-LAATSTE' 60% TOEGENOMEN LEDENTAL RETO IS J 1. be k'er voor boekt. Over twee jaren wordt het 45-ja- schikbaar g..teld door de heer Takke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-LAATSTE' 60% TOEGENOMEN LEDENTAL RETO IS J 1. be k'er voor boekt. Over twee jaren wordt het 45-ja- schikbaar g..teld door de heer Takke"

Transcriptie

1 ARNHEM ~f LEDENTAL RETO IS -LAATSTE' JAAR MET 60% TOEGENOMEN Speciae aandacht werd besteed aan de successen van Cees van Espen in de Ronde van Gederand, het Nederands kampioenschap. het Kampioenschap van Tsjecho Sowakije en de wedstrijden in Canada. De Ronde van Arnhem heett eveneens door steun van de Oude Jan en eigen eden een redeijk financiee voordee opgeeverd. Voor de D'ajaarscompetitie zou de heer van Eden ook graag oudere renners aan de start zien. Jongeren zijn er meer d-a vodoende, maar -de meer ervaren oudere renners schitteren dikwijs door afwezigheid. Penni.ngmeester Beefiink kon een gun.. sig financiee Qverziêht uitbrengen. De Ronde van Mamburgen heeft een vpordeig sado van I\În i 250,- 002Ç,; bracht. Bij de Ronde van Arnhem was het resutaat nog iets beter, nameijk ruim 1'270,- As tweede penningmeester werd gekozen de heer Fr. Braam. Commissaris P. B. Jansen. die regementair ~tredend was, werd herkozen. Licenties Bij de bespreking- over de icen\eaanvragen 1964 deee VOORZ. Jansen mede, da.t in het vogend jaar renners zonder cubicente niet meer aan de start mogen venchijnen. Voor het verkrijgen van een cubicentie is onder meer een sportkeuring vereist. Deze wijziging was noodzakeijk geworden, aangezien RETO zonder medi!che spor\keuring niet anger verantwoord is t.a.v. d~ KNWU. De contributie voor actieve eden beneden de zeventien jaar werd - met Ingang van 1 januari a.s. - vastgeited op f 1,- per maand. De Litreiking van de Wiem Takke-wi.ssebek~raat Jan van de Kam.p midden)" Een beangrijk pwt op de jaarverga- Links de heer Ta1cke en rechts RETO's voor':tter, de heer G. ansen. dermg was de utreiking van de W1em daarbij goede resutaten hebben ge- Takke-wissebeker. Deze beker w'erd berf'rkke_ be k'er voor boekt. Over twee jaren wordt het 45-ja- schikbaar g..ted door de heer Takke 1_ ri bestaan gevierd. Voorzitter Jansen voor de houder van het 12 km uurrevroeg reeds nu hiervoor medewerking eord. Winnaar werd Jan van de Kamp J 1 'rji Ie 17I111) Ivan de eden. In zijn openingswooed in een tijd van 17 min. 1 sec. De heer Lt.. I\.. bracht spreker ook het aftreden van de Takke wees er in zijn toespraak op, dat heer van Espen sr. as secretaris-pen- er vroeger atijd heei gezeig is gereden.oe,""oorzitter "an d,~ Ren- en Toeristen-I ningmeester naar voren. De heren. C. voor he~ 12 km uu~cord. Hij sprak de 'cub Oosten..Reto J, de heer ~. Jan- van Eden secretaris) en W. Beeftmk wens wt, dat dit In de toekomst ook ~ sen, kon g-isteravond tijdens de Jaarve~-I penningmeester) hebben na dit aftre weer het geva za zijn. radering in..le Metropoe" een prettig den de zaken op kundige wijze afgehan Forum geuid aten horen over de toename van ded. De heer van Eden kreeg ook een het aanta eden en dona.te~rs. ~ verge- harteijk dankwoord voor de keurige Bij de rondvraag werd gesproken over ijkng met het afgeopen Jaar IS RETO wijze waarop hij steeds het c.j.bbad ver- een forum b~t.aande uit bekende oudiefst GO pct vooruitgegaan. zorgt.. renners zoas van Viet, Derksen, Schu- Deze t<'name was uiteraard ook bijzon- Propaoanda te en.~nder~n. Na.gegaan '~ord"t o~ een der beangrijk voo.- de verateviging va.u.j b d~rgehjke bijeenkomst nog m dit.wuter- _L _ J. sezoen ka.n worden verwezenijkt. Er de cubkm. Ook wat de 'naneen he Secretaris van Eden wees in zijn ver-i zijn ook p&nnen om te komen tot een treft mag RETO er nu zijn. sag op de grote propagandistische fma.vond. wurop dan beeden uit be Minder goed t~ spreken was de ~~er Jan- waarde ven de ~o~de ~n Ma~burgen. kende wieerwedstrijden worden versen over de dit jaar te Wijk b Duur- Voor de organsate hervan S vee toond. Besoten werd de hometrainers stede gehouden Nederandse c1u?kam- dank verschudigd aan het comité Tour bij Rust een weinig" aan de Kemper. pioenschappen. Deze zijn niet gunstig ge- de Oude Jan en hoofdagent van Vedho- berièrwer op te steen. weest voor RETO. Voortaan zuen aeen ven. De prestaties van de ItETO-renners retmets w~rden afgevaardigd, die trouw bij deze ronde waren niet a te best. Op Tweede Kerstdag is er s ochtends de poegritten hebben meegereden en tussen tien en twaaf uur in..le Metro'" pqe"' weer een gez.eig samenzijn.

2 ARNHEM Tijdens de door consu M.C.P.Zweedijk in "The White Corner" te Arnhem geeide kaendervergadering doet RETO het voorste tot het oprichten van een federatie. Hieraan wordt deegenomen door Groenewoud Nijmegen), De Goffert Nijmegen), De Meteoor Dodewaard), De Batauwers Tie), de Racing Cub Steenderen) en RETO. In het vroege voorjaar nemen de renners van deze cubs dee aan een in de Betuwe verreden competitie. Samenkomst op het toenmaige De Monchypein van RETO voor het vertrek naar EIst. V..n.r. Arnod Vermeer, secretaris Jan van Espen, JanRoeofsen, Leo Roeofs, Cees den Hartog en Ignace Wiggers. Cees van Espen en Leo Roeofs voor de aanvang van een competitierit in EIst. c Een federatierit in EIst in februari 1963.

3 ARNHEM EXTRA ATTRACTIE IN RONDE VAN MALBURGEN. De gewoonte getrouw wordt op Koninginnedag weer de Wieerronde van Maburgen voor amateurs en onafhankejjken verreden.... AIs atijd wordt deze ronde ook ditmaa weer georganiseerd door de Wieerverenigng R.E.T.O., in samenwerking met de Stichting "Viering Nationae Feestdagen". Het parcours is evenas de drie voorgaande jaren: Veerpoderstraat, start en finish) Gras~ aan, Vissersaan, in totaa 80 ronden 100 km). Om meer daadwerkeijke beangsteing voor de wieersport te kweken za de Maburgse jeugd, voordat de renners om 3 uur van start gaan. de geegenheid krijgen zich te meten iu een wedstrijd op gewone fietsen. Voor deze rit over 5 ronden za om kwart over twee het startschot vaen. Maximaa 20 jongeui in de eeftijd van 13 tot 15 Jaar kunnen hieraan deenemen. Vooraf zuen de fietsen gecontroeerd worden door de rijwiehandeaar. de heer Wim ansen. uit de Huissensestraat. In verband met de vermeding van de namen der deenemers in de programmabaden, ts inschrijving hiervoor sechts mogeijk op maandagavond 9 apri, tussen 7 en 8 uur Ü Café Sukerand. De jongeui dienen het trouwboekje van hun ouders mee te brengen. Winkeiers die hiervoor een prijsje beschikbaar wien Iteen worden verzocht hiervan bericht te geven aan P. B. ansen, Goudwindestraat 88. Dru{ herfstprogramma van de wieercub Zondag strijd 0111, cubtites sprint De Arnhems& wieervereniging RETO heeft voor de komende maanden weer een fink programma. in ekaar gedraaid. Op ae zondagen tot en met de 24e november wordt er druk gereden om de eden in de geegenheid te steen de conditie op pei te houden. Voor 6 oktober staan de cubkampioenschappen sprint op het industrieterrein op he programma. Een week ater - 13 oktober - wordt er een peotonrit gehouden. De adspiranten rijden 25 ronden en Ce amateurs en nieuweingen 50 ronden. Een kassementswedstrijd, aspiranten 30 ronden. amateurs en nieuweingen 60 ronden met om de 5 ronden een kassementssprint - wordt op 20 oktober gehouden. Het verdere programma vermedt: 27 oktober: sprintwedstrijden: 3 november: tijdrit voor koppes >aspiranten 10 ronden, amajteurs en nieuweingen 20 ron~ den); 10 november: peotonrit aspinnten 25 ronden, amateurs en nieuweingen 50 ronden): 17 november: kassementswedstrijd aspiranten 25 ronden. amateurs ~n nieuweingen 50 ronden met om de 5 ronden een kassementssprint en dan tot sot 24 november: peotom-it voor aspiranten 25 ronden en voor ama-teurs en nieuweingen 50 ronden. Met uitzondering van de sprintkampioenschappen teen de overige wedstrijden mee voor de najaarscompetitie. waarvoor prijzen worden beschikbaar gested. De man, die eke zondagochtend en woensdagavond in touw was bij de training van de renners, Jan \Veijman, hecft eindcijk de nodige hup gekregen. Henk de Jruif heeft nameijk toegezegd toc te treden as id van de technische commissie. Voor zover de werkzaamheden het hem mogeijk maken za bovendien de heer Lodewijks sr. van zijn aanwezigheid bijk geven. En ook No Roeofs za in deze maanden weer zijn steentje bijdragen. Met ingang van 20 oktober startcn de B kassers de aspiranten en cubicentiehouders) om ncgen uur en dc amateurs om kwart voor tien. Er bijkt in Arnhem steed~meer beangsteing te komen VOOr de wieersport. RETO heeft den ook besoten - op bescheiden wijze - voorichting te gaan gep ven aan jonge renners. Eenmaa pe' maand wordt geprobeerd de jonge renners in de verschiende onderdeen van de wieersport te onderrichten, zoas behandeing van de fiets, kennis van de regementen en eementaire beginseen van techniek en trainingswîjze. Bestuurseden hebben zich bereid verkaard om beurten hun huiskamer beschikbaar te steen, zodat hieraan voor de vereniging geen kosten zijn verbonden. MUaties bij Reto Bij de Arnhemse Wieerver. "RETO" zijn de aatste tijd enkee bestuursmuta~ ties voorgekomen. Na een groot aanta dienstjaren heeft secretaris~penningmees~ ter, de heer J. van Espen, voor deze beide functies bedankt. In het aprinummer van "Tussen de wieen" wordt dit afscheid van de heer v. Espen in verband gebracht met het beangrijke \Vieersei~ zoen voor ziin zoon. Opgemerkt wordt dat dit van doorsaggevende beh'kenî5 is geweest bij het nemen van de besissing. RETO betuigt op sympathieke wuze zijn dank voor a hctgecn de hcer van Espcn de afgeopen tijd voor de wieersport heeft gedaan. En dat was niet weinig. Na enig beraad is de samensteing van het dageijksbestuur nu as vogt: voorzitter C. Jansen, Soctstraat 40; Secretaris C. van Eden, Hazeaarsstraat 36; Penningmeester W. Beeftink, Caunastraat 21. Cubkampioenschap van Reto 21 apri Reto organiseert op zondag 21 apri aanstaande zondag) het cubkampioen~ schap. Er wordt voor deze ongetwijfed fee strijd gestart bij Rust Wat. De aankomst is - in tegensteing tot vorig jaar - bij de oude Startbaan. De amateurs starten om 10 uur. Zij rijden twee grote ronden, p.m. zeventig km. De winnaai" komt in het bezit van het kampioensshirt. De nieuweingen rijden een ronde. Er wordt zo gereden, dat de afstand ongeveer 45 km bedraagt. Voor hen kinkt om vijf minuten over tien het startschot. Op het~ zefde tijdstip vertrekken de aspiranten. die 35 km voor de boeg hebben. Voor eke groep worden drie I?rij7.en beschikbaar gested. In verband met te geven aanwij.. zingen zijn de renners verpicht om om haf tien aanwezig te zijn. Ronde van Iaburgen De Ronde van Maburgen wordt - zoas bekend - gehouden op dinsdag 30 apri ]{oninginnedag). Leden van Reto dienen voor deze ronde in te schrijven bij het adres Jan van Rie\Jeeckstraat 27

4 ARNHEM In z~n aatste jaar as amateur boekt Cees van Espen in grote wedstr~den de vogende resutaten : 4de in de Ronde van Over~sse in een kopgroep van 6 man, de aatste ~f kiometer r~dend met een gebroken zade; 2de paatsen in de Ronde van Midden-Zeeand een kopgroep van 4 man) en in de Kersenronde; 5de in de Omoop van de Kempen en in het nationaa wegkampioenschap, verreden op het autocircuit van Zandvoort; winnaar van 2 etappes in de Ronde van Saint-Laurent Canada) en 5de in het eindkassement; 3de in de Samson-avondzesdaagse op de Wageningse wieerbaan met Rinus Pau; winnaar van de 3de en aatste etappe van de 3-daagse Ronde om het IJssemeer en 4de in de eindstand. 2de in een zware Ronde van Noord-Hoand in een groep van 4 vuchters ALLERO CEES van ESPEN De Haaremmer Ted Bom, winnaar van de Paasber~nde b~ Cees van Espen as id van de Cabaeropoeg in z'n aatste jaar as amateur. de nieuweingen.

5 RNHEM CEES VAN ESPEN harteijk gehudigd Het hudigingsteest begon gisteravond VOOT eeea van Espen a op de hoek van de Johan de Wittaan en de Wiem Barendszstraat, waar de oorzitter van RETO, de heer Jansen hem een grote bos boemen aanood foto onder). En bij zijn thuiskomst in de Jan van Riebeeckstraat wachtten hem tientaen Broekbewoners enthousiast op Joto boven). CEES VAN ESPEN, de bekende Arnhemse wierenner, is terug uit Canada. Hee de omgeving van de Jan van Riebeeckstraat, waar Cees woont, is gisteravond getuige geweest der gorieuze intocht van de succesvoe pedaeur. Met saande trommen van het roodwitte tamboerkorps Arnhem-Zuid en gevogd door zijn cubmakkers van RETO is Cees met zijn meisje door 't Broek gevoerd. En bij zijn woning aan de Jan van Riebeeckstraat hadden zich tientaen buurtbewoners verzamed, die uid juichten toen Cees breed zwaaiend met een grote bos boemen dankte voor de hude. EEN HULDE, die hij misscûen niet zó gewid had, want toen hij op de hoek van de Johan de Wittaan en de Wiem Barendszstraat aankwam. was hij met stomheid gesagen en vroeg, waar dat a emaa voor nodig was. Maar ook een hude, die Cees verdiende, want op waarijk grootse wijze heeft de Arnhemmer bet Nederandse rood-wit-bauw hooggehouden in Canada zie ook pag. 4.) Van de tien etappes In de Rond van St. Laurent won hij de angste van %40 kiometer. En de eerste etappe won hij ook, met toot machtsvertoon, zoas dat heet. Want terwij de strijd in het peoton jwst in aue hevigheid was ontbrand, reed Cees "pat". Haastig moest bij een nieuwe tube opeggen, maar het peoton was weg. En toen toonde de Arnhemmer zijn kasse: aueen vechtend tegen de kiometers kreeg hij weeraansuittng. Hij had echter zo'n goede cadam: te pakken, dat hij doorging en met 'n ruime voor~ sprong op het peoton finishte hij as nummer één. De jonge Arnhemmer bad dus een groot aandee in de Nederandse suc~essen in Canada. En daarvoor was dat aemaa nodig. Daarvoor waren er boemen van vrienden en beke~den en van RETO~voorzitterJansen, daarvoor: was ook het enthousiasme van de tjentaen Broekbewoners. I Niet naar Berün Het Jag oorspronkeijk in de bedoeing, dat Cees van Espen nauweijks bekomen van zijn grote Canadese avontuur - vandaag a weer 20U vertrekken naar Oost. Berijn om daar te trachten weer eeb wieersucces te behaen. Bet uitstapje kon fehter niet doorgaan, omdat de tijd van voorbereiding te kort was.

6 ARNHEM 'Najaarscompetitie van RETO zit er weer op De najaarscompeutie van de Ren- en hoewe het werk dan uiteraard minder den Hartog; 3. F. Otten; 4. H. Haa} Toeristencub Oosten.,RETO") zit spectacuair is as in de zomei:maanden. boom; 5. H. Achterkamp; 6. J. Peters; weer op. Gisteren werden op het par- Er werd voor de naiaarscompetitie in 7. G. v. d. Stet; 8. J. Bosmann: 9. A. cours bij het industrieterrein de aatste twee kassen gereden. De uitsagen hier- Vermeer; 10 M. Jausen; 11. H. Degen; dtten verreden. Bestuur en technische van uiden as vogt: A-kasse: 1. W. 12 J. Arentsen; 13. F. Braem; 14. eh. commissie van RETO hebben dit jaar Feix voorste J'ij met vaantje); 2. Jan Susebeek; IS. J. Wiggers; 16. C. Nihopnieuw beangrijk werk verricht voor de v. d. Kamp; 3. A. Lodewijks; 4. J. Roe~ beink: 17. F. van Buuren. Arnhemse ên Nederandse wieersport. ofs: 5. H. Hubers; 6. B. Beeftink; 7. J. Wanders: 8. H. v. d. Anker; 9. C. van Ook in de komende 'Wintermaanden za Espen en 10. J. Hesse. In de B~kasse RETO steig nog van zich aten horen, was de uitsag: 1. H. Matser; 2. C. 1 dee Renners en bestuur gefotografeerd voor eafé Nieuw Arnhem aan de Johan de Wittaan, waar de pr~suitreiking paatsvond. Voorst r~ v..n.r. Martin Jansen, Henk Matser, Wiy Feix, Jee Peters, Gees den Hartog, Harry Lode,~ks. Tweede r~ knieend) Ignaee Wiggers, Bert Lodewijks, Jan van de Kamp, Bert Beeftink, Frans Otten, Joop Arentsen, Henk Aehterkamp en Frans Braam. Derde r~ voorover gebogen) G.van Eden seer.), Henk van den Anker en rechts met bri) Gerrit van der Stet. Vierde r~ Hans Bosmann,?, Matser sr., A.Hagen,?, F.Braam sr., B.van den Anker best.id), G.Jansen voorz.), Jan We~man id Techn. Gomm.), Abert Lodewijks dito) en Peter Jansen best.id). Links achteraan W.Beeftink penn.meester), daarachter J.van de Kamp sr., J.Kerkhof, S.Spee en rechts achter Henk de kruif.

7 ARNHEM Door Leo Daaeman in De Arnhemse Koerier. Sportspraak Vermindert heangsteing :;'a~:n b~~;'.~t g:ru~~ d. Dat circuit is gemakkeijvan e J-Cug -- ker errvioter bereitóaar, voor RETü's wierennerij? "Nou, zo tegen de veer- te kijken, of de verenitig jaar moel RETO in- ging werkeijk een tijdje Lussen we besaan", zei niet. bestaan heeft!). de waarnemend voorzit- Samen hebben we na ter. de heer G. Jansen dit punt nog wat van gctijdens een gesprek, waar- dachten gewissed over in hij de avonturen van het wieereven in Arnde bau\vwiue poeg op- hem, over RETO natuurhaade in de rit om het ijk, over de successen en cubkampioenschap van niet te vergeten de zor Nederand, weke ite- gen en de moeiijkheden. strijd heaas dit jaar door Behave roem en eer heeft vergissingen en misver- RETO immers ook het standen misukte. Zijn aatste in ruime mate gebovenstaande opmerking kendo was van dien aard, dat..de animo voor het we even zijn interessant wierennen is na de 001' en "tragisch" verhaa on- og aan het daen bij de derbraken. "Hoe hebben Arnhemmers", meende we 't nu wnd. voorzitter", de heer Jansen. "Duizenkwamen we in 't midden, den komen we kijken bij "RETO is toch van 24 de Ronde van Arnhem en oktober 1920; dus as het die van Arnhem-Zuid, goed is hebben juie het maar het aanta renners achtste ustrumfeest a houdt daarmee verhouachter de rug". "Vogens dingsgewijs ang geen gede jaarteing hoorde dat ijke tred. Voor de 001' ook zo te zijn, maar", ogsperiode heeft RETO merkte de heer Jansen. we eens zeventig actieve op, "een paar jaar ang eden gehad, nu draait heeft in paats van RETO het om de dertig jongede RK wieervereniging ren, die regematig trai Voorwaarts bestaan. We nen op het parcours Komogen dus aannemen, dat ningsweg-oud Reemstde Ren- en Toeristenver- Kop van Deeen-Hoendereniging Oosten de veer- 10. E~n hee mooi partig nadert..,,'t cours, vude hij aan. en kopt*', meenden we, maar van een 34 km. doch het toch hebben we aange- igt te ver van de stat af. kondigd, dat we bij de Daarom hopen we op toesecretaris komen studeren stemming te zijner tijd in de notuenboeken om op het -industrieterrein te a zijn we ervan overtuigd, dat rennen, pootsen en praen op een bromiiets voor vee jongeren een minder veeeisende) attractie za bijven". Een even groot probeem is voor RETO het eidersvraagstuk. Dit heeft men voor een dee kunnen opossen,door enkee vaders van jongens te bewerken. Vij jaar geeden zeide de heer G. Jansen adus de vereniging binnen en na korte tijd was hij a tweede voorzitter. Een "eerste" bezit RETO sinds een paar jaar niet, maar daaraan dient op de binnenkort te houden agemene vergadering een einde te komen. heeft de wnd.-president verkaard. Ook moet dan het aanta bestuurseden van vier op het regementair aanta van zeven gebrpcht worden, want dat er eigenijk aeen een dageijks. bestuur is, vindt hij en vee anderen te zot. A is het wiercnseizoen gesoten van okt. tot en met jan.), er vat in en voor RETO dus nog hee wat te doen. En. er komt in ieder geva nog één wedstrijd n.. de intercubontmoeting met Nijmegen over 80 km om de wissebeker van het comité sportuitwisseing Arnhem-Nijmegen.

8 ARNHEM Door Leo Daaeman in de Arnhemse Koerier. SPORTSPRAAK Frisse wind waait door R.E.T.D.-geederen n't Is nî~ voor de tijd en De Batauers uit Tie maar de propaganda za inderdaad, maar... ang- initiatieven ontwikkeen nog intensiever zijn, as zamerhand proberen we met Groenewoud Nijme- men op woensdagavonden de zaak krachtig op poten gen, De Meteoor Dode- in eigen omgeving de wedte zetten. Het mag. Diet waard, R. C. Steenderen strijden houdt. Bij RETO anger zo zijn, dat aeen Het was o.a. de sportcom- denkt men zeer sterk aan het westen of zeus een of missie van RETO waar- een parcours op het înander gehucht in Brabant in thans drie oud-renners dustrieterrein. Het traje...t op wieergebied aes kan, zitting hebben: Theo Tim- op de Veuwe Schaarsterwij onze pannen vaak, mermans, No Roeofs en bergen-hoendero-ottero) om wat voor reden ook, Jan Weyman) een doom is schitterend, doch dit spaak open. Wij hopen, in het oog, dat je1gdige wordt in de zomer druk dat het bestuur zich op renners tijdens de training bereden door toeristen. zeer krachtige wijze za atijd met oudere, meer Men ziet heus we in bij ontwikkeen en... doen geroutineerden op pad de renners, dat dit op de geden. Dat mag dan ook. moesten. Die behoren a- duur tot moeiijkheden we 'sj as men nagaat dat een te rijden, was de moet eiden. Het rondje op de cub ruim 42 jaar be- wens. De jeugd kan im- het industrieterrein beantstaat. En goed beschouwd, mers op een gegeven ~woordt meer aan de heonze vereniging heeft,mg ogenbik niet )ee in de doeing: het heeft Een zovee niet in de mek te sprint, of het tempo igt op engte van anácrhave kibrokkeen as andere in de duur wat te hoog en ometer en dit is precies het zuiden, die nauweijks dat heeft aeen tot gevog. ~e trainingsafstand, die de 10, 15 jaar oud zijn". jat hun enthousiasme voor Jongeren voor het crite-. de wieersport afzakt. rium rijden mo.-.ten heb- Deze w1sj?raken vernamen ben. Nu nog tie toestemwe onangs in RETO- Een van de grote voorde- ming... kringen voor buitenstaan- en nu van de federatie is.,..reto heeft thans de ders de Ren- en Toeris- dat men voor ek van de wintersaap uit. Van nu af tenvereniging Oosten). Een c~tegori~n: ai!ft.eurs, mag niemand meer ontbreverheugend teken, want ze rueuweingen en adspian- ken op de training hoe r. vormen het bew:iis, dat t~n een competitie op een ook de weersomsta;"dig RETO weer beschikt over eigen parcours kan uit- heden zijn", zeggen de stuwende krachten. Over schrijven. Dit is inmiddes eiders terecht. "Het sekrachten, die misschien gebeurd en uiteraard za zoen staat voor deur en we 's te hard zuen 10- dat een enorm stuk pro- bovendien moeten we zo pen voor cubgenoten) of paganda voor de wieer- vroeg mogeijk beginnen hun hoofd stoten, maar die sport in dit rayon.:.eteke- met de training voor de in ieder geva oog hebben nen. RETO hoopt nu nog, cubkampioenschappen op voor en het beang inzien dat in de niet a te verre de weg. Niet aeen op van het gehee, a gaat toekomst een speciae Cees van Espen en Jan hun ook dat van het in- wens in vervuing za Hesse, maar ook op Wiie dividu ter harte. "Aeen gaan, nameijk, dat men Feix, H. v. d. Anker, kan men niets, samenwer- deze competitieritten om Gerrie Jansen, Jan v. d. ken met a~~eren is aes", de beurt op de trainings- Kamp, Ludwig Meyering, zegt men bij RETO. Daar- parcoursen van de aange- B. Beefting, B. Lodewijks om heeft de cub de stoot soten verenigingen kan en vee anderen rust megegeven tot de oprichting rijden. Natuurijk, men de de verantwoording van een federatie, waarin heeft reeds een stap in de. RETO op een hoger pan de Arnhemse wierenners goede richting gemaakt, te hepen!" Cubkampioen van RETO bij de amateurs wordt schaatser Ludwig Meijering

9 ARNHEM WILDRIT.~~RETO" f! Ii De Re~ en Toeristencub Oosten RETO) or:'aniseerde zondagochtend op het andgoed \Varnsbo'n cen wideross, waarvoor zich 25 deenemers hadden opgegeven. Er werd in drie kassen gereden. Het parcours had een engte van 9 km. In de A-kasse werd Cees van Espen winnaar, tweede werd Beeftink en derde v. d. Anker. Peters behaade de eerste_ prijs in de B-kasse, gevogd door v. d. Stet en Jansen. De eerste paats in de C-kasse was voor Braem. A!s tweede eindigde hier '\iggers. Bcrrnan kwam as derde binnen. A.Ie deenemers kregen een prus die in deze tijd van bet jaar bij~ zonder in de smaak vie: gesachte kippen en kerstbroden. De foto eeeft het moment van de start weer. Staande tweede van inks de heer Piet Moens. Houder dezes naam) C.YBD adres) Eden Razea.rstraat 36, is as Perskaart 1963 ~~ werkzaam voor Het Vrije Vok A. Scheffer Handtekening van de houder ~~~C:=J

10 ~ f\ -Ienk van ----, d en d'..', '" "" A'" k ' n nero na'm :.'v', n,... ',:'... '.'" :".,,;~:/i"... \;~.,..~.-f-:t\''''~ 'ri \!i''f\'~ ':..,\i.; :.~':~f,..~..?,,, SJ:. MeijeringRETO-tite, rt.1 b/-t over Zo",fugocht;~d~kw;men ruim dertig rcn~ 11{a.~sc S'Cch\~ in oe aaste van de 65 km' Een fee spurt everde Jan van 'dc"kamp ners van RETO een rugnummer afhaen sfqr wcrd geeverd. de tweede paats DIJ vóór Ludwig I\1cjc in café Rust '\at aan de Keropcrberg 1 De A-ka~~er5, mei de 100 km voor de ring en ""iiiy Feix. Verder 'kasseerden weg, van waaruit werd gestart voor de wieen en schaatsenrijder-wierenner zich.jftn Roeos ais vijfde en Hen Hustrijd om de cubtites Ldwig McUering Is ti cverdediger, bers as zesde. oonden in ek geva wui me"!' ~tri.idw;, He auwe speetje der B-kassers kree-g Deze, voor de meestc renners begcrcns~ a ging het hierbij in de eerse pinats om pas waf. feur toen dé meeste kiometers waardige tite, is cr waarschijnijk oor~'ccn af~:-;tcn van cji\~ncers krachten. onder de wietjes waren doorgegaan. zaak ",i gc,vcest fat er niet. be)aah gc~ Bovendcn waren de ~nc \TI<-tnderdc Van een Iwpgroepje waren tensotte zes sproken kan wo~den van gcve<:~tcn opi\vcersoms;:mdigh~dcn niet ~;'11 dien aard renners in staat ekaar de eer te bewis. even en doud. Dit is,'oora te W\cn aan dat een vroege vuchpogg kans op ten. I te strenge hewaking waaraan de favo- Scces I{on hebben. Van dit zest.a spurtte Bert Beeftink zich I rieten boot-stonden, waarvan de minder De anast vogehouden soo kwam op dtideijk na.r de eerste paas; gevogd: sterken met wat meer moed de vruchten naam ~an de sterk!'te man van deze noor nieuwkomer Marin Heekeaar en hadden kunnen putkcn t doch wat nu dag, Henk van den Anker die zich van Frans Oten. tot gevog had dat met name in de B- Ote'o tot Hoendero kon handhaven as Ue verdere' uitsag uidt: kopoper, doch tocn he hoofd moest bui- 4. Wi Roeofs; 5. Ber! Lodewijks; 6. gen voor de fee achtervoging. Cees den Hartog; 7. Drikus Haaboom; Met het einde in zicht toonde hij nog 8. Gerrif. v.d. Stet; 9. Jee Peters; 10. geenszins eeggefiest te zijn en ~p'og Henk V.d. Spreng; 11. HenJ{ Achteri wederom onweerstaanbaar wp.g om dit- kamp; 12. Martin Jansen ; 13. Hans Bos- _maa definitief weg ie bijven. man: ]4. F.red v. Buure~. Met J'uime voorsprong moch hij verdiend winnaar en daarmee cubkampioen 1964 noemen.. zich I ;:; ~... '"0'...

11 { ",,"/.. "1j'Y~IJE VOLK - MAANDAG 23 MAART 1964 't1"'"t;, I,. "'" "".;. p r, I, ""', ~~, Federati}rit kr!j/{f boeiend sot ~,. ~ Lekke banden Jan van de Kamp, die wist met een tweede paats zeker te zijn Vit'; de' [ eindoverwinning, kwam 10.èc~b<en --- -I :,'rwee ekke banden hebben de Arn- na de winnaar binnen, met as goefteiner Wiy Fex zondag zijn vrij- Zes ronden kreeg de keinste de derde de eveneens aeen rijdende,,"e vaststaande overwinning In de ~roep, die der A-kassers, voorge- Jeugdige Nijmegenaar Henk Peters. yoorjaarscompette van de Zud- schoted. Het meest opmerkeijke. 'jederse weerfederate In de weg en min of meer drama,tische feit Ondanks een tijdens een vapartij iestaan. Deze finaerit, uitstekend tijdens de eerste ronden.was de opgeopen bessure egde Ludwig ekke band die Wy Feix naar de Meijering In een febetwste sprint, ieorganseerd door de Racng Cub achterhoede wierp en waarbij zijn besag op de Vierde paats. v06r G. te Steenderen, bad het karakter van cubgenoten de fout maakten deithijssen. Hot restant van deze k~e 'ëen."echte, romantische wieerstrijd. aa.nvoerder in het kassement ron- had voortijdig de racep~wje verws- 'Over' bemodderde dijken en singe- der steun achter te aten. sed voor de warme tramngspakken. ~~id. andweggetjes, dwars door het 't96 Zieen teende stadje Bronkhorst, Toen hij dm ook tijdens de aehteri\i>m een 11 km ang parcours utge. voging - in gezeschap van de door!iet, dat door vrijwigers en rijks" hetzefde euve gepaagde Nijmegenaar '!bijssen - nogirtaas pat reed, poe'n ae bocbten en gevaarijke gaf hij er de brui aan en verspeede punten afdoende was beveiigd,,daannee zijn eiderspositie. '.' Kort na deze gebeurtenissen ging een andere Arnhemmer - Henk van ; den Anker - op de pedaen staan en nam ondanks de neerpenzende regen binnen enkee kiometers een 1ruime voorsprong. Opgejaagd doo' I Van de Kamp, Peters en de w pas van de ijsbaan gestapte Ludwig Meijerng, wist de sterk rijdende Van.den Anker desondanks zijn soo tneerdere tientaen kiometers vo te houden en de zege In de wacht t~ sepen.,~~, ',. ',;"'"J In SchJrsbérgeb bad dé weèrdt-" moetrg paa~, Weke tnet royaá ~verschi door di Arhhemse renners'werd gewonnen, As Voeg en ook 'InvIduee beken de renners van RETO meer In hun mars te hebben dan de door afwezigheid van enkee prominente ren. ners voornamehii uit eden van "De.GoUert" geform~et~enijmeegse poeg. '.', Zonder Cees và1. Espen, die met 120 zware trainingskometers door de iaaremmermeer' in de beneh, ich de ro van toeschouwer had aangajeten, vergaarden de. Arnhemmers 144 punten tegen Nijmegen ",: Het parcours via Koningsweg, Dee.Ienseweg, Schemseweg en Kemperber,gerweg had hier en daar een behoor ; ijke sujgingsraad. Deze "cos" gaven de op d""e trainingsroute beter bekend zijnde Arnhemse. renners een icht voordee. Spoedig formeerde zich een hoofdgroep, waarin zich drie Nijmegenaren handhaafde. Na anderhaf.-i/h fietsen vie de besissing. In de ::i~ï invaende duisternis zette de té!'f:'negen man gedunde kopgroep zich' 'schrap voor de eind sprint, waarin de as schaatsenrijder evenmin onbekende Arnhemmer Leo Meijernk zich de sneste toonde. De 'Uitsag: 1. L. Meijerink, Arnhem. 80 km In 1.3a.27 uur; 2. J. v. d. Kamp IA). a. J.. Arts, N ; 4. J.. Hesse IA); W. Meier A 6. L. Roeofs A>"; 7. H..t'eero N); 8.\ H. Hubers A): 9. ü. Janseti A);.q~s B. : Beeftink A; 11. F. Muer' N) i ~'W. Strik N); 13. W. de Jong N);. 14. " ';Z' Siemop.s N); 16. R. Sandets N); d., '. Aos N); 17. Ri v.' Houten..1N)~ 18., ''Ï,X., d. MeE!t 'A:'...",....,,' ~\':.. f"' O ~.~-!; r' j~~ U.. _. _'_"

12 1 [ [ r ARNHEM Stoere Tijmen Groen in Arnhemse wieerronde Tweehonderd wierenners uit aue deen van ons and zuen aanstaande zondag op het Paasbergparcours weer hun ranke fietsjes bestijgen om in een drieta wedstrijden ekaar de eer te betwisten. Reeds om haf één wordt voor de eerste maa bet vertreksein gegeven en we voor de jongste garde: de adspiranten. Deze 14 tot 16 jarigen hebben op het govende parcours 25 km af te eggen, wat overeenstemt met 20 ronden. Na ben komt de beurt aan de a wat meer gerouüoeerden: de nieuweingen. Ruim 80 deenemers zuen om kwart over één de voetriempjes aantrekren en een verbitterde strijd over 60 km 4.8' ronden) aanvangen. Voordat deze afstand is afgeegd zuen er hee wat robbertjes geknokt zijn in de premiesprints~en tijdens de uitooppogingen. De grootste attractie in deze categorie is ongetwijfed de 17-jarige, sterkgebouwde Fries Tijmen Groen, die tot ongeofeijke prestaties in staat is. Het ijdt geen twijfe dat ange Tijmen, in het huidige seizoen winnaar van zo'n 20 wedstrijden, tot de grootste na-oorogse ontdekkingen behoort. De wijze waarop hij ae tegenstanders eenvoudig van het wie fietst, om tensotte dikwijs een ronde of meer voorsprong te nemen, is verbuffend en practisch ongeëvenaard. Het der'de bedrijf in dit wieerprogramma wordt verzorgd door meer dan tachtig amateurs, waaronder het neusje van de zam. Namen as die van Eet Doman de ontdekking van Oostenrijk), Bart Zoet, Henk Peters, Wim Breeuwer winnaar Ronde van Maburgen), de in Arnhem popuaire Eindhovenaar Ad van Kemenade, Henk Corneisse, de sneste man in Arnhem van vorig jaar, Gijs Oudshoorn, Harry van Piere, die zopas op fraaie wijze de Ronde van Drie won, Henk Koopmans, Piet Schreur en vee andere toprenners waarborgen twee en haf uur boeiende strijd. Eerst as de voe honderd kiometers zijn afgeegd kan met zekerheid gezegd worden wie de 14e Ronde van Arnhem, gezien bij renners en pubiek, heeft gewonnen. Temeer daar zich onder dit sterke ved sechts één Beg bevindt, die echter door het winnen van zo'n sordige 40 à 50 wedstrijden as nieuweing duideijk beeft getoond te behoren tot de opvogers van de huidige Vaamse grootheden. Doch ook as amateur spreekt Ferdinand van de Wae een woordje mee. Na de derde wedstrijd in deze kasse gingen de boemen a mee naar zijn woonpaats Botteaire. Ook eden van de organiserende vereniging RETO behoren tot de vertrekkers, zefs in grotere getae dan de aatste jaren het geva is geweest. Nu Cees van Espen is overgegaan naar de beroepsrenners is het bij de amateurs aan Jan Hesse, die tot nu toe de beste uitsagen maakte, Henk v. d. Anker, Wiy Feix en hun cubmakkers de eer hoog te houden. Bij de nieuweingen kunnen Bert Lodewijks en Bert Beeftink en mogeijk Henk v. d Spreng een erepaats veroveren, terwij van de adspiranten niet vee te voorspeen vat. We kan met zekerheid gezegd wor- den dat mede dank zij de vee aantrekteijke premies, geschonken door Arnhemse zakenieden, er sprake za zijn van vijf voe uren wieergenot. Het parcours is te bereiken via de kassa's in de Bronbeekaan, Van Maer-I antstraat en Vondeaan. Ontredderd peloton zocht de finish. e Jos v.d. Veuten won in Arnhem; Tiemen vie uit AR~HEi\I, J7 sept. - In ren chaotische finish zijn de aersterksten die gisteren in de door storm en zware sagregens geteisterde eerste etappe van de dried:tagse Ronde van het IJssemeer, overemd '~faren gebeven, Arnhem bij donker bmnengevaen. In de korte spurt versoeg de 21-j. Brabander Jos v. d. VI.euten zun makkers, waarmee hij 4 nn. voorsprong had op de rest van het peoton. dat gehee versnipperd en bij donker de Gederse hoofdstad binnen druppede. Die zes overige "uchtrnakke's waren Bart ~oet, Piet Braspenninckx, Henk Cornehsse, Kare Le:yten, Pierre Peenaars de oudste zoon van Kees Peenaars) en Piet Deenen. Doorweekt en besmeurd stapten ze van hun fietsen af na 170 zware kiometers, weke na ate,: beek voor 8 renners te zwaar waren g~weest. Onder hen bevonden zich TIemen Groen en Theo Nikkesen. Reeds direct na de sta't in Beverwijk hadden er schermutsehngen paats doeh het steeds te jagende peoton' wist v!uchters as CQrneisse. Ste\'ens en Karsens terug te haen, Na ruim 90 km echter werd de besissende sag geeverd toen een sippende motorrijder van de rijkspoitie oorzaak werd van een gr.ote vapartij, waa'bu zich geen ernstig etse voordeed. maar die we het beed van de strüd veranderde. De Brabander Kare Le.yten!am de geegenheid waar en demarreerde zo --_. krachtig, dat sechts enkeen in zijn spoor kwamen. Onder hen bevonden zich ook Middekoop en Nieuwkamp die door ekke banden echter werden uitgeschaked. zodat er 7 o\ erbeven. Zij vergrootten geeideijk hun "oorsprong en toen Arnhem in het gezicht kwam widen Leyten, Zoet en v. d. Vete~ weg. bang as zu waren voor de sprintc.3p.acitcîten van Renk Corneisse, die!jst!g tussen de wieen beef zitten. Cornehsse zou echter niet winnen doordat men in een stroom auto's op de bijna onzichtbare finish afstevende. VREEMD AVONTUUR Het opgeven van 'riemen Groen en Theo Nikkesen is niet zo vreemd wanneer men weet, dat zij kort voor het vertrek van de SPo'tcommissie van de KNWU te horen kregen, dat ze aeen de eerste dag mochten rijden. De heren bij de KNWU hadden n.. te aat ontdekt, hoe ang de etappes we waren Tiemen Groe71 Een vreemd avontuur hadden 6 1'en!ers. die een verkeerde weg bij Utrecht msoegen en hee aat in Arnhem kwamen. De poitie bracht hen op het goede adres, waar de wedstrijdcommissarissen maar over hun hart streken. De Ie etappe van Be, erwijk naar Arnhem 170 km): 1. Jas van der Veuten Miero Hout) : 2. Bart Zoet Sassenheim) z.t.; 3. Piet Braspenninckx Rijsbergen) z.t.; 4. Henk Corneisse Amsterdam) z.t.; 5. J<ore Leyten Breda) z.t.: 6. Pier'e Peenaars Breda) z.t.: 7. Piet Deenen Vijmen) Z.t.: 8. Gerben Karstens Leiden) ; 9. Hcnk Peters Heemstede) z.t.; 10. Jacques Schouten Wo~num) z.t.; 11~arm Ottenbros,'\1 k.n.aar) ; 2. H":':>se ArnheM) z.t; 13. Anàré 'an Mitiëekoon cri ttc'rdam) z.t.; 14. Harn<-< Smit Gronin~en) z.t.: 15. Renk Benjamins HoandscheveJd) z.t..

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl Finanzien 2010-3 Bevoegd gezag mag maibox bekijken Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Inhoudsopgave

Nadere informatie

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

info@belleman.nl i www.dorpsgenoten.info

info@belleman.nl i www.dorpsgenoten.info 12 SEPTEMBER 2012 - nummer 390 t 072 506 1201 f 072 506 3974 e info@beeman.n i www.dorpsgenoten.info Postadres: Egmonderstraatweg 5 1934 AA Egmond aan den Hoef Verschijnt wekeijks huis-aan-huis ADVERTENTIE

Nadere informatie

Leven onder de golven

Leven onder de golven Leven onder de goven Bescherm het even in de zee Gesteund door Marian Mudder Een actieve en keurrijke informatie- & onderwijsgids Ineiding Wekom bij Leven onder de Goven Bescherm het even in de zee, een

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

THOR R.K. GYMNASTIEK- EN ATHLETIEKVERENIGING - ROOSENDAAL

THOR R.K. GYMNASTIEK- EN ATHLETIEKVERENIGING - ROOSENDAAL THOR 1927 1977 R.K. GYMNASTIEK- EN ATHLETIEKVERENIGING - ROOSENDAAL Omslag: een ontwerp voor een klubbladomslag uit plm. 1952. Waarschijnlijk gemaakt door Kees (met potlood:chris) Brouwers 1 WOORD VOORAF.

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en

Nadere informatie

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap brochure voor verwanten en professionee ondersteuners Marian Maaskant & Martin Schuurman Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap 1 Dementie

Nadere informatie

Extra dikke zomer-editie

Extra dikke zomer-editie 164 Extra dikke zomer-editie www.wtos.nl Redactioneel Tekst: Rutger Ockhorst Redactioneel Hoe langer ik fiets, hoe meer een gelijkenis tussen renner en fiets me opvalt: beide kunnen kapot. En de renner

Nadere informatie

R & TIIESINGER. E SS Maandeliik Nieuwsblad voor Gannerwolde Thesinge en omstreken. 'Waar kan ik mijn stempeltje krijgen. b er

R & TIIESINGER. E SS Maandeliik Nieuwsblad voor Gannerwolde Thesinge en omstreken. 'Waar kan ik mijn stempeltje krijgen. b er R & TIIESINGER E SS Maandeliik Nieuwsblad voor Gannerwolde Thesinge en omstreken 'Waar kan ik mijn stempeltje krijgen ' was een vraag, die je op 16 en 23 augustus in Thesinge en Garm erwolde vele malen

Nadere informatie

Feest 25 jaar 1 van de 4! 1 Hot Road Review. 27 jaar. 15e Meeuwen-Makrelen-Loop. Diversiteit! Wat in het begin nog een soort must do voor

Feest 25 jaar 1 van de 4! 1 Hot Road Review. 27 jaar. 15e Meeuwen-Makrelen-Loop. Diversiteit! Wat in het begin nog een soort must do voor Jaargang 27 - februari 2011 nummer 1 www.hagueroadrunners.nl Officieel cluborgaan van The Hague Road Runners Wintersport Conditio Culinair Wheel of Energy 3 4 Haagse Marathon Zevenheuvelenloop 27 jaar

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie

VERSNELING JANUARI 2012 JAARGANG 10, NUMMER 2 CROSSEND HET NIEUWE JAAR IN. Sportvoeding: de diëtiste geeft advies. Mountainbiken in Pakistan

VERSNELING JANUARI 2012 JAARGANG 10, NUMMER 2 CROSSEND HET NIEUWE JAAR IN. Sportvoeding: de diëtiste geeft advies. Mountainbiken in Pakistan JAARGANG 10, NUMMER 2 DE VERSNELING JANUARI 2012 CROSSEND HET NIEUWE JAAR IN Het verslag van de nu al legendarische mini-playbackshow: Een complexe choreografie die de artiesten van K3 schijnbaar moeiteloos

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Pro Patria-Alo Combinatie

Pro Patria-Alo Combinatie PAC Pro Patria-Alo Combinatie & t nieuws NR4 AUGUSTUS 2009 POLSSTOK IN DE LIFT PAC junioren afgevaardigd naar Aruba en Tampere PAC vrouwen bij Ladiesrun Ekiden eerste lustrum Medailles bij NK Masters en

Nadere informatie

Hoger Op - pagina 1 37e jaargang - uitgave 1 september 2013

Hoger Op - pagina 1 37e jaargang - uitgave 1 september 2013 Hoger Op - pagina 1 Hoger Op - pagina 2 Hoger Op - pagina 3 Officieel orgaan van de schaatstrainingsvereniging Lekstreek. Opgericht 1 oktober 1965, aangesloten bij de K.N.S.B. De vereniging is ingeschreven

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2011 jaargang 21 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2011 jaargang 21 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2011 jaargang 21 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

MAANDAG 14 juli t/m DONDERDAG 17 juli 19.00 uur Opbouwen kermisterrein met medewerking van vrijwilligers

MAANDAG 14 juli t/m DONDERDAG 17 juli 19.00 uur Opbouwen kermisterrein met medewerking van vrijwilligers 3 MAANDAG 14 juli t/m DONDERDAG 17 juli 19.00 uur Opbouwen kermisterrein met medewerking van vrijwilligers VRIJDAG 18 juli 13.30 uur Klaverjaswedstrijd voor senioren in de tent op het fees errein 14.00

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN.

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. 100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. Ret goud vindt men hier in klompjes in het zand~ in de rotsen of in fijne aderen als stofgoud in den steen, waaruit het niet zonder machines kan worden verwijderd; deze

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste Vrienden,

Van de voorzitter. Beste Vrienden, Van de voorzitter Beste Vrienden, Ik zit thuis nog helemaal na te genieten van de EK Indoor te Praag. Nederland was daar met een atletenploeg van 17 personen aanwezig. Een zeer grote afvaardiging dus,

Nadere informatie

De Olympiaan. Nr. 172 - Juni 2013. Inhoud. Aanmelden nieuwe leden

De Olympiaan. Nr. 172 - Juni 2013. Inhoud. Aanmelden nieuwe leden De Olympiaan Officieel orgaan van BSV Olympia 18 Nr. 172 - Juni 2013 nr. 6 - seizoen 30 verschijnt 6 x per jaar Inhoud Kopij voor nr 173 inleveren vóór 01-08- 13 3 Samenwerken - Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

TRAININGSTIJDEN Steenwijk: Wolvega:

TRAININGSTIJDEN Steenwijk: Wolvega: TRAININGSTIJDEN Steenwijk: Maandag: 19.00-20.30 Lange Afstandsgroep Oerthebaan Jebbe Dinsdag: 16.30-17.30 Pupillen B + Pup C + Minipup. Oerthebaan Suzanne, Ina, Bas 17.30-18.30 Pupillen A Oerthebaan Suzanne,

Nadere informatie