Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,"

Transcriptie

1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING, DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, en de vier pedagogische begeleidingsdiensten, bedoeld in artikel 87 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten, met naam en gevestigd in vzw PBDKO, vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Van Hecke, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel; de pedagogische begeleidingsdienst van het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten vzw, vertegenwoordigd door de heer Patriek Delbaere, Ravensteingalerij 3 bus 7 te 1000 Brussel; de pedagogische begeleidingsdienst van het Provinciaal Onderwijs vzw, vertegenwoordigd door de heer Patrick Weyn, Boudewijnlaan 20/21 te 1000 Brussel; de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!-Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap vzw, vertegenwoordigd door de heer Urbain Lavigne, Emile Jacqmainlaan 20 te 1000 Brussel; en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs vzw, hierna Vocvo vzw genoemd, vertegenwoordigd door mevrouw Sigrun Jorissen, voorzitter en de heer Peter Strijdonk, directeur, gevestigd te Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen. wordt overeengekomen wat hierna volgt Hoofdstuk I - Algemene bepalingen Artikel 1 Deze samenwerkingsovereenkomst geeft uitvoering aan de artikels 47, 2, 49 en in artikel 50, 2 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs betreffende de uitvoering van de decretale opdrachten inzake kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs. 1

2 Artikel 2 De pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo vzw, hierna het samenwerkingsverband genoemd, voeren de toegekende opdrachten uit voor de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs, hierna de centra genoemd, en dat met respect voor het eigen agogisch project van de betrokken centra. De pedagogische begeleidingsdiensten zijn onderling overeengekomen de vzw SNPB te mandateren om hen in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst te vertegenwoordigen. Hoofdstuk II Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Artikel 3 Het samenwerkingsverband engageert zich in de nodige acties om de kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs conform de opdrachten vermeld in artikel 49 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs te realiseren. De acties op te zetten in het kader van deze samenwerking worden hierna geconcretiseerd in de artikels 4 tot en met 12. De uitvoering van deze acties gebeurt met respect voor het eigen agogisch project van de centra. Uiterlijk twee maanden na het afsluiten van deze samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Regering maken Vocvo vzw en de pedagogische begeleidingsdiensten een protocol van samenwerking op. Dit protocol legt de werkwijze van de samenwerking en de oprichting van de stuurgroep in uitvoering van artikel 50 van hetzelfde decreet vast. Artikel 4 Het samenwerkingsverband staat in voor visieontwikkeling en voor de ontwikkeling van nieuwe concepten op het vlak van onderwijs, vorming en opleiding aan volwassenen o.m. door informatie over actuele evoluties te verzamelen en hiermee rekening te houden in het vijfjaarlijks beleidsplan en de jaarlijkse actieplannen. - het samenwerkingsverband verzamelt op systematische wijze gegevens die bruikbaar zijn voor de ontwikkeling van een visie en nieuwe concepten op het vlak van onderwijs, vorming en opleiding aan volwassenen; - het samenwerkingsverband neemt een uitgeschreven visie op het vlak van onderwijs, vorming en opleiding aan volwassenen op in het vijfjaarlijks beleidsplan en in de jaarlijkse actieplannen; - het samenwerkingsverband communiceert het vijfjaarlijks beleidsplan en de jaarlijkse actieplannen ten minste aan alle centra. 2

3 Artikel 5 Het samenwerkingsverband evalueert de eindtermen, specifieke eindtermen en basiscompetenties voor het volwassenenonderwijs met het oog op aanpassingen aan bestaande opleidingsprofielen of ter voorbereiding op de ontwikkeling van nieuwe opleidingsprofielen. Op vraag van de stuurgroep of van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs en vorming, onderzoekt het samenwerkingsverband hiertoe signalen die kunnen leiden tot herzieningen van bestaande of tot ontwikkeling van nieuwe opleidingsprofielen. Het samenwerkingsverband houdt hierbij rekening met erkende referentiekaders, zoals overeen te komen in een protocol met de Vlaamse overheid, met de bruikbaarheid van bestaande eindtermen, specifieke eindtermen of basiscompetenties en met gegronde redenen tot afwijking van eindtermen of specifieke eindtermen van het leerplichtonderwijs. - het samenwerkingsverband signaleert aan de stuurgroep uiterlijk tegen het einde van het derde schooljaar van de implementatie van een opleidingsprofiel of tussentijds als gevolg van een wijziging in de van toepassing zijnde referentiekader(s) - welke eindtermen, specifieke eindtermen of basiscompetenties aan herziening toe zijn; - het samenwerkingsverband onderzoekt welke inhouden in bestaande opleidingen niet gedekt worden door voorstellen voor nieuwe opleidingsprofielen. Artikel 6 Het samenwerkingsverband staat in voor de coördinatie van de ontwikkeling van nieuwe opleidingsprofielen of de actualisering van bestaande opleidingsprofielen voor het volwassenenonderwijs: 1 in opdracht van de stuurgroep of van de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs; 2 door jaarlijks een plan met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe opleidingsprofielen aan de stuurgroep voor te leggen opdat die dat plan kan bezorgen aan de bevoegde administratie; 3 door vooraf dat plan van prioritair te ontwikkelen opleidingsprofielen aan een opportuniteitstoets van de bevoegde administratie te onderwerpen; 4 door terzake ook jaarlijks de consortia volwassenenonderwijs over de prioriteiten inzake de ontwikkeling van nieuwe of de actualisering van bestaande opleidingsprofielen te bevragen; 5 door bij de ontwikkeling van opleidingsprofielen steeds voorrang te verlenen aan die opleidingen die onderhevig zijn aan een wijziging in de van toepassing zijnde Europese, federale en/of Vlaamse regelgeving; 6 door jaarlijks op 15 januari en 15 september voorstellen tot aanpassing van bestaande of nieuwe opleidingsprofielen aan de stuurgroep voor te leggen, opdat die deze voorstellen kan bezorgen aan de bevoegde administratie. Deze voorstellen worden opgesteld in het format dat de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs oplegt; 3

4 7 door bij de ontwikkeling van deze voorstellen tot aanpassing van bestaande of nieuwe opleidingsprofielen rekening te houden met de evaluatierapporten van de inspectie volwassenenonderwijs; 8 door bij de ontwikkeling van deze voorstellen tot aanpassing van bestaande of nieuwe opleidingsprofielen enerzijds de actoren en anderzijds de Entiteit Curriculum te betrekken. - het samenwerkingsverband draagt ten laatste op 1 september 2008 aan de stuurgroep een lijst voor van prioritair te ontwikkelen opleidingsprofielen en op 1 december 2008 de lijsten van alle te ontwikkelen opleidingsprofielen ter vervanging van lineaire en voorlopig modulaire opleidingen die niet gedekt zijn door reeds door de Vlaamse Regering goedgekeurde opleidingsprofielen zodat enerzijds de stuurgroep een planning opneemt in haar actieplan 2008 en anderzijds voor de betrokken opleidingen uiterlijk tegen 15 januari 2012 voorstellen van opleidingsprofielen bij de bevoegde administratie zijn ingediend; - het samenwerkingsverband stelt de stuurgroep in staat jaarlijks tegen 1 oktober een plan met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe of de actualisering van bestaande opleidingsprofielen in haar actieplan te integreren, op basis van de resultaten van de jaarlijkse bevraging van de centra via de consortia volwassenenonderwijs en de opportuniteitstoets van de bevoegde administratie; - basiseducatie: de voorstellen tot actualisering van volgende bestaande opleidingsprofielen dienen bij de bevoegde administratie ingediend te worden op basis van volgend tijdpad: informatie- en communicatietechnologie (ICT) tegen 15 januari 2010; maatschappijoriëntatie-maatschappelijk functioneren, maatschappijoriëntatie-maatschappelijk participeren, maatschappijoriëntatie-opstap TKO, maatschappijoriëntatie basis functioneren op het werk, maatschappijoriëntatie functioneren op het werk en Nederlands tegen 15 januari 2011; Nederlands tweede taal alfa richtgraad 1, Latijns schrift, Frans opstap talen, Frans opstap TKO, Engels opstap talen en Engels opstap TKO tegen 15 januari 2012; - secundair volwassenenonderwijs: het opleidingsprofiel voor de opleiding aanvullende algemene vorming moet uiterlijk15 januari 2010 zijn ingediend. Artikel 7 Het samenwerkingsverband bereidt voorstellen voor met betrekking tot het oprichten van experimenteel nieuwe leer- of studiegebieden op vraag van de stuurgroep. De voorstellen bevatten tenminste 1 opleiding en een duidelijke motivering van de criteria i.v.m. de behoefte en de invulling, de onderwijskundige context, de eventuele continuïteit van studieloopbanen en het voorziene evaluatieplan. Artikel 8 Op vraag van centrumbesturen coördineert en ondersteunt het samenwerkingsverband de centrumoverstijgende en netoverschrijdende ontwikkeling van leerplannen. 4

5 - basiseducatie, secundair volwassenenonderwijs en hoger beroepsonderwijs: de coördinatie en ondersteuning moet de centrumbesturen of de representatieve verenigingen van inrichtende machten en GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in staat stellen de leerplannen voor 31 januari ter goedkeuring aan te bieden. - basiseducatie: de coördinatie en ondersteuning moet de centrumbesturen in staat stellen nieuwe leerplannen voor de leergebieden MO, NT1, NT2 alfa, Opstap Talen en ICT van de basiseducatie uiterlijk op 31 januari 2009 ter goedkeuring aan te bieden; Artikel 9 Het samenwerkingsverband coördineert en ondersteunt de ontwikkeling van instrumenten en procedures inzake de erkenning van eerder verworven competenties (EVC). Resultaatsverbintenis: - het vijfjaarlijks beleidsplan en de jaarlijkse actieplannen geven de activiteiten aan inzake de ondersteuning van de ontwikkeling van instrumenten en procedures voor EVC; - het samenwerkingsverband brengt goede praktijkvoorbeelden van EVC in kaart. Artikel 10 Het samenwerkingsverband bouwt expertise op en neemt deel aan expertiseuitwisseling inzake kwaliteitsvol afstandsleren, e-leren en gecombineerd onderwijs. Resultaatsverbintenis: - het vijfjaarlijks beleidsplan en de jaarlijkse actieplannen geven inzake afstandsleren, e-leren en gecombineerd onderwijs, o.a. aan: wat het opleidingsaanbod inzake afstandsleren is; hoe in samenwerking met externen de ondersteuning bij de implementatie van een elektronische leeromgeving gebeurt; hoe de ondersteuning bij de evaluatie van afstandsonderwijs gebeurt; hoe de expertise-ontwikkeling over het gebruik van een cursistenvolgsysteem voor het afstandsonderwijs gebeurt. Artikel 11 Het samenwerkingsverband bouwt zijn expertise inzake de aanpak van laaggeletterdheid verder uit en heeft daarbij aandacht voor het toegankelijk maken van relevante informatie en documentatie. Het neemt actief deel aan initiatieven van de Vlaamse overheid inzake geletterdheid en aan internationale uitwisseling inzake geletterdheid. Het voert een actief communicatiebeleid inzake geletterdheid. - het samenwerkingsverband ontwikkelt verder zijn visie inzake geletterdheid in overleg met de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs; 5

6 - het samenwerkingsverband beschikt over een documentatiedienst die de meest relevante publicaties en alle informatie over geletterdheid in Vlaanderen en in het buitenland beschikbaar en toegankelijk maakt; - het samenwerkingsverband communiceert met actoren in onderwijs, vorming en opleiding over relevante inzichten inzake geletterdheid; - het samenwerkingsverband is aanspreekpunt voor de media met betrekking tot geletterdheid; - het samenwerkingsverband ondersteunt de centra bij het gebruik van instrumenten en materialen voor een doelmatige benadering van het geletterdheidprobleem. Artikel 12 Het samenwerkingsverband stimuleert en coördineert wenselijke acties op het vlak van kennis- en expertiseontwikkeling. Resultaatsverbintenis: - in het vijfjaarlijks beleidsplan en de jaarlijkse actieplannen, gekoppeld aan deze samenwerkingsovereenkomst, zijn voorstellen tot wenselijke gezamenlijke acties opgenomen. Artikel 13 Het samenwerkingsverband ondersteunt de onderwijscoördinatoren, in uitvoering van het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden, bij enerzijds de uitbouw van een behoeftedekkend en aangepast aanbod voor onderwijs aan gedetineerden en anderzijds de coördinatie van het onderwijsaanbod in de gevangenis. - het samenwerkingsverband brengt op regelmatige basis de onderwijscoördinatoren samen voor overleg en expertise-ontwikkeling; - het samenwerkingsverband treedt namens de centra op als aanspreekpunt ten aanzien van Justitie en andere betrokken beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid in uitvoering van het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden; - het samenwerkingsverband neemt deel aan de stuurgroep Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden. Artikel 14 Het samenwerkingsverband communiceert regelmatig met de centra, staat open voor feedback en houdt rekening met de signalen uit de centra. - het samenwerkingsverband informeert gericht en transparant over haar werking, over haar eigen aanbod, over haar producten, over haar vijfjaarlijks beleidsplan, over haar jaarlijkse actieplannen en activiteitenverslagen, over overheidsinitiatieven en over initiatieven van derden; - het samenwerkingsverband zet een meldingssysteem voor feedback op. 6

7 Hoofdstuk III Kwaliteitszorg, middelen, rapportering, de duur van de overeenkomst en de audit Artikel 15 Kwaliteitszorg Het samenwerkingsverband ontwikkelt een intern kwaliteitszorgsysteem waarin alle aspecten die in het kader van deze overeenkomst inzake ondersteuning en kennis- en expertiseontwikkeling beschreven zijn, worden opgenomen. Dit kwaliteitszorgsysteem is klantgericht en houdt in het bijzonder rekening met de feedback vanuit de centra. Artikel 16 Middelen 1. Conform artikel 49 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs moeten de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo vzw 20 percent van de subsidie toegekend op basis van respectievelijk artikel 47, 1, van hetzelfde decreet en 92bis van het decreet van 17 juli 1991 betreffende de inspectie en de pedagogsiche begeleidingsdiensten aanwenden voor de gezamenlijke uitvoering van de opdrachten die in voorliggende samenwerkingsovereenkomst zijn opgenomen. De verdere modaliteiten inzake de aanwending van deze middelen zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomsten tussen de Vlaamse Regering en respectievelijk de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo vzw. 2. De uitvoering van de opdracht vermeld in artikel 13 is afhankelijk van bijkomende middelen die de Vlaamse Regering hiervoor aan Vocvo vzw toekent. 3. Over de aanwending van de middelen, vermeld in 1 en 2, maakt het samenwerkingsverband afspraken, die vastgelegd worden in het protocol tot samenwerking, vermeld in artikel 3. Artikel 17 Rapportering over de kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Uiterlijk zes maanden na de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst bezorgt het samenwerkingsverband aan de overheid een vijfjaarlijks beleidsplan. Jaarlijks bezorgt het samenwerkingsverband voor 1 oktober een actieplan voor het lopende schooljaar en een activiteitenverslag (inclusief een financieel rapport) van het voorbije schooljaar. Uit de jaarlijks actieplannen en de activiteitenverslagen blijkt in welke mate de activiteiten voldoen aan de resultaatsverbintenissen. 7

8 Artikel 18 Duur en inwerkingtreding van de samenwerkingsovereenkomst De uitwerking van deze samenwerkingsovereenkomst gaat in op 1 januari 2008 voor een periode van vijf jaren. De samenwerkingsovereenkomst kan tussentijds en in onderling overleg tussen de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en het samenwerkingsverband gewijzigd worden. In geval van betwisting is de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel bevoegd. Artikel 19 Audit In 2009 vindt een financiële en kwalitatieve audit plaats, hoofdzakelijk met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten en de aanwending van de middelen in het kader van artikelen 49 en 50 van het decreet. Op basis van deze audit zal de Vlaamse Regering nagaan in welke mate de structuur zoals die voorzien is in het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs effectief tot stand is gekomen en functioneert. Het betreft dus eerder een organisatorische doorlichting en in mindere mate een kwalitatieve evaluatie. In 2012 wordt het systeem van ondersteuning in het volwassenenonderwijs geëvalueerd in functie van de opmaak van een nieuwe overeenkomst. Opgemaakt te Brussel op In zes exemplaren, één voor de Vlaamse Regering, één voor Vocvo vzw en vier voor de vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur van de vzw SNPB Voor de Vlaamse Regering Frank Vandenbroucke Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Voor de pedagogische begeleidingsdiensten Voor vzw PBDKO Mieke Van Hecke 8

9 Voor de pedagogische begeleidingsdienst van het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten vzw, Patriek Delbaere Voor de pedagogische begeleidingsdienst van het Provinciaal Onderwijs vzw Patrick Weyn Voor de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!-Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap vzw Urbain Lavigne Voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo vzw) Sigrun Jorissen Voorzitter Peter Strijdonk Directeur 9

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse

Nadere informatie

1 Inleiding. Kennis- en expertiseontwikkeling/actieplan 2014-2015 2 van 31

1 Inleiding. Kennis- en expertiseontwikkeling/actieplan 2014-2015 2 van 31 Actieplan Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2014-2015 1 Inleiding Dit is het actieplan 2014-2015 van het samenwerkingsverband van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

ONTWERP VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS (NN) vzw

ONTWERP VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS (NN) vzw ONTWERP VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS (NN) vzw Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister

Nadere informatie

1 Inleiding. Kennis- en expertiseontwikkeling/actieplan oktober van 33

1 Inleiding. Kennis- en expertiseontwikkeling/actieplan oktober van 33 Actieplan Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2013-2014 1 Inleiding Dit is het actieplan 2013-2014 van het samenwerkingsverband van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Beleidsplan Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Beleidsplan Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Beleidsplan Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2008-2012 Samenwerkingsverband van de vier pedagogische begeleidingsdiensten (vzw SNPB) en het Vlaams ondersteuningscentrum voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving projectmedewerker ondersteuning coördinatoren onderwijs aan gedetineerden (mei 2010)

Functiebeschrijving projectmedewerker ondersteuning coördinatoren onderwijs aan gedetineerden (mei 2010) Functiebeschrijving projectmedewerker ondersteuning coördinatoren onderwijs aan gedetineerden (mei 2010) Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs - Functiebeschrijving projectmedewerker curriculumontwikkeling

Nadere informatie

Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar )

Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar ) Raad Levenslang en Levensbreed Leren 14 maart 2017 RLLL-RLLL-ADV-1617-006 Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar ) Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2008-2009

Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2008-2009 Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2008-2009 1 Vooraf In dit verslag rapporteren we over de activiteiten die werden opgezet door het samenwerkingsverband vzw

Nadere informatie

Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2011-2012

Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2011-2012 Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2011-2012 1 Vooraf In dit verslag rapporteren we over de activiteiten die werden opgezet door het samenwerkingsverband vzw

Nadere informatie

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies.

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies. Raad levenslang en levensbreed leren RHE / 20 september 2011 RLLL-RLLL-BSL-001 RLLL-RLLL-ADV-002Bijl29 Procedure en criteria voor de beoordeling van opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs 1 Situering

Nadere informatie

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen De centra Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen (en Brussel) wordt ingericht door centra

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

Functiebeschrijving projectmedewerker. communicatie (mei 2010) Volwassenenonderwijs

Functiebeschrijving projectmedewerker. communicatie (mei 2010) Volwassenenonderwijs Functiebeschrijving projectmedewerker visie- en conceptontwikkeling, EVC en communicatie (mei 2010) Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs - Functiebeschrijving projectmedewerker curriculumontwikkeling

Nadere informatie

1 Inleiding. Kennis- en expertiseontwikkeling/actieplan oktober van 41

1 Inleiding. Kennis- en expertiseontwikkeling/actieplan oktober van 41 Actieplan Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2010-2011 1 Inleiding Dit is het actieplan 2010-2011 van het samenwerkingsverband van de vier pedagogische begeleidingsdiensten (vzw

Nadere informatie

Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2013-2014 1 Vooraf In dit verslag rapporteren we over de activiteiten die werden opgezet door het samenwerkingsverband vzw

Nadere informatie

Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap". OVERKOEPELEND ONDERHANDELINGSCOMITE VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

Onderafdeling Vlaamse Gemeenschap. OVERKOEPELEND ONDERHANDELINGSCOMITE VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS SECTORCOMITE X ONDERWIJS (Vlaamse Gemeenschap) COMITE VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN Afdeling 2 Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap". OVERKOEPELEND ONDERHANDELINGSCOMITE VRIJ GESUBSIDIEERD

Nadere informatie

Tussen Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, de heer Frank V ANDENBROUCKE

Tussen Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, de heer Frank V ANDENBROUCKE Vlaamse overheid RLLL/EXT/ADV/005 bijl2 INTENTIEVERKLARING TOT ONTWIKKELING V AN MODULAIRE OPLEIDINGEN VOOR HET ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE, IN UITVOERING V AN ARTIKEL 15 V AN HET DECREET V AN 2 MAART

Nadere informatie

over 1. mevr. Hilde CREVITS, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs voorzitter;

over 1. mevr. Hilde CREVITS, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs voorzitter; VLAAMS ONDERHANDELINGSCOMITE VOOR DE BASISEDUCATIE Brussel, 23 december 2016 PROTOCOL NR. 62. HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERING VAN HET VLAAMS ONDERHANDELINGSCOMITE

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Netwerkdag volwassenenonderwijs: VOL-OP Levenslang Leren. Inzetbaar op de arbeidsmarkt door Levenslang Leren TITEL. subtitel. 14 juni 2011 - Antwerpen

Netwerkdag volwassenenonderwijs: VOL-OP Levenslang Leren. Inzetbaar op de arbeidsmarkt door Levenslang Leren TITEL. subtitel. 14 juni 2011 - Antwerpen Netwerkdag volwassenenonderwijs: VOL-OP Levenslang Leren Inzetbaar op de arbeidsmarkt door Levenslang Leren TITEL 14 juni 2011 - Antwerpen subtitel Het programma 09.30 10.00u 10.00 10.10u 10.10 10.45u

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 4 november 2008 RLLL/MDR /ADV/003 Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie VLAAMSE

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Specifieke bevoegdheden

Specifieke bevoegdheden Specifieke bevoegdheden Wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs Art. 20 Adviesbevoegdheid over de regels waaronder de Vlaamse Regering de reiskosten van gehandicapten ten laste

Nadere informatie

Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie

Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie Raad Levenslang en Levensbreed Leren 24 februari 2015 RLLL-RLLL-ADV-1415-003 Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Raad Levenslang en Levensbreed Leren 19 april 2016 RLLL-RLLL-ADV-1516-006 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 28 april 2015 RLLL-RLLL-ADV-14-15-005 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

Advies over bijkomende opleidingsprofielen voor de studiegebieden Bouw en Hout van het secundair volwassenenonderwijs

Advies over bijkomende opleidingsprofielen voor de studiegebieden Bouw en Hout van het secundair volwassenenonderwijs ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 18 december 2007 RLLL/MDR/ADV/003 Advies over bijkomende opleidingsprofielen voor de studiegebieden Bouw en Hout van het secundair volwassenenonderwijs VLAAMSE

Nadere informatie

Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2010-2011

Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2010-2011 Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2010-2011 1 Vooraf In dit verslag rapporteren we over de activiteiten die werden opgezet door het samenwerkingsverband vzw

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/004bijl2 Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Modulaire opleiding Informatie en communicatietechnologie (ICT) AO BE 001 (Ontwerp) communicatietechnologie, opleiding

Nadere informatie

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 27 oktober 2009 1210 Brussel RLLL/MDR/DOC/021 Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 1 Situering Het decreet

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt samen leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Technologie-ondersteund levenslang leren

Technologie-ondersteund levenslang leren Toll-net symposium Technologie-ondersteund levenslang leren Toespraak Lucas Brion Raadgever Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs De Factorij Schaarbeek 16 mei 2012 Dames en heren Vooreerst dien ik

Nadere informatie

Functiebeschrijving projectmedewerker. (juni 2011) Volwassenenonderwijs

Functiebeschrijving projectmedewerker. (juni 2011) Volwassenenonderwijs Functiebeschrijving projectmedewerker curriculumontwikkeling (juni 2011) Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs - Functiebeschrijving projectmedewerker curriculumontwikkeling 2 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Moderne Talen Hasselt te Hasselt

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Moderne Talen Hasselt te Hasselt Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Advies over de tweede fase van de modularisering basiseducatie

Advies over de tweede fase van de modularisering basiseducatie ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 24 juni 2008 RLLL/MDR/ADV/009 Advies over de tweede fase van de modularisering basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL www.vlor.be

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

VR DOC.1134/7

VR DOC.1134/7 VR 2016 2110 DOC.1134/7 VR 2016 2110 DOC.1134/7 VLAAMS ONDERHANDELINGSCOMITE VOOR DE BASISEDUCATIE Brussel, 21 oktober 2016 PROTOCOL NR. 60 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Basiseducatie LEERGEBIED Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Basiseducatie LEERGEBIED Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Modulaire opleiding Informatie- en communicatietechnologie AO BE 001 Versie 2.0 - BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank VANDENBROUCKE,

Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank VANDENBROUCKE, Brussel, 22 maart 2007. PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MEDISCHE SECTOR EN ONDERWIJS IN HET KADER VAN HET ACTIEPLAN EEN SLUITENDE AANPAK VAN SPIJBELEN EN SCHOOLVERZUIM Vlaams minister van

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00069 Onderwerp: Overeenkomst houdende de toekenning van een toelage door de VDAB aan het Studieadviespunt Gent ter

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van College van het Eucharistisch Hart te Essen

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van College van het Eucharistisch Hart te Essen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN 1 TOEPASSINGSGEBIED 1. De werkingscode is van toepassing op alle leden van de pedagogische

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Colloquium Koning Boudewijnstichting Vorming en opleiding in de gevangenis Best Practices Brussel, 6 mei 2009 Diplomagericht onderwijs Onderwijsdiploma? Organisatie

Nadere informatie

Nieuwsflash nr. 19 4 juli 2012 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Nieuwsflash nr. 19 4 juli 2012 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Nieuwsflash nr. 19 4 juli 2012 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Geachte collega Via deze Nieuwsflash informeren wij u graag over de belangrijkste activiteiten van de verschillende

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Maatschappijoriëntatie - Cultuur 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

VR DOC.0535/1BIS

VR DOC.0535/1BIS VR 2017 0206 DOC.0535/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen

Nadere informatie

Nieuwsflash nr. 26 12 november 2014 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Nieuwsflash nr. 26 12 november 2014 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Nieuwsflash nr. 26 12 november 2014 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Geachte collega Via deze Nieuwsflash informeren wij u graag over de laatste stand van zaken i.v.m. de activiteiten

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Onderwijskwalificaties 3 februari 2008 Rita Dunon en Kaat Huylebroeck Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Hoe worden kwalificaties gemaakt? Drie aspecten: Beschrijven

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Vacatures projectmedewerker Curriculumontwikkeling

Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Vacatures projectmedewerker Curriculumontwikkeling Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Vacatures projectmedewerker Curriculumontwikkeling 1 Het samenwerkingsverband tussen het Vlaams ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs Brussel, 18 februari 2004 180204_Advies_studiefinanciering_HO Advies Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs 1. Inleiding De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming heeft

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Rechten en plichten 028 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Visie van de stuurgroep volwassenenonderwijs m.b.t. werken aan geletterdheid in het volwassenenonderwijs

Visie van de stuurgroep volwassenenonderwijs m.b.t. werken aan geletterdheid in het volwassenenonderwijs Visie van de stuurgroep volwassenenonderwijs m.b.t. werken aan geletterdheid in het volwassenenonderwijs Visie van de stuurgroep volwassenenonderwijs m.b.t. werken aan geletterdheid in het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Huishouding 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! Instituut voor volwassenenonderwijs Sint-Andries te Brugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! Instituut voor volwassenenonderwijs Sint-Andries te Brugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van de samenhuizing in de gehuurde locatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van de samenhuizing in de gehuurde locatie Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0313 25-03-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 2 Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Innovatief & Interactief Onderwijs te Tongeren

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Innovatief & Interactief Onderwijs te Tongeren Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Scheldeland te DENDERMONDE

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Scheldeland te DENDERMONDE Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap". OVERKOEPELEND ONDERHANDELINGSCOMITE VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

Onderafdeling Vlaamse Gemeenschap. OVERKOEPELEND ONDERHANDELINGSCOMITE VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS SECTORCOMITE X ONDERWIJS (Vlaamse Gemeenschap) COMITE VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN Afdeling 2 Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap". OVERKOEPELEND ONDERHANDELINGSCOMITE VRIJ GESUBSIDIEERD

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Mobiliteit 022 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Basiseducatie Mobiliteit Versie 1.0 - BVR Pagina 1 van 14 Inhoud

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00187 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst 'Co-creatie van een lokaal traject rond duaal leren' - periode

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/004bijl003 Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Zwevende Module ICT (Ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 1 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 Januari

Nadere informatie

ACTIEPLAN TOLL-NET

ACTIEPLAN TOLL-NET ACTIEPLAN TOLL-NET 2010-2011 Inleiding Om de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw SNPB met betrekking tot de implementatie van kwaliteitsvol e-leren verder uit te werken, stellen

Nadere informatie

ADVIES. Raad Levenslang en Levensbreed Leren. 9 december 2008 RLLL/LSO-MDR /ADV/004. www.vlor.be

ADVIES. Raad Levenslang en Levensbreed Leren. 9 december 2008 RLLL/LSO-MDR /ADV/004. www.vlor.be ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 9 december 2008 RLLL/LSO-MDR /ADV/004 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen - Schoonheidsspecialist, - Schoonheidsspecialist-salonbeheerder, - Voetverzorger,

Nadere informatie

Advies over enkele voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs

Advies over enkele voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 20 december 2016 RLLL-RLLL-ADV-1617-004 Advies over enkele voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Nieuwsflash nr. 28 29 september 2015 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Nieuwsflash nr. 28 29 september 2015 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Nieuwsflash nr. 28 29 september 2015 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Geachte collega Onderwijsdecreet XXV stelt een eind aan de decretale verplichting van de pedagogische begeleidingsdiensten

Nadere informatie

Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen 24 april 2012 BRON: non-paper Vlaamse Overheid Aanleiding: Motie van aanbeveling over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen VVSG

Ronde van Vlaanderen VVSG Ronde van Vlaanderen VVSG 9, 13, 20, 21 en 23 maart 2017 Patriek Delbaere Bruno Sagaert Hildegard Schmidt Actuele onderwijsdossiers Neutraliteit stedelijk en gemeentelijk onderwijs Bestuurlijke optimalisatie

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen Secretariaatsmedewerker en Secretariaat-talen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen Secretariaatsmedewerker en Secretariaat-talen voor het secundair volwassenenonderwijs ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 9 september 2008 RLLL/MDR /ADV/001 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen Secretariaatsmedewerker en Secretariaat-talen voor het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Bijlage bij het actieplan kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Bijlage bij het actieplan kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Bijlage bij het actieplan kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2010-2011 Plan m.b.t. de ontwikkeling van nieuwe of de actualisering van bestaande opleidingsprofielen Secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie