Functieprofiel. Bedrijfskundig Zorgmanager Ingrepencentrum * H e t O o g z i e k e n h u i s. R o t t e r d a m

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functieprofiel. Bedrijfskundig Zorgmanager Ingrepencentrum * H e t O o g z i e k e n h u i s. R o t t e r d a m"

Transcriptie

1 * H e t O o g z i e k e n h u i s R o t t e r d a m *) Intern luidt de functiebenaming: Manager Zorgpaden Ingrepen Versie d.d. 21 juni

2 Het Oogziekenhuis Rotterdam Algemeen Als het enige zelfstandige oogziekenhuis van Nederland fungeert Het Oogziekenhuis Rotterdam als topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. De missie, zoals deze al in is 1874 in de statuten is vastgelegd, is vandaag de dag nog steeds van toepassing; het lijden van ooglijders verzachten. Met deze missie als leidraad streeft Het Oogziekenhuis Rotterdam er naar om de medische zorg voor de patiënten steeds te verbeteren, de bedrijfsvoering te optimaliseren en iedere keer weer aan te sluiten bij de beleving van de patiënt. Deze benadering heeft geleid tot een zeer innovatief en zeer efficiënt ziekenhuis waarbij aan patiënten superspecialistisch oogzorg met de menselijk maat wordt geboden. Voor elke patiëntenstroom is een klinisch pad ontwikkeld, met als doel het optimaliseren van service, het afstemmen van voorlichting en het combineren van afspraken. Het Oogziekenhuisconcern bestaat uit Het Oogziekenhuis Rotterdam, Het Oogzorgnetwerk, de Oogziekenhuis Focuskliniek en het Rotterdams Oogheelkundig Instituut. Het Oogzorgnetwerk, een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam, is een landelijke netwerk bestaande uit partners in de keten van oogzorgactiviteiten. Het Oogzorgnetwerk wil de zorg toegankelijk maken en verder verbeteren door transmurale- en multidisciplinaire samenwerking, afstemming van protocollen en optimalisering van voorlichting. Het wetenschappelijk onderzoek binnen Het Oogziekenhuis is sinds maart 2009 ondergebracht in het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.). Met samenwerkingspartners levert het R.O.I. een belangrijke bijdrage aan internationaal oogheelkundig onderzoek. De speerpunten van R.O.I. zijn moleculair biologisch onderzoek, epidemiologisch onderzoek, verbetering en ontwikkeling van diagnostische apparatuur en programmatuur, onderzoek naar nieuwe oogheelkundige toepassingsmogelijkheden van geneesmiddelen en onderzoek naar de financiering en organisatievormen van de gezondheidszorg. De Oogziekenhuis Focuskliniek is de privékliniek van Het Oogziekenhuis die niet-verzekerde oogheelkundig zorg aanbiedt, zoals ooglidchirurgie en refractiechirurgie. De Oogziekenhuis Focuskliniek heeft door haar jarenlange ervaring en onderzoek op het gebied van refractiechirurgie een grote schat aan kennis opgebouwd, waardoor de kliniek met recht kan worden beschouwd als een van de meest professionele klinieken op het gebied van refractiechirurgie in Nederland. Bij Het Oogziekenhuis Rotterdam werken ca. 525 medewerkers (dit betreft 415 fte), onder wie 34 medisch specialisten. In 2011 is wederom een productiestijging gerealiseerd. De totale omzet nam toe van 38,2 miljoen tot 39,2 miljoen. Boekjaar 2011 is afgesloten met een geconsolideerd financieel resultaat van Het ziekenhuis kent een gezonde financiële huishouding. Door gericht te sturen op kostenbeheersing en efficiencyverhoging in combinatie met productie- en omzetgroei verwacht de organisatie voor het huidige jaar en voor toekomstige jaren positieve resultaten te boeken. De ambitie m.b.t. een solvabiliteit als percentage eigen vermogen van het balanstotaal van meer dan 20% zal naar verwachting in 2012 worden gerealiseerd. Meer informatie alsmede het jaarverslag over 2011 zijn te vinden op de website: Beleidselementen In het strategisch beleid anticipeert Het Oogziekenhuis Rotterdam proactief op wijzigingen in de externe omgeving. De gegarandeerde financiering van de bouwkosten is beëindigd. In het vervolg zullen de kapitaalslasten moeten worden terugverdiend uit de tarieven van de zorgproducten. De gehele productie van Het Oogziekenhuis Rotterdam wordt in 2012 vrij onderhandelbaar tussen ziekenhuis en zorgverzekeraars. De wijze van declaratie verandert ook, het DBC systeem ( DBC s ) gaat over in een DOT systeem (DBC s op weg naar transparantie) met circa

3 zorgproducten. In 2014 wordt volledige prestatiebekostiging ingevoerd, in de overgangsperiode (2012 en 2013) geldt een transitiebedragmodel. In het middellange termijnplan zijn een aantal speerpunten geformuleerd, daaruit voortvloeiend zijn er negen thema s benoemd voor de komende twee jaar: 1. Trek samen op, maar wees helder in wat je van elkaar verwacht op welk moment 2. Het sterker uitdragen van het merk 3. Helderheid over wat de patiënt mag verwachten 4. Digitaal registreren om beter te excelleren 5. Verhelderen van zorgprocessen en de te hanteren stuurformatie 6. Helderheid over beschikbare en nog te ontwikkelen kennis bij medewerkers 7. Toewerken naar en borgen van de in- en extern gestelde kwaliteits(uitkomst)normen 8. Het marktaandeel vergroten en de contacten met verwijzers versterken 9. Gezond financieel kader Organisatiestructuur Het Oogziekenhuis Rotterdam wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. In het gehanteerde besturingsmodel worden integrale verantwoordelijkheden met betrekking tot personeel, productie, financiën en kwaliteit zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. De organisatiestructuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam wordt gekenmerkt door korte lijnen. De polikliniek is opgesplitst in vier behandelteams rond subspecialismen met per team een teamleider en een medisch coördinator. De medisch specialisten van Het Oogziekenhuis Rotterdam zijn verenigd in maatschappen. Organogram Het Oogziekenhuis Rotterdam 2011 Raad van Bestuur Medische Staf Directie- Secretariaat OR Manager E&F en P&O Manager Zorgpaden - Ingrepen Manager Zorgpaden- Polikliniek en Diagnostiek Medisch Coördinatoren Manager Zorglogistieke Bedrijfsvoering P&O en Opleidingen Arbo Bedrijfsbureau Chirurgie/ CSA BHT Oranje Stafbureau Zorglogistieke Bedrijfsvoering Facilitaire Dienst Juridische Zaken Anesthesie/ Recovery BHT Rood Medisch Archief Secretariaat Patiëntenzorg Economie Verpleegafdeling BHT Paars Hygiënist BHT Groen 3

4 Profiel De Raad van Bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van (interne benaming: Manager Zorgpaden Ingrepen). U bent integraal verantwoordelijk voor de productie, het personeel, de financiën, kwaliteit, beleidsontwikkeling en innovatie binnen het Ingrepencentrum. U geeft functioneel leiding aan de 3 tot 4 teamleiders van de OK/CSA, Anesthesie/Recovery en de Verpleegafdeling. In totaal wordt thans (indirect) leiding gegeven aan ca. 90 medewerkers. U onderhoudt intensief contact met het stafbestuur, medische staf en de medisch coördinatoren en u draagt zorg voor regelmatige afstemming van beleidszaken en activiteiten met de Raad van Bestuur en het management in de organisatie. U maakt deel uit van het MT. Samen met de collega MT-leden bent u mede verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het ziekenhuis. U rapporteert direct aan de voorzitter Raad van Bestuur. Op basis van de organisatiethema s, als onderdeel van het meerjarenbeleid van Het Oogziekenhuis Rotterdam, zijn volgende resultaatgebieden vastgesteld. Hierbij werkt u intensief samen en heeft u veelvuldig overleg met de Manager Zorgpaden Polikliniek en Diagnostiek. Bij diens afwezigheid fungeert u tevens als plaatsvervanger. Resultaatgebieden Zorgkwaliteit en zorgproductie Het actief sturen op de beschikbare capaciteit (mensen, middelen, ruimten) om in de toenemende vraag naar oogzorg te voorzien en de afgesproken productie te realiseren. Verantwoording dragen voor de aansturing en verdere ontwikkeling van een efficiënte bedrijfsvoering van het Ingrepencentrum en leveren van een substantiële bijdrage aan de optimalisering van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Het leveren van een bijdrage aan het vergroten van het marktaandeel van topklinische zorg. De reeds bestaande zorgpaden verder optimaliseren. Het verder ontwikkelen van en het sturen met real-time stuurinformatie over het zorgproces, indicatiestelling en kwaliteit van zorg. Efficiency en financieel resultaat Realiseren van operational excellence in de bedrijfsvoering, doorvoeren van efficiencyverbeteringen alsmede teweegbrengen van een gevoel van urgentie voor kostenbewustzijn. Het aanleveren van gegevens voor de diverse begrotingen (investeringen en exploitatie) binnen de planning & controlcyclus. Opstellen van de operationele productie- en capaciteitsplanning en realiseren van de doelstellingen, zoals deze zijn vastgelegd in het jaarplan van het Ingrepencentrum. Ontwikkelen en implementeren van instrumenten voor procesbeheersing, o.a. een flexibele wijze van plannen van OK-sessies. Omgeving, omgevingsanalyse en merkbeleving Het ontwikkelen van een relevant netwerk (samenwerken, informatie uitwisselen) binnen de zorg. Vanuit een gedegen visie op de markt en de marktwerking en met de blik naar buiten gericht anticiperen op toekomstige veranderingen in wet- en regelgeving rondom het verlenen van zorg en aldus Het Oogziekenhuis stevig positioneren in een omgeving waarin liberalisering en outputfinanciering actueel zijn. 4

5 Het verbeteren van de kwaliteit van de zorg binnen de (snijdende) zorgpaden ten behoeve van de patiënt en de eerste- en tweedelijns zorgverleners met kwaliteit en angstreductie als leidend motief. Leidinggeven, verbinden en sturen op resultaat Leiding geven aan de 3-4 teamleiders en indirect aan de ca. 90 medewerkers en scheppen van een uitdagend werkklimaat en communicatie- en overlegstructuur waarbinnen samenwerking tot bloei komt en mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Middels training, opleiding en supervisie de cultuur van angstreductie, compassie en patiëntveiligheid versterken. Het creëren van helderheid in prioriteiten, projecten en te behalen resultaten. Functie-eisen Uitstekende managementkwaliteiten, minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring verkregen in een complexe afdeling in een ziekenhuis, waarbij (indirect) leiding is gegeven aan minimaal 70 fte. Specifieke leidinggevende ervaring op een OK is een pre. Academische werk- en denkniveau, b.v. een bedrijfskundige/bedrijfseconomische richting of BMG/Gezondheidswetenschappen etc. Ruime kennis van en ervaring met logistieke processen en capaciteitsplanningen. Financieel onderlegd, analytisch sterk, stuurt strak op kostenefficiency en procesinnovatie. Beschikt over brede kennis van en ervaring met het vertalen van visie- en strategie naar gedragen intern beleid en bedrijfsvoering. Sterke inhoudelijke drive om verbeteringen te realiseren in organisatie en kwaliteit van zorg. In staat om binnen een complexe omgeving met professionals samen te werken, zich in processen te verdiepen en gewaardeerd gesprekspartner te zijn voor de diverse disciplines. Goed ontwikkeld gevoel voor intermenselijke verhoudingen en in staat om daar adequaat op in te spelen. Beschikt over een netwerk dat relevant is voor de organisatie dan wel is in staat dit op te bouwen en te onderhouden. Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en effectieve onderhandelingsvaardigheden. Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken Ondernemend, vernieuwend en resultaatgericht. Zichtbaar voor de werkvloer, zoekt steeds de samenwerking, hecht veel belang aan directe contacten om zaken voor elkaar te krijgen, is hard op de zaak en zacht op de mens. Overziet het hele spectrum, zowel oog voor detail als voor het geheel. Diplomatiek, gevoel voor verhoudingen, uitstekend in staat om samen te werken met professionals, spreekt de taal van medisch specialisten. Down to earth, stevige persoonlijkheid, enthousiast, slim en ambitieus. Kritisch, zowel naar eigen functioneren als ook naar anderen. Arbeidsvoorwaarden De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de CAO Ziekenhuizen. 5

6 Procedure Marja Suur van Klaus Schmitt & Partners begeleidt de wervings- en selectieprocedure. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten bij Klaus Schmitt & Partners in Utrecht. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure. Indien gewenst kunnen er in het eindstadium van de selectieprocedure referenties worden ingewonnen van benoembare kandidaten. De CV-presentatie zal plaatsvinden op De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op Het arbeidsvoorwaardengesprek zal plaatsvinden op Voor aanvullende informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: Contactpersonen Solliciteren kan via onze website: Marja Suur, Partner Monica van der Ven, Personal Assistant Klaus Schmitt & Partners Maliebaan CA Utrecht telefoon:

