstrument, methodegebonden toetsen en LVS SeoL. Leerkracht en intern begeleider analyseren alle toetsgegevens om het onderwijs aan de individuele leerling optimaal te kunnen inrichten. 5.4 Opbrengstgericht werken De Brouwerij heeft een opbrengstgerichte cultuur, met aandacht voor goede leerprestaties. Dit heeft een positieve invloed op alle elementen van opbrengstgericht werken. Een school die opbrengstgericht werkt, zet zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen 12

14 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek van leerlingen, hetgeen effect heeft op de leerresultaten. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. Met regelmaat analyseert de CVB opbrengsten en legt deze langs de verwachte uitstroomperspectieven, zij trekt hieruit conclusies welke vervolgens worden omgezet in verbetermaatregelen. Doelstelling Brouwerij, locatie Oosterbeek, schooljaar : 90% van de leerlingen behaalt de specifieke doelstellingen in het OPP, tijdens de periode van verblijf. Opbrengstgerichte leerkrachten De Brouwerij werkt met opbrengstgerichte leerkrachten; zij hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en stellen, daar waar mogelijk met de leerling, ambitieuze doelen. Deze doelen worden altijd opgesteld, in combinatie met de beschermende-, belemmerende factoren en onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling. De leerkrachten geven gerichte feedback aan de leerlingen wat betreft de voortgang en ontwikkeling (procesgerichte feedback). De leerkrachten houden rekening met de verschillen tussen de leerlingen door de lesstof en instructie af te stemmen op ieders capaciteiten. Opbrengstgericht werken op leerlingniveau Wanneer een leerling een leerachterstand heeft opgelopen op de school van herkomst, analyseert de leerkracht, samen met de intern begeleider, de toetsen en het leerprobleem. Vervolgens biedt de leerkracht extra hulp die aansluit bij de specifieke doelstellingen die staan opgesteld in het ontwikkelingsperspectief. De leerkrachten hebben voldoende orthodidactische kennis om de leerlingen op maat te bedienen. Bovenstaande heeft een positief effect op de opbrengsten van individuele leerlingen en daarmee op de opbrengsten van de gehele school. * Opbrengsten maak er werk van!, Inspectie van Onderwijs, januari 2011 Opbrengsten op schoolniveau Vanaf september 2012 worden didactische opbrengsten in kaart gebracht, op het gebied van Rekenen/Wiskunde, Spelling en Technisch Lezen. Op drie momenten in het schooljaar (september, februari en juni) maakt de intern begeleider een analyse vanuit het LOVS Cito. Op deze wijze verkrijgt de CVB opbrengsten en kan deze langs de landelijke gemiddelden leggen. Vanuit deze analyses, stelt de CVB doelen op om opbrengstgericht werken voortdurend actueel te houden. Doelstelling Brouwerij, locatie Oosterbeek, schooljaar : Aan het eind van schooljaar , maakt de CVB wederom een uitgebreide analyse van de opbrengsten op het gebied van Rekenen/Wiskunde en stelt een doel op voor schooljaar om de opbrengsten naar een hoger plan te krijgen. 13

15 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek 6. Brouwerij Instructiemodel en Klassenmanagement De Brouwerij werkt met het directe instructiemodel. Directe instructie is een onderwijsmethode die nadruk legt op structuur, duidelijkheid en positieve ondersteuning van de leerling. Eén van de cruciale activiteiten bij directe instructie is het maken van een gedegen lesplan en planning. De leerkracht bereidt de les voor en verdeelt de stof en activiteiten over de beschikbare tijd. A. Start les Elke les start met een introductie. Hierin wordt de nieuwe leerstof voorbereid, de leerkracht geeft een samenvatting (samen met de leerlingen) van de leerstof die al eerder aan bod is geweest en haalt relevante voorkennis op met de leerlingen. Het lesdoel wordt voor de komende les met de kinderen besproken. B. Presentatie / interactieve groepsinstructie Tijdens de instructie wordt de nieuwe leerstof gepresenteerd. Belangrijk is hierbij verduidelijking van het doel, uitleg geven, voordoen en duidelijke voorbeelden geven. Instructies moeten niet vragend gegeven worden, maar je moet zelf verwoorden. Belangrijk is ook het vragen stellen en interactie. Door vragen te stellen kan de leerkracht een beeld vormen van het begrip van de kinderen. C. Begeleide (in)oefening Tijdens deze fase kunnen de kinderen onder begeleiding van de leerkracht oefenen. Als de opdrachten gerelateerd worden aan het lesdoel is het vooral voor de zwakke leerlingen duidelijker waarom de opdracht belangrijk is en wat ze precies gaan oefenen. Om interactie tussen leerlingen te creëren zijn verschillende vormen van samenwerkend leren een mogelijkheid, zoals denken-delen-uitwisselen. De leerlingen kunnen samen praten over het antwoord op een vraag. Zwakkere leerlingen leren op deze manier van betere leerlingen en kunnen ook met een goed antwoord komen. D. Zelfstandig (of in duo's) toepassen/verlengde instructie Bij deze fase wordt de groep in tweeën gesplitst. De leerkracht geeft verlengde instructie aan risico en zwakke leerlingen. De andere kinderen zijn zelfstandig aan het werk met verwerkingsopdrachten die aansluiten bij groepsinstructie. Tijdens de verlengde instructie wordt de groepsinstructie nog eens herhaald (reteaching), wordt nog eens extra geoefend of worden leerlingen alvast voorbereid op de volgende les (preteaching). E. Feedback zelfstandig werkengroep en instructiegroep Na de verlengde instructie kunnen deze leerlingen ook zelfstandig aan het werk en krijgen de andere leerlingen feedback op hun gemaakte werk. F. Afsluiting De les wordt gezamenlijk afgesloten. Er wordt besproken of de leerlingen het doel hebben bereikt. Ook is er alvast een vooruitblik naar de volgende les, er wordt verteld wat dan aan de orde zal komen. Vooral voor de zwakke leerlingen is dit belangrijk, omdat het verbinden van nieuwe kennis aan wat ze al weten vaak problemen oplevert. (Zie Bijlage 4: Instructiemodel & Klassenmanagement voor de leerkracht) 14

