Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014"

Transcriptie

1 Opbrengsten Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet) speciaal onderwijs. De opdracht aan ons is om iedere leerling aan de hand van de daarin besloten kennis-, vaardigheids- en attitudedoelen tot optimale ontwikkeling te brengen. Elk schooljaar verantwoorden wij ons over de opbrengsten van ons onderwijs in relatie tot de vastgestelde ontwikkelingsperspectieven. Centraal staat dat wij eruit halen wat erin zit : op het gebied van Nederlandse taal, Rekenen en wiskunde en sociale competenties in het bijzonder. In de toekomst zullen er landelijke standaarden komen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze eigen didactische schoolstandaarden zijn gebaseerd op de standaarden van het regulier onderwijs. We streven er naar met onze populatie leerlingen om didactisch aan te sluiten bij het regulier onderwijs Verantwoording In het kaderdocument Opbrengstgericht werken SO het Mozaïek Almelo mb/bb (M. Westerburger, april 2014) geeft de school een actueel beeld van de huidige stand van zaken binnen de school op het gebied van opbrengstgericht werken en worden de ambities beschreven voor rekenen, spelling en begrijpend lezen. Tevens wordt in dit document de verdere implementatie van opbrengstgericht werken op Het Mozaïek SO Almelo in kaart gebracht (Implementatieplan opbrengstgericht werken Het Mozaïek SO Almelo). Deze informatie is te vinden op de website van SO het Mozaïek Almelo mb/bb onder Downloads. In het huidige document wordt de uitstroom van geanalyseerd en gekoppeld aan de ambitie schoolstandaarden. Daarnaast worden de bestendigingsresultaten gegeven, geanalyseerd en vergeleken met onze vorige bestendigingsresultaten. Dit alles heeft het uiteindelijke doel om ons onderwijs zodanig vorm te geven dat we onze ambitie waar kunnen maken. Oftewel; dat we eruit halen wat erin zit. 1. Totale uitstroom In deze paragraaf wordt informatie gegeven over de totale uitstroom in aantallen leerlingen onderscheiden in verschillende categorieën. In onderwijskundige eenheden kort verblijf en onderwijskundige eenheden lang verblijf. De eerste groep betreft scholen waar op basis van een samenwerkingsovereenkomst residentiele plaats bekostiging (RP*) plaatsvindt. Het gaat hier dus (nog) niet om de verblijfsduur op de onderwijskundige eenheid. Totaal aantal leerlingen op 1 oktober Kort verblijf leerlingen op 1 oktober 2013 (RP) 23 Overige leerlingen op 1 oktober Totaal aantal leerlingen dat de school heeft 55 verlaten in schooljaar Aantal kortverblijf leerlingen dat de school dit 35 jaar verlaten heeft (RP) 1

2 Aantal leerlingen dat langer dan twee jaren aanwezig was op de school en de school verlaten heeft Aantal leerlingen dat korter dan twee jaren aanwezig was op de school en de school verlaten heeft Uitstroom van kortverblijf leerlingen In deze paragraaf worden gegevens opgenomen over kort verblijf leerlingen (Residentiele Plaatsen, RP). Hierbij gaat het om leerlingen die op basis van plaats bekostiging geplaatst waren op SO het Mozaïek Almelo mb/bb in het kader van hun behandeling op Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie. Plaats van herkomst van de uitgestroomde leerlingen: BAO 20 SO 12 BUITENLAND.. MKD SBO 3 ONBEKEND.. THUIS.. ANDERS Waar zijn de leerlingen naartoe uitgestroomd? BAO 7 BUITENLAND 1 THUIS.. SBO 8 ONBEKEND.. ANDERS.. SO 15 PRO.. VSO DB 1 VMBO b/k.. VSO AGL.. VMBO g/t.. VSO b/k.. HAVO/VWO 1 VSO g/t.. ZORG zonder onderwijs VSO h/vwo 2 Indien beschikbaar de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen. > Geschat Geschat < Onbekend 11 Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): 5 Hoe lang verbleven de leerlingen op de onderwijskundige eenheid voor kortverblijf? 0 tot 1 maand 2 1 tot 3 maanden 1 3 tot 6 maanden 21 6 maanden tot 1 jaar 11 1 tot 2 jaar Onbekend.... 2