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal S&L Zorg, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is op zoek naar een zorgmanager voor de regio Roosendaal. Een veelzijdige functie in

Nadere informatie

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Manager Behandeling 14 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis

Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis Voorwoord 3 In het vorige beleidsplan Zichtbaar in de markt waren twee thema s leidend, te weten transparantie en marktwerking. Drie jaar later

Nadere informatie

Profiel. Manager strategie & onderwijs. 6 maart 2015. Opdrachtgever Aventus

Profiel. Manager strategie & onderwijs. 6 maart 2015. Opdrachtgever Aventus Profiel Manager strategie & onderwijs 6 maart 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 2900 47 82 Voor

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Uitgangspunten van de organisatie Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

Uitgangspunten van de organisatie Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Inhoud 1 Uitgangspunten van de organisatie 1 1.1 Voorwoord raad van bestuur 1 1.2 Voorwoord raad van toezicht 5 2 Profiel van de organisatie 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van de

Nadere informatie

Inhoud. Uitgangspunten verslaglegging. Uitgangspunten verslaglegging. 1. Missie en visie. 2. Profiel. 3. Raad van Bestuur. 4.

Inhoud. Uitgangspunten verslaglegging. Uitgangspunten verslaglegging. 1. Missie en visie. 2. Profiel. 3. Raad van Bestuur. 4. Uitgangspunten verslaglegging Inhoud Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van het Maasstad Ziekenhuis is een van de onderdelen van de Jaarverantwoording 2014. Die bestaat ook uit de jaarrekening

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2012. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2012 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2012 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Bestuursverslag 2012 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Maastricht Universitair Medisch Centrum +

Jaardocument 2012. Maastricht Universitair Medisch Centrum + Maastricht Universitair Medisch Centrum + INHOUDSOPGAVE A. Bestuursverslag 2012 Maastricht UMC Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur... 1 Verslag Raad van Toezicht... 3 1 Algemene informatie... 4 1.1 INLEIDING...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Groei door samenwerking

Groei door samenwerking Groei door samenwerking academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2007 Groei door samenwerking In het jaarverslag geven wij een beeld van de wijze waarop het azm in 2007 is gegroeid en ook de komende

Nadere informatie

Hoe HR meerwaarde levert

Hoe HR meerwaarde levert Hoe HR meerwaarde levert 1 Het leveren van meerwaarde aan de business: 6 tips Zorg dat HR meer is dan een administratief orgaan HR is meer dan een administratieve verantwoordelijkheid in de vorm van salarisadministratie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene informatie 9. Hoofdstuk 2 Financiële informatie 21. Hoofdstuk 3 Informatie over de voornaamste risico s en onzekerheden 27

Hoofdstuk 1 Algemene informatie 9. Hoofdstuk 2 Financiële informatie 21. Hoofdstuk 3 Informatie over de voornaamste risico s en onzekerheden 27 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Medische specialismen en voorzieningen in 2012 5 Hoofdstuk 1 Algemene informatie 9 Hoofdstuk 2 Financiële informatie 21 Hoofdstuk 3 Informatie over de voornaamste risico

Nadere informatie

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 18 mei 2011 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d. 24 juni 2011 PsyQ Beheer BV bestuurt de PsyQ-vestigingen

Nadere informatie

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen Profiel Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen 6 maart 2015 Ontdek jezelf. En je vak. Opdrachtgever ID College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR

PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR CHRISTELIJK COLLEGE ZEIST DIJNSELBURGSCHOOL Profielschets bovenschoolse directeur CCZ en Dijnselburgschool/november 2012 1 Inhoud Profielschets 3 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Bernhoven

Jaarverslag 2013. Bernhoven Jaarverslag 2013 Bernhoven JAARVERSLAG 2013 BERNHOVEN INLEIDING... 5 1 ALGEMENE INFORMATIE... 7 1.1 IDENTIFICATIEGEGEVENS... 7 1.2 STRUCTUUR VAN HET CONCERN... 7 1.2.1 Juridische structuur... 7 1.2.2 Besturingsmodel...

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004 Doelgericht Erasmus MC Jaarverslag 2004 Jaarverslag 2004 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Onze missie: Het Erasmus MC is een innoverend universitair medisch centrum voor hoogwaardige kennisontwikkeling,

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie