Onderwijsconcept. Locatie Ede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsconcept. Locatie Ede"

Transcriptie

1 Onderwijsconcept Locatie Ede

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 0 Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Kenmerken leerlingenpopulatie De leerlingen Doelgroepen & Deskundigheid Scholen van herkomst Behandelduur Karakter Hoog frequente in- en uitstroom... 5 Hoofdstuk 2 Aanmelding en toelating Eén kind - één plan, samenwerking met Karakter Afstemming behandeling en onderwijs Commissie van Begeleiding (CvB)... 8 Hoofdstuk 3 Oudercontacten... 9 Hoofdstuk 4 Brugfunctie onderwijs Fase-model Opbrengsten, evaluatie en vervolgstappen in Leren Leren Hoofdstuk 5 Resultaten in relatie tot handelingsgericht werken op De Brouwerij Handelingsgericht werken binnen De Brouwerij Ontwikkelingsperspectief Leerrendement en resultaten Opbrengstgericht werken Hoofdstuk 6 Brouwerij Instructiemodel en Klassenmanagement Hoofdstuk 7 Speciaal Onderwijs (SO) Hoofdstuk 8 Crisisklas Paars in combinatie met Crisisgroep Rots Bijlage 1: 1-Zorgroute & werkwijze CVB In-, door- en uitstroom leerlingen, De Brouwerij, locatie Ede Bijlage 2 Planmatige leerlingenzorg Bijlage 3, Fase-model & Leren Leren Bijlage 4, Fase model & Leren Leren registratie De Brouwerij Bijlage 5, Brouwerij Instructiemodel & Klassenmanagement Bijlage 6, Toetsprotocol van De Brouwerij

3 Inleiding De Brouwerij, locatie Ede, is een specialist in het intensief en integraal aanbieden van speciaal onderwijs aan leerlingen met ernstige onderwijsbeperkingen die in relatie staan met een psychiatrische stoornis of een vermoeden daarvan, in de leeftijd van vier tot en met dertien jaar, daar waar het aanbieden van het (speciaal)basisschoolprogramma aan de orde is. Op het moment dat de leerling wordt aangemeld bij De Brouwerij, verzamelt het CVB (Commissie van Begeleiding) didactische en (ortho)pedagogische gegevens en start bij het in kaart brengen van de kenmerken van de leerling en in wijder perspectief de kenmerken van de populatie. Op basis van deze kenmerken kan worden vastgesteld wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerling, zowel in cognitieve en didactische zin, als op het gebied van de leergebied overstijgende doelen. Opbrengstgerichtheid staat centraal bij het beschrijven en uitvoeren van (ortho)didactische doelen. Deze doelen sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de leerling en dagen de leerling uit tot een verbetering van leerresultaten. Na zes weken stelt De Brouwerij een ontwikkelingsperspectief op, waarbij rekening gehouden wordt met psychologische, didactische gegevens en de onderwijsbehoeften van de leerling. Het ontwikkelingsperspectief beschrijft een uitstroombestemming ná de basisschoolleeftijd. Leerlingen bij SGM De Brouwerij, locatie Ede, volgen overbruggingsonderwijs, hetgeen betekent dat zij drie á vier maanden onderwijs krijgen, gericht op het aansluiten bij het ontwikkelingsperspectief en/of het wegwerken van hiaten die aansluiten bij het gestelde ontwikkelingsperspectief. De leerkrachten weten een goede balans te vinden tussen orthopedagogische ondersteuning en didactisch sterk onderwijs, om zo voor de leerlingen een optimaal onderwijsleerproces te verzorgen. De samenwerking met behandelaar Karakter gaat uit van het principe: één kind - één plan. Dat wil zeggen dat onderwijs altijd een vast onderdeel vormt in het behandelplan van de leerling. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij De Brouwerij, de verantwoordelijkheid voor de behandeling ligt bij Karakter. Een goede afstemming tussen ouders, onderwijs en behandeling is noodzakelijk om tot realisatie van het principe één kind - één plan te komen. Multidisciplinair overleg is cyclisch georganiseerd tussen ouders, behandelcoördinatoren, interne begeleiding, orthopedagogen, sociotherapeuten en leerkrachten. 2

4 Hoofdstuk 1 Kenmerken leerlingenpopulatie 1.1 De leerlingen De leerlingen op De Brouwerij, locatie Ede, hebben de leeftijd vanaf vier tot en met twaalf jaar (met eventuele uitzondering van leerlingen in de leeftijd van 13 jaar, daar waar het basis onderwijsprogramma ingezet kan worden), hetgeen betekent dat locatie Ede (speciaal) basisonderwijs verzorgt. Het intelligentieniveau van de leerlingen varieert van zeer moeilijk lerend (ondergrens IQ 55), moeilijk lerend en normaal lerend (allen in combinatie met een (vermoeden van) een psychiatrische diagnose, als ook dat de leerlingen bedreigd zijn in de ontwikkeling op het gebied van persoonskenmerken en/of omgevingsfactoren. Een contra-indicatie voor plaatsing op De Brouwerij is: bijvoorbeeld, een ernstige lichamelijke beperking, een ernstige medische aandoening en/of niet Nederlands sprekend. De middelen en expertise zijn op De Brouwerij niet voorhanden om aan deze onderwijsbehoeften te voldoen. De leerling die op De Brouwerij wordt aangemeld, is uit balans of dreigt uit balans te raken. De leerling heeft vaak een combinatie van problemen in de ontwikkeling, op het gebied van: - Sociale en emotionele ontwikkeling: we zien faalangstig gedrag, niet meer naar school willen, problemen met leeftijdgenoten of leerkrachten, moeilijkheden in communicatie, moeilijkheden met het voor zichzelf kunnen opkomen, driftaanvallen, zich terugtrekken, we signaleren het moeilijk aanvaarden van regels, angstig en teruggetrokken zijn, problemen met de sociale omgang, grensoverschrijdend en/of agressief gedrag en het nodig hebben van een duidelijke structuur. - Lichamelijke ontwikkeling: we zien bewegingsproblemen, gespannenheid, zindelijkheidsproblemen, vermoeidheid, motorische onhandigheid en onvoldoende zelfredzaamheid. - Executieve functieontwikkeling: we constateren problemen in het vermogen op te kunnen plannen, problemen in het vermogen om juiste beslissingen te nemen, organisatie problemen, concentratieproblemen, moeilijkheden in de vaardigheid bij het uitvoeren van complexe taken als ook problemen in zelfmonitoring en zelfevaluatie. - Cognitieve ontwikkeling: we zien leerproblemen en/of hiaten in de vakken: taal, (begrijpend) lezen, spelling, rekenen als ook problemen in de denkontwikkeling en (ernstige) dyslexie. 1.2 Doelgroepen & Deskundigheid Specifieke beschrijving van doelgroepen en deskundigheid van De Brouwerij, locatie Ede. De Brouwerij geeft: - Onderwijs aan leerlingen met onderwijsbeperkingen in relatie tot psychiatrische problematiek Leerlingen met een (vermoeden van) ernstige psychiatrische problematiek welke tot gevolg heeft dat de leerling in belangrijke mate een onderwijsbeperking ondervindt. Psychiatrische problematiek, onder andere: - ODD (Oppositional Defiant Disorder) met kenmerken als negativistische, vijandige en 3