3 3. Uitstroom van leerlingen die langer dan 2 schooljaren op de school verbleven Hier wordt het aantal leerlingen bedoeld dat langer dan 2 schooljaren op de school verbleef, onderscheiden in einduitstroom en tussentijdse uitstroom. Onder tussentijdse uitstroom wordt verstaan leerlingen die in het SO hebben verlaten, voordat ze op normaal gesproken rond hun 12 e jaar zouden instromen in een van de leerroutes van het V(S)O. Uitstroom uit een van de scholen voor JRK is daarom altijd tussentijdse uitstroom. Einduitstroom van leerlingen die langer dan 2 schooljaren op de school verbleven: a. Uitstroombestemming (UB): UB Aantal leerlingen Percentages VSO DB VSO AGL % VSO b % VSO k/g % VSO t % VSO havo/vwo % BUITENLAND ONBEKEND PRO VMBO b % VMBO k/g % VMBO t % HAVO/VWO ZORG zonder ond. THUIS ANDERS Totaal 16 b. Uitstroomniveau UN Aantal leerlingen Percentages E5-E % E6-E % E7-E % E % Totaal 16 c. Indien beschikbaar de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen Geschat Geschat < Onbekend.. Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): 4 3

4 Tussentijdse uitstroom van leerlingen die langer dan 2 schooljaren op de school verbleven: d. Doorstroombestemming: UB Aantal leerlingen Percentages BAO 1 50 % SBO 1 50 % SO BUITENLAND ONBEKEND ZORG zonder ond. THUIS ANDERS Totaal 2 e. Doorstroomniveau: UN Aantal leerlingen E5 1 M-E6 1 Totaal 2 f. Indien beschikbaar de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen Geschat Geschat < Onbekend.. Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): 1 4

5 4. Uitstroom van leerlingen die korter dan 2 schooljaren op de school verbleven Einduitstroom van leerlingen die korter dan 2 schooljaren op de school verbleven: g. Uitstroombestemming: UB Aantal leerlingen Percentages VSO DB VSO AGL VSO b 1 50 % VSO k/g VSO t 1 50 % VSO havo/vwo BUITENLAND ONBEKEND PRO VMBO b/k VMBO g/t HAVO/VWO ZORG zonder ond. THUIS ANDERS Totaal 2 h. Uitstroomniveau: UN Aantal leerlingen Percentages E5-E6 - - E6-E % E7-E8 1 50% E8 - - Totaal 2 i. Indien beschikbaar de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen. > Geschat Geschat < Onbekend.. Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): 0 5. Vergelijking van de uitstroom met het eerder gestelde OPP In deze paragraaf wordt het OPP dat twee jaren voor uitstroom vastgesteld is, in verband gebracht met de uiteindelijke uitstroom. Dit geldt zowel ten aanzien van einduitstroom als tussentijdse uitstroom. Wanneer een leerling tussentijds is uitgestroomd en dit niet het oorspronkelijke OPP was, 5

6 wordt dit tweeërlei geïnterpreteerd: positief indien de uitstroom hoger is dan het oorspronkelijke OPP, negatief indien de uitstroom is naar een leerroute lager dan het OPP. Heeft een leerling de school korter dan twee jaren bezocht, dan wordt het oudste OPP bekeken. Resultaat Aantal leerlingen Percentages Lager dan OPP % OPP behaald % Hoger dan OPP % Totaal Analyse van de opbrengsten Uitstroom Afgelopen 3 schooljaren Ambitie VWO/Havo (E8) 8.9% 20% 5.6% VMBO K/G/T (E7/E8) 33.3% 60% 66.7% VMBO K/BB (E6/E7) 46.7% 10% 22.2% PrO/ZML (E5/E6) 11.1% 10% 5.6% Op basis van bovenstaande is te concluderen dat SO het Mozaïek Almelo mb/bb haar opbrengsten heeft verhoogd ten opzichte van de eigen uitstroom. Er is een grotere groep leerlingen dat de school op een hoger niveau de school verlaat. Omdat SO het Mozaïek Almelo mb/bb ambitieus is neemt zij geen genoegen met deze groei. Wanneer de opbrengsten vergeleken worden met de ambitie schoolstandaarden valt op dat de opbrengsten lager liggen dan de ambitie. Vooral in de gevorderde standaard ligt het percentage lager. De ambitie is dat 20% van de leerlingen de school verlaat op havo/vwo niveau. Deze groep is momenteel te klein. Consequenties daarvan voor de inrichting van ons onderwijs Bovenstaande geeft aan dat de school haar basis- en verdiepte aanbod moet verstevigen om de ambitie schoolstandaarden te kunnen behalen. De school denkt dit met name te kunnen bereiken door de implementatie van OGW. Sinds schooljaar werken we op Het Mozaïek opbrengstgericht. Voor de didactische vakken werken we met ambitie schoolstandaarden. We weten daardoor naar welke doelen we toe werken en analyseren en evalueren onze leerprestaties systematisch op school-, groep-, en kindniveau. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. De uitkomsten van de analyses en evaluaties op de verschillende niveaus worden gebruikt om verbeteringen op het gebied van het onderwijs, de curricula en de schoolresultaten te implementeren. Een aantal interventies is reeds op basis van deze analyses en evaluaties ingezet; vergroten van de effectieve lestijd, het verhogen van de kwaliteit van de instructie m.b.v. het IGDI-model en het verder vullen van het verdiepte aanbod met verdiepingsstof en materialen. 6

7 7. Bestendiging Uitgangspunt is dat de leerroute behorend bij het gekozen uitstroomperspectief de leerling in voldoende mate toerust om met succes het onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning, op de vervolgvoorziening te kunnen volgen. Dat betekent dat er van uit mag worden gegaan dat de leerling twee jaar na plaatsing in beginsel nog steeds op die plek zit. Als school spannen we ons in om er voor te zorgen dat we zicht hebben op de eisen die de vervolgscholen stellen aan onze leerlingen. We proberen ons onderwijsaanbod daarop af te stemmen. Na 1 oktober van ieder jaar wordt navraag gedaan bij de vervolgbestemming van de leerlingen die het jaar voor het afgelopen schooljaar plus het jaar daarvoor de school hebben verlaten. Ook verzamelen we informatie om zicht te houden op de bestendiging van de verworven plaatsen. Jaarlijks worden de vervolgscholen aangeschreven om informatie te verstrekken over de verwezen leerling. Wanneer er onvoldoende respons is op het schriftelijke verzoek wordt er telefonisch contact gezocht. Vervolgens worden deze resultaten verzameld en geanalyseerd door de CVB van SO het Mozaïek Almelo mb/bb. In onderstaande tabellen staan gegevens opgenomen over andere leerling-cohorten dan tot dusver: het gaat om cohorten van voorgaande jaren. Bestendiging leerlingen 1 schooljaar geleden: Aantal Percentages schooljaar Nog op de uitstroombestemming (incl. verhuizing) % Niet meer op de vervolgbestemming (incl. opstroom % qua niveau en of schooltype) Onbekend / anders - - Totaal 22 Bestendiging leerlingen 2 schooljaren geleden: Aantal Percentages schooljaar Nog op de uitstroombestemming (incl. verhuizing) % Niet meer op de vervolgbestemming (incl. opstroom % qua niveau en of schooltype) Onbekend / anders - Totaal Analyse van de bestendiging Van het cohort ligt de gerealiseerde bestendiging lager dan het voorgaande cohort. In het cohort zijn er een aantal leerlingen tussentijds uitgestroomd naar reguliere scholen (BAO). Drie van deze leerlingen zijn teruggekeerd naar SO het Mozaïek Almelo mb/bb omdat de plaatsing niet succesvol bleek. Hoewel de terugplaatsingen zorgvuldig voorbereid waren met alle betrokkenen bleek de stap naar een reguliere setting te groot. De onderwijsbehoeften van de leerlingen bleken nog te specifiek te zijn voor de scholen. Toeleverende scholen voelden zich handelingsonbekwaam of ouders zagen een verslechtering van het gedrag van het kind. 7

8 9. Consequenties daarvan voor de inrichting van ons onderwijs Vanuit bovenstaande heeft de CVB o.a. het beleid op terugplaatsing geëvalueerd. De school denkt de bestendiging te kunnen verhogen door een nauwere samenwerking met het samenwerkingsverband. Trajectbegeleiders uit de E&D-teams kunnen de schakel vormen tussen de toeleverende school, ouders en de ontvangende school en eventuele extra ondersteuning bieden om de zorg op de ontvangende school te verstevigen. Verder wordt er gekeken naar mogelijkheden voor langere proefplaatsingen en symbioses met scholen voor regulier basisonderwijs. Tevens is er gekeken naar het onderwijs op de vakgebiedoverstijgende gebieden (SEO en leren leren). Hoewel het onderwijs op deze vakgebieden al vanuit de CED-leerlijn vorm gegeven wordt is er nog verbetering mogelijk in het onderwijsprogramma en aanpak in de groepen. De focus zal meer moeten liggen op coöperatief leren en het zelfstandig plannen en organiseren van de leerstof. Wat betreft de sociale competentie zal er meer aandacht moeten komen voor het sturen van het eigen gedrag en het bedenken van passende oplossingen. 8

Opbrengsten SO Hengelo

Opbrengsten SO Hengelo Opbrengsten SO Hengelo Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten SO OCR schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de

Nadere informatie

Verantwoording. 1. Totale uitstroom

Verantwoording. 1. Totale uitstroom Opbrengsten 2014 Schutte s Bosschool Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen Opbrengsten VSO OCR Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten VSO OCR schooljaar 0-05 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl Opbrengsten Penta College 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten VSO

Opbrengsten VSO Opbrengsten VSO 2013-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Op grond van de uitstroomcijfers van de afgelopen jaren heeft de Sluis een schoolstandaard opgesteld Ambitie/schoolstandaard

Op grond van de uitstroomcijfers van de afgelopen jaren heeft de Sluis een schoolstandaard opgesteld Ambitie/schoolstandaard Opbrengsten VSO de Sluis Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw schooljaar

Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw schooljaar Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw schooljaar 201415 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

We bieden de volgende onderwijsarrangementen:

We bieden de volgende onderwijsarrangementen: Opbrengsten VSO De Bouwsteen Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Functionerings niveau. niveau. CED 3 (voornemen : Plancius)

Functionerings niveau. niveau. CED 3 (voornemen : Plancius) Opbrengsten SO De Kameleon 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar

Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar 201415 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar

Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar 2014-2015 Augustus 2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen

Nadere informatie

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten schooljaar 2014-2015 De Stapsteen 1 Inleiding 3 Verantwoording 3 Ons onderwijs 7 Leerstofgebied overstijgend. 7 Totale uitstroom schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Kameleon Inleiding

Opbrengsten VSO De Kameleon Inleiding Opbrengsten VSO De Kameleon 204-205 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

SO Enschede Mekkelholtspad DC Enschede OPBRENGSTEN EN BESTENDIGING SO ENSCHEDE

SO Enschede Mekkelholtspad DC Enschede   OPBRENGSTEN EN BESTENDIGING SO ENSCHEDE 088 020 3898 Mekkelholtspad 4 7523 DC www.mozaiektwente.nl OPBRENGSTEN EN BESTENDIGING ENSCHEDE 2013-2014 1 Inhoud Inleiding - Verantwoording leerroutes p.3 1. Totale uitstroomgegevens p. 4 2. Einduitstroom

Nadere informatie

De kapstok wil deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs.

De kapstok wil deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar

Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar 0-0 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Leerroute Uitstroombestemming Uitstroomniveau Percentage leerlingen. Functioneringsniveau Uitstroomniveau IQ. 0-2 jaar Plancius CED 1-2 M1 CED 3-4 E1

Leerroute Uitstroombestemming Uitstroomniveau Percentage leerlingen. Functioneringsniveau Uitstroomniveau IQ. 0-2 jaar Plancius CED 1-2 M1 CED 3-4 E1 Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen voortgezet

Nadere informatie

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede schooljaar

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede schooljaar Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede schooljaar 2013-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar

Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor

Nadere informatie

Opbrengsten Het Meerik schooljaar

Opbrengsten Het Meerik schooljaar Opbrengsten Het Meerik schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Mozaïek SO Almelo mb/bb

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Schoolgids 2016/2017 deel C Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Datum vaststelling Attendiz: 12-10-2016 Datum instemming MR: 12-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze

Nadere informatie

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C De Kapstok

Schoolgids 2016/2017 deel C De Kapstok Schoolgids 2016/2017 deel C De Kapstok Datum vaststelling Attendiz: 07-10-2016 Datum instemming MR: 05-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school 6 Verantwoording

