Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Twente. Jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Twente. Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Twente Jaarverslag Inleiding Voor u ligt het laatste jaarverslag van de Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Twente (SBBT) Per 1 januari 2010 is SBBT opgegaan in de nieuwe Stichting Bevolkingsonderzoek Oost, welke is ontstaan na de fusie van de vijf screeningsorganisaties in de provincies Gelderland en Overijssel. Naast aan deze fusie is in 2009 veel aandacht besteed aan uitbreiding van het werkgebied met Noord Overijssel. 2. Resultaten Ondanks de drukte rondom de fusie en de uitbreiding van het werkgebied zijn de werkzaamheden rondom het uitnodigingsproces volgens planning uitgevoerd. Dit heeft veel inzet gevraagd van de medewerkers van het SBBT kantoor. In 2009 zijn vrouwen uitgenodigd vrouwen (88%) werden uitgenodigd door de zelfuitnodigende huisartsen (zuha s), 2915 vrouwen door SBBT (12%). De opkomst bij uitnodigen door SBBT was 55%, de opkomst bij uitnodigen door zuha s 75,95%. De gemiddelde opkomst bedroeg 73,8%; dit is 1% lager dan in De (iets) lagere opkomst ten opzichte van voorgaande jaren wordt door de huisartsen verklaard door de drukte in de huisartsenpraktijken rondom de Mexicaanse griep, waardoor het bevolkingsonderzoek minder aandacht heeft gekregen. 3. Organisatie Het Bestuur van SBBT had in 2009, evenals in voorgaande jaren, de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in Twente. De operationele verantwoordelijkheid voor de organisatie van het bevolkingsonderzoek ligt bij de regionaal manager. Zij zorgt voor afstemming binnen de netwerkorganisatie en de medewerkers van het centrale kantoor middels het uitvoerdersoverleg, waarin naast medewerkers van het SBBT kantoor, de RCP (Regionaal Coördinerend Patholoog), hoofd screening laboratorium, de preventieconsulent van ROSET (Regionale Ondersteuning Structuur Eerstelijn Twente) en de communicatiemedewerkster zijn vertegenwoordigd. De taken van de RCP betreffen evaluatie, kwaliteitscontrole en na- en bijscholing van de medewerkers in de cytopathologische diagnostiek van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, conform de Praktijkrichtlijn van de NVVP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie) Deze werkzaamheden werden uitgevoerd in afstemming en samenwerking met de regionaal manager. 4. Fusie Volgens de uitgangspunten van het landelijke traject Versterking Infrastructuur Kankerscreening (VIKS) moest Nederland per 1 januari 2010 zijn opgedeeld in vijf regio s van waaruit de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker worden georganiseerd. In een vroeg stadium is samenwerking gezocht met de vier andere screeningsorganisaties in de nieuw te vormen regio Oost. Deze organisaties waren de Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Stedendriehoek (SBBS) in Beekbergen, de Stichting Bevolkingsonderzoek Oost in Arnhem (SBO), de Stichting Vroege Opsporing Borstkanker (SVOB) in Enschede en de Stichting Vroege Opsporing Kanker Oost Nederland (SVOKON) in Nijmegen. Op 2 juni 2009 hebben de bestuurders van de vijf stichtingen het fusiedocument ondertekend. In september 2009 zijn alle stukken gedeponeerd. Na het afgeven van de verklaring tot non-verzet door de rechtbank hebben alle fusiepartners het Besluit tot Fusie ondertekend. Op 31 december 2009 zijn de aktes bij de notaris gepasseerd.

2 In de regio Oost is gekozen voor een juridische fusie tussen de vijf instellingen. Daarbij worden alle bestaande rechten en plichten overgenomen door de nieuwe stichting en worden de lopende contracten gerespecteerd. In juni 2009 werd de Raad van Toezicht voor de nieuwe organisatie samengesteld. Ook startte de wervingsprocedure voor de eenhoofdige Raad van Bestuur. Alle partijen hebben ingestemd met de benoeming van de bestuurder van de SVOB tot nieuwe bestuurder van de Stichting Bevolkingsonderzoek Oost per 1 januari Vooruitlopend op de fusie is in 2009 de nieuwe huisstijl van de Stichting Bevolkingsonderzoek Oost voorbereid en geïmplementeerd. Voorbereiding Business Unit Baarmoederhalskanker Enschede / herverkaveling Door uitbreiding van het werkgebied met het gebied Noord Overijssel stijgt het aantal vrouwen in de doelgroep per jaar vanaf 2010 van rond de naar Bij de voorbereidingen voor de herverkaveling bleek het technisch niet mogelijk de CIS database, waarin de nieuwe doelgroep zich bevond, af te splitsen. Dit heeft veel extra inzet gevraagd op het gebied van de automatisering om dit op te lossen. Dankzij extra inspanningen van de SBBT medewerkers is het toch gelukt het mogelijk te maken de bestanden van de uit te nodigen vrouwen door de zelfuitnodigende huisartsen (zuha s), ook voor het nieuwe werkgebied eind 2009 te matchen. Om dit mogelijk te maken zijn de dienstverbanden van enkele medewerkers wat uitgebreid. 5. COS (Computer Ondersteund Screenen) In het najaar van 2008 heeft het Laboratorium Enschede het besluit genomen de cervixonderzoeken te gaan beoordelen met COS. Belangrijkste drijfveren waren de krapte op de arbeidsmarkt en de mogelijkheid die het systeem biedt om met minder mensen de werkzaamheden meer afwisselend te maken. Het screenen van de onderzoeken vergt veel concentratie; meer dan 90% van de onderzoeken bevat geen afwijkingen. Door de selectie van beelden wordt de screentijd korter. Het systeem dat wordt gebruikt is de BD Focal Point. Vanzelfsprekend moest het COS voorafgaand aan de implementatie grondig worden gevalideerd. In 2008 is door het bestuur van de NVVP een validatieprotocol opgesteld. Om de uitvoerbaarheid van het protocol te testen zijn door het bestuur van de NVVP in april 2009 twee laboratoria aangewezen om een proefvalidatie van dit protocol te gaan uitvoeren. Het Laboratorium in Enschede is hierbij aangewezen om het protocol te testen voor de Focal Point. De RCP is hierbij betrokken als arbiter. De RCP kon op 9 september 2009 mededelen dat het laboratorium Enschede de NVVP-validatietest COS met goed gevolg heeft doorstaan. Het laboratorium heeft de test geheel volgens protocol gedaan. Na berekening blijkt een overall Kappa behaald te zijn van 0,89 (very good). 6. Uitslagbrieven Vanaf 1 januari 2010 dienen de screeningsorganisaties hun clienten schriftelijk op de hoogte te stellen van de uitslag van het onderzoek. In 2009 heeft door het RIVM ism de programmacommissie onderzoek plaatsgevonden naar de wijze waarop en wanneer de uitslagen dienen te worden verzonden. Het CIS is eind 2009 aangepast om het verzenden van uitslagbrieven mogelijk te maken. In december zijn de huisartsen en de laboratoria geïnformeerd over de nieuwe procedure. Eind december hebben de laatste testen plaatsgevonden, waardoor het verzenden van de uitslagbrieven per januari 2010 van start kon gaan. 7. Personeel Het aantal fte s van de medewerkers op het SBBT kantoor is uitgebreid van 1,9 naar 2,34 fte. De personeelsfunctionaris is op afroep beschikbaar. Evenals in voorgaande jaren kon het ziektepercentage weer worden afgerond op 0%. Voor de inzet van de RCP is een detachering-overeenkomst afgesloten met het UMC St. Radboud te Nijmegen. Voor de voorlichting wa0s een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de GGD. (Deze laatste is beëindigd per 31 december 2009)

