Jaarbericht startpunt van ingrijpende vernieuwingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht startpunt van ingrijpende vernieuwingen"

Transcriptie

1 Jaarbericht startpunt van ingrijpende vernieuwingen Kwaliteit up to date Voorscreenen verrijking voor laborant én radioloog Organisatie klaar voor de toekomst In dit jaarbericht vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten en cijfers over Een volledig overzicht vindt u in ons jaarverslag op Hierin zijn ook de resultaten per gemeente opgenomen.

2 Jan Henk Sangers blikt terug en kijkt vooruit: 2011 startpunt van ingrijpende vernieuwingen 2 De Gezondheidsraad adviseerde het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ingrijpend te herzien, en minister Schippers besloot tot de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker: het jaar 2011 is in screenings land niet stilletjes voorbij gegaan Jan Henk Sangers, directeur van Bevolkingsonderzoek Noord, kijk terug en vooruit. Het waren bijzondere dagen. Op 24 mei 2011 presenteerde de Gezondheidsraad haar advies om het bevolkingsonderzoek ingrijpend te veranderen: primair testen op HPV, vijf in plaats van zeven onderzoeksronden, een grotere rol voor de huisarts en de inzet van een thuistest. Dat leverde natuurlijk de nodige gespreksstof op. De dag daarna kwam de beslissing van minister Schippers om in 2013 het bevolkingsonderzoek darmkanker in te voeren. We waren er blij mee, en toch ook een beetje verrast. De verrassing zat niet zozeer in het besluit, maar meer in het moment van besluitvorming. Het RIVM had (in vervolg op een advies van de Gezondheidsraad) een uitvoeringstoets gedaan en deze was al enige tijd in het bezit van de minister. We waren benieuwd naar de reactie, maar die bleef langer uit dan verwacht. Daarom richtten we onze aandacht op het advies van de Gezondheidsraad over het bevolkingsonderzoek baarmoederhals kanker. Een dag na de presentatie hiervan werden we aangenaam verrast met het besluit tot invoering van het nieuwe bevolkingsonderzoek. Het onderzoek naar darmkanker gaat in 2013 van start. Gefaseerd, gezien de omvang van de doelgroep. In totaal gaat het om 4,4 miljoen mensen (mannen en vrouwen) in de leeftijd van 55 tot en met 75 jaar. Voor de eerste uitnodigingen de deur uit kunnen, moet er nog veel geregeld worden. De opzet van een nieuw bevolkings onderzoek is een omvangrijke klus, waar veel partijen sinds het moment van besluitvorming aan werken. Omdat de uitvoering van het bevolkings onderzoek in handen van de screenings organisaties wordt gegeven, zijn wij overal nauw bij betrokken. In de dagelijkse gang van zaken is hier op het kantoor in Groningen niet meteen veel van te merken. De voorbereidende fase is er vooral een van landelijk overleggen en afstemmen. Een aantal van onze medewerkers is daar nauw bij betrokken. De uitvoering van het bevolkingsonderzoek moet in onze organisatie ingebed worden, en daar denken we natuurlijk nu al over na. Concreet is dat bijvoorbeeld zichtbaar in de voorbereidingen die we in 2011 troffen voor een kleine reorganisatie, waarbij de sector Cliëntenservice, administratie & logistiek en de sector Screening in elkaar worden geschoven. De nieuwe organisatie is zo ingericht dat de uitvoering van het nieuwe bevolkingsonderzoek eenvoudig in het werkproces kan worden ingeschoven. Ook wordt rekening gehouden met een eventuele aanpassing van het bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker. In vervolg op het advies van de Gezondheidsraad werd in 2011 de aanzet gegeven voor een uitvoeringstoets, waarin de verschillende onderdelen van het advies nader worden onderzocht. Sangers: Besluitvorming hierover wordt verwacht in het voorjaar van 2013, invoering zal niet voor 2014 plaatsvinden. Het advies tot vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het besluit tot invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker: in 2011 werd binnen een tijdsbestek van twee dagen de kiem gelegd voor twee omvangrijke operaties in screeningsland. Sangers: Er moet nog veel gebeuren, maar in de diverse deelprojecten zijn de eerste stappen al gezet.

3 Loes Dunning, manager sector Screening: Organisatie klaar voor de toekomst In 2011 werden de voorbereidingen getroffen voor een kleine reorganisatie, waarbij per 1 januari 2012 de sector Screening en de sector Cliëntenservice, administratie & logistiek in elkaar werden geschoven. Loes Dunning Loes Dunning, manager van de sector Screening: Bij het ontstaan van Bevolkingsonderzoek Noord in 2010 hebben we ervoor gekozen de werk processen van de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker zoveel mogelijk te integreren. Met de reorganisatie kunnen we de werkzaamheden nog verder stroom lijnen en kan ook het bevolkingsonderzoek darmkanker relatief eenvoudig in de organisatie worden ingebed. Janneke Suilen, medewerker cliëntenservice en administratie: Met de reorganisatie is het gehele primaire proces in één sector bijeengebracht. We zijn allround en kennen de ins en outs van de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker. En met ingang van 2013 kan het bevolkingsonderzoek darmkanker daar prima bij. 3 Janneke Suilen Organisatie Op 31 december 2011 had Bevolkingsonderzoek Noord 112 medewerkers in dienst (132 in 2010). Het totaal aantal fte daalde van 67,72 in 2010 naar 65,98 fte per ultimo Bijna alle medewerkers hebben een parttime dienst verband, variërend van 22% tot 89%. Twee medewerkers werken fulltime. Het gemiddeld verzuimpercentage bedroeg in ,6%. Ten opzichte van 2010 is dit een stijging van 0,7% (cijfers inclusief 2e verzuimjaar). De gemiddelde meldings frequentie lag met 0,96 lager dan in 2010 (1,21). Medewerkers meldden zich gemiddeld minder vaak ziek, maar de verzuimduur was langer. Dit beeld komt overeen met de landelijk waarneembare trend. Financiën In 2011 bedroegen de opbrengsten ruim 11 miljoen euro, het resultaat 0,265 miljoen. Nadere informatie over het financieel resultaat is opgenomen in de Jaarrekening 2011, die te vinden is op