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS deel C Het Reliëf Het Sloepje

SCHOOLGIDS deel C Het Reliëf Het Sloepje ONZE OPBRENGSTEN SCHOOLGIDS deel C 2016 2017 Het Reliëf Het Sloepje 1 Inhoudsopgave schoolgids Deel C Inleiding... 3 1. Opbrengstgericht werken... 3 2. Opbrengsten van onze school... 5 2.1 Verantwoording

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C

Schoolgids 2016/2017 deel C Schoolgids 2016/2017 deel C SO Het Mozaïek Almelo, onderbouw Datum vaststelling Attendiz: 11-10-2016 Datum instemming MR: 13-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2013 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2013 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2013 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inhoud Inleiding Deel I Speciaal onderwijs 1.1 Uitstroom vanuit het so 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids SO Het Mozaïek midden- en bovenbouw deel C 2018/2019 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opbrengstgericht werken 4 2. Opbrengsten van onze school 6 2.1 Verantwoording 2016/2017 6 2.2 Onze standaarden

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids De Stapsteen & De Zevensprong deel C 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opbrengstgericht werken 4 2. Opbrengsten van onze school 5 2.1 Verantwoording 2016/2017 5 2.2 Onze standaarden en

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen

Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen Datum vaststelling Attendiz: 14-1016 Datum instemming MR: 14-1016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school 6 Verantwoording

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 214 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inhoud Inleiding... 1 Deel I Speciaal onderwijs... 2 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 2 1.2

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Utrecht, juni 2013 Inhoud 1 Kort verblijf 4 2 Deel I - Speciaal onderwijs 5 2.1 Uitstroom 5 2.2 IQ van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Mytylschool De Schalm Plaats : Breda BRIN nummer : 02RK OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281488 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum vaststelling : 14 april 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong

Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze l 6 Verantwoording

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Klimopschool Plaats : Middelburg BRIN nummer : 00OJ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 287764 Datum onderzoek : 1 maart 2016 Datum vaststelling : 26 april 2016 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo Datum vaststelling Attendiz: okt. 2016 Datum instemming MR: okt. 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek SO Almelo

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek SO Almelo VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Mozaïek SO Almelo Plaats : Almelo BRIN nummer : 00KM OKE 02 SO Onderzoeksnummer : 270713 Datum onderzoek : 11 maart 2014 Datum vaststelling : 27 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 2015

Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 2015 Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 215 Inhoud Inleiding... 3 Speciaal onderwijs... 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het speciaal

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids Corylus College deel C 2018/2019 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opbrengstgericht werken 4 2. Opbrengsten van onze school 6 2.1 Verantwoording 2016/2017 6 2.2 Onze standaarden en ambities 10 2.3

Nadere informatie

Schoolgids 2017/2018 Mozaïek Almelo SO Onderbouw deel C

Schoolgids 2017/2018 Mozaïek Almelo SO Onderbouw deel C Schoolgids 2017/2018 Mozaïek Almelo SO Onderbouw deel C Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opbrengstgericht werken 4 2. Opbrengsten van onze school 5 2.1 Verantwoording 2016/2017 5 2.2 Onze standaarden en ambities

Nadere informatie

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Data 4 3 Uitgangspunten bij de prestatieanalyse 5 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso 5 3.2 Scores

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD Inleiding 3 1 Speciaal onderwijs 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: 12-10-2016 Datum instemming MR: 12-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids Penta College deel C 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opbrengstgericht werken 4 2. Opbrengsten van onze school 5 2.1 Verantwoording 2016/2017 5 2.2 Onze standaarden en ambities 10 2.3

Nadere informatie

Uitwerking berekening prestatieanalyse (voortgezet) speciaal onderwijs 2017

Uitwerking berekening prestatieanalyse (voortgezet) speciaal onderwijs 2017 Uitwerking berekening prestatieanalyse (voortgezet) speciaal onderwijs 2017 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij de prestatieanalyse... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids SO Het Mozaïek midden- en bovenbouw deel C 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opbrengstgericht werken 4 2. Opbrengsten van onze school 5 2.1 Verantwoording 2016/2017 5 2.2 Onze standaarden

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst

Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst Ben de Goei inspecteur PO regio Zuid 25 november 2011 Congres sbo werkverband Inhoud 1. Inhoud en doel 2. Verleden 10 jaar inspecteren in het sbo

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wegwijzer

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wegwijzer VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wegwijzer Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 22NX OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 286588 Datum onderzoek : 12 januari 2016 Datum vaststelling : 15 maart 2016 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Piloot, MKD's De Kleine Plantage De Vlinder

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Piloot, MKD's De Kleine Plantage De Vlinder VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Piloot, MKD's De Kleine Plantage De Vlinder Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 20VT OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 281623 Datum onderzoek : 13 januari 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Atlas, locatie Assen

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Atlas, locatie Assen VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Atlas, locatie Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 00ZF OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 278482 Datum onderzoek : 23 oktober 2014 Datum vaststelling : 8 december 2014 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. J.H. Donnerschool, locatie De Glind

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. J.H. Donnerschool, locatie De Glind VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK J.H. Donnerschool, locatie De Glind Plaats : De Glind BRIN nummer : 14RB OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 273664 Datum onderzoek : 12 maart 2014 Datum vaststelling : 10 april 2014

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Portalis, locatie Groningen (Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding)

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Portalis, locatie Groningen (Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding) VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Portalis, locatie Groningen (Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding) Plaats : Groningen BRIN nummer : 02YL OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281164 Datum onderzoek : 15 januari

Nadere informatie

Schoolgids Deel b SO De Elimschool

Schoolgids Deel b SO De Elimschool Schoolgids 2018-2019 Deel b SO De Elimschool Inleiding Onze schoolgids is opgeknipt in twee delen, deel A en B. Dit is deel B. Dit deel gaat met name over de schoolontwikkeling en de onderwijsopbrengsten.

Nadere informatie

Schoolgids Deel b SO De Leeuwerik

Schoolgids Deel b SO De Leeuwerik Schoolgids 2018-2019 Deel b SO De Leeuwerik Inleiding Onze schoolgids is opgeknipt in twee delen, deel A en B. Dit is deel B. Dit deel gaat met name over de schoolontwikkeling en de onderwijsopbrengsten.

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel C 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opbrengstgericht werken 4 2. Opbrengsten van onze school 5 2.1 Verantwoording 2016/2017 5 2.2 Onze standaarden en ambities

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wissel

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wissel VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wissel Plaats : Almelo BRIN nummer : 08PQ OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 267402 Datum onderzoek : 9 december 2013 Datum vaststelling : 25 februari 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Buitenhof

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Buitenhof VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Buitenhof Plaats : Heerlen BRIN nummer : 01UO OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 275451 Datum onderzoek : 23 april 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

Schoolgids Deel b SO De Isselborgh

Schoolgids Deel b SO De Isselborgh Schoolgids 218-219 Deel b SO De Isselborgh Inleiding Onze schoolgids is opgeknipt in twee delen, deel A en B. Dit is deel B. Dit deel gaat met name over de schoolontwikkeling en de onderwijsopbrengsten.

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Obadjaschool, cluster 3

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Obadjaschool, cluster 3 VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Obadjaschool, cluster 3 Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26NC OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 287514 Datum onderzoek : 19 januari 2016 Datum vaststelling : 16 maart 2016 Pagina 2

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Altra College, Noord Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282295 Datum onderzoek : 18 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek VSO Almelo

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek VSO Almelo VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Mozaïek VSO Almelo Plaats : Almelo BRIN nummer : 00KM OKE 03 VSO Onderzoeksnummer : 270712 Datum onderzoek : 13 februari 2014 Datum vaststelling : 4 maart 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Interne rapportage uitstroomgegevens VSO

Interne rapportage uitstroomgegevens VSO Interne rapportage uitstroomgegevens VSO 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1. Managementsamenvatting... 3 1.1 Conclusie op basis van analyse en interpretatie... 3 1.1 Schoolstandaarden voor het schooljaar 2017-2018...

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Prof. W.J. Bladergroenschool Plaats : Groningen BRIN nummer : 02YR OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 274473 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling : 1 april 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag De Muldersteeg

Jaarverslag De Muldersteeg Jaarverslag 2017-2018 De Muldersteeg Voor u ligt het jaarverslag van De Muldersteeg schooljaar 2017-2018. In dit jaarverslag wordt er terug gekeken en vooruit geblikt op diverse punten: A. bestendiging

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. A.J. Schreuderschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. A.J. Schreuderschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK A.J. Schreuderschool Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 02XM OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 282054 Datum onderzoek : 30 maart 2015 Datum vaststelling : 15 juni 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids De Stapsteen & De Zevensprong deel C 2018/2019 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opbrengstgericht werken 4 2. Opbrengsten van onze school 6 2.1 Verantwoording 2017/2018 6 2.2 Onze standaarden en

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Twijn (19QK 19VD)

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Twijn (19QK 19VD) VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Twijn (19QK 19VD) Plaats : Zwolle BRIN nummer : 19QK OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 284988 Datum onderzoek : 12 oktober 2015 Datum vaststelling : 12 november 2015 Pagina

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids De Huifkar deel C 2018/2019 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opbrengstgericht werken 4 2. Opbrengsten van onze school 6 2.1 Verantwoording 2016/2017 6 2.2 Onze standaarden en ambities 8 2.3 Totale

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Ambelt Herfte

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Ambelt Herfte VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Ambelt Herfte Plaats : Zwolle BRIN nummer : 02YN OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 281782 Datum onderzoek : 29 januari 2015 Datum vaststelling : 16 maart 2015 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Xaveriusschool Plaats : Sittard BRIN nummer : 04EP OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282087 Datum onderzoek : 26 februari 2015 Datum vaststelling : 9 juni 2015 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Latasteschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Latasteschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Latasteschool Plaats : Horn BRIN nummer : 00UT OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 272208 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling : 15 april 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Kei

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Kei VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Kei Plaats : Breda BRIN nummer : 02RH OKE 08 SO Onderzoeksnummer : 283676 Datum onderzoek : 2 juni 2015 Datum vaststelling : 21 september 2015 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs In deze rapportage leest u de belangrijkste kwantitatieve gegevens van de eerste opbrengstbevraging. Tenzij anders aangegeven,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Ark

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Ark VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Ark Plaats : Gouda BRIN nummer : 19XZ OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 286422 Datum onderzoek : 25 november 2015 Datum vaststelling : 1 maart 2016 Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 257281 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : 20 januari 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Buitenhof

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Buitenhof VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Buitenhof Plaats : Heerlen BRIN nummer : 01UO OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 275452 Datum onderzoek : 24 april 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Mytylschool Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 16SO OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 271893 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : 15 april 2014 Pagina

Nadere informatie

Ambitie schoolstandaarden 2015 2019 Tussen- en eindopbrengsten taal / rekenen

Ambitie schoolstandaarden 2015 2019 Tussen- en eindopbrengsten taal / rekenen Ambitie schoolstandaarden 2015 2019 Tussen- en eindopbrengsten taal / rekenen Het team van basisschool De Marinx heeft voor de schoolplanperiode 2015 2019 schoolambities vastgesteld voor: Het uitstroomprofiel

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Opbrengst analyse

Opbrengst analyse Onderwijslocatie Drechtster College Auteur: J. Westerlaken Opbrengst analyse 2014-2015 Document kenmerken Naam document: Opbrengstanalyse 2014-2015 Norm:. Status: vastgesteld Versie: 1.0 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Schoolgids Deel b SO Klein Borculo

Schoolgids Deel b SO Klein Borculo Schoolgids 2018-2019 Deel b SO Klein Borculo Inleiding Onze schoolgids is opgeknipt in twee delen, deel A en B. Dit is deel B. Dit deel gaat met name over de schoolontwikkeling en de onderwijsopbrengsten.

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Schoolgids Deel b VSO De Veenlanden

Schoolgids Deel b VSO De Veenlanden Schoolgids - Deel b VSO De Veenlanden Inleiding Onze schoolgids is opgeknipt in twee delen, deel A en B. Dit is deel B. Dit deel gaat met name over de schoolontwikkeling en de onderwijsopbrengsten. Hiermee

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Kop van Deelen (JeugdzorgPlus) Plaats : Deelen BRIN nummer : 02EY OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282058 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

Schoolgids Deel b VSO De Triviant

Schoolgids Deel b VSO De Triviant Schoolgids 2018-2019 Deel b VSO De Triviant Inleiding Onze schoolgids is opgeknipt in twee delen, deel A en B. Dit is deel B. Dit deel gaat met name over de schoolontwikkeling en de onderwijsopbrengsten.

Nadere informatie