beleidsplan Vocvo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "beleidsplan Vocvo 2013-2017"

Transcriptie

1 beleidsplan Vocvo

2

3 beleidsplan Vocvo

4

5 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Technisch voorwoord 7 3 Missie 10 4 Voorstelling van Vocvo 12 5 Gegevensverzameling 14 6 SWOT-analyse 20 7 Doelstellingen 26 8 Strategie 44 9 Tijdslijn Lijst van afkortingen 58 Beleidsplan Vocvo

6 leeswijzer Het document dat u nu in handen heeft, is het beleidsplan van Vocvo voor de periode Het bevat onze missie, een voorstelling van onze organisatie en het nieuwe organigram. Daarna volgt het technische luik van het beleidsplan met de gegevensverzameling, een SWOT-analyse en de doelstellingen. In dat hoofdstuk vindt u de negen strategische doelstellingen die Vocvo tegen 2017 wil bereiken. Voor elke strategische doelstelling geven we een overzicht van het budget, de timing, de personeelsinzet en de operationele doelstellingen. Afronden doen we met de strategie, een tijdslijn die de acties weergeeft en een handige lijst van afkortingen. Naast dit hoofddocument is er ook nog een apart document: de Bijlagen bij het beleidsplan. Deze bijlagen geven een zicht op het wordingsproces van het beleidsplan. Het bevat objectief en subjectief werkmateriaal: feitelijke gegevens, maar ook interpretaties en meningen van stakeholders komen hier aan bod. De nummering van de bijlagen correspondeert met de nummering van het hoofddocument.

7 1 Inleiding Beste lezer, Vocvo, het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs, sluit in 2012 de eerste vijfjarige beleidsperiode af. Met een blik op de toekomst startten de medewerkers en het bestuur van Vocvo in mei 2011 het proces voor het ontwerp van een nieuw beleidsplan voor de periode Om dit planningsproces in goede banen te leiden, gaf de raad van bestuur opdracht om een planningsgroep samen te stellen. We schakelden de externe begeleiding in van dr. Amand Dewaele. We gingen aan de slag met de Q-box, het systeem van integrale kwaliteitszorg (IKZ) dat dr. Dewaele in opdracht van Vocvo ontwikkelde op maat van de Centra voor Basiseducatie en Volwassenenonderwijs. Dit systeem volgt de principes van de PDCA-cirkel (Plan Do Check Act). Bestuurders en medewerkers hielden we tijdens het ontwikkelingsproces op de hoogte van de voortgang van het werk met een nieuwsbrief. In totaal verschenen er zeven nieuwsbrieven. Via dit medium bleven de raad van bestuur en het team van medewerkers betrokken bij het beleidsplanningsproces en konden we ook regelmatig een beroep doen op hun medewerking, inbreng en bekrachtiging waar nodig. Het is onze uitdrukkelijke bedoeling dit beleidsplan als een echt werkinstrument te gebruiken om onze diensten te optimaliseren. Feedback en resultaten van bevragingen van stakeholders liggen mee aan de basis van dit nieuwe beleidsplan. Alle beslissingen die het ondersteuningscentrum neemt, toetsen we aan de geformuleerde doelstellingen. We ontwikkelden hiervoor een meetplan. Elke actie kent vooropgestelde indicatoren: wie is verantwoordelijk voor het starten van een actie, welke personeelsinzet hebben we hiervoor nodig, wanneer plannen we de actie en moet ze afgerond zijn, en welk budget moeten we vrijmaken. Ten slotte geeft de resultaatsindicator weer hoe we kunnen meten dat de actie succesvol voltooid is. Het beleidsplan kwam tot stand dankzij de participatie en inspanningen van bestuurders en medewerkers. Zonder de volgehouden motivatie van de leden van de planningsgroep was dit resultaat onmogelijk geweest. Hun werklust, creativiteit en grote betrokkenheid zorgden ervoor dat we binnen een tijdspanne van één werkjaar het beleidsplan voor de volgende vijf werkjaren konden vormgeven. Heel veel dank aan iedereen die aan dit beleidsplan heeft bijgedragen! Bijzondere dank aan alle medewerkers van Vocvo voor hun constante inzet. We kijken ernaar uit om samen de volgende beleidsperiode met evenveel enthousiasme vorm te geven. Ronny Van Houplines Voorzitter raad van bestuur Beleidsplan Vocvo

8 6

9 2 Technisch voorwoord Eind vorig jaar klopte het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo vzw) bij mij aan met een duidelijke vraag: Wij willen een goed bruikbaar beleidsplan afleveren. Na het intakegesprek kwamen we samen tot de conclusie dat er nood was aan een strak geleid beleidsplanningsproces met een zeer strak tijdschema. In november zijn we gestart met het beleidsplanningsproces, waarbij de Q-box gebruikt werd. De Q-box begeleidt een gemandateerde planningsgroep door het beleidsplanningsproces en houdt rekening met zowel het goed beleidsaspect als verplichtingen opgelegd door de wetgeving, de decretale verplichtingen en eisen van de bevoegde administraties. Het resultaat is een coherent beleidsplan dat steunt op feiten en met realistische en pertinente doelstellingen. Het geheel wordt uitgevoerd via een doordachte en berekende strategie die hieronder kort beschreven wordt. Fase 1: Samenstelling, opdracht en mandatering van de stuurgroep De planningsgroep werd samengesteld uit zes leden. De planningsgroep kreeg een mandaat van de raad van bestuur om het beleidsplan uit te schrijven. Meteen werd ook de beslissing genomen om de medewerkers en de raad van bestuur continu te informeren over de stand van zaken van het beleidsproces. Fase 2: Missie De planningsgroep klaarde de missie uit. Uit de missie moet duidelijk blijken wie de organisatie is, wat ze doet, hoe, voor wie en wat haar belangrijkste waarden zijn. Het geheel moet aantonen hoe belangrijk en uniek Vocvo is voor de Vlaamse maatschappij. Er werd geopteerd om later een visie te schrijven om de prioriteiten en de beleidsopties duidelijk te stellen. Fase 3: Gegevensverzameling De gegevensverzameling is de moeder van alle fasen. Dat kan bijna letterlijk opgevat worden: alle verdere opties, doelstellingen en beslissingen worden gegenereerd uit deze gegevens. Vocvo heeft dan ook beslist om veel aandacht en energie te besteden aan deze fase. Er werden nogal wat belanghebbenden bevraagd. Dit genereerde uiteraard een massa gegevens. In fase 3 bewandelde het team vier wegen: 1. De eerste weg geeft een beschrijving van de organisatie zoals ze in het verleden was en nu geworden is. Deze weg wordt het profiel van de organisatie genoemd. Hier werd ook aandacht gegeven aan de lopende werking, want de meeste organisaties hebben al een lange werking achter de rug. Het is ook belangrijk dat in deze fase rekening wordt gehouden met de geschiedenis van de organisatie en de huidige situatie. 2. Een tweede weg leidt naar een bevraging van de belanghebbenden. Dit zijn alle mensen die iets met de organisatie te maken hebben. Interne belanghebbenden zijn bv. personeelsleden en vrijwillige medewerkers. Externe belanghebbenden zijn bv. de overheid of klanten (deelnemers, Centra, ). Het is niet de bedoeling om Jan en alleman te bevragen, maar wel diegenen die de organisatie belangrijk achten of die een grote invloed op de organisatie uitoefenen. 1. Dewaele, A., Q-box, Politeia-Vocvo, Brussel-Mechelen, Beleidsplan Vocvo

10 3. Een derde weg is de weg van de interne gegevensverzameling. De organisatie gaat kritisch in eigen boezem kijken om te zien, waar zij goed en minder goed scoort, waar zij goed en minder goed werkt, waar zij sterke punten of zwakke punten scoort. Het planningsteam heeft het zelfevaluatieinstrument gebruikt. 4. Na de interne evaluatie volgt een evaluatie van de omgevingsfactoren. Dat is de vierde weg: de organisatie gaat op zoek naar kansen of bedreigingen vanuit de ruimere samenleving. Welke ontwikkelingen en evoluties beïnvloeden de organisatie? Maken zij het de organisatie gemakkelijker of moeilijker? Fase 4: Gegevensanalyse Dit is de laatste stap in de gegevensverzameling. Het planningsteam beschikte nu over een heleboel gegevens: elementen uit de geschiedenis van de organisatie, gegevens uit de huidige feitelijke werking, opmerkingen en suggesties uit de bevraging van de belanghebbenden, resultaten van de interne zelfevaluatie en gegevens uit de analyse van de bredere omgeving. Het gevaar bestaat dat het planningsteam verdrinkt in deze veelheid aan informatie, niet meer weet waaraan te beginnen of wat ermee aan te vangen. Analyseren is goed, maar uiteindelijk moet het planningsteam ook tot syntheses komen. Om enige ordening in deze veelheid aan gegevens te krijgen stelt Dewaele Consultancy voor om te werken volgens onderstaand principe. Het principe werkt op basis van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisaties. Deze vier woorden vormen telkens één luik van de SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities en threats). Fase 5: Doelstellingen In het eerste deel over beleidsplanning werden de eerste vier fases behandeld: de start, de missie, de gegevensverzameling en de gegevensanalyse. Het zijn in feite allemaal voorbereidende werkzaamheden voor het grote werk kan aangevat worden. Het grote werk is de formulering van de strategische en operationele doelstellingen en de ontwikkeling van een strategie om de doelstellingen te realiseren. Deze fase is het kloppend hart van het beleidsplan. Waar de missie de rode draad van het beleidsplan is, waar de gegevensverzameling het uitgangspunt vormt en waar de gegevensanalyse de keuzes zal bepalen, daar zijn de doelstellingen de eerste link met het concrete werk. Laat dit geen vrijbrief zijn om de doelstellingen te zien als een beschrijving van hoe de organisatie gaat werken in de beleidsperiode, dus niet in termen van acties en/of middelen. De doelstellingen zijn eerder een beschrijving van wat de organisatie wil/kan/gaat bereiken in de komende beleidsperiode. Dus niet het hoe staat centraal, maar wel het resultaatgerichte wat! Hieruit blijkt dat er twee elementen heel belangrijk zijn: het resultaatgerichte en het wat. Deze twee elementen vormen de basis van een goede doelstelling. Fase 6: Strategie In fase 5 heeft de organisatie de doelstellingen geformuleerd. Zowel de algemene strategische doelstellingen als de specifieke operationele doelstellingen werden neergeschreven, samen met de wijze waarop de organisatie zal meten in hoeverre de doelstellingen zijn gehaald. Bij het formuleren van de doelstellingen moeten ook de middelen worden bepaald die zullen worden ingezet om de doelstellingen te realiseren. Nu moet worden nagegaan of het plan haalbaar is. Heeft de organisatie voldoende en de juiste medewerkers? Heeft de organisatie voldoende middelen? Voldoet het plan aan de decretale vereisten? Is alles juridisch in orde? Hoe kan men het plan in 8

11 de komende jaren effectief realiseren? In fase 6 wordt het strategische gedeelte van het beleidsplan uitgewerkt. In deze fase komen vooral de acties, middelen en medewerkers aan bod. Fase 7: Redactie - Evalueren en bijsturen Al het voorbereidend werk moet ervoor zorgen dat: het plan overeenstemt met de decretale verplichtingen het plan als geheel logisch en consistent is opgebouwd en dat de verschillende onderdelen op elkaar zijn afgestemd het plan in het verlengde ligt van de missie er voldoende aandacht besteed is aan de gegevensverzameling de ontleding van de interne en externe omgevingsfactoren aanleiding geeft tot de formulering van duidelijke beleidsuitdagingen de grote beleidsuitdagingen en beleidsopties leiden tot algemene strategische doelstellingen de operationele of concrete doelstellingen een wezenlijk onderdeel zijn van de algemene doelstellingen de operationele doelstellingen SMART zijn de vooropgestelde doelstellingen haalbaar en realistisch (meetbaar) zijn de organisatie alle noodzakelijke activiteiten, mensen en middelen inzet om de doelstellingen te kunnen realiseren duidelijk kan gemotiveerd en geargumenteerd worden dat bepaalde functies of actieplannen ontbreken de organisatie duidelijk zicht heeft op de beschikbare mensen en middelen en weet onder welke voorwaarden de doelstellingen kunnen gehaald worden al heel wat elementen van kwaliteitszorg in het plan opgenomen zijn, zoals de planning van verbeteracties om de gesignaleerde problemen op te lossen de timing realistisch is we weten in welke mate de organisatie invloed kan uitoefenen op de (rand)voorwaarden om de doelstellingen te realiseren de opgegeven beleidsindicatoren en resultaatsindicatoren in staat zijn om te meten in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd. Een beleidsplan dat voorzien is van goede indicatoren biedt extra mogelijkheden voor het sturen en beheersen van de organisatie. Dit voordeel realiseert zich natuurlijk maar wanneer het wordt opgevolgd en wanneer tijdig gecheckt wordt of de processen zich zo (voldoende snel en in de juiste richting) ontwikkelen dat men op het einde van de beleidsperiode de gestelde normen zal halen. Hiertoe zal men tussenmetingen en tussentijdse evaluaties moeten plannen. Na de goedkeuring van het beleidsplan zal de raad van bestuur afspraken moeten maken over hoe, wanneer en door wie de verschillende delen van het beleidsplan opgevolgd en geëvalueerd zullen worden. Het beleidsplan werd ook gecontroleerd op de resultaten van de tussentijdse evaluatie en bevat genoeg resultaats- en beleidsindicatoren om als basis te dienen voor de jaarverslagen. De lay-out werd verzorgd en besproken. Ik wens Vocvo vzw een extra actieve beleidsperiode toe waarin alle medewerkers continu kunnen terugvallen op en werken met dit beleidsplan. Brussel, oktober 2012 Dr. Amand Dewaele (Dewaele Consultancy) Beleidsplan Vocvo

12 3 Missie Inleiding Vocvo beschikte ook voor de opstart van dit beleidsplanningsproces over een missie- en visietekst. De missie was echter heel kort omschreven en leek ons vandaag niet meer te volstaan. Met onze huidige missie willen we duidelijk maken waar wij voor staan: Wie zijn we? Wat doen we? Voor wie doen we dat en hoe dan wel? Daarnaast willen we ook aangeven vanuit welke waarden we werken. De combinatie van wat we doen en van waaruit we die dingen doen, is onze uniciteit en daar zijn we fier op. We willen onze missie gebruiken als intern kompas dat zorgt voor continuïteit en mee de keuzes van de beleidsopties bepaalt. Voor externen geeft onze missie zicht op onze identiteit. Onze bestaansreden is de toetssteen om verantwoording af te leggen over wat we wel of niet doen. Hoe kwam de huidige missie tot stand? 15 november - 8 december 2011 Het planningsteam werkte in twee werkgroepen aan een sneuveltekst vanuit de bestaande missie en visie. Deze sneuveltekst werd besproken met de medewerkers van alle teams voor aanvullingen en bedenkingen. Elke werkgroep maakte aan de hand van de aanvullingen en bedenkingen een nieuwe sneuveltekst voor het beleidsplanningsteam van 9 december (zie 3.2 van het aparte document Bijlagen bij het beleidsplan ). 9 december 2011 Op het planningsteam van 9 december werd de input van de medewerkers inhoudelijk besproken vanuit de twee sneuvelteksten en verder uitgeklaard tot één samenhangend inhoudelijk geheel waarvoor we willen staan (zie bijlage 3.3). 14 december 2011 Op 14 december is de voorlopige missietekst klaar. De medewerkers krijgen nog ruimte om laatste opmerkingen en aanvullingen te geven, vooraleer het voorstel naar de raad van bestuur vertrekt (zie Nieuwsbrief 2, medewerkers). 23 december januari 2012 De raad van bestuur wordt geïnformeerd over de voorsteltekst. Op de raad van bestuur van 16 januari wordt deze tekst besproken, aangevuld en goedgekeurd. Het resultaat is een weloverwogen en breed gedragen missietekst voor onze organisatie (zie bijlage 3.4). 10

13 Missie Het Vlaams ondersteuningscentrum voor volwassenenonderwijs (Vocvo) begeleidt en stimuleert in opdracht van de overheid kwaliteitsvol onderwijs voor volwassenen. Vocvo neemt hierbij de rol op van innoverend en inspirerend ondersteuningscentrum voor de Centra voor Basiseducatie (CBE) en de autonome Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO). Wablieft, centrum voor duidelijke taal, maakt deel uit van Vocvo. De ondersteuning van Vocvo richt zich op de brede groep medewerkers van de centra. Vocvo is ervan overtuigd dat elke persoon in onze maatschappij recht heeft op toegang tot levenslang en levensbreed leren en op informatie in duidelijke taal. Geletterdheid verhogen is een voortdurende focus van Vocvo. Vocvo begeleidt centra in kwaliteitszorg en geeft thematische ondersteuning op maat, met respect voor de missie en visie van elk centrum. Vocvo realiseert dit via opleidingen, intervisie, projecten, trajectbegeleiding, collegiale visitaties, agogische leermiddelen, de krant Wablieft en Wablieftboeken. Vocvo maakt deel uit van nationale en internationale netwerken. Vocvo werkt samen met pedagogische begeleidingsdiensten, OCMW s, steden en gemeenten, de VDAB, scholen en andere organisaties. Vocvo is een lerende organisatie: wij stimuleren onze medewerkers om voortdurend de eigen expertise verder te ontwikkelen en die te delen met elkaar en met onze klanten. Beleidsplan Vocvo

14 4 Voorstelling van Vocvo Het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo vzw) ondersteunt de drie niveaus van het volwassenenonderwijs: Basiseducatie: op het niveau lager en eerste graad secundair onderwijs, Secundair volwassenenonderwijs: op het niveau van voltijds secundair onderwijs, Hoger beroepsonderwijs: HBO5, beroepsgerichte opleidingen die niet leiden tot een bachelor- of masterdiploma. Basiseducatie Vocvo ondersteunt 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel. Het opleidingsaanbod van de Centra voor Basiseducatie biedt volwassenen met een beperkte of onafgewerkte schoolloopbaan de kans om hun basisvaardigheden op te frissen en te versterken. Secundair volwassenenonderwijs en hoger beroepsonderwijs Vocvo ondersteunt ook 12 Centra voor Volwassenenonderwijs, waaronder een aanbod voor Tweedekansonderwijs (TKO) en een centrum met Hoger Beroepsonderwijs. De Centra voor Volwassenenonderwijs hebben een erg verscheiden aanbod: talen, Nederlands voor anderstaligen (NT2), informatica, fotografie, koken, mode, inrichting van de woning, bedrijfsautomatisatie, biotechnologie, marketing, Het volwassenenonderwijs werd gereorganiseerd in het Decreet betreffende het volwassenenonderwijs. Dat werd op 15 juni 2007 goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet betekende ook de start van Vocvo. Vocvo is uniek. Als ondersteuningscentrum in het volwassenenonderwijs is Vocvo de enige organisatie die zowel Centra voor Basiseducatie als Centra voor Volwassenenonderwijs begeleidt. Wablieft Wablieft maakt deel uit van de organisatie. Wablieft groeide uit tot een heus Centrum voor Duidelijke Taal, waarin de zorg voor communicatie in duidelijke taal voor iedereen centraal staat. Zo zijn we trots op een wekelijkse krant met lezers, een reeks boeken van bekende schrijvers in eenvoudig Nederlands (fictie en non-fictie), en trainingen geïnspireerd door de zorg voor duidelijke en voor iedereen begrijpelijke taal. Vocvo is een vereniging zonder winstoogmerk, die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid. Vocvo wordt bestuurd door een raad van bestuur onder het waakzaam oog van een Algemene Vergadering. De directie realiseert samen met alle medewerkers de decretale opdracht en schenkt bijzondere aandacht aan het verhogen van geletterdheid. 12

15 Organigram Het organigram hieronder stelt de organisatie met haar verschillende teams voor. Samenwerkingsverband Algemene vergadering Projectmedewerkers Raad van bestuur Team Duidelijke Taal Coördinator Team Duidelijke Taal Publicaties en tekstadvies Commerciële diensten Wablieft Directie Coördinatieteam Directie Externe vertegenwoordiging IKZ-coördinatie Teamcoördinatie: Coördinatie Team Pedagogische Begeleiding, Team Duidelijke Taal, Team Kennis en Informatie Algemene Diensten Personeel Boekhouding Onthaal Administratie IKZ Office management / ICT Onderhoud Team Pedagogische Begeleiding Coördinator Team Pedagogische Begeleiding Pedagogische begeleiding Team Kennis en Informatie Coördinator Team Kennis en Informatie Infotheek Klanten hiërarchische lijn ondersteuning 20% projectmedewerkers Beleidsplan Vocvo

16 5 Gegevensverzameling Deze fase in het beleidsplanningsproces vormt de basis voor alle volgende stappen. Alle beleidsuitdagingen, -opties en -doelstellingen zullen geënt worden op de data die in deze fase verzameld zijn. In deze fase zijn data van diverse orde verzameld. 1. profiel van de organisatie In de eerste plaats zijn dat data die te maken hebben met het profiel van de organisatie. Hoe zag de organisatie er in het verleden uit en hoe is ze geëvolueerd? Welke activiteiten onderneemt de organisatie vandaag? Geschiedenis van de organisatie Vocvo is een vrij jonge organisatie. Het is niettemin belangrijk dat in deze fase rekening wordt gehouden met de geschiedenis van de organisatie om daar een aantal lessen uit te trekken. Die lessen zijn relevant voor de toekomst. In het historisch overzicht van Vocvo wordt de organisatie beschreven in haar verschillende groeifasen met de respectievelijke sterktes en zwaktes (zie bijlage Historisch overzicht van Vocvo en bijlage Lessen uit de geschiedenis ). Portfolio We lijstten de eigen activiteiten (portfolio) op en beoordeelden ze naar hun sterktes en zwaktes (zie bijlage Overzicht activiteiten ). Wettelijke context Bij de gegevensverzameling werd eveneens de wettelijke context, die voor Vocvo van belang is, in kaart gebracht. Vocvo voldoet aan alle wettelijke bepalingen. Enkel voor de wet op de vrijwilligers en de wet op veiligheid en hygiëne moeten bepaalde onderdelen verder worden uitgewerkt (zie bijlage Wettelijk kader ). 2. Stakeholdersbevraging Ten tweede zijn een aantal belanghebbenden van Vocvo bevraagd. Voor deze data hebben we mensen geselecteerd die iets met Vocvo te maken hebben en die belangrijk zijn voor de organisatie, bv. mensen die een grote invloed (kunnen) uitoefenen op de organisatie. Er zijn zowel interne belanghebbenden (personeel en directie) als externe belanghebbenden (leidinggevenden en lesgevers van de centra, projectmedewerkers, overheid, andere organisaties) bevraagd. De stakeholdersbevraging leverde belangrijke informatie over onze sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. We stelden de volgende vragen aan onze stakeholders: 1. Wat zijn de sterke punten van Vocvo en waarom? 2. Wat zijn de zwakke punten van Vocvo en waarom? 3. Wat moet Vocvo meer doen, indien de middelen beschikbaar zijn en waarom? 4. Wat moet Vocvo minder doen en waarom? 5. In welke mate ben je tevreden over de werking van Vocvo? 6. Zijn er ontwikkelingen die volgens jou een kans voor Vocvo zijn? 7. Zijn er ontwikkelingen die volgens jou een bedreiging voor Vocvo zijn? 8. Welke goede raad of suggesties geef je Vocvo mee voor de toekomst? (zie bijlage Samenvattende documenten stakeholdersbevraging ) 14

17 3. Zelfevaluatie In de derde plaats heeft Vocvo haar eigen organisatie onder de loep gelegd aan de hand van een zelfevaluatie. Tijdens de zelfevaluatie is duidelijk geworden waar de sterke en zwakke punten van onze interne werking liggen. Een zelfevaluatie is een gestructureerde methode om de organisatie door te lichten, de pijnpunten op te sporen en de organisatie aan te zetten tot verbeteren. Tijdens de zelfevaluatie werden de volgende domeinen belicht en besproken: Beleid en strategie Bestuur en beheer Directie en staf Klantgericht aanbod Professionele en vrijwillige medewerkers Financieel beheer Organisatie van het werk Eindresultaten Er werd steeds een letterscore gegeven die overeenkomt met de fasen van de PDCA-cirkel. Voor de zelfevaluatie werd de stuurgroep uitgebreid met leden van elk bestaand team binnen Vocvo (Algemene Diensten, Team Kennis en Informatie, Team Pedagogische Begeleiding en Team Duidelijke Taal). Alle leden gaven vooraf een individuele score voor verschillende aspecten van de werking van de organisatie aan een aantal stellingen volgens de PDCA-cirkel en onderbouwde dit met argumenten. Tijdens een consensusvergadering werden alle argumenten samengebracht en werd er een beslissing genomen (zie bijlage Verslagdocument zelfevaluatie ). 4. Omgevingsfactoren Ten vierde plaats zijn de omgevingsfactoren in kaart gebracht via de STEP-methode. Welke kansen en bedreigingen zijn er m.a.w. te detecteren in de ruimere samenleving? Welke maatschappelijke ontwikkelingen en evoluties beïnvloeden de organisatie? Maken zij het de organisatie gemakkelijker of moeilijker (zie bijlage Step-analyse )? Elk van de diverse databronnen werd gekarakteriseerd met sterktes, zwaktes, en waar mogelijk ook met kansen en bedreigingen. Alle sterktes en zwaktes werden samengebracht in één overzichtsdocument (zie bijlage 6 SWOT ). Beleidsplan Vocvo

18 sterktes en zwaktes van de beleidsuitdagingen en beleidsopties 1. aanbod 1.1. Vormingen en trajectbegeleiding sterktes geclusterd S1 Vocvo heeft een evenwichtiger aanbod aan vormingen voor de verschillende doelgroepen (STS1) (4 streepjes) S2 IKZ-ondersteuning, structurele veranderingen via trajectbegeleiding en begeleiden van werkgroepen leermateriaal (PFS7, PFS10) (4 streepjes) S3 Verschillende soorten vorming: op maat, centrumoverstijgend, trajectbegeleiding (PFS1, PFS3, ST22) S4 Zoeken naar optimale mix tussen lerende netwerken en deskundigheid aanbieden via experts (STS23) Vocvo neemt makelaarsfunctie op (PFS2) S5 Vocvo evalueert elke vorming (ZES9) S6 Wablieft versterkt de organisatie (ST3 en ST4) (11 streepjes) S7 Systeem van pedagogisch begeleider als contactpersoon (STS5) (2 streepjes) S8 Aanwezigheid van projectmedewerkers in huis (STS25) (2 streepjes) S9 Keuze voor ondersteuning van de zwakkeren in de maatschappij (STS21) S10 Rechtstreeks werken met doelgroep en professionele medewerkers (STS24) zwaktes geclusterd Z1 Te weinig maatwerk voor centra (STZ19) Z2 De sterkte van Wablieft wordt te weinig structureel ingezet om de centra te ondersteunen. Onvoldoende bewust betrekken van de expertise van de teams (Wablieft en pedagogische begeleiders) bij producten en activiteiten (STK19, STZ20,PFZ13) Z3 Zet weinig in op lerende netwerken (STZ46, STK11) Z4 De centra volgen hun engagement om voor een vorming in te schrijven niet altijd op (PFZ2, ZEZ18) Z5 De expertenpool is slechts beperkt uitgebouwd (PFZ3) 1.2. Info- en kenniscentrum sterktes S11 Klanten zijn tevreden over de bibliotheek / infotheek (PFS23, STS26) zwaktes Z6 De bibliotheek in haar huidige vorm rendeert beperkt (STZ22) (3 streepjes) Z7 Het beleid rond materialenbanken is nog onvoldoende uitgewerkt (STZ 23) Z8 De infotheek is te weinig uitgebouwd (PFZ17) 1.3. Externe communicatie en netwerking sterktes S12 Wablieft-prijs (STS5, PFS22) S13 Wablieft is een sterk merk (STS6) S14 Korte en krachtige nieuwsbrief (STS7) S15 Breder netwerk vergroot de naamsbekendheid van Vocvo (PFS5) S16 Studiedagen zorgen voor uitstraling (PFS17, PFS16) S17 Vocvo beschikt over goede informatiekanalen (ZES7) S18 Externe communicatiemedewerker zorgt voor zichtbaarheid en gewicht (STK27 ) S19 Medewerkers zijn goed in het verspreiden van informatie (PFS26) zwaktes Z9 Geen internationale netwerking (STZ19) (3 streepjes) Z10 Vocvo profileert zich te weinig (vrij onzichtbaar voor veldwerkers en lesgevers, ook de bibliotheek, Wablieft-producten, geletterdheid) (STZ23, STZ24, STZ29, STK11, PFZ19) (7 streepjes) Z11 Geen koepelachterban voor lobbywerk, niet de structuur van andere onderwijsniveaus (PFZ11) Z12 Geen gestroomlijnd beleid rond wie waarover informeert (PFZ20) Z13 De externe communicatiekanalen moeten nog geëvalueerd worden (ZEZ13, ZEZ14, PFZ18, PFZ21) Z71 De term account manager is vaag (TLZ2) 16

19 sterktes en zwaktes van de beleidsuitdagingen en beleidsopties 1.4. Vocvo in het volwassenenonderwijs sterktes S20 Neutrale inbedding, geen koepel (STS14) (2 streepjes) S21 Unieke positie CBE / CVO / TKO. Plaats voor maximale samenwerking (STS15) (3 streepjes) S22 Sterke verbondenheid CBE (STS16) S23 Samenwerken met partners (overheid, decretale stuurgroep): werkgroepen, opdrachten SNPB uitvoeren (PFS8, PFS11, PFS13) S24 Deelname aan activiteiten van partners, van overheid (bv. studiedag, infodag, trefdagen), zichtbaarheid en inbreng Vocvo; horizon verruimen (PFS14) S25 Kennis- en expertiseontwikkeling: geletterdheid, gedetineerden (langetermijnvisie) (STS22) S26 Vocvo is niet gebonden aan leerplichtonderwijs of aan belangenbehartiging zwaktes Z14 Te veel gerelateerd aan CBE, te weinig aan CVO (STZ31) Z15 Positie t.o.v. andere PBD s mét koepel én veel leden (STZ32, STZ37, STZ41) Z16 Stem van Vocvo is niet zwaar genoeg (STZ33, STZ35) Z17 Weinig actieve partner in overleg (STZ34) Z18 Te weinig eigen visie op het volwassenenonderwijs en de eigen visie is nog te weinig geëxpliciteerd (STZ36, STZ44) (3 streepjes) Z19 Samenwerking met overheid m.b.t. het tot stand komen van de OP s (STZ38) Z20 Nog onvoldoende afstand genomen van belangenbehartiging CVO s (STZ40) Z21 Te weinig proactief in de opvolging van ontwikkelingen en grote veranderingen in het volwassenenonderwijs: EVC-VKS-harmonisering volwassenenonderwijs, sleutelcompetenties (STZ45) (5 streepjes) Z22 Relatie met Federatie is niet uitgeklaard Z23 80/20-opdrachten van de decretale stuurgroep zijn onvoldoende uitgeklaard (PFZ1) 1.5. De decretaal bepaalde klanten (25 centra) sterktes S27 Er zijn evaluaties en gedeeltelijke metingen (ZES8) zwaktes Z24 De organisatie heeft geen metingen over behoeftes en tevredenheid (ZEZ1, ZEZ15, ZEZ19, ZEZ34) Z25 Er is geen klachtenregistratiesysteem (ZEZ16) Z26 Klanten zijn niet duidelijk beschreven (ZEZ30) Z27 De organisatie bereikt de klanten onvoldoende (ZEZ33) 1.6. Klanten Z28 Begeleiding van andere klanten gaat ten koste van de decretale klanten (PFZ5) Z29 Expertise i.v.m. laaggeschoolden wordt voor een onvoldoende breed publiek ingezet (STK16) 1.7. Verkoop sterktes S28 Ontwikkeling en verkoop van diensten en producten (tekstadvies Wablieft, krant Wablieft, VaSEV-LLL, Q-box, Opstap Engels) genereren inkomsten (PFS19, PFS20, PFS21) zwaktes Z30 De producten voor de klanten worden onvoldoende ingezet (PFZ14) Z31 De producten worden onvoldoende gepromoot (PFZ16) Beleidsplan Vocvo

20 sterktes en zwaktes van de beleidsuitdagingen en beleidsopties 2. intern 2.1. Interne communicatie zwaktes Z32 De communicatie over activiteiten, vormingen en beslissingen wordt niet altijd duidelijk gecommuniceerd en geduid (STZ13, STZ202, STZ28) Z44 Onvoldoende informatiedoorstroom van het LOC naar het personeel in duidelijke taal (PFZ19) Z33 De interne communicatiekanalen zijn nog niet geëvalueerd (ZEZ12) 2.2. Directie, bestuur en beleid sterktes S29 De organisatie heeft een duidelijke missie (ZES1) S30 Er is een beleidsplan (ZES2) S31 De raad van bestuur neemt haar wettelijke verantwoordelijkheden op (ZES3) zwaktes Z34 De interne gemeenschappelijke visie is nog niet voldoende bepaald (PFZ10, ZEZ7) Z35 De besluitvorming wordt niet altijd duidelijk gecommuniceerd en geduid. De besluiten worden achteraf opnieuw in vraag gesteld. Loyaliteit t.o.v. besluit en leidinggevende (STZ2, STZ3) (3 streepjes) Z36 Leiderschap is niet direct genoeg (STZ4) Z37 Er is geen duidelijkheid over de raad van bestuur: deze is niet opengetrokken en niet versterkt met andere experten dan onze klanten (STZ14, STZ17, STZ18, STZ27, ZEZ5, TLZ1) (5 streepjes) Z38 Beleidsprioriteiten zijn nog niet voldoende afgestemd op prioriteiten van de overheid (STZ26) Z39 Er is geen specifieke vorming voor leden van de raad van bestuur (ZEZ6) Z40 Het beleidsplan wordt nog niet geëvalueerd en of echt gebruikt (ZEZ8, ZEZ3) Z41 Er is geen echt actieplan met duidelijke verantwoordelijkheden, enz. (ZEZ31) Z42 Nog te weinig prioriteiten / keuzes op basis van de criteria in de ondersteuningstaken: wat doen we, wat doen we niet, we kunnen niet alles doen (PFZ6, TLZ6) Z72 Weinig doordachte visie met betrekking tot het realiseren en onderbouwen van veranderingen (TLZ5) 2.3. Organisatiecultuur en waarden sterktes S32 Zoeken naar consensus, zowel intern als extern, breeddenkendheid / openheid (STS12, STS8) S33 Vrij stevige collegiale cultuur (STS9) S34 Eigen bijdrage van medewerkers krijgen kansen, empowermentcultuur, de medewerkers krijgen de kans om mee te werken aan verbeterprojecten (STS10, ZES10, ZES5) S35 Oog voor professionalisering van organisatie en medewerkers (STS11) zwaktes Z43 De waarden van de organisatie worden niet genoeg uitgedragen (ZEZ2) Z49 Er is geen methodiek om nieuwe ideeën goed te keuren en op te volgen (ZEZ11) Z71 Te weinig verantwoordelijkheidsgevoel vanuit elke Vocvo-medewerker t.o.v. de klant (STZ) 2.4. Organisatiestructuur en interne zaken sterktes S36 Er is inspraak via interne overlegstructuren (CT, PO, TPB, Wablieft, KIT, PMW en het LOC) (PFS30, PFS31) zwaktes Z45 Niet altijd even efficiënt overleg, er is geen duidelijke afbakening van de agenda en bevoegdheden (PFZ16, PFZ17) Z46 Onvoldoende interne kennisdeling, kennis in de personen, niet in de organisatie (PFZ18, TLZ3) Z47 Het organigram is nog niet af (ZEZ23) Z48 Historiek van de organisatie: nieuwe organisatie, veel wissels op korte termijn (STZ43) 18

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING, DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

Toelichtingen bij de leidraad voor het vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016. Koepelorganisatie

Toelichtingen bij de leidraad voor het vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016. Koepelorganisatie Toelichtingen bij de leidraad voor het vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 Koepelorganisatie Inleiding Hierin kunnen o.a. thuishoren: een introductie door de voorzitter een samenvatting van de werkwijze:

Nadere informatie

Evalueer je vereniging voor een uitmuntend beleidsplan. 8 oktober 2015 - GC De Kriekelaar

Evalueer je vereniging voor een uitmuntend beleidsplan. 8 oktober 2015 - GC De Kriekelaar Evalueer je vereniging voor een uitmuntend beleidsplan 8 oktober 2015 - GC De Kriekelaar Vandaag Voormiddag (9u30-12u) Terugblik introductiemoment, inleiding Uitwisselingsmoment De SWO-ART als tool voor

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Workshop beleidsplanning jeugdinvest 2/10/2013

Workshop beleidsplanning jeugdinvest 2/10/2013 Workshop beleidsplanning jeugdinvest 2/10/2013 Beleidsplanningsproces 1. Missie 2. Interne analyse 3. Externe analyse 4. =>SWOT 5. Beleidsuitdagingen/beleidsopties/behoeften 6. Doelstellingen (Strategisch->Operationeel)

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

1. Bepalen van de prioriteiten

1. Bepalen van de prioriteiten 1 1. Bepalen van de prioriteiten Bij het bepalen van prioriteiten heeft men aandacht voor: bevestigen en borgen van wat goed gebleken is (= behoud-punten); verbetering van de vastgestelde werkpunten (=

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Trajectbegeleiding. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Trajectbegeleiding. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Trajectbegeleiding Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Trajectbegeleiding 3 1.1 Integrale kwaliteitszorg (IKZ) en onderwijsvernieuwing 3 1.1.1 Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Voorstelling kwaliteitssysteem. Inhoud voorstelling. Inleiding 24/09/2014

Voorstelling kwaliteitssysteem. Inhoud voorstelling. Inleiding 24/09/2014 Voorstelling kwaliteitssysteem 11/09/14 Virginie Meesseman Inhoud voorstelling - Inleiding - De fundamenten - De bouwstenen - checks - Het bouwen plan-do/act - Het innoveren Inleiding - Korte voorstelling

Nadere informatie

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag.

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. Flyer - Intervisie Wat is intervisie? Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. De volgende omschrijving van intervisie

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Maatschappijoriëntatie - Samen leven 025 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Deskundigheidsbevordering Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Deskundigheidsbevordering 3 1.1 Meerdaagse opleidingen 3 1.1.1 Opleiding voor (nieuwe) IKZ-coördinatoren

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

SOK-congres 5 juni 2015. Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen?

SOK-congres 5 juni 2015. Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen? S-congres 5 juni 2015 Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen? Dirk Lenaerts Inhoud 1. Kennismaking 3. PDCA op scholengemeenschapsniveau

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

Communicatie IKZ 2010. Deel III: Cursisten- en personeelsbevragingen. Degelijk onderwijs betekent voor ons: openheid voor dialoog en diversiteit

Communicatie IKZ 2010. Deel III: Cursisten- en personeelsbevragingen. Degelijk onderwijs betekent voor ons: openheid voor dialoog en diversiteit Uit onze missie Degelijk onderwijs betekent voor ons: openheid voor dialoog en diversiteit wederzijds respect en waardering voor ieders persoon en mening zijn waarden die we door onze manier van handelen

Nadere informatie

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Van evaluatie Evaluatie op actieniveau Wanneer? Heel het jaar door, op de momenten

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur. Scholengroep FORUM

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur. Scholengroep FORUM FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur Scholengroep FORUM Instelling Adres Instellingsnummer FUNCTIEBESCHRIJVING: DIRECTEUR Naam en voornaam Stamboeknummer Eerste evaluator Tweede evaluator De Algemeen directeur

Nadere informatie

De route van kerntaak 4 BUITENSPORT CIOS Goes-Breda, versie 2013-2014. De weg door. Kerntaak 4

De route van kerntaak 4 BUITENSPORT CIOS Goes-Breda, versie 2013-2014. De weg door. Kerntaak 4 De weg door Kerntaak 4 Inleiding kerntaak 4 In het vierde leerjaar moet je bij je BPV-instelling een realistisch en goed leesbaar projectenplan schrijven en uitvoeren. Het projectplan wordt schriftelijk

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

Taalbeleid in uw organisatie. Studiedag OCMW Halle november 2012

Taalbeleid in uw organisatie. Studiedag OCMW Halle november 2012 Taalbeleid in uw organisatie Studiedag OCMW Halle november 2012 Programma Taalbeleid: Waarom? stellingen en vragen Taalbeleid: Wat en hoe? stappenplan taalbeleid Voorwaarden voor een succesvol taalbeleid

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Op de agenda. VIVO vzw. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid

Op de agenda. VIVO vzw. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid Aline Schelfaut Miranda Vermeiren 22 mei 2013 Op de agenda Intro Kwalitatief leer- en opleidingsbeleid Het persoonlijk

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO Algemeen Binnen VISO streven we kwaliteitsvol onderwijs na. Dit wil twee dingen zeggen: we willen dat onze leerlingen de wettelijk bepaalde eindtermen en leerplandoelstellingen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

ProfS: doelenbevraging

ProfS: doelenbevraging ProfS: doelenbevraging Jaar: Diocees: We bevragen van elk van onderstaande deelgebieden telkens Heeft de ProfS opleiding jou ondersteund in het ontwikkelen van de nodige competenties om als directeur de

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

KUNSTENBAD. Studiedag GO! 16 juni 2015 KUNSTENBAD BEELD EN DANS EN DRAMA EN MEDIA EN MUZIEK

KUNSTENBAD. Studiedag GO! 16 juni 2015 KUNSTENBAD BEELD EN DANS EN DRAMA EN MEDIA EN MUZIEK Studiedag GO! 16 juni 2015 IN DE PRAKTIJK inzetten van leerkrachten 1 hoofdleerkracht met vak-assistenten team van vakspecialisten 1 leerkracht geeft de 5 domeinen www.dekunstpiloten.be leerdoelen

Nadere informatie

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN Het Handvest succesvol vrijwilligen is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool. Het moet organisaties toelaten zich te profileren als vrijwilligersorganisatie(-dienst

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleidsplan van het Sint-Godelievecollege

Kwaliteitsbeleidsplan van het Sint-Godelievecollege Kwaliteitsbeleidsplan van het Sint-Godelievecollege 1. Doelstellingen In een maatschappij die voortdurend verandert, is het voor een school essentieel om zich open en flexibel op te stellen. De verwachtingen

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

NT2-docent, man/vrouw met missie

NT2-docent, man/vrouw met missie NT2docent, man/vrouw met missie Resultaten van de bevraging bij NT2docenten Door Lies Houben, CTOmedewerker Brede evaluatie, differentiatie, behoeftegericht werken, De NT2docent wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

Incompany training voor coöperaties

Incompany training voor coöperaties Incompany training voor coöperaties 2016 Erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille Incompany trainingen: wij komen naar uw coöperatie. Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera, biedt: 1.

Nadere informatie

SCHAALVERDELING. Nog geen actie ondernomen en ook geen plannen om dat te doen

SCHAALVERDELING. Nog geen actie ondernomen en ook geen plannen om dat te doen ZELFSCAN Bedoeling van deze vragenlijst is om een eerste beeld te krijgen van wat je sterke punten en wat je eventuele werkpunten zijn als hotel/hotelier. Deze oefening dient als werkdocument en niet als

Nadere informatie

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1 SWOT - analyse Een handige methode om uw organisatie te leren kennen en te kijken waar uw organisatie staat en naartoe moet, is de SWOT-analyse. De vier letters staan voor Strengths, Weaknesses, Opportunities

Nadere informatie

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend!

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! 1 Projectoproep Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! Deelnemingsformulier 2015 Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen van tel is. Een

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF.

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF. GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF. Albert De Smet Adelbrecht Haenebalcke Agenda korte voorstelling van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

- het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van zorg (samenwerking school-clb)

- het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van zorg (samenwerking school-clb) Sterkte zwakte analyse CLB GO! Gent Sterkte : Strategy System Structure - het CLB beschikt over een visie op leerlingenbegeleiding - het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Beleidsplan. van CBE Open School. schooljaar 2012-2013. schooljaar 2016-2017. voor de periode van. tot en met

Beleidsplan. van CBE Open School. schooljaar 2012-2013. schooljaar 2016-2017. voor de periode van. tot en met Beleidsplan van CBE Open School voor de periode van schooljaar 2012-2013 tot en met schooljaar 2016-2017 1 Inhoud de winkel van Armand 3 voorwoord 6 missie en visie 8 gegevensverzameling 11 gegevensanalyse

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw WELKOM Geert Vannieuwenhuyze De Lovie vzw 1 Situering Wijzigende maatschappij, wetgeving, rolpatronen, stem van de gebruiker, mogelijkheden overheid, Effect op Manier waarop mensen hun loopbaan uitbouwen

Nadere informatie

SOK-congres - 5 juni

SOK-congres - 5 juni Een output-gestuurd beleidsplan SOK-congres - 5 juni Twee praktijkvoorbeelden Vanuit output komen tot beleidsplan voor een vakwerkgroep (Handel Kantoor). Vanuit omgevingsanalyse wervingsbeleid aanpassen.

Nadere informatie

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult.

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult. Deel 2 Kwaliteitsbeleid Deze leidraad is gebaseerd op de digitale leermodules van Kind & Gezin. Die modules zijn bedoeld om de verschillende onderdelen van het kwaliteitshandboek uit te werken. Die modules

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

2 Situering van beleidsvoerend vermogen binnen het referentiekader en instrumentarium van de doorlichting

2 Situering van beleidsvoerend vermogen binnen het referentiekader en instrumentarium van de doorlichting B ELEIDSVOEREND VERMOGEN ALS CRITERIUM BIJ EEN DOORLICHTING 1 Inleiding De beleidskracht van scholen en centra zal vanaf het schooljaar 2008-2009 een belangrijke rol spelen als criterium voor de kwaliteit

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Nalevingstoezicht Accreditering Indicatoren Continue verbetering van kwaliteit,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Bedrijfsplan mkb. hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen. analyse. speerpunten. actieplannen

Bedrijfsplan mkb. hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen. analyse. speerpunten. actieplannen Bedrijfsplan mkb hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen analyse speerpunten actieplannen inleiding Binnen veel mkb-ondernemingen worden beschikbare middelen lang niet altijd even efficiënt en verstandig

Nadere informatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Datum: 2007-03-01 Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie 1 Functiebeschrijving 1.1 Tekst van

Nadere informatie

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE)

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) vrijwilligers info juni 2003 QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) informatie voor deelnemende organisaties Inleiding Vrijwilligersorganisaties zijn organisaties in beweging.

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn:

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn: Naslagwerk KOERS Dit document is bedoeld om ieder individu een eigen beeld te laten formuleren van de eigen koers als werkend mens en vervolgens als functionaris. Daarna kun je collectief de afdelingskoers

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN]

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] CONTEXT Per 1-1-2015 : stopzetting werking van de 13 Consortia Volwassenenonderwijs in Vlaanderen TAKEN CONSORTIA Samenwerking binnen Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie