Telefoonnummer Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer Identificatienummer NZa n.v.t. Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Bevolkingsonderzoek Noord pagina 2

3 INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG PROFIEL VAN DE ORGANISATIE MISSIE EN VISIE KERNACTIVITEITEN BELANGHEBBENDEN GOVERNANCE BESTUUR EN TOEZICHT BEDRIJFSVOERING CLIËNTENRAAD RESULTATEN OPKOMSTCIJFERS BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER Gegevens natraject borstkankerscreening Bevolkingsonderzoek Noord OPKOMSTCIJFERS BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER FINANCIEEL RESULTAAT BELEIDSRESULTATEN ALGEMEEN KWALITEITSBELEID Certificering Kwaliteitsbewaking Visitatie LRCB ONTWIKKELINGEN BORSTKANKERSCREENING Vijfminutenplanning Rolstoelcliënten Vaste unit Opleiding MammoXL Natraject Fotobespreking ONTWIKKELINGEN SCREENING BAARMOEDERHALSKANKER Scholingsmodule doktersassistenten Visitatie van de P.A.-laboratoria in het noorden Evaluatie effecten tweede herinnering Cervixteam Cervixspecial en magazine Leven & Lijf Inrichten natraject ONTWIKKELINGEN INVOERING SCREENING DARMKANKER Verantwoordelijkheid Voorbereiding en uitvoering Activiteiten COMMUNICATIE Jaar van de communicatie Externe communicatie Arbeidsmarktcommunicatie Interne communicatie Invoering interne huisstijl Bevolkingsonderzoek Noord pagina 3

4 5.6.6 Bevolkingsonderzoek darmkanker REACTIES EN KLACHTEN CLIËNTEN Overzicht reacties en klachten cliënten Klachtenregistratiesysteem ICT/FACILITAIR Uitbreiding (pc s) werkplekken Werkplekken screeningseenheden Firewall Internetfilter Printer Citrix Server Upgrade Remote Access Virtualisatie Software Upgrade Harmony Profit Microsoft Office ORGANISATIE PERSONEELSFORMATIE Verloop Verzuim ARBO MEDEWERKERSONDERZOEK VERTROUWENSPERSOON BIJLAGEN RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT RESULTATEN BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER PER GEMEENTE OPKOMST BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER PER GEMEENTE PER GEBOORTECOHORT OVERZICHT AFMELDREDENEN BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER SPECIFICATIE VAN DE PASSIEVE PARTICIPATIE PER GEBOORTEJAAR BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER NA-IJLEFFECT OPROEPSCHEMA S 2009, 2010* EN 2011 BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER ORGANOGRAM BEVOLKINGSONDERZOEK NOORD Bevolkingsonderzoek Noord pagina 4

5 1 Bestuursverslag 2012 is voor Bevolkingsonderzoek Noord wederom een goed jaar geweest. Een enerverend jaar ook, waarin veel nadruk heeft gelegen op de invoering van de darmkankerscreening in Voor deze invoering is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een landelijke projectorganisatie opgetuigd met daarin diverse stuur-, advies-, en werkgroepen. De screeningsorganisaties participeren in al deze groepen. Bevolkingsonderzoek Noord heeft medio 2012 een regionale projectleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de implementatie in het eigen werkgebied en voor afstemming met en inbreng in de landelijke ontwikkelingen. Medewerkers, MT leden en bestuurder participeerden in werkgroepen en stuurgroepen op het gebied van ICT, communicatie, financiën, kwaliteit, diverse aanbestedingen etc. Interne ontwikkelingen die de aandacht vroegen waren er uiteraard ook. Zo is een traject gestart om te komen tot een verzuimreductie en heeft er een beperkte reorganisatie plaats gevonden, waarbij de voormalige sector Cliëntenservice, Administratie en Logistiek is ondergebracht in de sector Screening en de afdeling Planning is overgeheveld van de sector Screening naar de sector Ondersteuning. Met deze wijzigingen is het aantal sectoren terug gebracht van vier naar drie. De sector Screening omvat nu alle primaire processen, de sector Ondersteuning alle andere, met uitzondering van de beoordeling van mammografieën door radiologen. Deze activiteit wordt uitgevoerd door radiologen die op contractbasis werkzaam zijn en zijn ondergebracht in de sector Radiologie. Met de twee groepen radiologen, de groep Groningen en de groep Meppel zijn in 2012 nieuwe contracten afgesloten, waarin de kwaliteitseisen nader zijn geëxpliciteerd. Medio 2012 werd de bekijkeenheid die in het Diaconessenziekenhuis te Meppel was gevestigd, gesloten en overgeheveld naar het hoofdkantoor in Groningen. Alle radiologenbeoordelingen vinden daarmee nu plaats in Groningen. Met de overheveling zijn alle activiteiten, die niet op een unit (mobiel onderzoekscentrum) plaatsvinden gecentraliseerd in het kantoor in Groningen. Tevens is in 2012 een eigen financiële administratie ingericht, nadat de samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op dit terrein eind 2011 was beëindigd. Deze administratie heeft tot nieuwe taken gekregen om de salarisadministratie in eigen huis te organiseren en samen met andere afdelingen het programma Profit van Afas te implementeren. Met behulp van dit programma, dat ook een HRM module kent, kan niet alleen de salarisadministratie worden uitgevoerd maar kan tevens de verzuimregistratie in eigen huis worden gehaald. Hiertoe is besloten om het verzuimbeleid beter in eigen hand te kunnen houden. Bevolkingsonderzoek Noord wordt bestuurd volgens het Healthcare governance model, hetgeen hier betekent dat een eenhoofdige Raad van Bestuur bestuurt en een vijfhoofdige Raad van Toezicht toeziet op het functioneren van het bestuur. De omvang van het personeelsbestand bedroeg ultimo personen (69,44 fte). De formatie is enigszins uitgebreid, onder andere als gevolg van de invoering van de darmkankerscreening. Daarnaast is een voorschot genomen op het vertrek van een aantal medewerkers van de sector Screening in Omdat hun vervangers eerst moeten worden opgeleid en ingewerkt ontstaat tijdelijk een ruimere formatie. Het verzuim is in 2012 gedaald naar 5,6% tegenover 7,6% in 2011 (6,9% in 2010, 5,7% in 2009). De opkomst voor de borstkankerscreening bedraagt over ,4% ( %) wordt vergeleken met 2010 omdat in beide jaren grosso modo dezelfde standplaatsen zijn aangedaan. De opkomstcijfers laten een licht dalende trend zien, die ook elders in Nederland wordt aangetroffen. Bevolkingsonderzoek Noord pagina 5

6 Het verwijscijfer bedraagt 1,55% en is daarmee weer wat hoger dan in voorgaande jaren maar ligt nog onder het landelijk gemiddelde (2,0% in 2010). De opkomst voor de baarmoederhalskankerscreening bedraagt voor oproepjaar ,2% ( ,9, ,2%). Ervaringen uit voorgaande jaren leren dat in de komende twee jaren de opkomst nog met 4 tot 5% kan stijgen. Bevolkingsonderzoek Noord hecht sterk aan kwaliteitszorg. Voor de borstkankerscreening wordt gewerkt met certificering conform de HKZ normen, voor de baarmoederhalskankerscreening conform de ISO 9001:2008 normen. Zowel voor de ISO als de HKZ zijn audits uitgevoerd, die slechts marginale verbeterpunten opleverden. Deze zijn inmiddels afgerond. In financiële zin is 2012, evenals de voorgaande jaren, een goed jaar geweest. Het exploitatieresultaat bedraagt Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, dat daarmee ruim drie miljoen euro groot wordt. Het resultaat is aanzienlijk beter dan in de jaarrekening 2011 werd verwacht. Belangrijke oorzaken daarvoor zijn een nabetaling over 2011 in verband met een tariefsverhoging en een hoger tarief 2012 dan waarmee rekening was gehouden bij het opstellen van de begroting Daarnaast kent de organisatie een viertal voorzieningen, waaraan gedoteerd is in Met het RIVM, als subsidieverstrekker voor de bevolkingsonderzoeken is in 2012 veelvuldig overleg geweest over de gevolgen van het afromen van het eigen vermogen tot 10% van de jaarlijkse subsidie. Evenals twee andere screeningsorganisaties beschikt Bevolkingsonderzoek Noord ultimo 2012 over een aanzienlijk hoger eigen vermogen dan die 10%, namelijk zo n 30%. In het licht van aanstaande uitgaven op het terrein van ICT, een hernieuwde inrichting van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en verbeteringen in het borstkankeronderzoek, is afgesproken de afroming niet te laten plaatsvinden. In plaats daarvan is afgesproken dat de drie organisaties hun surplus zullen aanwenden voor bovengenoemde doelen. Maart 2013 J.H. Sangers Raad van Bestuur Bevolkingsonderzoek Noord pagina 6

7 Verslag van de Raad van Toezicht 2012 De Raad van Toezicht (RvT) van Bevolkingsonderzoek Noord is in het verslagjaar vijf keer bijeen geweest. De auditcommissie, bestaande uit twee RvT leden heeft de jaarrekening 2011 en de begroting 2013 besproken en hierover advies uitgebracht aan de RvT. De renumeratiecommissie heeft in november het jaargesprek met de Raad van Bestuur (RvB) gehouden. Twee leden van de RvT hebben samen met de RvB de jaarlijkse Artikel 24 vergadering met de Ondernemingsraad gehouden. In het verslagjaar bleef de samenstelling van de RvT ongewijzigd. (zie hiervoor bijlage 7.1). De RvT heeft zich gebogen over de jaarrekening 2011 inclusief de bijbehorende accountantsverklaring en heeft de jaarrekening goedgekeurd. Datzelfde geldt voor het jaarverslag 2011 en voor de begroting Ook zijn de financiële en inhoudelijke kwartaalrapportages besproken met RvB en controller. Een belangrijk onderwerp van aandacht is de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in 2013 geweest. Bij het invoeringstraject zijn veel partijen betrokken waardoor er sprake is van een complex project. Strategieontwikkeling en risicomanagement hebben eveneens de aandacht van de RvT gehad. Op organisatorisch gebied is aandacht geweest voor het verzuimtraject Falke en Verbaan, de vaste screeningsunit en de voortgang van MammoXL. In zijn algemeenheid heeft de RvT toegezien op de vorming en implementatie van het beleid van Bevolkingsonderzoek Noord, alsmede toegezien op de ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen. April 2013 K. Schuurman Voorzitter Raad van Toezicht Bevolkingsonderzoek Noord pagina 7

8 2 Profiel van de organisatie Bevolkingsonderzoek Noord is op 1 januari 2010 ontstaan uit de fusie van de noordelijke screeningsorganisaties BBNN, SPGG, SBPGF en BCNN. Bevolkingsonderzoek Noord is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en (naar verwachting in het najaar van 2013) darmkanker in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. 2.1 Missie en visie De organisatie stelt zich ten doel door de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker een wezenlijke bijdrage te leveren aan sterftereductie, gezondheid en welbevinden van cliënten. Hierbij is draagvlak, bij zowel cliënten en hun verwanten als zorgaanbieders en andere relevante partijen, onontbeerlijk. Goede samenwerking met de andere partners in de zorgketen is wezenlijk voor het behalen van goede resultaten voor het bevolkingsonderzoek. Bevolkingsonderzoek Noord werkt professioneel, doelgericht en kwaliteitsbewust. Om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren beschikt Bevolkingsonderzoek Noord over goed opgeleid en goed gemotiveerd personeel, de juiste procedures en het juiste materieel. 2.2 Kernactiviteiten Bevolkingsonderzoek Noord is een van de vijf screeningsorganisaties die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en (vanaf september 2013) darmkanker. Het werkgebied van Bevolkingsonderzoek Noord omvat de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Alle cliënten staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie in een gemeente in het werkgebied van Bevolkingsonderzoek Noord. Bevolkingsonderzoek borstkanker In 2012 heeft Bevolkingsonderzoek Noord bijna vrouwen (inclusief vrouwen uit het werkgebied van Bevolkingsonderzoek Midden-West, die door Bevolkingsonderzoek Noord zijn gescreend) in de leeftijd van 50 tot 75 jaar uitgenodigd om mee te doen aan de tweejaarlijkse screening op borstkanker. Het onderzoek vindt plaats in een van de acht units. De gemaakte mammografieën worden in de bekijkeenheid in Groningen beoordeeld door steeds twee radiologen (onafhankelijk van elkaar), waarna de cliënt de uitslag van het onderzoek thuis ontvangt. Bij verdenking van borstkanker wordt de huisarts van de cliënt van te voren geïnformeerd, zodat de huisarts contact opneemt met de cliënt voordat zij de uitslag thuis ontvangt. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Vrouwen in de leeftijd van 30 tot en met 60 jaar ontvangen om de vijf jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In 2012 heeft Bevolkingsonderzoek Noord ruim vrouwen in deze leeftijdsgroep uitgenodigd om een uitstrijkje te laten maken bij de huisarts, waarna een van de laboratoria in Noord-Nederland het uitgestreken materiaal beoordeelt. De cliënten ontvangen de uitslag van het onderzoek van Bevolkingsonderzoek Noord. Bij een (matig tot ernstige) afwijkende uitslag neemt de huisarts van de cliënt contact op met de cliënt voordat zij de uitslag thuis ontvangt. 2.3 Belanghebbenden Bevolkingsonderzoek Noord wordt gefinancierd door het RIVM, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het RIVM heeft daarnaast tot taak de landelijke regie te voeren op de uitvoering van bevolkingsonderzoeken. Bevolkingsonderzoek Noord pagina 8

9 Voor de beoordeling van de mammografieën heeft Bevolkingsonderzoek Noord een aantal radiologen gecontracteerd, die zijn opgeleid tot screeningsradioloog. In juli van het verslagjaar is de Bekijkeenheid Meppel verhuisd naar (het kantoor in) Groningen. Het feit dat radiologenteams onderling steeds meer samenwerking zoeken in combinatie met bedrijfseconomische overwegingen heeft tot dit besluit geleid. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) volgt het natraject van doorverwezen cliënten van de borstkankerscreening in de ziekenhuizen en levert Bevolkingsonderzoek Noord de gegevens hierover voor evaluatie. De resultaten van de borstkankerscreening worden jaarlijks doorgegeven aan het Landelijk Evaluatieteam Bevolkingsonderzoek Borstkanker (LETB). Het Landelijk Referentie Centrum (LRCB) biedt de theoretische opleiding voor de MBB er in de screening (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige, voorheen screeningslaborant genoemd; verder aangeduid als MBB er) en screeningsradioloog aan en stelt richtlijnen op voor de mammografen, de kwaliteit van mammografieën, beoordelingsapparatuur en beoordelingen. Ook voert het LRCB periodiek visitaties uit waarbij de kwaliteit van de werkzaamheden van MBB ers en radiologen wordt beoordeeld. Er wordt nauw samengewerkt met de andere stichtingen die de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker uitvoeren in Nederland. Zo wordt deelgenomen aan landelijk (bestuurlijk) overleg, wordt geparticipeerd in de landelijke coöperatie die de geautomatiseerde cliëntenadministratie en beeldopslag faciliteert en is er een gezamenlijke landelijke klachtencommissie. Daarnaast zijn medewerkers actief in landelijke werkgroepen, bijvoorbeeld op het terrein van kwaliteit, van financiën en van communicatie. Ook is door management en medewerkers een actieve bijdrage geleverd aan de implementatie van de darmkankerscreening in In het verslagjaar werden ook contacten onderhouden met ketenzorgpartners zoals gemeenten, ziekenhuizen en huisartsen. Bevolkingsonderzoek Noord pagina 9

10 3 Governance 3.1 Bestuur en toezicht De inkomsten van Bevolkingsonderzoek Noord zijn afkomstig uit publieke middelen, meer specifiek de Subsidieregeling Publieke Gezondheid. Jaarlijks publiceert Bevolkingsonderzoek Noord een jaarverslag, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de gemaakte kosten. Een externe accountant controleert de jaarrekening en bespreekt deze met de Raad van Bestuur, auditcommissie en Raad van Toezicht. Raad van Bestuur- Raad van Toezicht De Raad van Bestuur van Bevolkingsonderzoek Noord is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en evaluatie en voor de dagelijks aansturing van de organisatie. Bevolkingsonderzoek Noord heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, de directeur - bestuurder. De Raad van Toezicht fungeert als toezichthouder en heeft daarnaast een adviserende taak. Ook fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Raad van Bestuur. 3.2 Bedrijfsvoering Bevolkingsonderzoek Noord maakt gebruik van een plannings- en controlecyclus die voorziet in het jaarlijks opstellen van een jaarplan inclusief een bijbehorende begroting en het opstellen van een jaarverslag en jaarrekening. Parallel hieraan worden ten behoeve van de subsidieverstrekker een subsidieaanvraag en een aanvraag vaststelling subsidie opgesteld. Deze documenten dienen voor 1 oktober van het jaar voorafgaand, respectievelijk voor 1 mei van het jaar opvolgend te worden aangeleverd bij de subsidieverstrekker. Per kwartaal wordt een financiële rapportage opgesteld om de uitgaven ten opzichte van de begroting te bewaken. Daarnaast wordt per kwartaal een inhoudelijke rapportage opgesteld. Alle actiepunten worden gecoördineerd vanuit het managementteam (MT). In 2011 is samen met Bevolkingsonderzoek Oost gekeken naar de inrichting van de financiële administratie (FA). Verschillende scenario s zijn besproken, omdat de schaalgrootte van beide organisaties te klein is om elk een volwaardige FA te exploiteren. Uiteindelijk is gekozen voor het inrichten van twee administraties, die inhoudelijk worden aangestuurd door één controller. De controller, die in 2012 is aangetrokken, is voor beide organisaties actief en afwisselend op beide locaties fysiek aanwezig voor de dagelijkse leiding en advisering. Beide administraties werken met hetzelfde systeem en rapportage-format. In 2012 heeft de inrichting van de FA bij Bevolkingsonderzoek Noord zijn beslag gekregen. Tevens zijn in 2012 de nodige voorbereidingen getroffen om de salarisadministratie, extern belegd, in 2013 eveneens integraal onderdeel te laten uitmaken van de FA van Bevolkingsonderzoek Noord, zodat een volwaardige afdeling is gerealiseerd. Het managementteam bestaat nu uit de managers van de drie sectoren (sector Screening, sector Radiologie en sector Ondersteuning), de controller en de Raad van Bestuur. Ten behoeve van elke MT-vergadering wordt een overzicht gemaakt van de geplande en gerealiseerde productiedoelstellingen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid indien nodig de productie bij te stellen. Tevens wordt in elk MT-overleg aandacht besteed aan de verzuimcijfers en periodiek aan de stand van zaken bij het realiseren van het jaarplan. Kwalitatieve normen, voortvloeiend uit de HKZ-normen en ISO - normen, worden bijgehouden en besproken in MT-verband. Bevolkingsonderzoek Noord pagina 10

11 Kwaliteit Een van de rechtsvoorgangers van Bevolkingsonderzoek Noord, BBNN, voldeed als een van de eerste screeningsorganisaties in Nederland aan de HKZ-normen (HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en heeft daarvoor in 2006 een certificaat ontvangen. Een andere rechtsvoorganger, BCNN, beschikte vanaf 2005 over een ISO certificaat. Beide certificaten zijn per 1 januari 2010 overgegaan naar Bevolkingsonderzoek Noord en werden ook in dit verslagjaar verlengd. Det Norske Veritas fungeerde in het verslagjaar als certificerende instantie voor beide bevolkingsonderzoeken. 3.3 Cliëntenraad Omdat Bevolkingsonderzoek Noord geen cliënten heeft in de zin van ontvangers van zorg, die een kortere of langere zorgrelatie met de organisatie hebben, is er geen cliëntenraad ingesteld. In plaats daarvan vinden cliënttevredenheidsonderzoeken plaats. Deze grootschalige onderzoeken worden samen met de collega-screeningsorganisaties eens per drie jaar gehouden. In het verslagjaar is geen onderzoek geweest. Alle binnenkomende reacties van cliënten werden geregistreerd en gerubriceerd (zie overzicht Reacties en klachten cliënten op pagina 25). Bevolkingsonderzoek Noord pagina 11

12 4 Resultaten Opkomstcijfers bevolkingsonderzoek borstkanker In 2012 werden vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Van deze vrouwen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging en zijn onderzocht. Het opkomstpercentage komt hiermee op 82,4%. De productietaakstelling bedroeg onderzoeken en is (net) niet gehaald. In het verslagjaar zijn ten behoeve van Bevolkingsonderzoek Midden-West de locaties Biddinghuizen, Swifterbant en Hippolytushoef gescreend. Het ging hierbij om onderzoeken. Deze gegevens zijn meegenomen in de productiecijfers en de productietaakstelling van Bevolkingsonderzoek Noord. Aantal onderzoeken per onderzoekswagen (unit) per dag De units hebben gemiddeld 64,87 onderzoeken per dag per unit uitgevoerd (ter vergelijking: 65,82 in 2011 en 66,19 in 2010). Het streefaantal van 66/67 onderzoeken per dag per unit is hiermee niet gehaald. Dit is te wijten aan een combinatie van verschillende factoren: een lagere opkomst, stage op de unit, waardoor minder cliënten worden uitgenodigd dan op een reguliere werkdag en tehuis cliënten, die extra tijd nodig hebben. Passieve participatie en non-respons In 2012 meldden cliënten (8,3%) zich af (in 2011: cliënten ofwel 8%) voor het borstonderzoek (passieve participatie). Het aantal cliënten dat niet gereageerd heeft op de eerste uitnodiging en herinneringsuitnodiging (non respons) bedroeg cliënten (9,3%). In 2011 bedroeg dit aantal (7,8%). In bijlage 7.4 wordt een overzicht van de afmeldredenen gegeven. Specificatie passieve participatie Van de cliënten, die aangaven niet mee te zullen doen aan het onderzoek meldden vrouwen (21,3%) zich definitief af voor het onderzoek. Bij cliënten (78,3%)is de afmelding van tijdelijke aard. Doorverwijzingen In het verslagjaar zijn in totaal cliënten doorverwezen voor nader onderzoek. Het verwijscijfer bedroeg 1,55% (ter vergelijking: in ,49%). Bevolkingsonderzoek Noord pagina 12

13 Kerngegevens Aantal uitnodigingen Aantal onderzoeken Gemiddelde opkomst 82,4% 84,2% 83,0% 85,1% 84,7% Passieve Participatie % passieve participatie 8,3% 8,0% 7,9% 7,4% 7% Non-responders % non-respons 9,3% 7,8% 9,2% 7,5% 8,2% Aantal verwijzingen Gemiddeld verwijscijfer (per 1000 cliënten) 15,5 14,9 12, , Gegevens natraject borstkankerscreening Bevolkingsonderzoek Noord Verwijzingen In 2012 zijn er in totaal 1.858* vrouwen doorverwezen met een suspect screeningsmammogram en bij 763 (41%) vrouwen werd een mammacarcinoom gediagnosticeerd. Bij vrouwen werd geen maligniteit gevonden en bij 4 vrouwen werd een recidief van een mammacarcinoom gediagnosticeerd. BI-RADS Bij de vrouwen die werden doorverwezen met een uitslag BI-RADS 0 (aanvullend onderzoek noodzakelijk) werd in 18% een mammacarcinoom gediagnosticeerd. Er werd een mammacarcinoom gediagnosticeerd bij 58% van de vrouwen die werden doorverwezen met een uitslag BI-RADS 4 (verdacht voor maligniteit maar niet typisch). In de groep vrouwen die de uitslag BI-RADS 5 (zeer verdacht voor maligniteit) kregen, kreeg 94% de diagnose mammacarcinoom. Behandeling In 2012 werd bij 763 doorverwezen cliënten inderdaad een mammacarcinoom gediagnosticeerd. De mammacarcinomen kunnen worden onderverdeeld in invasieve tumoren en in situ tumoren. Van de 763 vrouwen werd bij 640 (84%) vrouwen een invasieve tumor vastgesteld, bij 123 (16%) vrouwen een in situ tumor. De meeste van de 640 vrouwen met een invasieve tumor werden mammasparend behandeld (68%) en 84% van de 640 vrouwen onderging een schildwachtklierprocedure. Van deze laatste groep onderging 11% na de schildwachtklierprocedure aansluitend een okselkliertoilet. Vrouwen met een in situ tumor werden in 71% van de gevallen mammasparend behandeld. Tumorgegevens Van alle gevonden maligniteiten komt tumorstadium T1c het meeste voor (39%). Dit zijn tumoren met een grootte tussen de 1 en 2 cm; 28% van de tumoren is kleiner dan 1 cm. Bij 23% van de vrouwen met een invasieve tumor werden positieve klieren gevonden, 1 vrouw had afstandsmetastasen. 4.2 Opkomstcijfers bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker In 2012 werden vrouwen uitgenodigd deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwen ofwel 64,2% (ter vergelijking: 63,9% in 2011) gaven tot dusverre (peildatum 19 maart 2013) gehoor aan deze oproep en lieten een uitstrijkje Bevolkingsonderzoek Noord pagina 13