4 Baarmoederhalskankerscreening Vrouwen in de leeftijd van 30 tot 60 jaar ontvangen om de vijf jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Zij kunnen een uitstrijkje laten maken bij de huisarts, waarna een van de laboratoria in Noord-Nederland het uitgestreken materiaal beoordeelt. De cliënten ontvangen de uitslag van het onderzoek via Bevolkingsonderzoek Noord. Bij een afwijkende uitslag neemt de huisarts contact op met de cliënt. Jaarlijks nodigt Bevolkingsonderzoek Noord rond de vrouwen uit voor dit bevolkingsonderzoek. 4 Opkomst In 2011 werden vrouwen uitgenodigd deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwen (63,9%) gaven tot dusverre (peildatum 12 maart 2012) gehoor aan deze oproep en lieten een uitstrijkje maken in de huisartspraktijk cliënten (10%) gaven aan (op dit moment) geen gebruik te willen maken van de uitnodiging. De resterende cliënten (26,2%) hadden op de peildatum (12 maart 2012) nog niet gereageerd op de uitnodiging (non-respons). Participatie en non-respons Geboortejaar Uitgenodigd Actieve participatie % ,1% ,0% ,1% ,9% ,6% ,2% ,7% Totaal ,9% Peildatum: 12 maart 2012 Kwaliteit up to date In 2011 zijn de HKZ-certificering voor het bevolkingsonderzoek borstkanker en de ISO9001-certificering voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker verlengd. De hercertificatie audit vond plaats begin maart. Miriam Meinders, kwaliteitsmedewerker: Tijdens deze audit bleek dat het kwaliteitsmanagementsysteem inmiddels diep in de organisatie is geworteld, zowel op management- als medewerkersniveau. We ondersteunen het systeem door het kwaliteits handboek goed te onderhouden. En we hebben ook een goed werkend intern auditsysteem, met bijbehorende interne auditgroep. Matilde Kroes, kwaliteitsmedewerker: Als we naar de meetbare factoren kijken blijkt dat we in 2011 weer goed scoren. Over het algemeen voldoet Bevolkingsonderzoek Noord ruim aan de landelijk vastgestelde normen. Deze beschrijven de termijnen die gesteld zijn voor bijvoorbeeld het versturen van uit-

5 Passieve participatie % Nonrespons % 890 9,2% ,7% ,1% ,0% ,6% ,3% 961 7,8% ,3% 795 6,5% ,9% ,2% ,6% ,0% ,3% ,0% ,2% In deze opkomstcijfers is geen rekening gehouden met het zogenaamde na-ijleffect. Cliënten maken zelf een afspraak voor het bevolkingsonderzoek. Hieraan is geen termijn gebonden. Het kan dus zijn dat cliënten een jaar (of nog langer) na de uitnodigingsdatum alsnog een afspraak maken voor het onderzoek. Ervaring leert dat de uiteindelijke opkomst bijna vijf procent hoger is dan uit de opkomstcijfers van het oproepjaar blijkt. Verwijzingen Bij 3,2% van de cliënten werd geadviseerd het uitstrijkje na een periode van zes maanden te herhalen. 1,5% van de cliënten werd gevraagd na zes weken de uitstrijk te herhalen. 0,9% van de onderzochte cliënten werd doorverwezen naar de gynaecoloog. 64% van deze groep cliënten bevindt zich in de leeftijdsgroep van 30 tot 40 jaar. Scholingsmodule praktijkassistenten In het verslagjaar heeft het RIVM in samenwerking met de screeningsorganisaties en de betreffende beroepsgroepen een scholingsmodule ontwikkeld voor praktijkassistenten voor de baarmoederhalskankerscreening. De module bestaat uit een theoretisch deel, dat grotendeels via e-learning wordt aangeboden, en een praktisch deel, waarin o.m. het maken van een uitstrijkje wordt geoefend. Vanaf 2012 zijn de screeningsorganisaties zelf verantwoordelijk voor het beheer van de module en voor de implementatie ervan in de praktijk. Bevolkings onderzoek Noord en Oost hebben afgesproken de scholing op dezelfde wijze aan te gaan bieden. 5 nodigingen en uitslagbrieven. Maar ook hoe lang een cliënt in de borstkankeronderzoekswagen is wordt gemeten. Met minder verwijzingen meer tumoren opgespoord In 2011 was er ook een medische visitatie van een van de twee bekijkeenheden van de borstkankerscreening. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de door de laboranten gemaakte opnames en naar de beoordeling door de screenings radiologen. Beiden scoorden positief. Er wordt hierbij ook teruggekeken naar de intervalcarcinomen, om te kijken of er niet te veel tumoren gemist worden. De conclusie is dat met beduidend minder verwijzingen dan het landelijk gemiddelde iets meer dan het landelijk gemiddelde aan tumoren gedetecteerd wordt. Matilde Kroes (links) en Miriam Meinders.

6 Borstkankerscreening Jaarlijks nodigt Bevolkingsonderzoek Noord rond de vrouwen in de leeftijd van 50 tot 75 jaar uit om mee te doen aan de tweejaarlijkse screening op borstkanker. Het onderzoek vindt plaats in een van de acht mobiele onderzoekscentra. Deze centra werden in 2011 volgens een vastgesteld tweejaarlijks traject geplaatst op in totaal 178 locaties, verdeeld over 62 gemeenten. De gemaakte mammografieën worden in de bekijkeenheden in Groningen en Meppel beoordeeld door steeds twee radiologen (onafhankelijk van elkaar), waarna de cliënt de uitslag van het onderzoek thuis ontvangt. Bij verdenking van borstkanker wordt de huisarts van de cliënt van te voren geïnformeerd. Opkomst In 2011 werden vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Van deze vrouwen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging en zijn onder zocht. Het opkomstpercentage komt hiermee op 84,2%. De productietaakstelling bedroeg onderzoeken en is niet gehaald. Non-participatie en non-response In 2011 meldden cliënten (8,0%) zich af voor het onderzoek (passieve participatie). Het aantal cliënten dat niet gereageerd heeft op de eerste uitnodiging en herinneringsuitnodiging (non-respons) bedroeg (7,8%). Kerngegevens Aantal uitnodigingen Aantal onderzoeken Gemiddelde opkomst 84,2% % passieve participatie 8,0% % non-respons 7,8% Aantal verwijzingen Gemiddeld verwijscijfer (per cliënten) 14,9 6 Manager sector Radiologie Dick Reiding: Voorscreenen verrijking voor In 2011 werd het voorscreenen geïntroduceerd bij Bevolkingsonderzoek Noord: laboranten classificeren de door hen zelf gemaakte mammografieën. De definitieve beoordeling wordt gedaan door twee radiologen, onafhankelijk van elkaar. Zij krijgen een melding als de laborant een verdachte afwijking denkt te hebben gezien.

7 Doorverwijzingen In het verslagjaar zijn in totaal cliënten doorverwezen voor nader onder zoek. Het verwijscijfer bedroeg 14,9%. Bij 697 vrouwen (38,4%) werd een maligniteit gediagnosticeerd. Van alle gevonden maligniteiten komt tumorstadium T1c het meeste voor (34%). Dit zijn tumoren met een grootte tussen de 1 en 2 cm ,0% 85,1% 84,7% 86,2% 7,9 7,4 7 7,1 9,2 7,5 8,2 6, , ,1 13,1 Visitatie borstkankerscreening In september heeft een visitatie plaatsgevonden door de landelijke toetsingsorganisatie (LRCB) van de bekijkeenheid (BE) Meppel en de bijbehorende vijf onderzoekswagens. Bij de visitatie worden de resultaten van de screening bekeken. Er wordt teruggekeken naar de intervalcarcinomen en de instel techniek van het onderzoek. De beoordeling van zowel de verslaglegging als de kwaliteit van de vervaardigde opnamen was positief. Met beduidend minder verwijzingen als het landelijk gemiddelde worden er iets meer dan het landelijk gemiddelde tumoren gedetecteerd. MammoXL Voor de uitwisseling van mammografiën met ziekenhuizen is landelijk het MammoXL project gestart. In 2011 zijn de voorbereidingen voor de uitrol begonnen. De uitrol wordt aangestuurd door een landelijk projectteam, waarin Bevolkingsonderzoek Noord participeert. Stagebegeleiding in de eigen organisatie In het kader van het besluit van het RIVM om de opleiding voor MBB-er in de borstkankerscreening (deels) door de screeningorganisaties te laten verzorgen is in 2011 de stage begeleiding in eigen organisatie gestart. Dit betekent dat het tweede deel van de praktijkopleiding in de eigen organisatie kan worden gevolgd. In 2011 zijn vier stagebegeleiders opgeleid die in totaal driemaal een kandidaat hebben begeleid. 7 laborant én radioloog Dick Reiding, manager sector Radiologie: Deze werkwijze heeft een positief effect op het opsporen van afwijkingen. Dat is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Voor mij is de melding van de laborant een trigger. Ook in geval van twijfel is het prettig als er nog een extra paar ogen naar gekeken heeft. Voor de laborant is het voorscreenen een verrijking van het werk. Kina Koburg-Martens: We kijken niet alleen of de foto technisch gelukt is, maar geven ook een eerste beoordeling. Ik vind het mooi dat we op deze manier vanuit onze deskundigheid iets extra s kunnen bijdragen. Dick Reiding Kina Koburg-Martens

8 Medewerkersonderzoek In juni van 2011 hebben alle medewerkers van Bevolkings onderzoek Noord een uitnodiging gehad om mee te werken aan een medewerkersonderzoek, bestemd voor de mede werkers van de vijf screeningsorganisaties. De resultaten zijn in juli bekend gemaakt. Medewerkers van Bevolkings onderzoek Noord gaven het cijfer 8 voor de algemene tevredenheid. Dit ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. Externe communicatie Reacties cliënten 8 Bevolkingsonderzoek Noord presenteerde zich tijdens de Eerstelijnsdag in Drachten en tijdens de Open dag van de Zorg in Assen. Ook werd een aantal presentaties gegeven tijdens scholingsbijeenkomsten voor praktijkassistenten en werden interviews gegeven aan lokale omroepen. Om de gang van zaken en eventuele verbeterpunten te bespreken met de mammateams werden de ziekenhuizen in de regio bezocht. Een vertegenwoordiger van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) verzorgde tijdens deze bezoeken een presentatie over de resultaten van het borstkanker natraject. In het verslagjaar is het informatiemagazine Screen, dat wordt verspreid onder de ketenpartners, vier maal verschenen. Naast de reguliere uitgaven werd in februari een algemene special uitgebracht en in december een Cervix-special, met daarin alle voor huisartsen relevante informatie over het bevolkingsonderzoek baarmoeder halskanker. Bevolkingsonderzoek Noord nodigt cliënten nadrukkelijk uit te reageren. Dit kan bijvoorbeeld via de reactieformulieren die in de mobiele onderzoekscentra worden aangeboden en via de website. Ook op andere manieren, persoonlijk of telefonisch, kunnen reacties doorgegeven worden aan alle medewerkers van Bevolkingsonderzoek Noord. Ten opzichte van 2010 nam het aantal reacties toe: van 338 reacties in 2010 naar 444 reacties in Een kleine 30 procent bestond uit complimenten en andere positieve reacties en 10 procent waren verzoeken om een andere locatie. Raad van bestuur per 31 december 2011: Drs J.H. Sangers Raad van Toezicht per 31 december 2011: Mevrouw A.A. Berendsen MBA (vice- voorzitter, lid renummeratiecommissie) Mevrouw Dr. P. Huijbregts (lid, lid auditcommissie) Drs. D J. Krul RA (lid, lid auditcommissie) Drs. K. Schuurman (voorzitter, lid renummeratiecommissie) Dr. J.W.D. de Waard (lid) Colofon Uitgave: Bevolkingsonderzoek Noord Redactie: Angelieke Burgers en Gea Geers Ontwerp: Gerrit de Jong Studio Graps Druk: Grafische Industrie de Marne Bevolkingsonderzoek Noord Queridolaan 5, Groningen Postbus 425, 9700 AK Groningen

Jaarbericht. Jaar van de communicatie: loop eens mee. 2012: in teken van voorbereiding op verandering. Cervix-team: vast aanspreekpunt

Jaarbericht. Jaar van de communicatie: loop eens mee. 2012: in teken van voorbereiding op verandering. Cervix-team: vast aanspreekpunt Jaarbericht 2012 Jaar van de communicatie: loop eens mee 2012: in teken van voorbereiding op verandering Cervix-team: vast aanspreekpunt Mammo XL: snelle en eenvoudige uitwisseling van beelden In dit jaarbericht

Nadere informatie

Jaarbericht. 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening. Groningen. Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm

Jaarbericht. 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening. Groningen. Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm Jaarbericht 2013 Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening in Groningen Basisscholing cervixscreening: leren uitstrijkjes

Nadere informatie

Jaarbericht. Endometriumcarcinoom

Jaarbericht. Endometriumcarcinoom 2014 Endometriumcarcinoom Jaarbericht In dit jaarbericht vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten en cijfers over 2014. Een volledig overzicht vindt u in ons jaarverslag en onze jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3 JAARBERICHT 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie pagina 3 2. Organisatie pagina 4 I. Personeel en verzuim pagina 4 II. Financieel resultaat pagina 4 III. Kwaliteit pagina 5 3. Bevolkingsonderzoek borstkanker

Nadere informatie

Telefoonnummer Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel

Telefoonnummer Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel Jaarverslag 2011 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Voor Bevolkingsonderzoek Zuid was 2013 een jaar waarin een aantal belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden: de implementatie van het

Nadere informatie

Samenvatting Jaarbericht 2012

Samenvatting Jaarbericht 2012 Hierbij presenteren wij een overzicht van de belangrijkste productiecijfers van 2012. Verder treft u een overzicht aan van een aantal van onze activiteiten. Aanvullende informatie vindt u op onze website

Nadere informatie

2011: het jaar van samenvoegen en kantelen. Bevolkingsonderzoek Oost

2011: het jaar van samenvoegen en kantelen. Bevolkingsonderzoek Oost Jaarbericht 2011 2011: het jaar van samenvoegen en kantelen Voor u ligt het tweede jaarbericht van. De stichting is op 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van vijf business units uit Enschede, Nijmegen,

Nadere informatie

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl Jaarverslag 2012 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl Jaarverslag 2013 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker In deze algemene folder leest u over de bevolkings onderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Wat is

Nadere informatie

Baarmoederhalskanker screening

Baarmoederhalskanker screening Baarmoederhalskanker screening Wat gaat er veranderen? Lex Makkus, Patholoog PAL Geschiedenis BVO-BMHK Huidige BVO - hrhpv Triage Sterfte cervix carcinoom absolute aantallen/cohort 45 40 35 30 25 20 15

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Stand van zaken. 12 april Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Stand van zaken. 12 april Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid Bevolkingsonderzoek darmkanker Stand van zaken 12 april 2016 Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Sponsoring

Nadere informatie

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl Jaarverslag 2014 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

In deze speciale uitgave van Screen. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Highlights:

In deze speciale uitgave van Screen. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Highlights: SPECIAL BMHK Screenmaart 2012 In deze speciale uitgave van Screen staat het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) centraal. Highlights: praktijkondersteuners BMHK stellen zich aan u voor > 2

Nadere informatie

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM CERVIXCARCINOOM Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM Nascholing Diagnostiek en behandeling van het Cervixcarcinoom Programma 1. Ontvangst en Welkom 2. Cytologische

Nadere informatie

VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER WORDT VANAF BEGIN 2017 INGEVOERD JULI 2016

VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER WORDT VANAF BEGIN 2017 INGEVOERD JULI 2016 JULI 2016 EEN UITGAVE VOOR KETENPARTNERS EN EXTERNE RELATIES VAN BEVOLKINGSONDERZOEK IN DIT NUMMER: HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Pagina 4 VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK

Nadere informatie

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek Inleiding In opdracht van minister Schippers van VWS wordt het bevolkingsonderzoek in 2016 vernieuwd. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Vanaf 2013 invoering screening darmkanker. Samenvatting Jaarbericht 2011. Beelduitwisseling via digitale snelweg: Highlights: Juni 2012

Vanaf 2013 invoering screening darmkanker. Samenvatting Jaarbericht 2011. Beelduitwisseling via digitale snelweg: Highlights: Juni 2012 Folders Voor beide bevolkingsonderzoeken worden folders gebruikt om cliënten te informeren. Deze folders worden meegestuurd met de uitnodigingen en herinneringen en ze staan in onze folderrekken in de

Nadere informatie

Samenvatting. De ziekte en het bevolkingsonderzoek

Samenvatting. De ziekte en het bevolkingsonderzoek Samenvatting Nederland heeft een goed bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker ( het uitstrijkje ). Er zijn echter kansen om de preventie van baarmoederhalskanker verder te verbeteren. Zo is er een

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Dokter op Dinsdag Bevolkingsonderzoek darmkanker Dr. Anneke De Schryver, MDL arts 25 maart 2014 Het slijmvlies van de dikke darm Het ontstaan van poliepen Poliepen + Goedaardig + Maar: kunnen kwaadaardig

Nadere informatie

Wij gaan verhuizen! 2012 Druk met voorbereidingen darmkankerscreening. Highlights:

Wij gaan verhuizen! 2012 Druk met voorbereidingen darmkankerscreening. Highlights: Wij gaan verhuizen! Het hoofdkantoor van Bevolkingsonderzoek Zuid in Den Bosch, het informatiepunt baarmoederhalskanker, het informatiepunt borstkanker en het onderzoekscentrum in Eindhoven gaan verhuizen

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek. borstkanker 15 feiten

Bevolkingsonderzoek. borstkanker 15 feiten Bevolkingsonderzoek borstkanker 15 feiten Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging om zich gratis te laten onderzoeken op borstkanker. Er worden dan röntgenfoto s gemaakt

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 St. Bevolkingsonderzoek Borstkanker Noord-Nederland

Jaarverslag 2009 St. Bevolkingsonderzoek Borstkanker Noord-Nederland Jaarverslag 2009 St. Bevolkingsonderzoek Borstkanker Noord-Nederland Inhoudsopgave pagina 0. Bestuursverslag 2 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Wat zijn de veranderingen?

Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Wat zijn de veranderingen? Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Wat zijn de veranderingen? Wat zijn de veranderingen? Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gaat veranderen. Wat verandert er precies? Testen op

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2014 Bevolkingsonderzoek darmkanker In deze folder leest u meer over het bevolkingsonderzoek darmkanker en wat dit voor u kan betekenen. Waarom een bevolkingsonderzoek? Darmkanker

Nadere informatie

Vervolgscholing Cervixscreening. voor doktersassistenten

Vervolgscholing Cervixscreening. voor doktersassistenten Vervolgscholing Cervixscreening voor doktersassistenten Handleiding voor de cursist Samenwerkende organisaties Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2017 1 Colofon Uitgave NHG NVDA NVOG NVVP RIVM Screeningsorganisaties

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Jaarbericht 2012 TROTS OP WAARAAN WE IN 2012 GEBOUWD HEBBEN

Jaarbericht 2012 TROTS OP WAARAAN WE IN 2012 GEBOUWD HEBBEN Jaarbericht 2012 TROTS OP WAARAAN WE IN 2012 GEBOUWD HEBBEN 1 Je vleugels uitslaan in een nieuwe omgeving 2012, het jaar waarin we als Bevolkingsonderzoek Oost eigenlijk pas echt fuseerden. Het project

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 St. Bevolkingsonderzoek Borstkanker Noord-Nederland

Jaarverslag 2008 St. Bevolkingsonderzoek Borstkanker Noord-Nederland Jaarverslag 2008 St. Bevolkingsonderzoek Borstkanker Noord-Nederland pagina 0. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA OVERGANGSFASE 2016 2017 BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA 2016 HUIDIG BEVOLKINGSONDERZOEK: BELANGRIJKE WIJZIGINGEN 1 SEPTEMBER 2016 De laatste uitnodigingen

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Screen. Cliënten die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek

Screen. Cliënten die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek Screen april 2011 Grote veranderingen Voor u ligt de tweede Screen, een blad waarmee haar ketenpartners op de hoogte wil houden van de ontwikkelingen over de landelijke bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2016 Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker? Darmkanker is een ernstige ziekte. Van elke 100 mensen zullen vier tot vijf mensen in hun leven darmkanker krijgen. In 2014

Nadere informatie

Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015

Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015 Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015 Wanneer er bij een deelnemer bloed in de ontlasting wordt gevonden, krijgt hij/zij een doorverwijzing

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2015 Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker? Darmkanker is een ernstige ziekte. Van elke 100 mensen zullen vier tot vijf mensen in hun leven darmkanker krijgen. Elk jaar

Nadere informatie

Jaarverslag. Versie 1.0 Vastgesteld Raad van Bestuur: 15-04-2014 Goedgekeurd Raad van Toezicht: 25-04-2014

Jaarverslag. Versie 1.0 Vastgesteld Raad van Bestuur: 15-04-2014 Goedgekeurd Raad van Toezicht: 25-04-2014 Jaarverslag 2013 Versie 1.0 Vastgesteld Raad van Bestuur: 15-04-2014 Goedgekeurd Raad van Toezicht: 25-04-2014 Inhoudsopgave Colofon 3 Voorwoord 4 Leeswijzer 5 1 Bevolkingsonderzoek Midden-West 6 1.1 Organisatieprofiel

Nadere informatie

Veel onwetendheid over baarmoederhalskanker op Curaçao zaterdag, 24 mei 2014 00:00

Veel onwetendheid over baarmoederhalskanker op Curaçao zaterdag, 24 mei 2014 00:00 Het grootste onderzoek naar baarmoederhalskanker en HPV-genotype in het Caribisch gebied tot nu toe vindt plaats op Curaçao. Bij 57.000 vrouwen op Curaçao zit een oproep in de bus om een PAP-test te doen.

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2017 Waarom deze folder? In deze folder vindt u informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker. De folder is bedoeld om u informatie te geven over het onderzoek, zodat

Nadere informatie

Advies Gezondheidsraad

Advies Gezondheidsraad Advies Gezondheidsraad Baarmoederhalskanker geplaatst op dinsdag 24 mei 2011 Advies Gezondheidsraad bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Het advies van de Gezondheidsraad De Gezondheidsraad heeft op

Nadere informatie

Basisscholing. HPV: hoe zit het eigenlijk? Cervixscreening. december 2013

Basisscholing. HPV: hoe zit het eigenlijk? Cervixscreening. december 2013 december 2013 Nederland heeft een goed bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, schreef de Gezondheidsraad in 2011. Maar er zijn kansen om de preventie van baarmoederhalskanker verder te verbeteren. Zo

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht RIVM-Centrum voor bevolkingsonderzoek Mevr. Dr.Ir. M.L. Heijnen Senior programmamedewerker team invoering bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20787 15 oktober 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 oktober 2012, PG/OGZ 3126268,

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitnodiging

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitnodiging Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Uitnodiging Waarom dit bevolkingsonderzoek? Elk jaar krijgen ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker. Jaarlijks overlijden 200 vrouwen aan deze ziekte. Baarmoeder

Nadere informatie

KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR)

KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR) KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR) 1 (SU-P9 (deel1)) Deelnamegraad Het deel van de uitgenodigde personen (initiële uitnodigingen EN herinneringsuitnodigingen) waarvan een ifobt (fecesmonster)

Nadere informatie

Improving the sensitivity of screening mammography in the south of the Netherlands.

Improving the sensitivity of screening mammography in the south of the Netherlands. Improving the sensitivity of screening mammography in the south of the Netherlands. Vivian van Breest Smallenburg De borstkankerincidentie in Nederland behoort tot de hoogste ter wereld. Mede dankzij de

Nadere informatie

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken?

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Kan de zelfafnameset het uitstrijkje vervangen? IMPROVE Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Uitnodiging voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. www.hpvzelfafname.nl

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

2 2014 Jaarverslag 4 1

2 2014 Jaarverslag 4 1 2 14 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 5 1 Bevolkingsonderzoek Midden-West 6 1.1 Organisatieprofiel 6 1.2 Missie en visie 6 1.3 Organisatieontwikkeling 6 1.4 Ondernemingsraad 6 1.5

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitslag

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitslag Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Uitslag Uitslagen In deze folder staat informatie over verschillende uitslagen van het onderzoek en HPV. Lees de informatie die hoort bij uw uitslag. Heeft u na

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Jaarverslag 2009 SPGG-BCNN-SBPGF 1 Uitgave Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Redactie Mw. S. Olijnsma Mw. M. Kroes-Bron (Jaarverslag kwaliteit) Eindredactie Mw.

Nadere informatie

VOORWOORD BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER LOONT!

VOORWOORD BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER LOONT! JAARBERICHT 214 VOORWOORD 214 Start landelijk 13 JAN. bevolkingsonderzoek darmkanker Bijscholing opleidingscentrum JAN. Zuid-West geaccrediteerd De bijscholingsactiviteiten van Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2011 Colofon Coördinatie en eindredactie: Renée Smal, r.smal@bevolkingsonderzoekmidden-west.nl Vormgeving en opmaak: OPHIS/New Impulse Bevolkingsonderzoek Midden-West Hoogoorddreef

Nadere informatie

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker?

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Bevolkingsonderzoek darmkanker RvA, Kwaliteit en zorg 9 juni 2016 Monique van Wieren Programmacoördinator bevolkingsonderzoek darmkanker Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Afname morbiditeit

Nadere informatie

INLEIDING 1 september tot en met 31 december 2013 A.Z. St.-Dimpna (nr )

INLEIDING 1 september tot en met 31 december 2013 A.Z. St.-Dimpna (nr ) INLEIDING Na aanbevelingen van Europa loopt sinds juni 2001 een Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker op basis van Europese wetenschappelijke richtlijnen. Concreet wil dat zeggen dat in Vlaanderen

Nadere informatie

Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening

Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening Arjan Lock, 25 september 2009 Inhoud presentatie 1. wat onder screening wordt verstaan 2. de eisen waaraan een screening moet voldoen 3. het besluitvormingstraject

Nadere informatie

Onderzoek baarmoederhalskanker

Onderzoek baarmoederhalskanker Onderzoek baarmoederhalskanker Bevolkingsonderzoek Waarom is er een bevolkingsonderzoek? Elk jaar krijgen ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen

Nadere informatie

Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid)

Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid) Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid) Huisartsen nascholing en GIO-keten Marleen de Leest (MDL-arts), Arnhem, 28 mei 2013 Marcel Spanier (MDL-arts), Zevenaar, 11 juni 2013

Nadere informatie

14Beleid bij klachten mamma Rubriekhouder: Mw. Dr. M. Hooiveld, NIVEL (2012)

14Beleid bij klachten mamma Rubriekhouder: Mw. Dr. M. Hooiveld, NIVEL (2012) 14Beleid bij klachten mamma Rubriekhouder: Mw. Dr. M. Hooiveld, NIVEL (2012) Inleiding De afgelopen jaren is het aantal nieuwe diagnoses van borstkanker bij vrouwen tussen de 40 en 49 jaar sterk toegenomen.

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Kanker van de dikkedarm en endeldarm (darmkanker of colorectaal carcinoom) is een zeer belangrijke doodsoorzaak in de westerse wereld. Jaarlijks worden in Nederland meer dan 12.000

Nadere informatie

Borstonderzoek op de mammapolikliniek

Borstonderzoek op de mammapolikliniek Borstonderzoek op de mammapolikliniek HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC).

Nadere informatie

In 2009 werden vrouwen en in vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

In 2009 werden vrouwen en in vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. 1. SAMENVATTING De Stichting Bevolkingsonderzoek Oost, hierna genoemd SBO, is in de regio Oost verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en procesmatige kwaliteit van het bevolkingsonderzoek voor de opsporing

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

1 Beleid bij klachten mamma

1 Beleid bij klachten mamma 1 Beleid bij klachten mamma Rubriekhouder: Mw. Dr. M. Hooiveld, NIVEL (2012-2014) In samenwerking met Mw. Dr. E. Paap, LRCB Inleiding De afgelopen jaren is het aantal nieuwe diagnoses van borstkanker bij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 51397 30 september 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2016, kenmerk

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit colonscreening

Kosteneffectiviteit colonscreening Kosteneffectiviteit colonscreening 19 januari 2016 Arjan de Kwant (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

Screen. Aan de slag in de regio. Kwaliteit gaat boven capaciteit. Feiten & cijfers

Screen. Aan de slag in de regio. Kwaliteit gaat boven capaciteit. Feiten & cijfers Screen special darmkanker sept. 2012 In september 2013 gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker van start. Mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot jaar worden om de twee jaar uitgenodigd mee te doen.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balanceren op het slappe koord 4. Stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen 5 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Inhoudsopgave. Balanceren op het slappe koord 4. Stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen 5 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Inhoudsopgave Balanceren op het slappe koord 4 Mw. Drs. G.A. Bentvelsen-Prins Raad van Bestuur Bevolkingsonderzoek Oost, Deventer Stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen 5 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

NLtraining. Cliënten Audit Rapport 2013. Norm : Keurmerk Blik op Werk

NLtraining. Cliënten Audit Rapport 2013. Norm : Keurmerk Blik op Werk 2013 Norm : Scope: - Scholing, opleiding en training - Sociale activering of begeleiding - Inburgeren. Datum: 14 t/m 19 oktober 2013 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de Vries MBA C.C.M. de Vries MBA 1

Nadere informatie

Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Twente. Jaarverslag 2009

Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Twente. Jaarverslag 2009 Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Twente Jaarverslag 2009 1. Inleiding Voor u ligt het laatste jaarverslag van de Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Twente (SBBT) Per 1

Nadere informatie

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker 13-april-2016 Dorry Boll, gynaecoloog Lizette Nollen, patholoog Rob Beumer, huisarts In samenwerking met: Els Bovy, Bevolkingsonderzoek Zuid Programma Baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Rapportage 2014 Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC NKI / AvL)

Rapportage 2014 Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC NKI / AvL) Darmkanker Het bevolkingsonderzoek darmkanker loopt goed. In het eerste jaar namen zelfs meer mensen deel aan het bevolkingsonderzoek dan verwacht. Bij bijna 2.500 van hen is darmkanker gevonden. Door

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 10

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 10 Inhoudsopgave: Voorwoord... 2 Programma... 3 Abstracts... 5 t/m 10 VOORWOORD Dit is het 13 e Papendalsymposium dat zoals gebruikelijk in samenwerking met de 7 laboratoria uit regio Oost en mede onder auspiciën

Nadere informatie

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Centrum voor Kankeropsporing Voorheen: hetconsortium van

Nadere informatie

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN OVERGANGSFASE 2016 2017 BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN 2016 SEPTEMBER 2016 De laatste uitnodigingen voor het huidige bevolkings onderzoek zijn

Nadere informatie

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie.

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie. Kwaliteitseisen coloscopie Juni 2012 Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker Vanaf 2013 zal het bevolkingsonderzoek darmkanker gefaseerd worden ingevoerd

Nadere informatie

RX screeningsmammografie. Informatiebrochure

RX screeningsmammografie. Informatiebrochure RX screeningsmammografie Informatiebrochure Inhoud 1 Wat is een screeningsmammografie? 3 2 De mammografie 4 2.1 Voor het onderzoek 4 2.2 Tijdens het onderzoek 5 2.3 Na het onderzoek 6 2.4 Tips 7 2 RX screeningsmammografie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.1 Informatie over de stichting Verslag Raad van Bestuur Begroting

Inhoudsopgave. 1.1 Informatie over de stichting Verslag Raad van Bestuur Begroting Inhoudsopgave 1.1 Informatie over de stichting 2 2.1 Verslag Raad van Bestuur 3 2.2 Begroting 2011 5 3. Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december 2011 6 3.2 Exploitatierekening over 2011 8 3.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Polikliniek familiaire tumoren voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Inleiding U bent doorverwezen naar de polikliniek familiaire tumoren van het UMC Utrecht, Cancer

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016-2020

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016-2020 KOERS 2020 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016-2020 N W O Z INHOUD 5 Voorwoord 1. Inleiding 6 2. Missie, visie en kernwaarden 7 3. Externe en interne ontwikkelingen 9 4. Strategische doelstellingen Speerpunt

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Screen. Ontwikkeling en groei. november 2011. Highlights. Voorscreening pag. 6. MammoXL pag. 7. DENSE-studie pag. 9. Onderzoek hrhpv-thuistest pag.

Screen. Ontwikkeling en groei. november 2011. Highlights. Voorscreening pag. 6. MammoXL pag. 7. DENSE-studie pag. 9. Onderzoek hrhpv-thuistest pag. Screen november 2011 Ontwikkeling en groei Highlights Voorscreening pag. 6 MammoXL pag. 7 DENSE-studie pag. 9 Onderzoek hrhpv-thuistest pag. 16 In wetenschap en techniek zijn er vele ontwikkelingen gaande,

Nadere informatie

BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2016

BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2016 a a a a a a a a BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2016 Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker Erasmus MC NKI / AvL a a a a Het bevolkingsonderzoek loopt goed. In 2016 hebben 1.063.651

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Het uitstrijkje. van de baarmoederhals

PATIËNTEN INFORMATIE. Het uitstrijkje. van de baarmoederhals PATIËNTEN INFORMATIE Het uitstrijkje van de baarmoederhals 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het uitstrijkje van de baarmoederhals.

Nadere informatie

Chapter 9. Nederlandse Samenvatting

Chapter 9. Nederlandse Samenvatting Chapter 9 Nederlandse Samenvatting Summary and Nederlandse samenvatting SAMENVATTING Baarmoederhalskanker is de vierde meest voorkomende kanker bij vrouwen wereldwijd. Deze ziekte wordt gedurende een periode

Nadere informatie

1.1 Informatie over de Stichting Verslag Raad van Bestuur Begroting

1.1 Informatie over de Stichting Verslag Raad van Bestuur Begroting Inhoudsopgave Pagina 1.1 Informatie over de Stichting 2 2.1 Verslag Raad van Bestuur 3 2.2 Begroting 2015 5 3. Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december 2014 6 3.2 Exploitatierekening over 2014 8 3.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag Zeggenschap

Jaarverslag Zeggenschap Jaarverslag Zeggenschap 2013 1 Odion, december 2013 hallo Hallo, Hier het jaarverslag zeggenschap van Odion. In dit verslag breng ik jullie jaarlijks op de hoogte van al het nieuws over zeggenschap van

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 13 JUNI 2017 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

Uitstrijkjes worden gemaakt om (voorstadia van) baarmoederhalskanker op te sporen.

Uitstrijkjes worden gemaakt om (voorstadia van) baarmoederhalskanker op te sporen. Uitstrijkje Inleiding Uitstrijkjes worden gemaakt om (voorstadia van) baarmoederhalskanker op te sporen. Uitstrijkjes worden gemaakt om de volgende redenen: Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

Nadere informatie