5 uitdagende gedragspatronen. - CD (Conduct Disorder) met gedragspatronen waarbij basale rechten van anderen en elementaire sociale regels worden overtreden. Fysieke agressie is hierbij aan de orde. - Reactieve hechtingsstoornis, waarbij de leerling teruggetrokken kan reageren of overdreven waakzaam is, reacties zijn vaak onvoorspelbaar. - Schizofrenie, waarbij de leerling een afwijkende beleving van de werkelijkheid heeft; onlogische gedachtepatronen, wanen en hallucinaties in wisselende mate emotionele, denk- en gedragsproblemen. - Comorbiditeit, waarmee wordt bedoeld, het samen voorkomen van verschillende stoornissen, zoals leerstoornissen en gedragsstoornissen (bijvoorbeeld ADHD & dyslexie). Met betrekking tot de gedragsstoornissen is er dikwijls een formele comorbiditeit met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit; ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). - Onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsstoornis binnen het autistisch spectrum Leerlingen met een (vermoeden van) Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze leerlingen hebben een plek binnen verschillende klassen op de locatie en daar waar nodig zet de leerkracht de TEACHH-methodiek in. TEACCH staat voor Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children. Centraal in dit programma staan visualisering, voorspelbaarheid en een op de leerling toegesneden aanpak. - Onderwijs aan leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking Leerlingen met een (vermoeden van) ernstige psychiatrische problematiek, gecombineerd met een licht verstandelijke beperking. (IQ tussen 70 en 85) hetgeen tot gevolg heeft dat de leerling in belangrijke mate een onderwijsbeperking ondervindt. De leerling is gebaat bij een op de problematiek gerichte vorm van onderwijs, in combinatie met behandeling in de klassensituatie. De Brouwerij werkt met deze specifieke leerlingen, in de leeftijd 4 t/m 12 jaar, met de BinK methodiek (Behandeling in de Klas). De leerkracht werkt samen met de sociotherapeut; onderwijs en behandeling in één en dezelfde setting. De leerkracht richt zich met name op de leergebiedspecifieke doelen, waarbij de leergebied overstijgende doelen voortdurend het lesgeven ondersteunen. De sociotherapeut begeleidt/behandelt die leerling die extra aandacht nodig bij leergebied overstijgende doelen, zowel binnen als buiten de klas. - onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen Leerlingen met een (vermoeden van) ernstige psychiatrische problematiek, gecombineerd met een verstandelijke beperking. (IQ tussen 55 en 70). De Brouwerij hanteert voor deze leerlingen de kerndoelen voor zeer moeilijk lerende leerlingen. Naast de kerndoelen ZML voor taal en rekenen, werkt de leerkracht specifiek aan de doelen voor oriëntatie op jezelf en de wereld en de leergebied overstijgende kerndoelen van de leerlijn 'Leren Leren'. De Brouwerij werkt ook met deze specifieke doelgroep met de BinK methodiek (Behandeling in de Klas). De leerkracht werkt samen met de sociotherapeut; onderwijs en behandeling in één en dezelfde setting. De leerkracht richt zich met name op de leergebiedspecifieke doelen, waarbij de leergebied overstijgende doelen voortdurend het lesgeven ondersteunen. De sociotherapeut begeleidt/behandelt die leerling die extra aandacht nodig bij leergebied overstijgende doelen, zowel binnen als buiten de klas. 4

6 1.3 Scholen van herkomst De scholen van herkomst variëren van regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs, cluster 2, 3 en 4 scholen. Daarnaast zijn er ook leerlingen die een langdurige periode geen onderwijs hebben genoten en op de locatie in Ede een nieuwe schoolstart maken. 1.4 Behandelduur Karakter De behandelduur van leerlingen is in eerste instantie drie maanden (observatieperiode Karakter en de Brouwerij), de behandelduur kan daarna variëren van vier maanden met uitloop tot zes maanden. De gemiddelde opnameduur, gezien de historie, is vier maanden. 1.5 Hoge frequentie in- en uitstroom Door de wisselende instroom en uitstroom van leerlingen, ziet De Brouwerij, locatie Ede ongeveer 200 leerlingen per schooljaar. In vergelijking met de instroom op een reguliere basisschool is de instroombelasting daarmee 16 maal zo hoog. Leerlingen zijn gedurende een schooljaar enkele maanden op De Brouwerij, hetgeen een aangepast onderwijsprogramma vraagt waarbinnen de behandeling van Karakter valt. De onderwijstijd kan per leerling verschillen. Instroomgegevens & Uitstroomgegevens Instroom Instroom SO Bao Sbo Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Uitstroom Uitstroom SO Bao Sbo Cluster 3 Cluster 4 Anders Geslacht Van de leerling-populatie is in schooljaar % meisje. Dit percentage sluit aan bij de geslachtgegevens (V)SO die landelijk gevonden worden en lijken stabiel over de onderzochte jaren. 5

7 Hoofdstuk 2 Aanmelding en toelating Toelating tot De Brouwerij is afhankelijk van een klinische opname of een dagbehandeling bij Karakter. Karakter is hét expertisecentrum voor zorg en kennis rond complexe kinder- en jeugdpsychiatrie. De ernst van de stoornis, of de ernst van de combinatie met een andere stoornis bepaalt de indicatie voor behandeling op Karakter en in het verlengde daarvan de toelaatbaarheid tot De Brouwerij. De Brouwerij streeft ernaar om de leerling na aanmelding zo spoedig mogelijk naar school te laten komen (zie Bijlage 1: 1-Zorgroute & Werkwijze CVB). De toelatingsprocedure heeft de volgende uitgangspunten: er is sprake van een psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan; er is sprake van een integrale benadering door Karakter én De Brouwerij volgens het uitgangspunt één kind - één plan; de leerling is in staat onderwijs te volgen binnen de schoolse omgeving van De Brouwerij; de leerling start met drie ochtenden op school en maakt kennis met de dagstructuur, leerkrachten en leerlingen in de klas. Na deze drie ochtenden wordt gewerkt aan volledige uitbreiding van het onderwijsprogramma. 2.1 Eén kind - één plan, samenwerking met Karakter De samenwerking tussen De Brouwerij en Karakter, gaat uit van het principe: één kind - één plan. Dat wil zeggen dat het onderwijs een vast onderdeel is binnen het behandelplan van Karakter. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij De Brouwerij, de eindverantwoordelijkheid voor het behandelplan ligt bij Karakter. De Brouwerij stelt een ontwikkelingsperspectief op voor de leerling, alsook een aantal specifieke doelstellingen die centraal staan tijdens de opname/onderwijs periode op De Brouwerij. Op basis van deze specifieke doelstellingen werkt De Brouwerij met de leerling naar een situatie, waarin het weer mogelijk is om op effectieve wijze onderwijs te volgen (op de vervolgschool). De methodiek die De Brouwerij inzet om met de leerling te werken aan een succesvolle overgang naar de vervolgsetting, gebeurt aan de hand van het fase-model. Dit model wordt in de alinea brugfunctie toegelicht. Zodra de behandeling op Karakter beëindigd wordt, zal de leerling op De Brouwerij worden uitgeschreven op basis van artikel 40, lid 3 van de Wet op de Expertisecentra. 2.2 Afstemming behandeling en onderwijs Om tot een goede afstemming van het principe één kind - één plan te komen, bestaan de volgende overlegmomenten tussen De Brouwerij en Karakter: structureel overleg door de orthopedagoog van De Brouwerij en de behandelcoördinatoren van Karakter. Dit betreft afstemming tussen behandeling en onderwijs; gelet op de (bij)gestelde diagnose in combinatie met het onderwijs. Wat is de onderwijsbehoefte voor de desbetreffende leerling en wat zijn de handelingsadviezen voor deze leerling in de klas, als ook op de behandelgroep? deelname van de orthopedagoog van De Brouwerij bij het cyclisch proces van de behandelplanbesprekingen bij Karakter. Ouders, behandelaars en orthopedagoog van De Brouwerij bespreken gezamenlijk de algehele voortgang van de leerling. Leerkrachten schrijven, voorafgaand de behandelplanbespreking, een observatieverslag die de voortgang van de leerling in de klas laat zien. Deze informatie wordt gebruikt voor het bijstellen van diagnoses, medicijngebruik, onderwijsprogramma en handelingsadviezen, als ook voor het bepalen van een juiste vervolgplek voor de leerling/patiënt. 6

8 structureel overleg tussen sociotherapeuten en leerkrachten over leerlingen (iedere ochtend mailen de behandelgroepen overdrachten per dag en zijn er vaste momenten met leerkracht en sociotherapeut (mentor) van de leerling). Communicatie matrix De Brouwerij en Karakter Ede. Overleg Frequentie Betrokkenen Inhoud Verslaglegging BPV Behandelplan bespreking Overdracht behandelgroepen Mentor & Leerkracht Orthopedagoog Brouwerij & behandel coördinator Karakter Eenmaal in de 6 á 8 weken Iedere ochtend vóór schooltijd Eenmaal in de maand Eenmaal in de drie weken Orthopedagoog Brouwerij, behandelcoördinator Karakter, betrokken (socio)therapeuten, psychiater, arts, ouders Behandelgroepen (sociotherapeuten) Leerkracht en mentor behandelgroep Orthopedagoog Brouwerij & Behandelcoördinator Karakter Multidisciplinair overleg over de leerling/patiënt Bijzonderheden, speciale gebeurtenissen, technische zaken beschreven per leerling. Algemene voortgang leerling/patiënt afstemmen (één-kind-éénkind) Afstemming één-kind-éénplan BPV plan, observatie verslag Brouwerij, OPP (ontwikkelingsp erspectief) Iedere behandelgroep stuurt iedere avond of ochtend een mail naar school, welke iedere ochtend in het team plenair wordt besproken. Afspraken, acties worden beschreven in Lopende Zaken. Afspraken, acties staan beschreven in document overleg behandelgroep Clusteroverleg Bestuurlijk overleg Vier maal per schooljaar Eenmaal in de maand Eenmaal per jaar Alle behandelcoördinatore n Karakter & Orthopedagoog Brouwerij Locatiedirecteur, clustermanagers Raad van Bestuur Karakter en Algemeen directeur Brouwerij Afstemming werkwijze en communicatie (beleid) Afstemming samenwerking, operationele en beleidszaken, Beleidsoverleg Notulen via de mail. Notulen via de mail. Notulen via de mail. Wanneer er sprake is van een onvolledig onderwijsprogramma, omdat behandeling onder schooltijd noodzakelijk is, wordt dit afgestemd met de hoofdbehandelaar van Karakter en 7

9 de orthopedagoog van De Brouwerij. Deze afstemming rondom de patiënt/leerling staat beschreven op papier, geschreven door de hoofdbehandelaar van Karakter en de orthopedagoog van De Brouwerij. Deze brief/verantwoording zit in het leerlingendossier en het aangepaste onderwijsprogramma staat vermeld in het document ontwikkelingsperspectief. 2.3 Commissie van Begeleiding (CvB) De Commissie van Begeleiding is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leerlingenzorg en volgt daarbij de 1-Zorgroute. (Bijlage 1: 1-Zorgroute & Werkwijze CVB én Bijlage 2: Planmatige leerlingenzorg De Brouwerij, locatie Ede). De 1-Zorgroute wordt gecoördineerd vanuit de Commissie van Begeleiding, waarbij de leerkrachten een belangrijke taak hebben bij het opstellen van specifieke doelstellingen, bij het observeren, registreren en toetsen van de leerling, als ook het analyseren van deze toetsen, daarnaast hebben zij een rol in het meedenken bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief (zie ook bijlage 6: Toetsprotocol). Het ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld, door de leden van het CVB, aan de hand van cognitieve- en psychologische gegevens, beschermende- en belemmerende factoren én onderwijsondersteuningsbehoeften. Deze gegevens zijn uitgangspunten voor het bepalen en beschrijven van het ontwikkelingsperspectief en ondersteunen bij het maken van een gefundeerde keuze bij de overstap naar de volgende (onderwijs)setting/vervolgonderwijs. De internbegeleider begeleidt, met name, de leerkrachten bij het opstellen van de specifieke doelstellingen door middel van: Analyse methodegebonden- en methodeonafhankelijke toetsen Klassenobservaties gericht op de leerling en/of gericht op leerkrachtgedrag School Video Interactie Begeleiding (SVIB) gericht op leerkrachtgedrag als ook op leerlinggedrag De kerntaak van de intern begeleider is onderwijskundige begeleiding en ondersteuning van de leerkracht in de lespraktijk op de werkvloer. De orthopedagoog levert haar bijdrage vanuit gedragswetenschappelijke achtergrond en is met name gericht op de ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek van de leerlingen. De orthopedagoog draagt zorg voor gerichte diagnostiek en begeleiding bij casuïstiek van leerlingen waarbij handelingsverlegenheid ontstaat binnen de school. Waar nodig verricht de orthopedagoog observaties en doet onderzoek, waarna een advies (en begeleiding) volgt aan leerkracht, ouders en behandelaars. De locatiedirecteur is de voorzitter van de Commissie van Begeleiding en is verantwoordelijk voor de werkwijze van het CVB, als ook de kwaliteit van het onderwijs (zie bijlage 1: 1-Zorgroute & Werkwijze CVB). De Commissie van Begeleiding werkt volgens vaste agendapunten en verwerking notulen. Op deze manier houdt de CVB een totaal overzicht op alle leerlingen met daaraan de vervolgacties gekoppeld. Het lezen van de notulen gebeurt na, iedere CVB vergadering door het gehele team, aangezien hierin vervolgacties genoteerd staan. De hoofdbehandelaar (psychiater Karakter) is, op afroep, aanwezig in het CVB. 8

10 Hoofdstuk 3 Oudercontacten Na aanmelding en intake bij Karakter hebben ouder(s)/verzorger(s) een kennismaking op De Brouwerij met de directeur van de school (voorzitter CVB). Zij worden wegwijs gemaakt in het onderwijstraject dat hun zoon/dochter wordt aangeboden tijdens de behandelperiode op Karakter. In de tweede week op De Brouwerij heeft de leerkracht telefonisch contact met ouders over de voortgang in de klas. Na dit gesprek wordt een nieuw telefonisch contact ingepland door leerkracht en ouders. Ook bestaat de mogelijkheid om het contact via de mail te laten plaatsvinden. Na zes weken krijgen ouders het document ontwikkelingsperspectief (OPP) opgestuurd en worden zij uitgenodigd dit document te bespreken op school met de verantwoordelijke leerkracht. Iedere zes weken vindt een Behandelplan bespreking (BPV) plaats, waarvoor de leerkracht een observatieverslag schrijft. De orthopedagoog is aanwezig bij de BPV en heeft vaste inbreng tijdens deze bespreking op het gebied van onderwijs(1-kind-1-plan). De leerkracht stelt de ouders, conform de afspraken gemaakt bij het eerste contact, op de hoogte bij een (fysiek) incident op school. Driemaal per schooljaar worden ouders in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn bij een ouderavond om de gang van zaken en de vorderingen op het gebied van onderwijs te bespreken, als ook het ontwikkelingsperspectief. De orthopedagoog heeft in de eindfase contact met ouders over de uitstroom naar de school van herkomst of naar een nieuwe setting. In deze eindfase is ook de behandelcoördinator van Karakter betrokken en daar waar nodig een onderwijsconsulent of ambulante begeleiding. Ouders ontvangen daarnaast, om de maand, een Nieuwsbrief met daarin belangrijke items over het onderwijs op De Brouwerij, locatie Ede. Cyclus oudercontacten Week 0 Kennismaking op De Brouwerij, ouders en leerling Week 1 Behandelplanbespreking 0 (BPV 0), ouders, behandelaars en orthopedagoog Week 2 Telefonisch contact over de voortgang van de leerling, ouders en leerkracht Een nieuw telefonisch contact/ mail wordt afgesproken Week 6 Document Ontwikkelingsperspectief wordt opgestuurd naar ouders Week 6 Behandelplanbespreking 1 (BPV 1), ouders, behandelaars en orthopedagoog Week 7 Oudercontact op school voor bespreking OPP, ouders en leerkracht Week 12 Behandelplanbespreking 2 (BPV 2), ouders, behandelaars en orthopedagoog Bespreken observatieverslag BPV 2 is doorgaans Eind BPV* Ouders en orthopedagoog bespreken vóór deze BPV de overgang naar de school van herkomst of naar een nieuwe vervolgsetting. Week 18 Eind Behandelplanbespreking (Eind BPV), ouders, behandelaars en orthopedagoog Ouders en orthopedagoog bespreken vóór deze BPV de overgang naar de school van herkomst of naar een nieuwe vervolgsetting. 3 x per In de maand november, februari en juni is er op De Brouwerij een schooljaar ouderavond; ouders worden in de gelegenheid gesteld om de gang van zaken en de vorderingen op het gebied van onderwijs te bespreken. * Het observatieverslag wordt ná een BPV, met goedkeuring van ouders, altijd naar de school van herkomst g d. 9

11 Hoofdstuk 4 Brugfunctie onderwijs De brugfunctie van De Brouwerij is het weer op gang brengen van een verstoorde of gestagneerde (leer)ontwikkeling. De kerntaak van De Brouwerij is het geven van onderwijs aan leerlingen met onderwijsbelemmeringen en/of (leer)achterstanden die samengaan met een psychiatrische problematiek (of een vermoeden van die samenhang), waarvoor zij behandeling krijgen op Karakter. Gedurende de periode van behandeling bij Karakter, biedt De Brouwerij overbruggingsonderwijs. Voor de leerlingen geldt dat het onderwijs dat zij volgen op De Brouwerij, onderwijs op maat is, gericht op de individuele onderwijsbehoeften van de leerling. Om te kunnen bepalen op welke manier het onderwijs voor een leerling moet worden ingericht, werkt De Brouwerij met een fase-model: het onderwijs is opgebouwd in vier fases om op een gefundeerde wijze aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Het fase-model sluit aan bij de leergebiedoverstijgende leerlijn Leren Leren. De leerlijn Leren Leren zijn de leervoorwaarden om tot leren te komen. (Bijlage 3: Fase-model gekoppeld aan de leerlijn Leren Leren, Fase-model De visie op het fasemodel, in verhouding tot overbruggingsonderwijs; de leerling ontwikkelt zich binnen de leerlijn Leren Leren, met het fase-model als uitgangspunt. Het fasemodel beschrijft de voorwaarden die nodig zijn om tot de leren te komen (fase 1) t/m het verantwoordelijk zijn voor het eigen onderwijsleerproces (fase 4). Het vaststellen van de beginsituatie voor een leerling komt tot stand door middel van: dossieranalyse, informatie van de school van herkomst, observaties van de leerkracht a.d.h.v. registratie formulier Leren Leren, observaties van intern begeleider en/of orthopedagoog. Zo wordt in kaart gebracht in welke fase de leerling functioneert. Voortdurend wordt bekeken, d.m.v. registratie, wat de leerling nodig heeft om een overstap te kunnen maken naar een stap in de fase of een overstap naar een volgende fase. Deze stappen worden vertaald in een specifieke doelstelling op het gebied van werkhouding/taakaanpak (document ontwikkelingsperspectief, OPP). De volgende onderdelen hebben, binnen het fase-model, de aandacht: taakaanpak, uitgestelde aandacht/hulp vragen, zelfstandig (door)werken, samen spelen en samen werken en reflectie op het werk Fase 1: Startfase In de startfase is de leerkracht veelal in de nabijheid van de leerling. De leerling wordt voortdurend ondersteunt binnen het onderwijsprogramma. Drempels die in het verleden hebben gezorgd voor stagnatie van de schoolgang worden zoveel als mogelijk weggenomen. De leerling verwerkt enkelvoudige (didactische) opdrachten, in opdracht en directe nabijheid van de leerkracht. Fase 2: Leer- en werkvoorwaardelijke fase Het verbeteren van de taakaanpak en het leer- en werkgedrag staat centraal. De leerlijn Leren Leren is hierbij het uitgangspunt, aangezien de leergebiedoverstijgende doelen voorwaarden zijn om tot leren te komen. In fase 2 wordt met name gewerkt aan: het verbeteren van de leermotivatie, het vergroten van de concentratie, het leren maken van een plan en het verwerken van een meervoudige opdracht met aansturing van de leerkracht. Het onderwijs in deze fase geeft richting op welke wijze de gestelde schooldoelen behaald kunnen worden. 10

12 Fase 3: Leer- of werkeffectuerende fase Dat wat geleerd is, moet zich stabiliseren. Onderwijs is leidend om de gestelde leergebiedspecifieke doelen te behalen, daarnaast wordt de leerlijn Leren Leren verder uitgediept. In fase 3 wordt toegewerkt naar: het werken met een planning, het werken aan meervoudige opdrachten, het verantwoordelijk zijn voor eigen werk (dagtaak/weektaak) en leert de leerling effectieve hulpvragen te stellen aan de leerkracht. Fase 4: Uitstroomfase De leerling heeft geleerd om gebruik te maken van uiteenlopende strategieën en vaardigheden voor het opnemen, verwerken en hanteren van informatie. De leerling voelt zich verantwoordelijk voor eigen leerwerk en voert leertaken uit zonder directe aansturing van de leerkracht. De leerling weet op adequate wijze aan te geven wat hij/zij nodig heeft op het gebied van leren en gedrag. 4.2 Opbrengsten, evaluatie en vervolgstappen in Leren Leren Tijdens de evaluatiemomenten (zie voor planning, bijlage 6: Toetsprotocol) van de specifieke doelstellingen, met name op het leergebiedoverstijgende ontwikkelgebied Leren Leren, wordt de leerlijn naast het fasemodel gelegd. Aan de hand van het instrument: Registratie Leren Leren (bijlage 3, Fase-model Leren Leren), krijgen de leerkracht en de internbegeleider, zicht op de ontwikkeling van de leerling op dit ontwikkelgebied en zien wat de leerling nodig heeft om een vervolgstap te kunnen maken en stellen hier een specifieke doelstelling voor vast. Doelstelling Brouwerij, locatie Ede, schooljaar De Brouwerij, locatie Ede, werkt aan de hand van het fase-model als zijnde pilot-locatie. Vanaf januari 2013 werken alle teamleden met het fase-model en stelt, aan de hand van het registratieformulier Leren Leren, een specifieke doelstelling op voor het domein Werkhouding/Taakaanpak. Doelstelling Brouwerij, locatie Ede, schooljaar % van de leerlingen maken de overstap van de ene fase naar de volgende fase, conform de leerlijn Leren Leren. Doelstelling Brouwerij, locatie Ede, schooljaar % van de leerlingen maken de overstap van de ene fase naar de volgende fase, conform de leerlijn Leren Leren. 11

13 Hoofdstuk 5 Resultaten in relatie tot handelingsgericht werken op De Brouwerij Passend onderwijs in breed perspectief Een veilige en gezonde omgeving, goed onderwijs en passende zorg en ondersteuning dragen bij aan een succesvolle schoolloopbaan. Iedere leerling moet de gelegenheid krijgen om binnen zijn/haar mogelijkheden ten volle te ontplooien in een schoolklimaat van hoge verwachtingen. * Referentiekader Passend Onderwijs, Eindversie, 21 februari Handelingsgericht werken binnen De Brouwerij Het onderwijsaanbod wordt systematisch afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van iedere leerling, binnen het onderwijsaanbod op De Brouwerij, locatie Ede. Het begrip afstemming staat centraal; afstemming op de leerling, op de leermogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerling en de verwachting wat betreft het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Binnen handelingsgericht werken worden leerlingen aangesproken op hun mogelijkheden en talenten en richt de leerkracht zich op betrokkenheid, welbevinden en op de optimale (leer)ontwikkeling van de leerling. Voor iedere individuele leerling wordt in kaart gebracht wat zijn/haar beschermende- en belemmerende factoren zijn, vertaald in onderwijsondersteuningsbehoeften. 5.2 Ontwikkelingsperspectief De beschermende, belemmerende factoren en onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling, in combinatie met de cognitieve/didactische gegevens, vormen de basis van het concept ontwikkelingsperspectief. De leerkracht werkt met de leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke kerndoelen binnen de leerroute van de leerling. Hiaten binnen een leerlijn krijgen specifieke aandacht binnen het onderwijs en staan beschreven in specifieke doelstellingen. Na zes weken staat het definitieve ontwikkelingsperspectief beschreven als ook de specifieke doelstellingen op de domeinen: cognitieve leerontwikkeling (leerlijnen en kerndoelen), werkhouding/taakgedrag (leerlijn Leren Leren) en sociaal-emotionele ontwikkeling (leerlijn Leefstijl en LVS SeoL). 5.3 Leerrendement en resultaten De Brouwerij, locatie Ede, werkt met een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. Bij het vaststellen van de beginsituatie bij leerlingen, waarbij het startniveau niet duidelijk is vanuit de dossiergegevens van de school van herkomst, worden de SO Cito toetsen ingezet. Deze toetsen worden geanalyseerd en gewaardeerd, waardoor beredeneerde keuzes in het onderwijsaanbod gedaan kunnen worden. De Brouwerij, locatie Ede, gebruikt voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen de volgende genormeerde instrumenten: Cito, Cito SO en SeoL voor sociaal emotionele ontwikkeling, met daarnaast de analyses uit methodegebonden toetsen. Deze analyses worden uitgevoerd door de leerkracht en intern begeleider, zodat opbrengsten gecheckt worden aan de leerverwachtingen en daar waar nodig krijgt de cognitieve leerontwikkeling een extra impuls (zie specifieke doelstelling cognitieve leerontwikkeling in document ontwikkelingsperspectief). Wanneer een leerling onvoldoende scoort op een methodegebonden toets, op één van de hoofdvakken, wordt een Cito SO toets afgenomen, om een juiste analyse en waardering te maken en vervolgstappen in te kunnen zetten. 12

14 In het Cito LOVS worden de toestresultaten gedigitaliseerd, waardoor onder andere analyses en alternatieve leerlingrapporten mogelijk zijn. Cito toetsen en methodegebonden toetsen worden samen met de intern begeleider geanalyseerd en worden vervolgacties afgesproken en vertaald in het ontwikkelingsperspectief. Het leerrendement van de leerling wordt op vaste evaluatiemomenten langs de leerverwachting gelegd om het onderwijs voortdurend te kunnen bijsturen. De afname van de toetsen gebeurt aan de hand van het Toetsprotocol, welke Brouwerijbreed ingezet is. De toetskalender van Cito wordt gehanteerd bij toetsing voor de reguliere toetsen van het PO. De Cito SO toetsen worden ingezet daar waar de leerling dit specifiek nodig heeft. Doelstelling Brouwerij, locatie Ede, schooljaar : Op 100% van de leerlingen wordt het samenhangend systeem uitgevoerd zoals hierboven beschreven, waarbij leerkrachten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en het CVB verantwoordelijk is voor het maken van beredeneerde keuzes. 5.4 Opbrengstgericht werken De Brouwerij heeft een opbrengstgerichte cultuur, met aandacht voor goede leerprestaties. Dit heeft een positieve invloed op alle elementen van opbrengstgericht werken. Een school die opbrengstgericht werkt, zet zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen, hetgeen effect heeft op de leerresultaten. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. Met regelmaat analyseert de CVB opbrengsten en legt deze langs de verwachtte uitstroomperspectieven, zij trekt hieruit conclusies welke vervolgens worden omgezet in verbetermaatregelen. Doelstelling Brouwerij, locatie Ede, schooljaar : 85% van de leerlingen behaalt de specifieke doelstellingen in het OPP, tijdens de periode van opname. Opbrengstgerichte leerkrachten De Brouwerij werkt met leerkrachten die expert zijn op het gebied van gerichte orthopedagogische aanpak voor leerlingen met psychiatrische problematiek en zijn tevens opbrengstgerichte leerkrachten; zij hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en stellen, daar waar mogelijk met de leerling, ambitieuze doelen op. Deze doelen worden altijd opgesteld, in combinatie met de beschermende-, belemmerende factoren en onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling. De leerkrachten geven gerichte feedback aan de leerlingen wat betreft de voortgang en ontwikkeling (procesgerichte feedback). De leerkrachten houden rekening met de verschillen tussen de leerlingen door de lesstof en instructie af te stemmen op ieders capaciteiten. Doelstelling Brouwerij, locatie Ede, schooljaar : 100 % van de leerkrachten werkt planmatig met de onderwijsplanning in de klas, met daarin aandacht voor de specifieke doelstellingen per individuele leerling. Tijdens observaties in de klas, door de intern begeleider en locatieleiding, wordt deze onderwijsplanning naast de instructievaardigheden, als ook het orthopedagogisch leerkrachtgedrag gelegd. 13

15 Opbrengstgericht werken op leerlingniveau Wanneer een leerling een leerachterstand heeft opgelopen (op de school van herkomst), analyseert de leerkracht, samen met de Intern begeleider, de toetsen en het leerprobleem. Vervolgens biedt de leerkracht extra hulp die aansluit bij de specifieke doelstellingen die staan beschreven in het document ontwikkelingsperspectief. De leerkrachten hebben voldoende orthodidactische kennis om de leerlingen op maat te bedienen. Bovenstaande heeft een positief effect op de opbrengsten van individuele leerlingen en daarmee op de opbrengsten van de gehele school. * Opbrengsten maak er werk van!, Inspectie van Onderwijs, januari 2011 Opbrengsten op schoolniveau Vanaf september 2012 worden didactische opbrengsten in kaart gebracht, op het gebied van Rekenen/Wiskunde, Spelling en Technisch Lezen. Op drie momenten in het schooljaar (september, februari en juni) maakt de intern begeleider een analyse vanuit het LOVS Cito. Op deze wijze verkrijgt het CVB opbrengsten en kan deze langs de landelijke gemiddelden leggen. Vanuit deze analyses, stelt het CVB doelen op om opbrengstgericht werken voortdurende actueel te houden. Doelstelling Brouwerij, locatie Ede, schooljaar : Aan het eind van schooljaar , heeft het CVB een uitgebreide analyse van de opbrengsten op het gebied van Rekenen/Wiskunde en stelt een doel op voor schooljaar om de opbrengsten naar een hoger plan te krijgen. 14

16 Hoofdstuk 6 Brouwerij Instructiemodel en Klassenmanagement De Brouwerij werkt met het directe instructiemodel. Directe instructie is een onderwijsmethode die nadruk legt op structuur, duidelijkheid en positieve ondersteuning van de leerling. Eén van de cruciale activiteiten bij directe instructie is het maken van een gedegen lesplan en planning. De leerkracht bereidt de les voor en verdeelt de stof en activiteiten over de beschikbare tijd. A. Start les Elke les start met een introductie. Hierin wordt de nieuwe leerstof voorbereid, de leerkracht geeft een samenvatting (samen met de leerlingen) van de leerstof die al eerder aan bod is geweest en haalt relevante voorkennis op met de leerlingen. Het lesdoel wordt voor de komende les met de kinderen besproken. B. Presentatie / interactieve groepsinstructie Tijdens de instructie wordt de nieuwe leerstof gepresenteerd. Belangrijk is hierbij verduidelijking van het doel, uitleg geven, voordoen en duidelijke voorbeelden geven. Instructies moeten niet vragend gegeven worden, maar je moet zelf verwoorden. Belangrijk is ook het vragen stellen en interactie. Door vragen te stellen kan de leerkracht een beeld vormen van het begrip van de kinderen. C. Begeleide (in)oefening Tijdens deze fase kunnen de kinderen onder begeleiding van de leerkracht oefenen. Als de opdrachten gerelateerd worden aan het lesdoel is het vooral voor de zwakke leerlingen duidelijker waarom de opdracht belangrijk is en wat ze precies gaan oefenen. Om interactie tussen leerlingen te creëren zijn verschillende vormen van samenwerkend leren een mogelijkheid, zoals denken-delen-uitwisselen. De leerlingen kunnen samen praten over het antwoord op een vraag. Zwakkere leerlingen leren op deze manier van betere leerlingen en kunnen ook met een goed antwoord komen. D. Zelfstandig (of in duo's) toepassen/verlengde instructie Bij deze fase wordt de groep in tweeën gesplitst. De leerkracht geeft verlengde instructie aan risico en zwakke leerlingen. De andere kinderen zijn zelfstandig aan het werk met verwerkingsopdrachten die aansluiten bij de groepsinstructie. Tijdens de verlengde instructie wordt de groepsinstructie nog eens herhaald (reteaching), wordt nog eens extra geoefend of worden leerlingen alvast voorbereid op de volgende les (preteaching). E. Feedback zelfstandig werkengroep en instructiegroep Na de verlengde instructie kunnen deze leerlingen ook zelfstandig aan het werk en krijgen de andere leerlingen feedback op hun gemaakte werk. F. Afsluiting De les wordt gezamenlijk afgesloten. Er wordt besproken of de leerlingen het doel hebben bereikt. Ook is er alvast een vooruitblik naar de volgende les, er wordt verteld wat dan aan de orde zal komen. Vooral voor de zwakke leerlingen is dit belangrijk, omdat het verbinden van nieuwe kennis aan wat ze al weten vaak problemen oplevert. (Bijlage 5: Brouwerij Instructiemodel & Klassenmanagement voor de leerkracht) 15

17 Hoofdstuk 7 Speciaal Onderwijs (SO) Bij leerlingen met beperkingen op specifieke domeinen (zintuiglijk, motorisch, gedragsmatig) is veelal sprake van samenhangende belemmeringen op de meer algemene gebieden, zoals de sociale en emotionele ontwikkeling en de leerlijn Leren Leren. Bij leerlingen met een beperking en/of een stoornis is in veel gevallen sprake van complexe problematiek. Voor het onderwijs aan leerlingen met een beperking en/of stoornis vormen leervoorwaardelijke aspecten een belangrijk onderdeel van het onderwijsaanbod. De Brouwerij, locatie Ede, is twee SO afdelingen, beide bestemd voor leerlingen van 4 tot 12/13 jaar. Afdeling SO normaal lerende leerlingen De leerlingen op deze SO afdeling hebben allen een (vermoeden van) ernstige psychiatrische problematiek, hetgeen tot gevolg heeft dat de leerling in belangrijke mate een onderwijsbeperking ondervindt. De afdeling SO normaal en moeilijk lerend hanteert een ondergrens van een > IQ 75. Het uitstroomperspectief op deze afdeling is (speciaal) Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) en HAVO. De Leerrendementsverwachting ten opzichte van leerlijnen is minimaal eind groep 6 tot eind groep 8. De groepsgrootte varieert van 12 tot 14 leerlingen, afhankelijk van de groepsdynamiek en leer- en gedragsstoornissen. De leerlingen krijgen voornamelijk les in de eigen groep, van een vaste leerkracht. Het werken in klasoverstijgende niveaugroepen is vooral aan de orde bij de leergebiedspecifieke kerndoelen van rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Alle leerlingen krijgen onderwijs op maat, waarbij instructie op niveau wordt aangeboden. Bewegingsonderwijs wordt op twee momenten in de week gegeven door een vakleerkracht Afdeling SO (zeer) moeilijk lerende leerlingen De leerlingen op deze SO afdeling hebben allen een (vermoeden van) ernstige psychiatrische problematiek, hetgeen tot gevolg heeft dat de leerling in belangrijke mate een onderwijsbeperking ondervindt, gecombineerd met een verstandelijke beperking (IQ tussen 55 en 75). Het uitstroomperspectief op deze afdeling is (speciaal) Praktijkonderwijs, met af en toe een leerling die aansluit op de Basis Beroepsgerichte Leerweg. De leerrendementsverwachting ten opzichte van leerlijnen is minimaal eind groep 3 tot eind groep 6. De groepsgrootte varieert van 8 tot 10 leerlingen, afhankelijk van de groepsdynamiek en leer- en gedragsstoornissen. De leerlingen krijgen voornamelijk les in de eigen groep, dus van een vaste leerkracht. Alle leerlingen krijgen onderwijs op maat, waarbij instructie op niveau wordt aangeboden. Bewegingsonderwijs wordt op twee momenten in de week gegeven door een vakleerkracht 16

18 Toelichting SO afdelingen Afdeling SO normaal lerend SO (zeer) moeilijk lerend Leeftijd instroom/uitstroom 4 t/m 13 jaar 4 t/m 13 jaar Cognitief niveau (IQ) > 75 IQ < 75 IQ Kerndoelen leergebied specifiek Kerndoelen leergebied overstijgend Leerlijnen / Leerroute Uitstroomprofiel Verhoudingen/accenten onderwijsprogramma Accenten fase-model & Leren Leren Bijlage 3 (Fase-model) Kerndoelen SO Nederlandse taal Rekenen Engels Oriëntatie op mens en wereld Kunstzinnige oriëntatie Bewegingsonderwijs Kerndoelen SO Leren Leren Sociaal-emotionele ontwikkeling Omgaan met communicatiemedia Minimaal Groep 6 tot Eind groep 8 (speciaal) voortgezet onderwijs (VMBO/HAVO) Accent op Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Rekenen en Sociaal emotionele ontwikkeling. Leerlingen begeleiden in de overstap naar een hoger gelegen fase. Leerlingen in de midden en bovenbouw, maken veelal de overstap van fase 2 naar 3. Kerndoelen ZML Mondelinge taal Schriftelijke taal Rekenen Spelontwikkeling Oriëntatie op mens en wereld Kunstzinnige oriëntatie Bewegingsonderwijs Kerndoelen MLK/ZML Leren Leren Sociaal-emotionele ontwikkeling Spelontwikkeling Omgaan met communicatiemedia Praktische redzaamheid Praktische vakken Minimaal Eind 3 tot Eind groep 6 (speciaal) Praktijkonderwijs VMBO BBL Accent op Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Rekenen en Sociaal emotionele ontwikkeling. Leerlingen begeleiden in de overstap naar een hoger gelegen stap in fase 1 en/of 2. Leerlingen worden intensief begeleidt om het Leren Leren zich eigen te maken (fase 1 en 2). 17

19 Hoofdstuk 8 Crisisklas Paars in combinatie met Crisisgroep Rots Karakter Ede (kliniek LVB), kent een crisisgroep waar patiënten ad hoc geplaatst worden als gevolg van een crisissituatie binnen het systeem (gezin en/of drie milieusetting). Plaatsing op behandelgroep Rots vindt plaats op vrijwillige basis als ook vanuit een rechtelijke machtiging (In Bewaring Stelling). De patiënt wordt aangemeld bij Karakter en krijgt per direct een plek (bed) op de behandelgroep. De leerkracht van klas Paars participeert bij intake en de start op de behandelgroep. De patiënt/leerling wordt, daar waar mogelijk, direct ingevoegd in de crisisklas/onderwijs. Het karakter/doelstelling van de behandeling/onderwijs is het stabiliseren van gedrag, fine- tunen van de behandelvraag, als ook het instellen van juiste medicatie. De verantwoordelijkheid van behandeling ligt bij Karakter en de verantwoordelijkheid van onderwijs bij De Brouwerij. Het voortdurend afstemmen van deze verantwoordelijkheden is binnen de setting zeer belangrijk, vandaar dat er voortdurend overleg plaatsvindt tussen hoofdbehandelaar en leerkracht. Behandelduur crisisgroep Rots versus onderwijs klas Paars De behandelduur kan uiteen lopen van twee dagen tot en met ongeveer zes weken (tweemaal drie weken). Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief is hierin afwijkend, aangezien sprake is van aangepaste onderwijstijden én (vaak zeer korte) behandelduur. De leerkracht beschrijft, onder verantwoordelijkheid van het CVB, specifieke doelstellingen op het gebied van werkhouding/taakgedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. Leerkracht en behandelaar lopen samen op in dat wat nodig en mogelijk is. Onderwijs is hierin ondersteunend aan de behandeldoelen; deze worden wekelijks op elkaar afgestemd. Onderwijs wordt ingedeeld in een carrousel waarin drie á vier leerlingen. Leerlingen volgen op meerdere momenten per dag onderwijs (blokken van drie kwartier of een uur). Deze vorm van onderwijs vindt plaats binnen een laagdrempelige en prikkelarme setting, binnen de muren van de behandelgroep. Het onderwijs richt zich op de specifieke doelstellingen. Het karakter/doelstelling van de behandeling/onderwijs is het stabiliseren van gedrag, als zijnde fase 0. Fase 0 is hierin het stagneren van schoolgang, naar een overstap van onderwijs in de crisisklas. Onderwijs in de crisisklas kenmerkt zich als zijnde fase 1 van het fase-model (hoofdstuk 4). De leerkracht van klas Paars is iedere donderdagochtend aanwezig op de patiëntenbespreking, om de voortgang 1-kind-1-plan nauwkeurig met de hoofdbehandelaar te volgen en af te stemmen op de (onderwijs)behoeften van de patiënt/leerling. De leerkracht houdt daarbij voortdurend rekening met behandeling en dat wat nodig is om de leerling op het juiste niveau onderwijs te bieden. 18

20 Bijlage 1: 1-Zorgroute & werkwijze CVB In-, door- en uitstroom leerlingen, De Brouwerij, locatie Ede START PERIODE INSTROOM (instroom wordt gecoördineerd door de intern begeleider) Week 1; opname patiënt (leerling) bij Karakter Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Aankondigingsmail Karakter nieuwe leerling aan CVB* IB-er meldt nieuwe leerling aan CVB en bij Frontoffice IB-er, orthopedagoog, administratief medewerker, directeur. Frontoffice Aanmaken nieuw dossier (papier & digitaal) Administratief medewerker maakt dossier aan, als ook aanpassen leerlingenlijst (wekelijks) Inschrijving leerling De Brouwerij Inschrijfformulier mee met ouders na intake Karakter Administratief medewerker, behandel coördinator Karakter Inschrijfformulier De Brouwerij. Administratief medewerker verzorgt inschrijfsets en inschrijving Inplannen & uitvoeren kennismakingsgesprek Directeur of Frontoffice plant kennismaking met ouders en leerling en voert deze uit. Directeur of CVB, ouders en leerling Intake vragenlijst ABC contract Protocol medicijnen Inschrijfformulier met ouders checken en kopie ID pas / zorgpas. Doel: kennismaken met ouders en leerling én de school Opvragen schoolgegevens school van herkomst Frontoffice belt en mailt school van herkomst: - cognitieve gegevens - leerstof gegevens - advies ontwikkelperspectief -handelingsverlegenheid - afspraken met school van Frontoffice = instroomcöordinator, In afstemming met IB-er MAKEN Voorblad OPP, dossieranalyse Document: Aanmelding leerling school van herkomst & schrijfwijzer Frontoffice legt telefonisch contact met school van herkomst én mailt document aanmelding. Frontoffice deelt mede dat leerling teruggaat naar school van herkomst bij einde behandeling. 19

21 herkomst ná overbruggingsperiode Indeling leerling klas CVB bepaalt in welke klas de nieuwe leerling komt (indien mogelijk binnen één week) IB-er, orthopedagoog, directeur dossieranalyse Aan de hand van dossieranalyse, gegevens school van herkomst en kennismakingsgesprek beslist CVB in welke klas de leerling start. Startmail naar behandelgroep, klas, BCer etc. IB-er stuurt een startmail met de eerste basisafspraken en klasindeling IB-er startmail Dossieroverdracht IB-er naar leerkracht IB-er en leerkracht bespreken plaatsing leerlingen en eventuele directe onderwijsbehoeften en niveau IB-er en leerkracht dossieroverdracht IB-er overlegt een overzicht met niveau bepaling, werkafspraken voor in de klas en onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling. Contact school van herkomst door IB Na 6 wkn heeft IB contact met school van herkomst IB (navraag info leerkracht) en IB-er school van herkomst Dossier en start OPP, als ook OV verslag IB belt na 6 wkn school van herkomst BPV 0 Startbespreking Karakter Startbespreking Karakter tav behandeldoelen en de vertaling naar onderwijs Orthopedagoog Dossier Orthopedagoog sluit aan bij BPV 0, zodat direct bij de start sprake is van éénkind-één-plan 20

22 Week 2; start leerling op De Brouwerij Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Informatie omzetten naar handelen in de klas Informatie leerling invoegen in rooster/planning van de klas door leerkracht Leerkracht Dossier, info school van herkomst en aanzet voorblad OPP Informatie over leerling door leerkracht eigen gemaakt Instroomdagen De leerling is drie ochtenden op school, in de klas Leerling, leerkracht, team, CVB Methodes aansluitend bij niveau Na drie dagen informeert de leerkracht de orthopedagoog hoe het met de leerling gaat. Bij voldoende schoolgang, wordt deze uitgebreid. Na 3 ochtenden, gaat de leerling fulltime naar school, tenzij anders besloten door CVB Deeltijd leerlingen Onderwijsprogramma passend voor leerling (maatwerk). Leerkracht, CVB, behandelcoördinator Karakter Format OPP, brief van behandelaar ter onderbouwing. In overleg met leerkracht, orthopedagoog en behandelcoördinator wordt een aangepast programma opgesteld op het moment dat de leerling niet fulltime naar school kan i.v.m. behandeling. Orthopedagoog is casemanager wat betreft evaluatie en voortgang/vervolg onderwijsprogramma. Registratie Fase-model in combinatie met leerlijn Leren Leren Leerkracht brengt in kaart in welke fase de leerling functioneert. Leerkracht Registratie formulier Fase-model in combinatie met Leerlijn Leren Leren Het fase-model bestaat uit 4 fases. De leerlijn Leren Leren is onderverdeeld in deze 4 fases. De volgende domeinen komen aan bod: Taakaanpak, uitgestelde aandacht, zelfstandig werken, samen spelen en werken, reflectie op werk. 21

23 Week 3; Voorblad OPP (ontwikkelingsperspectief) Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Voorblad OPP Dossieranalyse, omzetten gegevens in voorblad OPP Fontoffice, IB-er, orthopedagoog Document ontwikkelings perspectief Gegevens behandelaar en school van herkomst zijn hierbij belangrijk, als ook nieuw verkregen gegevens Afname (methodegebonden) toetsen voor niveau bepaling, wanneer niveau van leerling onduidelijk is De leerling maakt CITO toetsen (wanneer dit binnen tijdspad toetskalender valt) en anders methode gebonden toetsen en/of (SO) Cito toetsen. Leerkracht, IB-er, leerling (SO) CITO, CITO LOVS, methode gebonden toetsen Toetsanalyses worden besproken met IB-er en leerkracht voor opstellen OPP en specifieke doelstellingen. Week 4; specifieke doelstellingen Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen SeoL vragenlijst Leerkracht en (waar mogelijk) leerling scoren SeoL vragenlijst Leerkracht, leerling, intern begeleider, orthopedagoog SeoL vragenlijst (digitale vragenlijst sociaal emotionele ontwikkeling) Uitslag SeoL wordt ingezet bij opstellen specifieke doelstelling sociaal emotionele ontwikkeling Leerlingbespreking Leerkracht en IB-er bespreken nieuwe leerling voor opstellen concept OPP Leerkracht, IB-er Concept OPP Bewaken voortgang alle leerlingen. 4 wekengesprek IB en leerkracht Na 4 wkn gesprek met IB en leerkracht ter voorbereiding OPP IB-er en leerkracht Dossiergegevens en start OPP IB-er plant een afspraak in bij instroom leerling 22

24 Specifieke doelstellingen Werkhouding / Taakaanpak Specifieke doelstelling stellen a.d.h.v. leerlijn Leren Leren Leerkracht, CVB Registratieformulier Leren Leren A.d.h.v. registratie op Leren Leren worden gesteld aan de hand van observatie en registratie formulier leerlijn Leren Leren Cognitieve ontwikkeling Specifieke doelstelling vakspecifieke domeinen Leerkracht, CVB Leerlijnen, toetsanalyses A.d.h.v. toetsanalyses schaalt de leerkracht en de IB-er in waar op de leerlijn de leerling zich bevindt. Bij een hiaat op de leerlijn, wordt een specifiek doel gesteld. Sociaal emotionele ontwikkeling Specifieke doelstelling leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling Leerkracht, CVB Toetsanalyse SeoL, leerlijn sociaal emotionele onwikkeling A.d.h.v. toetsanalyse SeoL schaalt de leerkracht en de orthopedagoog in waar op de leerlijn de leerling zich bevindt. Bij een hiaat op de SEO leerlijn, wordt een specifiek doel gesteld. Week 5; vaststellen OPP (ontwikkelingsperspectief) EINDE PERIODE INSTROOM Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Vaststellen uitstroomprofiel (OPP) Aan de hand van alle gegevens wordt uitstroomprofiel (OPP) vastgesteld CVB Document OPP, toetsgegevens, analyses, dossier Alertheid op specifieke doelstellingen en uitgebreide omschrijving ontwikkelingsperspectief OV verslag schrijven OV verslag voor BPV over voortgang leerling Leerkracht, CVB OV verslag OV verslag wordt g d aan alle betrokkenen rondom de leerling en dient 23

25 afgelopen 5 weken als inhoud tijdens BPV Week 6; OPP definitief en BPV 1 (Behandelplanbespreking) START PERIODE DOORSTROOM Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Definitief OPP OPP wordt naar ouders gestuurd (gezaghebber(s)) Ouders OPP Bijlage 4: begeleidende brief bij OPP Administratief medewerker verstuurd OPP met brief 1 Ouders worden uitgenodigd voor gesprek met leerkracht over inhoud OPP BPV 1 Behandelplanbespreki ng bij Karakter Behandelplan Karakter en observatieverslag De Brouwerij rondom de leerling worden besproken. Ouders, leerling (ouder dan 12 jaar), behandelaars en orthopedagoog school Observatieverslag leerling Orthopedagoog mailt OV verslag naar ouders en school van herkomst, dit is tevens voortgangsverslag. PERIODE DOORSTROOM Week 7 t/m periode uitstroom Consultatie leerlingenzorg Zorgleerlingen worden besproken met orthopedagoog en leerkracht Orthopedagoog en Leerkracht Dossier Zorgleerlingen worden besproken met orthopedagoog en leerkracht met daaraan gekoppeld handelingsadviezen voor in de klas. Groepsbespreking Alle leerlingen worden besproken door leerkracht en IB-er Leerkracht en IB-er Alle gegevens De leerlingen worden besproken op didactisch niveau in combinatie met werkhouding en taakgedrag Toetsbespreking Cito toetsen Leerkracht en IB-er Toetsgegevens De toetsen van de leerlingen worden besproken, als ook de inschaling van het 24

26 didactisch niveau BPV 2 Behandelplan Karakter en observatieverslag De Brouwerij rondom de leerling worden besproken. Ouders, leerling (ouder dan 12 jaar), behandelaars en orthopedagoog school Observatieverslag leerling Orthopedagoog mailt OV verslag naar ouders en school van herkomst, dit is tevens voortgangsverslag., 2 uur Ouderavond Bespreking voortgang klas Leerkrachten & CVB Alle gegevens De voortgang van de leerling wordt besproken tijdens 20min gesprek START PERIODE UITSTROOM (uitstroom wordt gecoördineerd door orthopedagoog) (gemiddeld) Week 16; start uitstroomfase Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Advies vervolgsetting door CvB opstellen Opstellen advies door CVB t.a.v. voortgang en vervolgsetting CvB OPP Ouders informeren Gesprek met ouders over vervolgtraject Orthopedagoog, ouders, leerling, Waar kan wordt Fontoffice ingeschakeld. OV/BPV verslagen en OPP, document Lopende zaken Contacten, afspraken en acties noteren in Lopende Zaken School van herkomst, contact over vervolg, of Afstemminggesprek vervolgsetting Specifiek gesprek met school van herkomst over terugkeer leerling of met betrokkenen nieuwe vervolgsetting Orthopedagoog, school van herkomst of nieuwe vervolgsetting, Waar kan wordt Fontoffice OV/BPV verslagen en OPP, document Lopende zaken Contacten, afspraken en acties noteren in Lopende Zaken 25

27 ingeschakeld. Indicatieprocedure (bij niet terugkeer naar school van herkomst) Indicatieprocedure opstarten met school van herkomst Fontoffice, Orthopedagoog, indicatiemedewerkster, school van herkomst, ouders Aanvraag indicatiestelling School van herkomst is verantwoordelijk voor aanleveren van informatie voor indicatiestelling (of PCL). Orthopedagoog is casemanager van traject. Indien nieuwe vervolgsetting: Leerling aanmelden nieuwe school Aanmelden van leerling aan nieuwe school door ouders Ouders, orthopedagoog Dossieroverdracht Ouders zijn verantwoordelijk voor aanmelden van de leerling aan de nieuwe school/setting. Dossieroverdracht door FO of AD Week (tussen) 16 en 20; Uitstroom & Evaluatie specifieke doelstellingen & Eind BPV (of BPV 2) SeoL vragenlijst 2 Leerkracht en (waar mogelijk) leerling scoren SEOL vragenlijst (nr. 2) Leerkracht, leerling SeoL vragenlijst (digitale vragenlijst sociaal emotionele ontwikkeling) Uitslag SeoL wordt gebruikt bij evalueren specifieke doelstelling sociaal emotionele ontwikkeling en opstellen van nieuwe doelstelling. Eind BPV Behandelplanbespreki ng bij Karakter (Eind BPV kan ook BPV 2 zijn) Behandelplan Karakter en observatieverslag De Brouwerij rondom de leerling worden besproken. Ouders, leerling (ouder dan 12 jaar), behandelaars en orthopedagoog school Observatieverslag leerling Administratief medewerker mailt OV verslag naar ouders en school van herkomst, dit is tevens voortgangsverslag. Evaluatie specifieke doelstellingen Specifieke doelstellingen in OPP evalueren en eventueel bijstellen Leerkracht, CVB Document OPP Specifieke doelstellingen worden geëvalueerd en opnieuw opgezet (voor vervolgsetting). Bij uitstroom leerling: Leerkracht schrijft eindevaluatie overbruggingsperiode op Leerkracht, CVB Bijlage; eindevaluatie schoolperiode De Het ontwikkelperspectief wordt aangepast waar nodig en het OPP formulier krijgt een bijlage met daarin 26

28 Eindevaluatie OPP De Brouwerij Brouwerij. nuttige informatie over de leerling. Handelingsadviezen voor de nieuwe leerkracht (vervolgsetting), als ook cognitieve vorderingen etc. Dossier naar vervolgsetting of school van herkomst OPP, OV verslagen, toetsgegevens (CITO LOVS, SeoL), eindevaluatie CVB, administratief medewerkster Leerlingdossier Administratief medewerkster verzorgt compleet dossier naar vervolgsetting of school van herkomst. Week 16; Uitstroom & Eind BPV (of BPV 3) Actie Inhoud Betrokkenen Materiaal Opmerkingen Behandeling van 12 weken, kan verlengd worden naar 16 weken. In- en uitschrijven ESIS met administratieve taken daaromheen. Uitgevoerd door administratie 27

29 Bijlage 2 Planmatige leerlingenzorg 28

Onderwijsconcept 2014-2015. Locatie Oosterbeek

Onderwijsconcept 2014-2015. Locatie Oosterbeek Onderwijsconcept 2014-2015 Locatie Oosterbeek Onderwijsconcept De Brouwerij, locatie Oosterbeek Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Kenmerken van de leerlingenpopulatie 3 1.1 De leerlingen 3 1.2 Doelgroepen

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie --1 School Intern begeleider Naam van de leerling Geboortedatum Didactische leeftijd Gezinssamenstelling Groepsverloop Geraadpleegde externe deskundige

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Onderwijsconcept 2014-2015. Locatie Zetten

Onderwijsconcept 2014-2015. Locatie Zetten Onderwijsconcept 2014-2015 Locatie Zetten Inhoudsopgave Hoofdstuk 0 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Kenmerken van de leerlingenpopulatie... 5 1.1 De leerlingen... 5 1.2 Doelgroepen & deskundigheid... 6 1.3

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 Ondersteuningsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave: Verantwoording 3 Hoofdstuk 1 Gegevens school 2016-2017 4 Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 3.1 Schoolvisie op ondersteuning 3.2 Cyclus

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden. Arrangementen extra ondersteuning SWV Passend Onderwijs Drechtsteden

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden. Arrangementen extra ondersteuning SWV Passend Onderwijs Drechtsteden Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Arrangementen extra ondersteuning SWV Passend Onderwijs Speciaal basisonderwijs In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat leerlingen in aanmerking kunnen komen

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Visio Onderwijs Rotterdam Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25HE OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 276409 Datum onderzoek : 24 juni 2014 Datum vaststelling : 20 augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. "Toermalijn"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. Toermalijn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. "Toermalijn" Plaats : Emmen BRIN nummer : 01BO C1 Onderzoeksnummer : 281636 Datum onderzoek : 29 januari 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart)

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart) SPELLING 1. ALGEMEEN In schooljaar 2007-2008 is er voor het vakgebied spelling het werken met groepsplannen in de groepen ingevoerd. Hierin is vastgelegd hoe we extra ondersteuning bieden. In dit beleidsdocument

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN 2015-2016 RENN4 De Atlas Vivaldilaan 46 Postbus 30017 0592 340497 Brinnummer: E-mail: 9402 VE Assen 9400 RA Assen 00zf atlas@renn4.nl www.renn4.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ONDERBOUWLOCATIES VAN DE PROFESSOR WATERINKSCHOOL SO-PI

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ONDERBOUWLOCATIES VAN DE PROFESSOR WATERINKSCHOOL SO-PI RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ONDERBOUWLOCATIES VAN DE PROFESSOR WATERINKSCHOOL SO-PI Locaties : Zuid, Zuidoost, Noord en West Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 05XA Onderzoek

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Recht op onderwijs dat is gericht op: - de ontplooiing

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. sbo-school Het Mozaïek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. sbo-school Het Mozaïek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS sbo-school Het Mozaïek Plaats : Sittard BRIN nummer : 01DM C1 Onderzoeksnummer : 283402 Datum onderzoek : 29 juni 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Ingevuld op Januari 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Morgenster is een basisschool op gereformeerde grondslag

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Mytylschool De Schalm Plaats : Breda BRIN nummer : 02RK OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281488 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum vaststelling : 14 april 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS de Trimaran Plaats : Kampen BRIN nummer : 02WY C1 Onderzoeksnummer : 193449 Datum onderzoek : 21 maart 2013 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wissel

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wissel VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wissel Plaats : Almelo BRIN nummer : 08PQ OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 267402 Datum onderzoek : 9 december 2013 Datum vaststelling : 25 februari 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders I Basis Ontwikkeling kind stagneert Interventie bespreken in kindbespreking Interventie uit te voeren door leerkracht zonder Niveau 1 II Basis + Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 extra Monitoren en evalueren

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

De Strandwacht. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Strandwacht Paddepad 8 2554 HZ Den Haag Tel. 070-325 40 02

De Strandwacht. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Strandwacht Paddepad 8 2554 HZ Den Haag Tel. 070-325 40 02 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Strandwacht SO VSO SO De Strandwacht Paddepad 8 2554 HZ Den Haag Tel. 070-325 40 02 info@destrandwacht.nl www.destrandwacht.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

INTERNE ZORGSTRUCTUUR

INTERNE ZORGSTRUCTUUR Basisondersteuning Niveau 1 Groepsniveau In deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal. Deze signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel

Nadere informatie

De leerlingen zitten allemaal in één gebouw aan de Haardstede 1 in Den Haag.

De leerlingen zitten allemaal in één gebouw aan de Haardstede 1 in Den Haag. Schoolondersteuningsprofiel De Insp. W.P. Blokpoelschool (SO) De Insp. W.P. Blokpoelschool is een school voor Zeer Speciaal Onderwijs (ZSO) voor leerlingen met psychiatrische en gedragsproblemen in de

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD Op De Bongerd stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Die staan voorop. Het is de taak van de leerkracht

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Protocol overgang PO-VO

Protocol overgang PO-VO Protocol overgang PO-VO Aan de hand van de vijf fasen komen we tot een verantwoord school beleid t.o.v. de overgang PO- VO ( Bron: School aan Zet). 1- Oriëntatie op uitstroombestemming VO, 2- Schooladvies,

Nadere informatie

VERSLAG ONDERZOEK NULMETING. Peuter-/kleutergroep plus

VERSLAG ONDERZOEK NULMETING. Peuter-/kleutergroep plus VERSLAG ONDERZOEK NULMETING Peuter-/kleutergroep plus Plaats : Tholen BRIN nummer : 04EY OKE 08 SO Onderzoeksnummer : 284000 Datum onderzoek : 21 mei 2015 Datum vaststelling : 3 september 2015 Pagina 2

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Prof. W.J. Bladergroenschool Plaats : Groningen BRIN nummer : 02YR OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 274473 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling : 1 april 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

BLIJF GELUKKIG OP SCHOOL

BLIJF GELUKKIG OP SCHOOL BLIJF GELUKKIG OP SCHOOL Werken met een eigen leerlijn & OPP op de basisschool Dienst Ambulante Begeleiding WSNS Uitgangspunten en visie Wat is een eigen leerlijn? Een leerling heeft een eigen leerlijn

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dr. A. van Voorthuijsenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dr. A. van Voorthuijsenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. A. van Voorthuijsenschool Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 18IS OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 288759 Datum onderzoek : 26 mei 2016 Datum vaststelling : 1 juli 2016 Pagina

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Inleiding Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere heeft een duidelijke visie op overstappen, vastgelegd in deze procesbeschrijving. Centraal staan

Nadere informatie

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Alle leerlingen in het Praktijkonderwijs werken met een IOP. De verwachtingen, doelen, competenties en mogelijkheden van de leerling zijn richtinggevend voor het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inleiding Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht: niet het probleem van de leerling staat centraal,

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Overstap van PO naar VO met intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoeften Het multidisciplinair overleg: MDO overdracht

Overstap van PO naar VO met intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoeften Het multidisciplinair overleg: MDO overdracht MDO-OVERDRACHT Overstap van PO naar VO met intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoeften Het multidisciplinair overleg: MDO overdracht Het multidisciplinair overleg: MDO - overdracht Als een leerling

Nadere informatie