14 maken cliënten (9,4%) gaven aan (op dit moment) geen gebruik te willen maken van de uitnodiging (passieve participatie). De resterende cliënten (26,4%) hadden (peildatum 19 maart 2013) nog niet gereageerd op de uitnodiging (non-respons). * in 2013 zijn in totaal vrouwen doorverwezen (ongeacht het jaar van uitnodiging); van deze vrouwen (zie 4.1) zijn in 2012 uitgenodigd en gescreend. Bevolkingsonderzoek Noord pagina 14

15 Participatie en non-respons Geboortejaar Uitgenodigd Actieve participatie % Passieve participatie % Nonrespons % ,1% 889 8,8% ,2% ,2% 982 8,7% ,1% ,9% ,9% ,2% ,6% 797 6,5% ,9% ,6% 743 6,4% ,0% ,2% ,6% ,1% ,6% ,6% ,8% Totaal ,2% ,4% ,4% Peildatum: 19 maart 2013 In deze opkomstcijfers is geen rekening gehouden met het zogenaamde na-ijleffect. Anders dan bij het borstkankeronderzoek, maken cliënten zelf een afspraak voor het bevolkingsonderzoek. Hieraan is een zeer ruime termijn gebonden: iedere uitnodiging blijft vijf jaar geldig. Het kan dus zijn dat cliënten een jaar (of nog langer) na de uitnodigingsdatum alsnog een afspraak maken voor het onderzoek. Tijdelijk uitstel van het onderzoek wegens zwangerschap komt vooral veel bij de jongste leeftijdsgroepen voor. Ervaring leert dat de uiteindelijke opkomst bijna vijf procent hoger is dan uit de opkomstcijfers van het oproepjaar blijkt. In bijlage 7.6 wordt een overzicht gegeven van het na-ijleffect voor de oproepjaren 2009, 2010 en Specificatie passieve participatie Van de cliënten die aangaven geen gehoor te willen geven aan de uitnodiging meldden (27,5%) zich definitief af voor het bevolkingsonderzoek. Bij cliënten (47,7%) is de afmelding van tijdelijke aard cliënten (24,8%) gaven aan deze keer niet mee te doen omdat zij recent werden uitgestreken. In bijlage 7.5 wordt een specificatie van de passieve participatie gegeven. Beoordeling uitstrijkjes Uit onderstaand overzicht blijkt dat bij 3,0% van de cliënten werd geadviseerd het uitstrijkje na een periode van zes maanden te herhalen. 1,6% van de cliënten werd gevraagd na zes weken de uitstrijk te herhalen (wegens onbeoordeelbaarheid van de uitstrijk). 0,7% van de onderzochte cliënten (ter vergelijking: 0,8% in 2011) werd doorverwezen naar de gynaecoloog. Van deze groep cliënten is 65,4% in de leeftijdsgroep van 30 tot 40 jaar. Hieronder wordt een specificatie gegeven van de beoordeling van de uitstrijkjes (per advies en per geboortejaar). Bevolkingsonderzoek Noord pagina 15

16 Beoordeling uitstrijkjes per advies per geboortejaar Totaal % Na 6 maanden herhalen Uitstrijk over 6 weken herhalen Verwijzing naar gynaecoloog ,0% ,6% ,7% Normaal, herhalen na 5 jaar ,6% Totaal per cohort % Peildatum: 19 maart Financieel resultaat In financiële zin is 2012, evenals de voorgaande jaren, een goed jaar geweest. Het exploitatieresultaat bedraagt Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, dat daarmee ruim drie miljoen euro groot wordt. Nadere informatie over het financieel resultaat is opgenomen in de Jaarrekening 2012, die te vinden is op Bevolkingsonderzoek Noord pagina 16

17 5 Beleidsresultaten Algemeen Bevolkingsonderzoek Noord is ontstaan uit een fusie van vier screeningsorganisaties voor bevolkingsonderzoek in Noord-Nederland. De nieuwe stichting is formeel gestart op 1 januari 2010, maar reeds in 2009 is het personeel van de fusiestichtingen op één locatie gehuisvest en is begonnen met de integratie van de werkprocessen. Inmiddels zijn alle processen voor de administratie, communicatie, kwaliteit, ICT en financiën geïntegreerd. Vooruitlopend op de fusie verscheen in mei 2009 het Fusiedocument Stichting Bevolkingsonderzoek Noord en in september 2009 de Beleidsnotitie Bevolkingsonderzoek Noord. Beide documenten waren bedoeld om de fusie doelgericht en planmatig te laten verlopen. Om na te gaan wat er van de doelstellingen en de acties zoals beschreven in beide documenten in de praktijk terecht gekomen is en hoe de medewerkers de fusie hebben ervaren, is dit voorjaar een vragenlijst uitgezet om een en ander te evalueren. Van de 96 medewerkers die een uitnodiging kregen hun mening te geven, maakten 40 gebruik van deze mogelijkheid. De respons kwam daarmee uit op 41%. Binnen de sector Screening was de response 34%, bij de (combinatie van de) sectoren CSA&L en Ondersteuning lag de response op 59%. De resultaten van deze evaluatie lieten over het algemeen een herkenbaar beeld zien: men is redelijk tevreden over de gang van zaken, maar zo hier en daar is er ook een punt van aandacht en kritiek. Waar wenselijk en mogelijk zijn deze punten meegenomen. 5.2 Kwaliteitsbeleid Bevolkingsonderzoek Noord werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem, waarin processen en procedures zijn vastgelegd. Door systematische beoordeling hiervan (bijvoorbeeld door het meten van prestaties en het periodiek auditeren) wordt continu verbetering nagestreefd. De organisatie wil voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in het HKZcertificatieschema versie 2006 (bevolkingsonderzoek borstkanker) en ISO 9001:2008 (bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker). De processen voor de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en borstkanker zijn beschreven in één gezamenlijk kwaliteitshandboek Certificering In 2012 zijn de HKZ-certificering voor het bevolkingsonderzoek borstkanker en de ISOcertificering voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker verlengd. De hercertificatie audit vond plaats op 27 en 28 maart. De certificerende instantie is Det Norske Veritas (DNV). Uit het auditverslag blijkt dat de organisatie veel aandacht heeft voor communicatie zowel intern als extern. Voor wat betreft de communicatie met de cliënt hecht de organisatie veel waarde aan zorgvuldige, volledige en tijdige communicatie, juist ook bij uitingen van onvrede Kwaliteitsbewaking Om de resultaten van Bevolkingsonderzoek Noord goed te kunnen beoordelen, worden kritische factoren afgezet tegen de landelijk ontwikkelde kwaliteitsnormen. Kritische factor Gehanteerde kwaliteitsnorm Resultaat Bevolkingsonderzoek Noord Uitnodigingsinterval bevolkingsonderzoek borstkanker Tenminste 80% van de cliënten wordt binnen 22 tot 26 maanden na het vorig onderzoek opnieuw 85,6% van de cliënten kreeg een uitnodiging voor een vervolgscreening binnen de gestelde termijn. Geen enkele Bevolkingsonderzoek Noord pagina 17

18 uitgenodigd locatie is in 2012 later gestart dan 26 maanden. Tijdige uitnodiging bevolkingsonderzoek borstkanker Tijdige uitnodiging bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Herinneringsuitnodiging bevolkingsonderzoek borstkanker Herinneringsuitnodiging bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Bij tenminste 95% van de cliënten zit er meer dan tien werkdagen tussen versturen uitnodiging en geplande onderzoeksdatum Tenminste 90% van de uitnodigingen wordt volgens met laboratoria afgestemd oproepschema verzonden Tenminste 90% van de herinneringsuitnodigingen wordt binnen drie maanden na de eerste uitnodiging verzonden Tenminste 98% van de herinneringsuitnodigingen wordt binnen 9-16 weken na de eerste uitnodiging verzonden 1,3% van de cliënten kreeg de uitnodiging minder dan tien werkdagen van te voren. 94,6% van de uitnodigingen zijn volgens schema verstuurd. In totaal zijn herinneringsuitnodigingen verstuurd, waarvan meer dan 95,3% binnen 3 maanden. Van de herinneringen werd 55,3% binnen de gestelde termijn verzonden. Dit ligt ruim onder de norm. Oorzaak hiervan is dat de ingestelde herinneringstermijn slechts ten dele aansloot bij het in 2012 gehanteerde oproepschema. Voor 2013 zijn oproepschema en herinneringstermijn conform de norm op elkaar afgestemd. Wachttijd screening borstkanker Bij ten minste 80% van de cliënten wordt voldaan aan een wachttijd van minder dan 20 minuten tussen tijdstip van uitnodiging en tijdstip waarop cliënt de unit kan verlaten Bij 91% van cliënten werd aan gestelde norm voldaan. Uitslagbrieven screening borstkanker Tenminste 90% van de uitslagbrieven wordt binnen tien werkdagen na het onderzoek verstuurd Bij 96% van de cliënten werd de uitslagbrief op tijd verstuurd. Uitslagbrieven screening baarmoederhalskanker Tenminste 80% van de uitslagbrieven wordt binnen 4 weken verstuurd. En tenminste 95% binnen 6 weken. Bij 92,1% van de cliënten werd de uitslagbrief binnen 4 weken verstuurd. 99,5% ontving een uitslag binnen 6 weken Visitatie LRCB In het verslagjaar heeft geen visitatie plaatsgevonden door het LRCB. Bevolkingsonderzoek Noord pagina 18

19 5.3 Ontwikkelingen borstkankerscreening In 2012 heeft de minister van VWS de Gezondheidsraad gevraagd het bevolkingsonderzoek borstkanker kritisch tegen het licht te houden. De Gezondheidsraad zal op basis van wetenschappelijk gepubliceerde onderzoeken over het nut van borstkankerscreening kijken naar de effecten van de screening en de invloed van verbeterde behandelingen. Tevens heeft de minister de Gezondheidsraad verzocht om te kijken naar mogelijkheden om de huidige screening te verbeteren. De Gezondheidsraad verwacht eind 2013 advies uit te brengen. In het verslagjaar is door Bevolkingsonderzoek Noord namens de vijf screeningsorganisaties bij VWS een vergunningaanvraag ingediend om standaard 4 foto s te maken. Op basis van wetenschappelijk onderzoek mag met deze werkwijze worden verwacht, dat de detectie zal toenemen terwijl het aantal fout-positieven zal dalen. VWS heeft het verzoek ter advisering aan de Gezondheidsraad voor gelegd. Het advies en het besluit van VWS worden in het voorjaar van 2013 verwacht. In opdracht van de bestuurders heeft KPMG/Plexus een onderzoek gedaan naar de best practice voor de dagplanning op de units. Daarbij heeft men de werkwijzen van alle 5 screeningsorganisaties bekeken. In samenwerking met een landelijke werkgroep heeft KPMG een advies opgesteld voor de best practice. De best practice wordt in 2013 geïmplementeerd in de regio s. De werkwijze van Noord lijkt op veel punten op de best practice. Een aantal punten moet worden aangepast, waaronder het open uitnodigen van 50/51 jarigen. In 2012 hebben geen grote veranderingen in het primaire proces van de borstkankerscreening plaatsgevonden. De productietaakstelling werd net niet gehaald Vijfminutenplanning Van september tot en met november heeft in de units een pilot plaatsgevonden met een vijfminutenplanning. Dit betekent dat niet drie of vier cliënten tegelijk om het kwartier worden uitgenodigd ( reguliere werkwijze), maar dat cliënten per vijf minuten worden ingepland. Het doel van de pilot was na te gaan of deze wijze van plannen zorgt voor een betere verdeling van cliënten over de dag en een betere doorstroming in de wachtkamer. De ervaringen en wachttijden zijn geïnventariseerd. Begin 2013 is besloten de vijfminutenplanning algemeen in te voeren Rolstoelcliënten Nadat op alle units de liften zijn aangepast is de pilot rolstoelcliënten in de tweede helft van 2012 weer opgepakt. In de loop van 2013 zullen de ervaringen, die in deze pilot zijn opgedaan, worden geëvalueerd en zal een besluit worden genomen over de wijze van invoering Vaste unit Bevolkingsonderzoek Noord heeft onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van een vaste unit en de financiële haalbaarheid hiervan. Na het afwegen van alle voor- en nadelen is in 2012 besloten om in Groningen een vaste unit te vestigen. Deze vaste unit zal toegankelijk zijn voor rolstoelcliënten (er is ook meer ruimte voor begeleiders), en er zal instructie en onderwijs plaatsvinden. De unit zal ook als uitstrijkcentrum worden gebruikt. Tevens kan hier in de toekomst een echografie plaatsvinden voor Birads-0 cliënten. Er zijn diverse panden in Groningen Zuid bekeken. Uiteindelijk is gekozen voor een locatie in het huidige kantoorpand Opleiding Uitgangspunt van de nieuwe opzet van de opleiding MBB er in de screening is dat elke organisatie zelf een opleidingslocatie heeft. In het kader van het landelijke opleidingsplan Bevolkingsonderzoek Noord pagina 19

20 MBB er in de screening zijn in 2012 de voorbereidingen getroffen om dit in 2013 te kunnen gaan realiseren. Eind 2012 is een interne wervingsprocedure voor twee op te leiden instructielaboranten in gang gezet. De instructielaboranten zullen in 2013 ook de verplichte bijscholing insteltechniek voor MBB ers gaan verzorgen MammoXL In maart is MammoXL van start gegaan in één pilot-ziekenhuis. Deze pilot is positief verlopen, zodat gestart is met de verdere uitrol van MammoXL in de andere ziekenhuizen. Met behulp van MammoXL kan een ziekenhuis snel en eenvoudig de mammografieën van het bevolkingsonderzoek borstkanker opvragen. Hiermee verloopt het traject voor een verwezen cliënt nog efficiënter en behoort het branden en opsturen van cd s tot het verleden. De verdere uitrol zal grotendeels in 2013 worden gerealiseerd Natraject In het informatiesysteem voor het bevolkingsonderzoek borstkanker (IBOB) worden gegevens over het natraject geregistreerd. Met deze gegevens kunnen meer rapportages over de resultaten van de screening, zoals het aantal terecht verwezen t.o.v. onterecht verwezen cliënten, worden gegenereerd. Er is overleg geweest met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) over het aanleveren van de gegevens. Landelijk wordt onderzocht hoe koppelingen met de kankerregistratie (KR) en Pathologisch anatomisch landelijk geautomatiseerd archief (Palga) vorm moeten krijgen en geïmplementeerd kunnen worden. Het beschikbaar hebben van de na traject gegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor de radiologen- en fotobesprekingen Fotobespreking In 2012 is gezocht naar een goede aanpak van de fotobesprekingen, waaraan (coördinerend) screeningsradiologen en MBB ers deelnemen. Het doel van de fotobespreking is deskundigheidsbevordering van de MBB ers, afstemming tussen de screeningsradiologen en MBB ers in het kader van medische en technische kwaliteitsbewaking en feedback van screeningsradiologen naar MBB ers en vice versa. Bij de opzet van goede fotobesprekingen waren de nieuwe apparatuur, het voorscreenen en goede feedback hierop uitgangspunten. Het voorscreenen is het classificeren van het onderzoek door de MBB er aan de hand van haar bevindingen. Een ander onderdeel is dat discrepantielijsten worden uitgedraaid en aan de MBB ers verstrekt. Deze lijsten geven het verschil in classificering door de MBB er en de beoordeling door de radiologen weer. Verder wordt er op toegezien dat er pathologieverslagen (PA-verslagen) beschikbaar zijn bij de fotobesprekingen. 5.4 Ontwikkelingen screening baarmoederhalskanker De Gezondheidsraad heeft in mei 2011 advies uitgebracht over een nieuwe opzet van de screening op baarmoederhalskanker. In het advies is gekeken naar mogelijkheden om de huidige screening te verbeteren en het optimaliseren van de keten(zorg), zodat cliënten meer dan nu het vervolgadvies (na een afwijkende uitslag) opvolgen. De belangrijkste punten uit het advies zijn: 1. Drempels verlagen voor groepen met een lage deelnamegraad (bijvoorbeeld door het inzetten van een zelfafname set). 2. Om in eerste instantie te gaan screenen op aanwezigheid van het humaan papillomavirus (hrhpv) in plaats van cel afwijkingen door middel van cytologie. De minister van VWS heeft besloten het RIVM eerst een uitvoeringstoets te laten verrichten om de kosten en effectiviteit van de verschillende voorstellen te onderzoeken. Deze uitvoeringstoets is door het RIVM ter hand genomen en eind 2012 afgerond. De eindrapportage wordt medio 2013 aan de minister van VWS aangeboden. Bevolkingsonderzoek Noord pagina 20

21 De screeningsorganisaties participeerden in de diverse werkgroepen rond de uitvoeringstoets. De minister zal in 2013 mede aan de hand van de rapportage van het RIVM een definitieve beslissing nemen over de nieuwe opzet van dit bevolkingsonderzoek en de invoering daarvan. Een belangrijke verandering bij de nieuwe opzet is in ieder geval dat landelijk 3 tot 5 laboratoria worden geselecteerd, waar uitstrijkjes naartoe worden gestuurd voor de primaire screening op hrhpv en, indien nodig, de primaire cytologische beoordeling. Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe opzet zijn de Pathologisch Anatomische (PA) laboratoria in het noorden geïnformeerd over de nieuwe opzet. De betreffende cytologische afdelingen zijn bezig om te anticiperen op de nieuwe opzet, hoewel nog niet precies duidelijk is wanneer de nieuwe opzet wordt ingevoerd. Wel is duidelijk dat de cytologische productie aanzienlijk zal verminderen wanneer (in de nieuwe opzet) de uitstrijk primair op de aanwezigheid van hrhpv wordt getest in een aantal speciaal hiervoor geselecteerde laboratoria. Dit brengt de nodige personele consequenties met zich mee voor de huidige afdelingen cytologie Scholingsmodule doktersassistenten In 2011 heeft het RIVM in samenwerking met de screeningsorganisaties en de betreffende beroepsgroepen een basisscholingsmodule ontwikkeld voor doktersassistenten. Deze module bestaat uit een theoretisch deel, dat grotendeels via e-learning wordt aangeboden, en een praktisch deel, waarbij o.m. op twee praktijkavonden het maken van een uitstrijkje wordt geoefend. Vanaf 2012 zijn de screeningsorganisaties verantwoordelijk voor het beheer van de module en voor de implementatie ervan in de praktijk. De afspraak is gemaakt dat de implementatie in de regio s (zoveel mogelijk) uniform zal verlopen. Bevolkingsonderzoek Noord heeft in 2012 de implementatie van deze module in de praktijk voorbereid. Hiertoe zijn goede contacten opgebouwd met de organisaties die eerder een dergelijke scholing aan doktersassistenten aanboden. In 2013 zal de uitvoering plaatsvinden en worden scholingsbijeenkomsten voor doktersassistenten georganiseerd Visitatie van de P.A.-laboratoria in het noorden Iedere drie jaar visiteert de regionaal coördinerend patholoog (RCP) samen met de manager sector Ondersteuning van Bevolkingsonderzoek Noord, die verantwoordelijk is voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, de vijf PA-laboratoria in de drie noordelijke provincies, die uitstrijkjes van het bevolkingsonderzoek beoordelen. Bij een tweetal laboratoria werden enkele verbeterpunten gesignaleerd, die binnen de daartoe bestemde tijd werden afgehandeld. Alle vijf PA-laboratoria kregen een certificaat Evaluatie effecten tweede herinnering In 2009 is op beperkte schaal gestart met het verzenden van een tweede herinnering aan cliënten die geen gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging en de eerste herinnering. In 2010 en 2011 werd het sturen van een tweede herinnering gecontinueerd als opkomst bevorderende activiteit voor alle leeftijdsgroepen, die in 2010 een eerste uitnodiging hebben ontvangen. In 2012 is de tweede herinnering geëvalueerd. Uit analyse bleek dat de tweede herinnering een positief effect heeft op de opkomst van de verschillende leeftijdsgroepen. De kosten voor een tweede herinnering worden gecompenseerd door de extra opkomst van cliënten. Om deze reden wordt de tweede herinnering gecontinueerd Cervixteam Bevolkingsonderzoek Noord heeft in 2012 een Cervixteam ingesteld, waaraan een aantal medewerkers van de afdeling CSA deelneemt. Dit team heeft, naast de reguliere taken, een aantal specifieke taken op het terrein van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Zo verwerkt het Cervixteam onder meer dagelijks de uitslagen in het Cervix Informatie Systeem (CIS) en maakt - na het controleren van de gegevens - de uitslagbrieven aan. Bevolkingsonderzoek Noord pagina 21

22 5.4.5 Cervixspecial en magazine Leven & Lijf Screen is het informatiemagazine van Bevolkingsonderzoek Noord, waarin aandacht wordt besteed aan actuele onderwerpen en ontwikkelingen. Screen wordt verzonden aan de ketenpartners van Bevolkingsonderzoek Noord: huisartsen, ziekenhuizen, laboratoria, gemeenten en andere externe relaties. Screen verschijnt vier keer per jaar. In november is de Screen Cervixspecial, een uitgave van Screen die in het teken stond van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, aan alle huisartsen en PA-laboratoria in de regio gestuurd. Naast achtergrondinformatie en actuele ontwikkelingen, werd eveneens praktische informatie verschaft, zoals de reguliere gang van zaken bij het bevolkingsonderzoek, het oproepschema en de tarieven. Leven & lijf is een op initiatief van Bevolkingsonderzoek Zuid-West ontwikkeld informatief magazine voor dertigers, die de eerste uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker krijgen. In 2011 werd het magazine voor het eerst toegezonden aan de 30-ers in onze regio. De landelijke evaluatie van het magazine liet zien dat het magazine niet leidt tot verhoging van de opkomst, maar wel tot toename van kennis bij de doelgroep. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie is op landelijk niveau besloten de uitgave van het magazine te continueren. De productie van het magazine is in handen van de afdeling communicatie van Zuid-West. Het magazine is ook in 2012 aan alle 30-jarigen toegestuurd Inrichten natraject Jaarlijks publiceert de regionaal coördinerend patholoog een rapportage Regiogetallen Noord-Nederland, waarbij vanaf 2002 ieder jaar een overzicht wordt gegeven van het aanbod van uitstrijkjes aan de laboratoria in het kader van het bevolkingsonderzoek, de doorlooptijden en de kwaliteit van de uitstrijkjes. Tevens wordt een overzicht gegeven van de afgegeven diagnoses, de histologische follow-up van cytologische diagnostiek (na een afwijkende uitslag) en het totaal aantal opgespoorde afwijkingen (het primaire doel van het bevolkingsonderzoek). Bevolkingsonderzoek Noord is daarnaast samen met het IKNL en de regionaal coördinerend patholoog bezig om het gehele natraject in kaart te brengen. Via een natraject van de regionale kankerregistratie (RKR) of via een koppeling met Palga kan worden nagegaan welke behandeling een vrouw heeft ondergaan ten gevolge van haar deelname aan de screening. Hiermee kan tevens worden bekeken welk diagnostisch traject wordt doorlopen en welk tijdspad hieraan vast zit. In de regionale kankerregistratie worden op dit moment alleen invasieve tumoren geregistreerd. Er is dus geen informatie over in situ carcinomen. Door een koppeling met Palga kan hier wel informatie over worden verkregen. In het verslagjaar is gewerkt aan een onderzoeksopzet om dit natraject in kaart te brengen. Hiertoe moeten op landelijk niveau afspraken over de levering van de benodigde gegevens met het IKNL worden gemaakt. 5.5 Ontwikkelingen invoering screening darmkanker In mei 2011 heeft de minister van VWS besloten om per september 2013 het bevolkingsonderzoek darmkanker in te voeren voor mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar. Het RIVM voert hierin de regie. Het bevolkingsonderzoek dient - conform een landelijk vastgestelde uitvoeringstoets - uitgevoerd te worden door de vijf regionale screeningsorganisaties voor bevolkingsonderzoek. De landelijke commissie invoering bevolkingsonderzoek darmkanker is het belangrijkste adviesorgaan voor het RIVM. In deze commissie zijn alle organisaties vertegenwoordigd die een rol spelen in het bevolkingsonderzoek. Onder deze commissie zijn (formeel) vier werkgroepen actief, die zich met een bepaald aandachtgebied bezighouden: kwaliteit & capaciteit, communicatie, financiering & organisatie, kwaliteitseisen coloscopie, Bevolkingsonderzoek Noord pagina 22