3 De preventieconsulent, die een dienstverband heeft bij ROSET voor de ondersteuning van de huisartsen, werkt vanuit het SBBT kantoor. Voor de ondersteuning van de huisartsen via de ROS en is een subsidie beschikbaar van 1,00/onderzoek. SBBT kiest ervoor dit bedrag geheel in te zetten. ARBO Het ARBO beleid is geformuleerd in het ARBO beleidsplan In 2008 is gestart met de opzet en uitvoering van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) De RI&E is een vast element in het kwaliteitsbeleid. Want goede kwaliteitsborging betekent ook risico s beheersen. SBBT en SVOB hebben een gezamenlijke ARBO advies commissie en een gezamenlijk BHV team. Voor SBBT heeft ook in 2009 de management assistent hierin deelgenomen. 8. Kwaliteitsbeleid SBBT heeft een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem. De plan-do-check-act-cyclus is ingebed in de organisatie middels het Jaarplan Bewaken Kwaliteit. In 2009 is de aandacht verder uitgegaan naar de uitvoering van het (landelijk) clienttevredenheidsonderzoek. Eind 2009 zijn de resultaten hiervan bekend geworden. Hierbij bleek dat de clienten in de hele regio Oost het bevolkingsonderzoek positief beoordeelden. Uit het clienttevredenheidsonderzoek komen geen concrete voorstellen tot wijziging van de werkwijze. Zuha Over 2009 is een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd onder de zuha s. Bij 50% van de zuha s in Twente zijn de uitnodigingssetjes en de zgn. afvinklijst gecheckt. Algemene indruk was dat e.e.a. er prima uitzag. Afvinklijst Op de afvinklijsten wordt bijgehouden wanneer en hoeveel uitnodigingen en herinneringen worden verstuurd. (vergelijkbaar met de registratie bij SBBT) Uit de ingestuurde lijsten blijkt dat de zuha s werken conform het door SBBT opgestelde oproepschema. 46 % van de praktijken hebben aangegeven (nog)niet met de afvinklijst te werken. Zij bleken na telefonisch overleg wel bereid dit te gaan doen vanaf Medicom gebruikers kunnen ook een statistiekuitdraai van de cervixmodule aanleveren met informatie Uitnodigingsset Alle uitnodigingssetjes waren voorzien van de juiste folder. (100%) Meest voorkomend probleem was een verouderde tekst in de uitnodigingsbrief (36 %). Het gaat hierbij wel om een landelijk voorgeschreven tekst, die jaren geleden in het HIS is ingevoerd. Deze praktijken zijn zowel telefonisch als per mail nog eens geattendeerd op de landelijk verplicht gestelde teksten. Het blijkt niet altijd even eenvoudig in de cervixmodule de teksten aan te passen Slechts 1 praktijk had een zelfopgestelde brief die totaal niet aan de eisen voldeed. Opkomst De zuha s ontvangen per op te roepen cohort een nieuwsbrief / reminder, waarin vermeld staat welk cohort moet worden uitgenodigd en herinnerd. Het gemiddelde bruto opkomstpercentage bij de zuha s in Twente was 75,95% in De opkomst onder SBBT-genodigden 55%: een verschil van ruim 20%! Opkomst zelfuitnodigende huisartsen in Twente Bruto opkomstpercentage 72,5 72,75 75,0 76,8 75,95 Beschermingsgraad 82,1 81,33 83,0 85,5 84,55 Netto opkomstpercentage 87,3 87,65 87,7 89,9 88,9 Laboratorium In 2009 heeft de RCP samen met de manager een werkbezoek gebracht aan het laboratorium in Enschede. Bij dit werkbezoek zijn de resultaten van de kritische kengetallen 2008 besproken en zijn de verbeterpunten uit de visitatie van 2008 afgehandeld. Kwaliteitscontrole en afstemming In 2009 is voor de laboratoria uit de drie regio s (SBBT, SBBS en SBO) één bijeenkomst gehouden door het RCP-bureau met het doel om tot een betere afstemming te komen. Onderwerpen die aan

4 bod kwamen in 2009 waren: HPV-testen in het natraject, computer ondersteunend screenen, dunne laag cytologie, eindrapportage van de pilot in Enschede over het combi-brush borsteltje, de vernieuwde opzet van het second opinion panel en de gang van zaken rondom de nieuwe labkaart. Ook werd afgesproken dat het RCP-bureau voor alle laboratoria uit Oost (SBBT, SBBS en SBO) over geheel 2009 een analyse zal doen van de B3-uitstrijkjes (onbeoordeelbare uitstrijkjes) omdat sommige laboratoria wel erg hoge B3-percentages hebben (sommige bijna 5%). De regionale laboratoriumbijeenkomsten worden één keer per jaar gehouden en gaan vooraf aan het Papendal symposium in november. Hierdoor wordt voorkomen dat er teveel moet worden gereisd. 9. Communicatie SBBT ziet voorlichting als een belangrijk instrument om het grote publiek en de individuele clienten te informeren over het bevolkingsonderzoek. SBBT heeft ook in 2009 weer gebruik gemaakt van de landelijke teksten voor de uitnodigingsbrieven, en van de landelijke informatie folder. Daarnaast zijn weer per op te roepen cohort artikelen verstuurd naar de redacties van de gemeentepagina s. Hierbij is aandacht besteed aan een speciaal artikel voor 30- en 60-jarigen en aan de uitwisseling van persoonsgegevens. Verder zijn posters verspreid onder huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen, bibliotheken, zorgloketten, allochtone ontmoetingspunten, consultatiebureaus en apotheken. Naar aanleiding van de uitnodiging en/of artikel op de gemeentepagina kan worden gebeld met de informatielijn, er kan worden g d, of de website kan worden bezocht. In 2009 valt weer een duidelijke stijging te zien mbt de aantallen vrouwen die de website hebben bezocht voor informatie. De website blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien. In 2009 konden in totaal pageviews worden geregistreerd. Het aantal telefonische vragen is in 2009 verder afgenomen. Konden in 2006/2007 nog bijna 700 telefonische vragen worden geregistreerd, in 2009 blijkt dit aantal afgenomen tot 300. Het aantal vragen per neemt ook geleidelijk toe, in 2009 werden 72 vragen per geregistreerd Tabel 1: overzicht raadplegingen website Verder is op het gebied van communicatie veel aandacht besteed aan de fusie. Medewerkers en contractpartners zijn op de hoogte gebracht middels een gezamenlijk fusiebulletin. Voorts zijn voorbereidingen gemaakt voor het invoeren van de nieuwe huisstijl van bevolkingsonderzoek Oost. De laboratoriumformulieren voor de zuha s voor het nieuwe oproepjaar 2010 zijn eind 2009 in de nieuwe huisstijl verspreid. Kwaliteit gemaakte uitstrijkjes Een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van het cervixonderzoek ligt aan de bron: het maken van het uitstrijkje. Immers, zelfs met de beste apparatuur en de beste analisten kan geen adequate beoordeling plaatsvinden als het uitstrijkje niet de juiste cellen bevat.

5 Jaarlijks ontvangen de huisartsen per brief van de laboratoria informatie over de kwaliteit van de door hen aangeboden uitstrijkjes. Op de scholingsavonden is steeds veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de uitstrijkjes. Dit heeft in Twente tot sterke verbetering geleid: in 2008 blijkt het gemiddelde percentage eccgedaald van 13% in 2005 naar 9,5% in Vanaf 1 juni 2008 worden in Twente uitsluitend uitstrijkjes gemaakt met de nieuwe verbeterde combibrush. Vanaf deze datum zijn gegevens verzameld voor onderzoek. De eerste resultaten van het onderzoek zijn bekend geworden eind Hieruit blijkt een lichte verbetering t.o.v. de klassieke uitstrijkborstel aantoonbaar mbt het percentage ecc- uitslagen en een licht verbeterde detectie van geringe afwijkingen. Opvallend is wel, dat praktijken die eerder slecht scoorden mbt de kwaliteit van de uitstrijkjes in 2009 wel betere resultaten hebben behaald. Complicerende factoren bij het onderzoek zijn: - door scholing en aandacht voor de kwaliteit van de uitstrijkjes was het percentage ecc- al voor de start van het onderzoek met de nieuwe brush gedaald tot een aanvaardbaar niveau (ecc- <10%) - alle praktijkassistentes zijn bij de invoering van de nieuwe brush persoonlijk geïnstrueerd (Dit verklaart de duidelijke verbetering van de kwaliteit gelijk na invoering en afname van de kwaliteit in de loop van het onderzoek) - extra aandacht van het laboratorium voor geringe afwijkingen Het percentage ecc- kwam in 2009 op 8%. Hiermee is een verbetering gerealiseerd t.o.v voorgaande jaren van 1,5% (9,5% in 2008 en 2007) 10. Na- en bijscholing De na- en bijscholing gebeurt door middel van het jaarlijkse symposium in november in Papendal en het second-opinion panel. In 2009 was het jaarlijkse Papendal symposium wederom multidisciplinair van opzet. Hierdoor was het mogelijk om voor alle beroepsgroepen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van het BVO een boeiend en afwisselend programma te presenteren. Dit jaar werd het 11 e Papendal symposium voor de tweede maal onder auspiciën van de drie screeningsorganisaties SBBT, SBBS en SBO gehouden. Het RCP-bureau voor de gelegenheid aangevuld met de drie regiomanagers en vertegenwoordigers van de zeven laboratoria uit Oost wist een interessant programma te presenteren over de nieuwste ontwikkelingen binnen het BVO zoals de rol van HPV in de toekomst, dunne laag cytologie en computer ondersteunend screenen. Een Engelse gast, Dr. M. Desai praatte ons alvast bij over de voorlopige resultaten uit de Artistic en Mavaric studies t.a.v. deze nieuwe ontwikkelingen. De secretaris van de Gezondheidsraad, Dr. K. Groeneveld sprak over het uit te brengen advies van deze raad t.a.v. deze nieuwe testen. Het aantal deelnemers was 193 en daarmee het hoogste tot nu toe. De second-opinion panels worden in het voor- en najaar gehouden in het Alysis ziekenhuis. Deze zijn bedoeld voor cytologische analisten en pathologen van de laboratoria werkzaam voor het bevolkingsonderzoek. De second-opinion panels hebben kwaliteitsverbetering van de beoordeling van uitstrijkjes als doel. Elk laboratorium stuurt twee cases in. Alle 16 casus werden volgens een strak schema in twee cycli rondgestuurd aan alle deelnemende pathologielaboratoria, zodat de preparaten van te voren bekeken konden worden. In 2009 waren ca. 35 analisten en vijf pathologen aanwezig tijdens de panelbesprekingen van de rondgestuurde preparaten. De ingestuurde individuele diagnosen werden vergeleken met de consensus laboratoriumdiagnosen. Door deze opzet van te voren rondsturen van preparaten aan alle laboratoria en het tonen van de ingestuurde diagnosen ontstond over elke casus een interessante discussie. De nascholing voor huisartsen en assistentes werd georganiseerd op 5 februari onder de titel: Bevolkingsonderzoek: blik op de toekomst. Hierbij werd, ism SVOB, naast baarmoederhalskankerook aandacht besteed aan het borstkankeronderzoek. Op het programma stonden: de introductie van

6 het digitaal scannen bij het borstkankeronderzoek, de introductie van het COS (computer ondersteund screenen) bij het baarmoederhalskankeronderzoek, Pathologie en fysiologie van de cervix, HPV screening en vaccinatie, het belang van een goede uitstrijk en het onderzoek met de combibrush. Een interessante avond, die door de 175 deelnemers positief werd beoordeeld. 11. Productie en financiën Productie In 2009 werden door de SBBT onderzoeken geregistreerd (2008: , 2007: ) Hiermee is de taakstelling in de begroting van onderzoeken niet gehaald. Uitgangspunt bij de begroting was een productie van 78% van de doelgroep (28.062). De productie komt op 76% in (2008: 81%, 2007:80%) De lagere productie/opkomst wordt door de zelfuitnodigende huisartsen verklaard door de drukte in de praktijken rondom de Mexicaanse griep, waardoor het bevolkingsonderzoek minder aandacht heeft gekregen. Daarnaast loopt het aantal onderzoeken jaarlijks terug door afname van het aantal vrouwen in de doelgroep door de bevolkingskrimp Financien SBBT heeft het jaar 2009 kunnen afsluiten met een klein negatief saldo van 61,00. Het resultaat was in de voorgaande jaren beduidend positiever. Verklaring voor het tegenvallende resultaat in 2009 zijn naast de lagere opkomst/productie in 2009 de kosten van de voorbereiding van de uitbreiding van het werkgebied. In september 2009 is in verband met de voorgenomen fusie een due dilligence-onderzoek uitgevoerd. Het ging om een actualisering van een soortgelijk onderzoek uit Dit due dilligence-onderzoek liet een consistente lijn zien en gaf geen aanleiding tot bijzondere acties. Nog toevoegen Financieel jaarverslag Kk en jaarverslag RCP

In 2009 werden vrouwen en in vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

In 2009 werden vrouwen en in vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. 1. SAMENVATTING De Stichting Bevolkingsonderzoek Oost, hierna genoemd SBO, is in de regio Oost verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en procesmatige kwaliteit van het bevolkingsonderzoek voor de opsporing

Nadere informatie

8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost

8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost 8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker preventie Oost Diagnostiek en etiologie van endocervicale afwijkingen Donderdag 9 november 2006 Nationaal Sportcentrum Papendal, Arnhem Mede onder auspiciën

Nadere informatie

PROGRAMMA EN ABSTRACTS

PROGRAMMA EN ABSTRACTS PROGRAMMA EN ABSTRACTS 2 e SYMPOSIUM Stichting Baarmoederhalskankerpreventie Oost Donderdag, 12 oktober 2000 Papendal, Arnhem Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Algemene informatie... 4 Programma... 5 2 VOORWOORD

Nadere informatie

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN OVERGANGSFASE 2016 2017 BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN 2016 SEPTEMBER 2016 De laatste uitnodigingen voor het huidige bevolkings onderzoek zijn

Nadere informatie

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA OVERGANGSFASE 2016 2017 BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA 2016 HUIDIG BEVOLKINGSONDERZOEK: BELANGRIJKE WIJZIGINGEN 1 SEPTEMBER 2016 De laatste uitnodigingen

Nadere informatie

Baarmoederhalskanker screening

Baarmoederhalskanker screening Baarmoederhalskanker screening Wat gaat er veranderen? Lex Makkus, Patholoog PAL Geschiedenis BVO-BMHK Huidige BVO - hrhpv Triage Sterfte cervix carcinoom absolute aantallen/cohort 45 40 35 30 25 20 15

Nadere informatie

Jaarverslag De Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Stedendriehoek heeft haar laatste jaarverslag uitgebracht.

Jaarverslag De Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Stedendriehoek heeft haar laatste jaarverslag uitgebracht. Jaarverslag 2009 De Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Stedendriehoek heeft haar laatste jaarverslag uitgebracht. Juli 2010 Marian ten Klei manager BVO Oost BU Beekbergen 1 Voorwoord Het

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek Inleiding In opdracht van minister Schippers van VWS wordt het bevolkingsonderzoek in 2016 vernieuwd. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Voor Bevolkingsonderzoek Zuid was 2013 een jaar waarin een aantal belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden: de implementatie van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 10

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 10 Inhoudsopgave: Voorwoord... 2 Programma... 3 Abstracts... 5 t/m 10 VOORWOORD Dit is het 13 e Papendalsymposium dat zoals gebruikelijk in samenwerking met de 7 laboratoria uit regio Oost en mede onder auspiciën

Nadere informatie

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld Vragenlijst voorbeeld Nederlandse Vereniging Voor Pathologie ADAS Visitatie B.V. ADAS Visitatie B.V.Vragenlijst voorbeeld Pagina 1 ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vrije vragenlijst Als u op opmerking klikt,

Nadere informatie

Samenvatting. De ziekte en het bevolkingsonderzoek

Samenvatting. De ziekte en het bevolkingsonderzoek Samenvatting Nederland heeft een goed bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker ( het uitstrijkje ). Er zijn echter kansen om de preventie van baarmoederhalskanker verder te verbeteren. Zo is er een

Nadere informatie

In deze speciale uitgave van Screen. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Highlights:

In deze speciale uitgave van Screen. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Highlights: SPECIAL BMHK Screenmaart 2012 In deze speciale uitgave van Screen staat het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) centraal. Highlights: praktijkondersteuners BMHK stellen zich aan u voor > 2

Nadere informatie

Informatiestromen screeningslaboratoria

Informatiestromen screeningslaboratoria Informatiestromen screeningslaboratoria Het RIVM en de FSB hebben de informatiestromen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek binnen de screeningslaboratoria in beeld gebracht. Deze informatiestromen

Nadere informatie

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM CERVIXCARCINOOM Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM Nascholing Diagnostiek en behandeling van het Cervixcarcinoom Programma 1. Ontvangst en Welkom 2. Cytologische

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting Jaarbericht 2012

Samenvatting Jaarbericht 2012 Hierbij presenteren wij een overzicht van de belangrijkste productiecijfers van 2012. Verder treft u een overzicht aan van een aantal van onze activiteiten. Aanvullende informatie vindt u op onze website

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3 JAARBERICHT 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie pagina 3 2. Organisatie pagina 4 I. Personeel en verzuim pagina 4 II. Financieel resultaat pagina 4 III. Kwaliteit pagina 5 3. Bevolkingsonderzoek borstkanker

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balanceren op het slappe koord 4. Stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen 5 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Inhoudsopgave. Balanceren op het slappe koord 4. Stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen 5 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Inhoudsopgave Balanceren op het slappe koord 4 Mw. Drs. G.A. Bentvelsen-Prins Raad van Bestuur Bevolkingsonderzoek Oost, Deventer Stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen 5 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker 13-april-2016 Dorry Boll, gynaecoloog Lizette Nollen, patholoog Rob Beumer, huisarts In samenwerking met: Els Bovy, Bevolkingsonderzoek Zuid Programma Baarmoederhalskanker

Nadere informatie

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken?

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Kan de zelfafnameset het uitstrijkje vervangen? IMPROVE Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Uitnodiging voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. www.hpvzelfafname.nl

Nadere informatie

HPV test volgens landelijke richtlijn. Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009

HPV test volgens landelijke richtlijn. Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009 HPV test volgens landelijke richtlijn Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009 HPV-vaccinatie Het kan je leven redden, maar ook voor niks zijn NRCnext, dd 03-03-09 1.Wat heeft baarmoederhalskanker

Nadere informatie

KRITISCHE KENGETALLEN INLEIDING

KRITISCHE KENGETALLEN INLEIDING KRITISCHE KENGETALLEN INLEIDING Baarmoederhalskanker of cervixcarcinoom is wereldwijd nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van sterfte aan kanker bij vrouwen. Nederland is één van de Europese landen

Nadere informatie

VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER WORDT VANAF BEGIN 2017 INGEVOERD JULI 2016

VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER WORDT VANAF BEGIN 2017 INGEVOERD JULI 2016 JULI 2016 EEN UITGAVE VOOR KETENPARTNERS EN EXTERNE RELATIES VAN BEVOLKINGSONDERZOEK IN DIT NUMMER: HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Pagina 4 VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK

Nadere informatie

Vernieuwing bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Vernieuwing bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Vernieuwing bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Presentatie voor professionals April 2016 1 Disclaimer Hoewel deze presentatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld en wordt onderhouden,

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Stand van zaken. 12 april Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Stand van zaken. 12 april Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid Bevolkingsonderzoek darmkanker Stand van zaken 12 april 2016 Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Sponsoring

Nadere informatie

5 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost

5 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost 5 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker preventie Oost BVO Baarmoederhalskanker in breed perspectief Donderdag 27 november 2003 Nationaal Sportcentrum Papendal, Arnhem Mede onder auspiciën Microsymposium

Nadere informatie

Jaarbericht. Jaar van de communicatie: loop eens mee. 2012: in teken van voorbereiding op verandering. Cervix-team: vast aanspreekpunt

Jaarbericht. Jaar van de communicatie: loop eens mee. 2012: in teken van voorbereiding op verandering. Cervix-team: vast aanspreekpunt Jaarbericht 2012 Jaar van de communicatie: loop eens mee 2012: in teken van voorbereiding op verandering Cervix-team: vast aanspreekpunt Mammo XL: snelle en eenvoudige uitwisseling van beelden In dit jaarbericht

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Pathologieonderzoek. Wat gebeurt er met uw gegevens?

Pathologieonderzoek. Wat gebeurt er met uw gegevens? Pathologieonderzoek Wat gebeurt er met uw gegevens? In deze digitale folder geven wij u informatie over het onderzoek van weefsel of cellen die bij u zijn afgenomen. Dit onderzoek gebeurt in het pathologie.

Nadere informatie

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing 1. Huidige situatie Beschrijving pathologische revisie Procesbeschrijving Digitale uitwisseling 2. Knelpunten pathologische verwijzing Procesverbetering

Nadere informatie

Beschrijving van de belangrijkste wijzigingen plus puntsgewijze opsomming (na pag.) van alle ontvangen opmerkingen bij versie 3.0.

Beschrijving van de belangrijkste wijzigingen plus puntsgewijze opsomming (na pag.) van alle ontvangen opmerkingen bij versie 3.0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Beschrijving van de belangrijkste wijzigingen plus puntsgewijze opsomming (na pag.) van alle ontvangen opmerkingen bij versie 3.0. 1. Losbladig systeem voor

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Jaarverslag 2009 SPGG-BCNN-SBPGF 1 Uitgave Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Redactie Mw. S. Olijnsma Mw. M. Kroes-Bron (Jaarverslag kwaliteit) Eindredactie Mw.

Nadere informatie

Jaarbericht. 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening. Groningen. Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm

Jaarbericht. 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening. Groningen. Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm Jaarbericht 2013 Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening in Groningen Basisscholing cervixscreening: leren uitstrijkjes

Nadere informatie

Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker. Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch

Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker. Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

Inhoud. 6. - samenvatting NHG-standaard preventie en vroegdiagnostiek cervixcarcinoom - NHG patiëntenbrieven

Inhoud. 6. - samenvatting NHG-standaard preventie en vroegdiagnostiek cervixcarcinoom - NHG patiëntenbrieven Het kantoor van Bevolkingsonderzoek Oost (business unit baarmoederhalskanker) is gevestigd op de 4e etage van het kantoor de Stadspoort (tegenover het Centraal Station te Enschede). Medewerkers: Alice

Nadere informatie

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Centrum voor Kankeropsporing Voorheen: hetconsortium van

Nadere informatie

Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening

Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening Arjan Lock, 25 september 2009 Inhoud presentatie 1. wat onder screening wordt verstaan 2. de eisen waaraan een screening moet voldoen 3. het besluitvormingstraject

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker In deze algemene folder leest u over de bevolkings onderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Wat is

Nadere informatie

Inhoud. - herhalingsadviezen, uitstellen, uitstrijk op indicatie, HPV-virus - BVO met HPV test

Inhoud. - herhalingsadviezen, uitstellen, uitstrijk op indicatie, HPV-virus - BVO met HPV test Inhoud Hoofdstuk: 1. Draaiboek voor het uitnodigen van vrouwen in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker waaronder: - stappenplan - uitleg no-matchlijst, betekenis matchresultaatcodes

Nadere informatie

Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm.

Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm. Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm. Hilda Keuning, Philip Kluin, Amélie Dendooven, Joost Oudejans en Mieke Jonker NVVP, 5 nov. 2014 Schippers wil meer veldnormen

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 CERVIX project 2014 (vanuit de Promedico ASP help functie). Middels dit project is een overzicht te maken van alle patiënten die in een bepaald jaar in een

Nadere informatie

Jaarbericht. Endometriumcarcinoom

Jaarbericht. Endometriumcarcinoom 2014 Endometriumcarcinoom Jaarbericht In dit jaarbericht vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten en cijfers over 2014. Een volledig overzicht vindt u in ons jaarverslag en onze jaarrekening

Nadere informatie

Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Wat zijn de veranderingen?

Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Wat zijn de veranderingen? Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Wat zijn de veranderingen? Wat zijn de veranderingen? Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gaat veranderen. Wat verandert er precies? Testen op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20787 15 oktober 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 oktober 2012, PG/OGZ 3126268,

Nadere informatie

Toelichting inhoud selectieleidraad aanbesteding laboratoriumdiensten. Annemieke van der Steen Regionaal projectleider vernieuwing BMHK

Toelichting inhoud selectieleidraad aanbesteding laboratoriumdiensten. Annemieke van der Steen Regionaal projectleider vernieuwing BMHK Toelichting inhoud selectieleidraad aanbesteding laboratoriumdiensten Annemieke van der Steen Regionaal projectleider vernieuwing BMHK Inhoud presentatie - Definitie(s) en uitgangspunten - Werkgebieden

Nadere informatie

Onderzoek baarmoederhalskanker

Onderzoek baarmoederhalskanker Onderzoek baarmoederhalskanker Bevolkingsonderzoek Waarom is er een bevolkingsonderzoek? Elk jaar krijgen ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen

Nadere informatie

OVERZICHT 2/07/2013 HET VLAAMS BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER. Dr. Stefan Teughels KANKERSCREENING IN VLAANDEREN EPIDEMIOLOGIE BMHKS

OVERZICHT 2/07/2013 HET VLAAMS BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER. Dr. Stefan Teughels KANKERSCREENING IN VLAANDEREN EPIDEMIOLOGIE BMHKS HET VLAAMS BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Dr. Stefan Teughels OVERZICHT KANKERSCREENING IN VLAANDEREN EPIDEMIOLOGIE BMHKS HET VLAAMS BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR BMHK OVERZICHT KANKERSCREENING IN

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Afdeling. Klinische Pathologie

PATIËNTEN INFORMATIE. Afdeling. Klinische Pathologie PATIËNTEN INFORMATIE Afdeling Klinische Pathologie Waarover gaat deze folder en waarover niet? Soms neemt een arts bij u wat lichaamsmateriaal af, bijvoorbeeld: een klein stukje uit uw huid, uw borstklier,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 51397 30 september 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2016, kenmerk

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Zorgdossier Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Versie: 2.0 Augustus 2012 Copyright: Labelsoft Clinical IT INHOUDSOPGAVE CERVIX OPROEPEN MAKEN... 1 Het tabblad Oproepschema... 1 Oproepschema

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 Stichting Rechtswinkel Maarssen P/a Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl Inloopspreekuur elke

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitnodiging

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitnodiging Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Uitnodiging Waarom dit bevolkingsonderzoek? Elk jaar krijgen ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker. Jaarlijks overlijden 200 vrouwen aan deze ziekte. Baarmoeder

Nadere informatie

BEREIKEN VAN NIET-DEELNEMERS IN HET BVO BAARMOEDERHALSKANKER AAN DE HAND V/E HERINNERINGSBRIEF VAN DE GMD-HOUDEND HUISARTS. Dr.

BEREIKEN VAN NIET-DEELNEMERS IN HET BVO BAARMOEDERHALSKANKER AAN DE HAND V/E HERINNERINGSBRIEF VAN DE GMD-HOUDEND HUISARTS. Dr. BEREIKEN VAN NIET-DEELNEMERS IN HET BVO BAARMOEDERHALSKANKER AAN DE HAND V/E HERINNERINGSBRIEF VAN DE GMD-HOUDEND HUISARTS Dr. Eliane Kellen EPIDEMIOLOGIE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER OPZET

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker: September 2013? Prof. dr. J.B.M.J. Jansen

Bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker: September 2013? Prof. dr. J.B.M.J. Jansen Bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker: September 2013? Prof. dr. J.B.M.J. Jansen INTRODUCTIE 2003: EU adviseert lidstaten te gaan screenen op dikkedarmkanker. 2005: Consensus meeting in Zwolle. Criteria

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Uitstrijkjes worden gemaakt om (voorstadia van) baarmoederhalskanker op te sporen.

Uitstrijkjes worden gemaakt om (voorstadia van) baarmoederhalskanker op te sporen. Uitstrijkje Inleiding Uitstrijkjes worden gemaakt om (voorstadia van) baarmoederhalskanker op te sporen. Uitstrijkjes worden gemaakt om de volgende redenen: Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 13 JUNI 2017 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Het bewaren van lichaamsmateriaal door Pathologie laboratoria.

Het bewaren van lichaamsmateriaal door Pathologie laboratoria. Het bewaren van lichaamsmateriaal door Pathologie laboratoria. Waarover gaat deze folder en waarover niet? 1. Soms neemt een arts bij u wat lichaamsmateriaal af, bijvoorbeeld: - een klein stukje uit uw

Nadere informatie

2011: het jaar van samenvoegen en kantelen. Bevolkingsonderzoek Oost

2011: het jaar van samenvoegen en kantelen. Bevolkingsonderzoek Oost Jaarbericht 2011 2011: het jaar van samenvoegen en kantelen Voor u ligt het tweede jaarbericht van. De stichting is op 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van vijf business units uit Enschede, Nijmegen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 10

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 10 Inhoudsopgave: Voorwoord... 2 Programma... 3 Abstracts... 5 t/m 10 VOORWOORD Dit 11 e Papendalsymposium is wederom met veel plezier vanuit het RCP-buro georganiseerd. Het programma is tot stand gekomen

Nadere informatie

4 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost. Afscheidsymposium Dr. A. Hanselaar

4 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost. Afscheidsymposium Dr. A. Hanselaar 4 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker preventie Oost Afscheidsymposium Dr. A. Hanselaar Donderdag 21 november 2002 Nationaal Sportcentrum Papendal, Arnhem Mede onder auspiciën Microsymposium Pathologie

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Basisscholing. HPV: hoe zit het eigenlijk? Cervixscreening. december 2013

Basisscholing. HPV: hoe zit het eigenlijk? Cervixscreening. december 2013 december 2013 Nederland heeft een goed bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, schreef de Gezondheidsraad in 2011. Maar er zijn kansen om de preventie van baarmoederhalskanker verder te verbeteren. Zo

Nadere informatie

REGISTRATIE VAN KANKER: VAN GROOT BELANG

REGISTRATIE VAN KANKER: VAN GROOT BELANG l0l00l00l0ll0l0l0ll0l0l0ll0l0l0l REGISTRATIE VAN KANKER: VAN GROOT BELANG 0l0l0ll0l HET BELANG VAN KANKERREGISTRATIE Wereldwijd vindt onderzoek plaats naar kanker. Bijvoorbeeld naar welke vormen veel voorkomen

Nadere informatie

Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting?

Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting? Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting? Paul van der Valk Patholoog VUMC Auditor CCKL en RvA Dank aan Danielle Heideman & Peter Snijders None to declare Conflicts of interest Uitgangspunt van dit verhaal

Nadere informatie

Stappenplan Cliëntbehoefteonderzoek

Stappenplan Cliëntbehoefteonderzoek Stappenplan Cliëntbehoefteonderzoek Project Centraal servicepunt Resultaat: Cliëntbehoefte Verantwoordelijke: Femke de Jong Gereed: 1 september 2011 Inleiding In het plan van aanpak centraal servicepunt

Nadere informatie

Geprotocolleerd herbeoordelen nav een carcinoomaudit Commissie cytologie NVVP

Geprotocolleerd herbeoordelen nav een carcinoomaudit Commissie cytologie NVVP Geprotocolleerd herbeoordelen nav een carcinoomaudit Commissie cytologie NVVP In de praktijkrichtlijn cervixcytologie dienen laboratoria van elk patiënte tussen 29 en 65 waarbij cervixcarcinoom is vastgesteld,

Nadere informatie

Referentiewerkmodel. Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming en Bureaus Jeugdzorg rond het Casusoverleg Bescherming (COB)

Referentiewerkmodel. Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming en Bureaus Jeugdzorg rond het Casusoverleg Bescherming (COB) Referentiewerkmodel Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming en Bureaus Jeugdzorg rond het Casusoverleg Bescherming (COB) Vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Beter Beschermd op 6 mei 2009 Inhoud

Nadere informatie

NHG-Praktijkhandleiding. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

NHG-Praktijkhandleiding. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker NHG-Praktijkhandleiding Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker De organisatie en uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in de huisartsenpraktijk Utrecht, november 2013 2013 Nederlands

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht RIVM-Centrum voor bevolkingsonderzoek Mevr. Dr.Ir. M.L. Heijnen Senior programmamedewerker team invoering bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Jaarrapport bevolkingsonderzoeken2015. Dr. Patrick Martens Directeur CvKO vzw

Jaarrapport bevolkingsonderzoeken2015. Dr. Patrick Martens Directeur CvKO vzw Jaarrapport bevolkingsonderzoeken2015 Dr. Patrick Martens Directeur CvKO vzw Bevolkingsonderzoeken In Vlaanderen 3BVO naar kanker Borstkanker Baarmoederhalskanker Dikkedarmkanker 2668000 Vlamingen Goede

Nadere informatie

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie.

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie. Kwaliteitseisen coloscopie Juni 2012 Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker Vanaf 2013 zal het bevolkingsonderzoek darmkanker gefaseerd worden ingevoerd

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Vervolgscholing Cervixscreening. voor doktersassistenten

Vervolgscholing Cervixscreening. voor doktersassistenten Vervolgscholing Cervixscreening voor doktersassistenten Handleiding voor de cursist Samenwerkende organisaties Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2017 1 Colofon Uitgave NHG NVDA NVOG NVVP RIVM Screeningsorganisaties

Nadere informatie

Inlichtingenbijeenkomst Europese aanbesteding FIT. 27 oktober 2016

Inlichtingenbijeenkomst Europese aanbesteding FIT. 27 oktober 2016 Inlichtingenbijeenkomst Europese aanbesteding FIT 27 oktober 2016 Agenda 10.30 Deel 1: Welkom en introductie (Evelien Bongers en Bart Wijnbergen) Introductie FSB Achtergrond en aanleiding van de aanbesteding

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker?

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Bevolkingsonderzoek darmkanker RvA, Kwaliteit en zorg 9 juni 2016 Monique van Wieren Programmacoördinator bevolkingsonderzoek darmkanker Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Afname morbiditeit

Nadere informatie

De kosteneffectiviteit van de bevolkingsonderzoeken in Vlaanderen. Baarmoederhalskanker, Borstkanker en Dikkedarmkanker

De kosteneffectiviteit van de bevolkingsonderzoeken in Vlaanderen. Baarmoederhalskanker, Borstkanker en Dikkedarmkanker De kosteneffectiviteit van de bevolkingsonderzoeken in Vlaanderen. Baarmoederhalskanker, Borstkanker en Dikkedarmkanker Maaike Fobelets Lore Pil Koen Putman Lieven Annemans 5 oktober 2015 1 Algemene principes

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Dit proefschrift gaat over (symptomatische) vulvovaginale candidiasis en over de asymptomatische aanwezigheid van Candida in de vagina. Vulvovaginale candidiasis (VVC) wordt veroorzaakt door

Nadere informatie

Bestellen influenzavaccins vanaf 1 juni tot en met 30 juni a.s. via www.snpg.nl

Bestellen influenzavaccins vanaf 1 juni tot en met 30 juni a.s. via www.snpg.nl NIEUWSBRIEF MEI 2015 Bestellen influenzavaccins vanaf 1 juni tot en met 30 juni a.s. via www.snpg.nl In deze nieuwsbrief:» Nieuwe website» Bestellen vaccins» Inloggen» Vernieuwde algemene voorwaarden»

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO 2012

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO 2012 HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO 2012 Cervixmodule Promedico 2012 Inhoudsopgave Pagina: 1. Stappenplan 3 Eenmalige voorbereiding a. Programma 150: onderhoud relaties b. Programma 120: onderhoud codering

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl Jaarverslag 2013 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

Wij gaan verhuizen! 2012 Druk met voorbereidingen darmkankerscreening. Highlights:

Wij gaan verhuizen! 2012 Druk met voorbereidingen darmkankerscreening. Highlights: Wij gaan verhuizen! Het hoofdkantoor van Bevolkingsonderzoek Zuid in Den Bosch, het informatiepunt baarmoederhalskanker, het informatiepunt borstkanker en het onderzoekscentrum in Eindhoven gaan verhuizen

Nadere informatie

Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid)

Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid) Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid) Huisartsen nascholing en GIO-keten Marleen de Leest (MDL-arts), Arnhem, 28 mei 2013 Marcel Spanier (MDL-arts), Zevenaar, 11 juni 2013

Nadere informatie

Screen. Cliënten die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek

Screen. Cliënten die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek Screen april 2011 Grote veranderingen Voor u ligt de tweede Screen, een blad waarmee haar ketenpartners op de hoogte wil houden van de ontwikkelingen over de landelijke bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Nadere informatie

Chapter 9. Nederlandse Samenvatting

Chapter 9. Nederlandse Samenvatting Chapter 9 Nederlandse Samenvatting Summary and Nederlandse samenvatting SAMENVATTING Baarmoederhalskanker is de vierde meest voorkomende kanker bij vrouwen wereldwijd. Deze ziekte wordt gedurende een periode

Nadere informatie

Lab top hoe effectief en doelmatig laboratoriumbepalingen aan te vragen bij nieuwe cliënten

Lab top hoe effectief en doelmatig laboratoriumbepalingen aan te vragen bij nieuwe cliënten Kwaliteitsproject Lab top hoe effectief en doelmatig laboratoriumbepalingen aan te vragen bij nieuwe cliënten Hetty Spijker november 2015 Inleiding Net als in andere onderdelen van de samenleving, zoals

Nadere informatie

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk?

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk? Samenvatting In 2003 blijkt uit de eerste Peristatstudie dat de perinatale sterfte in 1998 2000 in Nederland het hoogst is binnen de toenmalige Europese Unie. In 2004 is de sterfte in Nederland gedaald

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 14

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 14 Inhoudsopgave: Voorwoord... 2 Programma... 3 Abstracts... 5 t/m 14 VOORWOORD Het is voor ons een eer om dit jaar opnieuw te kunnen bijdragen aan het inmiddels traditionele en gezaghebbende Papendalsymposium,

Nadere informatie