16 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek 7. Speciaal Onderwijs (SO) De SO afdeling is bestemd voor leerlingen van 4 tot 12/13 jaar. De groepsgrootte varieert van 6 tot 12 leerlingen, afhankelijk van de groepsdynamiek en leer- en gedragsstoornissen. De leerlingen krijgen les in de eigen groep, van een vaste leerkracht. Het werken in de klas in niveaugroepen is vooral aan de orde bij de leergebied specifieke kerndoelen van rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Alle leerlingen krijgen onderwijs op maat, wat betekent dat voortdurend gezocht wordt naar de gemene deler en waar instructie op niveau wordt aangeboden. Leerkrachten werken incidenteel en vanuit het OPP samen met sociotherapeuten (LKH) binnen de klassensituatie. Onderwijs en behandeling lopen samen op en versterken de positieve ontwikkeling van de leerling. Sinds maart 2014 is binnen het kindercentrum van het Dr. Leo Kannerhuis een intensieve behandelgroep voor jonge kinderen gestart: de topbehandeling. Top-behandeling is een behandeling geïntegreerd in de klas waarbij de behandeling plaatsvindt tijdens groeps- en individuele momenten in en buiten de klas. Deze nieuwe vorm van behandeling richt zich op kinderen met forse ASS-problematiek die niet kunnen deelnemen aan het (speciaal) basisonderwijs. Daarnaast is er een schakelklas voor leerlingen die nog onvoldoende in staat zijn om binnen een groep onderwijs te volgen. Deze klas is alleen toegankelijk voor kinderen die klinisch zijn opgenomen bij het Dr. Leo Kannerhuis. De SO afdeling wordt inhoudelijk begeleid door de intern begeleider en de gedragswetenschapper. Deze leerlingen werken met het groepsprogramma en daar waar hiaten bestaan in de leerontwikkeling wordt gewerkt met het ontwikkelingsperspectief, waarin specifieke doelstellingen staan beschreven. De Brouwerij werkt met een klassikaal rooster, waarbinnen in de klas ook gewerkt wordt met niveaugroepen. Bij leerlingen met beperkingen op specifieke domeinen (zintuiglijk, motorisch, gedragsmatig) is veelal sprake van samenhangende belemmeringen op de meer algemene gebieden, zoals de sociale en emotionele ontwikkeling en de leerlijn Leren Leren. Daarom is er bij leerlingen met een beperking en/of een stoornis in veel gevallen ook sprake van complexe problematiek. Voor het onderwijs aan leerlingen met een beperking en/of stoornis vormen deze leervoorwaardelijke aspecten een belangrijk onderdeel van het onderwijsaanbod. Ze zijn daarom expliciet in de kerndoelen voor het speciaal onderwijs opgenomen. Kerndoelen SO Leergebiedoverstijgende kerndoelen SO De leergebiedoverstijgende kerndoelen: Kerndoelen die te maken hebben met het leren in de school. Dit zijn zogenoemde leervoorwaarden, beschreven in de leerlijn Leren Leren. Sociaal-emotionele ontwikkeling; zelfbeeld en sociaal gedrag Omgaan met communicatiemedia Leergebiedspecifieke kerndoelen SO De leergebiedspecifieke doelen: Nederlandse taal Engels Rekenen en wiskunde Oriëntatie op mens en wereld Bewegingsonderwijs Kunstzinnige oriëntatie 15

17 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek 8. Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) De VSO afdeling is bedoeld voor leerlingen van 12 tot en met 20 jaar. De groepsgrootte varieert van 10 tot 12 leerlingen. De leerlingen die de VMBO theoretische leerweg (TL) volgen, krijgen voornamelijk les in de eigen groep en van hun eigen leerkracht, eventueel afgewisseld met praktijklessen. Er is geen sprake van meerdere vakleerkrachten op een groep. Leerlingen in de studiegroep die begeleiding krijgen voor hun studie t.b.v. het staatsexamen HAVO of TL, krijgen een individueel rooster op grond van het gekozen vakkenpakket. De begeleiding die de studiegroep biedt, bestaat uit ondersteuning op het gebied van werkaanpak, planning en studiehouding. De leerling kan zich de stof grotendeels zelfstandig eigen maken en de leerling is in het bezit van een overgangsbewijs naar HAVO 4 of VWO 4 of het TL diploma. Het VSO wordt inhoudelijk begeleid door een intern begeleider en een gedragswetenschapper. Naast de reguliere VSO opleiding is er in november 2013 gestart met de CIBA. CIBA staat voor Crisisinterventie en intensieve behandeling autisme en is een speciale afdeling van het Dr. Leo Kannerhuis met aanbod voor patiënten met ASS en bijkomende psychiatrische stoornissen waarbij sprake is van een (dreigende) crisissituatie. De Brouwerij verzorgt daarbinnen het onderwijs. De VSO afdeling is onderverdeeld in drie routes. Welke leerroute het beste aansluit bij de leerling wordt vastgesteld in de Commissie van Begeleiding. 8.1 Leerroutes De Brouwerij Oosterbeek VMBO BK/KB TL/Havo Praktijkroute/AKA MBO Leerroute A A B C Norm Standaard norm Hoge norm Minimale norm Standaard norm Leeftijd jaar jaar jaar 15,5-18 jaar Cognitief niveau (IQ) Min. functioneel niveau 80 > 80 > 80 > 80 > 1F 2F 2F > > 1F 1F 2F Leerlijnen VSO VSO Praktijkklas/VSO/MBO 1 MBO 1-3 Einddoelen VMBO/MBO 2-4 (startkwalificatie) Havo/MBO 4/HBO Certificeren TL Havo (startkwalificatie) Certificeren KPC Diploma AKA Assistent arbeid MBO 1 Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs* Vervolgonderwijs* Dagbesteding/ Vervolgonderwijs MBO 1-2. Arbeid(beschermd/betaald). MBO 2 (Startkwalificatie) Vervolgonderwijs MBO 3-4 Arbeidstoeleiding Volg en toetsing CITO/SeoL CITO/TOA/SeoL CITO/TOA/SeoL TOA/SeoL * indien niet haalbaar op basis van competenties van de leerling kan het uitstroomprofiel dagbesteding of arbeidstoeleiding zijn. 16

18 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek Leerroute A: De theorieroute. In de theorieroute zitten leerlingen van 12 tot 20 jaar. Het leerstofaanbod omvat voor de onderbouw de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg VMBO. Daarbij is het mogelijk om voor het opleidingsniveau VMBO-TL een diploma te behalen. Voor het HAVO onderwijs is dit ook mogelijk, indien een leerling over ruime HAVO capaciteiten en bijbehorende competenties beschikt. De Brouwerij Oosterbeek biedt onderwijs in de vakken Nederlands, Engels, Rekenen/Wiskunde, Biologie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Maatschappijleer I en II, Techniek, Beeldende Vorming en Sport. De leerling werkt met het groepsprogramma en daar waar hiaten bestaan in de leerontwikkeling wordt gewerkt met individuele ontwikkelingsperspectieven, aansluitend op het leerniveau, die zijn weergegeven in het OPP. Wanneer een leerling op het VMBO leerjaar 2-3 de leeftijd van 15,5 jaar heeft bereikt, wordt er bekeken of het perspectief doorgang vindt of dat er gekeken dient te worden naar overstap naar leerroute B of C. Mocht het perspectief het behalen van het diploma op niveau BK/KB zijn (leerroute A), dan dient de leerling een overstap te maken naar een andere school. We is het mogelijk dat een leerling certificaten behaalt en doorstroomt naar leerroute C. Leerroute B: De praktijkroute. In de leerroute B zitten leerlingen die meer leren door te doen. Het leerstofaanbod is praktisch van aard en daar waar de leermogelijkheden van de leerling het toelaat is deze te vergelijken met het onderwijs op het niveau van de basis beroepsgerichte leerweg en op het niveau van het praktijkonderwijs. De Brouwerij biedt aan de hand van de referentiekaders (Meijerink) onderwijs in de vakken Nederlands, Engels, Rekenen/Wiskunde, Maatschappijleer, Techniek, Beeldende Vorming en Sport. De meeste leerlingen volgen het klassikale rooster, waarbij wisseling van leerkracht en lokaal zo weinig mogelijk voorkomt. De leerling werkt met het groepsprogramma en daar waar hiaten bestaan in de leerontwikkeling wordt gewerkt met individuele handelingsplannen, aansluitend op het leerniveau. Binnen het groepsprogramma wordt gewerkt met theoriemomenten, afgewisseld met praktijk. In de leerroute B zitten zowel leerlingen van 12 t/m 15,5 jaar waarbij de onderwijsbehoefte gericht is op praktisch leren (praktijkklas) met eventueel een uitstroom naar specifieke beroepskeuze binnen een MBO-opleiding. Ook is een overstap mogelijk naar de AKA opleiding (Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent). Leerlingen kunnen hier starten vanaf 15,5 jaar. Er wordt gewerkt vanuit de domeinen: Techniek: Algemene Techniek (hout, beeldende vorming, etc.), Houtbewerking en Fietstechniek Groen: Tuin & Kas, Tuinonderhoud Horeca: Horecakeuken, Restaurant/Lunchroom ICT: Algemene computervaardigheden. De nadruk ligt op het aanleren van vaardigheden en competenties om naar dagbesteding of arbeid uit te stromen (zie kerndoelen). De AKA-leerlingen volgen groepsstages, die moeten zorgen voor inzicht in uitstroommogelijkheden. De groepsstages worden op verschillende plaatsen uitgevoerd: supermarkt, kringloop, winkel, hoveniersbedrijf. Leerroute C: De beroepsroute In de leerroute C zitten leerlingen van 15,5 tot 20 jaar. De afdeling MBO van Oosterbeek biedt onderwijs richting Horeca (niveau 1 en 2) en ICT (niveau 2 en 3). Dit proces wordt 17

19 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek begeleid vanuit het trajectbureau. De Brouwerij Oosterbeek MBO biedt aan de hand van de referentiekaders (Meijerink) onderwijs in de vakken Nederlands, Engels en Rekenen, LLB, dit in combinatie met praktijklessen en stages. Dit gebeurt in combinatie met praktijkklassen en stages. Het competentiegericht leren vindt plaats bij geaccrediteerde stagebedrijven. 8.2 Leergebied overstijgende doelen VSO Leergebiedoverstijgende kerndoelen VSO Binnen het VSO bestaan drie uitstroomprofielen; vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding. Voor alle uitstroomprofielen gelden gedurende de gehele VSO periode leergebiedoverstijgende kerndoelen. Deze doelen zijn geformuleerd opdat specifiek aandacht besteed wordt aan die domeinen waarbinnen jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs in meer of mindere mate geconfronteerd worden met hun stoornis en of gedrag. De leergebiedoverstijgende kerndoelen: Kerndoelen die te maken hebben met het leren in de school. Dit zijn zogenoemde leervoorwaarden, beschreven in de leerlijn Leren Leren. Sociaal-emotionele ontwikkeling; zelfbeeld en sociaal gedrag Omgaan met communicatiemedia 8.3. Kerndoelen per uitstroomprofiel Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt Uitstroomprofiel Dagbesteding LEERGEBIEDOVERSTIJGENDE KERNDOELEN (Leren Leren) LEERGEBIEDSPECIFIEKE KERNDOELEN Nederlands Nederlandse taal en communicatie Nederlandse taal en communicatie Engels Engels n.v.t. Wiskunde Rekenen en wiskunde Rekenen en wiskunde Mens en natuur Mens, natuur en techniek Mens, natuur en techniek Mens en maatschappij Mens en maatschappij Mens en maatschappij Bewegen en sport Bewegen en sport Bewegen en sport KERNDOELEN VOORBEREIDING OP ARBEID* n.v.t. (Hoofdstuk 8.3.1) n.v.t. KERNDOELEN VOORBEREIDING OP DAGBESTEDING n.v.t. n.v.t. (Hoofdstuk 8.3.2) 18

20 Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek Kerndoelen voorbereiding op arbeid 1. De leerling verkent actief werkvelden en beroepen, bij voorkeur in de eigen regio. Hierbij kan men denken aan de volgende subdoelen: 2. De leerling leert vaardigheden om werk te verwerven, te behouden en om van werk te veranderen. 3. De leerling ontwikkelt algemene competenties voor arbeid, met name de volgende: 3.1 De leerling leert samen te werken en te overleggen. 3.2 De leerling leert instructies en procedures op te volgen. 3.3 De leerling leert bij arbeidsmatige taken de juiste materialen en middelen op een doelmatige en doelgerichte manier in te zetten. 3.4 De leerling leert de eigen beroepsmatige werkzaamheden te plannen en te organiseren. 3.5 De leerling leert kwaliteit te leveren in arbeidsmatige situaties. Dit houdt onder andere in: 3.6 De leerling leert ethisch en integer te handelen in beroepssituaties. 3.7 De leerling leert om te gaan met veranderingen en zich aan te passen. 3.8 De leerling leert met druk en tegenslag om te gaan. 4. De leerling ontwikkelt specifieke beroepsvaardigheden die passen bij de eigen keuzes, mogelijkheden en beperkingen. Afhankelijk van het gekozen beroep kan dat een combinatie zijn van vakspecifieke fysieke, manuele en/of mentale vaardigheden, kwaliteiten of vermogens zijn Kerndoelen 'Voorbereiding op dagbesteding' Deze kerndoelen zijn gericht op praktische voorbereiding op (arbeidsmatige) dagbesteding en omvatten de volgende vier domeinen: 1. brede, praktische oriëntatie op werkvelden en dagactiviteiten (werk- en activiteitenexploratie), 2. vaardigheden om zo veel mogelijk eigen sturing te geven aan (levens-)loopbaan: verwerven, behouden en (indien nodig) veranderen van werk- of activiteitensetting (loopbaansturing), 3. ontwikkeling van algemene competenties voor functioneren in werk/dagactiviteiten en in wonen, vrije tijd en samenleving (praktische burgerschap), 4. ontwikkeling van specifieke vaardigheden gericht op activiteiten en werkzaamheden waaronder zo zelfstandig mogelijke redzaamheid in voor de leerling voorkomende situaties. 19

21 Bijlage 1a 1- Zorgroute & werkwijze CVB In-, door- en uitstroom van interne leerlingen De Brouwerij, locatie Oosterbeek START PERIODE INSTROOM Week 1, Aanmelding en intake Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Aankondigingsmail/ telefoon van het LKH nieuwe leerling aan CVB* Inschrijving leerling De Brouwerij Opvragen schoolgegevens school van herkomst Voorblad OPP IB/Gedragswetenschapper meldt nieuwe leerling aan CVB. CVB meldt contactgegevens leerling bij Frontoffice en administratief medewerkster Inschrijfformulier opsturen naar ouders / verzorgers Frontoffice vraagt gegevens op bij school van herkomst: - cognitieve gegevens - didactische gegevens - advies OPP - handelingsverlegenheid - sociale emotionele ontwikkelingsgegevens - werkhouding Dossieranalyse, omzetten gegevens in voorblad OPP CVB en Administratief medewerker, Frontoffice Administratief medewerker Aanmaken nieuw dossier (papier & digitaal) Inschrijfformulier, toestemmingsformulier en informatiepakket De Brouwerij. Administratief medewerker maakt papieren dossier aan. Frontoffice digitaal dossier. Administratief medewerker verzorgt inschrijfsets Frontoffice Documenten Frontoffice legt contact met de school van herkomst en verzoekt om gegevens Frontoffice maakt voorblad Frontoffice Document OPP Gegevens behandelaar en school van herkomst zijn hierbij belangrijk

22 Inplannen & uitvoeren kennismakingsgesprek IB/GW plant kennismaking met ouders en leerling ID-pas / zorgpas kopie + datum + paraaf checken IB/GW, ouders en leerling Intake vragenlijst Doel: kennismaken met ouders en leerling én de school, In kaart brengen van de onderwijsvraag en onderwijsbehoefte leerling. Dossieroverdracht IB naar leerkracht IB en leerkracht bespreken plaatsing leerling en onderwijsbehoeften IB-er en leerkracht Week 2, Plaatsing Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Indeling leerling klas CVB bepaalt in welke klas de nieuwe leerling komt. Startmail BC, groep en leerkracht. Bevestiging inschrijving naar ouders. CVB Adm. medewerker Dossier-analyse en gespreksverslag Dossieroverdracht. Voorblad OPP Week 2, Start onderwijstraject Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Informatie die voorhanden is inzetten Informatie leerling invoegen in rooster/planning van de klas door leerkracht Leerkracht Dossier Start De leerling start met een volledig programma, tenzij CVB anders beslist. Leerling, leerkracht, CVB Methodes aansluitend bij niveau Bij beperkte schoolgang wordt in afstemming tussen GW en BC het onderwijsprogramma uitgebreid. Deeltijd leerling Verklaring onderwijstijdvermindering GW en BC

23 Week 3, Aanzet OPP (ontwikkelingsperspectief) Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Afname (methodegebonden) toetsen voor niveau bepaling, wanneer niveau van leerling onduidelijk is De leerling maakt CITO / TOA toetsen (wanneer dit binnen tijdspad toetskalender valt) en anders methodegebonden toetsen en/of SO/VO Cito toetsen. Leerkracht, IB-er, leerling (V)SO CITO, TOA toetsmateriaal CITO LOVS, methodegebonden toetsen Toetsanalyses worden besproken met IB-er en leerkracht voor opstellen OPP en specifieke doelstellingen. Week 4, specifieke doelstellingen OPP Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen SeoL vragenlijst invullen Leerkracht, leerling, CVB Werkhouding / Taakaanpak Cognitieve ontwikkeling Leerkracht en (waar mogelijk) leerling scoren SeoL vragenlijst Specifieke doelstelling stellen a.d.h.v. observatie en registratie leerlijn Leren Leren en competenties VSO Specifieke doelstelling vakspecifieke domeinen SeoL vragenlijst (digitale vragenlijst sociaal emotionele ontwikkeling) Specifieke doelstellingen Leerkracht, CVB Registratieformulier Leren Leren Leerkracht, CVB Leerlijnen, toetsanalyses Uitslag SeoL wordt gebruikt bij opstellen specifieke doelstelling sociaal emotionele ontwikkeling A.d.h.v. toetsanalyses schaalt de leerkracht in waar op de leerlijn de leerling zich bevindt. Bij een hiaat op de leerlijn, wordt een specifiek doel gesteld.

24 Sociaal emotionele ontwikkeling Specifieke doelstelling leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling Leerkracht, CVB Toetsanalyse SeoL, leerlijn sociaal emotionele onwikkeling A.d.h.v. toetsanalyse SeoL schaalt de leerkracht in waar op de leerlijn de leerling zich bevindt. Bij een hiaat op de SEO leerlijn, wordt een specifiek doel gesteld. Beroeps- en stagevaardig- Heden (voor leerlingen in bovenbouw VSO en MBO) Doelstellingen vaststellen op het gebied van beroeps- en of stagevaardigheden/com petenties Leerkracht, CVB Leerstofoverstijgende zoals beschreven in de kerndoelen passend bij de opleiding. A.d.h.v. observatie wordt gekeken welke competenties een leerling bezit en welke nog ontwikkeld moeten worden. EINDE PERIODE INSTROOM Week 5, vaststellen OPP Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Vaststellen uitstroomprofiel (OPP) Aan de hand van alle gegevens wordt uitstroomprofiel (OPP) vastgesteld CVB, leerkracht Document OPP, toetsgegevens analyses, dossier Week 6, OPP definitief START PERIODE DOORSTROOM Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Definitief OPP OPP wordt naar ouders gestuurd (gezaghebber(s)) Afspraak met ouders voor vaststellen 1 e OPP CVB en Administratief medewerker, leerkracht Week 7 tot aan periode uitstroom PERIODE DOORSTROOM Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Consultatie leerlingenzorg Om de 6 weken worden de zorgleerlingen Gedragswetenschap per en leerkracht OPP Dossier Administratief medewerker verstuurt OPP. Ouders worden uitgenodigd voor gesprek met leerkracht over inhoud OPP

25 Groepsbespreking Toetsbespreking Afstemmen met behandeling besproken met de gedragswetenschapper Alle leerlingen worden besproken door leerkracht, intern begeleider en gedragswetenschapper Bespreking van resultaten CITO/TOA toetsen Clientbesprekingen 3x per jaar, leerkracht aanwezig, punten hieruit komen terug in de groepsbesprekingen Leerkracht, intern begeleider en gedragswetenschapper Leerkracht, intern begeleider Leerkracht, intern begeleider en gedragswetenschapper Alle gegevens Toetsgegevens Alle gegevens Onderwerpen zijn didactisch niveau in combinatie met werkhouding en taakgedrag. De resultaten worden besproken, aandachtspunten/hiaten vastgesteld als ook de inschaling van het didactisch niveau. Afstemmen met behandeling ten aanzien van doelen, ingezette behandeldoelen, aanpak. Gedragswetenschapper heeft een in de 6 weken werkoverleg met de behandelcoördinatoren Oudercontacten Leerlingzaken binnen Commissie van Begeleiding voor een stage traject en/of beroepskeuzeinteressetest. Wekelijks is er een CVB vergadering waarbinnen zorgen rondom lln. besproken worden. Leerkracht, CVB, ouders CVB OPP CVB heeft een adviserende en besluitvormende rol ten aanzien van ingebrachte casuïstiek

26 OPP-cyclus Het OPP: specifieke doelstellingen en uitstroomperspectief worden in januari en juni geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Leerkracht, CVB, administratief medewerker OPP en alle beschikbare gegevens Het geëvalueerde OPP wordt verstuurd naar ouders/verzorgers. Specifieke doelstellingen worden vooraf door de mentor met de leerlingen in het VSO besproken. START PERIODE UITSTROOM Start uitstroomfase Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Aankondiging van BCer van LKH dat behandeling van cliënt eindigt. Advies voor vervolg De aankondiging omvat mogelijk ook een vraag het onderwijstraject voort te zetten. Binnen CVB wordt advies voor vervolg vastgesteld. Frontoffice wordt hierover ingelicht. Indien wenselijk wordt trajectbegeleider ingezet. CVB Mailbericht Dit betekent in principe einde school. Naar aanleiding van een specifieke vraag is voortzetting van het onderwijstraject uitsluitend mogelijk na advies van de CVB. Een aanvraag voor een TLV kan hier uit voortvloeien CVB, frontoffice, trajectbureau OPP en alle gegevens van een leerling voor een stage traject en/of beroepskeuzeinteressetest. Ouders Ouders worden CVB, frontoffice OPP en alle Frontoffice en/of trajectbureau zoekt naar de mogelijkheden voor vervolg afhankelijk van de uitstroomvraag.

27 informeren/adviseren Aanvraag TLV (indien nodig) geïnformeerd over het advies door CVB. Indien nodig wordt er voor de leerling een TLV aangevraagd danwel een dossier opgesteld voor een ander SWV CVB, frontoffice gegevens OPP en alle relevante dossiergegevens PERIODE UITSTROOM Uitstroom & Evaluatie specifieke doelstellingen Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Evaluatie specifieke doelstellingen Eindevaluatie OPP Relevante schoolgegevens en dossier doorsturen naar nieuwe school Warme overdracht Nazorgtraject (waar nodig) Specifieke doelstellingen in OPP evalueren en eventueel bijstellen Leerkracht schrijft eindevaluatie periode op De Brouwerij Didactische schoolgegevens en gegevens onderzoeken/zorg doorsturen naar betreffende school Zorgdragen voor een warme overdracht, waar mogelijk in een persoonlijk gesprek Loopt maximaal 1 jaar Hierin zijn diverse vormen mogelijk; Leerkracht adviseert leerkracht op de nieuwe school m.b.t. omgang en aanpassingen die Leerkracht, CVB Document OPP Specifieke doelstellingen worden geëvalueerd en advies wordt gegeven voor vervolgsetting. Leerkracht, CVB Intern begeleider en administratief medewerker Leerkracht, intern begeleider en/of gedragswetenschapper Leerkracht in samenwerking met CVB Eindevaluatie schoolperiode De Brouwerij. Toestemmingsfor mulier ouders en dossier Leerlingdossier Leerlingdossier Het ontwikkelperspectief wordt aangepast waar nodig en het OPP formulier krijgt een bijlage met daarin nuttige informatie over de leerling. Handelingsadviezen voor de leerkracht, als ook cognitieve vorderingen etc. Intern begeleider stelt vast welke gegevens doorgestuurd kunnen worden en geeft door aan administratief medewerker.

28 noodzakelijk zijn om een traject te doen slagen ism CVB. Frequentie is afhankelijk van de hulpvraag

29 Bijlage 1b 1- Zorgroute & werkwijze CVB In-, door- en uitstroom van externe leerlingen De Brouwerij, locatie Oosterbeek START PERIODE INSTROOM Week 1 en 2, Aanmelding Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Aanmelding nieuwe leerling bij frontoffice Opvragen schoolgegevens en zorgdossier leerling via ouders en vorige school Dossier beoordelen Frontoffice krijgt aanmelding nieuwe leerling via ouders of andere school, externe ketenpartner. Frontoffice besluit tot wel/niet doorzetten aanmeldingstraject. Frontoffice vraagt gegevens op ouders en/of school van herkomst: - diagnose - hulpverleningsgeschiedenis - cognitieve gegevens - didactische gegevens - advies OPP - handelingsverlegenheid - gegevens sociale emotionele ontwikkeling - werkhouding CVB (intern begeleider en gedrags - wetenschapper) bestuderen dossier Frontoffice en aanmelder Checklist frontoffice Frontoffice vraagt naar kenmerken leerling om te beoordelen om deze plaatsbaar is. Frontoffice Documenten Frontoffice legt contact met de ouders en school van herkomst en verzoekt om gegevens. Frontoffice, CVB Binnengekomen stukken Frontoffice draagt dossiergegevens over aan CVB en zorgt dat relevante documenten zijn gescand.

30 Week 3 Intake Intake/oriëntatie Besluit tot plaatsing danwel afwijzing binnen CVB Plaatsings- /afwijzingsbrief Officiële inschrijving en dossier aanmaken Ouders (en leerling) worden uitgenodigd voor gesprek met als doel de plaatsbaarheid te beoordelen Afhankelijk van leeftijd en opleidingsniveau wordt er gekozen voor een meeloopdag/ moment en/of afname van toetsen ID-pas / zorgpas kopie + datum + paraaf checken Op basis van alle beschikbare gegevens wordt door CVB besloten of leerling geplaatst wordt. Ouders krijgen een plaatsingsbrief met een aanmeldpakket dan wel een afwijzingsbrief met motivatie. Administratief medewerker ontvangt inschrijf- formulier retour Intern begeleider en gedragswetenschapp er, leerkracht bij meeloopdag CVB CVB, frontoffice en administratief medewerker Administratief medewerker Relevante stukken dossier Dossier en informatie uit meeloopdag/ toetsen Format plaatsings- dan wel afwijzingsbrief Aanmaken nieuw dossier (papier & digitaal), Esis LVS. Frontoffice stelt de brieven op n.a.v. van informatie CVB. Stuurt deze naar administratief medewerker. Zij voegt aanmeldpakket toe bij plaatsing, laat de brief ondertekenen door voorzitter CVB en verstuurt de brief. Aanmeldpakket bevat schoolgids, inschrijfformulier en akkoordverklaring. Administratief medewerker maakt papieren dossier aan.

31 Voorblad OPP Dossieranalyse, omzetten gegevens in voorblad OPP Frontoffice Document OPP Gegevens behandelaar en school van herkomst zijn hierbij belangrijk Inplannen & uitvoeren kennismakingsgesprek (wanneer leerling nog niet gezien is) IB/GW plant kennismaking met ouders en leerling wanneer leerling nog niet gezien is. IB/GW, ouders en leerling Intake vragenlijst Doel: kennismaken met ouders en leerling én de school, In kaart brengen van de onderwijsvraag en onderwijsbehoefte leerling. Week 4, Plaatsing Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Dossieroverdracht IB naar leerkracht IB en leerkracht bespreken plaatsing leerling en onderwijsbehoeften IB-er en leerkracht Dossieroverdracht. Voorblad OPP Week 4, Start onderwijstraject Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Informatie die voorhanden is inzetten Informatie leerling invoegen in rooster/planning van de klas door leerkracht Leerkracht Dossier

32 Start De leerling start met een volledig programma, tenzij CVB anders beslist. Leerling, leerkracht, CVB Methodes aansluitend bij niveau Bij beperkte schoolgang wordt in afstemming met ouders of ketenpartners overlegd over uitbreiding. Deeltijdleerling Verklaring onderwijstijdvermindering Gedragswetenschapper, ouders Week 4, Aanzet OPP (ontwikkelingsperspectief) Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Afname (methodegebonden) toetsen voor niveau bepaling, wanneer niveau van leerling onduidelijk is Leerkracht, IB-er, leerling ((V)SO) CITO, TOA toetsmateriaal, CITO LOVS, methodegebonden toetsen De leerling maakt CITO / TOA toetsen (wanneer dit binnen tijdspad toetskalender valt) en anders methodegebonden toetsen en/of SO/VO Cito toetsen. Toetsanalyses worden besproken met IB-er en leerkracht voor opstellen OPP en specifieke doelstellingen. Week 4, specifieke doelstellingen OPP Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen SeoL vragenlijst invullen Leerkracht, leerling, CVB Werkhouding / Taakaanpak Leerkracht en (waar mogelijk) leerling scoren SeoL vragenlijst Specifieke doelstelling stellen a.d.h.v. observatie en registratie leerlijn Leren Leren en competenties VSO SeoL vragenlijst (digitale vragenlijst sociaal emotionele ontwikkeling) Specifieke doelstellingen Leerkracht, CVB Registratieformulier Leren Leren En Uitslag SeoL wordt gebruikt bij opstellen specifieke doelstelling sociaal emotionele ontwikkeling

33 Cognitieve ontwikkeling Sociaal emotionele ontwikkeling Beroeps- en stagevaardigheden (voor leerlingen in bovenbouw VSO en MBO) Specifieke doelstelling vakspecifieke domeinen Specifieke doelstelling leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling Doelstellingen vaststellen op het gebied van beroeps- en of stagevaardigheden/com petenties Leerkracht, CVB Leerkracht, CVB Leerkracht, CVB Leerlijnen, toetsanalyses Toetsanalyse SeoL, leerlijn sociaal emotionele onwikkeling Leerstof-overstijgende zoals beschreven in de kerndoelen passend bij de opleiding. A.d.h.v. toetsanalyses schaalt de leerkracht in waar op de leerlijn de leerling zich bevindt. Bij een hiaat op de leerlijn, wordt een specifiek doel gesteld. A.d.h.v. toetsanalyse SeoL schaalt de leerkracht in waar op de leerlijn de leerling zich bevindt. Bij een hiaat op de SEO leerlijn, wordt een specifiek doel gesteld. A.d.h.v. observatie wordt gekeken welke competenties een leerling bezit en welke nog ontwikkeld moeten worden. EINDE PERIODE INSTROOM Week 5, vaststellen OPP Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Vaststellen uitstroomprofiel (OPP) Aan de hand van alle gegevens wordt uitstroomprofiel (OPP) vastgesteld CVB, leerkracht Document OPP, toetsgegevens, analyses, dossier Week 6, OPP definitief START PERIODE DOORSTROOM Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Definitief OPP OPP wordt naar ouders gestuurd CVB en Administratief OPP Administratief medewerker verstuurt OPP.

34 (gezaghebber(s)) Afspraak met ouders voor vaststellen 1 e OPP medewerker, leerkracht Ouders worden uitgenodigd voor gesprek met leerkracht over inhoud OPP Week 7 tot aan periode uitstroom PERIODE DOORSTROOM Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Consultatie leerlingenzorg Groepsbespreking Toetsbespreking Afstemmen met behandeling Om de 6 weken worden de zorgleerlingen besproken met de gedragswetenschapper Alle leerlingen worden besproken door leerkracht, intern begeleider en gedragswetenschapper Bespreking van resultaten CITO/TOA toetsen Clientbesprekingen 3x per jaar, leerkracht aanwezig, punten hieruit komen terug in de groepsbesprekingen Gedragswetenschapper heeft een in de 6 weken werkoverleg met de behandelcoördinatoren Gedragswetenschapp er en leerkracht Leerkracht, intern begeleider en gedragswetenschapper Leerkracht, intern begeleider Leerkracht, intern begeleider en gedragswetenschapper Dossier Alle gegevens Toets-gegevens Alle gegevens Onderwerpen zijn didactisch niveau in combinatie met werkhouding en taakgedrag. De resultaten worden besproken, aandachtspunten/hiaten vastgesteld als ook de inschaling van het didactisch niveau. Afstemmen met behandeling ten aanzien van doelen, ingezette behandeldoelen, aanpak. Oudercontacten 2 e week sept. Algemene informatie avond Leerkracht, CVB, ouders OPP In januari en juni ouderavond nav

35 Leerlingzaken binnen Commissie van Begeleiding evaluatie OPP. Indien mogelijk zijn de leerlingen van het VSO aanwezig bij de gesprek. Wekelijks is er een CVB vergadering waarbinnen zorgen rondom leerlingen besproken worden. CVB CVB heeft een adviserende en besluitvormende rol ten aanzien van ingebrachte casuïstiek OPP-cyclus Het OPP: specifieke doelstellingen en uitstroomperspectief worden in januari en juni geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Leerkracht, CVB, administratief medewerker OPP en alle beschikbare gegevens Het geëvalueerde OPP wordt verstuurd naar ouders/verzorgers. Specifieke doelstellingen worden vooraf door de mentor met de leerlingen in het VSO besproken. START PERIODE UITSTROOM Start uitstroomfase Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen De leerling bereikt het uitstroomperspectief Binnen de 1 e groepsbespreking van het schooljaar komt dit Intern begeleider en gedragswetenschapp er OPP Dit betekent in principe einde school. Naar aanleiding van een specifieke vraag is voortzetting

36 Advies voor vervolg Ouders informeren/adviseren Aanvraag TLV (indien nodig) perspectief aan de orde en worden vervolgacties opgesteld Binnen CVB wordt advies voor vervolg vastgesteld. Frontoffice wordt hierover ingelicht. Indien wenselijk wordt trajectbegeleider ingezet. Ouders worden geïnformeerd over het advies door CVB. Indien nodig wordt er voor de leerling een TLV aangevraagd dan wel een dossier opgesteld voor een ander SWV CVB, frontoffice, trajectbureau CVB, frontoffice CVB, frontoffice OPP en alle gegevens van een leerling voor een stage traject en/of beroepskeuzeinteressetest. OPP en alle gegevens OPP en alle relevante dossiergegevens van het onderwijstraject uitsluitend mogelijk na advies van de CVB. Een aanvraag voor een TLV kan hier uit voortvloeien Frontoffice en/of trajectbureau zoekt naar de mogelijkheden voor vervolg. PERIODE UITSTROOM Uitstroom & Evaluatie specifieke doelstellingen Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Evaluatie specifieke doelstellingen Eindevaluatie OPP Relevante schoolgegevens en dossier doorsturen naar nieuwe school Specifieke doelstellingen in OPP evalueren en eventueel bijstellen Leerkracht schrijft eindevaluatie periode op De Brouwerij Didactische schoolgegevens en gegevens onderzoeken/zorg Leerkracht, CVB Document OPP Specifieke doelstellingen worden geëvalueerd en advies wordt gegeven voor vervolgsetting. Leerkracht, CVB Intern begeleider en administratief medewerker Eindevaluatie schoolperiode De Brouwerij. Toestemmingsfor mulier ouders en dossier Het ontwikkelperspectief wordt aangepast waar nodig en het OPP formulier krijgt een bijlage met daarin nuttige informatie over de leerling. Handelingsadviezen voor de leerkracht, als ook cognitieve vorderingen etc. Intern begeleider stelt vast welke gegevens doorgestuurd kunnen worden en geeft door aan administratief medewerker.

37 Warme overdracht Nazorgtraject (waar nodig) doorsturen naar betreffende school Zorgdragen voor een warme overdracht, waar mogelijk in een persoonlijk gesprek Loopt maximaal 1 jaar Hierin zijn diverse vormen mogelijk; Leerkracht adviseert leerkracht op de nieuwe school m.b.t. omgang en aanpassingen die noodzakelijk zijn om een traject te doen slagen ism CVB. Leerkracht, intern begeleider en/of gedragswetenschapper Leerkracht in samenwerking met CVB Leerlingdossier Leerlingdossier Frequentie is afhankelijk van de hulpvraag

38 Bijlage 1c Planmatige leerlingenzorg De Brouwerij, locatie Oosterbeek (intern)

39 Bijlage 1d Planmatige leerlingenzorg De Brouwerij, locatie Oosterbeek (extern)

Onderwijsconcept. Locatie Ede

Onderwijsconcept. Locatie Ede Onderwijsconcept Locatie Ede Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 0 Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Kenmerken leerlingenpopulatie... 3 1.1 De leerlingen... 3 1.2 Doelgroepen & Deskundigheid... 3 1.3 Scholen van herkomst...

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN 2015-2016 RENN4 De Atlas Vivaldilaan 46 Postbus 30017 0592 340497 Brinnummer: E-mail: 9402 VE Assen 9400 RA Assen 00zf atlas@renn4.nl www.renn4.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder locatie Nijmegen informatie voor jongeren, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme

Nadere informatie

Onderwijsconcept 2014-2015. Locatie Zetten

Onderwijsconcept 2014-2015. Locatie Zetten Onderwijsconcept 2014-2015 Locatie Zetten Inhoudsopgave Hoofdstuk 0 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Kenmerken van de leerlingenpopulatie... 5 1.1 De leerlingen... 5 1.2 Doelgroepen & deskundigheid... 6 1.3

Nadere informatie

Klinische behandeling

Klinische behandeling Klinische behandeling voor kinderen met ASS informatie voor cliënten, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Klinische behandeling voor kinderen

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Alle leerlingen in het Praktijkonderwijs werken met een IOP. De verwachtingen, doelen, competenties en mogelijkheden van de leerling zijn richtinggevend voor het

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wissel

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wissel VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wissel Plaats : Almelo BRIN nummer : 08PQ OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 267402 Datum onderzoek : 9 december 2013 Datum vaststelling : 25 februari 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Xaveriusschool Plaats : Sittard BRIN nummer : 04EP OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282087 Datum onderzoek : 26 februari 2015 Datum vaststelling : 9 juni 2015 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Ontwikkelingsperspectief (OPP) Ontwikkelingsperspectief (OPP) Algemene gegevens leerling m/v Wettelijk vertegenwoordiger Adres, Postcode en Woonplaats Geboortedatum BSN-nummer School Leerjaar + niveau Nationaliteit Socio-culturele achtergrond

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen een aanbod van de polikliniek in Doorwerth in samenwerking met scholengemeenschap De Brouwerij in Oosterbeek maart 2015 centrum voor

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

Maasland. regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo

Maasland. regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo Maasland regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo Het samenwerkingsverband Noord-Limburg VO* bestaat uit de volgende gemeentes: * In tegenstelling tot het samenwerkingsverband Noord-Limburg

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Visio Onderwijs Rotterdam Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25HE OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 276409 Datum onderzoek : 24 juni 2014 Datum vaststelling : 20 augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Mytylschool De Schalm Plaats : Breda BRIN nummer : 02RK OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281488 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum vaststelling : 14 april 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Werken met een ontwikkelingsperspectief

Werken met een ontwikkelingsperspectief Werken met een ontwikkelingsperspectief Conferentie SPPOH 12 november 2014 Arjan Clijsen OPP driedimensionaal Hoe nu verder? Wat willen we bereiken? leerkracht Ik kan leermoment het niet bij benen. Help

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 De Ambelt VSO, locatie Ludgerstraat Deventer Ludgerstraat 1b 7415 DV Deventer 0570 605 383 School voor VMBO Kader en Mavo en HAVO

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Prof. W.J. Bladergroenschool Plaats : Groningen BRIN nummer : 02YR OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 274473 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling : 1 april 2014 Pagina

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden. Arrangementen extra ondersteuning SWV Passend Onderwijs Drechtsteden

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden. Arrangementen extra ondersteuning SWV Passend Onderwijs Drechtsteden Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Arrangementen extra ondersteuning SWV Passend Onderwijs Speciaal basisonderwijs In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat leerlingen in aanmerking kunnen komen

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Inspecteur S. de Vriesschool SO Inspecteur S. de Vriesschool Heliotrooplaan 35 2555 MA Den Haag tel. 070 448 31 30 administratie@inspecteurdevriesschool.nl www.inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dr. A. van Voorthuijsenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dr. A. van Voorthuijsenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. A. van Voorthuijsenschool Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 18IS OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 288759 Datum onderzoek : 26 mei 2016 Datum vaststelling : 1 juli 2016 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 257281 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : 20 januari 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Isselborgh Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01QH OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 267150 Datum onderzoek : 16 januari 2014 Datum vaststelling : 13 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Ingevuld op Januari 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Morgenster is een basisschool op gereformeerde grondslag

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 Ondersteuningsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave: Verantwoording 3 Hoofdstuk 1 Gegevens school 2016-2017 4 Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 3.1 Schoolvisie op ondersteuning 3.2 Cyclus

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak!

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Behandelcentrum Kinderen Verder met autisme Het Behandelcentrum Kinderen In ons Behandelcentrum Kinderen bieden wij een gespecialiseerd en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Opbrengsten Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Opbrengsten VSO

Opbrengsten VSO Opbrengsten VSO 2013-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO Hengelo Het 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief. 3 december 2014

Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief. 3 december 2014 Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief 3 december 2014 Inhoud Verwachtingen en doelen Stand van zakenm.b.t. OPP Het kind en de ouders Van perspectief naar doel vooreenleerlingmet gedragsproblematiek?

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie --1 School Intern begeleider Naam van de leerling Geboortedatum Didactische leeftijd Gezinssamenstelling Groepsverloop Geraadpleegde externe deskundige

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

NAAR DE TRAVO

NAAR DE TRAVO NAAR DE TRAVO 2017-2018 1 OVER DE TRAVO INHOUD 2 1 OVER DE TRAVO 3 De Travo aan de Laan van de Mensenrechten is een de leerling aan het eind van de havo gestimuleerd 3 2 LEERLINGBESPREKING 6 Gentiaan College

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief Opgesteld door: (naam en functie)

Ontwikkelingsperspectief Opgesteld door: (naam en functie) Ontwikkelingsperspectief Opgesteld door: (naam en functie) Datum: 1. Algemene gegevens Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Adres Postcode en plaats Telefoonnummer E-mailadres Niveau Leerjaar/ klas

Nadere informatie

Leerlijn voorbereiding op arbeid Drechtster College

Leerlijn voorbereiding op arbeid Drechtster College Leerlijn voorbereiding op arbeid Drechtster College Voorbereiding op arbeid op Drechtster College Versie: 0.1 Datum: 01-08-2013 Evaluatiedatum: 01-08-2014 Herzien op: Auteur: AGL-TEAM Het onderwijs op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen

Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen De Mytylschool PJF en Onderwijscentrum De Springplank zijn scholen voor leerlingen van vier tot achttien jaar, met een mogelijke

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Schoolondersteunings profiel. Afdeling SO

Schoolondersteunings profiel. Afdeling SO Schoolondersteunings profiel Afdeling SO Schoolondersteuningsprofiel Fritz Redlschool SO Utrecht Inleiding De Fritz Redlschool is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, verbonden aan de klinieken

Nadere informatie