23 kwaliteitseisen pathologie en monitoring & informatie. De screeningsorganisaties zijn in alle werkgroepen vertegenwoordigd. Daarbuiten zijn nog vele werkgroepen, stuurgroepen, commissies etc. actief. Ook vanuit Bevolkingsonderzoek Noord wordt in enkele werkgroepen namens alle screeningsorganisaties - geparticipeerd. Het voorzitterschap van het bestuurlijk overleg tussen screeningsorganisaties en RIVM berust bij Bevolkingsonderzoek Noord Verantwoordelijkheid Bevolkingsonderzoek Noord wordt binnen haar regio verantwoordelijk voor het vervullen van taken op het gebied van selectie, uitnodiging, uitvoering van de screeningstest, de uitslag en de verwijzing. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het vervullen van taken op het gebied van communicatie (met doelgroep en professionals) en gegevenslevering ten behoeve van monitoring en evaluatie. Tenslotte is zij verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van het primaire proces van het bevolkingsonderzoek, inclusief de verwijzing naar diagnostiek die voldoet aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Schema: Voorbereiding en uitvoering Omdat op eind 2013 dit nieuwe bevolkingsonderzoek door Bevolkingsonderzoek Noord dient te zijn ingevoerd in de regio en de organisatie tijdig en adequaat moet zijn voorbereid en ingericht op het permanent uitvoeren van deze taak, is met de voorbereidingen daarvan aan het einde van 2011 al een aanvang gemaakt. Per 1 juli 2012 is een regionale projectleider aangesteld, die belast is met de implementatie en met de nauwe afstemming daarvan op landelijk niveau Activiteiten In 2012 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: - Deelname aan verschillende landelijke werkgroepen. - De regionale projectleider maakt deel uit van het landelijke projectteam implementatie DK-screening; vanaf september is hij tevens landelijk proceshouder communicatie. - Installatie van een interne projectgroep DK screening. - Organisatie van een regionale informatiebijeenkomst voor regionale coloscopiecentra. Deze bijeenkomst (Groningen, ) werd druk bezocht; door mdl-artsen, verpleegkundigen en management vanuit alle coloscopiecentra in de regio. - Opbouw en onderhoud van een relatienetwerk met deze regionale coloscopiecentra. - Voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek zijn medio 2012 aanvragen voor een WBO-vergunning en een GBA-autorisatie ingediend. - Uitgaande van de landelijk opgestelde meerjarenbegroting, is in overleg met het MT de personele formatie 2013 met betrekking tot de darmkankerscreening vastgesteld. - Voortvloeiend uit het landelijk proceshouderschap communicatie van de projectleider wordt (vanuit Groningen): Bevolkingsonderzoek Noord pagina 23

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl Jaarverslag 2013 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

Jaarbericht. Jaar van de communicatie: loop eens mee. 2012: in teken van voorbereiding op verandering. Cervix-team: vast aanspreekpunt

Jaarbericht. Jaar van de communicatie: loop eens mee. 2012: in teken van voorbereiding op verandering. Cervix-team: vast aanspreekpunt Jaarbericht 2012 Jaar van de communicatie: loop eens mee 2012: in teken van voorbereiding op verandering Cervix-team: vast aanspreekpunt Mammo XL: snelle en eenvoudige uitwisseling van beelden In dit jaarbericht

Nadere informatie

Jaarbericht. Endometriumcarcinoom

Jaarbericht. Endometriumcarcinoom 2014 Endometriumcarcinoom Jaarbericht In dit jaarbericht vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten en cijfers over 2014. Een volledig overzicht vindt u in ons jaarverslag en onze jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3 JAARBERICHT 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie pagina 3 2. Organisatie pagina 4 I. Personeel en verzuim pagina 4 II. Financieel resultaat pagina 4 III. Kwaliteit pagina 5 3. Bevolkingsonderzoek borstkanker

Nadere informatie

Jaarbericht startpunt van ingrijpende vernieuwingen

Jaarbericht startpunt van ingrijpende vernieuwingen Jaarbericht 2011 2011 startpunt van ingrijpende vernieuwingen Kwaliteit up to date Voorscreenen verrijking voor laborant én radioloog Organisatie klaar voor de toekomst In dit jaarbericht vindt u een overzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening. Groningen. Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm

Jaarbericht. 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening. Groningen. Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm Jaarbericht 2013 Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening in Groningen Basisscholing cervixscreening: leren uitstrijkjes

Nadere informatie

Telefoonnummer Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel

Telefoonnummer Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel Jaarverslag 2011 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Voor Bevolkingsonderzoek Zuid was 2013 een jaar waarin een aantal belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden: de implementatie van het

Nadere informatie

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl Jaarverslag 2014 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

Samenvatting Jaarbericht 2012

Samenvatting Jaarbericht 2012 Hierbij presenteren wij een overzicht van de belangrijkste productiecijfers van 2012. Verder treft u een overzicht aan van een aantal van onze activiteiten. Aanvullende informatie vindt u op onze website

Nadere informatie

2011: het jaar van samenvoegen en kantelen. Bevolkingsonderzoek Oost

2011: het jaar van samenvoegen en kantelen. Bevolkingsonderzoek Oost Jaarbericht 2011 2011: het jaar van samenvoegen en kantelen Voor u ligt het tweede jaarbericht van. De stichting is op 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van vijf business units uit Enschede, Nijmegen,

Nadere informatie

Baarmoederhalskanker screening

Baarmoederhalskanker screening Baarmoederhalskanker screening Wat gaat er veranderen? Lex Makkus, Patholoog PAL Geschiedenis BVO-BMHK Huidige BVO - hrhpv Triage Sterfte cervix carcinoom absolute aantallen/cohort 45 40 35 30 25 20 15

Nadere informatie

In deze speciale uitgave van Screen. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Highlights:

In deze speciale uitgave van Screen. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Highlights: SPECIAL BMHK Screenmaart 2012 In deze speciale uitgave van Screen staat het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) centraal. Highlights: praktijkondersteuners BMHK stellen zich aan u voor > 2

Nadere informatie

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek Inleiding In opdracht van minister Schippers van VWS wordt het bevolkingsonderzoek in 2016 vernieuwd. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie.

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie. Kwaliteitseisen coloscopie Juni 2012 Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker Vanaf 2013 zal het bevolkingsonderzoek darmkanker gefaseerd worden ingevoerd

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Stand van zaken. 12 april Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Stand van zaken. 12 april Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid Bevolkingsonderzoek darmkanker Stand van zaken 12 april 2016 Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Sponsoring

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 St. Bevolkingsonderzoek Borstkanker Noord-Nederland

Jaarverslag 2009 St. Bevolkingsonderzoek Borstkanker Noord-Nederland Jaarverslag 2009 St. Bevolkingsonderzoek Borstkanker Noord-Nederland Inhoudsopgave pagina 0. Bestuursverslag 2 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht RIVM-Centrum voor bevolkingsonderzoek Mevr. Dr.Ir. M.L. Heijnen Senior programmamedewerker team invoering bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker In deze algemene folder leest u over de bevolkings onderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Wat is

Nadere informatie

Wij gaan verhuizen! 2012 Druk met voorbereidingen darmkankerscreening. Highlights:

Wij gaan verhuizen! 2012 Druk met voorbereidingen darmkankerscreening. Highlights: Wij gaan verhuizen! Het hoofdkantoor van Bevolkingsonderzoek Zuid in Den Bosch, het informatiepunt baarmoederhalskanker, het informatiepunt borstkanker en het onderzoekscentrum in Eindhoven gaan verhuizen

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR)

KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR) KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR) 1 (SU-P9 (deel1)) Deelnamegraad Het deel van de uitgenodigde personen (initiële uitnodigingen EN herinneringsuitnodigingen) waarvan een ifobt (fecesmonster)

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM CERVIXCARCINOOM Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM Nascholing Diagnostiek en behandeling van het Cervixcarcinoom Programma 1. Ontvangst en Welkom 2. Cytologische

Nadere informatie

Informatiestromen screeningslaboratoria

Informatiestromen screeningslaboratoria Informatiestromen screeningslaboratoria Het RIVM en de FSB hebben de informatiestromen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek binnen de screeningslaboratoria in beeld gebracht. Deze informatiestromen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 51397 30 september 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2016, kenmerk

Nadere informatie

Onderwerp Doel Nr Indicator Omschrijving Kwaliteitse is

Onderwerp Doel Nr Indicator Omschrijving Kwaliteitse is LANDELIJKE KWALITEITSEISEN SCREENINGSORGANISATIE 1. De onderstaande kwaliteitseisen zijn van toepassing op de taken van de screeningsorganisatie in het primaire van het bevolkingsonderzoek darmkanker (selectie

Nadere informatie

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Centrum voor Kankeropsporing Voorheen: hetconsortium van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20787 15 oktober 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 oktober 2012, PG/OGZ 3126268,

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 St. Bevolkingsonderzoek Borstkanker Noord-Nederland

Jaarverslag 2008 St. Bevolkingsonderzoek Borstkanker Noord-Nederland Jaarverslag 2008 St. Bevolkingsonderzoek Borstkanker Noord-Nederland pagina 0. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Twente. Jaarverslag 2009

Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Twente. Jaarverslag 2009 Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Twente Jaarverslag 2009 1. Inleiding Voor u ligt het laatste jaarverslag van de Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Twente (SBBT) Per 1

Nadere informatie

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker?

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Bevolkingsonderzoek darmkanker RvA, Kwaliteit en zorg 9 juni 2016 Monique van Wieren Programmacoördinator bevolkingsonderzoek darmkanker Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Afname morbiditeit

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA OVERGANGSFASE 2016 2017 BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA 2016 HUIDIG BEVOLKINGSONDERZOEK: BELANGRIJKE WIJZIGINGEN 1 SEPTEMBER 2016 De laatste uitnodigingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN 2014 Algemene beschouwing 2014 was het jaar van de kwaliteitscontrole. In mei heeft de 1 e audit plaatsgevonden door TÜV en bleek dat de Buurderij nog aan

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers.

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Vragen PvdA-fractie 1. Op welke manier wordt de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Screen. Cliënten die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek

Screen. Cliënten die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek Screen april 2011 Grote veranderingen Voor u ligt de tweede Screen, een blad waarmee haar ketenpartners op de hoogte wil houden van de ontwikkelingen over de landelijke bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Nadere informatie

Inlichtingenbijeenkomst Europese aanbesteding FIT. 27 oktober 2016

Inlichtingenbijeenkomst Europese aanbesteding FIT. 27 oktober 2016 Inlichtingenbijeenkomst Europese aanbesteding FIT 27 oktober 2016 Agenda 10.30 Deel 1: Welkom en introductie (Evelien Bongers en Bart Wijnbergen) Introductie FSB Achtergrond en aanleiding van de aanbesteding

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 CERVIX project 2014 (vanuit de Promedico ASP help functie). Middels dit project is een overzicht te maken van alle patiënten die in een bepaald jaar in een

Nadere informatie

CONCEPT Jaarverslag 2014 Bevolkingsonderzoek Zuid-West 18 juni

CONCEPT Jaarverslag 2014 Bevolkingsonderzoek Zuid-West 18 juni CONCEPT Jaarverslag 24 Bevolkingsonderzoek Zuid-West 8 juni Jaarverslag 24 Bevolkingsonderzoek Zuid-West 2 BERICHT RAAD VAN TOEZICHT Bevolkingsonderzoek Zuid-West kan terugkijken op een goed 24. Een jaar

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken?

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Kan de zelfafnameset het uitstrijkje vervangen? IMPROVE Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Uitnodiging voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. www.hpvzelfafname.nl

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo Planmatige aanpak contracteren en evalueren Menzis, AnderZorg en Azivo Versie definitief 05 oktober 2012 Ook in 2013 en 2014 wil Menzis gerichter en frequenter monitoren in hoeverre de doelstellingen,

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Rapportage 2014 Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC NKI / AvL)

Rapportage 2014 Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC NKI / AvL) Darmkanker Het bevolkingsonderzoek darmkanker loopt goed. In het eerste jaar namen zelfs meer mensen deel aan het bevolkingsonderzoek dan verwacht. Bij bijna 2.500 van hen is darmkanker gevonden. Door

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER WORDT VANAF BEGIN 2017 INGEVOERD JULI 2016

VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER WORDT VANAF BEGIN 2017 INGEVOERD JULI 2016 JULI 2016 EEN UITGAVE VOOR KETENPARTNERS EN EXTERNE RELATIES VAN BEVOLKINGSONDERZOEK IN DIT NUMMER: HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Pagina 4 VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 13 JUNI 2017 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015

Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015 Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015 Wanneer er bij een deelnemer bloed in de ontlasting wordt gevonden, krijgt hij/zij een doorverwijzing

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEVOLKINGSONDERZOEK NOORD GRONINGEN

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEVOLKINGSONDERZOEK NOORD GRONINGEN FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEVOLKINGSONDERZOEK NOORD GRONINGEN Profiel: Maatschappelijk Ondernemerschap, (Zorg)marketing en Branding Inhoudsopgave 1 Stichting Bevolkingsonderzoek Noord

Nadere informatie

Samenvatting. De ziekte en het bevolkingsonderzoek

Samenvatting. De ziekte en het bevolkingsonderzoek Samenvatting Nederland heeft een goed bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker ( het uitstrijkje ). Er zijn echter kansen om de preventie van baarmoederhalskanker verder te verbeteren. Zo is er een

Nadere informatie

In 2009 werden vrouwen en in vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

In 2009 werden vrouwen en in vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. 1. SAMENVATTING De Stichting Bevolkingsonderzoek Oost, hierna genoemd SBO, is in de regio Oost verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en procesmatige kwaliteit van het bevolkingsonderzoek voor de opsporing

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE RBO

KLACHTENPROCEDURE RBO KLACHTENPROCEDURE RBO RBO Damsport 1 9728 PP Groningen telefoon: (050) 526 29 00 fax: (050) 525 97 77 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Wat is een klacht? 3 3. Wie behandelt klachten? 4 3.1 Klacht is gericht

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Kanker van de dikkedarm en endeldarm (darmkanker of colorectaal carcinoom) is een zeer belangrijke doodsoorzaak in de westerse wereld. Jaarlijks worden in Nederland meer dan 12.000

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2011 Colofon Coördinatie en eindredactie: Renée Smal, r.smal@bevolkingsonderzoekmidden-west.nl Vormgeving en opmaak: OPHIS/New Impulse Bevolkingsonderzoek Midden-West Hoogoorddreef

Nadere informatie

Vanaf 2013 invoering screening darmkanker. Samenvatting Jaarbericht 2011. Beelduitwisseling via digitale snelweg: Highlights: Juni 2012

Vanaf 2013 invoering screening darmkanker. Samenvatting Jaarbericht 2011. Beelduitwisseling via digitale snelweg: Highlights: Juni 2012 Folders Voor beide bevolkingsonderzoeken worden folders gebruikt om cliënten te informeren. Deze folders worden meegestuurd met de uitnodigingen en herinneringen en ze staan in onze folderrekken in de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker 13-april-2016 Dorry Boll, gynaecoloog Lizette Nollen, patholoog Rob Beumer, huisarts In samenwerking met: Els Bovy, Bevolkingsonderzoek Zuid Programma Baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland Klachtencommissie Jaarverslag 2015 Stichting Inhoud 1 Voorwoord... 2 2 Samenstelling van de commissie... 2 3 Registratie & rapportage... 3 4 Gegevens over de klachtenbehandeling... 4 5 Onderwerp van de

Nadere informatie

Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden

Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden Tumorspecifieke visitatie monitoring van zorgpaden Jan Oldhoff congres 31 maart 2008 Henk Hummel Manager Kwaliteitszorg IKN Onderwerpen Achtergrond Aanleiding tumorspecifieke visitatie Ontwikkelen tumorspecifieke

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2013 Bevolkingsonderzoek Zuid-West 2013 2 BERICHT RAAD VAN TOEZICHT In vervolg op de fusietrajecten en verhuizing die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, lag in 2013 de nadruk op activiteiten gericht op het de start van het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Improving the sensitivity of screening mammography in the south of the Netherlands.

Improving the sensitivity of screening mammography in the south of the Netherlands. Improving the sensitivity of screening mammography in the south of the Netherlands. Vivian van Breest Smallenburg De borstkankerincidentie in Nederland behoort tot de hoogste ter wereld. Mede dankzij de

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter Interne Audit Dienst Versie 3.0 (vervangt bij vaststelling door RvB vorige versie 2.0) Pagina 1 van 5 Artikel 1 Het doel, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de internal auditfunctie zijn in dit

Nadere informatie

Jaarverslag. Versie 1.0 Vastgesteld Raad van Bestuur: 15-04-2014 Goedgekeurd Raad van Toezicht: 25-04-2014

Jaarverslag. Versie 1.0 Vastgesteld Raad van Bestuur: 15-04-2014 Goedgekeurd Raad van Toezicht: 25-04-2014 Jaarverslag 2013 Versie 1.0 Vastgesteld Raad van Bestuur: 15-04-2014 Goedgekeurd Raad van Toezicht: 25-04-2014 Inhoudsopgave Colofon 3 Voorwoord 4 Leeswijzer 5 1 Bevolkingsonderzoek Midden-West 6 1.1 Organisatieprofiel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2014 en geeft aan waar zij in 2015 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie