-LAATSTE' 60% TOEGENOMEN LEDENTAL RETO IS J 1. be k'er voor boekt. Over twee jaren wordt het 45-ja- schikbaar g..teld door de heer Takke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-LAATSTE' 60% TOEGENOMEN LEDENTAL RETO IS J 1. be k'er voor boekt. Over twee jaren wordt het 45-ja- schikbaar g..teld door de heer Takke"

Transcriptie

1 ARNHEM ~f LEDENTAL RETO IS -LAATSTE' JAAR MET 60% TOEGENOMEN Speciae aandacht werd besteed aan de successen van Cees van Espen in de Ronde van Gederand, het Nederands kampioenschap. het Kampioenschap van Tsjecho Sowakije en de wedstrijden in Canada. De Ronde van Arnhem heett eveneens door steun van de Oude Jan en eigen eden een redeijk financiee voordee opgeeverd. Voor de D'ajaarscompetitie zou de heer van Eden ook graag oudere renners aan de start zien. Jongeren zijn er meer d-a vodoende, maar -de meer ervaren oudere renners schitteren dikwijs door afwezigheid. Penni.ngmeester Beefiink kon een gun.. sig financiee Qverziêht uitbrengen. De Ronde van Mamburgen heeft een vpordeig sado van I\În i 250,- 002Ç,; bracht. Bij de Ronde van Arnhem was het resutaat nog iets beter, nameijk ruim 1'270,- As tweede penningmeester werd gekozen de heer Fr. Braam. Commissaris P. B. Jansen. die regementair ~tredend was, werd herkozen. Licenties Bij de bespreking- over de icen\eaanvragen 1964 deee VOORZ. Jansen mede, da.t in het vogend jaar renners zonder cubicente niet meer aan de start mogen venchijnen. Voor het verkrijgen van een cubicentie is onder meer een sportkeuring vereist. Deze wijziging was noodzakeijk geworden, aangezien RETO zonder medi!che spor\keuring niet anger verantwoord is t.a.v. d~ KNWU. De contributie voor actieve eden beneden de zeventien jaar werd - met Ingang van 1 januari a.s. - vastgeited op f 1,- per maand. De Litreiking van de Wiem Takke-wi.ssebek~raat Jan van de Kam.p midden)" Een beangrijk pwt op de jaarverga- Links de heer Ta1cke en rechts RETO's voor':tter, de heer G. ansen. dermg was de utreiking van de W1em daarbij goede resutaten hebben ge- Takke-wissebeker. Deze beker w'erd berf'rkke_ be k'er voor boekt. Over twee jaren wordt het 45-ja- schikbaar g..ted door de heer Takke 1_ ri bestaan gevierd. Voorzitter Jansen voor de houder van het 12 km uurrevroeg reeds nu hiervoor medewerking eord. Winnaar werd Jan van de Kamp J 1 'rji Ie 17I111) Ivan de eden. In zijn openingswooed in een tijd van 17 min. 1 sec. De heer Lt.. I\.. bracht spreker ook het aftreden van de Takke wees er in zijn toespraak op, dat heer van Espen sr. as secretaris-pen- er vroeger atijd heei gezeig is gereden.oe,""oorzitter "an d,~ Ren- en Toeristen-I ningmeester naar voren. De heren. C. voor he~ 12 km uu~cord. Hij sprak de 'cub Oosten..Reto J, de heer ~. Jan- van Eden secretaris) en W. Beeftmk wens wt, dat dit In de toekomst ook ~ sen, kon g-isteravond tijdens de Jaarve~-I penningmeester) hebben na dit aftre weer het geva za zijn. radering in..le Metropoe" een prettig den de zaken op kundige wijze afgehan Forum geuid aten horen over de toename van ded. De heer van Eden kreeg ook een het aanta eden en dona.te~rs. ~ verge- harteijk dankwoord voor de keurige Bij de rondvraag werd gesproken over ijkng met het afgeopen Jaar IS RETO wijze waarop hij steeds het c.j.bbad ver- een forum b~t.aande uit bekende oudiefst GO pct vooruitgegaan. zorgt.. renners zoas van Viet, Derksen, Schu- Deze t<'name was uiteraard ook bijzon- Propaoanda te en.~nder~n. Na.gegaan '~ord"t o~ een der beangrijk voo.- de verateviging va.u.j b d~rgehjke bijeenkomst nog m dit.wuter- _L _ J. sezoen ka.n worden verwezenijkt. Er de cubkm. Ook wat de 'naneen he Secretaris van Eden wees in zijn ver-i zijn ook p&nnen om te komen tot een treft mag RETO er nu zijn. sag op de grote propagandistische fma.vond. wurop dan beeden uit be Minder goed t~ spreken was de ~~er Jan- waarde ven de ~o~de ~n Ma~burgen. kende wieerwedstrijden worden versen over de dit jaar te Wijk b Duur- Voor de organsate hervan S vee toond. Besoten werd de hometrainers stede gehouden Nederandse c1u?kam- dank verschudigd aan het comité Tour bij Rust een weinig" aan de Kemper. pioenschappen. Deze zijn niet gunstig ge- de Oude Jan en hoofdagent van Vedho- berièrwer op te steen. weest voor RETO. Voortaan zuen aeen ven. De prestaties van de ItETO-renners retmets w~rden afgevaardigd, die trouw bij deze ronde waren niet a te best. Op Tweede Kerstdag is er s ochtends de poegritten hebben meegereden en tussen tien en twaaf uur in..le Metro'" pqe"' weer een gez.eig samenzijn.

2 ARNHEM Tijdens de door consu M.C.P.Zweedijk in "The White Corner" te Arnhem geeide kaendervergadering doet RETO het voorste tot het oprichten van een federatie. Hieraan wordt deegenomen door Groenewoud Nijmegen), De Goffert Nijmegen), De Meteoor Dodewaard), De Batauwers Tie), de Racing Cub Steenderen) en RETO. In het vroege voorjaar nemen de renners van deze cubs dee aan een in de Betuwe verreden competitie. Samenkomst op het toenmaige De Monchypein van RETO voor het vertrek naar EIst. V..n.r. Arnod Vermeer, secretaris Jan van Espen, JanRoeofsen, Leo Roeofs, Cees den Hartog en Ignace Wiggers. Cees van Espen en Leo Roeofs voor de aanvang van een competitierit in EIst. c Een federatierit in EIst in februari 1963.

3 ARNHEM EXTRA ATTRACTIE IN RONDE VAN MALBURGEN. De gewoonte getrouw wordt op Koninginnedag weer de Wieerronde van Maburgen voor amateurs en onafhankejjken verreden.... AIs atijd wordt deze ronde ook ditmaa weer georganiseerd door de Wieerverenigng R.E.T.O., in samenwerking met de Stichting "Viering Nationae Feestdagen". Het parcours is evenas de drie voorgaande jaren: Veerpoderstraat, start en finish) Gras~ aan, Vissersaan, in totaa 80 ronden 100 km). Om meer daadwerkeijke beangsteing voor de wieersport te kweken za de Maburgse jeugd, voordat de renners om 3 uur van start gaan. de geegenheid krijgen zich te meten iu een wedstrijd op gewone fietsen. Voor deze rit over 5 ronden za om kwart over twee het startschot vaen. Maximaa 20 jongeui in de eeftijd van 13 tot 15 Jaar kunnen hieraan deenemen. Vooraf zuen de fietsen gecontroeerd worden door de rijwiehandeaar. de heer Wim ansen. uit de Huissensestraat. In verband met de vermeding van de namen der deenemers in de programmabaden, ts inschrijving hiervoor sechts mogeijk op maandagavond 9 apri, tussen 7 en 8 uur Ü Café Sukerand. De jongeui dienen het trouwboekje van hun ouders mee te brengen. Winkeiers die hiervoor een prijsje beschikbaar wien Iteen worden verzocht hiervan bericht te geven aan P. B. ansen, Goudwindestraat 88. Dru{ herfstprogramma van de wieercub Zondag strijd 0111, cubtites sprint De Arnhems& wieervereniging RETO heeft voor de komende maanden weer een fink programma. in ekaar gedraaid. Op ae zondagen tot en met de 24e november wordt er druk gereden om de eden in de geegenheid te steen de conditie op pei te houden. Voor 6 oktober staan de cubkampioenschappen sprint op het industrieterrein op he programma. Een week ater - 13 oktober - wordt er een peotonrit gehouden. De adspiranten rijden 25 ronden en Ce amateurs en nieuweingen 50 ronden. Een kassementswedstrijd, aspiranten 30 ronden. amateurs en nieuweingen 60 ronden met om de 5 ronden een kassementssprint - wordt op 20 oktober gehouden. Het verdere programma vermedt: 27 oktober: sprintwedstrijden: 3 november: tijdrit voor koppes >aspiranten 10 ronden, amajteurs en nieuweingen 20 ron~ den); 10 november: peotonrit aspinnten 25 ronden, amateurs en nieuweingen 50 ronden): 17 november: kassementswedstrijd aspiranten 25 ronden. amateurs ~n nieuweingen 50 ronden met om de 5 ronden een kassementssprint en dan tot sot 24 november: peotom-it voor aspiranten 25 ronden en voor ama-teurs en nieuweingen 50 ronden. Met uitzondering van de sprintkampioenschappen teen de overige wedstrijden mee voor de najaarscompetitie. waarvoor prijzen worden beschikbaar gested. De man, die eke zondagochtend en woensdagavond in touw was bij de training van de renners, Jan \Veijman, hecft eindcijk de nodige hup gekregen. Henk de Jruif heeft nameijk toegezegd toc te treden as id van de technische commissie. Voor zover de werkzaamheden het hem mogeijk maken za bovendien de heer Lodewijks sr. van zijn aanwezigheid bijk geven. En ook No Roeofs za in deze maanden weer zijn steentje bijdragen. Met ingang van 20 oktober startcn de B kassers de aspiranten en cubicentiehouders) om ncgen uur en dc amateurs om kwart voor tien. Er bijkt in Arnhem steed~meer beangsteing te komen VOOr de wieersport. RETO heeft den ook besoten - op bescheiden wijze - voorichting te gaan gep ven aan jonge renners. Eenmaa pe' maand wordt geprobeerd de jonge renners in de verschiende onderdeen van de wieersport te onderrichten, zoas behandeing van de fiets, kennis van de regementen en eementaire beginseen van techniek en trainingswîjze. Bestuurseden hebben zich bereid verkaard om beurten hun huiskamer beschikbaar te steen, zodat hieraan voor de vereniging geen kosten zijn verbonden. MUaties bij Reto Bij de Arnhemse Wieerver. "RETO" zijn de aatste tijd enkee bestuursmuta~ ties voorgekomen. Na een groot aanta dienstjaren heeft secretaris~penningmees~ ter, de heer J. van Espen, voor deze beide functies bedankt. In het aprinummer van "Tussen de wieen" wordt dit afscheid van de heer v. Espen in verband gebracht met het beangrijke \Vieersei~ zoen voor ziin zoon. Opgemerkt wordt dat dit van doorsaggevende beh'kenî5 is geweest bij het nemen van de besissing. RETO betuigt op sympathieke wuze zijn dank voor a hctgecn de hcer van Espcn de afgeopen tijd voor de wieersport heeft gedaan. En dat was niet weinig. Na enig beraad is de samensteing van het dageijksbestuur nu as vogt: voorzitter C. Jansen, Soctstraat 40; Secretaris C. van Eden, Hazeaarsstraat 36; Penningmeester W. Beeftink, Caunastraat 21. Cubkampioenschap van Reto 21 apri Reto organiseert op zondag 21 apri aanstaande zondag) het cubkampioen~ schap. Er wordt voor deze ongetwijfed fee strijd gestart bij Rust Wat. De aankomst is - in tegensteing tot vorig jaar - bij de oude Startbaan. De amateurs starten om 10 uur. Zij rijden twee grote ronden, p.m. zeventig km. De winnaai" komt in het bezit van het kampioensshirt. De nieuweingen rijden een ronde. Er wordt zo gereden, dat de afstand ongeveer 45 km bedraagt. Voor hen kinkt om vijf minuten over tien het startschot. Op het~ zefde tijdstip vertrekken de aspiranten. die 35 km voor de boeg hebben. Voor eke groep worden drie I?rij7.en beschikbaar gested. In verband met te geven aanwij.. zingen zijn de renners verpicht om om haf tien aanwezig te zijn. Ronde van Iaburgen De Ronde van Maburgen wordt - zoas bekend - gehouden op dinsdag 30 apri ]{oninginnedag). Leden van Reto dienen voor deze ronde in te schrijven bij het adres Jan van Rie\Jeeckstraat 27

4 ARNHEM In z~n aatste jaar as amateur boekt Cees van Espen in grote wedstr~den de vogende resutaten : 4de in de Ronde van Over~sse in een kopgroep van 6 man, de aatste ~f kiometer r~dend met een gebroken zade; 2de paatsen in de Ronde van Midden-Zeeand een kopgroep van 4 man) en in de Kersenronde; 5de in de Omoop van de Kempen en in het nationaa wegkampioenschap, verreden op het autocircuit van Zandvoort; winnaar van 2 etappes in de Ronde van Saint-Laurent Canada) en 5de in het eindkassement; 3de in de Samson-avondzesdaagse op de Wageningse wieerbaan met Rinus Pau; winnaar van de 3de en aatste etappe van de 3-daagse Ronde om het IJssemeer en 4de in de eindstand. 2de in een zware Ronde van Noord-Hoand in een groep van 4 vuchters ALLERO CEES van ESPEN De Haaremmer Ted Bom, winnaar van de Paasber~nde b~ Cees van Espen as id van de Cabaeropoeg in z'n aatste jaar as amateur. de nieuweingen.

5 RNHEM CEES VAN ESPEN harteijk gehudigd Het hudigingsteest begon gisteravond VOOT eeea van Espen a op de hoek van de Johan de Wittaan en de Wiem Barendszstraat, waar de oorzitter van RETO, de heer Jansen hem een grote bos boemen aanood foto onder). En bij zijn thuiskomst in de Jan van Riebeeckstraat wachtten hem tientaen Broekbewoners enthousiast op Joto boven). CEES VAN ESPEN, de bekende Arnhemse wierenner, is terug uit Canada. Hee de omgeving van de Jan van Riebeeckstraat, waar Cees woont, is gisteravond getuige geweest der gorieuze intocht van de succesvoe pedaeur. Met saande trommen van het roodwitte tamboerkorps Arnhem-Zuid en gevogd door zijn cubmakkers van RETO is Cees met zijn meisje door 't Broek gevoerd. En bij zijn woning aan de Jan van Riebeeckstraat hadden zich tientaen buurtbewoners verzamed, die uid juichten toen Cees breed zwaaiend met een grote bos boemen dankte voor de hude. EEN HULDE, die hij misscûen niet zó gewid had, want toen hij op de hoek van de Johan de Wittaan en de Wiem Barendszstraat aankwam. was hij met stomheid gesagen en vroeg, waar dat a emaa voor nodig was. Maar ook een hude, die Cees verdiende, want op waarijk grootse wijze heeft de Arnhemmer bet Nederandse rood-wit-bauw hooggehouden in Canada zie ook pag. 4.) Van de tien etappes In de Rond van St. Laurent won hij de angste van %40 kiometer. En de eerste etappe won hij ook, met toot machtsvertoon, zoas dat heet. Want terwij de strijd in het peoton jwst in aue hevigheid was ontbrand, reed Cees "pat". Haastig moest bij een nieuwe tube opeggen, maar het peoton was weg. En toen toonde de Arnhemmer zijn kasse: aueen vechtend tegen de kiometers kreeg hij weeraansuittng. Hij had echter zo'n goede cadam: te pakken, dat hij doorging en met 'n ruime voor~ sprong op het peoton finishte hij as nummer één. De jonge Arnhemmer bad dus een groot aandee in de Nederandse suc~essen in Canada. En daarvoor was dat aemaa nodig. Daarvoor waren er boemen van vrienden en beke~den en van RETO~voorzitterJansen, daarvoor: was ook het enthousiasme van de tjentaen Broekbewoners. I Niet naar Berün Het Jag oorspronkeijk in de bedoeing, dat Cees van Espen nauweijks bekomen van zijn grote Canadese avontuur - vandaag a weer 20U vertrekken naar Oost. Berijn om daar te trachten weer eeb wieersucces te behaen. Bet uitstapje kon fehter niet doorgaan, omdat de tijd van voorbereiding te kort was.

6 ARNHEM 'Najaarscompetitie van RETO zit er weer op De najaarscompeutie van de Ren- en hoewe het werk dan uiteraard minder den Hartog; 3. F. Otten; 4. H. Haa} Toeristencub Oosten.,RETO") zit spectacuair is as in de zomei:maanden. boom; 5. H. Achterkamp; 6. J. Peters; weer op. Gisteren werden op het par- Er werd voor de naiaarscompetitie in 7. G. v. d. Stet; 8. J. Bosmann: 9. A. cours bij het industrieterrein de aatste twee kassen gereden. De uitsagen hier- Vermeer; 10 M. Jausen; 11. H. Degen; dtten verreden. Bestuur en technische van uiden as vogt: A-kasse: 1. W. 12 J. Arentsen; 13. F. Braem; 14. eh. commissie van RETO hebben dit jaar Feix voorste J'ij met vaantje); 2. Jan Susebeek; IS. J. Wiggers; 16. C. Nihopnieuw beangrijk werk verricht voor de v. d. Kamp; 3. A. Lodewijks; 4. J. Roe~ beink: 17. F. van Buuren. Arnhemse ên Nederandse wieersport. ofs: 5. H. Hubers; 6. B. Beeftink; 7. J. Wanders: 8. H. v. d. Anker; 9. C. van Ook in de komende 'Wintermaanden za Espen en 10. J. Hesse. In de B~kasse RETO steig nog van zich aten horen, was de uitsag: 1. H. Matser; 2. C. 1 dee Renners en bestuur gefotografeerd voor eafé Nieuw Arnhem aan de Johan de Wittaan, waar de pr~suitreiking paatsvond. Voorst r~ v..n.r. Martin Jansen, Henk Matser, Wiy Feix, Jee Peters, Gees den Hartog, Harry Lode,~ks. Tweede r~ knieend) Ignaee Wiggers, Bert Lodewijks, Jan van de Kamp, Bert Beeftink, Frans Otten, Joop Arentsen, Henk Aehterkamp en Frans Braam. Derde r~ voorover gebogen) G.van Eden seer.), Henk van den Anker en rechts met bri) Gerrit van der Stet. Vierde r~ Hans Bosmann,?, Matser sr., A.Hagen,?, F.Braam sr., B.van den Anker best.id), G.Jansen voorz.), Jan We~man id Techn. Gomm.), Abert Lodewijks dito) en Peter Jansen best.id). Links achteraan W.Beeftink penn.meester), daarachter J.van de Kamp sr., J.Kerkhof, S.Spee en rechts achter Henk de kruif.

7 ARNHEM Door Leo Daaeman in De Arnhemse Koerier. Sportspraak Vermindert heangsteing :;'a~:n b~~;'.~t g:ru~~ d. Dat circuit is gemakkeijvan e J-Cug -- ker errvioter bereitóaar, voor RETü's wierennerij? "Nou, zo tegen de veer- te kijken, of de verenitig jaar moel RETO in- ging werkeijk een tijdje Lussen we besaan", zei niet. bestaan heeft!). de waarnemend voorzit- Samen hebben we na ter. de heer G. Jansen dit punt nog wat van gctijdens een gesprek, waar- dachten gewissed over in hij de avonturen van het wieereven in Arnde bau\vwiue poeg op- hem, over RETO natuurhaade in de rit om het ijk, over de successen en cubkampioenschap van niet te vergeten de zor Nederand, weke ite- gen en de moeiijkheden. strijd heaas dit jaar door Behave roem en eer heeft vergissingen en misver- RETO immers ook het standen misukte. Zijn aatste in ruime mate gebovenstaande opmerking kendo was van dien aard, dat..de animo voor het we even zijn interessant wierennen is na de 001' en "tragisch" verhaa on- og aan het daen bij de derbraken. "Hoe hebben Arnhemmers", meende we 't nu wnd. voorzitter", de heer Jansen. "Duizenkwamen we in 't midden, den komen we kijken bij "RETO is toch van 24 de Ronde van Arnhem en oktober 1920; dus as het die van Arnhem-Zuid, goed is hebben juie het maar het aanta renners achtste ustrumfeest a houdt daarmee verhouachter de rug". "Vogens dingsgewijs ang geen gede jaarteing hoorde dat ijke tred. Voor de 001' ook zo te zijn, maar", ogsperiode heeft RETO merkte de heer Jansen. we eens zeventig actieve op, "een paar jaar ang eden gehad, nu draait heeft in paats van RETO het om de dertig jongede RK wieervereniging ren, die regematig trai Voorwaarts bestaan. We nen op het parcours Komogen dus aannemen, dat ningsweg-oud Reemstde Ren- en Toeristenver- Kop van Deeen-Hoendereniging Oosten de veer- 10. E~n hee mooi partig nadert..,,'t cours, vude hij aan. en kopt*', meenden we, maar van een 34 km. doch het toch hebben we aange- igt te ver van de stat af. kondigd, dat we bij de Daarom hopen we op toesecretaris komen studeren stemming te zijner tijd in de notuenboeken om op het -industrieterrein te a zijn we ervan overtuigd, dat rennen, pootsen en praen op een bromiiets voor vee jongeren een minder veeeisende) attractie za bijven". Een even groot probeem is voor RETO het eidersvraagstuk. Dit heeft men voor een dee kunnen opossen,door enkee vaders van jongens te bewerken. Vij jaar geeden zeide de heer G. Jansen adus de vereniging binnen en na korte tijd was hij a tweede voorzitter. Een "eerste" bezit RETO sinds een paar jaar niet, maar daaraan dient op de binnenkort te houden agemene vergadering een einde te komen. heeft de wnd.-president verkaard. Ook moet dan het aanta bestuurseden van vier op het regementair aanta van zeven gebrpcht worden, want dat er eigenijk aeen een dageijks. bestuur is, vindt hij en vee anderen te zot. A is het wiercnseizoen gesoten van okt. tot en met jan.), er vat in en voor RETO dus nog hee wat te doen. En. er komt in ieder geva nog één wedstrijd n.. de intercubontmoeting met Nijmegen over 80 km om de wissebeker van het comité sportuitwisseing Arnhem-Nijmegen.

8 ARNHEM Door Leo Daaeman in de Arnhemse Koerier. SPORTSPRAAK Frisse wind waait door R.E.T.D.-geederen n't Is nî~ voor de tijd en De Batauers uit Tie maar de propaganda za inderdaad, maar... ang- initiatieven ontwikkeen nog intensiever zijn, as zamerhand proberen we met Groenewoud Nijme- men op woensdagavonden de zaak krachtig op poten gen, De Meteoor Dode- in eigen omgeving de wedte zetten. Het mag. Diet waard, R. C. Steenderen strijden houdt. Bij RETO anger zo zijn, dat aeen Het was o.a. de sportcom- denkt men zeer sterk aan het westen of zeus een of missie van RETO waar- een parcours op het înander gehucht in Brabant in thans drie oud-renners dustrieterrein. Het traje...t op wieergebied aes kan, zitting hebben: Theo Tim- op de Veuwe Schaarsterwij onze pannen vaak, mermans, No Roeofs en bergen-hoendero-ottero) om wat voor reden ook, Jan Weyman) een doom is schitterend, doch dit spaak open. Wij hopen, in het oog, dat je1gdige wordt in de zomer druk dat het bestuur zich op renners tijdens de training bereden door toeristen. zeer krachtige wijze za atijd met oudere, meer Men ziet heus we in bij ontwikkeen en... doen geroutineerden op pad de renners, dat dit op de geden. Dat mag dan ook. moesten. Die behoren a- duur tot moeiijkheden we 'sj as men nagaat dat een te rijden, was de moet eiden. Het rondje op de cub ruim 42 jaar be- wens. De jeugd kan im- het industrieterrein beantstaat. En goed beschouwd, mers op een gegeven ~woordt meer aan de heonze vereniging heeft,mg ogenbik niet )ee in de doeing: het heeft Een zovee niet in de mek te sprint, of het tempo igt op engte van anácrhave kibrokkeen as andere in de duur wat te hoog en ometer en dit is precies het zuiden, die nauweijks dat heeft aeen tot gevog. ~e trainingsafstand, die de 10, 15 jaar oud zijn". jat hun enthousiasme voor Jongeren voor het crite-. de wieersport afzakt. rium rijden mo.-.ten heb- Deze w1sj?raken vernamen ben. Nu nog tie toestemwe onangs in RETO- Een van de grote voorde- ming... kringen voor buitenstaan- en nu van de federatie is.,..reto heeft thans de ders de Ren- en Toeris- dat men voor ek van de wintersaap uit. Van nu af tenvereniging Oosten). Een c~tegori~n: ai!ft.eurs, mag niemand meer ontbreverheugend teken, want ze rueuweingen en adspian- ken op de training hoe r. vormen het bew:iis, dat t~n een competitie op een ook de weersomsta;"dig RETO weer beschikt over eigen parcours kan uit- heden zijn", zeggen de stuwende krachten. Over schrijven. Dit is inmiddes eiders terecht. "Het sekrachten, die misschien gebeurd en uiteraard za zoen staat voor deur en we 's te hard zuen 10- dat een enorm stuk pro- bovendien moeten we zo pen voor cubgenoten) of paganda voor de wieer- vroeg mogeijk beginnen hun hoofd stoten, maar die sport in dit rayon.:.eteke- met de training voor de in ieder geva oog hebben nen. RETO hoopt nu nog, cubkampioenschappen op voor en het beang inzien dat in de niet a te verre de weg. Niet aeen op van het gehee, a gaat toekomst een speciae Cees van Espen en Jan hun ook dat van het in- wens in vervuing za Hesse, maar ook op Wiie dividu ter harte. "Aeen gaan, nameijk, dat men Feix, H. v. d. Anker, kan men niets, samenwer- deze competitieritten om Gerrie Jansen, Jan v. d. ken met a~~eren is aes", de beurt op de trainings- Kamp, Ludwig Meyering, zegt men bij RETO. Daar- parcoursen van de aange- B. Beefting, B. Lodewijks om heeft de cub de stoot soten verenigingen kan en vee anderen rust megegeven tot de oprichting rijden. Natuurijk, men de de verantwoording van een federatie, waarin heeft reeds een stap in de. RETO op een hoger pan de Arnhemse wierenners goede richting gemaakt, te hepen!" Cubkampioen van RETO bij de amateurs wordt schaatser Ludwig Meijering

9 ARNHEM WILDRIT.~~RETO" f! Ii De Re~ en Toeristencub Oosten RETO) or:'aniseerde zondagochtend op het andgoed \Varnsbo'n cen wideross, waarvoor zich 25 deenemers hadden opgegeven. Er werd in drie kassen gereden. Het parcours had een engte van 9 km. In de A-kasse werd Cees van Espen winnaar, tweede werd Beeftink en derde v. d. Anker. Peters behaade de eerste_ prijs in de B-kasse, gevogd door v. d. Stet en Jansen. De eerste paats in de C-kasse was voor Braem. A!s tweede eindigde hier '\iggers. Bcrrnan kwam as derde binnen. A.Ie deenemers kregen een prus die in deze tijd van bet jaar bij~ zonder in de smaak vie: gesachte kippen en kerstbroden. De foto eeeft het moment van de start weer. Staande tweede van inks de heer Piet Moens. Houder dezes naam) C.YBD adres) Eden Razea.rstraat 36, is as Perskaart 1963 ~~ werkzaam voor Het Vrije Vok A. Scheffer Handtekening van de houder ~~~C:=J

10 ~ f\ -Ienk van ----, d en d'..', '" "" A'" k ' n nero na'm :.'v', n,... ',:'... '.'" :".,,;~:/i"... \;~.,..~.-f-:t\''''~ 'ri \!i''f\'~ ':..,\i.; :.~':~f,..~..?,,, SJ:. MeijeringRETO-tite, rt.1 b/-t over Zo",fugocht;~d~kw;men ruim dertig rcn~ 11{a.~sc S'Cch\~ in oe aaste van de 65 km' Een fee spurt everde Jan van 'dc"kamp ners van RETO een rugnummer afhaen sfqr wcrd geeverd. de tweede paats DIJ vóór Ludwig I\1cjc in café Rust '\at aan de Keropcrberg 1 De A-ka~~er5, mei de 100 km voor de ring en ""iiiy Feix. Verder 'kasseerden weg, van waaruit werd gestart voor de wieen en schaatsenrijder-wierenner zich.jftn Roeos ais vijfde en Hen Hustrijd om de cubtites Ldwig McUering Is ti cverdediger, bers as zesde. oonden in ek geva wui me"!' ~tri.idw;, He auwe speetje der B-kassers kree-g Deze, voor de meestc renners begcrcns~ a ging het hierbij in de eerse pinats om pas waf. feur toen dé meeste kiometers waardige tite, is cr waarschijnijk oor~'ccn af~:-;tcn van cji\~ncers krachten. onder de wietjes waren doorgegaan. zaak ",i gc,vcest fat er niet. be)aah gc~ Bovendcn waren de ~nc \TI<-tnderdc Van een Iwpgroepje waren tensotte zes sproken kan wo~den van gcve<:~tcn opi\vcersoms;:mdigh~dcn niet ~;'11 dien aard renners in staat ekaar de eer te bewis. even en doud. Dit is,'oora te W\cn aan dat een vroege vuchpogg kans op ten. I te strenge hewaking waaraan de favo- Scces I{on hebben. Van dit zest.a spurtte Bert Beeftink zich I rieten boot-stonden, waarvan de minder De anast vogehouden soo kwam op dtideijk na.r de eerste paas; gevogd: sterken met wat meer moed de vruchten naam ~an de sterk!'te man van deze noor nieuwkomer Marin Heekeaar en hadden kunnen putkcn t doch wat nu dag, Henk van den Anker die zich van Frans Oten. tot gevog had dat met name in de B- Ote'o tot Hoendero kon handhaven as Ue verdere' uitsag uidt: kopoper, doch tocn he hoofd moest bui- 4. Wi Roeofs; 5. Ber! Lodewijks; 6. gen voor de fee achtervoging. Cees den Hartog; 7. Drikus Haaboom; Met het einde in zicht toonde hij nog 8. Gerrif. v.d. Stet; 9. Jee Peters; 10. geenszins eeggefiest te zijn en ~p'og Henk V.d. Spreng; 11. HenJ{ Achteri wederom onweerstaanbaar wp.g om dit- kamp; 12. Martin Jansen ; 13. Hans Bos- _maa definitief weg ie bijven. man: ]4. F.red v. Buure~. Met J'uime voorsprong moch hij verdiend winnaar en daarmee cubkampioen 1964 noemen.. zich I ;:; ~... '"0'...

11 { ",,"/.. "1j'Y~IJE VOLK - MAANDAG 23 MAART 1964 't1"'"t;, I,. "'" "".;. p r, I, ""', ~~, Federati}rit kr!j/{f boeiend sot ~,. ~ Lekke banden Jan van de Kamp, die wist met een tweede paats zeker te zijn Vit'; de' [ eindoverwinning, kwam 10.èc~b<en --- -I :,'rwee ekke banden hebben de Arn- na de winnaar binnen, met as goefteiner Wiy Fex zondag zijn vrij- Zes ronden kreeg de keinste de derde de eveneens aeen rijdende,,"e vaststaande overwinning In de ~roep, die der A-kassers, voorge- Jeugdige Nijmegenaar Henk Peters. yoorjaarscompette van de Zud- schoted. Het meest opmerkeijke. 'jederse weerfederate In de weg en min of meer drama,tische feit Ondanks een tijdens een vapartij iestaan. Deze finaerit, uitstekend tijdens de eerste ronden.was de opgeopen bessure egde Ludwig ekke band die Wy Feix naar de Meijering In een febetwste sprint, ieorganseerd door de Racng Cub achterhoede wierp en waarbij zijn besag op de Vierde paats. v06r G. te Steenderen, bad het karakter van cubgenoten de fout maakten deithijssen. Hot restant van deze k~e 'ëen."echte, romantische wieerstrijd. aa.nvoerder in het kassement ron- had voortijdig de racep~wje verws- 'Over' bemodderde dijken en singe- der steun achter te aten. sed voor de warme tramngspakken. ~~id. andweggetjes, dwars door het 't96 Zieen teende stadje Bronkhorst, Toen hij dm ook tijdens de aehteri\i>m een 11 km ang parcours utge. voging - in gezeschap van de door!iet, dat door vrijwigers en rijks" hetzefde euve gepaagde Nijmegenaar '!bijssen - nogirtaas pat reed, poe'n ae bocbten en gevaarijke gaf hij er de brui aan en verspeede punten afdoende was beveiigd,,daannee zijn eiderspositie. '.' Kort na deze gebeurtenissen ging een andere Arnhemmer - Henk van ; den Anker - op de pedaen staan en nam ondanks de neerpenzende regen binnen enkee kiometers een 1ruime voorsprong. Opgejaagd doo' I Van de Kamp, Peters en de w pas van de ijsbaan gestapte Ludwig Meijerng, wist de sterk rijdende Van.den Anker desondanks zijn soo tneerdere tientaen kiometers vo te houden en de zege In de wacht t~ sepen.,~~, ',. ',;"'"J In SchJrsbérgeb bad dé weèrdt-" moetrg paa~, Weke tnet royaá ~verschi door di Arhhemse renners'werd gewonnen, As Voeg en ook 'InvIduee beken de renners van RETO meer In hun mars te hebben dan de door afwezigheid van enkee prominente ren. ners voornamehii uit eden van "De.GoUert" geform~et~enijmeegse poeg. '.', Zonder Cees và1. Espen, die met 120 zware trainingskometers door de iaaremmermeer' in de beneh, ich de ro van toeschouwer had aangajeten, vergaarden de. Arnhemmers 144 punten tegen Nijmegen ",: Het parcours via Koningsweg, Dee.Ienseweg, Schemseweg en Kemperber,gerweg had hier en daar een behoor ; ijke sujgingsraad. Deze "cos" gaven de op d""e trainingsroute beter bekend zijnde Arnhemse. renners een icht voordee. Spoedig formeerde zich een hoofdgroep, waarin zich drie Nijmegenaren handhaafde. Na anderhaf.-i/h fietsen vie de besissing. In de ::i~ï invaende duisternis zette de té!'f:'negen man gedunde kopgroep zich' 'schrap voor de eind sprint, waarin de as schaatsenrijder evenmin onbekende Arnhemmer Leo Meijernk zich de sneste toonde. De 'Uitsag: 1. L. Meijerink, Arnhem. 80 km In 1.3a.27 uur; 2. J. v. d. Kamp IA). a. J.. Arts, N ; 4. J.. Hesse IA); W. Meier A 6. L. Roeofs A>"; 7. H..t'eero N); 8.\ H. Hubers A): 9. ü. Janseti A);.q~s B. : Beeftink A; 11. F. Muer' N) i ~'W. Strik N); 13. W. de Jong N);. 14. " ';Z' Siemop.s N); 16. R. Sandets N); d., '. Aos N); 17. Ri v.' Houten..1N)~ 18., ''Ï,X., d. MeE!t 'A:'...",....,,' ~\':.. f"' O ~.~-!; r' j~~ U.. _. _'_"

12 1 [ [ r ARNHEM Stoere Tijmen Groen in Arnhemse wieerronde Tweehonderd wierenners uit aue deen van ons and zuen aanstaande zondag op het Paasbergparcours weer hun ranke fietsjes bestijgen om in een drieta wedstrijden ekaar de eer te betwisten. Reeds om haf één wordt voor de eerste maa bet vertreksein gegeven en we voor de jongste garde: de adspiranten. Deze 14 tot 16 jarigen hebben op het govende parcours 25 km af te eggen, wat overeenstemt met 20 ronden. Na ben komt de beurt aan de a wat meer gerouüoeerden: de nieuweingen. Ruim 80 deenemers zuen om kwart over één de voetriempjes aantrekren en een verbitterde strijd over 60 km 4.8' ronden) aanvangen. Voordat deze afstand is afgeegd zuen er hee wat robbertjes geknokt zijn in de premiesprints~en tijdens de uitooppogingen. De grootste attractie in deze categorie is ongetwijfed de 17-jarige, sterkgebouwde Fries Tijmen Groen, die tot ongeofeijke prestaties in staat is. Het ijdt geen twijfe dat ange Tijmen, in het huidige seizoen winnaar van zo'n 20 wedstrijden, tot de grootste na-oorogse ontdekkingen behoort. De wijze waarop hij ae tegenstanders eenvoudig van het wie fietst, om tensotte dikwijs een ronde of meer voorsprong te nemen, is verbuffend en practisch ongeëvenaard. Het der'de bedrijf in dit wieerprogramma wordt verzorgd door meer dan tachtig amateurs, waaronder het neusje van de zam. Namen as die van Eet Doman de ontdekking van Oostenrijk), Bart Zoet, Henk Peters, Wim Breeuwer winnaar Ronde van Maburgen), de in Arnhem popuaire Eindhovenaar Ad van Kemenade, Henk Corneisse, de sneste man in Arnhem van vorig jaar, Gijs Oudshoorn, Harry van Piere, die zopas op fraaie wijze de Ronde van Drie won, Henk Koopmans, Piet Schreur en vee andere toprenners waarborgen twee en haf uur boeiende strijd. Eerst as de voe honderd kiometers zijn afgeegd kan met zekerheid gezegd worden wie de 14e Ronde van Arnhem, gezien bij renners en pubiek, heeft gewonnen. Temeer daar zich onder dit sterke ved sechts één Beg bevindt, die echter door het winnen van zo'n sordige 40 à 50 wedstrijden as nieuweing duideijk beeft getoond te behoren tot de opvogers van de huidige Vaamse grootheden. Doch ook as amateur spreekt Ferdinand van de Wae een woordje mee. Na de derde wedstrijd in deze kasse gingen de boemen a mee naar zijn woonpaats Botteaire. Ook eden van de organiserende vereniging RETO behoren tot de vertrekkers, zefs in grotere getae dan de aatste jaren het geva is geweest. Nu Cees van Espen is overgegaan naar de beroepsrenners is het bij de amateurs aan Jan Hesse, die tot nu toe de beste uitsagen maakte, Henk v. d. Anker, Wiy Feix en hun cubmakkers de eer hoog te houden. Bij de nieuweingen kunnen Bert Lodewijks en Bert Beeftink en mogeijk Henk v. d Spreng een erepaats veroveren, terwij van de adspiranten niet vee te voorspeen vat. We kan met zekerheid gezegd wor- den dat mede dank zij de vee aantrekteijke premies, geschonken door Arnhemse zakenieden, er sprake za zijn van vijf voe uren wieergenot. Het parcours is te bereiken via de kassa's in de Bronbeekaan, Van Maer-I antstraat en Vondeaan. Ontredderd peloton zocht de finish. e Jos v.d. Veuten won in Arnhem; Tiemen vie uit AR~HEi\I, J7 sept. - In ren chaotische finish zijn de aersterksten die gisteren in de door storm en zware sagregens geteisterde eerste etappe van de dried:tagse Ronde van het IJssemeer, overemd '~faren gebeven, Arnhem bij donker bmnengevaen. In de korte spurt versoeg de 21-j. Brabander Jos v. d. VI.euten zun makkers, waarmee hij 4 nn. voorsprong had op de rest van het peoton. dat gehee versnipperd en bij donker de Gederse hoofdstad binnen druppede. Die zes overige "uchtrnakke's waren Bart ~oet, Piet Braspenninckx, Henk Cornehsse, Kare Le:yten, Pierre Peenaars de oudste zoon van Kees Peenaars) en Piet Deenen. Doorweekt en besmeurd stapten ze van hun fietsen af na 170 zware kiometers, weke na ate,: beek voor 8 renners te zwaar waren g~weest. Onder hen bevonden zich TIemen Groen en Theo Nikkesen. Reeds direct na de sta't in Beverwijk hadden er schermutsehngen paats doeh het steeds te jagende peoton' wist v!uchters as CQrneisse. Ste\'ens en Karsens terug te haen, Na ruim 90 km echter werd de besissende sag geeverd toen een sippende motorrijder van de rijkspoitie oorzaak werd van een gr.ote vapartij, waa'bu zich geen ernstig etse voordeed. maar die we het beed van de strüd veranderde. De Brabander Kare Le.yten!am de geegenheid waar en demarreerde zo --_. krachtig, dat sechts enkeen in zijn spoor kwamen. Onder hen bevonden zich ook Middekoop en Nieuwkamp die door ekke banden echter werden uitgeschaked. zodat er 7 o\ erbeven. Zij vergrootten geeideijk hun "oorsprong en toen Arnhem in het gezicht kwam widen Leyten, Zoet en v. d. Vete~ weg. bang as zu waren voor de sprintc.3p.acitcîten van Renk Corneisse, die!jst!g tussen de wieen beef zitten. Cornehsse zou echter niet winnen doordat men in een stroom auto's op de bijna onzichtbare finish afstevende. VREEMD AVONTUUR Het opgeven van 'riemen Groen en Theo Nikkesen is niet zo vreemd wanneer men weet, dat zij kort voor het vertrek van de SPo'tcommissie van de KNWU te horen kregen, dat ze aeen de eerste dag mochten rijden. De heren bij de KNWU hadden n.. te aat ontdekt, hoe ang de etappes we waren Tiemen Groe71 Een vreemd avontuur hadden 6 1'en!ers. die een verkeerde weg bij Utrecht msoegen en hee aat in Arnhem kwamen. De poitie bracht hen op het goede adres, waar de wedstrijdcommissarissen maar over hun hart streken. De Ie etappe van Be, erwijk naar Arnhem 170 km): 1. Jas van der Veuten Miero Hout) : 2. Bart Zoet Sassenheim) z.t.; 3. Piet Braspenninckx Rijsbergen) z.t.; 4. Henk Corneisse Amsterdam) z.t.; 5. J<ore Leyten Breda) z.t.: 6. Pier'e Peenaars Breda) z.t.: 7. Piet Deenen Vijmen) Z.t.: 8. Gerben Karstens Leiden) ; 9. Hcnk Peters Heemstede) z.t.; 10. Jacques Schouten Wo~num) z.t.; 11~arm Ottenbros,'\1 k.n.aar) ; 2. H":':>se ArnheM) z.t; 13. Anàré 'an Mitiëekoon cri ttc'rdam) z.t.; 14. Harn<-< Smit Gronin~en) z.t.: 15. Renk Benjamins HoandscheveJd) z.t..

13 ARNHEM r Ronde van Ossendrecht voor Iq fa Cees-van Espen Cees -van Espen heeft de Ronde van Ossendrecht op zijn naam ge- bracht. En ook dit weej'gebeuren was weer zo goed as gehee een TeeVWer-aangeegenheid. Nadat eerst Fons Steuten vijftien ronden aeen de eiding had gehad vormde :dcb een kopgroep van v!er man, waarin drie TeeVWerders. De eind 8J)J'int werd gewonnen door Vees van Espen, tweede went Kees Haast en de dej'de piaam was voor,jacques van de Kundert. Rik Wouters eiste de vüfde paats voor zich op en Jo de Haan de zesde. Sechts op de vierde paats werd een niet-te1& Vberder gekasseerd: Bart van de Ven uit Vijmen. c. De cubtites van RETO komen op naam van Henk van den Anker amateurs), Bert Beeftink nieuweingen) en Jan de Boer aspiranten). Naar schatting een tienctuizend' toeschouwers omzoomden het Paas~ bergconcours. waarop gisteren de Ronde van Arnhem werd ge/ouden. De Arnhemse poitie hiep RETO uit_ stekend voor een perfectet afzetting van het parco/rs waarop een fee strijd is geeverd. '

14 ARNHEM Cees van Espen tekent een contract as beroepsrenner van de door Kees Peenaars geeide "Teevizierpoeg". In het totaakassement van de in Nederand verreden profkoersen eindigt hij as 2de achter Jo de Haan. ~;::**** De poeg van RETO voor de start in Wijk bij Duurstede van de Nederandse Cubkampioenschappen op 26 september 1964, waarin besag wordt geegd op de 8ste paats in de A-kasse. V..n.r. Wiy Feix, Henk van den Anker, Cees van Espen en Jan Hesse.

15 I r [ r ARNHEM SPORTSPRAAK Wie as wierenner) hoge prijzen wi winnen moet prof worden Perskaart 1964 Er is enige keren kare kampioen op de weg zittaa gesproken door een ting hadden.,,nee, echt aanta wierenners en sup- niet, we zijn zefs voor porters op een praatavond veraging van de prijzen". georganiseerd door Ct dik Daar keken de meeste veertigjarige) RETO. Of amateurs toch we van op. eigenijk was er geen spra- Veraging van de prijzen! ke van een praat-, doch Om de zaak duideijk te van een forumavond. Het steen. Er is een tijd geeuke van deze bijeen- weest, dat de eerste prijskomst was, dat niet aeen winnaar van een zogede forum-eden de van te naamdekassieker bijvoorvoren ingediende vragen beed een waardebon voor beantwoordden, maar er, een voedig uitgeruste rahoe ater 't werd, een fin- cefiets kreeg. Een fiets dus ke discussie ontstond Daar van enige bonderden guaaneiding van een cardi- dens verkoopsprijs. Deed naa punt. Steig heeft hij die, omdat hij over vo_ deze avond groot nut ge- doende materiaa beschikhad VOOr de keine hon- te, van de hand, dan kwam derd wierenners en aan- er dus een aardig bedrag hangers van deze sport. voor deze amateur op ta Zij hebben nu 's uit an- fe. Dat moet veranderen dere monden dan van hun heeft de K.N.W.U besoeigen eiders kunnen ver- ten en daarom heeft men nemen wat de geschiktste een zesta prijzenschema's voeding is, het nut en na- opgested die uiteraard opdee van home-trainers, kimmen in hoogte in angdurig of kort trainen, waarde. De eerste prijs 't deenemen aan cyce- van schema nummer één crosses wedstrijden angs is thans een waardebon bospaden door kuien en van rond f 80,-. Daar kun over heuves) enz. Het je toch niet meer voor meest intensief heeft men fietsen zegt nu de goede echter het punt prijzen- amateur, de man die uren schema doorgepraat. Zijn per dag in training is en de prijzen gezien de tijds- regematig in de prijzen omstandigheden niet aan vat. Dat kopt en daarom de age kant? Ziehier een is de achtergrond van het vraag, die de grootste aandacht van deze, et we, besuit van de Wieren Unie: wie hoge prijzen wi amateurs had. "Nee", zei het forum,~waarin o.a. Gé winnen moet maar prof worden. Die aatste groep Peters, oud-weredkam- schreeuwt immers om pioen achtervoging en nieuw, vers krachtig boed.. thans beangeoos) eider Nederand tet nog 32 provan de Cabaeropoeg en fessionajs. Wi Renk Faaohof oud-wered_ profwedstrijd men een O"gaoiseren dan is 't minimum aanta voordat toestem_ ming tot het houden wordt verkregen van de K.N. W.U.. veertig. Dat betekent dus, dat de organisatoren buitenanders moeten contracteren. Bovendien steen dat groepje profs zef de vergoeding vast waarvoor zij wien rijden. Is 't dan een wonder, dat er nog maar hee weinig profwedstrijden in Nederand worden gehou_ den? Zeker een zestig amateurs zitten op het ogenbik in of nabij de top van de rangijst. Zij durven geen prof te worden, omdat er geen wedstrijden zijn. En, er zijn niet vodoende wedstrijden, omdat het keine aanta profs te hoge prijzen en vergoedingen bedingen. Het is dus heemaa niet vreemd dat de K.N.W.U. tegen de amateurs zegt:.,wien juie aan je trek_ ken komen, wordt dan professiona". Punt! Uit! Een zeer juist standpunt, en het enige midde om een zuivere toestand in beide categorieën wierenners te krijgen. We zijn benieuwd wie van de goede amateurs) binnenkort de beangrijke stap naar de afdeing vakmensen durft maken! P.S. Donderdag 27 februari houdt RETO opnieuw een intressante avond in Le Métropoe. De N.V. Vredestein biedt renners en supporters een fimprogramma dan aan met o.a. weredkampioenschappen en Tour de France. Door Leo Daaeman in de "Arnhemse Koerier") Houder dezes [ [ L naam) C.van Eden adres) Hazeaarstraat 36 ARI1HEI~ is as VIELERMEDEWERKER werkzaam voor Het Vrije Vok De ag. chef der redacties /~ A. Scheffer Handtekening van de houder

16 -I ARNHEM I Van de 55 deenemende cubs eindigt Reto b~ de nationae cubkampioenschappen in de 8-categorie as 22ste, met Jan van de Kamp, Wiy Feix, Ludwig Me~ering en Bert Beeftink. In de C-categorie kasseert Reto zich as 32ste van de 64 deenemende cubs, met Jan de Boer, Hans Bosman, Tonny Derksen en Henk van de Spreng ~ De '0' van Odenzaa, het openingscriterium voor profs, wordt gewonnen door Cees van Espen, die ater ook in Zundert wint, pus een have etappe tussen Saint 8rieuc en Chateauin in de Tour de France. In Made wordt ~ in de eindspurt gekopt door Peter Post, in Zuidand en Roosendaa wordt h~ 3de, in de Acht van Chaam en het Breda Bierkassement 4de en in de Ronde van Vaanderen en de Waase P~ respectieve~k 11de en 8ste Jan Hesse na afoop van de Ronde van Maburgen naast speaker Rien Hermse uit Tie

17 [ ARNHEM \et de armen tt:îomfanteük in de hoogte gaat Cee8 van Espen ais overwinnaar over de eindstreep. TeeVizier-poeg beheerste de 0 van Odenzaa ~b5 De modder mocht niet deren: een, kus was de beoning voor Van Espen. DE START van het wieerseizoen op Nederandse bodem met de 0 van Odenzaa is een demonstratie van groot machtsvertoon van de TeeVizerpoeg geworden. Niet aeen door de grandioze overwinning van Cees van Espen, de derde paats van Henk Nijdam, de vijfde van Leo van Dongen, de achtste van Jo de Haan en de negende van Jo de Roo, maar ook door de manier waarop de mannen van Peenaars gedurende de hee wedstrijd over 92,3 km op het Kaheupink-parcours het ved hebben beheerst. En een eenvoudige zaak was dat niet, a was het aeen a door de erbarmeijke weersomstandigheden. Van begin tot eind gutste de regen uit de grauwe woken en die bezorgde de renners zo'n modderbad, dat soms nauweijks meer te zien was weke keuren zij verdedigden. Hoe zwaar de opgave was beek we uit het feit dat een renner as Peter Post geen been aan de grond kreeg, behave toen hij haverwege de koers afstapte. Maar de renn-ei. S van TeeVizier ieten hun strijdust niet bussen. Het fest van aen vocht Cees van Espen, die na een due over vee kiometers de ontsnapte Jan Hugens van zich af schudde en, de annen triomfanteijk omhoog geheven, as eerste de meet passeerde in een tijd van 2 uur, 12 minuten en 17 seconden.

18 Teevzer: bekende kank 'in, Odenzaa Hoewe van Teevizier sechts vier renners naar Odenzaa komen is de verwachting ge wettigd, dat dit kwartet voor het merendees ervaren criteriumrijders zich voop in de strijd zuen mengen om de uiteindeijke zege in de vierde "0", De extra-sportieve groepering van poegeider Kees Peenaars heeft in Twente reeds een bekende kank. Van de drie tot nu toe verreden "0" 's ging er twee keer een id van de Teevizier-equipe as winnaar over de eindstreep. Vorig jaar was dit Bas Maiepaard en het jaar daarvoor Cees van Espen, die ook dit keer weer aan de sar verschijnt. De Arnhemmer bewaart overigens meer goede herinneringen aan Twente. In 1962 won Van Espen eveneens de Kende van Twente voor amateurs. In de "0" wordt hij terzijde gestaan door nationaa cyce-crosskampioen Huub Harings en de taentvoe coureurs No Koosterman en André van Middekoop. Op de foto een gunderende Cees van Espen na afoop van de "0" van Odenzaa 1965 met inks naast hem poegeider Kees Peenaars.

19 ARNHEM L c r r Cees L J G.S. TELE van Espen In de eerste etappe van de Ronde van Nederand van Amsterdam naar Hoogezand over 263 km wordt Cees van Espen gekozen as strijdustigste renner. In de tweede etappe van Hoogezand naar Doetinchem over 190 km eindigt hij as 7de en in de 5de rit van Hemond naar Amsterdam over 189 km as 3de. Eindwinnaar wordt Jan Janssen. Espen finisht as 22ste van de gebeven renners. Van 79 over Cees van ESJeI in due met Jan Hugens, die tensotte het hoofd moest bujgen. KARAKTERISTIEK VAN EEN RENNER ER HING een gra1twe~ vuie regenhemez bou.en Odenzaa. Op het Kaheupink-parcours maakten zick zestig Tetner8~ besmeu'd, bemodderd, gereed voor de besissende stag. In het voorste geid streed Pi~t Rentmeester, inne7'ijk gepaagd door zijn Spaanse avontuur et~ naast hem Jo de Roo, wakend OveT eke peda-asag. Potseing schoot Jan Hugens, in deze wedsh-ijd de grote medestrijdm" van de inmiddes door een hiebesbu,re ve"dwenen Peter Post, aar Voren. Even potseing ve'eende Jo de Roo doorgang aan Cees van Esp.an, de eerzuchtige, vie''entwintigjuj"j,ge A1'nhemse jongen, Hij zette zich in eerste itutantie vast aan het wiel van zijn tegenstander~ moor bemerkte spoedig, dat e' een koof groeide tussen hem en het peoton.,jk kan hier winnen/~ oordeede de TeeVizier-renner en hij nam de kop over en deed het gf'ove werk.,,er kan een TeeVizie1' winnen/' f'edeneerden Jo de Roo en Leo van Dongen en Rik Wouters~ die niets andet s w,ensten dan ae vijandeijke aanvaen te 9ar61'en, Zij veroren hu.n. teamgenoot angzaam maat' zeker uit het oog, maaj' beven ae nieuwe aanvaers in hun sagvaardigheid couperen, Zij kregen niet de geegenheid zondej' een TeeVizier aan een of ander avontuuj' te beginnen.. Kees PeenaaTS knikte dat het goed was en zijn aan,dacht richtte nch op de ange!jestate van Cees van Espen, Wat zou hij doen met de e'va;en Jan Hugens aan zijn zijde ~ Was qees van EsYen in staat te tvïtuten O'!J dit astige PaJ'COU1'S, dat vak voor de inishijn een venijnig "bergje" tede~ De Pe moest afwachten, Zijn vedheersbik beef op de weg geconcentj'eerd, Cees van Espen wachtte ang, hee and avorens zijn aatste rivaa os te sc/mdden, Kon hij 't we'! Voor de vooraatste maa kommen de beide renners h~ heuvetje 'op. De be ging. Nog één ronde van vijftienhonderd meter, Cees van Espen demarreerde, Hij sin!jerde zijn fiets vat de rechtej'weghef,t naar de inkej', drt,kte op zijn trappers en". was Jan Hugens kwijt. Zes meter~ zeven meter, Het ging ven'assend sne en verrassend zeker, Jan Hugens richtte zich even ov~ ha!jte verse ucht binnen en boog zich nog di8!je'r ovef' zijn karret-je. Hfj was echtej' veroren, In die a~tste anderhave kiometer ga! Cees van Espen geen tej'rein meer prijs, Hij iep ook niet verder uit, Aan de finish hied hij sechts zeven seconden over. De Pe achte tew'eden~ want niet aeen Cee8 van E8'gen zorgde voor een Tee V izie'-zege: de overwinnin.g vat!, de poeg was voedig. Cees van Espen'! Hij heeft een. vrij ange aanoop genonten avorens naar de to:!) te stijgen. Hij egde de basis' voor zijn carrière in de keite cruer-ia a.s nieuweing en amateu7'. Hij won. tientaen wedst'ijden en openbaa'de pas daarna, dat hij ook op ket kassieke ved k..an strtjden, De Ronde van Twente en de Rond.e van BJ'abant getuigd,et!, daarvan, Door zijn nooit afaatba'e strijd,ust beef hij de aandacht w'agen en kreeg hü eeft cont'act van Kees Peenaars, die ae soorten J'enners nodig heeft: kassejongens, die criteria 'kunnen wittten~ maar ook etappen in zware 'Onden., Met zijn zege in Odenzaa oste Cees van Espen zijn beofte van cdte'iumspeciaist opnieuw in, De andere beo!te~ ook etappewinnaar te kunnen zijn~ moet hij nog waar maken, Het zit echter in hem~ want zegevierde hij ook niet in twee ritten van de niet gemakkeijke Ronde van Canada' Het sei.zqen is nog ang en het grote we'k moet "og vogen,

20 r ARNHEM HET VRIJ,E VOLK - MAANDAG 28 JUNI 1965 IN RONDE VAN ARNHEM "Tarzan~~ Dickhof saat op aatste kiometers z~n besissende sag Precies twee ronden hadden de ti/wtetrs in de Ronde van Arnhem nog af te eggen. Er werden in gedachten a berekeningen gemaakt omtrent de kansen van 'n Do,nan, een Lie brechts en hee voorzichtig omtrent de paatseijke favoriet Jan Hesse in de te 'verwachten massaspurt, t oen de 24.jarige kantoorbediende Evert Dickhof uit Oostenvode ui/wade voor een aatste brutae sag. In een stug vogehouden, twee en een have kiometer durende race toonde hij de bijncwm 'Tarzan' niet ten onrechte te hebben verworven. Dat 'Was het suitstuk Vm een uitermate interessant 'wieergevecht, waarin de A'Ihemmers Wiy Feix, Jan van de Kamp en voora Jan Hesse zich van start tot finish hebben gemengd. Op het Paasbergcircuit hebben zondag vee renners van naam de traditionee wieerronde van Arnhem' de nodige gans "ekeven. De foto toont een groep coureurs in een vad de scherpe bochten. 1IIIIIIIIIIIIII1I1I11II11II1II1I1II1II1II1I1I1II1II1II1I1I1I1I11I1II1I1II1I1II1i11UIIIIIIII Het enigszins te overaden programma werd om kwart over twaaf geopend met de wedstrijd voor aspira~tenj die gezien hun Jeef~ijd hard fietsten. maar dat is doorgaans met vodoende om het pubiek in vervoering te brengen.

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Tour coryfeeën uit de regio Rotterdam

Tour coryfeeën uit de regio Rotterdam Tour coryfeeën uit de regio Rotterdam Gerrit van de Ruit 1911-1981 reed mee in de Tour van 1937. Opgave in vijfde etappe Gerrit van de Ruit was de eerste renner uit de regio die in de Tour van start ging.

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. """`l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. `l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015 M ï Z140055349888 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 5 4...... 1 _s,. ïfëi`š éïä* kopie. """`* '?*~$ ***"*" ~' ~W~W~ ^«»«««~ ~«Z140 055349 88 8 Aan: Gemeenteraden van de se Gemeenten 29 augustus 2014

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

Bestuursmededelingen - Denkt u aan het tijdig betalen van de contributie. - In de bijlage is het toer en wedstrijd programma opgenomen.

Bestuursmededelingen - Denkt u aan het tijdig betalen van de contributie. - In de bijlage is het toer en wedstrijd programma opgenomen. WV De Vrije Coureur Opgericht in 1972. NL 27 RABO 0145 1025 48 Nieuwsbrief, 18 februari 20154 www.wielerverenigingdevrijecoureur.nl Jarig in februari 3-2 Ron van der Maden 5-2 Remco van Loon 6-2 Leon Verheij

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 Sinds 199!) kent de Koninkijke Nederandse Academie van Wetenschappen (KNAW) een Dierexperimentericommissie

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

P ( X 26) 0,5 α H 0 wordt verworpen. Conclusie: er is aanleiding om µ = 25 in twijfel te trekken.

P ( X 26) 0,5 α H 0 wordt verworpen. Conclusie: er is aanleiding om µ = 25 in twijfel te trekken. C. von Schwartzenberg 1/10 1a 1b Meer everen dan op de facon vermed staat, kost fabrikant Heder ged. Minder everen dan op de facon vermed staat, kost fabrikant Heder kanten. a P (ten onrechte bijsteen)

Nadere informatie

Jarig in juni. 09-06-1964 Ronald Joosen. 12-06 -1934 Frans Hultermans. 21-06-1980 Sander Gulickx. 28-06-1949 Aert van Beuzekom.

Jarig in juni. 09-06-1964 Ronald Joosen. 12-06 -1934 Frans Hultermans. 21-06-1980 Sander Gulickx. 28-06-1949 Aert van Beuzekom. WV De Vrije Coureur Opgericht in 1972. NL 27 RABO 0145 1025 48 Nieuwsbrief, 7 mei 2015 www.wielerverenigingdevrijecoureur.nl Jarig in mei. 3-5-1959 Peter van Dongen. 4-5-1961 Wil Eelants. 9-5 -1962 Hans

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

1 e jaar 2 e graad (2uur)

1 e jaar 2 e graad (2uur) ysica hoofdstuk 1 : Mechanica 1 e jaar 2 e graad (2uur) 6 Hefboen 6.1. Definitie O een een spijker uit de uur te haen gebruiken we een... Een...is een werktuig. Dit werktuig is een...voorwerp et een...

Nadere informatie

UWTC 75 jaar. Wielrennen Toer BMX

UWTC 75 jaar. Wielrennen Toer BMX UWTC 75 jaar 75 1935 2010 Wielrennen Toer BMX In 1935 staken enkele enthousiaste wielrenners de sturen bij elkaar en richtten UWTC op. Dat hun wielerclubje, 75 jaar na dato, nog steeds springlevend is,

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Race 12 28-12-2014 Vandaag staat op het programma de laatste race van het seizoen 2014. In de vorige race was het al duidelijk dat m_m racer de kampioen is. De race van vandaag is daarom niet minder spannend.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

Bijzondere vondst in Molenpark

Bijzondere vondst in Molenpark Stadswerken IBUzine is een magazine voor medewerkers en reaties van IBU-Stadsingenieurs en verschijnt enkee maen per jaar in een opage van 450 stuks IBUzine Forten Nieuwe Hoandse Waterinie 2 Fexibe opstebare

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

De volgende race is op 28 augustus, na afloop kun je de Formule 1 race op het circuit van Spa-Francorchamps blijven kijken! Graag tot dan!

De volgende race is op 28 augustus, na afloop kun je de Formule 1 race op het circuit van Spa-Francorchamps blijven kijken! Graag tot dan! Race 7; 31-07-2016 Deze race waren er maar 3 deelnemers, iedereen wist dus vooraf al dat ze op het podium zouden eindigen. Alleen de plekken moesten nog verdeeld worden. De volgorde van de kwalificatie

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 42 Hoofdtu 3 - Teroeen adzijde 70 V-1a In een oodiagra teen je eert 5 taen (vijf euren) en daarna aan het eind van e van deze vijf taen nog een twee (a of reed) dan zie je dat er 5 2 = 10 verhiende uitvoeringen

Nadere informatie

25 september is de volgende kidsrace, om uur (let op, tijd is gewijzigd)! Opgeven kan natuurlijk al, via Hopelijk tot dan!

25 september is de volgende kidsrace, om uur (let op, tijd is gewijzigd)! Opgeven kan natuurlijk al, via Hopelijk tot dan! Race 8; 28-08-2016 Een verdubbeling van het aantal deelnemers ten opzichte van vorige maand, als dat zo doorgaat gaat het zeker goed komen. Sjoerd zet in de kwalificatie als enige een 37 er neer en mag

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest Mini Digitae Mutimeter 1. Omschrijving Uw is een professionee digitae mutimeter met een 3 ½ digit LCD uitezing. U kunt dit toeste gebruiken voor een breed scaa toepassingen zoas thuis, op de werf, op schoo,...

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Vierde Supermoto-titel voor Marcel van Drunen!

Vierde Supermoto-titel voor Marcel van Drunen! http://www.knmv.nl 6 oktober 2008 Persbericht Serie: ONK Supermoto Land: Nederland Datum 5 oktober '08 Race: 12/14 Plaats: Lelystad Weer: Regen, 12c Vierde Supermoto-titel voor Marcel van Drunen! Mill

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

verzekerd ondernemen in het buitengebied

verzekerd ondernemen in het buitengebied verzekerd ondernemen in het buitengebied FINBULLETIN Reprimande voor stuntende autoverzekeraars uitgave: apri 2011 De Nederandse Bank heeft de afgeopen tijd een aanta verzekeraars op de vingers getikt

Nadere informatie

WV De Vrije Coureur Opgericht in 1972. Nieuwsbrief, 2 juli 2013. www.wielerverenigingdevrijecoureur.nl

WV De Vrije Coureur Opgericht in 1972. Nieuwsbrief, 2 juli 2013. www.wielerverenigingdevrijecoureur.nl WV De Vrije Coureur Opgericht in 1972. Nieuwsbrief, 2 juli 2013 www.wielerverenigingdevrijecoureur.nl 10x Jarig in juli Joost Oomen, 1-7-1976. Berry Thielen, 3-7-1961. Menno Grootjans, 4-7-1958. Cees Marijnissen,

Nadere informatie

Toen ik nog een klein manneke was keek ik enorm op naar onze helden op de fiets.

Toen ik nog een klein manneke was keek ik enorm op naar onze helden op de fiets. Verslag van Ruud van de wielerwedstijd in Meer op 13 oktober 2012. Toen ik nog een klein manneke was keek ik enorm op naar onze helden op de fiets. Als wielertoerist droomde ik er van om in een team mee

Nadere informatie

De 1-na-laatste race van dit seizoen is op 27 november om uur, hopelijk tot dan!

De 1-na-laatste race van dit seizoen is op 27 november om uur, hopelijk tot dan! Race 10; 30-10-2016 Bij deze race verschenen maar 2 kids aan de start, zou het door de vroegere starttijd komen?! Jarek heeft z n PR vandaag 2 keer aangescherpt, zowel in de kwalificatie als in de 1 e

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

Voetbalpromotie in eigen land

Voetbalpromotie in eigen land Voetbapromotie in eigen and Ook zo genoten van het UEFA EK Onder 21 in eigen and? De mannen van bondscoach Foppe de Haan werden in een kokende Euroborg Europees kampioen. As er een dak op de Euroborg had

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Huiswerkblaadje Maan Kern 5

Huiswerkblaadje Maan Kern 5 Leestoets Aan het einde van een kern leest ieder kind bij de juf apart een leestoets: veilig en vlot. Veilig en vlot zijn woordrijtjes die je van boven naar beneden leest. Deze woorden zijn gevormd met

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Laatste kans om jezelf te promoveren!

Laatste kans om jezelf te promoveren! Laatste kans om jezelf te promoveren! De laatste wedstrijd van seizoen 2009/2010 zal plaatsvinden op zaterdag 20 november in Nunspeet, wat betekent dat iedereen de laatste kans heeft om mogelijk zichzelf

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

Reglement Zeeuwse ATB-competitie 2013/2014

Reglement Zeeuwse ATB-competitie 2013/2014 Reglement Zeeuwse ATB-competitie 2013/2014 Algemeen De Zeeuwse ATB-competitie is een samenwerkingsverband, tussen het district Zuid-West Nederland van Koninklijke Nederlandse Wielren Unie en Trimbelangen

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Princess Hotel Collection biedt bedrijven collectiviteitskorting

Princess Hotel Collection biedt bedrijven collectiviteitskorting M e e t i n g s & e v e n t s 2 0 1 5 Coection biedt bedrijven coectiviteitskorting Coection biedt bedrijven de mogeijkheid om zich aan te suiten bij een spinternieuw coectiviteitsprogramma. Deze deenemende

Nadere informatie

Clubblad. December 2008 jaargang 10, nummer 42. Van het bestuur. Herintreding van een loper. De column van Lou. Eenhoornloop 2008

Clubblad. December 2008 jaargang 10, nummer 42. Van het bestuur. Herintreding van een loper. De column van Lou. Eenhoornloop 2008 Cubbad December 2008 jaargang 10, nummer 42 Van het bestuur Herintreding van een oper De coumn van Lou Eenhoornoop 2008 Marathon van New York De avonturen van Bas Terug van weg geweest De 7 heuveenoop

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG

CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG Herziening van juni 004 CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG WB. F DATUM: OKT 04 Aueurrehen voorbehouden Di werkbad heef berekking op de berekeningmehode in verband me waerag.

Nadere informatie

Boone en Grendel versterken hun koppositie!!

Boone en Grendel versterken hun koppositie!! Boone en Grendel versterken hun koppositie!! Met nog 6 wedstrijden te gaan en ruim 20 punten voorsprong lijkt onze droom steeds realistischer te worden, Nederlands kampioen BMW Ooperon Cup. Bij onze naaste

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen!

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen! Racelez Naam: Uitleg racelez Lees de wdjes van je leesblad snel én goed. Iedere dag 1 muut lez. Laat iemand meelez om de tijd de score bij te houd én om te luister of je de wdjes goed leest. Zet e stp

Nadere informatie

Vlinder en Neushoorn

Vlinder en Neushoorn Vlinder en Neushoorn Hoi, zei Vlinder. Hoi, zei Neushoorn, hoewel hij meestal niets zei. Maar hij was in een goede bui. Vlinder streek neer op de hoorn van Neushoorn en leek erg zenuwachtig. Hoi! zei Vlinder

Nadere informatie

GEHEiM 4 SECRET. Sectie 1,2 Onderwerp i Mededeling van gegëven-s, Bijlage ï Uitgave No.l2. Scheveningen, 25* November 1951

GEHEiM 4 SECRET. Sectie 1,2 Onderwerp i Mededeling van gegëven-s, Bijlage ï Uitgave No.l2. Scheveningen, 25* November 1951 MINISTERIE VAN OORLOS IiUGHTMAOHTSTAF No. 0177» Sectie 1, Onderwerp i Mededeing van gegëven-s, Bijage ï Uitgave No. Dit stuk mag niet vermenigvudigd worden dan met toestemming van Hoofd Sectie 1. Scheveningen,

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

l één uitzondering:, Gheraert Leeu, van wie niet die u zelf kunt waarnemen door de geëxposeer-

l één uitzondering:, Gheraert Leeu, van wie niet die u zelf kunt waarnemen door de geëxposeer- TIDINCEVANDIECOUDE R.E.Q. Ekkart Tentoonsteingenvan Nederandse incunabeen minder dan veertien drukken werden getoond. of wiegedrukken ziin geen aedaags verschijn- De in 1960 in Den Haag en Brusse geëxposeerse.

Nadere informatie

Teleurstellende races voor Winteb Racing.

Teleurstellende races voor Winteb Racing. Teleurstellende races voor Winteb Racing. Het Winteb Elcee de Boer Pirelli racingteam heeft in Assen tijdens de Speedchallenge een minder succesvol weekend gekend. Er was voor het weekend aan nog een trainingsdag

Nadere informatie

Voorwoord: 2 e race Zandvoort DREIGING

Voorwoord: 2 e race Zandvoort DREIGING Voorwoord: Dreiging, Regen en storm? Start geld betalen en niet (durven) rijden mag namelijk wel, van onderuit gaan (verhoogd) risico van op je plaat gaan, om toch te rijden en misschien te horen ik heb

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S uitgave 17 januari 2016 DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN MIJN HAND 140 Nieuwsbrieven heb ik de afgelopen jaren geschreven, daarvoor had Wim Groffen er

Nadere informatie

Verenigingsblad van de Amsterdamse Accordeonvereniging Forzando. nummer 67 16e jaargang september 2011

Verenigingsblad van de Amsterdamse Accordeonvereniging Forzando. nummer 67 16e jaargang september 2011 Verenigingsbad van de Amsterdamse Accordeonvereniging Forzando In dit nummer o.a. Perikeen huisvesting Afsuiting seizoen nummer 67 16e jaargang september 2011 ALLERLEI is het verenigingsbad van de Amsterdamse

Nadere informatie

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars. makeaars Engeandaan 580 2034 HA Haarem 139 750,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Engeandaan 580, 2034 HA Haarem makeaars

Nadere informatie

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2012. Liefst per e-mai: info@stichtingtivoi.n 2012 nummer 1 WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voetbalpromotie in eigen land

Voetbalpromotie in eigen land Voetbapromotie in eigen and Ook zo genoten van het UEFA EK Onder 21 in eigen and? De mannen van bondscoach Foppe de Haan werden in een kokende Euroborg Europees kampioen. As er een dak op de Euroborg had

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT De teevisiekanaen raken verstopt en dus neemt het vermogen van teevisiecommercias af om werkeijk in te zinken. Omgekeerd evenredig intensiveert de zoektocht naar aternatieve

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1356/VBA - Hobaho Nummer: 1356/24 I. MELDING 1. Op 25

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Pinksterraces Oss. Zondag 1ste Pinksterdag

Nieuwsbrief. Pinksterraces Oss. Zondag 1ste Pinksterdag Nieuwsbrief Pinksterraces Oss Zondag 1ste Pinksterdag Vandaag stond er een vrije training van 10 minuten op het programma en 2 kwalificaties van 25 minuten. Dit alles op het circuit Paalgraven in Oss.

Nadere informatie