Profiel. Financieel Directeur. Flevoziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel. Financieel Directeur. Flevoziekenhuis"

Transcriptie

1 Profiel Financieel Directeur Flevoziekenhuis

2 Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 1 Profiel Financieel Directeur 3 Resultaatgebieden 4 Functie eisen 4 Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken 5 Aanbod 5 Procedure 5 Reactie 5

3 Beschrijving organisatie Het Flevoziekenhuis is een zich snel ontwikkelend algemeen ziekenhuis met negen specialistische opleidingen. Het Flevoziekenhuis richt zich primair op de regio Almere, en op de rest van Zuidelijk Flevoland. Meer dan medewerkers, 130 medisch specialisten en vele vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor goede patiëntenzorg in een betrouwbare en vertrouwde omgeving. In 2013 realiseerde het ziekenhuis een omzet van ca. 150 miljoen. Het Flevoziekenhuis is aantrekkelijk gelegen in het centrum van Almere, aan het water en bij het stadshart. De kwaliteit van de zorg van de patiënten is een absolute prioriteit. Alle artsen en medewerkers hebben kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Het Flevoziekenhuis wil het ziekenhuis zijn dat mensen écht helpt; op maat, passend bij de patiënt. Op allerlei terreinen wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd en geborgd. Planetree wordt ingezet in om zowel de relationele (cultuur) als de organisatorische (werkafspraken) kwaliteit te bevorderen. De open sfeer van het gebouw past hierbij. Afgelopen jaar is het ziekenhuis door Planetree geheraccrediteerd. In de visie van het Flevoziekenhuis zijn samenwerking en netwerkafspraken noodzakelijk om te blijven voortbestaan en goede kwaliteit tegen lage kosten te kunnen leveren. Belangrijke samenwerkingspartners in de zorg zijn o.a. het AMC/VUmc, Zorggroep Almere, DeKinderkliniek, Tergooiziekenhuizen, MC Zuiderzee, GGz Centraal, Merem, de financiers en de gemeente Almere. In het strategisch beleid anticipeert het Flevoziekenhuis proactief op wijzigingen in de externe omgeving. Dit betreft o.a. de introductie van DOT, de invoering van volledige prestatiebekostiging en de verandering in inkomsten van ziekenhuizen en medisch specialisten. De gegarandeerde financiering van de bouwkosten is beëindigd. De kapitaalslasten moeten worden terugverdiend uit de tarieven van de zorgproducten. De financiële bedrijfsvoering wordt daarmee gevoeliger voor schommelingen in de productie. Ook de te verwachten verdere macrokortingen vanuit VWS vormen een risicofactor. Het Flevoziekenhuis heeft het accent moeten verleggen van groei naar stabilisatie, en voor enkele specialisaties zelfs naar krimp. Het Flevoziekenhuis heeft met 5 zorgverzekeraars te maken, waarbij Achmea met meer dan 60% marktaandeel dominant is. Het ziekenhuis bereidt zich voor op de integrale tarieven vanaf 2015 en de veranderingen die dit met zich meebrengt op diverse punten. Eind 2012 is een herijkingstraject ingezet. Het toekomstige profiel voor het Flevoziekenhuis zal er in grote lijnen als volgt uit komen te zien. Het Flevoziekenhuis: is een uitstekend algemeen ziekenhuis; met een breed aanbod voor patiënten uit Almere en omgeving die laagcomplexe en/of hoogfrequente zorg nodig hebben; levert voor patiënten uit de brede regio op enkele speerpunten hoogcomplexe zorg: borstkanker, darmkanker en dialyse. Geboortezorg is een toekomstig speerpunt biedt spoedzorg ; heeft 83 medisch specialisten in loondienst en 47 vrijgevestigde medisch specialisten; is een ziekenhuis dat artsen, verpleegkundigen en mensen in ondersteunende functies opleidt; 1

4 excelleert in een soepele en professioneel begeleide overgang in de zorgketen ( de spil van de gespecialiseerde zorg ); weet de juiste balans te vinden tussen patiëntgerichte en betaalbare zorg (1e lijn als het kan, 2e lijn als het moet, 3e lijn zo kort mogelijk); heeft een gezonde bedrijfsvoering om die ambities waar te maken. Hiertoe is de taskforce Kosten verlagen, anders werken ingesteld, met het doel 7,5 miljoen structurele kostenverlaging tot stand te brengen voor Het is noodzakelijk dat het Flevoziekenhuis financieel gezonder wordt door te zorgen voor een positief operationeel resultaat in combinatie met kostenverlaging, om de financiële buffer te versterken en om te kunnen investeren. De focus zal onverminderd liggen bij het borgen van de kwaliteit en veiligheid van zorg, het intensiveren van de relatie met de verwijzers, efficiënter organiseren van logistieke patiëntenstromen op basis van zorgpaden en last but not least investeren in ICT om dit allemaal te vergemakkelijken. Het Flevoziekenhuis investeert in haar medewerkers, die zich door middel van voortdurende ontwikkeling en verbetering inzetten om de visie en strategie van de organisatie te realiseren. De kerngedachte van het HRM-beleid is: Met plezier naar je werk gaan en met een voldaan gevoel thuis komen. Nu en in de toekomst. Het Flevoziekenhuis wordt bestuurd door een collegiale tweehoofdige Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Het Medisch stafbestuur, de Verpleegkundige Staf, de Cliëntenraad en de OR worden intensief betrokken en geraadpleegd bij de beleidsontwikkeling en - uitvoering. Het ziekenhuis kenmerkt zich door een slagvaardige organisatiestructuur op basis van ruim 20 EVR s (Eenheden voor een Verantwoord Resultaat)waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor kwaliteit, financiën en personeel verankerd zijn. Iedere EVR legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De dagelijkse leiding van de EVR is in handen van de EVR-voorzitter (medisch specialist) met als rechterhand de bedrijfsleider. De organisatieonderdelen Financiën, ICT, HR, Concernstaf en Facilitair zorgbedrijf bieden ondersteuning bij de te behalen doelen. Meer informatie, waaronder het jaarverslag over 2012 en het organogram, is te vinden op de website: 2

5 Profiel Financieel Directeur De Raad van Bestuur van het Flevoziekenhuis komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van Financieel Directeur, die zich herkent in onderstaande resultaatgebieden en die voldoet aan het hierna beschreven functie- en persoonlijkheidsprofiel. U bent verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering van het Flevoziekenhuis alsmede voor de gehele PDCA-cyclus, en voor de onderhandelingen met de zorgverzekeraar. U heeft tevens een adviserende taak en levert daardoor een bijdrage aan de ontwikkeling van de strategie alsmede aan de beleidsvoorbereiding. U rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur voert u regelmatig overleg met de audit commissie van de Raad van Toezicht. U bent verantwoordelijk voor de afdelingen Financiële Administratie, Planning & Control, DBC Helpdesk, Zorgadministratie en Marketing & Verkoop. U geeft direct leiding aan de hoofden van deze afdelingen, aan de senior adviseur treasury en risk management en aan de senior adviseur marketing. In totaal geeft u (in)direct leiding aan ca. 39 fte. U bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp oog voor de human factor. U bent sterk gericht op samenwerking en u stelt zich op als aanwezige, kritische en proactieve sparringpartner voor de Raad van Bestuur, de EVR leiding en de managers van de ondersteunende diensten Concernstaf, Facilitair Zorgbedrijf, HR en ICT. 3

6 Resultaatgebieden Realiseren van een optimale aansturing en uitvoering van de financiële processen en bijdragen aan het bewaken en versterken van de bedrijfseconomische en financiële basis van het Flevoziekenhuis. Mede verantwoording dragen voor de realisatie van de vastgestelde structurele kostenverlagingen (Taskforce). Doorontwikkelen van het sturen op zorgprofielen en kostprijzen alsmede doorontwikkelen van het kostendoorbelastsysteem en het systeem m.b.t. DOT-financiering. Zorgdragen voor een transparant financieel-economisch beleid, waaronder het treasury en financieel vastgoed beleid. Verbeteren van een adequaat managementinformatiesysteem, op basis waarvan invulling wordt gegeven aan de dashboard functie voor de Raad van Bestuur. Op proactieve wijze volgen van ontwikkelingen in de zorgmarkt, ontwikkelingen op het gebied van zorgfinanciering en bekostigingssystemen, vertalen van deze ontwikkelingen naar het beleid van de organisatie en adviseren van de Raad van Bestuur hieromtrent. Coachend leiding geven aan de hoofden, zorgdragen voor teamvorming en stimuleren van samenwerkingsprocessen. Opstellen van de conceptbegroting en zorgdragen voor jaarlijkse en periodieke begrotingen en jaarrekeningen op basis van wettelijke voorschriften en de regelgeving van financierende instanties. Bewaken van de opgestelde begrotingen c.q. budgetten en verantwoording dragen voor het werkkapitaalbeheer. Voeren van contractonderhandelingen met zorgverzekeraars en uitonderhandelen van gunstige contractvoorwaarden- en volumes. Adviseren en ondersteuning bieden aan het Collectief van vrijgestelde medisch specialisten inzake de honoraria van de vrij gevestigde medisch specialisten. Vertegenwoordigen, zowel intern- als extern, van de financiële beheerfunctie en als accountmanager onderhouden van contacten met o.a. financiers en de externe accountant. Functie-eisen Academische opleiding, bedrijfseconomie of bedrijfskunde en bij voorkeur RA; Meerjarige ervaring in een leidinggevende financiële functie, ervaring in een ziekenhuis is een pre. Vakinhoudelijk expert, beschikt over een stevige financiële achtergrond, in staat om strategisch en operationeel financieel-economisch beleid te formuleren en te implementeren. Aantoonbare kennis van financieringsconstructies binnen de gezondheidszorg, goed ontwikkeld gevoel voor ontwikkelingen in de markt en ontwikkelingen bij externe partners. Door ervaring verkregen ruime kennis van de planning en control-cyclus alsmede van interne en externe verslaggeving. Goed ontwikkeld analytisch vermogen en in staat om een veelheid aan financiële gegevens te transformeren in relevante managementinformatie. Uitstekende onderhandelingsvaardigheden. Communicatief sterk (zowel schriftelijk als mondeling), in staat om goede contacten te onderhouden met diverse externe partijen 4

7 Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken Resultaatgericht, zodanig dat op een zorgvuldige manier zaken daadwerkelijk afgerond worden. Is klantgericht, zodanig dat de diverse stakeholders zich gehoord en geholpen voelen en er draagvlak ontstaat voor het financiële beleid. Is gericht op samenwerking, wordt ervaren als een teamspeler, is collegiaal. Sterke persoonlijkheid, durft het initiatief te nemen en kan mensen op argumenten overtuigen. Houdt de vinger aan de pols, schroomt niet om in te grijpen indien de (financiële) omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Wil zich verdiepen in de details van bijvoorbeeld de financiële administratie en is gemotiveerd om het financiële proces ook in de kleine details op orde te brengen en te verbeteren. Helikopterview, beleidsmatig sterk, overziet steeds het grotere geheel. Goed ontwikkelde leiderschapskwaliteiten, kan mensen motiveren en het beste in henzelf naar boven halen. Kan functioneren in een veranderende omgeving met uiteenlopende belangen en stakeholders. Onafhankelijk, scherp oog voor procesinrichting en efficiency. Discreet, integer en betrouwbaar. Aanbod Het betreft een fulltime functie (36 uur/week). Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Bij aanvang wordt een contract voor de duur van één jaar aangeboden met uitzicht op vast dienstband. Procedure De werving en voorselectie voor deze functie wordt uitgevoerd in samenwerking met FunktieMediair. Uw sollicitatie voorzien van brief en recent CV (bij voorkeur als Word document) ontvangen wij graag digitaal via De selectiegesprekken bij FunktieMediair vinden plaats in week 10 en 11. De eerste selectiegesprekken bij het Flevoziekenhuis vinden plaats in week 12, waarna gesprekken met adviescommissies en een arbeidsvoorwaardegesprek kunnen volgen. Een assessment en referentieonderzoek kunnen onderdeel uitmaken van de procedure Reactie Voor meer informatie en uw reactie zie vacaturecode of bel Claudia van Pijkeren

Functieprofiel. Bedrijfskundig Zorgmanager Ingrepencentrum * H e t O o g z i e k e n h u i s. R o t t e r d a m

Functieprofiel. Bedrijfskundig Zorgmanager Ingrepencentrum * H e t O o g z i e k e n h u i s. R o t t e r d a m * H e t O o g z i e k e n h u i s R o t t e r d a m *) Intern luidt de functiebenaming: Manager Zorgpaden Ingrepen Versie d.d. 21 juni 2012 1 Het Oogziekenhuis Rotterdam Algemeen Als het enige zelfstandige

Nadere informatie

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V.

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V. Profiel Manager Adviesgroep Apothekers VvAA Groep B.V. Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 1 Situatieschets 1 Doel van de functie 2 Plaats in de organisatie 2 Werkzaamheden/Verantwoordelijkheden 2 Functieprofiel

Nadere informatie

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

Manager Financiën & Control Tergooi

Manager Financiën & Control Tergooi Manager Financiën & Control Tergooi krachtig en innemende manager die in staat is vanuit zijn vakgebied, met oog en aandacht voor het totaal van belangen en stakeholders, mede richting te geven aan de

Nadere informatie

Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal De organisatie Optimale dienst- en zorgverlening aan de patiënten. Service, veiligheid en accuratesse in de hele zorgketen. Eigentijdse huisvesting, medische

Nadere informatie

Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart 2015. Opdrachtgever LUMC

Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart 2015. Opdrachtgever LUMC Profiel Directeur HRM LUMC 30 maart 2015 Opdrachtgever LUMC Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06 2900 47 23 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD Situatieschets 1.1 Algemeen De scholen Stichting De Blauwe Loper heeft met ingang

Nadere informatie

Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis

Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis Voorwoord 3 In het vorige beleidsplan Zichtbaar in de markt waren twee thema s leidend, te weten transparantie en marktwerking. Drie jaar later

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal S&L Zorg, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is op zoek naar een zorgmanager voor de regio Roosendaal. Een veelzijdige functie in

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Organisatie-uitgangspunten... 4 2.1. Uitgangspunten organisatiemodel... 4 2.2. Management uitgangspunten... 5 2.3. Organigram...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014

aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014 aan de slag QueridoHVO meerjarenbeleidsplan 2012-2014 3 De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creeren - Peter F. Drucker - 1 Missie, 3 2 2 4 4 5 5 6 6 Inleiding 5 visie en kernwaarden

Nadere informatie

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel > Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Opdrachtgever

Nadere informatie

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 18 mei 2011 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d. 24 juni 2011 PsyQ Beheer BV bestuurt de PsyQ-vestigingen

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Voorwoord 5. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7

Voorwoord 5. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2013 Voorwoord 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 2. Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene identificatiegegevens 8 2.2 Structuur van het concern 8 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus 1116 4700BC Roosendaal Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 Versie 1 september 2014 (definitief) 1 Inhoud MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 1. Uitgangspunten van de verslaggeving pagina 3 2. Profiel van de organisatie pagina 4 3. Bestuur,

Nadere informatie

Inhoud. Uitgangspunten verslaglegging. Uitgangspunten verslaglegging. 1. Missie en visie. 2. Profiel. 3. Raad van Bestuur. 4.

Inhoud. Uitgangspunten verslaglegging. Uitgangspunten verslaglegging. 1. Missie en visie. 2. Profiel. 3. Raad van Bestuur. 4. Uitgangspunten verslaglegging Inhoud Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van het Maasstad Ziekenhuis is een van de onderdelen van de Jaarverantwoording 2014. Die bestaat ook uit de jaarrekening

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

De vijf waarden van Rivas

De vijf waarden van Rivas De vijf waarden van Rivas De toekomst is gisteren begonnen Er is veel gebeurd sinds diverse regionale zorgverleners, huisartsen en medisch specialisten elkaar in 1994 opzochten om met enige regelmaat van

Nadere informatie

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Manager Behandeling 14 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2012. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2012 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2012 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Bestuursverslag 2012 1. Algemene informatie

Nadere informatie