1. Opening BOE opent om uur de vergadering en heet allen welkom. Toon is nieuw in de MR en heeft zich in het vooroverleg al voorgesteld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opening BOE opent om 21.00 uur de vergadering en heet allen welkom. Toon is nieuw in de MR en heeft zich in het vooroverleg al voorgesteld."

Transcriptie

1 Notulen MR vergadering 8 oktober 2014 Aanwezig: Bert Boelens (vz), Bart van Riessen (notulist), Harm Denissen, Carla van Gruijthuijsen, Toon Verploegen, Carl Matser, Wies van Breemen, Mark Dijksma, Mark Eggink, Jonathan van Dongen, Marion Krabbenborg, Menno Bartlema Afwezig: Marjan Hofstede 1. Opening BOE opent om uur de vergadering en heet allen welkom. Toon is nieuw in de MR en heeft zich in het vooroverleg al voorgesteld. 2. Mededelingen - KRM meldt dat er afgelopen week weer volop certificaten zijn uitgereikt. Zowel voor Goethe (Duits), Delf Scolair (Frans) en Cambridge (Engels). - KRM meldt dat ze dinsdag op bezoek is geweest bij het bootcamp ipad. - KRM meldt dat er met de secties Engels en Nederlands afspraken zijn gemaakt hoe om te gaan met de grote klassen in 4 Havo, er komt een extra uur. - KRM meldt dat ze ondanks de afwezigheid van BAM een goede start van het jaar heeft gehad. 3. Notulen Nav de notulen vraagt DEH hoe het zit met de airco. KRM heeft geen volledig beeld maar de B vleugel lijkt klaar en de A vleugel nog niet. GRC vult aan dat het vooral in lokaal A015 soms veel te warm is. Nav punt 7, de mogelijkheid tot beroep staat dat in de brief? BAM zoekt dit nog uit. Nav rondvraag Wies vraagt of er nog iets gedaan is met zijn opmerking over studium generale. De rector zegt dat het doorgegeven is aan PLL maar dat er nog geen bijeenkomst is geweest. De notulen worden goedgekeurd. 4. Overgangsnormen Op blz. 2 punt 7 staat het woord die dit wordt verduidelijkt. Er zal komen te staan de overgangsnormen per leerjaar. BAM: De wetgeving rond rekenen zijn iets aangepast dit heeft gevolgen voor de voetnoot 3 en 5, deze zal worden; Het cijfer voor rekenen is het hoogste cijfer van het examen en de herkansing. DEH vraagt daaromtrent of dit een verzwaring is van de overgangsnormen. BAM leerlingen maken het examen in de voorexamenklas, als ze een onvoldoende halen komt er een bijspijker cursus, ze kunnen dan opnieuw examen doen. DEH vraagt of leerlingen die slecht zijn in rekenen niet liever twee keer examen zouden doen in het examenjaar zodat ze meer tijd hebben om te oefenen. BAM antwoord dat ze het beter kunnen doen na de bijspijker cursus. GRC vraagt of het HV team kan omgaan met de nieuwe regels betreffende de HV klas. KRM: We gaan het dit jaar doen en kijken volgend jaar of we zo verder willen. Er wordt instemming verleent aan de overgangsnormen.

2 5. Schooljaarplan KRM een heikel punt is het hoge aantal zittenblijvers in H4, ook over V4 zijn we niet content. BOE benadrukt dat er ook veel leerlingen van 1G zijn overgegaan naar 2A, mede daardoor is er een extra 2 e klas gevormd. Het gevolg was dat in de BB de 4H niet gesplitst werd. KRM antwoordt dat er geen 1 op 1 relatie is tussen deze twee gebeurtenissen. Een combinatieklas 2A-2G kon dit jaar niet i.v.m. de ipad. MAC vraagt of een van de oorzaken dat er vrij veel leerlingen van 1G naar 2A gaan kan zijn dat dit omgeprate leerlingen waren die eerst naar 1A zouden gaan. KRM weet niet of dit zo is, maar het is de moeite dit uit te zoeken. GRC: Er is toch een ontmoedigingsbeleid om over te stappen van G A. De rector beaamt dit. BOE komt terug op de grote 4H klassen, het is een punt van aandacht maar wat meer? KRM zoals eerder gemeld is er een oplossing met Nederlands en Engels, verder is de sfeer en samenstelling in de 4H klassen goed. De directie heeft zich aan de splitsingsnorm gehouden. Men was verrast door het grote aantal zittenblijvers. Een grote klas leidt niet automatisch tot meer zittenblijvers. Mark Dijksma vraagt naar de percentages op blz 5, deze kloppen niet met de gegevens van blz. 4. BAM heeft geen idee van de oorzaak en zoekt dit uit. RIB vraagt naar het actieplan punt 4. KRM het meerjaren formatieplan is er nog niet, zodra het er is en besproken is in het MT komt het richting MR. RIB vraagt over besluit ipads. BAM antwoordt dat er voor de kerst een besluit moet worden genomen of er voor de 1 e klassen wordt doorgegaan met de ipad. Het probleem van de vierde klas dat DEH meldt kan volgens BAM wel later worden opgelost, dit is niet van belang voor de voorlichting. DEH; dat wordt wel krap, de MR heeft twee vergaderingen voor een instemming. Ook BOE heeft zorgen om het tijdpad. GRC vraagt naar ervaringen in 1H en 1A, zijn deze anders dan eerdere ervaringen in 1G? KRM meldt dat dit nog onduidelijk is. Duidelijk lijkt wel dat als voor invoering wordt besloten dit een brede invoering is. MAC vraagt nog of er verbeteringen zijn in de resultaten van de leerlingen, dit was een van de doelen van het ipad project. BAM meldt dat in een eerdere meting geen significant verschil is gemeten tussen wel en geen ipad. GRC vraagt naar een onderzoek naar een ander doel van het project, de differentiatie, er is nu ervaring met drie groepen 1 G leerlingen. Bovendien lijkt dit makkelijker meetbaar. Mark Dijksma vraagt nog naar de klankbordgroep, het is toegezegd dat deze komt. BAM antwoordt dat deze er komt maar wil geen datum noemen. GRC meldt dat TAC heeft aangeboden de MR te willen informeren naar de ervaringen uit de stuurgroep. BOE besluit dit punt door de directie op te roepen snel met een plan te komen. DEH verwijst naar de notulen blz. 2 dat de formulering betreffende de MK onduidelijk is en niet aangepast in dit werkdocument.

3 6. Examenreglement Er wordt instemming verleent aan het examenreglement. GRC meldt nog dat er voor 5H drie herkansingsperioden zijn en dat aan het team BB VWO moet worden gevraagd of dit volgend jaar ook voor de 6V klassen moet gelden. KRM antwoordt dat dit ook in het MT overleg naar voren zal komen. 7. Monnikskap Het ruimte gebrek blijft een belangrijk punt, de lokalen in de C vleugel kunnen wel meer gebruikt worden maar staan vol met tafels en stoelen en dat is onhandig voor leerlingen met grote rolstoelen. KRM, er is veel energie en initiatief gestoken in een reis naar Berlijn maar de belangstelling valt tegen. Wies antwoordt persoonlijk, dat het hem een jaar te laat is. DEH; Het moet weer een traditie worden1 succeservaring zorgt ervoor dat het weer gewoon wordt dat je meegaat. 8. Nieuws uit de andere raden GMR; Er is nog geen vergadering geweest maar Marjan meldt zich voor de ouderpositie. Vanuit de OR komen een aantal vragen naar de directie. Besloten wordt dat deze snel schriftelijk zullen worden beantwoord. De vragen betreffen: a) De klankbordgroep ipad b) Wanneer komt er een evaluatie van de 4 e toetsweek en de mixweken (activiteitenweken) c) Er zijn weer veel activiteiten buiten de mixweken, hoe komt dit, de afspraak was toch om dit te vermijden. d) Er wordt een zorg uitgesproken over de grote klassen in de 4 e klas e) Hoe zit het met het aannamebeleid, afgelopen jaar zijn er 194 leerlingen aangenomen terwijl 185 de afspraak was. Heeft dit gevolgen voor de norm mbt brandveiligheid? f) Er zijn zorgen over de oplopende kosten voor ouders, meer uitwisselingen bovenop de kosten van de ipad. g) Er zijn vragen over de buspasjes, zijn deze ook nodig voor leerlingen uit Drutenh) Hoe is de keuze van de ipad coaches gedaan? De rector kan met betrekking tot punt e) zeggen dat er regelmatig met de brandweer wordt overlegd en dat het DC binnen de normen zit. Met betrekking tot punt g): Er is overleg met de busmaatschappij, deze zal grotere bussen inzetten. Punt a) is al eerder besproken, de klankbordgroep komt er snel. 9. MR etentje RIB meldt dat er vrijdag 14 november is gereserveerd in de Spil voor het jaarlijkse MR etentje. Mochten leden niet kunnen dit graag melden aan RIB. Op dit etentje wordt ook afscheid genomen van JOH en Hetty Wieringa. Het blijkt dat er op die dag ook een schoolfeest in de Lindeberg is.

4 10. Rondvraag Mark Eggink vraagt of er wat gedaan kan worden aan de akoestiek van de noodlokalen, deze is erg slecht. Andere leden van de MR beamen dit. De rector zal dit met HER bespreken. Wies vraagt of er meer aandacht kan komen voor het excellentiebeleid, zelf heeft hij van zijn ouders moeten horen over de cursussen op de RU. Er is een werkgroep mee bezig op de BB VWO. Mark Eggink heeft contact gehad met de decaan om deze activiteiten ook mee te laten tellen voor LOB, de vier uur die daarvoor wordt verrekend is aan de lage kant. MAC vraagt naar een andere periodisering, er is halverwege een periode een grote toetsdruk, zou het geen idee zijn om naar zes perioden te gaan en tussendoor niet te toetsen mav overhoringen. BAM antwoordt dat er zal worden uitgezocht hoe dat gaat bij andere scholen, maar het is een complex verhaal. GRC vult aan dat leerlingen van de derde klas het lastig vinden dat een toetsweek vlak na een vakantie valt. Leerlingen hebben het idee dat ze dan in de vakantie voor school moeten werken. MAC pleit voor het in dienst nemen van een taal assistent voor de vreemde talen. GRC: Een native speaker zou veel toevoegen aan de kwaliteit. BOE meldt dat de gymzaal zeer glad is, vaak vies en gevaarlijk. KRM zal dit doorgeven aan HER. BOE sluit de vergadering om uur BAM; Menno Bartlema BB; bovenbouw BOE; Bert Boelens DEH; Harm Denissen GMR gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GRC; Carla van Gruijthuisen HER; Rob Hendriks JOH; Hanneke de Jong KRM; Marion Krabbenborg LOB; loopbaanorientatie MK; Monnikskap OR; ouderraad PLL; Lex Plantaz RIB; Bart van Riessen RU; Radboud Universiteit TAC; Carolijn Tacken

5 Actielijst BAM zoekt uit hoe het zit met de brief bij bezwaar examen (zie punt 3) BAM zoekt verschil percentages eindexamens uit (zie punt 5) BOE en RIB zoeken uit bevoegdheid MR mbt besluit ipad KRM en BAM komen snel met tijdpad ipad RIB en BOE nodigen TAC uit voor volgende vergadering (zie punt 5) KRM en BAM beantwoorden vragen vanuit de OR (zie punt 8) RIB meldt Marjan aan voor de GMR (zie punt 8) BOE en RIB stellen vergaderdata vast. RIB nodigt JOH en Hetty Wieringa uit voor MR etentje(zie punt 9) KRM bepreekt met HER situatie rond akoestiek van de noodlokalen en de onveilige situatie in de gymzaal. (zie punt 10)

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie

Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie notulen Deelraad Barendrecht 18-11-2014 Aanwezig :, Jaap Hoogerwaard (voorzitter), Marja Wansink, Rob Glandorf, Erik Both (personeelsgeleding); Gert-Jan van den Berg (oudergeleding); Jet Gerritse, Barbara

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 notulen infoavond ouders t Heem Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 Eerste sessie 19.00 uur 20.00 uur Tweede sessie 20.30 uur - 21.30 uur Aanwezig namens bestuur : Niek, Han, Esther, Ernest,

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR

VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR februari 2011 VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR Ziektegolf Het ziekteverzuim onder leerlingen is de laatste dagen erg hoog. Dagelijks worden weer nieuwe leerlingen ziek gemeld en ook melden zich in de loop van

Nadere informatie

Toevoeging over de onduidelijkheden rondom het peuterspeelzaalgebeuren.

Toevoeging over de onduidelijkheden rondom het peuterspeelzaalgebeuren. Notulen van de gezamenlijke vergadering van 19 januari 2011 Aanwezig: Lykele, Claudia, Boukje, Gjiltsje, Richtsje, Alie, Wilbert en Henny Afwezig wegens ziekte: Yvonne en Wianda 1 Opening Claudia opent

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee UITNODIGING Voor de zakelijk ouderavond vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 Inloop vanaf 19:30uur. Aanvang 20.00 uur Plaats: gymlokaal, OBS de Meent, Glimmen. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Aanwezig: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Izi Hitimana,

Nadere informatie

INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014

INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014 INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014 VAN DE LOCATIEDIRECTEUR Allereerst heet ik u, ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10 Woord vooraf Deze reader is bedoeld als studiemateriaal voor de opleiding tot Secretaresse. Daarbij hebben we vooral rekening gehouden met cursisten die al in de praktijk werkzaam zijn en zich verder willen

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 25 maart 2013 in de personeelskamer 1. Opening 2. Mededelingen van het DB

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 25 maart 2013 in de personeelskamer 1. Opening 2. Mededelingen van het DB Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 25 maart 2013 in de personeelskamer Aanwezig: Ronald Bröker, Hilde Conen, Jelly Fledderus, Bart Kuil, Frans Nevels, Mieke de Vries, Johan

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 15 DECEMBER 2011 IN HET STADHUIS TE HAARLEM

CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 15 DECEMBER 2011 IN HET STADHUIS TE HAARLEM CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 15 DECEMBER 2011 IN HET STADHUIS TE HAARLEM Aanwezig de leden: De heer G.B. van Driel (CDA), de heer J. Fritz (PvdA), de

Nadere informatie

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 1 MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 Kristel van Gisbergen Sabine Wolfs Marieke Bergkamp Hanneke Tijssen Annemieke Quik Anna-Marie Borgstein Suzan Karabag (afwezig) Wendy van Lieshout Per Zelissen

Nadere informatie

SAMENVATTEND RAPPORT

SAMENVATTEND RAPPORT SAMENVATTEND RAPPORT van het Inspectieonderzoek op Zuyderzee College Lemmer afdeling vmbo (g)t Zwolle, 14 mei 2014 (4331133) 2 1. WAAROM ONTVANGT U DIT SAMENVATTENDE RAPPORT? De Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie